Friday, 29 June 2012

Kuzora urume hweumwe murume pachombo.

Varume vanhu vanoshamisa chose. Unoona munhu akasvinura achitogwinyira kunyenga mukadzi waanoziva kuti ane murume kumba. Anenge achifunga kuti mukadzi uyu kana ari kumba kwake nomurume wake vanoitei ?  Rega ndinbokurondedzera zviitiko zvemumba. Vanhu vakaroorana chero vasisadanani vanongorojana chete. Zvinobva pakuti vanovata vese. Pakunovata paya unokasira kuona kuti chombo nechitubu hazvina njere dzokuziva kuti matukana saka zvomboenda pa zororo. Zvine fungwa imwe chete inongoti kana tasangana ngatimhoresane.

Kozotizve kana murume apinza chombo haaregi kukoira kusvika akuisira guchu reurume mukati. Urume uhwu uchida usingadi hunoita mazuva matatu kana vhiki yese husina kufa hurimo chete. Hapana zvaunokwanisa kuita pazviri. Pedzezvo chikomba chouya chopinzawo chombo chacho imomo chombo chechikomba chozobuda chambozora urume hwemurume wako. Manheru iwawo murume opindawo makavhenganiswa hwake nehwechikomba. Mangwana ndizvozvo futi Murume, chikomba, murume, chikomba.

Apa ndiri kukuudza kuti murume wako anenge asingatozivi kuti mukadzi ari kuhura, asi chikomba chinoziva kuti mukadzi uyu mukadzi wemunhu uye akatozara urume hwemurume wake asi anongopinzawo chake ozvizora urume hwemurume wemukadzi obudisa oenda kumba kwake unorhoja mukadzi wake. Hapana kushata kwaanoona ipapo. Murume wemumba akazviziva anobva aramba mukadzi wake nokuda kwekusemeswa nezviri kuitika. Munhu anohi chikomba haana self respect. Ukaona wava kuzvirova dundundu uchiti nokuti uri kurhoja mukadzi wemunnhu, ziva kuti wangofanana nembwa zvayo isingahwisisi kuti pairi kupinza pakaipei. Kufunga kwangu ndekwekuti murume umwe noumwe ukamupa kapu yakazara urume hweumwe murume ukati tora uzore kumagaro kwako, anoramba, asi haarambi kunyika chombo chake imomo. Munopaonawo sei?

Ukaverenga zvinyogwa zvevarume vasingazivi kuti pakukwirana urume hunomira sei, unotoona vakawanda vachikurudzira vamwe kuvata nevakadzi vevanhu, kwahi mukadzi weumwe murume anonaka kupfuura wako. Chinoitisa kuti anake chacho chii? Kunaka kunorebwa kutaridza shungu dzokuda kukwigwa, chete. Wako wekumba uri kumutadza iwe muridzi. Chiuno chake chakangofanana nechehure iri rauri kukwira. Iwe ukatarisa zvaunoita naro ukanoitawo kumba, unotoona kuti wako ndiye anotonaka. Wako akavata nefuza yakaita sewe inongotiwo anonaka kupfuura wayo wekumba. Saka hapana nyaya apa, Munhu dzidza kugutsa mukadzi wako mumba iye agokugutsawo.

Hino vanhu vanohura havangodi kuhura nomunhu umwe chete anenge ane zvikomba zvakati wandei. Vese vachiunganidza urume hwavo imomo vachigovanawo nevamwe. Yotoita seSwimmingpool yeurume. Angodawo kudhidha imomo odhidha kwahi nokuti mai ava vanonaka. 

Mabvumawo ka kuti zvinosemesa. Unoenda kumba kwako urume hwa Johwanisi hwakaomera pachombo chako wonosvikogeza wambodhiraivha mota yako awa yese une urume hweumwe murume mubhurugwa rako. Uya mukadzi ahura haana basa nazvo imi varume ndimi mapenzi muri kuzorerana urume. Mukadzi anotoda urume hwemurume waasarudza kuti amurhoje saka hapana dambudziko.

Ndosaka vanoziva vachiti kuhura kunoitiswa nokushaya SELF RESPECT.  Munhu zviwanirewo mukadzi wako akati tasa ugogara naye muchiita zvamunoda kuita. Chero ukazadza urume kuseni ukazodazve kupinza masikati unopinza muurume hwako hwawasiya kuseni.

Vakadziwo kana uchida kuiswa nguva dzese dzidzisa murume wako kuisa akuise zvinokugutsa. Sex breeds sex saka muviri wako ukajaira kurhojana, unoita zemo kakawanda, saka kuzotsvaka vamwe unenge washayei? 

Same man iyeye ari kuhura nomukadzi weumwe murume kumba kwake haagutsi mukadzi wake. Ndiko kazhinji ikako. Mukadzi wake ari pazhara chaiyo inotoda UN relief Fund kuti ipindire. Ipapo anozvirova dundundu kwahi ndarhoja gero rangu kureva mukadzi wemunhu amuka azere urume iwe ndokunonyikawo imomo. Zvakangofanana nokuti wowana kapu izere urume hwaani zvake iwe wotora wozora semafuta pachombo chako.  Munhu farirawo chombo chako nepurezha yachinokupa kana mukadzi wako akubvisira bhurugwa. Unofanira kupa rukudzo kuchinhu ichi. Kwete kungoti pese pane urume hwevamwe, pane zvigwere, pane chino nechino, iwe wosvika wopinza chako. 

Kana ngochani chaidzo hadziiti zvakadaro. Imbwa dzinoita buda ndipindewo.  Vanhu kwanai. Shuwa ungabva watouya kumba nourume hweumwe murume wobva wahuisa mukati memukadzi wako here? Kuvhenganisa hwako nehwerimwewo dhinga rausingazivi mukati memukadzi wako. mauchazodazve kupinza mangwana. Koshesa chitubu chomukadzi wako nokuti machiri munokwanisa kuwanikwa mufaro wako, upenyu hwako, urufu gwenyu mese, uye ndipo panobuda nevana vako vachizvagwa. Koshesa panhu apa.

Mukadzi asingahuri akahurigwa nomurume anofanira kutoziva kuti akatombowana urume hwemurume wemukadzi anohura nomurume wake, uye hwevarume vese vamwe vanohura nomukadzi iyeye futi. Kana uchizvifarira izvi chiramba uchihura hako. Asi kune vakawanda zvinosemesa.

Chero ukapfeka jombo pachombo, zvinofanirawo kungokusemesa kuti mauri kupinza munotori nourume hweumwe murume. Uri munhu akaita sei anofungigwa zvokuita nechombo? Tanga wagutsa wako mukadzi usati wafunga nezveuyo weFEDERATION. Kana wako aonekwa kuchipatara achiti akaita mhoni pachitubu saka ari pazororo, kuda ndipo paungatanga kubvunza kuti kune vamwe vekuitisa mhoni here.

Kana wavhenganisa urume hwako nehwevamwe mumukadzi wako chirega hako achitotanga kuhurawo nokuti atova nehwavamwe kare. Kana muchiri kuita vana Ngatisazohwa uchibvunza kuti mwana uyu ndewako here. rega mukadzi ahurewo zvaunoita iwe. SPOUSAL INTEGRITY hapachina mumusha menyu.

Kukwira mukadzi wemunhu kuratidza kuti uri munhu asina kana njere. Wangofanana nemhuka zvayo isingazivi kuti mukati memukadzi uyu mune guchu reurume hweumwe munhu anotorhoja asina kana kondomu.

Uri kuratidzazve kuti haugoni kunyenga vakadzi vasina varume. Kunyika dzechiArabhu kune ISLAM vanouraya vanhu vakaita sewe zvese nomukadzi wacho, kureva kuti zvinoonekwa sokuti mava mhuka.

Asi ukafamba nebhazi muZimbabwe unotohwa murume akasvinura kutarisa, achitozvikudza kuti akanyenga Mai nhingi. Kushaya kuzviremekedza. Murume anotora urume hweumwe murume ozora pachombo chake haana kusiyana nomurume anofongorera umwe murume. Muchihwa vaMugabe vachiti zvakafanana nembwa ndizvo zvavanoreva.

Udzai vamwe!!!!!
mahure ekumaAvenue
mukadzi wemunhu
small house
beche rehure
kusvira nyoro
mubobobo
mahure emuZimbabwe
Mahure emuharare
Kusvirwa kumafaro
Kusvirwa kubasa
mukomana webasa
musikana webasaMukadzi wemunhu
Vakadzi vevanhu
Murume wemunhu
Varume vevanhu
mukadzi weumwe murume
kuiswa nagarden boy

kukwira mukadzi wemunhu

Kurhojewa une mimba


Chokutanga ndechokuti kana wabata mimba zvinoreva kuti mwana ava kukura muchibereko chako. Mimba inotanga kana waiswa urume muchitubu. Urume hwacho hunofamba kunosvika hwapinda nepamuromo wechibereko uri mukati mechitubu. Kana mimba yabata, muromo wechibereko unobva wavhara zvokuti hakuna chichapindako futi. Izvi zvinoreva kuti chero ukazoiswa urume muchitubu hunongogara muchitubu kusvika hwafa kwapera mazuva matatu. Hahusviki kumwana nokuti mwana avharigwa muchibereko.

Usatya kurhojewa. Hazvinei nemimba yako uye murume haakwanisi kundogumha mwana. Chombo chake hachina kwekupinda nako muchibereko. Funga kuti mimba inoita mwedzi mipfumbamwe mwana asina kuzvagwa. Kana mwana azvagwa munoita mwedzi nehafu makamirira kutanga rhoji. Saka ukada kurega rhoji, zvoreva kuti muchaita gose rese makamirira kutanga futi. Panguva iyi unoda kuti murume wako ange achiitei? Anokuona mumba zuva nezuva achiita zemo akuona usina hembhe asi iwe uchiti une mimba saka haudi zverhoji. Gore rogonoti dhuu muchingodaro. Unenge uchiti wapanichirei murume wako. Aita sei munhu angokupa mimba yakanaka kuti ugozvara mwana wenyu mese? Hwisisai apa.

Vakawanda vakadzi vanowedzera zemo kana vabata mimba. Kwahi zvinoitiswa nokuti unenge usisafungi nezvokubata mimba. Unenge usisina hanya nazvo saka kana murume ari mukati unopfavisa muviri wowedzera kunakigwa zvichireva kuti uchakasira kudazve kurhojana. Asizve kune vamwe vanoti vakaita mimba, votohwa kusamboda kurhojewa. Ivava vanokwanisa kusada kwenguva, vozodazve imwe nguva.

Kana une mimba yakura, kuzvimba kwechitubu kana une zemo kunowedzera uye kunyorova kunowedzerazve. Kana mapedza panotora nguva yakati rebei kudzoka pazvimbo yapo asi unongosara wakazvimbirira. Unokwanisazve kungosiririka kamwe kaoiri kakatsetseka asi kasina ruvara kachiita semvura pakuonekwa. Zvese izvi kugadzirira kuti mwana agotsvedza achibuda muchibereko. Usava nebasa nazvo. Asi zvikatanga kunhuwa kasira kuenda kwa doctor nokuti unenge wava nechigwere (Infection)

Vamwe vanoti akaita mimba oiri inobudapo inoita ahwe kuvaviwa zvokuti anokwenya pamberi. Wasvika kumba bvisa bhurugwa ugare usina nokuti pamwe zvinhu zvakaita sekotoni kana siruki zvinokwanisa kutanga kungokuvava wava nemimba zvange zvisingavavi kare usina mimba. Kana ukaona kuti kuvava kwacho kwanyanya, enda unoona murapi upiwe mushonga wekuzora.

Mazamu:

Kana une murume anofarira kumwa mazamu pamunenge muchitamba paya, uchaona kuti kana mimba yakura unotanga kubuda mukaka paanomwa zamu. Iwo mazamu anenge akurawo kumirira kuzofidha mwana. Ganda rawo rinenge rawedzera kutsetseka. Kana pasina mukaka unobuda ingorega murume achimwa zamu akadaro ndizvo zvinomunakidza. Kana mukaka wobuda, iye ndiye anotokuudza kuti uri kubuda mukaka. Uchaona iye ega orega kumwa kana kuti oramba achimwa. Rega aite decision yacho iye ega usamuudza zvokuita.

Iwe hwisisa kuti zvinonzi kana mwana anonoka kusvika, toti pava ne 41 weeks, ukagaromwiwa mazamu zvinoita kuti chibereo chitange activity yokuzvara zvokuti unokwanisa kutanga labour. 

Maitire kana une mimba

Zvichibva nokuti dumbu rako rakura sei, pana maitire aunokwanisa kutadza kuita. Sokuti murume ave pamusoro, zvinokwanisa kunetsa kana dumbu rakura. Kuvata nedumbu kunokwanisazve kunetsa. Munokwanisa kuita wakafuratira murume, woita sewakakotama, mese makavata nedivi rimwe. Unosimudza gumbo kuvhurira murume. Murume akapinza iwe woderedza gumbo maita makadaro. 

Unokwanisazve kufongorera murume wako. Izvi ndizvo zviri nyorenyore. Unongozvisapota pamabvi ako nemagokora, musoro uri papiro, wopatsanisa makumbo, wodhefura musana, chitubu chova pachena. Murume haanetseki kupinza. Unotohwa oti sveverere opinda, napo napo otokoira.

Kana ukahwa kugwadza pamunoitana, kasira kuudza murume abvise chombo mochinja maitire kana kutorega musi iwoyo, mozozama mangwana. Iwe wega unohwa kuti kugwadza kuri papi woziva kuti ndekwekukanganisa rhoji here kana kuti ndekwezvimwe.


Munokwanisazve kuti mukadzi owanza kuva pamusoro pemurume akatanyanga murume. Izvi zvinobatsira kuti iye nyamimba anokwanisa kurerekera mberi kana shure zvichibva nokuti anoda kupindwa nechombo zvakadii ipapo. 

Kana mukadzi ane mimba, chitubu chinogara chakangonyorova nguva dzese saka kuisana hakunyanyi kunetsa. Usatya kuti chombo chinosvika kumwana. Mwana ari kure uye kwaari hakusvikiki, kwakavhagwa . Ingonakigwai henyu semazuva ese asi kungoti musatsimbirira mwana. 

Kuenda kumwedzi Une mimba:
Haukwanisi kuenda kumwedzi une mimba. Saka kana wabata mimba, zvokumwedzi wombozorora kusvika wazvara mwana. Kana ukafunga kuti wabata mimba, ukazoona watanga kuenda kumwedzi, chiziva kuti mimba yabva kana kuti wange usina. Kana mimba yange yakura ukaona ropa mubhurugwa, kasira kuenda kuchipatara nokuti dzimwe nguva vanokwanisa kudzivirira kusvodza. Dzimwezve nguva unozvara mwana nguva isina kukwana, unenge uchifanira kuva muchipatara kuti mwana abatsigwe nemichini kusvika ati kurei. Mwana apfuura 30 weeks anofanira kurarama zvakanaka asi vari pasi pe 30 weeks vanoda chipatara.


Kuzvara

Kana ukagaronakigwa nokurhojana nomurume uchiita ORGASM dzakawanda une mimba, unoita zviri nyore pakuzvara kupfuura munhu asina kurhojewa ane mimba. Zvikuru kana ange achiita ma Orgasm akawanda. Chaunofanigwa kuchenjera ndechokuti kana mimba yakura paya, ukaita imwe orgasm hombe, unokwanisa kutangisa kuzvara nokuti kana uchiita orgasm paya unoita maContraction anosvika nokuchibereko akangofanana neanoitika pakutanga kwekuzvara. Saka pamazuva okupedzisira rhojanai henyu asi moita muchiziva kuti kuzvara kukatanga mune chokufambisa here kusvika kuzvipatara.

Zvinonzi izvo urume whemurume muchitubu hunoita kuti chibereko chinyorovere zvokuti pakukura paya kuti mwana abude chinokasira kukura. Zvinonzi urume hune CHEMICAL inohi prostaglandin. Inobatsira pakuzvara. Zvinonzi kuwanda kwe Chemical iyi mumuviri wemunhu chero asina mimba kunobatsira pakuti ukakuvara kana kugwara inowanikwa mumasuru dzinenge dzine chigwere kana pedo nepakuvara ichibatsira kuvaka muviri kuti ukasire kupora.

Kana waita mimba, prostaglandin iyi inowanikwa mumasuru yechibereko ichikurudzira kunyorovera kuti pakutatamuka paya kuti mwana awane nzvimbo yokukurira uye kuti musuwo uvhurike mwana abude, iwe mai usakuvara nazvo. Zvino kana urume huripo pedo nguva huru, sokuti unogaropiwa urume nomurumme, zvinoita kuti Chemical iyi iwedzere. (APA ndiri kuti CHEMICAL asi akatowanda uye anohi ma LIPIDS) Urume hwakagadzigwa pachitozikamwa kuti zvinofanira kubatsira mese. Uku murume ari kufadzwa nokukurhoja, uku iwe uri kufara nokurhojewa ukuwo miviri yenyu iri kuita zvainofanira kuita kuti utano huwande. 

Zvinohizve vakadzi vasingagaroiswa urume vanenge vasina kugadzikana hana. Zvinonzi kana ukaita mimba ukafunganya une mimba kufunganya kwako kunosvika pamwana zvokuti haanyatsi kukura mudumbu uye unokwanisa kuzvara mwana ane zvimwe zvinhu zvausingadi, sokuti mwana anokura asina mufaro. 

Kozotizve vamwe vanofunga kuti hazvifanigwi kuti muchitubu munge makazara urume paunotanga kuzvara. Ini sokuona kwangu ndichitaurawo nemaNesi vajaira kugamuchira vana vachizvagwa, hazvina nebasa rese kuti une urume. Pamwe hazvitomboonekwi. Kana mwana obuda anongobuda chete uye anobuda ane zvakawanda pamuviri wake zvokuti vanotomugezesa. Kare vanambuya vaigamuchira vana, vairipisa murume huku kana vakaona urume pakuzvagwa kwemwana. Izvi zvaingoitwa wo kuti varume vape rukudzo kunaana mbuya. Mazuva iwawo vanhu vaifunga kuti rhoji inongoitwa kana murume ada rhoji. Vakadzi vange vasingafungigwi kuti vangadawo rhoji. Vakadzi vakawandisa vanenge vasina kugadzikana pamazuva ekupedzisira kwemimba saka kazhinji unoona kuti mukadzi ange achimboda rhoji chose anopedzisira akundwa nemimba.

Muviri wako unochinja zvakawanda kana une mimba. Chinhu chakanaka kuti usabata zvigwere zvakaita sedzibwa, mudumbu, musoro, nezvimwe. Chinhu chinotozikamwa kuti vanhu vanogarorhojana vanoita zvigwere zvishoma pane vasina. Zivazve kuti ukagwara ukamwa mushonga, unenge uchitopawo mwana mushonga wacho chinova chinhu chisina kunaka.

Kurhojana une mimba hapana chakaipa. Zvinotokupa chikomborero chokukasira kuzvara musi wekuzvara. Hauzoiti zvaro inoita zuva rese. Zvigwere zvinoita zvishoma, kupopotedzana kunoita kushoma kana murume achigarotapudzwa urume. Varume vanoita hasha kana vasingawani rhoji mumba. 

Pachivanhu:

Mukadzi kana aita mimba yokutanga anonosiiwa kuvabereki vake kuti vawane gurosari mwedzi yaanenge ari kwavo akamirira kuzvara. Iyi ndiyo nguva yaanoda kuti iye nomurume wake vaone zviri kuitika muupenyu hwavo. Mazuvano vakawanda vanoramba kuenda, vogara nomurume. Kana uri munhu wezvezviKaranga enda kumusha kwako asi ziva kuti hakuna anonokurhoja ikoko uye uri kusiya murume asina wekurhoja. Mazuvano haasi ekugara makasiyana. Unowanika murume aiswa pamuedzo. Munhu chengeta murume wako pachako. Zvechivanhu izvo ndezvakare. Kana mada kutumira gurosari tumirai henyu asi garai mese mutaridzane zvinoitika pamimba yomwana wenyu.

Kune vamwe kare munyika yedu vaiti urume hunorapa munhu ane labour yakarebesa. Ndakambotaura navamwe mbuya vaigamuchira vana vakawandisa kumusha vachiti ivo kana mukadzi akawanza nguva pakuzvara, mwana anoneta nazvo ozobuda asina simba. Vaiti ivo urume ndiwo mushonga wekuti mukadzi akasire. Kwahi ukamedza urume hwemurume unokasira pakuzvara. 


Summary yeZvinhu zvinobatsira pakuzvara
1 Kugaroiswa urume zvikuru pamurumo wechibereko. Zvinonzi ne Research dzakawanda dzakaitwa, urume hwemurume hukawanzopiwa mukadzi ane mimba, kuzvara kunomuitira nyore, mwana anozvagwa ane RESISTANCE yezvigwere yakawanda upfuura vana vevakadzi vasina varume. Izvi hazvirevi kuti utsvake murume wekungovata newe une mimba asiri baba vemwana. Bodo. Vata nababa vemwana. Kana wava pedo nokuzvara zama kupiwa urume nguva nenguva mukati mechitubu.

2 Kumedza urume, kunozikamwa kwese kuEurope ne America, ne Zimbabwe, nedzimwe nyika, kuti zvinobatsira chose kana wata Labour yakareba kana kuti mwana anonoka kuzvagwa. Ukaita zvinhu zviviri zvinoti Kuiswa urume muchitubu, uye kuti murume akubudisire urume umwe umedze, zvinoshandira vakawanda. Vakadzi vanofarira kusveta zvombo zvevarume vavo uye vachimbomedza urume, havaiti mimba dzinobva dzega sezvinoita vasingasveti, uyezve havaiti CONDITION inohi  pre-eclampsia seavo vasingasveti chombo.

3 Kudya ma PINEAPPLE. Kwahi zvinobatsira kuti utange labour. Asi ukamawanzisa unoita mudumbu. Ukaita mudumbu unokwanisa kutanga labour futi nazvo .


CONCLUSION
Nyaya dzese idzi dzinotaridza zvechokwadi kuti maitire edu vatema okuti munhu anonozvarira mwana kumusha kwake haandiwo. Unofanira kugara nomurume wako uchiwana SUPPLY yourume yakawanda kuti zvinhu zvikunakire. 

Udzai Vamwe!!!!
kuita bonde une mimba
kunonoka kuita nhumbu
bonde unemimba
Kuiswa une mimba
kuiswa une nhumbu
Bonde une nhumbu
Kuenda kumwedzi une mimba. 


Thursday, 28 June 2012

Kana wada mimba

Kuti mada kutanga mhuri

Nyaya yemimba inyaya huru chose kuvanhu veChiShona. Kune vanotofunga kuti kana pakashaika mimba zvakangofanana nokuti dai musina kuroorana. Kazhinji mukadzi ndiye anotanga kupiwa mhosva. Muvanhu vedu zvinonetsa kuti munhurume ahi haazvari.  Vanhu vanofunga kuti kana uchivata nomukadzi wako zvoreva kuti unozvarisa saka mukadzi ndiye asingagoni kubata mimba.

Izvi zvinoitisa kuti muroora achangosvika pamusha penyu akaita nguva asina mimba vabereki vake vanouya kuzomutora voenda naye kumusha kunomugadzirisa. Kusaziva kuti mava kutomutora kubva pamurume wake anova ndiye munhu wega anokwanisa kuitisa mimba yamuri kuda kuti aite.  Anosvika kumusha kwake obikigwa doro vanhu voimba nziyo dzedoro nokudzana nokubika sadza rezviyo nokudii nokudii pasina kana chimwe chinoitisa mimba chaitwa. Murume ndiye anoitisa mimba. Saka kana mada kutora mwana wenyu, toraiwo murume wake auye naye. Kana mapedza kuimba movapfigira mumba mokiya mukova nokuzhe moti itisanai mimba. 

Kwakazoti Sekai awanikwa ndokubva arega kuudza mhuri yake kuti ari kumwa mapiritsi kuti asaita mimba kusvika iye nomurume vapedza kosi dzavaiita. Umwe musi vakarivara kwapera gore nehafu pasina ati kwaita mimba kuno, vakaona tete na mainini vaburuka bhazi vasvika pachikoro pavaidzidzisa.  Kwahi tauya kuzotora mwana wedu. Kuzobvunzana kuti zvaita sei, ndipo pavakazoudzwa kuti mapiritsi ari kumwiwa vakadzokera kumusha vagumbuka chose kuti mwana anoita zvisina maturo zvokumwa mapiritsi ekukonesa mimba.

Kana uri muroora mutsva taurira vakuru kuti uri pamapiritsi varege kufunganya nezvako zvokusaita mimba.

Toti wamira kumwa mapiritsi mimba woida, vakawanda vanomboita kanguva mapiritsi aya achibva mumuviri , mimba yozoita hayo pava paya.  Asi dzimwe nguva unoita gore kana kupfuura usina kuita mimba. Ukatanga kufunganya nezvazvo, wotowedzera kunonoka. Mimba inongoti paYADIRA. Haina shasha inoti ndiyo inogona kubata mimba.

Usati wamira kumwa mapiritsi, wirirana nomurume kuti nguva yakwana yokugadzirira kuita mwana.  Mabvumirana, iwe chiona kuti zvaunoita zvinowirirana nokuda mimba.

·         Usamwa mapiritsi  kana api zvawo zvisina basa
·         Idya chikafu chiri fresh ujaire kubika.
·         Pota uchifamba famba muviri usangoita mazifuta mamwe asingaiti.
·         Usashusha murume, rega ave akasununguka achidya zvakanaka achigadzira urume hwake.
·         Kana uchifunga kuti murume anofanigwa kuita urume hwakawanda kuti uite mimba chimugadzirira zvinoitisa urume  aite.
·         Rega murume arhoje paadira iye kwete kumuteverera pese pese kuti arhoje pawadira iwe.  Urume hunokora kwapera mazuva matatu huchigadzigwa saka ukahutapudza zvinodarika kaviri pazuva unokwanisa kunetseka mhodzi dzahwo dzava shoma.


Hwisisa kuti kana wange uri pa PROGRAM yokudzivirira mimba yakaita semapiritsi kana DEPO Provera, unokwanisa kutora nguva yakareba usingaiti mimba muviri uchizama kudzokera pawange uri kare. DEPO inoita nguva inosvika 15 Months kubuda mumuviri wako kuti zvokuita mwana zvitange. Hazvirevi kuti mese munoita 15 months. Vamwe vanokasira vamwe vachinonoka, Asi kwahi  pa 10 months nenge uchinayo DEPO. 

Maitire
Toti muri kuwirirana panyaya dzese.  Maitire enyu haana mhosva asi kuti pamwe mukaita nguva yakareba usina mimba mombozama kubatsira zvinhu. Mochitaura maitire ekuti uite mimba kana mese muchizvara.  Munoda maitire anoti kana murume odiridzira anobva asiya urume kumberi pedo nemuromo wechibereko unohi CERVIX.  Kuti zvidai   imbozamai izvi

Pinzwa wakavata nomusana. Kana murume apedza imboti garei wakadaro usangosimuka . Kana ukaisa piro pasi pemagaro muromo wechitubu wosimukira kuvhinza urume koita kushoma. Tese tinovhinza urume pakupedza kuvatana nomurume asi hwakawanda hunosara mukati. Chinoita huvhinze ndechokutimativi echitubu anouchirana paya pange pane chombo povharika urume hwazara mukati hwosundwa hwobuda.Usatya nazvo mukati hwakazara. 

Kana wadazve vata nedumbu wakasimudzira chiuno zvishoma murume akapedza ramba wakadaro. Haunyanyi kuvhinza. Zvikuru kana muchifungira kuti murume haana mhodzi dzakakwana. 

Kana wadazve isa makumbo pamafudzi amurume. Unotohwa kupindwa chaizvo. Isa mabvi pachifuva chako murume adiridzire mukatikati. Apedza isa piro pasi pemagaro womboti zii wakadaro.

Pamwe wadazve fongorera murume. Unofongora, wopatsanisa makumbo zvishoma, woti musana dhefu kuti chiuno chinyatsokwirira, chitubu chonyatsoonekwa nokumashure, Murume opinda pakati pemakumbo ogwadama namabvi ake aripo. Kana asinganyatsi kuona chitubu anokwanisa kukuwedzera kupatsanisa makumbo. Inohwa achito tsvanzvadzira nechombo iwe wofambisawo chiuno kuti ururamisa pauri kuhwa achibaya baya kuti ururamise musangane. Unohwa chombo kuti tyoooo chatopinda. Usajaira kungoti murume akapinza wototanga kujaivhisa chiuno. Imbomirai makadaro. Chitanga kushandisa masuru yako yechitubu kumunyungira chombo uchishinya uchiregedza woudza murume apinze kusvika paanoperera.

Womutsanangurira kuti kana odiridza apinze chombo chese adiridzire kumberi uye arege kukoira panguva iyoyo yokudiridzira. Ngaangoti Tyooo, okubata chiuno okudiridzira akadaro chombo chese chiri mukati. Iwewo chero zvichinaka sei rerusa muviri upiwe urume zvakanaka. Haisi nyaya yokunakirana iyi, ndeyokugadzira mwana. Kana ukakwanisa kuita ORGASM murume ava kunotanga kudiridzira, chibereko chinoita ma CONTRACTION anobatsira kukweva urume huya huri kubuda kuti huswedere mberi kune muromo wechibereko. Zvinoreva kuti ppakuda mimba, kuiswa zvinonaka kwakanakawo. Wokurudzira murume anonoke kudiridzira zvinoreva kuti unonakigwa uye iye paanozotanga anobudisa hwakawandawo.

Akangopedza, akangobudisa chombo chake akabva kumashure kwako, iwe chingofambisa mabvi ako aenda shure kusvika wavata nedumbu. wombomirapo wakadaro kwenguva. Kana wada kumboita awa uvete vata zvako wozoti pava paya womuka hako.

Mamwezve maitire anoita chombo chipinde kusvika kumberi ndeekuti mukadzi anovata nedivi. toti avata nedivi rorudyi, anopatsanura makumbo kuita seari kufamba, rimwe mberi rimwe sure repasi (rorudyi) riri sure. Murume anotanyanga gumbo repasi oswedera pachiuno chomukadzi. Mukadzi anosimudza gumbo roruboshwe oisa pafudzi roruboshwe romurume, chitubu chovhurika murume opinda. Murume anoshandisa ruoko gwerudyi kubata magaro emukadzi. Iye akazvisapota pamabvi ake. Ruoko gwerudyi anokwanisa kukwenyerera bhinzi yemukadzi inenge iri pedo.

Mapindire acho unohwa wega kuti yaaa murume apinda, zvinova ndizvo zvaunoda kuti ange achiita panguva iyi. Chikapa chinonetsa pakadai. Rega murume aite basa ega, iwe hapana chaunoona nokuti musoro uri uko zvokuti haukwanisi kutarisa murume. Unongohwa zvauri kuitwa kuti zvasiyana nezvemazuva ese. Iye murume ndiye anotokubatsira noruoko gwake gwerudyi zvokuti akanyatsogona, unohwa kuda kutadza kufema nokunaka kwazvo. Kana uri munhu anogaroita orgasm unokwanisa kukasira nokuti paanenge achibayabaya nechombo hapana kujaira kubaiwa. Nokudaro unofanira kutanga waudza murume kuti pakunodiridzira ngaapinze kusvika paanogumira. Asi izvozvi anenge akatopindawo zvakadzika nokuti maitire awa anoitisa kudaro. Iwe unotozvihwa kuti arimukatikati. Akaita nesipidhi iri pasi akaruramisa zvakanaka, haunonoki.

Iwe wega funga maitire ekuti urume hupfapfaidzigwe mukatikati mechitubu, zvichibva nomuviri wako kuti uri munhu mutete here kana mukobvu.

Maitire enyu anokwanisawo kupiwa nekuti miviri yenyu yakaita sei. Kana uri munhu mukobvu ane chidumbuzenene, unotoona kuti zvakakufanirawo ndezvipi kuti murume apinze zvakadzika. Kana uri mutetewo zvakangodarowo nemurume wako. Iyewo murume kana akakora munongoona maADJUSTMENT okuita. Asi vashomashoma vanhu vakakora zvokukoniwa kurhojana. Chakangoipa pakukora ndechokuti unokwanisa kukanganisa maendero ekumwedzi. Pane kuita kamwe pamwedzi unokwanisa kudarikira. Kuondesa kunoitisazve kudarikira mwedzi. Ipapo muviri unenge usina simba rokukandira zai. Kana usina zai, chero murume akakurhoja zvakadii, mimba hauiti. Tarisa pa Body mass Index (BMI) yako kuti yakakwanirana newe here. Kana wakaondesa imbozama kudya zvinokodza kwemwedzi yakati kuti ipapo ramba uchingorhojana nomurume wako hako. Kana wakakora tanga program yokufamba neshoka kana uchienda kunofambika.

Chimborega zvokukwira murume paanodiridzira urume. Kana wada kumukwira kwira hako momboitana kusvika oda kubudisa urume mobva machinjana iwe woinda pasi mopedzisa.

Usava nehanya nourume hunobuda paanobvisa chombo muchitubu. Hunobudiswa nokuti mativi echitubu anosangana osunda urume huri kuno kumukova hwobuda. Imhuka hadzi zhoma dzisingaeredzi urume pakurhojewa. Uzhinji hunosaramo hwakakwana pakuita mwana nokuti makaunyana unyana zvokuti urume pakuti pfaaa pfaaa pfaaa paya hunozara mukuunyana umomo hwotadza kubuda panobatana mativi achitubu murume achibudisa chombo. Kana ari mberi mberi paanobudisa, anobva azadza pedo nemukova wechibereko. Pane kaburi kadikidiki kokuti kana uchida kukabata unotonona, wopinza mumwe mukati wotsvanzvadzira nechekumberi kuri kumusoro futi. Unokabata kachiita sebhatani rehembhe. Kadikidiki kaburi kacho asi mhodzi dzemurume dzinoziva kuti kari papi.

Chimwe chikuru ndechokuti kana uchida mimba unofanigwa kuita ORGASM. Pakuiita paya unoita ma CONTRACTION anobatsira kukweva urume hwakananga kukaburi kaye. Hukangopindapo chete, hukawana zai rako unozovirigwa mangwana watove nemimba.

Urume hunoita mazuva matatu huri upenyu muchitubu saka unokwanisa kuita mimba panguva yese iyoyo. Funga kuti kana murume wako achishanda kuBulawayo asi imi kumusha kuti kwamutare, Unokwanisa kupiwa urume kuBulawayo wozonobata mimba wava kwaMutare. Ukafunga kuti zvinhu zvinofamba sei kubva pakupinzwa chombo, kukoigwa, kudiridzigwa kufamba kwemhodzi dzichienda kumuromo wechibereko, kutsvaka zai, kuriwana, kutanga kugadzira mwana, unobva watoona kuti nyaya ihuru iyi.

Chikuru pakurhojana nomurume zama kupfavisa muviri. Kana pane zvange zvichikunetsa musi iwoyo, chimbotora nguva uri mubhavhu kana shawa uchizorora kusvika muviri warerukigwa. Kupfavisa muviri kunobatsira kuti unokasira kuita ORGASM uye mukati mechitubu munenge mune ENVIRONMENT yakakwanirana nekuti urume hurarame nguva refu zvinova ndizvo zvinokasirisa kuita mimba.

Mukomana kana musikana.
 Iyi inyaya yakakura asi tinokwanisa kubatsira kusarudza mwana watinoda. Hazvirevi kuti tinomuwana asi tinowedzera chanzi yokuita watinoda. Pana ndichazorondedzera kuti zvinoitwa sei, asi chokutanga ndechokuti baba vemwana ndivo vanoitisa kuti mwanai.

Kana wada mimba tanga nyaya yokuhwisisa kuti unokandira zai zuva rupi pamwedzi wako. Ngatiti unoenda kumwedzi usingadarikiri nguva uye uchiita mazuva akafanana toti 28. Unokwanisa kubata mimba pamazuva  13 -19 tichverenga kubva pazuva rokupedzisira kuva kumwedzi. Saka pamazuva matanhatu awa unogamuchira urume wakachenjera.  Zvoreva kuti mapedza rhoji imboramba wakavata urume humhanyemhanye muchitubu huchitsvaka mukova wekunezai kuchibereko.

Pamazuva awa ndipo panoda kuti ufunge kuti unoda mwanakomana here kana mwanasikana. Zvinoitika ndezvokuti murume achipedza kukupa urume, muchitubu mako munosara mune urume hwemwanakomana nourume hwemwanasikana. Hwemwanakomana hunomhaya kupfuura hwemwanasikana saka hunokasira kusiya sure hwechisikana. Asizve hunokasira kufa.  Hwechikadzi hunozengaira pakumhanya asi hunononoka kufa.

Haano maitire okuzama kuita mwanasikana. Kana mada kumbozama kuita mwanasikana, motanga kurhojana pamazuva ekutanga ematanhatu atataura aya. Ipapo zai rinenge richiri kure richangobva kwaragadzigwa uko kunohi OVARY. Urume hwechikomana hunomhanya hwoneta husati hwawana zai. Hwechisikana hunozouya hwofuurira hwondotsvaka zai hwava hwega.

Haano maitire okuzama kuita mwanakomana. Kana mada kumbozama kuita mwanakomana, momborega kurhojana pamazuva ekutanga ematanhatu atataura aya. Ipapo zai rinenge richidzira richiuya kuno zasi kuchibereko kubva kwaragadzigwa iko kunohi OVARY imi makarimirira. Rinofamba nomuchubhu inohi FALOPIAN  TUBE. Kana rava pedo ukaiswa urume, hwechikomana hunomhanya mberi hwowana zai hwotoripinda mwanakomana wotogadzigwa.  Hwechikadzi hunozosvika basa rapera kare.

Pamazuva awa rangarira maitire anoita urume husiiwe mberimberi pedo nomukova wechibereko unohi pachirungu CERVIX.  Tauriranai mese mobvumirana zvokuzama. Kuziva mafambire anoita urume hazvirevi kuti shuwa shuwa uchawana mwana waunoda, asi kungoti chanzi yokuita waunoda inokura. Hwisisa apa. Kana usina REGULAR cycle zvinonetsa kuziva pekutangira. 

Ngatiyeukewo kuti mwana wase chipo chaMwari saka ngatisaita zvokusafarira mwana nokuti mukomana kana musikana. Gamuchira wawapiwa iyeye norudo. 

Unokwanisazve kusabata mimba mwedzi iwoyo. Usatanga kufunganya nazvo. Mirira mwedzi unouya mozamazve. Vamwe vanoita makore vasina mwana asi vachingozoita mimba dzakawanda.


28 day cycle 
Firtile days 13-19 counting from last day of period as Day 1
Best Girl days 12, 13, 14, 15 
50: 50 days 15, 16, 17
Best Boy days   17, 18, 19 


30 day cycle : 


Kana uri pa 30 day cycle, rega murume akore urume pakanzi day 1 - 6 apo uri kumwedzi. Kana muchida mwanasikana mopanana urume kusvika pa Day 13 apo.

Kana muchida mukomana motangira pa day 14 kusvika pa 20. Kubva ipapo kusvika paunoenda kumwedzi kunakigwa henyu chete.

hazvirevi kutimunita mwana wamunoda nguva dzese asi munowedzera chanzi yokuita wamunoda.

Vamwe vanoti zvinobvazve nechikafu chamuri kudya.
Usasiyana nomurume pamazuva 10-20 apa ndiwo mazuva ekubata mimba. Pa weekend yemazuva aw, mombozorora moshaya vanovhakasha, vanoda kubikigwa, vanopopotera mukadzi wako kana kumubhowa. Swera muchiita nyaya dzinonakidza nokurerusa hana. Pamunozosvika pakuvatana muviri wenge wakakodzera basa remimba. Kana zvichinetsa pamba, toranai muende kuhotera, dziriko dzakachipa, moswera makadziya zuva manheru mava pabasa. Mukada kuita basa masikati ndimi. 


Murume:
Murume anoda mwana ngaahwisise kuti anofanira kudya zvidyiwa zvine balance kuti factory inogadzira urume igadzire hwakakora hunogona kusvika kumazai.  zvedoro nefodya, nembanje ombosiyana nazvo.

Kana pakupinza mukadzi chombo, ngaahwisise kuti anofanira kuwirirana nomukadzi kuti apinza zvinosvitsa chombo pedo ne buri rokuchibereko saka itaiwo ne position inozvibvumira.

Pakukoira koira uchiziva kuti kana urume hobuda unobatirira mukadzi zvakanaka kuti pasaita hunongokasira kuduruka kubva muchitubu pasina nguva. Batsirawo mukadzi wako kugamuchira urume zvakanaka.

Mapedza usarega achingosimuka pasina chikonzero. Ita Manager wemukadzii azive kuti newewo uri kuda mwana.

Kana mada mimba chiitai zvemimba

Udzai Vamwe!!!

mushonga wekubata pamuviri kupihwa urume hwakakwana, uye kusununguka hana nefungwa. 
Kuita pamuviri
Kuita nhumbu
mushonga wemimba
mushonga wenhumbu
Fodya nerhoji

Kana murume achisvuta fodya.
Chokutanga ndechokuti mabhora ake anodzoka kuita madiki. Chombo chinodzoka kuita chidiki uye hachinyatsomira nokuti ropa hafambi zvakanaka zvinesimba. Vanoda kuvata nevarume vanosvuta foya vatai henyu asi makore akawanda achidaro uchapedzisira wazvipopotera washaya rhoji ine simba. Kuti iwe uku uri kuda rhoji uku murume haasi kumira, hazvifadzi.


Dr Murray Laugeson, who has carried out an analysis of the electronic cigarette, agreed that smoking, at least in the long term, could damage people's ability to have sex.
"Smoking long term damages the blood vessels and moderate arterial insufficiency is a precondition for most impotence. Once this state is reached, impotence may persist as long as smoking continues, and may persist despite quitting if the vascular damage is severe."
__________________________________________________________________________


When Mark Jordan was a 22-year-old substitute teacher in Phoenix, he had been smoking for about a year and noticed the fire in his love life was no longer raging."Sex was suddenly getting boring," he says. "I didn't want to have it. I would get out of breath so easily, and I simply felt gross." While he averaged only half a pack a day, he often smoked much more on the weekends. The effects were not good.
"I remember having sex in the shower and feeling like I was going to pass out," he says. That was a turning point. He stopped smoking, started exercising, and began to eat right. After the changes, he had a much greater interest in sex and enjoys it more than ever.


Being able to dump the cigarettes is a real accomplishment -- especially when you consider how smoking can become intertwined with the intimacy of a relationship. Last year, for example, researchers at the University of Arizona began to study couples where at least one member of the relationship smoked.
The investigators began to realize that smoking actually became a method of subtle communication for members of the couples being studied. Lighting up gave clues to each partner that it was time to talk, time to give space, or even time to defend yourself because a world-class argument was about to begin.
The federally funded study is scheduled to go on for another year, and hopefully, will provide methods to help counsel couples how to recognize cigarettes as an abusive third member of their relationship. If couples are going to weed the habit from their lives, the researchers say they will have to find other ways to relate to each other, and more often than just during the familiar after-sex smoke.


And of course, as Jordan found, smoking can directly torpedo the sex, too.
"Smoking has a direct, negative effect on the sexuality of a man on every level," says Panayiotis M. Zavos, PhD, director of the Andrology Institute of America and professor of reproductive physiology and andrology at the University of Kentucky in Lexington.
From their work with couples being treated for infertility, Zavos and his fellow researchers have found that men's smoking had a significant and negative effect on the ability to conceive. But they also turned up a surprise: Smoking significantly diminished a man's sexual desire and satisfaction -- even for young men in their 20s and 30s.

The smokers reported having sex less than six times a month, whereas the nonsmoking men were having sex nearly twice as often. This difference is especially significant considering that these couples were actively trying to conceive. "In current research, we are trying to identify how and why tobacco use negatively impacts men's sexual performance. In my clinical experience, it does decrease performance. Sexual performance is more than just erectile function; it involves many of the systems of the body," says Zavos. "But when a man's ability to have sex decreases, his appetite for sex will generally follow."Zavos found that when diminished desire is combined with impaired performance, overall satisfaction is likely to suffer. When asked to rate their satisfaction with the sex they were having on a scale of 1 to 10, nonsmoking couples averaged 8.7, while couples with male smokers fared far worse with an average of only 5.2. "There's no doubt in my mind," says Zavos, "that nearly any man's sexual satisfaction and frequency [of having sex] would increase if he stopped smoking."


Other experts agree that smoking can impair sexual performance. "Smoking causes damage to smooth muscle inside the penis that interferes with erectile functioning," says Richard Milsten, MD, co-author of The Sexual Male and a urologist for more than 30 years in Woodbury, N.J. "So if men can't perform as well, it would make sense that their libidos would suffer." However, Milsten cautions against simple explanations for sexual behavior. "There are so many factors in sexuality. Smoking is just one. Still, I don't think it's outlandish to say that refraining from smoking will benefit your sex life."

Wednesday, 27 June 2012

Ndiani akakudzidzisa izvi?


Varipo varume  vaunongozoti hako wega “apa ndakaroorana nefuza chaiyo asi chingoregai ndigare hangu.” Unenge wazvionera wega kuti njere dzake ishomanana.Ndakambogara dare reumwe wefuza dzakadai, arova mukadzi vapedza rhoji. Ndobvunza kuti ko mukadzi ange aita sei. Kwahi akandiitira zvechihure saka ange ambohura.Ndobvunzisisa kuti zvaanoti zvechihure ndezvipi izvi.Ndokuzorondedzegwa nomukadzi wacho kuti mukadzi ange afongorera murume, chiri chinhu chavange vasina kumboita pamwedzi yese misère yavange vakaroorana.

Ini ndakatora murume uyu, makore ake 27, ndokuinda naye muimba yavo yokugara, ndokubvunza kuti
Mukadzi wako ane makore manganic?Kwahi 23.
Ko chitubu chake agara nacho makore manganic? Kwahi 23
Wakatanga kuvata naye riini?Kwahi mwedzi misère yapfuura.
Ndiwe wakamudzidzisa kuvhura makumbo ake here kana kuti aitoziva kuti pakuvatana makumbo anovhugwa murume oinda pakati?Kwahi aiziva.

Saka wakaroora hure hakozve nokuti pane murume ange atomudzidzisa izvi?Kwahi bodo.
Saka kupinzwa nokumberi hakudi munhu kuti amudzidzise asi kupinzwa nokumashure kunoda munhurume kuti amudzidzise zvinofamba sei izvozvo? Kufunga kwako iye haazivi kuti chitubu chake chaagara nacho makore 23 chingapindwa zvese nemberi neshure zvokuti anotoda munhurume asina chitubu kuti amudzidzise kuti kunofongogwa sei? Aaah Bodo, ndakangokanganisawo kufunga.

Ndikati chikumbira regerero asi usati wadaro, dzidza chinhu chokuti mukadzi wako anoda kupinzwa nokumashure saka iwe basa rako nderokuterera mukadzi kwete kurova mukadzi ari kukuitira zvawakamuroorera.

Varume ipaiwo vakadzi venyu freedom yokuti kana vari pamusina hembhe mese vahwe kuti vane freedom yokuita zvavanoda.Ndakahwa umwe murume Lawyer mu UK achitotaura kuti ini mukadzi kana akada zvokundikwira yatova Challenge yokuti iye ndiye ave murume.  Ini nokusada kunyarara ndakati “Ko ini zvandaitofunga kuti kuhi murume hunge une zvinhu zvechirume, kwete kuti ari pamusoro muri pamubhedha ndiani”  Ndikahwa oti kuvatereri vake “Mukadzi haandikwiri.”

Shuwa shuwa mungabva maisa politics pamubhedha here?Psychology yevanhu vakadai inobva papi shuwa kusvika munhu ofunga zvese izvi obva azvigwinyira kudaro.  Ndivo vakadzi vanoti akauya kumba kwako anongopedza 3 hours achingodemba nhamo yake, asi mari iripo, mota dziripo, imba yakazara zvinhu, asi mufaro haana. Mufaro pamusha unobva pakuhwisisana mafungire enyu.

Murume itawo sewasangana namai chimwana muDance Hall.Rezva mukadzi, bvunza mukadzi, ipaa mukadzi freedom yokutaira nokukuudza zvaanoda.Tora nguva kuterera nokuita.Ita sokuti watanga kuona zamu nhasi. Wongorora muviri wemukadzi wako.

Isu takagadzirigwa kusevha umwe munhu.Ndikawana murume anofarira kusevhiwa ndinoitawo manyawi murume achikudza zvaitwa.Udza mukadzi wako kuti anonaka uye chikapa chake chinodadisa.Uchaona mangwana owedzera aziva kuti baba Mwana ndozvavanoda.Kana achida kupima chombo rega apime.Ndiyo shamwari yake iyoyo.Iwe unotamba nemaTOY akawanda, mazamu, matinji, bhinzi (kana uchiziva pairi) isu tongori nechombo chete, saka rega atambe nacho aite zvaanoda.

Pane zvinhu zvisingadi kudzidziswa munhu ane njere.Mapinzigwe andinoda musi iwoyo hazvirevi kuti ndomirira murume andiratidze kusiyanasiyana kwazvo.Kana mukadzi angovhura mavhurire aada iye iwe watyei kungopinza unyerere wotenda kuti wazviwanirapo, nyaya yopera yakadaro.

Mahure anongorhojewawo sezvatinongoitawo isu. Hapana siyano kuzhe kwekuti imi varume matidzvanyirira kusvika tave marhobhotsi pamubhedha zvokuti imi mava kutofunga kuti vakadzi havazivi zvokuita kana vachida kupinzwa chombo, murume ndiye anotanga adzidzisa mukadzi kuti anofongora sei nokuti mukadzi haazivi kuti chitubu chake chiripi. Haavhuri makumbo asina kudzidziswa nomurume, haabati chombo asina kudzidziswa nomurume. IN SHORT varume munotoona sokuti tiri vanhu vakapusapusa izvo ndimi mafuza chaiwo ekupedzisira. Ungatovhura muromo wako kubvunza munhu kuti wakazvidzidziswa nani uchibvunza munhu akapasa Grade 7 here? Kutotambisa nguva yerhoji uchibvunza zvakadaro. Chero mavhurire aaita iwayo iwe basa rako kupinza chombo chete muite zvinonaka, kwete kuti waona pavhugwa iwe dzvamukei wotanga kuchemachema kuti akadzidzisa mukadzi wangu kuti panhu pake panovhurika ndiani?

Chitubu ndechangu ndakazvagwa ndinacho. Matinji ndakapedza makore ndichidhonza aripo pamuromo wechitubu. Ndakambomirira here kudzidziswa nomurume, nhasi wozondibvunza sichupeti kweshoni yokuti WAKADZIDZISWA NANI.

Chese chese chinoitwa nehure mukadzi wemumba anochikwanisa. Chinoitisa kuti asaita ingari yokuti haana FREEDOM of EXPRESSION nokuda kwemurume wake aanoziva kuti haadi kumupa freedom. Ukachata nomunhu zvoreva kuti chese chinokufadza anofanira kuchiziva. Zvokusvoderana bodo. Udza munhu wako kuti agozivavo zvokuita zvaunoda. 


Kusarudza munhu wekudanana naye:

Kutsvaka murume/mukadzi

Chiokutanga, sarudza munhu akakodzera.Ukatadza kusarudza hapana chaunokwanisa kuzoita maroorana kuti upenyu hwako hwuve hwakanaka nomunhu wawasarudza.Usati wasarudza, tora bepa nepenzura unyore CHARACTER yomunhu waunoda.Wadaro chitsvaka munhu wacho ane Character iyoyo yese yawanyora, kana ari musikana kana ari mukomana.Kana wanonoka kumuwana hazvirevi kuti haawanikwi, zvinoreva kuti hausi kugona kutsvaka.Kumbira rubetsero kuhama neshamwari.Usaudza umwe munhu kuti unoda munhu akaita sei.Kana wawana munhu waunofungira kuti angangove good candidate.Ita vhiki mbiri kana mwedzi uchiongorora zvaari usati wabvuma kuva mukomana/musikana wake. Kana pane zvaasina zviri pawakanyora, siyana naye.Haasiri wako.

 Mhuri yake:
Munhu anobva kumhuri ina vabereki vakarambana haana experience yemhuri yakagadzikana. Anouya okubvonyongera upenyu hwako.Munhu ana mubereki anohura haaoni kuipa kwazvo.Tese tiri vanhu vanopiwa chiedza navabereki vedu.Kana mubereki asina chiedza, vana havanawo chiedza.Iwe kuti uzotaridza munhu chiedza akura hazviiti.Pakutarisa mhuri yake, tarisawo vabereki, vana sekuru nambuya vake, Hama dzake dzapedo, uhwisise magarire avo uye kuti iye anotarisira kuna ani pakupiwa mazano. Tarisa achitaura namai/baba vake kuti BODY language yavo ndeyeushamwari here kana kuti kwete. Kune vamwe vanhu vasina nyaya navabereki vavo.Munhu akadai haasi wekuroorana naye nokuti haakwanisi kuzobatana navana venyu.

Shamwari dzake:
Munhu wese wese anosarudza shamwari dzake dzakafanana naye.Hazviiti kuti munhu aite shamwari dzakaipa iye ari munhu akanaka.Saka ukaongorora zviito zveshamwari dzake unobva waziva kuti iye munhu akaita sei.Paanouya kwauri anenge achiita semunhu kwaye.Munhu wese anozikamwa Character yake maererano ne kuti shamwari dzake dzakaita sei.Terera achitaura nezveshamwari dzake.Kana ukaterera ukatadza kuziva zvokuita nenyaya dzawahwa, ndiwe unenge uri benzi.Vanhu vashoma vanokwanisa kuchinja character dzavo vave vanhu vakuru.

Wapedza kusarudza
Kusarudza mukomana/musikana hazvirevi kuti wapedza.Unombodanana naye uchiona maitire ake kuti ari papi newe.Anovimbika here uye anokuterera zvaunotaura here achizviita.Chiona kuti paanouya kwauri muri mese anongoda kutsvaka kuvata newe here kana kuti anokuda iwe semunhu.Onazve kuti munhu akambovata nevamwe vanhu here, pane zvaanotaura. Ari kuda LONG TERM here kana kuti kungoitawo mukomana/ musikana nokuti zvine fashoni.  
Tauriranai mitemo yokudanana kwenyu.Kana uri munhu anoda Mwari mukomana/musikana wawasarudza asingadi, uchaona kuti munonetsana iye achida zvinhu zvausingakwanisi kumupa.Unohwa munhu oshandisa mutauro usingakwani pane vanodanana.Kwahi mukomana uyu anoita sokuti ingochani nokuti haatombodi kana kuvata neni.

Kuziva kuti nguva yokutanga kuvata mese yakwana here?
Kutanga kuvata nomunhu hazvisi nyore nokuti pokutangira pacho panonetsa kuziva.Kana usina kuchenjera unokwanisa kungotevera kuri kuenda zemo.Hino zemo hariperi.Ukangomuona chete kana kumufunga rototanga.Akazotanga kukubatabata iwe wofunga kuti nguva yakwana izvo bodo watova kuzvipinza padambudziko.Isu vakadzi tinonetseka nenyaya yokufunga kuti ndini ndamisa chombo saka ndini ndinofanigwa kuchitondodza.Hazvisirizvo, kana achikuda achakumirira kusvika woda kuvata naye.Vakadzi tinogona kurongera varume zvokuti anofunga kuti ndiye agona kundipa mufungo werhoji izvo bodo ndini ndamuisa panyaya ndichitoziva outcome yacho nechekare.


Vasikana vakawanda vanoita mimba voti murume ndiye amuisa mimba asi iye musikana ariye agadzira situation yokuti aiswe mimba yacho. Murume haanetsi , unomupa rimwe ziso rakapfava, womukurudzira zvisina mutauro, Iye anongotevedzera kusvika adyiwa sezvinoita shato yaona mhene.
Saizvozvo marudzi ese epanyika pano akawirirana kuti isu vakadzi tisu tine kii yekumisa zviitiko zverhoji pavanhu. Pane mutemo wekuti mukadzi haabatwi chibharo.Munyika dzakawanda hakuna mutemo wekuti murume haabatwi chibharo.Saka ini ndokwanisa kubvuma kana kuramba ndomuti imbomira kana kuti enda undotsvaka makondhomu tigozoita wadzoka.


Usavata nomunhu asina kukupa chikonzero chokuti sei akupfekera kondhomu. Mubvunze ugoterera kuti ari papi newe. Chigwere, mimba, kusaziva STATUS yako, etc

Usavata nomunhu wausina kunotesitiwa naye mukaratidzana mapepa enyu

Usavata nomunhu ausingazivi kuti kana ukaita mimba munoita sei. Munhu anokuudza kuti anokuda chombo chamira asina kumbokuudza haasi munhu wekuvata naye. Kumisa chombo hakunetsi. Murume kakuona uchikwenya garo chairo anomisa chombo.

Usavata nomunhu asina kukuratidza hama dzake dzakawanda, ausingazivi vabereki vake.

Usavata nomunhu anosvodesa kutaridza hama dzako.

Usavata nomunhu wausingadi kuti aite mukadzi/murume wako, kana kuti ausingazivi kuti unoda here kana kuti haudi kuroorana newe.

Usavata nomunhu waunofunga kuti angakuramba kana ukasavata naye. Vanhu vakadai havasi vanhu vokupedza nguva navo. Vari kungoda chinhu chimwe chete pauri, chokuti mapedza otora foni yake ofonera shamwari dzake kwahi hure riya nhasi ndarikwira mahara.

Usavata nomunhu anofunga kuti unofanira kuvata naye nokuti akutengera zvinhu kana kukubhadharira mari yokuita chimwe chinhu kana kukupa pokugara. Rudo nemari zvakasiyana.

Vata nomunhu nokuti munhu akakodzera. 

Unokwanisa kufeya feya munhu. Unokwanisa kumuudza kuti  hazvanzi yako/ musikana wehazvanzi yako ine mimba. Woterera zvinotaugwa kuti zvii.Terera uhwe kuri kuenda nyaya, zvichakuudza kuti chii chinoitika kana pakati penyu umwe akaita mimba.Unobva waziva kuti munhu uyu munhu anondiremekedza here kana kwete. Kana wakachenjera unosiyana naye kana ari munhu anoti mimba ngaibviswe, kana kuti haazati oda kuroorana. Ukaona matanga nezvekurhojana chiziva kuti mimba inokwanisika kuitika. Hakuna mutoo wekudzivirira mimba unoshanda 100%

Ukaona musikana achiuya kumba kwako achikuwachira, achikuainira achikubikira hazvirevi kuti ava kuda kuvata newe.  Ari kugadzira investment yake pauri. Kana usinei naye, mugarise pasi umuudze kuti asazvinetsa newe. Usatambisa nguva yake.

Ukaonawo mukomana achipedza nguva newe usafunga kuti ibenzi.  Ari kukutaridza rudo kuita INVESTMENT pauri. Ari kuda kuhwisisa kuti uri munhu rudzii uye unorooreka here.

SUMMARY,
Usamirira kusarudzwa. Iwe muridzi sarudzawo munhu ane zvaunoda, womukonzera kukunyenga, wonyengwa, womuda, modanana. Nyaya yakwana. Kana zvichikunetsa, udza shamwari yake kuti akakunyenga haungamurambi. Hazviiti kuti shamwari yacho isamuudza, asi kana iyo shamwari yacho ichikudawo hayo. Nyengwa nomunhu aunoda kuti akunyenge aunoziva kuti wamutaridza kuti unoda kuti akunyenge. Kwete zvokusangana mubhazi woudzwa kuti kwavo kune purazi rine mabhiza netarakita, wofunga kuti wagarika.


Kufuhwira murume/mukadzi


Mufuhwira
Kupa murume/mukadzi mufuhwira chinhu chakanaka chose nokuti unenge waona kuti pano ndoda kuti ndive inini chete pasina vamwe. Vanhu vese vane njere vanokasira kuhwisisa kuti kuhurirana hakuna upenyu saka murume/mukadzi wangu akahura ini ndinokwanisa kuita zvigwere nezvimwe zvisingarapiki. Kana munhu angohwisisa nyaya iyi anokasira kutsvaka mazano okuti pamusha pake pashaike chihure.Rimwe ramazano awa ratinoudziwa munyaya dzemakuhwa nderokupa umwe wako mufuhwira asingazivi kuti ari kupiwa.Mufuhwira hausi wekutanga waudza munhu kuti nhasi ndoda kukupa mufuhwira.
Mabato emufuhwira:
Kune mabato maviri emufuhwira.Kunoti mufuhwira unotengwa kun’anga, koti mufuhwira unobva pakuhwisisana.
Wekun’anga:
Vanhu vedu vechiShona havafariri zvinhu zvisina MYSTERY mazviri.Chinhu chese chese chinototi chiitwe mushonga pachiri. Unoona munhu akadzidza SCIENCE kusvika pa PhD achitaridza kuti kudzidza kwake hakuna kana kumbochinja mafunire ake. Anoona sokuti kudzidza ndekwezvimwewo zvakasiyana nezvinoitika muupenyu chaihwo hwevanhu.Zvese zvatinoita zvine mushonga mukati.
Mwana akazvagwa pane mishonga asina nebasa rese inoshandiswa. Kwahi mushonga wenhova ngaupiwe mwana, asi nhova yacho hachisi chigwere. Nhova yakaitigwa kuti paya mwana asingatauri, mai vake vazive kuti anoda mvura here kana kwete.Haidi mushonga.
Munhu akaita mimba anopiwa mishonga isingarapi chinhu.Mimba hachisi chigwere.
Munhu akaroogwa anohi enda undopa murume mushonga uyu kuti akude.Ipapo aroogwa nokuti ndiye anodiwa nomurume.Woona mukadzi akadzidza kupfuura Grade 7 ototevedzerawo izvozvo.Obvisiswa huku nhatu nen’anga yomuraini opiwa midzi yemupirikisi, kwahi enda undonyika mumvura ugobikisa mvura yacho sadza rokupa murume.Huku dzatoenda mahara. Kopera makore matatu mukadzi ozohwa zvohi murume wake akamitisa chimwewo chihure. Hakuna mushonga unobva kun’anga unokwanisa kuti murume/mukadzi wako akude zvakawedzera.Unokwanisa kutozviuraira murume wosara wave chirikadzi. Dai zvaishanda dai vanozvitengesa vari ma bhiriyoneya, nokuti pasi rese vanhu vari kurambana vakawandisa zvokuti dai kune mishonga yokuti vadanane, vaitoitenga nemasaga ayo. Unoona iyo n’anga yacho isina murume asi iri kukutengesera mushonga wekuti murume wako akude. Kusahwisisa kuya uye kuwandigwa nemari.
Kana uchifunga kuti mushonga wacho unoshanda saka chidyai mese mudanane tione. Kwete kungopa murume/mukadzi odya ega.
  
Weruzivo
Mufuhwira weruzivo ndewekuitira murume/mukadzi wako zvakanaka pauviri hwenyu, uye upenyu hwenyu hwese.
Usati wapa umwe wako zvimishonga zvisina nebasa rese, tanga wafunga kuti zvadyiwa zvikainda mudumbu zvinozosvika sei mufungwa?Kazhinji tikadya zvinonogumira kutoireti chete.Kudya kwefungwa kutaurirana nokuona zvinoitika.
Mufuhwira weruzivo unoda munhu anofunga anobata umwe wake zvine
 • Rudo
 • Rukudzo
 • Kuremekedza
 • Kuterera
 • Kutaura naye uchimuvaraidza
 • Kutamba naye muri mese uye vana vavata
 • Kuziva zvamakaroorerana (kufadzana nokuvaka mhuri)
 • Kubata mari zvakanaka usingaitambisi nokupa vanhu vasinei nemi
 • Kuziva kuti mese mune vabereki
 • Kuwirirana nehama dzake dzese pasina makuhwa
 • Kuziva kukumbira ruregerero kana paitika nyaya.
 • Kana paita nhamo mumba mavo iwe womiramirawo seimba yako.
 • Kana pane vaenzi woitawo zvakakodzera.

Pakunovata bvunza zvaanoda umupe zvese chero iwe usingazvidi unozviitira murume/mukadzi wako nokuti unomuda. Kana anenge ati anoda rhoji, ngaasanyimwa chero zvodii. Chero tambotikana ndichida kuiswa murume ngaatondiisa chete. Iniwo musi wandichanzi vhura ndakatsamwa ndofanigwa kuvhura. Kana mavatana makatsamwirana zvinonaka zvokuti asi hazvirevi kuti mokangamwa kugadzirisa nyaya yakutsamwisai.

Kubikirana zvamunoda. Varume vanoda kubikigwa zvinhu zvinonaka. Kana akakura achipiwa chimwe chinhu namai vake, enda kwamai vake udzidzswe kuchibika ichocho. Vakadzi tinongoda kuti umwewo musi murume ati gara pasi nhasi ndini ndinobika. Otaridza kuti azama nomoyo wose.

Musi wamusingaendi kubasa usasiya murume avete ega kuseni uchienda kundoshopa. Imboitawo nguva yakanaka nomurume wako mumubhedha wenyu umupe twake ane nguva yacho.Kana wamuka, enda ugeze udzoke kwaari anakigwe newe. Momboitawo Bonding Time.

Shamwaridzana nomurume/mukadzi wako usava nema sikireti ausingamuudzi.

Usashungurudza umwe wako kusvika pakuti andopiwa ADVICE nomunhu wekuzhe kwemusha.

Usada kupopota usati wawhisisa kuti nyaya yese iri papi. Taura nomunhu wako zvakanaka murudo, chero muchigadzirisana mugadzirise zvine rudo mukati. At end of day muri mukadzi nomurume hapana kwaari kuenda. Ndipo pamusha pakewo pano.

Usadawo kutonga umwe. Hausi hurumende iwe. Isu vakadzi tisu tinotobvumidza varume vedu kutitonga, hazvirevi kuti iwe murume chiita saDictator mumba. Uya zvakanaka titaurirane tite zano redu tese. Tsanangura kuti chii chichaitika uye kuti wazvidirei izvi.

Ukazvikwanisa izvi ndiwo mufuhwira chaiwo.Zvimwe zvese kutambisa nguva yako nemari yako kuswerozvinetsa.Mukadzi/murume akangoziva kuti chokuti chinoitisa murume/mukadzi asava ne Security yakakwana, kana akachenjera haaiti chinhu ichocho.Zviya zvokuti ITA NDIITEWO ndozvinoita munhu aguta nokuroorana noumwe, ave kuda kurambana. Kana Murume akauya kumba akadhakwa, iwe hauendi kundomwawo doro wouya wakadhakwa.Unokurudzira murume kuti asamwa doro.

Mufuhwira rudo nokuhwisisana chete.Zvokubikirana nemvura yemidzi izvo hunga watadza kuita basa rako somukadi/murume wemunhu.

Kutaura nevamwe:

Kana paya munhu akauya kwauri achibvunza nezviitwa zvingaitwa kuti murume/mukadzi wake adzoke kwaari, taura nezvorudo chete kwete kumuti aende kwavaya vanokubvisisa huku.

Udzai vamwe!!!!!!!!!


mushonga wemumba
Kudyisa murume
Kudyisa mukadzi
Kusunga mukadzi
Kusunga murume

Tuesday, 26 June 2012

Kuziva mamirire akaita Mukadzi/murume

Munhu ane mukadzi/murume haafanigwi kusaziva mamirire akaita muviri weumwe wake. Unohwa murume mukuru agara makore kana mashanu achibvunza kuti weti yemukadzi inobuda napai, kureva kuti haana kumboongorora mamirire akaita panhu pomukadzi wake kana kumbobvunzawo mukadzi wake kuti zvinofamba sei. Anongotsvanzvadzira opinza chombo asingazivi kuti pakaita sei.

Isu vakadzi tinohwa kufara pamoyo kana murume achifarira kupaona nokupawana pachinakidza kuona. Mukadziwo anofanira kujairisa murume kuona. Murume ngaazive pane zvinhu zvese kuti agoziva kuzvishandisa. Asi bodo, varume vakawanda kutya kutarisa kunge panoruma. Ukaona une murume akadaro asingambodi zvokutarisa, unokwanisa kumupa basa rokuita ipapo. Unobva kwawabva wosvika kumba wotsvaka chimuchini chaanoshevha nachi ndebvu, womukumbira kuti akushevhe pamberi. Kana uchida kuona munhu anoita chinhu achinyatsoona kuti zvaitwa zvakanaka kumbira murume kukushevha womuudza kuti haunyatsi kupaona kana uchishevha wega.

Geza usati wakumbira, wobva wapapukuta zvakanaka pooma. Chibvisa hembhe umuvhurire makumbo woisa piro pasi pemagaro panhu ponyatsoti mbee pabani. Anoita zvinyoronyoro kusvika apedza iwe uchimubatsira nokumubatira panoda kubhenengugwa. Kana uchimuudza zvokuita muudze zvinhu nemazita azvo abve aziva kuti ichi ndeichi. Ukabva kuno kuguvhu uchidzira zasi unotanga kusvika pane chakafukidza bhinzi. Muvhurirepo achiona bhinzi kana yakamuka. Kana isina kumuka inomuka paanoshevha wowana chanzi yokumutaridza, zvichibva nokuti bhinzi yako yakakura sei. Kwahi vamwe vane zvidikidiki zvinonetsa kuona kana zemo pasina. Murume achibatabata achishevha haukoni kuita zemo.

Achishevha kudaro unoona wega kuti ari kunatsotarisa asi uku anenge atoti twii futi Usaita hanya nazvo iwewo unenge wava kunyorova nokuzvimbirira, asi rega apedze basa rawamupa, uye kuona zvaari kuita. Kazhinji murume achingopedza kukushevha mese menge mava nezemo zvokuti munopedzisira mava panyaya yerhoji yakasimba.

Chazvinobatsira:
Zvinobetserei kuti murume azive mamirire akaita zvinhu pamukadzi wake?  Zvinobatsira kuti kana paya muchitamba muchigadzirira kuti muvatane, azive pokubata nopokupurudzira. Pakushevha paya usangoshevhiwa wakanyarara, Rerusa hana utambe naye achishevha uchimuudza zviri kuitika. Nokuti pari kuzvimbiswa nei muudze azive kuti akadai panodai. Varume, zvikuru vechiShona, vanotya bhinzi yomukadzi pane ma Superstition anotaugwa pairi. Wana zano rokutaurira murume kuti apa ndipo pa headquarters yekunakigwa. Bhenengura zvakaifukudza woratidza murume kuti anosvikapo sei uye kana asvika anoiteipo. Vashoma varume vanoziva kuti bhinzi inonakira mukadzi kupfuura chutubu.

Vakawanda vanofunga kuti kupinzwa chombo ndiko kuri mberi kupfuura zvese. Kunaka kwechombo ndiko hako asi kana achiita pakawanikwa anokwiza nyama dzakatenderedza bhinzi chombo chiri mukatiwo haunonoki kupedza. Unotsanangurira murume wako kuti sokunakigwa kwaanoita kana chombo chake chichikwiziwa nemukati mechitubu, isuwo tine kachombo kedu kadikidiki kanonakawo kukwiziwa, asi kanokwiziwa nemaoko. Vakadzi vakawanda kana vaita zemo havachagoni kuti bhinzi chaiyo ikwiziwe kana kupurudzigwa nokuti hazviiti, inenge yanyanya kuita SENSITIVE. Asi kungokwiza zvakatenderedza bhinzi ndiko kungaitwa. Bhinzi pamukadzi ndiyo inonaka kupfuura zvese. Kana murume ari mukati achikoira pakupinda anodhonzerera nyama dzakatenderedza bhinzi zvichibva zvanaka.

Wodzika uchibva pabhinzi unosvika paburi reweti uri pakati pematinji. Harina kukura uye hazviiti kupinza zvinhu pariri. Ukavhura makumbo wobata matinji akavhurika murume anoona buri reweti riri nechapazasi pebhinzi. Kana achipurudzira bhinzi mumwe wake inopurudzirawo kaburi aka zvokuti pamwe haatombozivi kuti akapurudzira.

Achipfuura ipapo anosvika pa buri guru rinokwana kupinza mumwe. Ichi ndicho chitubu chaanopinza chombo. Kana achishevha anowana kusina vhudzi ikoko. Vhudzi rinokura kuno kumusoro pedo nekunebhinzi. Vashoma vakadzi vechi Zimba vane vhudzi rakawanda zasi. Vhudzi rinongomera pamativi epamberi pane ganda chairo. Pane ganda rakasiyana hapameri vhudzi pamatinji uchienda mukati hapana vhudzi, Uchienda kuzhe riripo. Paanozosvikako kunenge kwava kusinira kunyorova nokuda kwekubatwa-batwa. Tsanangura kuti kana achida kupinza chombo kunonyorova kosinira kuti usasvuuka paanokoira paya. Zvoita seoiri yemuchini wekusona inoita muchini ufambe zvakanaka oiri ichisvedza. Iyewo haasvuuki. Kunyorova uku ndiko kunoti pamwe achikoira unotohwa pachibuda soundi yokuti tyooo, tyooo, tyooo tyooo, kutonyatsohwa kuti panyoro.

Kuzopfuura ipapa akaramba achidzika unenge ava kuenda kumashure.
Pakati pemberi neshure panongori ne 2.5cm chete kumunhukadzi asina kumboita mwana uye asina zimuviri rakakora. Kana akakora uye aita vana, zvinosiyana kusvika pa 3.5 cm.  Hakusi kure pamunhukadzi. Ndosaka dzimwe nguva kana ukafongorera murume murima anotadza kuita estimate yokuti paari kuda kupinza ndepapi ombotsvanzvadzira iwe wakangomirira. Unotohwa achibayabaya nechombo achitsvaka pokupinda.

Pamunhurume pakati pechombo neshure kure kupfuura pemukadzi zvokusvika pa 5-6cm. Zvinoitiswa nokuti pane chombo chake ndipo pane bhinzi yedu. Ukabva pabhinzi uchienda shure panoenzana nomurume. Hino isu tine zvimwe pakati. Izvi unofanigwa kuzviziva nokuti paya kana murume achizama kupinza chombo iwe wakavata nedumbu ukasasimudzira zvakanaka anokwanisa kunangisa kushure. Kana adaro akamboita soopinda shure ukamumisa asi atomboti pindei, usarega achipinza muchitubu asina kugeza nokuti mabacteria acho emberi neshure akasiyana. Ukamavhenganisa unokwanisa kuita chigwere.

Ndewekutoudza kuti dzikisa pazasi zvishoma (2-3 cm kudzika kana wakafongora, kukwira kana wakavata manhede), iwe ipapo wosimudzirawo kuti apinde nyore ongoti dzikei zvishomashoma wohwa oti sveverere godyo atova mukati.

Hino kana asingatozivi kuti pakangosiyana ne 2.5cm zvinonetsa murima, unotozoita zvokutora chombo iwe wochinangisa paunoda. Hameno kuti vane varume vanodhakwa vanoita sei. Asi kuva pedo kudai kwakaitigwa kuti chitubu chive panzvimbo yokuti murume anokwanisa kupinda kubva mberi kana kubva kumashure.

Mhuka zhinji dzinopinzwa nokumashure, Isu nedzimwe mhuka shomanana tinokwanisa mberi neshure iri ngari yokuti makumbo edu ane majoini akasiyana nedzimwe mhuka.

Murume akapaona pese apa kubva paguvhu kusvika pachitubu akapaongorora anoita education yakawanda panguva dikidiki. Haumbozonetseki kumuudza zviri kuitikako. Mutaridze usina kuzvimba usina zemo, wozomutaridzazve une zemo aone kusiyana kwazvo.

Kana usina vhudzi ipapa asi uchida kuti murume apaone unokwanisa kungomuudza kuti pari kugwadzirira ngaatarise aone kuti pane chii? Unoona otora nguva yakareba achitarisa. Murume haadi kufunga kuti pane chaitika panzvimbo iyoyi pamukadzi wake. Anobva aongorora kuti shuwa panei. Iwe chingomuti ko apa, ko apa, ko apa, uchimutaridza wakanyatsovhura makumbo achiona.  Wana rimwe zano rokuti awane nguva achiona mamirire azvakaita. Isu takaroorana kukapera nguva yakapfuura gore, iye akazondibvunza kuti weti inobuda napai. Ndokuzomubvisira bhurugwa ndokumuratidza. Asati apaona aifunga kuti unokwanisa kukanganisa pokupinza ukapinza panobuda neweti. Shuwa munombohwa zvinosetsa kubva kuvarume vedu. Kungokasira kuda kupinza chombo chete munhu asina kuona kuti panhu pakamira sei.

Mukadzi Pachombo:
Mukadzi ngaasajaira kupinzwa chombo murima segozho. Wana nguva yokuongorora zvakaita chombo chomurume wako. Unochipurudzira, wochigezesa kana muri mubhavhu mese, wochikweva ganda roenda shure kuti uone musoro wacho wakaurungana zvakanaka sehurungudo. Unokwanisazve kutarisa pano buda neweti pachibudazve nourume. Ukachibhendesa wakachitaridza kuguvhu wotarisa pasi pacho unoona pane mutsetse wakaita sokuti chakasoniwa netsono pachakabatanidzwa. Unoonazve kuti ganda racho rakasviba kupfuura ganda romuviri wese. Hameno kuti zvinorevei izvi nokuti pamuviri pese panopfekwa hembhe nguva dzese pasingasviki zuva hapana kusviba kuzhe kwepamberi chete.

Ukangoda kuchibatabata unoona chotomira. Ukakwevera ganda kumashure wotarisa pasi pemusoro unoona pakabatira ganda zvokuti zvinoita sepasina kusimba asi unoita makore nemurume haumbohwi achiti pabvaruka.

Uchaona futi kuti hachina kururama chero chakamira. Chinoita kubhendha. Hazvirevi kuti pane chakamboitika murume ari mwanana. Kunohi varume vane zvakati tasa vashomashoma. Usava nehanya nazvo anongorhoja zvakanaka akadaro.

Ukadzika zasi unoona kuti chihomwe chinemabhora ake anova ndiwo anogadzira urume chakarembera asi rimwe remabhora rakadzikira kupfuura rimwe. Kwahi ndizvo agogona kufamba asingazvikuvadzi. Isa mabhora ake muruoko uite seuri kupima uremu hwawo. Zvinohi varume vane mabhora mahombe vanohura kupfuura vane madiki, uyezve vane chanzi chokuita ngochani kupfuura vane madiki. Pakuzvara, hazvinei kuti murume ane makuru kana madiki, Usasvina chihomwe ichi nokuti unokwanisa kukuvadza murume zvokutomuendesa kuchipatara.

Chombo chinhu chinotonakidza kuchitambisa nokuti chinoita zvinonakidza. Kana unacho muruoko unokwanisa kutohwa kana kuona chichikura kusvika chaoma kuti gwaa iwe uchingopurudzira. Unoona tsinga dzinounza ropa rinova ndiri rinochiita chimire, dzati tande tande pachiri. Zvinohi chombo chinoda ma TABLE SPOON maviri kana matatu eropa kuti chimire. Ukada futi kupurudzira uchifuridzira seuri kufuridzira tii inopisa, unoona choti Gwii, Gwii, nehasha, woziva kuti nhasi ndiri kuoneswa ndondo. Jairira kutamba nochombo chomurume mumaoko nokuziva maitire acho.

Pakuvatana
Kana murume ari mukati achikoira iwe uchigamuchirawo nechiuno chakasimba. (chikapa) Panosvika pakuti murume anotadza kuita zvaanoda otanga kuoma mutezo. Unotohwa kuti haachazivi zvokuita. Ipapo ukapinza ruoko seri kwemagaro ake kana uchikwanisa, wokwenyerera paya patati pakati pechihomwe chemabhora neburi rekumashure. Kwenyerera wakatsimbidzira. Anokudirira zvese zvaanazvo ukasara wave guvi chairo. Chenjera nokuti vamwe varume ukaita zvausina kumboita anokutsamwira oti wakazvidzidziswa noumwe murume. Kana adaro muratidze Blog ino, womuudza kuti wakazvarigwa kunakigwa kwake saka basa rako nderokuita zvese zvinomunakira. Ipapo anozokubvunza mangwana chaiye nokuti anenge asisina simba rokufunga kana wapedza naye.

Varumewo dzidzisai vakadzi venyu kukwenyerera panhu apa panonaka kukwenya zvese pemukadzi nepemurume. Pemukadzi pese pese pakati pemakumbo kubva pamabvi zvichisvika pamberi pakangobatwa kana kupurudzigwa kana kunanzwa norurimi, panonaka.kana muri mubhazi ukangoisa ruoko pabvi romukadzi anobva atotanga kuhwa kuti nyevenyeve nyevenyeve pamberi. ukazokwidza watove kutsvaka zvisirizvo nguva yacho usina. Kujatirira kwebhazi kunoitisa zemo.

Hwisisa kuti kutarisa pikicha kwakasiyana nokutarisa mukadzi/murume wako waunokwanisa kubata nokubhenengura uchizvionera. Sokuti uchiona pikicha iyi haungabvi pano wofunga kuti waona pamberi pemukadzi. Hazvinei kuti pakuiona wamira chombo here. 


Kuti ndidhirowe pikicha ino ndakatotanga ndatogwa foto nemurume wangu anova anohwisisa zvinhu zvamuri kuona izvi. Ndokuzokopera nepenzura ndodhirowa. Saka sokuona kwangu ndizvo zvakaita munhukadzi izvi. Kana une mubvunzo bvunza hako tinopindura. 
Apa pakahi hapapinzwi chombo kanna murume asiri ngochani, hwisisa kuti pane zvakawanda zvinoda kuzikamwa nemi mese mumba.
1 Chokutanga ndechokuti ma BACTERIA ari muburi reshure akasiyana neari muchitubu. Kana mukafunga kupinzana kumashure uku, musazopinza chombo kumberi chambopinzwa shure. Asi munokwanisa kupinza shure chambopinzwa mberi.

2 Kune vasikana vakawanda vanoda kuvata nevakomana asi vasingadi kubva humhandara. Pakadai musikana anokuti kana uchida kumupinza pinza shure chete kuti asabva humhandara kuno kumberi.  Murume kana aita fungwa yokupinza anopinza pese pawamubvumidza. Anenge ane kondhomu nechekare kana ari murume akachenjera saka hapana chaanotya.

3 Kotizve vamwe vanhukadzi vanoti zvinonaka kurhojewa kumashure.

4 Mukadzi haaiti mimba nokuiswa kumashure.

5 Buri rekumashure idiki pachitubu saka kumukadzi asina kumbopinzwako zvinokwanisa kugwadza kusvika ajaira.

_____________________________________________________________________________
Kune zvikomana zvemuraini zvisina kuita BIOLOGY kuchikoro zviri kundinyorera zvichikomburena kuti pikicha iyi inomisa chombo. Kana ichikumisa chombo iwe une mukadzi mumba, simuka undokumbira  mukadzi wako afongore seizvi, unyatse kuongorora mamirire aakaita, pausingahwisisi umubvunze akutsanangurire. Kana usina mukadzi, chirega zvokuda kuziva kuti vakadzi vakaita sei pamberi. Hazvinei newe. Kana uri munhukadzi, hwisisa kuti nzwimbo yechitubu unobvumidza kupinzwa chombo nemberi uye neshure, asi mhuka dzese dzepanyika dzinoda zvekufongorera mhukarume. Kufongora kuri nani kana wada zvemimba. Urume hunonosara pamukova wechibereko chaipo. Mapedza usasimuka. imbovata hako nedumbu wakaisa pillow pasi pechiuno kuti chirambe chakakwirira urume husavhinza muchitubu. Woita kana half hour wakadaro.


Ndichaisawo pikicha yemurume ane chombo chimire.

Ichi chinonzi chii nechirungu? 

Mavara epanhengo ndemuviri nezvokuvatana


Chikaranga (Chishona) / Chirungu (English)
Pane zveMurume/ About a man
Mboro /Chombo
Penis
Machende/ mabhora
Testicles
Chimusoro
Penis head
Kumira chombo
Erection
Kutunda urume
Ejaculation
Kutunda weti
Urination
Ngomwa
Sterile man (Cannot make woman pregnant)
Kuchekwa ganda/ Kuchecheudzwa
Circumcision
Urume
Semen
Mhodzi dzeurume
Sperm
Kunanzva bhinzi
Licking the clitoris
Pane zve Mukadzi/ About a woman
Mheche
Vagina
Beche /chikomo
Vulva (external characteristics)
Matinji
Labia Minora
Maromo
Labia majora
Bhinzi/gongo
Clitoris
Chibereko
Womb/Uterus
Mazamu
Breasts
Minyatso
Nipples on breasts
Kutunda
Urinating
Kuzvara
Giving birth
Kuzvimbirira
Genital response to Sexual excitement
Muromo wechibereko
Cervix
Mimba/pamuviri/nhumbu
Pregnant
Kusvodza
Miscarry
Chikapa
Twerking while coupled
Kufongora  (mukadzi)
Be on all four for rear entry
Kudhonza matinji
Elongation of labia minora
Kusura uchiiswa (mheche)
Vaginal fart, quif,
Kusveta chombo
Sucking him off
Kuboora/kuboogwa
First sex for virgin


Vese Murume neMukadzi
Both Men and women
Mhata
Anus
Choya
Pubic hair
Zemo/ havi
Urge for sex
Gweme
Smegma
Kunhuwa Muviri
Body odour
Kuisana/kusvirana
Having sex/Making love
Kuchemerera
Sexual mourn
Kudyanana
Oral sex
Kunanzva bhinzi
Licking the clitoris
Kubata chibharo
Rape


_________________________________________________________________________________


Udzai Vamwe!!!Zvakaita mukadzi
Zvakaita murume
Zvakaita mheche
Zvakaita mboro
Beche