Sunday, 26 June 2016

Hazvanzi kadzi inohura ichikupa mari

Toti uri munhurume asi une hazvanzi yaunoziva kuti inohura nevarume vane mari, iyewo opota achikupa mari kana usingashandi, kana kuti kukukweretesa mari paunenge washupika. Hazvanzi iyi haina murume wemuma. Munhu akangozvimiririrawo hake, anohwisisa kuti mari inowanikwa sei kubva kuvarume vanayo, zvisinei kuti varume ava vane vakadzi here kana kwete.

Zvinoita here kuti ugamuchire mari yakadai uchiziva kwayabva? Ko umwe wevarume vaanohura navo akasangana newe akakupa mari yakati wandei unoramba here kuigamuchira?

Zvine basa here kuti hazvanzi iyi muduku pauri kana kuti mukuru pauri iwe kuti ude kana kuramba kugamuchira mari yaanokupa uchiziva kwayabva. Ko kukutengerawo mudziyo yakaita se motokari kana Tarakita yokurimisa, kana rhori yokuitisa maraicha kubva kune dzimwe nyika?

Nyaya yava munyika yedu ndeyokuti mhuri imwe neimwe ine vana vayo vakawanda vanoita basa rechihure zvinotozikamwa kuti ndiro basa ravo. Unoona munhu ane imba yakanaka chose yaanogara, yakavakwa nemari yokuhura.

Taurai tihwe vanhurume?

Tuesday, 21 June 2016

Chikomba chamai nehure rababa

Mubvunzo uri pano ndewekuti zvinoita here kuti mwana abva zera arove kana kudzinga chikomba chamai? Chikomba chamai zvoreva murume ari kuhura namai vako ivo mai vako vasina kurambana nababa vako. Kana mai nababa vakatorambana hazvigoni kuti mai vahi vane chikomba nokuti mai ipapo munhu asina murume. Chikomba munhu wechihure. Kana baba vakashaika, mai vari chirikadzi, hazviiti kuti mai vahi vane chikomba nokuti mai munhu asina murume.

Chikomba murume ari kuhura namai kureva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo wechivanhu. Hazvinei kuti murume uyu ane mukadziwo here kana kuti ijaya anongohi chikomba chete.

Saka ngatichitarisa mitemo yakawanda inopindira panyaya iyi tigoongororazve kuti chii chinobvumigwa kuitwa pazviri, uye kuti ndiani anobvumira uyezve kuti ndiani anobvumidzwa.

Mai munhu akaremekedzwa chose chose munyika dzakawanda zvokuti hakuna nyika yandinoziva inobvumira mumnhu kurova mai. Chero nyika dzechiArabhu idzo dzine mitemo inobvumidza vanhu kuuraya hama dzavo. handina kumbohwa nyika inobvumidza munhu kurova mai. So apa totanga nokubvunza kuti ko kana mai vakandisvodesa nokuhura kwavo ndinofanira kuita sei? Chokutanga ndechokuti uhure hwamai hunoera. Hautaugwi nomwana wavakazvara mai ava. Hazvinei kuti akura zvakadii. Kutaura chihure chamai kana kupumha mai chihure kutsveruka. Hazvibvumidzwi pachivanhu pedu.

Asi tichiripo apa ngatitaure chokwadi chokuti Mai vanokwanisa kuva munhu asina kukuzvara asi achongohi mai. Sokuti Mainini kana maiguru vakamwa pazamu rimwe chete namai kana kuti vana vehazvanzi dzamai. Vese ava ndivana mai asi vanoonekwa vakasiyana pa chivanhu. Munhu anohi mai asi achibvumidzwa kupumhiwa chihure kana anatsoonekwa achihura ndiMainini kureva mukadzi wababa wechipiri kana kuti wechitatu. vaya vanohi pa Chirungu STEP MOTHER. Hauna ukama naya kuzhe kwekuti munhu akazowanikwa nababa vako pabarika. STEP Mother techirungu inosanganisawo mukadzi akawanikwa nababa vako mai vashaika.

Wese zvake anohi STEP Mother anokwanisa kupumhiwa chihure nomwanakomana wemurume wake ariye mwanakomana mukuru. Vaduku ava havabvumidzwi. Iye mukuru uyu anobvumidzwazve kugara nhaka yababa vake pamukadzi wechipiri kana wechitatu. Ndizvo achibvumidzwa kupumha mainini ava chihure.

Mukadzi wese anohi Maiguru (mukoma wamai, kwete mukadzi wemukoma) haabvumidzwi kupumhiwa chikure nomwana anomuti maiguru.

Zvokuita nechikomba chamai:
Pamutemo wedu wechivanhu, Hazviiti kupumha mai chihure saka zvotoreva kuti haukwanisi kuwana zvokuita nechikomba chamai chero ukachiziva.
 • Haukwanisi kubvunza mai kuti ko uyu ndiani?
 • Haukwanisi kutukana nechikomba chamai
 • Haukwanisi kuudza baba vako kuti waona mai vane chikomba
 • Haukwanisi kuudza hama dzimwe kuti mai vako vane chikomba.
 • Haukwanisi kuvunza chikomba chacho kuti chiri kuitei namai vako.
 • Hapana zvaunobvumidzwa kuita panyaya iyi pamutemo wedu wechivanhu. Unongosiyawo zvakadaro kusvika baba vako vabata sick kubva kuna mai iwe wagara uchitoziva hako kuti mai vari kuhura.

Pamazuvano tinoona kakawanda kuti murume nomukadzi vanogara kunyika dzakasiyana zvinoreva kuti nyaya dzechihure dzinowanda pakati pavo. Vana vanowanzoti vakagara nababa vobva vonogara namai.  Zvinoitika chose kuti mwana anosvika pakuhwisisa kuti murume anogarovhakasha pamba chikomba chamai. Chero akatohwa mai vake vachichemererana nechikomba ichi usiku, hapana chaanokwanisa kuita. Kungovharawo zheve wobatwa nehope wosiya vaviri ava vachiisana mubedroom yavo. Hazvinei newe.
Ukazoti wava nababa ukada kuvatsanangurira kuti waigarohwa mai vachichemererana nechikomba, ivo baba vako vanokwanisa kukutsiura pamataurire aunoita nyaya dzamai vako. Inyaya you kutodzidza kunyarara zvachose.

Kune vanakomana vaya vabva zera zvokuti anenge ava kuzviona somurume mukuru, sokuti ava nemakore anopfuura 25 mai vane makore ekuma 30 chakuti. Wobata chokwadi chaicho kuti mai vari kuhura nanhingi. Iye nhingi wacho achigaroita chivindhi chokusvika pamba achitombopindawo mumba inovata mai. Zvinokwanisika kuti mwana anohwa hasha pakuti mai vari kuiswa nomunhu asiri baba vake, ivo baba vasingazivi kuti ndizvo zviri kuitika. Hasha idzi ndidzo hadzo asi mai havarangwi saka haakwanisi kupopotera mai. Kunosvika pakuti ade kunopopotera chikomba chiya asi hazviiti kutukana nechikomba iugosatuka mai pamwepo. Hino mai havatukwi. Saka inyaya isingaendi mberi.

Kune vana vaya vakakurira mukombhoni vakatsveruka zvokuti unomuone achidzinganisana nechikomba chamai. Achipopota zvinoudza vatereri kuti  nyakutiza uyu avata namai vake. Anofumugwa ipapo ndimai kwete chikomba. Pamutemo wedu wechivanhu, munukadzi ndiye ane KII yokuti anoiswa nani uye nguvai. Kazvinji mumba mukadzi ndiye anonyima kana kupa murume wake. Varume kana mukadzi akamubvisira bhurugwa haanetseki nazvo, zvokutoti chero asingadi mukadzi wake anongokwanisa kisana naye zvakadaro.  Kashoma kuona murume anonyima mukadzi wake mumba. Nyaya inenge yatoipa chose. 

Ndoosaka zvichinzi kana mukadzi achihura ndiye anoda kuhuriwa naye, kwete kuti pane chiri kuitwa nechikomba chinoshamisira. Bodo. Mukadzi ndiye anoda zvokuhuriwa naye. Hino kana vari mai vako vadaro hwisisa kuti ndivo vanotoda zvokuhuriwa navo nechikomba ichi. Dai vabatwa chibharo dai vaenda kumapurisa, uyezve chibharo hachingabatwi zuva nezuva mubedroom yamai vako.  Hazviiti.

Saka pane chimwe chingaitwa here?
Kana uri mwana ukahwisisa chose kuti mai vari kuhurira baba, unokwanisa kundobvunza munhu ava munhu mukuru wemhuri, sokuti mbuya kana sekuru. Iwe hapana zvaunikwanisa kuita pazviri asi pane vamwe vanokwanisa kuita. Mbuya kana sekuru havakwanisi kutongesa muroora murume wake asingazivi. Cero ari kune imwe nyika, vanotanga vamufonera vomuudza kuti kwaita nyaya yokuti. Hino vakawanda havafariri kuudza mwana wavo nenyaya dzokuhura kwemukadzi wake nokuti kwaari uko anokwanisa kuva ari ega achishandira mhuri zvinopedza simba Kupiwa nyuzi dzokuti mukadzi ari kuhura kumusha zvinopurtsa musoro. Vabereki vanozviziva saka pamwe vanomirira kusvika auya kumusha.

Kana achigarapo asi achiti akaenda kwaaenda mukadzi osara achihura vabereki vanokwanisa kumuudza kuti azvitarisire ega aone zviri kuitika. Mwana haakwanisi kuudza baba pakuhura kwamai.
Saka nyaya iyi tonoipedza tichiti Kuhura kwamai chinhu chinoera kuchitara kana kuita nyaya pachiri noumwe munhu. Kana wazviona vichiitika siyana nazvo. Mai vako haasi mwana wako wekuti unomuraira.

Zvese izvi zvakangofananawo nokuhura kwababa. Hazviiti kuti unotukana ne hure rababa Asi mwanakomana mukuru aibvumigwa kugara nhaka yababa pamukadzi wechipiri kana wechitatu. Baba vakashaika vakasiya mukadzi achiri wechidiki ane mwana kana vana Mukomana mukuru wemhuri aibvumidzwa kuti mainini chipindai mumba tibatsirane kurera vanunguna vangu. Ofugura mainin vaya otoisana navo paimboiswa nababa vake.  Mazuvano chinhu chinosvodesa kuhi munhu akavata numusikana anovata nababa vake. Asi kare zvaikwanisika kana baba vashaika vasiya mukadzi ane vana vavo.

Hakuna mwana anobvumidzwa kupumha baba chihure kana kudzinga hure rababa mumba, kana kuonekwa uchipopotedzana nehure rababa muraini. Bodo.

Munhu anovata namai vako kusvika pakuvachemereresa nokuva pa hurume munhu ane STATUS yababa vako, zvichibva parukudzo gunopiwa mai. Munhu uyu kana baba vako vakashaika anokwanisa kuroora mai vako obva atori munhu waunomuka mangwanani uchibvunza kuti "Mamuka sei baba? " Iye achitopindurawo kuti "Ndamuka mwanangu wamukawo sei?" Kana akaita mwana namai vako iwe ndiwe unotohi MUBVANDIRIPO mwana wemvana yemurume uyu. Hwisisa apa. Kana mwana iyeye ari musikana, pakuwanikwa kwake unobvumigwa kuvapo asi hautauri roora rake nokuti mitupo yenyu yakasiyana.

Hwisisazve kuti iwe haufi wakaziva kuti baba vako ndiyani mai vako vasina kukuudza chokwadi. Vanamai ndivo vanoziva kuti baba vemwana uyu nouyu ndevapi. Iwe unongotevedzera zvawaudzwa izvozvo. Kune vana vakawandisa vanokura nokuzoitawo vana vavo vareriwa nomurume wavanoti baba asi asiri baba pavari. Murume uyu zvese nevana vasingatozivi kuti pane nyaya yakaitika.

Hwisisai kukosha kwamai pamhuri dzenyu. Mai havapumhiwi chihure chero zvodii. 

Vanowedzera wedzerai. 


Udzai vamwe.!!!!!!!!!!Saturday, 7 May 2016

Tsika yokumwira mukadzi Mushonga

Ndatumigwa mwadhi dzasvika nhatu nevakadzi vane varume vane tsika yokuti nguva nenguva anomwa mushonga wekumisa chombo kwenguva refu, ipapo asina kuudza mukadzi kuti ndizvo zvaaita. Zvadaro uda kuti mukadzi avate akasvinura achimuvhurira makumbo kuzvika azoneta zvokuti vese vavate hope.

Kusvika pakunyora mwadhi yakadai mukadzi achikomburena, zvinoreva kuti pane chamugumbura pazviri. Chii chingagumbura mukadzi ane murume anoda kuvata naye nguva resfu? Ko tese wani tinoda murume anodaro mazuva ese . Saka chaipa chii? Chaipa ndechokuti murume angozvifungira ega kuti nhasi anoda kumwira mukadzi mushonga. Mafungire ake ndeekuti mukadzi haanei nokuudzwa kuti nhasi gadzirira tigombotamba nguva refu. Murume uyu munhu asingahwisisi kuti kuvatana ndekwevanhu vaviri saka vanofanira kuronga vese.

Hapana chakaipa kufungawo kuti shuwa dai ndagarotora nguva pakuvatana nomukadzi wangu. Hapana chakaipa kuzama kuzvigadzirisa. Asi kana wafunga kumwira mukadzi mushonga zviri nani umuudze kuti uri kumurongera nyaya nyaya , kuti afane kugadzirirawo kunakigwa nazvo. Kuvatana ndekwevanhu vaviri saka kana pane mushonga waunoda kumwa taurira umwe wako.

Nyaya dzemishonga idzi inyaya dzinokuvadza muviri. Mishonga mizhinji yakawanda ine zvainoita zvisina kukwanirana nomuviri. Kuti chombo chimire BLOOD pressure inokwanisa kubva payange iri igokwira, zvinoreva kuti murume anokwanisa kuita HEART ATTACK. Kuziva kuti murume wako amwa mushonga wakadai ega asina kukuudza chinhu chinotyisa. Hazvinei kuti azokurhoja zvinogutsa.

Kana wada kumwira mukadzi mushonga, tsvaka mushonga unozikamwa mashandire awo wakaita se VIAGRA. Zvadaro tanga waenda kwa Doctor wonotariswa kuti une utano hwakakwana here kukwanisa kushandisa mushonga uyu. Hazviiti kuti Doctor akupe mushonga wakadai pasina chikonzero chaunodira kuushandisa. Saka zvotoreva kuti unofanira kureva nhema pazviri kuti chombo hachisi kumira. Zvadaro achakuongorora kwenguva ozokuudza kuti anokwanisa here kukupa mushonga kana kwete. Kana uri wezera rechidiki kazhinji haupiwi mushonga. Murapi anokuudza kuti unofanira kumirira kusvika chombo chega zvacho chafunga zvokutangazve kumira.

Kana akakuudza kuti haasi kuda kukupa mushonga okuti muviri wako une RISK yekukuvara pazviri, iwe chirega kuenda negweseri wondomwa mushonga wega. Unokwanisa kufa nazvo. Kana akakupa mushonga usangotanga nokumwa mamwire aakuudza. Tanga nomushoma kuti uone zvinoitika. Asi udza mukadzi wako kuti ndizvo zvawaita kuti kana pakaitika chakaipa azive chikonzero uye zvokuita.

Mishonga yedu yechivanhu inonetsa kuihwisisa nokuti kazhinji inoita zvinodiwa kuti iite asi hapana anoziva kuti mugwere anofanira kumwa mushonga wakawanda zvakadii. Zvinoitika kuti unokwanisa kumwa mushonga wakawandisa (overdose)

Hwisisazve kuti kana watanga tsika yokumwa mushonga wekumisa chombo, panosvika nguva inoti unozotadza kumira chombo pasina mushonga. Uchaona kuti pakupera kwenguva unotanga kuwedzera mushonga iya kusvika wapfuura paunofanira. Saka funga kuti kana zvazodaro uchashandisei.

Kana uri munhu wechidiki, chokwadi ndechokuti haufaniri kufunga nezvokushandisa mushonga pakumisa chombo. Chombo chega chinongomira kakawanda pazuva kana une utano hwakakwana. Kana uvete chinomira zvinopfuura ka gumi. Kwaedza chinomira kupfuura kagumi nechanu. Chauri kuzomwira mushonga chii? Kana mukadzi wako asingaguti. Wana mukana wekushandisa maoko ako pakumukwizirira bhinzi yake nepamberi kusvika anatsozara zemo iwe wozomupinza chombo iye okasira kuguta iwe wosara uchitevera.

Kana wava munhu ati kurei, toti makore anopfuura makumi mana, zvinokwanisika kuti chombo chinomboita nguva yachinoramba kunatsoti GWAA kuoma pakumira. Tsvaka chikonzero kwete kungoda kumhanyira kundomwa mushonga wekuwedzera kumira. Unokwanisa kufa nazvo.

Vakadzi:
Kana murume wako akumwira mushonga ukavata wakasvinura nazvo uchiita zvokuchinjanisa maitire usiku hwese, mirira kusvika kwaedza ugogarisa murume wako pasi umutsanangurire kuti hazviiti kuti angoerekana amira chombo usiku hwese saka ngaakuudze kuti zvakabva kupi. Kana azokuudza, mutsanangurire kuti kushandisa mishonga yakadai kunokwanisa kumukuvadza saka zviri nani kuti kana achida kuwedzera zvokuita musi waada zviri nani kuti titaurirane tibatsirane kufunga zvokuita musi wacho.

Mishonga ndiyo hayo. Mukadzi wese anofarira murume anomufunga uye kumurongera zvemanheru asi mishonga dai tashandisa takachenjera. Kana tabvumirana kumwirana mushonga ngatibvumirane asi zvokungoerekana mushonga wamwiwa bodo.  Mumba ngamuite RISK paupenyu inozikamwa nevese vakuru vemhuri, murume nomukadzi.

Mkadzi anoisira murume mushonga 
Koitawo vamwe vakadzi vanoti akaita vhiki yese murume achiramwa kumuisa, pamwe zvabva pakupopotedza, pamwe iri ngari yokuti haachamudi, kana kuti anongoti akaneta, mukadzi woisira murume mushonga wekumisa chombo kuti murume ashushikane pakunovata. Izvi handizvo nokuti unokwanisa kuuraya murume wako. Zvadaro pa POST MORTEM paya kana muri kunyika dzinoita POST MORTEM, zvinobatwa kuti murume ange amwa mushonga. Unokwanisa kusungwa nazvo.

Asi kune vakadzi vakawanda vanozviita kuitira kuti murume ade kumuisa. Zviri nani kugara pasi nomurume wako womuudza kuti dai awedzerawo basa mumba nokuti hausi kuguta. Asi kana wave kudaro wana mataurire okuti murume ahwisise kuti chauri kudira kuti awedzere ndechokuti pakuisana anokunakira saka unoda zviwande. Murume akafungira kuti hausi kuguta pakuisana kwenyu anokwanisa kushaya CONFIDENCE pakuisana opedzisira atoderedza.

Usaisira murume mushonga wekumisa chombo asingazivi. Zvikuru VIAGRA nokuti inoitisa HEART ATTACK kana ane HIGH BLOOD PRESSURE.

Udzai Vamwe !!!

Sunday, 1 May 2016

Maitire emwana abva zera kuvabereki

Pano toda kumbotaura nemaitire emwana abva zera kuvabereki. Kuvana vakawanda, chinhu chinonetsa kuhwisisa kuziva kuti vabereki vachiri kuvatana. Asi kana ukanatsa kuzvifunga unotoona kuti chinhu chinofadza chose kuziva kuti vabarejo vako vanodanana zvokutogararhojana nguva nenguva. Kana wava munhu ati kurei sokuti wapfuura makore 20 wava kukwanisa kufunga somunhu mukuru, chii chaungaita kuti upewo vabereki vko mukana wekuva ukadzi nomurume vakasununguka moyo. Ndiyo nyaya iri pano nhasi. Imbofungai nezvayo.

Kana mwana ava munhu ava pakuhi abva zera, zvoreve kuti ava munhu ohwisisa zvinoitika pakati pevanhu vakuru. Paanozozvihwisisa vabereki vanenge vatova nemakore vachizviita. Vabereki vanhu vanotarisira utano hwevana saka vanogara magarire ekuti vana vasagaroziva zvimwe zvezvavanoita. Hakuna mubereki werudzi gwedu anofarira kuti vana vake vazive kuti anoita zvekuvatana. Saka kana vana varipo vabereki hapana chavanoita. Zvoreva kuti kana vana vari vanhu vasingahwisisi magarire evanhu vakuru, zvinokwanisa kukanganisa magarire nomufaro wevabereki. Pano tiri kuda kumbotarisa maitire emwana abva zera okubvumidza vabereki vake kuti vaenderere mberi noupenyu hwevanhu vakuru.

Chokutanga ndechokurondedzera kuti munhu wechidiki anogara akazara ma HORMONES ekuda kuvata noumwe munhu zvinoreva kuti anokwanisa kuhwisisa kuti vanhu vakuru vane maHormones awawa uye vane vanhu vakuruwo vekuvata navo zvinoreva kuti vanovata navo.

Totizv mwana wezera iri kazhinji haavati nguva inovata vabereki kureva kuti anokwanisa kuhwa vabereki vachivatana panguva dzousiku. Semazuvano ema foni emuhombodo, mwana wezera iri anenge achitumirana magwaro neshamwari dzake kusvika koda kuedza ozovata vakuru voda kumuka kuti vaende kumabasa. Iyewo ozomuka kuda kuita masikati. Kana asingaendiwo ku University anoswerombeya neraini asina zvaanotsvaka, foni iri muhombodo achipota achifonegwa neshamwari dzakafanana naye. Nguva yokufunga nezvoutano hwevabereki munhu akadai haana asi dai achida, aikwanisa kuwedzera utano hwevabereki vake.

Kufunga utano hwevabereki:
Mwana abva zera anofanira kupa vabereki mukana wekuramba vachiita zvavakajaira kuita. Pakugara nevabereki iwe wava mhunhu mukuru hwisisa maitire evakuru. Ratidzazve kuti wakura. Ipa vabereki nguva yavanoziva kuti vari vega pamba pavo kuti vawane vokuita pauviri hwavo.

Somunhu ane shamwari pota ichiita mazuva aunoshaikwa pamusha asi vabereki vachiziva kwauri. Shamwari dzako idzo dzaunadzo dzine vabereki sewe. Hapana chakaipa kuti muchinjane kuti nhasi mukatandara kumba kwako vabereki veshamwari vombosarawo vega, mangwana monotandara kumba kweshamwari vabereki vako vachisarawo vega.  Asi usati waenda jaidza baba namai kuterera nokuvimba nezvaunovaudza. Usati waenda kunotandara udza vabereki kwauri kuenda uyezve wovaudza nguva yaunodzoka. Unoziva nguva inonovata vabereki vako. Toti vanowanzovata kuma 8 usiku, iwe chivafonerawo kuma 7 wovaudza kuti vasakumirira unouya kumba kuma ten. Ipapo ivo vachaziva kuti vari vega kusvika na 10. Ngazvisaitika kuti umwe musi kana wat unodzoka na teni iwe wodzoka na naini. Bodo. Nonoka kudzoka asi usambofa wakakasira. Usati waenda kwawaenda wesaudza vabereki nguva yaunodzoka. Udza mai vako kuti kana usina kuvafonera nguva yavo yokuvata yosvika vakufonere ugovaudza nguva yaunodzoka.

Wana kwekugaroenda kuti vabereki vawane nguva. Pota uchivhakashirawo hama dzenhuri yako uchimbonovatako umwe musi. Ronga upenyu hwako uchifungawo vabereki vako.

Kana pari pa weekend, usati weekend imwe neimwe vabereki varipo iwe woswerawo pamba. Unoti wadya masikati womboendawo kuPark neshamwari dzako mondoswerako vabereki vachirezvanawo pamba pavo. Hazvirevi kuti iwe hausi wepamba ipapo asi kungoti mese mopanana nguva yokusununguka kuita zviitwa zvezera renyu.

Hwisisa kuti vabereki vachasvika kumakore anopfuura makumi manomwe vachingovatana kureva kuti pauchazoitavo vana vako vakakura kusvika makore anosvika kana kupfuura gumi nemashanu vana sekuru nambuya vavo vanenge vachingovatana.

Kuvatana kwavo kunobatsira mese nokuti kunodzivirira zvigwere zvakawanda kwavari kureva kuti hauzobhadhari mari yedzihosipitari paugwere hwavo. Mari noufumi zvavachasiya pamusha ndezvevana vavo saka kuvachengeta vane utano chinhu chinobatsira mese.

Kana vakashaya mukana wekuvatana, zvinokwanisa kusvika panguva yokusazonatsonakirana kusvika vangozorega, Zvadaro vanoita mamwe matambudziko auchazofanira kugadzirisa iwe asi ipapo iri mhosva yako.

Ngatihwisisane nevabereki vedu kuti kuita vana hazvifaniri kudzikisira zvinhu zvavanofarira kuitirana pauviri hwavo. Ngatifarire kuti vabereki vedu vanovaraidzana pachavo zvinotipawo mukana wekuvasiya vega kana vazokura. Rangarira kuti vese munhukadzi nomunhurume vane nyaya dzomuviri dzinogadziriswa nokuvatana vachiri pazera rokuzviita. Rangarirazve kuti vanhukadzi vanorarama makore anopfuura gumi kupfuura vanhurume pakuchembera. Makore gumi awa anozopera iwe washungurudzwa nokuchengeta mai kana vasina utano hwakanana asi iri mhosva yako.

Dzimwe mhuri: 
Kune vakawanda vane mhuri dzisina vabereki vese. Pamwe una mai voga pamwe una baba voga. Pamwe mubereki iyeye waunaye anofarira kugarotorana neshamwari achiuya nayo kumba kuzovata nayo.  Tinoziva vanhu vava vanhu vakuru vanokokana neshamwarikadzi kana shamwarirume kuuya nayo kumba vana varipo, voti pakunovata vondovata vese.

Kana une mubereki akadai, harisi basa rako kutongesa mubereki. Mubereki anokwanisa kukutongesa asi iwe kumutongesa bodo. Rega aite zvaanoda kuita uye iwe kana ukahwisisa kuti pane shamwari yake ichauya nhasi kana mangwana, vape mukana wekusununguka pazviito zvavo.  Vakawanda vedu tinoda kuunza nyaya dzezviito todzisengedza vabereki. Hwisisa kuti kana munhu anofanira kugarovata numwe, akashaya mukana wekuzviita anoshaya mufaro. Ipa mubereki wako mukana wezvinomufadza aite. Vanhu vemuraini vanotaura nokunyeya uye zvimwe zvezvavanotaura unozvihwa asi haisi nyaya yako. Siyana naya. Iwe nyaya yako kuvaka upenyu hwako zvinokufadza iwe uye zvinodadisa vabereki vako nedzimwe hama.

Kotizve umwe vamwewo vasiri vabereki asi vave vanhu vakaroorana. Mazuvano kusina mari, magarire edu emutaundhi kana kumusha zvinokwanisika kuti unovata mukamuri remba rinoita kuti uhwe zviri kuitika mune rimwe kamuri remba kunovata vanhu vakaroorana. Ivavo vanhu ndivo vaunopawo mukana wekusununguka dzimwe nguva kuti vaite zvinoitwa nevakaroorana. Kana uchifambafamba, vaudze kuti unodzoka nguvai kuti vazive kuti inguva yavo yokutamba pasina anovadzivaidza.

Udzai Vamwe!!!
Saturday, 2 April 2016

Kubhadhara mari yokurera mwana MAINTENANCE

Ngatimbomira titaure nyaya yokubhadhara mari yokurera mwana inohi MAINTENANCE. Iyi imari inobhadhagwa nomubereki asingagari nomwana kumubereki anogara nomwana kuti mwana areriwe zvakakwana. Kazhinji murume ndiye anobhadhara mukadzi asi zvinokwanisika kuti mukadzi abhadhare murume kana murume ariye anochengeta mwana. Ngatimbosiya vanoita vana vakaroorana totaura yevasina kuroorana.

Pamutemo mwana akazvagwa, vabereki vasisadanani zvikukwanisa kugara vese, baba vemwana vanobhadhara mari tokuwedzera mari inamai vemwana kuti mwana agokwanisa kureriwa zvakanaka. Nyaya yakadai inowanzoitika kana murume nomukadzi vavatana zvechihure asi vasingashandisi makondhomu mukadzi obata mimba. Hakusi kuti vanenge vasingazivi kuti mukadzi achaita mimba, asi kungoti njere dzinenge dziri shoma kana kuti mukadzi anenge achingodawo mimba kubva kumurume uyu.

Kune vakadzi vakawandisa vanofunga kuti akaita mimba nomurume asingamudi murume achazomuda nokuti ava nemimba. Pane kuti akwanise kukwezva murume iye pachake anozama kushandisa mimba kuti murume amude. Chokwadi ndechokuti makure uno hakuna mukadzi anokwanisa kuita mimba asingaidi. Kune mapiritsi anomwiwa zvokuti chero mazuva matatu wapihwa urume ukamamwa hauiti mimba. Kungokwira bhazi woenda kutaundhi wonoonekwa navarapi wopiwa PRESCRIPTIOn womwa mapiritsi ako nyaya yatopera.

Koitazve makondhomu akangozara nyika dzese. Unongonotenga wega kana kuhodha paINTERNET wotofanochengeta mumba kusvika murume auya, womupfekedza kondhomu movatana, monakigwa, wopa murume tii omwa, okwira bhasikoro rake oenda. Nyaya yemimba haitombotaugwi.

Kana waita mimba ukapomera murume awakambovata naye,  hwisisa kuti varume havasi vanhu vakapusa. Murume anohwisisa kuti mimba haiitwi pasina bvumirano saka kana waiita anoziva kuti waita bwoni saka anokwanisa kukupanicha pazviri.  Anokwanisa kukurambira kutotsika madziro kuti haana kumbovata newe. Anokwanisazve kuudza hama dzake kuti akashandisa kondhomu saka mwana haasi wake. Anokwanisa kungokuudza kuti haakudi asi mwana anomuda. Vakawanda vanobvuma mwana asi asingadi mai vacho.

Kana warambwa une mimba ndipo paunofunga zvokuti mwana achareriwa sei. Ndipo unotanga kuenda kuCOURT kundomangarira mukomana kuitira kuti upiwe mari yokurera mwana.  Nyaya yenyu ikangohi murume ngaabhadhare mari yokuti, inobva yapera yakadaro asi COURT inotaurawo kuti mai vemwana ngavabvumidze baba vemwana kugaroona mwana.

Panokwanisika kuita matambudziko akawanda okuti
1 Baba vemwana vakadzimgwa basa vakazotadza kubhadhara mari yemwana
2 Mai vemwana vakatanga kushandisa mari pazvinhu zvisinei nomwana
3 Zvikazofungigwa kuti mwana haasi wemurume ari kubhadhara mari
4 Mai vemurume vakazowanikwa noumwe murume panokwanisa kunetsa.
5 Kana baba vemwana vane mari kazhinji vanoda kubhadhara asi vanozodazve kugarorhoja mai vacho asi zvichizikamwa kuti rudo hapana. Zvinoitiswa nokuti mukadzi akadai anoonekwa sokuti iSMALL HOUSE. Kazhinjizve anopiwawo mari yakawanda kupfuura zvarebwa ne COURT. kureva kuti zvechokwadi anoonekwa sehure. Kana usingadi zvokugarovatana nomurume asingakudi, unofanira kumuudza. Kana akarama achikufosa unokwanisa kuudza mapurisa asi iye anoziva kuti hauudzi mapurisa nokuti akaenda kujeri hapana anozokupa mari. Zvinenge zvatoonekwa kuti maitire ako okuita mimba musina kuwirirana zvinoreva kuti uri munhu anoda mari.

Panyaya yese iyi pava nezvakawanda zvinoitwa nevanhukadzi kuvarume kuti vakadzi vakadai vawane mari. Kune vakadzi vakawanda chose vava kushandisa mari ye Maintenance sebhizimisi, vachitowana mari yakawandisa pamwedzi umwe noumwe.

Chokutanga musikana anovata newe pasina kondhomu kwevhiki kana mbiri achikuitira zvese zvaunoda. Zvadaro anonovata noumwe murume zvakadaro. Kunoita varume kana vashanu vaanovata navo saizvozvo. Obva abata mimba. Varume vese ava umwe noumwe anobhadhariswa mari yeMaintenance asingazivi kuti kuti vamwe varume vari kutofungawo kuti mwana ndewavo uye vachitobhadhara. Izvi zvakagara zvichiitwa nevakadzi vanohi maSMALL HOUSE asi mazuvano zvanyanya uye vasikana vanozviita vanhu vakachenjera chose pakunatsoona kuti varume vari kuvabhadhara havafi vakasangana uye vanhu vasingazivani.

Koitazve vamwe vasikana vanongovata nevarume saizvozvo asi vasingaiti mimba. Anoti akavata nomurume pano onovata nomurume uko kure kure. Oita varume vakati wandei. Obva aitazve shamwari dzine vana.

Anotaurira umwe noumwe wevarume kuti ane mimba asi iye asina. Zvadaro anotumura mapikicha ema SCAN emimba kusvika mwana azvagwa, otanga kutumira mapikicha emwana. Murume akangobvuma kubhadhara MAINTENANCE zvatopera. Mukadzi anongopiwa mari asi asina mwana. Kune Musikana anohi Kudzai ari ku Cap Town. vhiki yakapera, Kizito akawana kuti ange achibhadhara musikana asina kumboita mwana wake achifunga kuti pane mwana. Anotori nemapikicha emwana aakaisa muSitting Room make achifunga kuti mwana ndewake izvo bodo mwana ndeweshamwari ya Kudzai. Kuzito anoshanda muJoburg ari Security guard.

Koitazve vakadzi vevanhu vanoti akahura nechikomba akaita mimba oudza chikomba kuti mwana ndewako kuti apiwe mari. Ukuwo anenge ane zvikomba zvaari kupomera kuti madzibaba emwana. vese vachimupa mari vachifunga kuti mwana ndewavo.

Hezvinoi zvokuita pa MAINTENANCE.
Kana waita musikana, jaira kumupfekera makondhomu pamunovata mese. Zvikuru kana une mari nokuti zvinohi munhukadzi pamurume ane mari zvakafanana ne nhunzi panyama yakaora. Kana uri murume ane mari, chishamwaridzana nemakondhomu. Usaterera musikana anokuudza kuti ari pa DEPO kana kuti pamapiritsi kana kuti IMPLANT kana kuti COIL. Terera vara rokuti kondhomu chete chete, kusvika iwe wava kuda kuita mwana. Mukadzi kana ada murume, fungwa dzake hadzishandi zvokukwanisa kufunga kuti zviri nani kumirira kusvika maroorana kuti muzoita vana venyu zvakanaka.

Hatisi kuti vasikana vese havahwisisi nyaya iyi asi kuti pane vakawanda vasingahwisisi kuti murume anokuda kana wamutaridzawo rukudzo panyaya dzokuita mimba kwete kuda kumubata neriva sembeva. Bodo. Usaita mimba kusvika mabvumirana kuti nguva yemimba yakwana.

Chinonetsa panyaya yemakondhomu ndechokuti vanhu munotanga muchiashandisa pese pese, pozosvika umwe musi wamunongoerekana maisana musina. Zvadaro munozopota muchidaro futi. Munhukadzi wese anofarira kurhojewa anofarirawo kupiwa urume. Hakusi kuti urume hunonaka asi kuti kuhupiwa kunoratidza rudo. Munhukadzi akavata nomurume akasapiwa urume anoona sokuti haana kunakira murume. Saka chenjerera ipapa kuna uri murume anoda zvokurhojana nomukadzi wausina kuroora uywzve usingadi mwana parizvino. Kana ukaziva kuti wapa musikana urume, pamunomuka enda naye ku CLINIC andopiwa mapiritsi anohi MORNING AFTER.

Kana musikana wawakambovata naye akauya achikuudza kuti ane mimba usaramba kuti ndeyako asizve usabvuma kuti ndeyako. Mutsanangurire kuti kana azvara mwana muchaenda mese kunotesitwa kuti mwana ndewako here. Zvadaro kana ari wako unomubhadara MAINTENANCE. Kana asiri wako haumubhadhari. Uchaona kuti kazhinji anopopota chose pamafungire ako asi kana achiziva kuti mwana haasi wako haazodzoki kumba kwako.

Nyaya nokuti unotanga kubhadhara waona mapikicha asi usina kuona mwana haitomboiti. Hazvina basa kuti munogara kure nakure zvakadii.

Zvokuita kuvasikana: 
Sezvandareva kuti hakuna munhukadzi mazuvano anoita mimba asingadi mimba. Kana waita mimba zvoreva kuti iwe wega wafunga kuteya murume sembeva. Chimirira uone mafungire ake. Chigamuchira mafungire ake nokuti iwe wega wamufungirawo pakaipa. Mwana hachisi chinhu chokungoita kunge uri mombe kana mbudzi inongokwigwa isina kumboudza murume kuti inoda kukwigwa. Munhu anotozvibvisa ega bhurugwa ovhura ega makumbo, kana kufongora ega. Murume omupinza chombo, iye otochemerera ipapo nokunakigwa nazvo. Zvadaro pamwe anototenda murume kuti haa waita basa ndaguta. Pedzezvo oti ane mimba oda kupa murume mhosva.  Bodo. Mimba ndeyokupurana mese. Kana uchida mwana udza mukomana wako kuti uri kuda mima. Motaurirana kusvika iye abvuma mobvisirana mabhurugwa muchitoziva kuti ndezvemimba izvi.

Isu vanhukadzi tava kutopiwa zita  rakaipa nokuda kwekukara kuteya varume. Ngatisaudzana nhema dzokuti murume anenge achida kurhoja iwe usingadi. Idzi inhema dziri pachena, Tese zvekurhojana tinozvifarira asi isu vanhukadzi takajaidzwa nomutemo kuti ndisu tinozopiwa mari. Kana uchiona mari yakakosha kwauri kupfuura REPUTATION yako zvokuti unoda kuendesa munhu asingakudi kuCOURT kuti akupe mari yokurera mwana wawakaita naye iye asingadi mwana, zvinotoreva kuti njere hauna.

Kana mambobvumirana kuita mwana akazokuramba wava nemimba inyaya inohwisiswa asi kungoita mimba wazvifunga wega iye asingazivi, bodo. Handizvo. Unoa mwana wako upenyu husirihwo, uye kana ari mwanasikana hwisisa kuti achaitawo mwana asina murume sezvawaita iwe. Ukatarisa mvana dzemuraini menyu uchaona zvinhu zviviri zvinoti (1) Mai vake vakamboitawo mvana (2) Mwana wake achaitawo mvana.

Kisito uyu wekubhadhara asina kuona mwana haasi ega, vakatowanda varume vakadai asi ifuzawo hadzo varume vacho. Hazvirevo kuti varume vese vaunovata navo ifuza.

Mari ye MAINTENANCE yachinja mazuvano yave yebhizimisi. Ngatikurudzirane kuva vanhu vanoita zvine mwero. Varumewo ngwarai. Haa pese pese munongobatwa pamariva evakadzi vamusingazivi kwavabva.

Kubhadhara mari
Kana paya uchibhadhara mari yokurerwa kwemwana, hwisisa kuti zvinokwanisa kudzokera kuCOURT saka panodiwa magwaro anotaridza kuti uri kubhadhara. Kana mukadzi achita zvekubhadharisa varume vakawanda pamwana umwe chete, kana kuti akapomera murume asiriye baba vemwana, zvinoreva kuti inhubu chaiyo  zvokukwanisa kuti hauna kubhadhara iwe wange uchibhadhara. Saka gara nekabhuku kaunoti paunobhadhara iye anosaina onyora nhambha dzechitupa chake pese pese paunomupa mari. Kana kuti unobhadhara ne BANK TRANSFER kubva muaccount yako kuendesa mune yake.

Hwisisazve kuti kubhadhara mari handiko kunorera mwana. Mwana wese anoda kugaroona vabereki vake vese mai nababa saka pota uchindoona mwana uchimboitawo nguva naye. Pota uchindomutora achimbozogara newe mazuva maviri kana matatu akure achiziva kuti ndiwe mubereki wake.

Kune vakaroorana:
Kune vakaroorana kazhinji munoita vana nokubvumirana kwenyu pamusha wenyu. Asi zvinokwanisika kuti munorambana vana vozoda kuti vareriwe zvakana. Anenge asingagari nevana anofanirawo kubhadhara kubatsira anogara nevana. Nyaya yokupopotedzana panyaya dzevana hazvisizvo. Chengetai vana venyu zvisina mutauro kusvika vayaruka vozvionerawo muupenyu.


Udzai Vamwe!!!!!

Sunday, 27 March 2016

Kana umwe wako asipo ungaita sei nezemo?

Mazuvano tinoona kuti zvifambiso zvawandisa uye vanhu vogara vakatarangana zvokuti munhu umwe chete anokwanisa kuita hama munyika dzakasiyana siyana. Akaenda kundovhakasha hazviiti kuti adzoke musi iwoyo, zvinoreva kuti umwe wake anosara ega mumba, iyevo anenge ari ega kwaari ikoko.

Kana muviri wako wajaira kugarorhojana nomurume/ mukadzi wako mumba, chinhu chinonetsa kuti uite nguva usina wekubvisana naye zemo. Zemo harina shasha. Kana rakubata rinokwanisa kuuya nesimba zvokuti rinoda kubviswa. Uyezve fungwa dzinoriteverera zvinova zvinorikudza zvoita nguva unaro.

Varume vanhu vanoti akaita zemo akashandisa maoko ake haanetseki kuribvisa nokuti anokasira kubudisa urume zvatopera iota hope dzake, mangwana omirirazve kurhoja maoko. Zvichingodaro kusvika mukadzi adzoka. Hapana chinokuvadza pakuzvirhoja maoko. Mhomho yese yaunoona pama BUS stop kana muzvitoro vanhu vakanatsozvika pautano asi kana vava kumba vanotombozvirhoja maoko kuti zvinhu zvifambe. Koitazve nyaya yokuti vanhurume vakawanda chose chero mukadzi arimo mumba vanopota vachizvirhoja maoko. Zvinohi manakire acho akasiyana poti okuvata nomukadzi koti ekuzvirhoja maoko.  Imi varume ndimi munoziva kusiyana kwazvo.  Iwewo mukadzi wemumba ukaona murume wako achizvirhoja, hazvirevi kuti iwe haugoni basa. Zvinoreva kuti manakire ako iwe neemaoko ake zvakasiyana saka rega aite. Pamwewo kana mava mese dzidza kushandisa maoko ako pachombo chake kuti uhwisise maitigwe azvo. Kana uri kumwedzi kana kuti akakuwanzira nezuro ukasvuuka mukati zvokugwadziwa, unozowana mukana wekubvisa murume zemo pamunenge musingakwanisi kupinzana.  Kana usipo hwisisa kuti murume wako anoita zemo rinoda ubviswa. Kana wava kumufonera mukurudzire kuzvibvisa zemo pafoni kuti avate zvakanaka. Unoziva zvokutaura.
Hino kuvanhukadzi kunonetsa pakuti kune vakadzi vakawanda vasingawanzosvika paORgasm nokuiswa nomurume uyezve vasingawanzozvibvisa zemo. Munhu akadai anokwanisa kuti akatanga kufunga murume wake akaita zemo rinokwanisa kutora nguva anaro oshaya hope. Munhukadzi munhu anofanirawo kudzidza maitire emuviri wake zvokusvika pakuziva kuti chinomukasirisa kubva zemo chii. Kana murume asipo, unokwanisa kuzvikwizirira bhinzi kusvika wabva zemo. Pamunofonerana nomurume wanawo zvokutaudza murume zvinokupai mese zemo. Zvadaro ukafunga zviri uita murume wako nemaoko ake ukaitawo wega iwe unokwanisa kubva zemo zvinotofadza hazvo. Kana mava mese dzidza kuti murume ari mukati iwewo maoko ako ari kukwizirira bhinzi kuti ujaire kuzvibatsira kukasira kusvika pokupedzisira kunakigwa.

Kana wava mukadzi/murume wemunhu hauchisiri pwere saka hwisisa kuti zemo rinoshungurudza uye rine mushonga waro warinoda kuitwa kuti ripere.

Maitire okuzvibvisa zemo akasiyana siyana kuvanhu. Kune vaneunyazvi pazviri vannatsoziva kuti ndikadai nokudai ndinokasira kupedza. Koitawo vamwe vanoona sokuti ari kuhura nemaono ake nokuti murume/mukadzi haapo. Kana mese muchihwisisana kuti munopota muchishandisa mawoko zvoreva kuti munokurudzira kudaro saka hapana chihure chaitikapo.  Vanhu vashomanana Mupasi rese vasingashandisi maoko avo pakuzvibvisa zemo. Asi vakawanda vanovanzira murume/mukadzi pazviri Havana kusununguka kuzviita achiona. Koitawo vamwe vasingatodi kuhwa kuti mukadzi/murume wake ange achizvibvisa zemo. Anoona sokuti amhurwa kuti haagoni basa. Bodozve, munhu uyu iwe wakazoroorana naye atombozvibvisa zemo kwemakore akawanda saka unodirei kuti achiregera nhasi.  Uku kusangohwisawo zvinhu zvoupenyu hwevanhu.
Musikana mudiki anowanzotanga kuzvibatabata nokuhwisisa panonaka kubatwa ava nemakore gumi nematatu. Paanozosvika makore gumi nemashanu anenge ava kutozvigona chose. Kuzoti ava kumakore 18 anenge achiita zemo rokumira bhinzi nokunyorova mukati kanopfuura kashanu pazuva, zvikuru avete. Ndizvo muchiona kuti kana wawanikwa unokwanisa kupinzwa chombo uri kuhope zvisingagwadzi, Iri ngari yokuti pakugumhana miviri yenyu muvete, mese munoita zemo.

Varumewo vanotanga kuzvibvisa zemo vane makore 14 zvokuti pamwe anotoita kaviri pazuva. Chiombo chomukomana chinotanga kumira ari mudumbu ramai vake. Kasi paanozoti chakura omera choya ndipo paanowanza kudzidza kuzvibvisa zemo. Kana aroora anowanza kuderedza kuzvibvisa zemo asi haaregi zvachose. Hapana chakaipa pazviri.


Saka apa tiri kuti kana umwe wako asipo usaita vhikiyese uchiriritira zemo kusvika rakundwa nehope. Bodo bvisa zemo uye udza umwe wako uti uri kumufunga zvokuti wazara zemo sakawafunga zvokumufunga uchibvisa zemo. Uchaonawo kuti paanodzoka munomboita nguva muchitsividza kupatsana kwenyu.  Uyezve musi wamunenge musingakwanisi, sokuti umwe ari kumwedzi, mese munohwisisana kuti uya asiri kumwedzi anofanira kubatsigwa kubvisa zemo. 

Nyaya dzezemo pavanhu vakaroorana hadzisi dzokuvanzirana kana kuda kuemerana nadzo. Kana murume wako ataridza kuti ane zemo wana mukana wekuti ribviswe. Kana mukadzi wako ataridza kuti ane Zemo, wana mukana wekuti ribviswe. Kana usipo mukurudzire azvibvise ega womuudza kuti kana wadzoka uchamupa COMPENSATION. 

Udzai Vamwe!!


Saturday, 16 January 2016

Zviito zvevabereki pakukura kwevana

Vabereki pakurera vana vanowanikwa vane zvinhu zvakawanda zvavanofanira kufunga. Pano toda kumbotaura nezvimwe zvacho kuti zvinokonzera chii pavana.  Umwe noumwe we vanhu panyika pano machengetere atinoita vana anobva pakuchengetwa kwatakaita isu tiri vana. Hakuna chikoro chinodzidziswa vanhu kuva vabereki asi kuti tinodzidzira pakuona vabereki veu vachitichengeta isu.

Ndizvo uchihwa vanhu vachiudza vana vavo kuti vasaroorana nevana vokwanhingi nokuti vabereki vavo imbavha kana kuti mahure, kana kuti zvidhakwa, kana kuti vakamboenda kujeri. Kana mubereki ane tsika dzakaipa idzi zvinoreva kuti ndiwo makurire anoita vana vakevo kusvika vangoitawo izvozvo zvavakakura vachiona.


Tichataura nezvokuti

Pakudanana kwevabereki: 
Vana vanokura vachiona vabereki vari vanhu vanodanana mumba uye vanotaridzana rudo, vanoti vava nemhuri dzavo vova vanhuvo vanotaridza rudo kumhuri dzavo. Kutaridza rudo kuri pakawanda asi vana vanokasira kuhwisisa mafungire avabereki vavo kubva vachiri vadiki. Kana umwe wavabereki asipo uya wasara navana anoshushikana moyo nokushuva umwe wake. Anotaurira vana zvaanofunga, hazvinei kuti vana vanhu vadiki. Vana vanodzidziswa kuhushikana kana baba/mai vasipo.

Vana vanoona kuchingamdzwa kunoita mubereki uye ange asipo paanodzoka kumba, vanoterera mashoko okukoshesa kudzoka kwaaita nokuona kufara kunoita mhuri.  Vana vanoona kushaya mufaro kunoitika kana vabereki voda kuparadzana. Vanohwa zvinotaugwa nevabereki. Vanoona misodzi yamai nokuziva zvainoreva.

Vana vanoona mushandirapamwe wevabereki vavo pakuronga nyaya dzomumba. Vanokasira kuhwisisa kuti musha uno una mai nababa vanogadzira zvinogadzigwa pamwe chete. Vana vanokura vachifunga kuti ndiwo maitire evabereki vese.

Vana vanoona kutarisana mumaziso nokutaurirana nokubatana kwevabereki vavo vohwisisa kuti baba namai vanorudo. Vanohwa kukumbirana regerero kwevabereki kana pakanganisiranwa pakati pavo. vofunga kuti ndiwo maitire ezveupenyu.

Vana vanoona vabereki vachinyemwererana nokusetsana nokutamba vese. Vanoona vabereki vachikokana pakudya. vanoona vabereki vachipanana zvokumwa pasina kupopotedzana vofunga kuti ndiwo magarire evanhu.Pakupokana
Vana vanoona vabereki vachiti vakapokana baba votora chitirobho vorakasha mai, kana kuti mai vanobuda pazhe vopopota kusvika raini rese raunganapo kuterera kuti chii chaitika, vofiunga kuti ndiwo magarire emunhu anohi mubereki.

Vana vanoona baba vachiramba kudya zvabikwa namai kana vabereki vakatsamwa vohwisisa kuti kutsamwira munhu nokudya zvaabika hakuenderani kana uri mubereki. Vanohwisisa kuti kana munhu anohi baba akatsamwa haafaniri kudya mumba make kusvika nyaya yapera, hazvinei kuti inoita mazuva mangani.

Vana vanogaroona vabereki vachichemedzana pakupokana, vofunga kuti ndiwo maitire emunhu anohi mubereki. akatsamwa panofanira kuita umwe anochema pazviri.

Vana vanoona vabereki vachitsamwa kusvika pakusataudzana kwemazuva akati kuti musha wakangoti zii kuita sepasina vanhu, vofunga kuti ndizvo zvinoita kuti uhi mubereki. Vanoona sekuru nambuya vachiuya kuzotonga nyaya voterera kupopotedzana kunoitwa ipapo nemhosva dzamai nababa dzinotaugwa ipapo dzakadzika uye dzinoitwa zvokupopotwa kuti vanopfuurawo havo vahwe kuti pane nyaya apa. Vana vanoti ndiwo maitire evakuru kana mhosva yaitwa.


Pakusaita nyaya mumba
Vana vanohwa vabereki vachiti kana vane vamwe vanhu vanoita nyaya vachiratidza mufaro asi kana vava kumba hapana nyaya inotaugwa. Kunongori kuti ndipe ichi kana ich kusvika vanhu vaenda kunovata. Mangwana ndizvozvo, mangwana ndizvozvo kusvika gore rapera. Vanobva vangofunga kuti kuva mubereki kureva kuti hautauri noumwe mubereki.

Mwana akangoti kurei unoona ongoti akabva kwaabva oenda kuimba yake yokuvata ogarako vabereki vasingazivi zvaari kuita ikoko. Hakuna une hanya naye kuti chii chadzidza kuchikoro nhasi kana kuti shamwari dzake ndivanaani. Vabereki zii zvavo sepasina vanhu.


Pakuhurirana zvinobuda pachena
Vana vanokura vachihwa nyaya dzekuhura kwevabereki vavo. Dzimwe ndedzekuhwa pakupopoterana mumba, dzimwe dzinobuda vabereki varovana umwe achigumira kuchipatara, dzimwezve dzinobudira kwasabhuku vana vachidzihwa nevanhu vomuraini vachiseka kuti mai nhingi kuhura nanhingi here veduwee, kana kuti baba nhingi vakamitisa mwana wekwanhingi. vakadzi patsime/pamagirosa votaura voridza chikuwe vorovana maoko. Vana vevabereki ava vachizvihwa uku vachiona uya amitiswa achitakwaira nemmba yababa vavo kana kuti vanotengegwa zvihwitsi nechikomba chamai.

Vana vanokura vachifunga kuti munhu anohi mubereki munhu anomitisa vasikana vemuraini kana kuti munhu anoshamwaridzana nevarume vanotengera vana vake zviwhitsi,

Pakurambana
Pakurambana mai nababa vanopomerana mhosva dzakawandisa zvinji dzacho dzinoudzwa vana kuti vafunge kuti baba kana mai munhu akaipa chose pazvinhu zvinoti nezvinoti. Vana vanokurudzigwa kutongesa vabereki uye kuhwisisa kuti mubereki munhu akaipa anoitira vana vake zvinhu zvakaipa uye asingadi umwe mubereki aakaita naya vana.


Pakusagara mese nenyaya dzemabasa
Vano vanokura vachiona mai nababa vachiti umwe anogara Joni umwe anogara Harare. Vanokura vachiona kuti pakusangana vabereki vanouya nezvinhu zvakaita senhumbi dzokupfeka dzokupa vana vanoona vabereki vachiita mwedzi nemwedzi vasina kuonana vanoterera uya wavanogara naye achidembademba kuti murume/mukadzi haapo, vofunga kuti mubereki munhu asingagari noumwe mubereki pamusha nenyaya yemabasa anowanikwa kure.

Pakusavhakashira hama
Vana vanokura vachiti kana chikoro chakavhara vakada kuvhakasha vanonoona shamwari dzevabereki asi havaoni hama dzamai kana dzababa, vofunga kuti munhu anohi hama haana kukosha. Vanoona kuti kana kukaita rufu baba vanokwira mota yavo voenda vega kana kuti mai vanoenda vega kwavo. Vanoonera hama pamapikicha vachiita zvokubvunza kuti uyu ndiani. Vana vanokura vasineiwo nehama dzavo.


Pakusadzidza zvinoonekwa nevana
Vana vakakura vasingaoniwo mubereki chaverenga kana kuratidza kudzidza zvinodzidza kumabasa kana kuti kudzidzawo zvokungoda kuhwisisa zvimwe zvinhu kana kuti kudzidza kana Bhaibheri haro kana rimwe bhuku redzinza kana rinotaura nezvekuita zvinonakidza kudzidza, sokuti kurima, kuteya mbeva, kuvhima, kuchengeta magarikuni, kana chimwewo hacho chinowanikwa mumbabhuku. vana havazokoshesi kudzidza. Kana mubereki akagumira muForm " asingaratidziwo kuti anofanira kuwedzera kudzidza tinoona kuti vana havaneiwo nazvo.


Pakureva nhema.
Mubereki anogaroreva nhema anowanza akakurudzirawo vana vake kurevawo nhema zvikuru kune umwe mubereki. Nhema hadzizonetsi vana ava kureva nokuti ndiwo makurire avakaita.


Chibharo: 
Kune vakawanda vanobata vamwe vanhu chibharo zvokutoti akabatwa nemapurisa anosungwa. Ukatarisa makurire emunhu wakadai uchawana kuti pane zvakaitika kuti asava norukudzo kune vamwe vanhu saizvozvo. Tese tinoziva kuti ukahwa kuti hama yako yabatwa chibharo nomunhu anohi nhingi unoita fungwa dzisina kunaka panhubu iyoyo. Asi ruzhinji zvakabva pakukoniwa kwevabereki. Hakuna mwana anozvagwa akahi achava munhu wekubata vamwe chibharo asi kuti vabereki ndivo vanoita vimwe zvinhu zvinokanganisa musoro wemwana.

Basa romubereki:
Kana wazvara mwana, chironga yokurera mwana zvine mwero uchimutsiura pazviito zvaka asi iwewo chirega kuonekwa nomwana uchiita zvinhu zvaunotsiura mwa kana azvita. Mwana haana kuzvarigwa kuti agozvirera kana kuti agopiwa umwe munhu kuti arere mwana wako. Iwe kuva mubereki kwako kureva kuti unofanira kurera mwana wako zvakakodzera. Kwete kusiya mwana achikuri usingazivi kuti ari kukura sei.

Vana vanoda kuva mumhuri yakadzikama inokoshesa vana zvese nevakuru. Hatisi kuti vabereki havapokani asi kana mapokana vana ngavasaziva kuti pavabereki paita nyaya yokuti uye vazotukana vachiti vakanyimana zvokuti. Vana vanei nakupokana kwenyu. Tukanai henyu pachenyu asi vana ngavasaziva zviri kuitika. Mwana anofanira kukura achifunga kuti vabereki vake vanhu vanoziva havo nhamo asi vanogadzirisa zvinonetsa mumba. Kana musina mari mhuri inoziva kuti mari hapana. Haisi nyaya yokupopota.

Tinoona vana vachikura kuita zvimwe zvinhu zvinotyisa asi tochema chema kuti mwana azviitirei asi kazhinji tisu takarera mwana wacho tichimupa mafungire akadai.

Musaona sokuti mwana mudiki hapana chaanodzidza. Kana mwana achiona zvinhu zvechikuru anohwisisa zvakawanda pane zvaari kuona uye anodzidza kubva pazviri. Anozoti ava munhu mukuru moshamisika kuti akazviwanepi izvo ndimi makamudzidzisa.

Saturday, 9 January 2016

Kana uchida musikana/mukomana vabereki vasingamudi

Zvinoitika kuti unokwanisa kudanana nomunhu kusvika pakufunga zvokuenderera mberi naye, wozoti wamutaridza vabereki vako zvoonekwa kuti havamudi zvachose, zvokuti vanozama kukuparadzanisai.  Iyi inyaya inoshungurudza chose zvokuti vamwe vanopedzisira vafosa vabereki kusarudza. 

Kune vaberek ivanoti ukanyengana nomukomana/musikana asina kukodzerana newe vanokuudza kuti hazviiti, vozama kuti uhwisise kuti unofanira kurambana naye.  Zvikuru kana umwe munhu akakuudza kuti mafungire ako akaipa iwe unobva watowedzera kufunga saizvozvo. Uku kusahwisisa nokuti vabereki kazhinji vanohwisisa nyaya dzorudo kupfuura vana vavo saka vanenge vatoona kuti hapana kwamuchasvika uye munokwanisa kumitisana mozoshaya zvokuita.

Vabereki vakawanda vanotya kuti mwana wavo mukomana kana musikana atange kuvata nomunhu waanoti anodanana naye vasina kuroorana. Kufunga kuti mwana wako akura zvokukwanisa kuvata noumwe munhu chinhu chinotyisa. Saka mubereki wese wese anoda kuti ugare uri mwanana kwenguva refu.

Koitazve vabereki vanoona sekuti mhuri dzavo nevana dziripamusoro kupfuura vana vekune dzimwe mhuri . Hino iwe ukazoonekwa wosvika pamba nomusikana/ mukomana wekumhuri dzisingaite, vabereki vanogumbuka nazvo vozama kukudzivisa.  Pakukudzivisa apapa vanokwanisa kukukonzera kuita chinhu chawange usingafungiri kuti ungaita.

Uyavo mukomana/musikana wako akaziva kuti vabereki vako havamudi, anokwanisa kuitawo zvinhu zvamange musina kuronga.  Saka pano toda kumboongorora zvimwe zvezvinhu izvi kuti zvinosvika kupi panyaya yokuzama kuti vabereki vako vade munhu wawasarudza kudanana naye.

Jessica:
Pakashaika vatete vaJessica, vange vaita mwana umwe chete nomurume wavo, ndokubheuka nemota ndokushaika. Murume ndokuuya kumhuri yomukadzi ndokunyengana nomwana wehazvanzi, uyu Jessica. Baba vaJessica nomufi vange vari hazvanzi nehazvanzi asi vasiri vemumba mumwe chete. Madzibaba avo vari vatevedzani vanga vagara vachingovenganawo havo pazvinyaya zvavo zvemumusha.  Jessica ange ane makore18 oda kutoenda ku University, uye murume watete ane makore 42 achiticha pa University ku Kenya.  Jessica waona mota ne suit yababamuru nokuumburudzwa moyo nazvo.  Vayavo babamukuru voti vakapfekegwa mini hana yorova.  Hapozvo!!.

Baba vaJessie vahwa kuti mukuwasha ada mwana wavo ndokuputika chifuva nehasha kutoda kuuraya munhu kwahi handina mwana anowanikwa nomurumme ane makore 42. .

Saka unoita sei?
Kuita mimba
Kana wava panyaya iyi urimusikana unokwanisa kutosvika pokuti unonyengegwa
Nevamwe kuti kana ukaita mimba vabereki vanokubvumidza kuwanikwa nomukomana wako. Idziinhema.  Havasi vabereki vese vane hanya nokuti waita mimba.  Vamwe vanotokwanisa kukuwedzera puresha yokuti ubvise mimba yacho.  Wosara wava nenhamo mbiri, yokuti vabereki havadi mukomana wakouye yokuti havadi mwana wako voda kuti umuuraye.  Chimwezve ndechokuti mimba hachisi chinhu chaunoita nomunhu pasina kubvumirana. Iyewo akaona pava ne puresha yakawanda paari anokwanisa kukusiya iwe wava nemimba. Kuita mimba pakadai kuratidza kusahwisisa nyaya yako.

Kubvumirana nevabereki:
Vakawanda, zvikuru vakomana, vanokwanisa kuwirirana nevabereki voramba musikana asingadiwi uya. Vakomana vanhu vanoita sevavhimi. Akaona sokuti mhuka iyi haibatiki anokusiya wakadaro. Iwe ndiwe unotozomutevera kusvika madzokerana.  Varume vanoita rudo chaigo vashoma. Kazhinji mukomana anongotanga nokuchiva mamirire akaita musikana. Zvinomboramba zvakadaro kwenguva refu zvokuti kuzoti ava nerudo hazvifanani nerudo gwemusikana. Saka kuramba musikana hakunyanyi kumudya moyo.

Asi kumusikana hazvisi nyore kuramba mukomana uchiti nokuti vabereki vako havamudi. Unenge wagara usingamudiwo hako. Munhukadzi akava norudo pamukomana anoita rudo chaigo zvokuti kuudzwa kuti murambe zvinonetsa.  Ndipo unozoona otsvaka mamwe maitire kuti arambe achidanana nomukomana wake.

Kubvumirana nevabereki kazhinji zviri kuvakomana. Kana mai vake vaketi musikana nhingi akaipa pokuti nepokuti mukomana anoterera mai vake. Kana iwe musikana ukahwisisa kuti ndiko kwaenda nyaya, chimusiya akadaro utsvake umwe mukomana. Chinhu chakaoma chose kudanana nomukomaka kana mai vake vasikufariri. Mukomana namai vake vanhu vanonetsa kusiyanisa mafungire avo.  Kana vari baba vake vasingakudi, kazhinji inyaya yekuti vanoona sokuti uchatadzisa mwana wavo kuita chimwe chinhu chavanga vakamurongera kuti aite, sokuti vanoda kuti aende kuUniversity

Kumirira vabereki kuti vachinje mafungire
Pane vanoramba vachidanana nomukomana/musikana vakamirira kuti vabereki vachachinja mafungire. Zvinobva pakuterera kuti vabereki chavari kurambira munhu wawasarudza iwe chii, wopedzisira wafunga kuti vabereki vakaramba vachiona mukomana/musikana wako vachafunga kuti munhu kwaye vozobvuma kuti wasarudza zvakanaka.

Kurambana nevabereki
Koita vamwe vanoti akaudzwa kuti musikana/mukomana wako hatimudi nokuti chino nechino, anobva angosiyana nevabereki kusvika pakusavaudza nyaya dzake. Vabereki vongozoita zvokuhwa nemakuhwa kuti mwana ane musikana/mukomana. Izvi zviri nyore kuvakomana nokuti anokwanisa kuti achishanda kutawundhi, ongoramba achionana nomusikana wake vabereki vasingazivi. Pamwe anongozorega kundoona vabereki nokuti havafariri zvaari kuita.

Kuvana vaye vane vabereki vakarambana, zvinoitika kuti umwe mubereki anoda umwe haadi. Pakadaro unokwanisa kusiyana nomubereki asingafariri sarudzo yako wofambidzana nouya asinei nazvo.

Kutsvaka munhu wemhuri anonotaura nevabereki
Pane vamwe vanoita zvokupotera kune umwe munhu mukuru wemhuri. Sokuti kana mai vako vasingadi sarudzo yako unokwanisa kundopotera kwambuya, mbuya vozotaura namai kuti regai mwana azvitsvakire rudo gwake ega sezvandakakurega uchizvitsvakira wega. Pamwe mubereki anozoti anatsofunga okuti ita hako. Asi kune vamwe vanoomesa moyo zvachose.

Chokwadi
Chokwadi ndechokuti vabereki vanokuhwisisa kukupfuura. Usakangamwa ipapo. Kune vabereki vanongoda kuhwa kuti unofadzwa nesarudzo yako, asi kune vamwe vabereki vanopindira nyaya dzevana vavo kusvika pakuti uyu tomuda uyu hatimudi. Kana une vabereki vakadai  zvinonetsa kuti ubvumidzwe kukura. Vanoda kukuitira zvese.  Kana wafunga kuti wava munhu anokwanisa kuva nomukomana/musikana onofanirazve kukasira kufunga kuti munhu mukuru haawedzeri dambudziko rake asi anoridzikisa kusvika rapera.
Taona kuti kuitisana mimba kuwedzera dambudziko. Kutizirana kuwedzera dambudziko. Saka chasara ndechokuzama kuhwisisana nevabereki kuti chii chaicho chiri kuvadya moyo. Pamwe unotaura navo wosambohwisisa kuti chavari kurambira sarudzo yako chii. Dzimwe nyaya dzinonetsa kuti mubereki ataure.

Zvinokwanisika kuti ndiwe mwana mukuru mumba uye wange wava kubatsira panyaya dzemari mumhuri. Hino ukauya nomusikana/mukomana vabereki vanoona sokuti mukana wemari wapera. Mari yange yava kupota ichiuya yava kushandiswa kuvaka musha wako. Iyi inyaya huru kune dzimwe mhuri uye kana mubereki atanga kufunga seizvi anokwanisa kuvenga munhu waunodanana naye kusvika pakadzika. Anoona sokuti ndiye ari kukunyengera kuti upokane nevabereki. Kana uchida mukomana/musikana wako, zama kudzivirira umwe wako kuzvinhu zvakaipa zvemhuri yako nokuti mukazokwanisa kuroorana achada kufambidzana nehama dzako asina zvakaipa zvaanoziva kuzhe kwezvavamuudza ivo.

Kupikisana nevabereki handi chinhu chakanaka kuita uye hazvifadzi asi zvinokwanisika kuti unosvika pakadai. Ramba uchitaura nevabereki uchiratidza kuva munhu akura pkufunga. Usapopotedzana nomubereki. Bvunza zvausingahwisisi umirire vatsanangure. Wava wega zvibvunze kuti zvawaterera mubereki achikuudza zvine musoro here kana kwete. Kana zvisina, dzokera undobvunza futi kuratidza kuti waterera asi unoda kuwedzera hwisiso. Uchaona kuto kupopota kwevabereki kunoita kushoma.

Kune vabereki vanoda kuti mwana kana ari kuchikoro asambowana nguva yokunyengana nevamwe vana vechikoro. Kuri kufunga kuti unozotadza kupasa bvunzo dzako. Mafungire awa haana kuipa asi kungoti tese tinozosvika kuCOllege  kana University muviri wakura zvokuti unoitawo zemo, unoziva kushandisa maoko kuzvibvisa zemo, unohwa kuda kuvata noumwe munhu.  Kuti uku uterere muviri uku uterere mubereki zvonetsa. Ipapo unenge uchionawo vamwe vane vakomana/vasikana zvoita sokuti wasarira sure.

Zvikuru kana ukadziviswa kuita chinhu unotowedzera kuchida. Ukahwa mubereki achiti watadza kusarudza, ndipo paunotoda kutaridza kuti wasarudza zvakanaka.  Saka kuudzwa kuti ramba munhu zvinokwanisa kutokuwedzera kumuda. Saka iwewo pakuzvibvunza mibvunzo uri wega zama kuhwisisa kuti maonere ako ari kubva papi. Ari kubva pakuti hausi kuda kuramba musikana/mukomana wako here kana kuti ari kubva pakuti unomuda zvechokwadi. Hwisisazve kuti vanhu kuti varoorane pane nyaya dzakawanda dzinofanira kuvaro. Rudo inonova imwe yenyaya idzi. Whisisazve kuti kune vanhu vakawanda vaunokwanisa kuda. Zvokuti pari zvino uri kuda uyu hazvirevi chinhu. Asi hwisisazve kuti vabereki pamwe AGENDA yavo haineyi nezvavari kukuudza. Panodaro pane nya dzaksitika pakati pemhuri dzenyu dzavasingadi kukuudza.
 1. Mai vake vanohi vanoroya
 2. Hazvanzi yake iri kujeri saka imhuri inosvodesa
 3. Haana kudzidza sewe
 4. Mhuri yake haina mari, dai wanyengwa na nhingi vane mabhizimisi.
 5. Haana motikari
 6. Haana chimiro chakanaka

Nyaya dzakawanda dzinobva pakudanana nomunhu anobva mumaruwa/maraini ekwenyu.  Nyaya dzinoita shoma kana ukatanga kudanana nomunhu anobva kure. Mazuvano kune zvifambiso zvakawanda saka vanhu vanosangana nevanobva kure asizve unohwa mubereki okuudza kuti vasikana ve Vhitori hatidi. Muzezuru bodo dai watsvaka wekuno. Mukorekore haatomboiti. VekuChipinge vanonetsa.
Hwisisazve kuti kana wagara une kuwirirana kwakanaka nevabereki vako nyaya dzokupokana dzinoitawo shoma uye kana vakahwisisa kuti moyo wako wazvisarudzira munhu uyu, vanokusapota pane zvauri kuita.

Jessica akazotogwa nehazvanzi yake yaigara ku USA akaudzwa kuti anofanira kuenda kuUniversity. Kwahi kana mukomana wako achikuda mozoroorana wapedza kudzidza. Ndofunga mese pakuhwa nyaya iyi munokwanisa kufembera zvakazoitika. Jessica ava nemhuri yake uye anogara ku USA.

Udzai vamwe!!!!!

Friday, 1 January 2016

Mibvunzo nemhindiro 5

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 4 yava kuzara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?


1 Mai chibwe makadii happy new year inini ndoda kubvunzawo kuti ko munhu kadzi kana murume anokwanisa kugara kwenguva yakadii asina kumbovata nemurume kana mukadzi tomboti pamwe murume kana mukadzi anoshandira kusouth africa apo mukadzi ari kuzimbabwe Hakuna nguva ingahi ndiyo inokwanisa kugara munhu asina wekuvata naye. Chokutanga kuhwisisa ndechokuti pakuvatana vanhukadzi vakawanda vanohwa vane SECURITY nokuda kweka pedo nomurume uye kuhwa kudiwa nomurume. Kumunhukadzi kuvatana nomurume kune rudo mukati. Kuvarume zvoita sokuti kungoda kubvisa shungu dzomuviri.

Kotizve kana munhu akatanga kuvata noumwe munhu, muviri wake unojaira kunakigwa nazvo zvokuti kana uya umwe akafa kana kuti akamuramba kana kuti akaenda kune imwe nyika, panoita nguva yazvinonetsa kuvata ega zvokuti anofunganya pazviri.

Poitazve nguva yaunoshuva murume wako zvokuti unomboswedzera kushandisa maoko kuzvibvisa zemo. Varumewo ndizvozvo.  Kunozoti fungwa dzabvuma kuti murume/mukadzi haapo woona kuti unozvirambidza kuita zemo, asi dzimwe nguva unosuva umwe wako chose. Pamwe unochemedzwa nazvo kusvika wabatwa nehope. Pamwe unowedzera kushanda kuti muviri unete.

Ngatihwisise kuti zemo rinobva mufungwa kwete pamberi. Mafungire ako ndiwo anokupa zemo.

Unokwanisa kuita upeny hwese usina kumbozovata noumwe munhu. Toti murume oenda kune imwe nyika, ondofirako kwapera makore maviri kana matatu. Iwe ukangogumbuka nazvo unokwanisa kusazoda umwe murume. Unokwanisazve kugara nguva refu wakamirira kuti adzoke kana muchiri kudanana.

Hachisi chinhu chakanaka kuparadzana nomurume/mukadzi wako. Vamwe vashoma vanomohura kuri kungoda kuvata noumwe munhu vakamirira. 
2 Ndiri panguva yokuroorwa saka ndati ndibvunzwewo kuti Murume anokwanisa kupinda zvakadii mukati memukadzi. Hazvirwadzi here?  Murume anokwanisa kupinda kusvika paakakurira iye murume. Hazvinei nemukadzi nokuti chitubu chomukadzi chinotatamuka kusvika chombo chese chomurume chapinda paadira. Kana murume ane chombo chikuru hazvina kana basa. Chinongokwana nokuti chitubu chinotatamuka pakuvhurika nepakudzika.

Kotizve kana munhukadzi akita zemo, anozvimbirira pamberi zvese nomukati mechitubu. Chibereko muromo wacho unohi CERVIX unorerekera kumusoro kuti kuno kunopinda nechombo kuwedzera nzvimbo zvokuti panowedzera 4 cm. Saka unoona kuti murume ane chombo chakapfuura 16cm chinokwana chete mukadzi achingonakigwa pasina kugwadziwa

Asi kana asina kunyorova zvinogwadza uye zvinogwadza kwenguva refu mapedza. Ndizvo uchiona kuti kubatwa chibharo kunogwadza.

Usatya. hapan chinombogwadza. unotopedzisira wavewe unoshusha murume kuti akupinze futi nguva nenguva nokuti zvinonaka kuita. 
3 Chii chinoitisa mukadzi arwadziwe pakuvatana nomurume.  Chikuru chinorwadza pakupinzwa chombo inyaya yokuti iye mukadzi haahwisis kuti anofanira kutanga anyorova muchitubu kuti panopinda chombo chigotsvedzerera pakukoirana. Murumewo haahwisisi kuti pakupinza mukadzi asina kunyorova anofanira kumbomira ari mukati asingakoiri kuti mukadzi awane nguva yokunyorova pasina kugwadziwa.

Kune varume vasingahwisis nyaya dzokuvatana idzi vanofunga kuti mukadzi akavhura makumbo anofanira kukauriswa. Vamwe unotohwa vachizvirova dundundu mukusahwisisa kwavo. Unohwa achitaura pamusoro pemusikana wake kuvamwe achiti
Ndakamutsemura
Ndakamubaya
NdakamuRova chinhu
Ndakamuchemedza

Ipapo anenge achitofunga kuti mukadzi ainakigwa nazvo izvo bodo. Hazvizikamwi kuti mukadzi ari pakaoma. Iyewo mukadzi wacho kuti ataurire murume zvomunetsa.

Vanhu hwisisai kuti kuisana mukadzi asina kunyorova zvinogwadza uye zvinokuvadza maMEMBERANE emukati anova ndiwo anobatsira kudzivirira zvigwere. Mukadzi ngaatange anyorova. Kana mhuka chaidzo dzinomirira kusvika hadzi yanyorova. Bhuru rinofembedza rohwa kuti pari kunhuwa kunyorova here, rozikwira mhou. Ko isu vanhu tinozvitadza papi? 
4 Kuchecheudzwa zvino dzivirira chii Hapana chazvinodzivirira. Inongoriwo fashion inoitwa nevarume pavadira asi hakuna chatingati BENEFIT. Kana pane chazvinodzivirira hachisati chawanikwa chikanyogwa zvokuti vanhu vachihwisise.

Asi inyaya yokuti madhokotera anowana mari yakawanda pazviri nokuti vanopiwa mari ne ma NGO kuti vazviite. Vakawanda vema dhokotera acho havana kuchecheudzwa ivo pachavo kureva kuti havafungi kuti zvine basa.

Asi ukaterera varume vakachekwa vachiitirana nharo nevasina unohwa vachitogwinyirira kureva nema kuti zvinodzivirira chino nechino  asi wozotarisa vasina kuchekwa woona kuti havana zvacho zvinohi zvinodzivirigwa.  Zvigwere zvechihure zvinoitiswa nokuhura kwete kuti une ganda here kana kwete. Ukahura usina ganda unongobata zvigwere kufanana noune ganda.

Vamwe vanobvunza kuti seiko vanhu vechi ARABHU vasina HIV sevanhu vekwedu kuzasi kwe Ekweta? Nyaya ichibva pakuti vechi Arabhu vakachekwa vekwedu hava. Asi nyaya iripo ndeyokuti kwedu ukahura vanhu vanongokuseka kuma Arabhu unochekwa musoro saka chihure chishomanana kwavo ndosaka kusinawo HIV. Hazvinei neganda.

Murume anobatsirika pakuchecheudzwa ndeuya ane ganda rinoshinya chose kana chombo chamira zvokuti anogwadziwa pakuvatana nomukadzi. Ndivo varume vanochekwa. 
5 Ndoita sei,murume ave kuhura nemlkadzi weminhu Chokutanga funga kuti iwe uri kuda kuvata nomurume wako here. Kana uchida chirongai yokushandisa majomho kuti usabata zvigwere. Hwisisa kuti mukadzi waari kuhura naye pamwe ari kutohura nevamwe varume uye murume wake ari kuhurawo nevamwe vakadzi saka zvigwere zvese zvinobva ipapo iwe uchazviwana kusvika mese makwana nazvo.

Kotizve kana uchida murume wako unofanira kuronga kuti woita sei. Kuumuudza kuti asahura hazvibatsiri chinhu nokuti anotoziva nechekare kuti hauzvifariri. Hapana chaunokwanisa kuita kuti asahura. Asi ingoudza hama dzake dzizive kuti ndoozviri kuitika. Uku kasira kuenda kuTEST undoitwa FULL HEALTH SCREEN uzive paumire.

Hazviiti kuti munhu ambohura azorega kuhura. Unokwanisa kuzviudza nhema kuti anokwanisa kurega asi chokwadi ndechokuti haacharegi kusvika achemera kana kuti afa nechigwere. Zvokuita zvishoma asi zviri kwauri kuti wodii. 
6 Ndine dambudziko rokuti murume wangu anoda kuvatana kakawanda tivete asi ini ndinodawo chose asi ndinonetseka nenyaya yokutya kuzonhuwa zasi. handidi kumuka ndichinogeza usiku saka ndiri kurambira murume, Ndingaitawo sei?

Kuiswa ndinoda chose asi kumuka ndichinogeza handidi.  
Nyaya yokuti pese pamapedza kuvatana umwe womuka ondogeza inyaya inoratidza kuti ane inohi OBSESSION nokugeza. Kuiswa handi kupiwa tsvina bodo. Urume haisi tsvina ingahi inodiwa kugezwa usati wapiwa humwe futi. Iwe murume chipatsanangura ipapo kuti haupi mukadzi wako tsvina asi unomupa urume hwerudo ahwisise kuti hapana chakaipa paurume. 

Kotizve kugeza hakubvisi urume mukati memukadzi. Mukati make mune zvimakoronga zvakawanda zvinoti kana kuchiisana murume akabudisa urume hunoeredza huchienda muzvikoronga izvozvo zvokuti chero akasimuka akafamba famba haubudi. Hunogara huri upenyu imomo kwemazuva mana kubva pamakaisana. 

Koita humwewo hunoti pamunopedza madziro echitubu chake anodzokurana pakuvhara buru range ravhugwa nechombo. Hunongovhinza kuchururuka pazhe. Iye anokwanisa kungopukuta netawero chete asi hunotovhinza kwekanguva saka kungoti apukuta oisa tawero opapo huti asanyorovesa mubhedha. Zvadaro murume akamira futi chombo anongopinza futi motoisana pasina zvokuti pese pama pedza munhu ondogeza. 

Ikafunga kuti vanhu vakawandisa vanoisana kuviri kana katatu pazuva ndiani angagara ari mubhavhu nguva yese iyoyo? Kuisana hakuna hwema hwakaipa uye chitubu chomukadzi hachiitiswi hwema nokuiswa. Hwema hunoitika kana warega urume uya hwabuda kana kuti hwarasikira pazhe pechitubu. ukahurega huchioma paganda hune hwema hunozikamwa kuti ndegweurume asi hahuna kuipa. 

Vamwe vanotozora urume paganda nokuti hune ma Proteins anotsetsekesa ganda zvakanaka chose toti kumeso. Urume hahuna tsvina uye hauitisi zvigwere. 

Mukati mechitubu chomunhukadzi hamugezvi nemvura kana nechimwe chinhu. Ukahwa muchibuda hwema hwakaipa zvoreva kuti wabata utachiona saka kasira kundorapwa. 
7 Ndinoona pamunopindura mibvunzo yavanhu muchiburitsa pfungwa dzekuti
murume kana achinge atanga chihure haafi akachirega. Nemhaka yei
muchifunga seizvozvo. Hakuna here varume vakazorega zvachose chihure.
Ndinonzwa kutya mashoko aya nekuti ini ndiri mukomana ndingatoti
ndakaita chipfambi nengari yekuti ndakarara nevasikana vakawanda. Asi
ndaroora ndakaramba ndiri pamudzimai wangu. Makore awanda takaroorana ini ndisingahuri. 
Hongu ndingaona munhu asiri mudzimai wangu meso akamuchiva asi
handisati ndazosvika pakuda kurara naye. Zvinoreva here kuti rimwe
zuva ndichaerekana ndadaro futi.
Hazvinei kuti murume here kana kuti mukadzi. Kana munhu akaratidza kuda chihure, zvichamunetsa kuregera. Chihure haisi nyaya yokukara kuisana noumwe munhu. Kana iri yokukara munhu aingoshushana nomunhu wake mumba. Unyaya yokumhura munhu waugere naye mumba. 

Chihure chiri paviri. Kune kuhura kwekuhi unodanana nevanhu vakawanda asi kwete nguva imwe chete. Unovata navo asi musina kuroorana. Ichi chihure hacho chinohi FORNICATION pachirungu. 


 Kozoita chihure chokuti unovata noumwe munhu asi iwe une murume/mukadzi mumba waunokwanisa kuvata naye sharaude. ndiyo ADULTERY. Chihure ichi ndicho chinoitika nokuti munhu nyakuhura anomhura munhu waakaroorana naye kusvika pakusamuona somunhu akakodzera kuva murume/mukadzi wake. hapana RESPECT pazviri. Ndizvo zvichinetsa kurega kuzohura nokuti kuhura kwake handi kuti anoda rhoji asi kuti anotaridza kumhura. RESPECT inodzidzwa uri mwana mudiki. Hazviiri kuti ozoidzidzira wakura saka hazviiti kuti umwe musi agozotanga kukudza kuadzi/murume wake. 

STATISTICS inotaridza kuti kana akarambana nomukadzi/murume, anotowedzera kuhura kwacho kana aroorana noumwe munhu futi. Zvoreva kuti hapana chaadzidza pazviri. 

Chance yedivorce pa muchato wekutanga iri pa 30%
Chance ye divorce pane wechipiri iri pa 66%

Nyaya inorambanisa vanhu kupfuura dzese ndeyekuhura. 
8 Chii chinokonzera kuti murume wemumba arambe kurara nemukadzi wake? Kune zvikonzero zvakawanda zvinoitisa kuti munhu wese zvake, murume/mukadzi asada kuvata noumwe wake. Kuvarume chikonzero chikuru ndechokuti haachadi mukadzi wake asi haakwanisi kumuudza kuti haachamudi. Vanhurume kazhinji vanongotaura nyaya dzakadzika kana paita CRISIS. Kutadza kutaura zvaunoda mumba mako kunoitisa kuti mutadze kuhwisisana mumba kusvika pakuti munhu anotanga kutsvaka maitire ekuti ahwisiswe. Kunyararirana nokusavata ndizvo zvezvimwe zvinotanga kuitika.

Vanhu vakawanda vanofunga kuti murume kana asingadi kuvata nomukadzi wake zvinoreva kuti ari kuhura. Handizvo. Kazhinji murume akatanga kuhura anowedzera kuvata nomukadzi wake mumba kuti asambofungigwa kuhura.

Kana asisadi mukadzi
Kana ane dambudziko raasingadi kuti mukadzi azive, sokuti ane siki, kana kuti chombo hachisi kumira zvakakwana, kana kuti adzingwa basa, kana kuti asungwa, kana kuti akakwereta mari yaasingakwanisi kudzosera.

Varume vanonetsa kuhwisisa nokuti anotora nyaya dzisinei nokuvatana odziunza mukuvatana. Vanhukadzi vanozviita asi vanozviita kuti murume abvunze kuti chii chiri kuitika. Kana murume abvunza akaudzwa, nyaya yapera makumbo opatsana movatana henyu. Varume chero ukabvunza hapana chaunoudzwa. Kungofundumwara hapana chinotaugwa. Vanhu dzidzai kutaurirana mumba. 
9 Kana mukadzi achiudza murume wake kuti haadi kuti mwana aende kumusha kwemurume wake zvinorevei? Kurera vana ibasa remukadzi pamhuri dzakawanda. Totizve mai vemwana munhu anofanira kuva munhu anoona kuti zvinodiwa pakukura kwemwana zvawanikwa zvikaitigwa mwana kuti akure zvakanana. Mwana wese anofanira kukura achiziva hama dzake dzekwamai nedzekwababa.

Zvinoitika kuti mai vemwana vanopokana navamwene kana kuti baba vomwana vanopokana na ambuya. Zvosvika pakusafambidzana. Iyi kazhinji haisi mhosva yemuroora kana kuti yemukwasha. Pakuroorana kana ukasahwisisa kuti mhuri yako inokwanisa kupokana nomunhu wauri kuroorana naye, ukarega hama dzako dzichiita sharaude pakutsoropodza umwe wako, usazoshamisika kana iye owona sokuti hama dzako havasi vanhu vakakodzera kuti vasangane nevana vake.

Koitazve kuti iwe muridzi unogaronyeya hama dzako nomukadzi/murume wako kusvika aona sokuti vanhu vakaipa zvokuti haadi kuti vasangane nevana.

Zviitiko zvese zvine zvokonzero.  Kazhinji tichitarisa pamubvunzo murume ndiye ane dambudziko rokusapurotekita mukadzi kuhama dzake kana kuudza mukadzi kuipa kwehama dzake.

Kozoitazve vamwe varume vane shavi rokuda kuhi ndiye mukuru mumba zvokuti unohwa munhu achingohwahwata zvinhu zvisina musoro. Kana murume akadai achida kuti vana vandoona vabereki vake wega unongoona kuti zviri nani utozvionera kuti vana havaendi,

10 Mushonga wekurapa sick njovhera unowanikwa kupi?  Zvinobva nokuti uri munhu akachenjera zvakadii. Kune vanhu fuza chaidzo zvokuti pamwe unopedzisira wega wangi zviri nani munhu akadai afe zvake asati auraya vanhu vakawanda. Mazuvano hazviiti kubata siki usingadi siki kuzhe kwekuti uri mukadzi/murume wemunhu anohura.

Vamwe vese ava kuvata nomunhu wausingazivi STATUS yake zvinoratidza zvega kuti unofarira njovhera. Kuzovata naye usina kondhhomu zvinotoreva kuti uri kutotsvaka njovhera yacho nomuyo wese. Zvadaro chirega kufunga zvokuirapisa nokuti wave kutambisa mishonga.

Kurapisa njovhera kunoitwa kuchipatara kana kwaPrivate chete. Asi kune vamwe vanoda kuti njovhera ikasire kubata muviri wese vanoenda kuvaporofita kusaziva kuti iyeye muporofita ari kukuudza kuti anoda kukurapa anotoriwo nenjovhera yacho. 
11 Ndakamitiswa nemukomana wangu asi haachandidi. Ndoita sei?  Chaari kukurambira ndechokuti wakamutadzira chose. Hazvifanigwi kuti musikana aite mimba musina kubvumirana kuti uite mimba. Pachivanhu pedu tinoshandisa mashoko okuti musikana amitiswa, zvihwikwa sokuti musikana ndiye VICTIM mukomana ndiro bhinya. Handizvo. Musikana ndiye anofanira kupiwa mhosva. Iye anoziva kuti akaiswa pasina kondhomu anoita mimba asi anotovhura ega makumbo ake mukomana opinza chombo iye otochemerera achinakigwa nazvo. Pedzezvo oti amitiswa oda kupa mukomana mhosva.

Mapiritsi ekudzivirira mimba ariko. Makondhomu ariko, Kana watadza zviviri izvi ukaiswa, unokwanisa kuenda kwa DOCTOR wondopiwa mapiritsi okuti usabata mimba. Une mazuva matatu okuzvita. Saka unotadza kuita vese zvitatu izvi sei?

Kuita mimba kazhinji hunge wateya mukomana asingakudi kuti akuroore. Hakuchina musikana anoita mmba asingaidi. Hazvichaitiki.

Saka iwe zvibvunze kuti chawaidira mukomana asingakudi chii? Wakadii kumirira kuti muroorane wozoita mimba. Unokwanisa hako kuiswa asi shandisai makondhomu uye iwe shandisa mapiritsi. Zvokuita kuenda kumukomana womuudza kukanganisa kwako wokumbira ruregerero womuudza kuti kana akwanisa kudzora moyo unomuda kuti muroorane. Kana aramba siyana naye nokuti chokwadi ndechokuti imhosva yako. 
12
Ini nemurume wangu tave nemakore maviri taroorana uye tine mwana. Bonde raitwa kamwe chete pavhiki kunge ndatokumbira nguva zhinji anongoti ndakaneta, ndogwara,  haashayi chikonzero.  Izvozvi hakusitorina bonde racho zvachose. Ndikaedza kuda kumubata anotoridza mhere. Handiziviwo kuti ndoita sei. Ndaperegwa nazvo.
Zvinoshaisa murume hanya nebonde zvakawandisa zhokuti hatingazvipedzi pano.

Pamwe chombo chinomunetsa kumira
Pamwe ane chigwere chaasingadi kukupa
Pamwe ari kuhura
Pamwe haachakudi
Pamwe anofunga kuti uri kuhura
Pamwe wakaita zvokutizira iye asingakudi
Pamwe hama dzake hadzikudi
Pamwe haabvumi kuti mwana newake
Pamwe anofunga kuti unechigwere
Pamwe anofarira kuvata nevarume
Pamwe anotya pamberi pemukadzi
Pamwe haafariri imwe nyaya pauri
Pamwe munhuwo zvake asinei nokuvatana
Chikuru kuti mutaurirane muhwisisane muedze kutsvaka mazano okugadzira nyaya yenyu. Kumurhipota kuhama dzake zvakaipa nokuti vanomuona somunhu asingahwisisi. Uye kana akakuroora asi ari ngochani zvinotowedzera kufunganya kwake. Zamai kuhwisisana mumba menyu muudzane chokwadi. 
13 Kune mushonga wandingashandisa here kukudza mazamu? Ndine mazamu madiki ini ndoda makuru.  Hakuna mushonga wekukudza mazamu, asi kune vanhu vanotengesa mishonga yenhema vanokuudza kuti inokudza mazamu. Kana uchida kutenga mishonga iyi tenga hako nokuti imari yako asi usafungira kuti mazamu ako achakura nazvo.

Dai kune mumnhu ane mushonga wekukudza mazamu kana kukudza chombo chomurume munhu iyeye aiita mari yakawandisa. Asi chokwadi ndechokuti hakuna mishonga yakadai.

Vaporofita veZimbabwe vangaporofita havo kuti musonga wakadai unowanikwa kupi asi inhema chaidzo dziri pachena. 
14 Ndingaziva sei kuti mimba yabata mwedzi usina kupera?  Unokwanisa kuziva kuti wava nemimba kwapera mazuva kana maviri chaiwo asi hazvikubatsiri chinhu nokuti mimba dzakawandisa dzinobva dzega dzaisina kusvika mwedzi nehafu. Ukaenda kuchipatara kana TEST CENTRE ukakumbira kuti vakuite TEST yemimba vanokuudza. Ukokwanisazve kungonotenga TEST wega woitira kumba. Dzinotengwa kuCHEMIST.
Asi pamwe kunotambisa mari nokuti mimba zhinji dzinobva dzega panguva iyi. Ku DENMARK vakawana kuti 12% yemimba dzinobva dzega. 
15 Ko chombo chomurume chinomira kana ndabata papi chaipo?  Hazvina basa kuti wabata papi kana kuti wabata sei. kungobata chombo wopurudzira chero papi zvapo woudza murume kuti chiri kukura mumaoko mako, woramba uchipurudzira, unotoona chichitokura kusvika chati gwii kuoma chimire zvinofadza kuona.

Varume vanokasira chose kumra chombo. Vakasiyana nesu tinotora nguva kunyorova. Hazvinetsi kumisa murume chombo. 
16 Ndingaita sei kuti murume wangu apuse?  Ko unodirei kuti murume wako apuse iye achitombori munhu akachenjera?  Zviri nani ungonotsvaka umwe murume akapusa usiye uyu akachenjera. Sokuona kwangu murume wako akaroorana nomukadzi akapusa chose. Kuda kuchinja munhu maroorana zvinotaridza kuti hauna kuchenjera. Pakunyengana nomunhu ndipo paunosarudza kuda kana kusada munhu sezvaari, kwete kuti wamboda munhu sezvaari wozoda kumuchinja kumuita nhapwa yako. Varume nevakadzi vanofunga mafungire ako havasi vanhu vanofanira kunge vari pamuchato noumwe munhu.

Chokutanga zama kuwana chimwe chokuita kuti CONFIDENCE yako ikwirire. Zamazve kuva munhu anovaka mhuri yako kwete kuiputsa. Zama kuhwisisa kuti kutaurirana nomurume wako kuti ave munhu anohwisisana newe chinhu chinobatsira kupfuura zvokutsvaka kukanganisa fungwa dzomurume wako waunaye mumba.

17 Mai chibwe ndokutendai nekubatsira kwakadai.ndakabatsirikana chaizvo kubva ndichirimusikanaa now am married had my wedding recently.but mwana haasi kuuya.recently I went kumusha kuzim ndikachekwa sare raive panobuda netsvina ranga rati kurei APA ndanga ndisingazive kuti chandinacho ndochinohi sare.saka ndakachekwa last month hachisati chanyatsopora but I just noticed futi kuti chiripo chimwe maybe hachina kuchekwa chese or chimwe chirikumera handizive.ndakarwadziwa Mai chibwe during the time I was being cut ne this mukadzi wekumasowe and now to think of cutting this one futi I can't even imagine it.chekutanga chaicho ndakatomboti ndichaenda kwa doctor as I veukama vakandi discourager vachinditi ndosaka usiri kubata pamuviri.ndafara chaizvo when I saw this teaching of yours but at the same time am confused kuti ndodii nhai?
Chokutanga hwisisa kuti vese vachena, vatema, maChaina, maIndiya, vese vanoita sare.  Hwisisazve kuti hainei nokuita mimba saka hazvibatsiri kutaura zve SARE nezvemimba pamwe chete nokuti hazvitomborina kana kuwirirana pazviri. Saka apa uri kuti munhu akakucheka ndiye anogona basa iri kupfuura vese vanocheka zvemamwe marudzi here?  Mamwe marudzi anoenda kuzvipatara saka isu tisu tisingarapiki kuzvipatara nokuda kweiko?
Chechipiri kuchekwa sare kungozvigwadzisawo hako nokuti unofarira nhema. Kumahosipitari sare dzinongosungwa dzofa kana kuti dzinochekwa patomboiswa mushonga wekutindivadza, kana kuti panoshandisa LIQUID nitrogen kufuriza.  Zvinohi zvinogwadza asi hazvingafanani nokuenda kumunhu asingatombozivi zvaari kuita anotanga akuudza nhema kuti anyebere kukubatsira.  Ko vanhu Seiko muchingofunga kuti zvechibhoyi ndizvo zvinoshanda ? Ndiyani murapi wechibhoyi wamunoziva akakurumbira Mupasi rese kuhi ndiye nyanzvi yokurapa?

Varapi venyu ivava ndivo vanokuudzai nhema muchipedzisira maremadzwa nazvo.  Kuchekwa kwakaita wakambotanga wahwisisawo here kuti reza yacho taitwa STERILE? Ko day wakabata BACTERIA inoti ronda risapora waizodii? Vanhu kwanai veduwee, kwete kungoterera nhema dzamunoudzwa muraini.  Zvinoita mari shoma kuenda kwaDOCTOR  woudzwa zvokuita. 
18 Ichokwadi here kuti kuita sex takamira hazviitisi nhumbu.?  Inhema chaidzo . asi mukaita makamira murume akapheka kondhomu zvinobva zvaita chokwadi.

19 Is it a prblm kubuda mafluids akawandisa during sex Aiwa ndizvo zvakatonaka. Kana wazova munhu mukuru toti kuma 45 zvichipfuura uchaona kuti une rombo rakanaka chose nokuti vamwe vanotadza kana kunyorova zvoreva kuti pakupinzwa chombo zvinogwadza. 
20 Mai Chibwe, Ndibatsireiwo ndasati ndakanganisa kufunga. Ndakawana mukadzi wangu ane mari yakati wandei ndikabvunza kuti aiwanepi iye akati ange akwereta kubva kune imwe shamwari yangu anova munhu anoshanda basa rakanaka uye anotamira mari iri pamusoro. Zvinokwanisika here kuti ari kutaura chokwadi kana kuti pane zvakaitika pakati pavo. 
Kuti titaure nyaya iyi ngatitange nokutaura kuti imi pauviri hwenyu hamusi vanhu vanohwisisa kuti makaroorana saka munoshandira pamwe chete. Mukadzi wako hazvaifanira kuti akwerete mari kubva kushamwari yako iwe usipo. Asi iwewo kutanga kufungira mukadzi wako kuti pane chiri kuitika zvinoreva kuti hauvimbi mukadzi wako kuti munhu anohwisisa kuti kana akaita dambudziko rinoda mari anofanira kuenda kushamwari dzenyu kunotsvaka rubatsiro.
Kana akakwereta achihwisisa kuti mari yacho inodzosegwa sei panenge pasina chakaipa. Asi kana akakwereta achizoda kuti iwe uidzorere asi akwereta iwe usipo, nyaya yaipa ipapo.
Zvokuti pane chiri kuitika pakati pavo izvo hatikwanisi kuzvitaura kubva panyaya yokuti mari yakweretwa. Iwe ukanokwereta mari kubva kumukadzi weshamwari yako iyoyo, zvingareva here kuti pane chiri kuitika pakati penyu chisinei nokukwereta mari?  Mumba tinofungirana zvakawanda zvichibva nokuvimbika kwedu. Kana ini ndisina kuvimbika, hazviiti kuti ndivimbe murume wangu iyevo kana asina kuvimbika zvinomunetsa kuti andivimbe.
Tanga wazviongorora iwe kuti unoziva kuti uri munhu akavimbika here. Zvadaro wochizvibvunza kuti zvinoita here kuti ukwerete mari kubva kushamwarikadzi yako pasina chimwe chiri kuitika pakati penyu? 
21
Kubvisa mweya wema spiritual husband kunoitwa sei? 
Hazviiti kuti ubvise mweya wema Spirit Husband nokuti hakuna mweya wakadai. Ukaone une mweya wakadai, enda kuvarapi vakuongorore zviri kukudya moyo urapwe zvikubve. Ukasadaro uchapedza nguva yako uchienda kuvaporofita venhema, N’anga, nevamwe vakadaro vanokupedzera nguva vasina zvavanokuwedzera muupenyu hwako. Hakuna mweya inohi Spiritual husband. Kana une murume une murume, kana usina hauna. Hakuna murume wekufungira.

Kune vamwezve vanoti kune mushonga unohi mubobobo wekuti  munhu anawo anokwanisa kungovata nomunhu wese waada kuvata naye. Hakuna zvakadaro. Kana munhu achingoda kuhura ngaangohura hake asi ngaasapomera vanhu kuti vane mushonga wekumuhurisa. Hakuna zvadaro. Inyaya dzepanomira bhasi chete vanhu vakamirira bhazi vowana zvokufambisa nguva. Hazviitiki muupenyu chaihwo hwevanhu. 
22
Chii chinokonzera munhu ane jeko kusabata mimba? 
Jeko harinei nokubata mimba asi kuti chikonzero che jeko chingava chimwe chete nechikonzero chokusabata mima. Unofanira kundotariswa kuti uri papi pamamirire emuviri wako nokuti pamwe ine chibereko chiri padivi zvokuti chiri kukukonzera jeko.
Zvokubata mimba zvinokonzera kuti usaita zvakawanda saka hatingatangi nokungoti jeko. Pamwe murume wako haasi kukupa urume hune mhodzi dzakakwana. Pamwe hamusi kuisana zvakanaka panguva yokukandira zai. Hatingazivi kusvika tatarisa chimwe nechimwe. 
23
Kusvuuka panhengo kunoitiswa nei pakuvatana? 
Kusvuuka chikonzero chikuru kuisa mukadzi asina kunyorova. Kune vanhu vakawanda vasingahwisisi mamirire emuviri wemunhukadzi vanotozama kudziviira kunyorova kwake kana kusamirira kuti mukadzi anyorove. Murume akakupinza chombo usina kunyorova, wega unohwa kuto zviri kugwadza, kana fungwa dzako dzangoti zviri kugwadza, dzobva pakuda kuiswa dzoenda pakuda kudzivirira kugwadziwa. Zvoreva kuti kunyorova kuchatowedzera kunonoka. Murumewo kana riri fuza akatohwa uchichemachema nokugwadziwa anobva afunga kuti ari kugona basa aowedzera kukoira mese mosvuuka.
 Vamwewo vakadzi vasina njere vanoisa munyu muchitubu kuti vasanyorova. Izvi zvinokuvadza ma MEMBRANE ari mukati uye kukuvadza zvinodzivirira zvigwere uye kusvuuka mese murume nomukadzi. Uchaona kuti kana muchiri vadiki vane makore ari pasi pe 30, munomboita imwe nguva yamunokweshana zvisina mwero mukadzi otsvika ropa mukati zvinogwadza. Kana mada zvokuswererana potai muchiisa mate pachombo kana pamukova wechitubu kuti panyorove. 
24
Ndingadzidzisa sei mukadzi wangu kumwa chombo uye kuchibata zvakanaka. 
Tanga nokuti ahwisise kuti kumwiwa chombo kunokunakira zvakadii. Kuti ahwisise imbomusvetawo bhinzi yake ahwe kunaka kwazvinoita. Kana ahwisisa hazvizonyanyi kumunetsa kana womutsanangurirawo zvokuita pachombo.

Paunotanga kumusveta bhinzi hwisisa kuti haidi puresha yakawanda. Inoda kurezviwa norurimi kusvika yajaira. Iwe chiterera zvaanokuudza. Kana achikubatirira musoro achiwedzera kukuvhurira uye kusimudzira bhinzi chiwedzera puresha anakigwe. 

Kune varume vanotya bhinzi dzevakadzi vavo. Hwisisa kuti bhinzi haina MAGIC pairi yakangofanana nechombo chomurume asi kungoti iyo idiki.

Iyewo ngaahwisise kuti pakutanga kusveta chomo ngaasachisanganisa nemazino asi kuchikwiza musoro wacho norurimi. Zvinogwadzisa rurimi saka usakoira mukadzi mumuromo uye usamudiridzira urume mumuromo. Kana ada urume, rega iye asvete chombo kusvika urume hwabuda iye iota zvaanoda nahwo. 
25 Ndinonzwa zemo kana murume asipo kana aapo ropera. Chingava chii?  Inyaya inonetsa iyi asi kunetsa kwayo kushoma hako. Munhukadzi anokwanisa kuiswa asina zemo rakawanda. Zvinokwanisika kuti murume akaita zemo iwe usina unotanga kutamba naye kusvika wava nezemo iwe. Kana rikanonoka zvokuti haunyorovi, unokwanisa kusvandisa mate kuisa pamukova wechitubu. murume opinza asi osaita zveganyabvu. Iwe unoRELAXA muvuri kuti akwanise kupinza. Zvadaro chimbokusanai makapindana kudaro kuti chitubu chijaire kuva nechombo mukati uye kutanga kunyorova. Chikweshanai henyu kusvika maguta.

Taura nomurume wako panyaya iyi kuti azive kuti kuiswa unoda asi pane chinoitika kana ava pamba. Zvadaro muudze kuti mugaroisana asi atore nguva pakuongorora kuti wanyorova. 
26 Ndodawo chose kumboiswa ndakafongora asi murume wangu haamondifongoresi. Iniwo ndotya kungomufongorera asina kunditi ndifongore. Ndodii?  Taura nomurume kuti ajaire kukumutsa kana uvete kuti muisane usina kunatsomuka. Zvadaro kana achifunga kuti uchiri kuhope, iwe chivata nedumbu iye okukwira opinza nokumashure. Akangodaro kamwe chete iwe chimuudza kuti zvainaka zvisingaiti. uchahwa uda kugaroisana makafuratiran kudaro. Iwe chigarowedzera kusimudzira chiuno kusvika umwe musi unongofongora zvizere.

Pamwe izvozvi iye ari kutodembawo kuti sei mukadzi wangu asingamomufongoreriwo, iye achitotyawo kukuudza kuti fongora. Ko vamwe munongoisana musingataudzani seiko. Chiiko chinokunetsa uwe watomboita chivindhi chokumubvisira bhurugwa, pamwe atombokwenyerera bhinzi. Chasara ipapo chinotyisa chii pakungofongora murume opinza. Hwisisa kuti kana chombo chomurume chamira hapana chimwe chaachafunga kuzhe kwekuda kupinza chete. Kana pane chaunoda nomurume muudze chombo chimire. 
27 Chii chinoita kuti munhu azvare mapatya Kana kumhuri kwenyu kwakamboita mapatya kazhinji tinodarika GENERATION imwe pasina mapatya ozoonekwazve kuumwe wevazukuru. Zviri muropa. asi chikonzero chacho chiri patatu

1 Vana vaviri vanoitika muzai rimwe chete venge vakafanana
2 Vana vaviri venge vakasiyana
3 mazai maviri anokandigwa pamwe chete poita vana vaviri vakasiyana.

Zvese zvinoitika nokuda kwemukadzi kwete murume. 
28 Murume/mukadzi anotsamwa nguva yakareba what is his real character? Munhu wega zvake anoti akagumbuka woita nguva refu akafundumwara zvinokonzegwa nokusava ne SKILL ye COMMUNICATION. zvoreva kuti munhu asina confidence pakutaura saka anongofungira kuti vaya vanotaura vanotaura nezvake. Hazviiti kuti akuhwisise kana kuti iwe umuhwisise nokuti nyaya hamutaudzani ichisvika painoperera zvokugona kuhwisisana. Vanhu vakadai kazhinji vane hasha futi zvokuti anotofunga kuti kurova ndiko kumwe chete nokutaura.

Kana ukakasira kuhwisisa kuti wadanana nomunhu akadai, kasirazve kumusiya akadari uzvisunungure upenyu hwako nokuti ukatoorana naye une nhamo huru mumba. Hazviiti kuti arairike nevakuru saka hapana chaunokwanisa kuita.   
29 Zvakanaka here kubuda zvinenge masperm kana vapedza kuita weti?  Hazvina kunaka zvachose. Kasira kundorapwa. Zvinoreva kuti wakavata nomukadzi ane siki ukakangamwa kushandisa makondhomu ukabata siki yacho. Whisisa kuti makondhomu akaitigwa kuti vanhu vanoita zvoupombwe vasabata siki. Iwe wakatobata siki. Chienda undorapwa. Kana ukasakasira kurapwa hwisisa kuti pane siki dzimwe dzinoitisa murume ngomwa. 
30 Ini ndichangopinda mumba mai chibwe,asi mudzimai wangu ane hwema kuzasi kwake,zviri normal here izvi, uye anonakirwa nebonde chaiko anobudisa zvima fluids zvichena kuzasi, ndibatsireiwo  Ndizvo chazvo. Munhu wese murume kana mukadzi ane hwema pamberi hwakasiyana nehwevamwe. Hapana chakaipa ipapo uye iyewo anotofunga kuti iwewo une hwema pamberi. Hwema hunowedzera chose kana une zemo uye kana mapedza kuisana. Hapana chakaipa ipapo. 

Munhukadzi wese anobuda mvura inobva pakunyorova kana ava nezemo. Chinototyisa hunge asinganyorovi. Vamwewo vanobuda furo jena vamwe vanobuda zvichina zvisiri furo vamwe mvura. Asi zvese zvinonyorovesa chombo nokuti ndinco chinopinda mukati chondogofamo makanyorova. Ndiko kutoisana kwacho ikoko.. Hapana chinotyisa.  Zviri nani kunyorova pane kusanyorova. Usatyiswa nazvo. Kana muchangoroorana wanai mukana wekujaidzana kuisana kakawanda kuti miviri yenyu ijaire izvozvo. Kana mazogara nguva muri mese hazvikunetsii kugaroisana, pazvinhu zviviri zvinoti kumira kwechombo uye kunyorova kwemukadzi. 
30 Unogona kubata nhumbu mushure memazuva 5 vabva kumwedzi here Zvinokwanisika asi nhumbu inowanza kubata kubva pa mazuva 9 kusvika mazuva 18 Chinonetsa ndechokuti urume hunogara huri upenyu kwemazuva mana mukati memukadzi. Saka unokwanisa kupiwa urume asi wozobata mimba kwapera mazuva iri ngari yokuti zai ravapo.

Asi pamazuva mashanu hazvinganatsi kuita. 
31
Ndibatsireiwo.Ndava nemkore 14 ndaroorwa. Murume ane makore 58 ini makore 33. Murume wangu ndinomuda chose asi  zvokundikwira haadi. Ndinokwanisa kuita mwedzi kana miviri pasina chaitwa. Pazvimwe zvese anogona hake asi ipapa pakundikwira haapakwanisi. Patakaroorana  taiti zuva nezuva. Ndinoshaya zvokuita kuti ade kundikwira.  Ndibatsireiwo.
Last week Ndichibva kuBulawayo ndakasangana nemurume wandakapinda naye chikoro ndokuita nyaya kusvika damuudza kuti murume wangu ava munhu mukuru saka zvinopota zvichinetsa. Iyewo akati kumba kwake mukadzi wake anomunetsa pakusada kuvata naye. Nezuro ndakaenda kuchisango chiri kudhuze nokumaplots kune plot yake ndikarara naye kaviri patwo hours tichishandisa Condoms. Not Proud hangu asi ndakadakarwa zvokuti.
Today ALL day ndaswera ndichingonetseka pazviri. Uku ndoda kukwirwa, uku chihure handidi. Vamwe munozvifambisawo sei kana murume asingadi  kukukwira.? 
Nyaya dzenyu dzakawanda dzinoda kugadziriswa asi kudzigadzirisa kwachi hakuitiki kana iwe watanga kuhura. Chihure hachina zvachinorapa. Chinotowedzera nhamo dzako. Sokuti ukabata mimba kana kuti chigwere. Zvokuti makashandisa makondhomu izvo ndizvo hazvo asi mukagarohura mese uchaona kuti hapaperi nguva musina kusvika pokungohurana musina makondhomu acho. Ndizvo zvinoita vakawanda saka usandiudza kuti imi makachenjera kupfuura vamwe.

Pawakawanikwa nomurume abva zera wainatsa kutozviona kuti haasi wezera rako. Vakadzi vechidiki vakawandisa vanongopedzisira vahura nokuda kwekushaya rhoji yakakwana mumba. Saka waifanira kugara wafunga kuti zvichafamba sei pamunozopedza makore mese.

Zvawati unomuda chironga nyaya yenyu kuti uwane mukana wekugutsana mumba kwete chihure. Pane zvaunokwanisa kuita. Tanga nokutsanangurira murume wako kuti pazera raari haasati asvika pokutadza kuvata newe. Kune varume vakawandisa vava vakuru paari vachiri kunatsovata nevakadzi vavo zvakawanda. Wataura wega kuti wanga waita nguva usina zvinhu. Saka kana akakuti kamwe chete kana kaviri pavhiki unokwanisa kumbohwa pane moyo.

Chechipiri wana mukana wekufidha murume zvokudya zvine balance. Kana usingahwisisi kuti balance yakamira sei ndinyorere titaure.

Chimwe chinoitisa murume asawanzoda kuvata nomukadzi kutya kutsoropodzwa kana chombo charamba kumira. Saka iwewo maitire ako pamurume wako anokwanisa kuitisa kuti murume asada kuvata newe. Varume vanhu vari SENSITIVE panyaya idzi zvokuti akangofungira kuti haakugutsi anotanga kusada kuzama kukugutsa nyaya dzenyu dzotokanganisika.

Musi waanoziva kuti wakahura kana kuti unohura uchaona kuti anotsvaka kukuramba. Zvisinei kuti une zvigumbu zvakawanda sei paari. Uchaonazve kuti hama dzake hadzikuregereri chero iye akada kukuregerera. Zvinokwanisika kuti murume waakavata naye uyu chikomba icho ari kutofamba achiudza shamwari dzake kuti uri hure rake.

Usafunga kuti Chikomba chine rudo newe. Kungodawo kuvhurugwa makumbo sezvaunodawo kumuvhurira. Anotozvirova dundundu kuti akavata nemukadzi wemunu kureva kuti anomhura murume wako uye anokuona somunhu asina unhu. Murume wako akashaika iyewo mukadzi wake akashaika usafunga kuti anouya kwauri achida munhu wekuroora. Anongovinga chihure ichocho chamatanga kuita.

Zviri nani kugadzirisa nyaya dzenyu pane kuhura. Unokwanisazve kuenda nomurume kuvarapi kundoudzwa kuti pane riwe dambudziko here riri kunetsa kuti asafarira kuvata newe. 
32 Chii chinoitika musikana akageza  nhengo yake nemvura inopisa?  Anohwa kupisa kwemvura. Kana ichipisisa anozvuuka. Hazvina kusiyana nomukomana achigezawo nhengo yake nemvura inopisa. Wange uchifunga kuti chii chingaitikapo? Pane zviri kukunetsa pamoyo here nokugezwa kwenhengo? 
33 Ndibatsireiwo. Kuzasi kwangu kudiki zvokuti murume haangakwanisi kupindako? Pane zvandingaita here kuti ndikure?  Une makore manganiko? Hakuna munhukadzi angahi haakwanisi kugamuchira chombo chomurume nokuti kuzasi kwake kudiki. Chitubu chomukadzi chinotatamuka zvokuti chero murume akava nechombo chikuru zvakadii anokwanisa kupinza uye zvisingagwadzi kana amborega kuzasi kuchinatsa kunyorova.
Murume anohi ange ane chombo chakakura kupffura vese panyika anohi FALCON anozvitaurira ega kuti akavata nevakadzi vakawanda uye anombopota achivata nevarume futi. Kumashure kemurume kudiki chose pachitubu chomukadzi saka kana achikwanisa kupinza mumurume zvechingochani zvoreva kuti iwe uchawana murume agokupinza ugonakigwa pasina zvokuti kuzasi kudiki. Mirira chete kusvika wawana murume akakodzera. 
34 Kuvaviwa nekuzvimba makumbo kwemukadzi zvinorevei? Ndingaita sei nazvo? 
Zvinokwanisa kuitiswa nechimwe chezvakawanda zvinoti
1 Kusanatsofamba kweropa richienda kumakumbo
2 Ganda risina kunatsonyorova sokuti hauzori mafuta kwawo
3 Pane zvausingawirirani nazvo (ALERGY)
4 Une Diabetes


Kasirisa kumhanya kwamurapi undotesitwa kuona kuti chikonzero chaicho chii ukasire kupiwa mushonga uye kuterera kuti zvokudya zvaunofanira kuwedzera kana kuregera ndezvipi. 
35 Chii chinokonzera kujambira umwe mwedzi pakuenda kumwedzi?  Munhukadzi wese ane zvikandiro zvemazai zviviri chimwe kurudzi chimwe kuruboshwe. Chikandiro chimwe chete chinokandira zai kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti zvinochinjana kuti mwedzi uno robva kurudyi, mwedzi unouya robva kuruboshwe.

Kumwedzi kunoitiswa nokuti wakandira zai rikashaya urume hwekuriita kuti ritange kugadzira mwana. Kana ukaona uchienda kumwedzi kamwe chete pamwedzi miviri asi zvichingoitika zvakadaro zvinoreva kuti chimwe chikandiro chako hachisi kukandira zai. Kasira kundotariswa kuona kuti chii chasinganatsi kuita.

Kana uchimboita nguva uchienda kumwedzi zvakanaka wongozodarikira umwe mwedzi, zvinobva nokuti chii chaitika pamwedzi iwoyo.

1 Kufunganya STRESS kunokonzera kudarikira
2 Kusava noutano hwakakwana zvikuru kana wakakoresa kana kuondesa.
3 Kana une murume anogarokupa urume, zvoreva kuti unokwansa kuita inohi SPONTANIOUS ABORTION mwedzi iwoyo.
4 Kana uri pamapiritsi ekudzivirira mimba kana DEPO.
5 Kana wakamboita chigwere

Nezvimwewo saka kasira kundoonekwa zvikuru kana uchiri munhu wechidiki ane makore ari pasi pe 30.

36 Maitiro anoratidza mukadzi ane zemo Kana mukadzi ane zemo anonyorova kana kueredza kuzasi. Minyatso inokura uye inowedzera kumira. Bhinzi yake inomira kuti twii. uye inokura. Matinji anozvimbirira uye anoti nyevenyeve kuhwa kuda kukwiziwa. Kana ari mukadzi wako anokuudza kuti ava nezemo uye iwewo unokwanisa kumubatabata nokumusveta minyatso uye kupurudzira matinji nebhinzi nokupinza chigumwe muchitubu kuhwa kuti manyorova zvakadii.

Kana asiri mukadzi wako haunei nokuziva kuti ane zemo kusvika iye akuudza. 
37 Kubata pamuviri uchiri kuyamwisa zvingakonzera chii?  Zvinokonzera kuti uzvare umwe mwana kwapera mwedzi mupfumbamwe. Hapana chimwe chazvinokonzera. Kare vanhu verudzi gwedu vaiti zvinokanganisa mwana wauri kumwisa zamu asi idzi inhema hapana kana chinomboitika. Unokwanisa kubata mimba kwapera vhiki mbiri wazvara mwana asi kungoti mazuvano varapi vanokuudza kuti usavata nomurume kusvika kwapera mwedzi nehafu inova ndiyo nguva yokuti nyama dzomuviri dzidzokere padzange dziri kare. Asi unokwanisa kuti mukatanga kuvatana unobata mimba ipapo. Kana ukaona kuti rusvava gungakanganisika nokushaya mukaka, unokwanisa kumwisa mwana kusvika wazvara umwe. Hapana chakaipapo. Unongozonetseka pakurumura kwacho mwana mukuru oramba kurumugwa. Hapana rimwe dambudziko riripo. Kune vakawanda vanotozviita kana aita mimba nokukasirisa achiri kuda kumwisa mwana. 
38 Kana uchida mukomana akuroore iye asingadi unoita sei? Unogara naye pasi womutsanangurira zvawange uchitarisira kuti pauviri hwenyu zvingaitika ndezvipi. Womupa mukana wekukutsanangurirawo zvaaenga achitarisira kuti zvingaitika. Kana mahwisisana ukanatsobata musoro wekuti iye haadi kukuroora, zvinoreva kuti haafungi kuti uri munhu akakodzera kuroorana naye. Zama kuti akutsanangurire kuti chikonzero ndechei kuti kana zvichigadzirika ugadzire.

Anokwanisa kukuudza kuti nguva haina kukwana, sokuti anoda kuti utange wapedza chikoro kana kuti iye apedze chikoro, awane basa, awane mari yeroora, atenge imba, nezvimwe zvakadaro. Kana musingashandi hazvifaniri kuti mufunge zvokuroorana kusvika mava kushanda.

Kana wange uchibika mapoto naye hwisisa kuti ndicho chikonzero chikuru. Murume haawanzi kuda kuroora mukadzi atove mukadzi wake nechekare.

Kana wahwisisa kuti inyaya yokuti haana chikonzero asi kusangokudawo hake, chionekanai uende utange kutsvaka uwe mukomana.

Kumirira munhu asingakudi kushaya njere. 
39 Chii chinoita ndirwadziwe kana ndichivata nomurume? Ndinorwadziwa kana murume ari mukati zvokuti dzimwe nguva ndotya.  Chikuru ndechokusamirira kuti unatse kunyorova murume asati apinza chombo mukati mako. Kupinzwa chombo kunofanira kukunakira kwete kukugwadza. Itai nguva muchirezvana iwe uchifunga kuti uchatopedzisira wapinzwa chombo uchitarisirawo kuti zvidaro. Kana wanyorova zvakanaka uchihwa kuti shuwa wanyorova uye bhinzi yamira, matinji azvimbirirawo uchiti ukabata zasi unohwa kuchitsvedza nokunyorova, chivhura makumbo murume apinze chombo. Apinza imbomirai kukoirana kusvika iwe wahwa kuti chombo chigere zvakanaka mukati. Chitangai zvinyoronyoro mozowedzera simba mese muchihwa kunaka kwazvo.

Jairazve iwe kukwira murume kuti zviite nani pakuti unopindwa zvakadii zvikuri kana murume wako ane chombo chikuru. Kana usinganyorovi unofanira kuenda kuvarapi undovaudza, kana kuenda ku CHEMIST wondotenda inohi KY Jelly woizora pachombo chomurume woisawo imwe mukati mako musati papindana.

Kana uchigwadziwa wakanyorova unofanira kukasira kundotariswa urapwe nokuti pane chakaipa mukati mako.  
40 Kana mukadzi achirutsa nekuchaya chii?  Pane zviviri zvinodiwa kufungigwa.
1 Chokutanga anokwanisa kunge ane mimba. Endai munotesitwa mima kuCHEMIST.
2 Chechipiri ane Food Poisoning, endai kwa DOCTOR andorapwa nokukasira.

Pane zvimwe zvinokwanisa kurutsisa asi kana izvi zviviri zvashaikwa varapi vanobva vakuudzai kuti chaicho chii. 
41 Pamwe ndichida kuisa mukadzi wangu, anoti aneHeadache. Tingaita sei pakadai?  Ku 95% yevanhukadzi kunatsorhojewa zvinogutsa kunopedza kugwadza kwemusoro. Kune avo vasara kunoitisa musoro ugwadze. Zvobva nokuti mukadzi wako ari mugurupu ripi. Asi kana achigarohwa musoro uye iya inohi MIGIRENI, zvinokwanisa kumubatsira chose kuti agaroita ORGASM. Kuita ORGASM pakurhojana nomurume zvinonetsa, nokuti varume havadi kusvitsa vakadzi vavo panonaka apa. Zvinoda murume anotora nguva refu achikoirana nomukadzi achinonoka kudiridzira urume.

Saka iwe chibatsirana nomukadzi wako kuti moita sei nokuhwa musoro kwake. Unokwanisa kumukwizirira bhinzi kana kuisveta kuti akasire kuita ORGASm. Unozosara wopinza chombo wonakigwavo iye apedza kare. Zvese zvakangonaka. 
42 Murume wangu anokomburena kuti anotadza kuwana kabhinzi kangu nokuti kadikidiki. Zvinoita here kuti kakuriswe? Pane zvandingaita here kuti kawedzere kukura?   Inyaya inonetsa kuigadzirisa iyi asi bhinzi haingazishaikwi zvachose. Kuva diki ndiko hako asi kunakigwa kweanehombe neanediki kwakangofanana. Kuti murume ade yakati kurei kungotsvakawo hake chokutama nacho. Chiripo kungomubhenengurira matinji anatse kuona ikako kabhinzi kadiki kana kamira kanofanira kuonekwa.

Kana akagarotamba nako anojaira kuona kuti kari papi zvokuti haazokashayi kana oda kukapurudzira. Mochijairazve kutama musina kupfeka marambhi akatungidzwa muchiongororana. 
43 Mai Chibwe, Ini hangu zvokufongora ndizvo chete chete zvandinoda. Pane vamwe vanongodawo maitire amwe chete here?  Unmwe noumwe munhu ane maitire aanonyanyofarira asi zviri nani kupota uchiboitawo zvemwe nokuti umwe wako anodawo zvimwe. Kungoita maitire amwechetewo zuva nezuva bodo veduwee. Pota uchipakurirawo murume zvakasiyanasiyana. Kana iwewo unozoona kuti pane dzimwe zvimbo dzisingasviki chombo kana uchingoita zvokufongora asi ukambochinjawo unohwa kuti pamwe pasvikwa. Nyaya yokufongora inodiwa nevakawanda iri ngari tokuti unobvumidza kunatsopindwa zvinonatsohwikwa kuti haa pano ndiri kupindhwa zvizere.

Asi pota uchibvunzawo murue kuti nhasi anodei kana akuudza wombomuitirawo zvake zvisinei nezvaunoda iwe. 
44 Pane chandingaita here kuti murume ade bonde. tinoita kaviri kana katatu pavhiki yese mufunge. Ini ndenge ndichida asi iye hapana zvaanoita.  Nyaya yenyu pane matangire ayakaita imi musina hanya nokuigadzirisa kusvika iko zvino mese majaira kungonyarara pazviri asi musina mufaro. Mutemo wemumba ndewekuti kana pane zviri kukudya moyo taurirawo umwe wako ahwisise kuti uri kufunganya. Muviri wemunhu unojaira kuti munoita kangani paviki wonomirira izvozvo. Izvi zvinoreva kuti mese munokwanisa kudzidza kugamuchira zvinoda imwe. Iwe unokwanisa kujaira kaviri pavhiki iyewo anokwanisa kuwedzera mosvika pakati wandei.

Vanhu vakasiyana siyana pamaitire avo. Vamwe vanosvika kaviri kana katatu pazuva. Vamwe kamwe chete pamwedzi. Hapana chakaipa kana muchiwirirana pazviri. Nyaya inonetsa ndeyokusiyana sezvamakaita izvo kuti umwe anoda umwe haadi. Verenga pakahi

"kusiyana pakuda rhoji mumba." 
45
Ini handitarise ma pikicha have done that in my early 20s ndikaguta.
Dambidziko rangu mai Chibwe nderekuti changamire vakamuka vanotamba muswere wese nehusiku havanete.
Missus vanogara vakaguta zvekuti tinorara mudzimba dzakasiyana- diff bedrooms- kuitira kuti vagoyenda kubasa kwayedza.
Zvinozonetsa ndezvekuti kana vakamuka ndirikubasa ndinotadza kunyatsosenza zvakanaka...kushandisa ruwoko hazvindibatsire , it gets worse instantly-vanobva vashatirwa zvakanyanya. Ndopaita seyi apa Mai Chibwe ?
Ndinotenda nerubatsiro in advance
Hapana chakaipa pakuvatirana usiku hwese kana muchizvikwanisa. Hakuna munhu akamboenda kuchipatara achiti avatwa nomurume usiku hwese akaita mhoni kuchitubu. Ngatisaudzana nhema. Hakuna mukadzi anofinhwa nokuiswa, hakuna.

Kuvata nomurume wako kunonaka uye kunofadza moyo. Chikuru ndechokuti murume amirire kusvika mukadzi anyorova kuti agopinza zvinotsvedzerera. Pakukkoirana munotaurirana kuti zviri kufamba sei. Kuisana makangonyarara hazviiti. Kutaura nokuchemererana zvinowedzera kunaka. Kana ukaziva kuti umwe wako ari kunakigwa nezvamuri kuitana iwewo unohwa kunaka kuchiwedzera.

Munhukadzi kana ane murume anofarira zvokungovatana nguva dzese, hazvitori nguva kuti muviri wakewo ujairire kugaroiswa zvokuti napo napo anotozoti akashaya otokomburena pazviri. Mukadzi ane murume mumba, vese nomurume wake vakawedzera kuisana sezvamunoita imi, uchaona kuti zvigwere zvomuviri zvinoita zvishoma nokuti kuisa na kunoderedza zvigwere.

Uchaonazve kuti kupopotedzana kunoita kushoma nokuti kuisana kunoita hana igare yakagadzikana. Hapana anoitira umwe hasha.

Kuisana kunowedzera rudo pakati penyu zvokuti mese munogarofungana chinova chinhu chakanaka.

Nyaya yokuti chombo chinongomuka pese pese inobva mufungwa. Munhu wese kumira kwechombo kana kuzvimirira kwekuzasi nokunyorova, zvinobva mufungwa saka zama kufunga nezvebasa kana uri kubasa wofunga nezvokuisana kana wave muzhira yokumba. Hapanazve chakaipa pakushandisa maoko. Tese tinoshandisa maoko pane dzimwe nguva. Kana zemo rikabata murume asipo, kana chombo chikamira mukadzi asipo kana kuti ari kumwedzi. Ngatisasvodeswa nenyaya dzokuisana mudzimba dzedu. Chinhu chakanaka chose kugaroisana. 
46 Munhu ungaende kumwedzi here. uchangobata nhumbu Hazviiti kuti uende kumwedzi une mimba. Zvinotoreva kuti mimba yabva. Mimba dzakawandisa dzinobva pasi pemavhiki matanhatu (6) saka pamwe inobva iwe muridzi usati watoziva kuti une mimba.

Koitazve kuti mazuvano unokwanisa itwa TEST woonekwa kuti une mimba asi mwedzi wozopera usina mimba. Ingari yokuti maTEST avo ava kugona kuona mimba pasina kupera nguva waibata. Sokuti vhiki imwe chete.
47 Ko munhu anonhuwa choya angaite sei kuti asanhuwa?  Choya, hapwa, vhudzi, pasi pemazamu makuru, zvese zvinokwanisa kunhuwa chose asi muridzi achitogeza kana kaviri pazuva. Munhuhwi wacho unoitiswa nemaBACTERIA asinei nokusageza. Asi paBacteria acho anokwanisa kufa zvese nomunhuhwi kana munhu akadai akageza ne Vinegar.

Tanga nokunyika chitawero chidiki wonyorovesa panzvimbo idzi chaizvo nevinegar. Womboisiya yakadaro kusvika yaoma. Woita nguva kuda awa. Wozobva wonogeza nemvura nezipo. Wodaro kaviri pavhiki imwe chete. Munhuhwi wese unopera asi iwe muridzi hauzvizivi kuti wapera nokuti hauzivi kuti wange uripo. Vanhu hatikwanisi kuzvinhuwidza. 
48

49

50