Friday, 31 July 2015

Kusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nevasina

Ndoda kumbotaura nenyaya yokusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nekwevasina kuroorana. Tigotarisazve kuti zviri nani kuroorana here kana kuti kwe kana tichingova panyaya yekunakigwa nokurhojana chete chete , tisinei nedzimwe nyaya dzakaita sokurera mhuri kana kuvaka musha, zvinozikamwa kuti kuroorana kuri nani.  Saka nya iri pano ndeiyi:

Kuvata nomurume/mukadzi wako
Kuvata vechikomba kana hure
Kuvata nomukomana/musikana wako
Kubikisana mapoto

Zvakasiyaneyi panyaya yokurhojana chete chete?  Ndiyo nyaya iri pano.

Kana ukatanga kudanana noumwe munhu zvorudo chazvo, unoti ukamufunga wotohwa mudumbu chaiko, uye hana inovhunduswa nazvo. Unovata fungwa dziri pamunhu iyeye uye kurota unorota unaye upenyu huchiratidza kuva hwakanaka chose. Ukapepuka fungwa dzotodzokera pamunhu uya wobva washaya hope.  Kana ukada kufambafama uri wega unongofunga munhu iyeye chete chete.
Foni yako ukatanga kuishandisa kutaura naye nyaya dzacho hadziperi uye hapana chadzinoreva. Kungohwa hwi rake chete zvinokufadza moyo.  Unohwa kufara norudo gwako nomunhu uyu.  Zvese zvaanotaura chero dziri nhema unongofunga kuti ichokwadi. Pese pese paunoona akakunyorera kuti LOVE unohwa kufara chose chero pari pa WhatsApp, TEXT, Email, chero papi zvapo. Kungofunga kuti anondida zvinofadza.  Kozoti kwapera kana mwedzi miviri muchidanana mukomana anobva atanga kukuudza nezviri mufungwa make kuti anokuona sei uye zvinomuitisei mumuvuri wake. Ipapo anenge achipota achizvirotera ari kuhope nokukufunga. Iwewo unorotawo uchivata naye kana noumwe murume asina kumeso asi uchiziva kuti ndiye.
Panguva iyi fungwa haishandi zvakanaka zvokuti chero vakuru vakakupa mazano akanaka ezverudo hapana chaunombohwa pane zvavanotaura. Unogaroita zemo uri wega uku unokwanisazve kumbozvibatabata uchifunga uyu munhu uchitomuona mufungwa achavata newe.  Ukasangana naye kumagirosa unohwa kufara moyo zvisingaiti.

Mukomana anokubata kana ruoko unohwa zemo richitanga mumuviri. Akakubhabhadzira magaro kana kukumundikira unohwa muviri wese uchida kuti awedzere. Muviri unoti nditore uite zvaunoda neni asi fungwa inoti iva nounhu usamurega achiita zvaanoda.
Asi pauviri hwenyu munoita EXCITEMENT iri pamusoro yokuti hamuhwisisi kuti moitei nayo.  Muupenyu hwako uchazoda kuva ne EXCITEMENT iyi asi uchiishaya zvinova zvinokuitisa kuti uite zvinhu zvausinadi muupenyu hwako.

Totanga nomukomana nomusikana ava. Kana pakaitika kuti vanovatana zvisiri pamutemo. Pakugadzirira kuvatana kwavo zvinowanzoitika kwe maminitsi mashomanana zvokuti fungwa inokurigwa nezemo vanhu vongoerekana vatoisana vapanana urume ipapo kondhomu hapana, zvigwere hazvina anoziva kuti zviripo here kana kwete. Uya ange ari mhadhara atobviswa humhandara. Jaya riyawo ava murume. Excitement iya yapera fungwa dzadzoka munhu ozvibvunza kuti ndingabata mimba here kana kuti kwete. Ndingabata chigwere hare kana kwete. Ndabuda ropa here kana kuti kwete. Kana abuda ropa kazvinji anoda kuti mukomana azvione kuti pabuda ropa.

Pakuzovatana kunotevera EXCITEMENT yacho haifanani asi kana zviri zvokubira inene iripo. Ukaonana newmukomana unoita EXCITEMENT pamwe inotokutyisa iwe.  Asi mukazobatwa kuti muri kuvata mese nevakuru. Unoshungurudzwa nezviito zvako. Pakaita mimba unotombogwara nokufunganya. Kana Makati ngwarei mukanotenga makondhomu  munoita henyu asi munohwa kunaka chose chose zvokuti mese munofarira kugaroita.  Munoronga kwekusangana muchotoziva kuti mukasangana pasina anokunetsai muchatovatana chete. Mese munozvifarira.

Vechihure:
Koitawo vanovatana pachihure vachiziva kuti ichi chihure hacho. Vanoitawo EXCITEMENT asi ishomanana chinowanda izemo rokungoda kuvata noumwe munhu. Varume apa vanowanda zemo kupfuura vakadzi  iri ngari yokuti mukadzi ane AGENDA yakasiyana neyomurume uyu. Murume ari kungoda kubvisa zemo mukadzi ari kuda chimwe chinhu chaari kutenga nokuvhura makumbo.  Pakadai varume ndivo vanoita EXCITEMENT kwenguva dikidiki. Panguva iyoyi mukadzi akamuti bvisa mari anobvisa okwira hure. Pamwe hure rinodawo kurhojewa pamwe haridi, hakuna unoziva. Kana rapiwa mari rinobvisa bhurugwa murume oripa urume. Nyaya yapera.  Kungohi vhura chitubu ndiise urume ndigokupa mari.  Hapana rudo hapana chimwe chingahi chiripo.

Kuno ku EUROPE kune vakadzivo vanonotsvaka mahurerume vekuvarhojera mari.  Mukadzi wechikuru anonotsvaka murume wechidiki ane samba pakurhoja omupa mari vorhojana. Murume ari pabasa mukadzi ari pakunakigwa.

Kune varume vaya vasingagoni kunyenga vakadzi  vanoti kana akavata ne hure kaviri katatu otoona sokuti ane rudo nehure racho. Ndiye anoita EXCITEMENt paadai asi mukadi uya haanei naye.

Zvichikomba nomukadzi wemunhu.
Kunokwanisika kuita chikonzero chokuti mukadzi wemunhu anohura nechikomba pasina zveokupanana mari kana chimwe chinhu asi zviri zvokungodawo kuwana wekuvata naye panguva iyoyo. Zvinoitika kune vakawanda chose. Kana mukadzi wemunhu ane nyaya dzaanoshushikana nadzo mumba anokwanisa kundodziturira kushmwari rume. Kana shamwarirume iya ikaterera ikaratidza kuhwisisa vaviri ava vanokwanisa kuvaraidzana nokurhojana. Kana murume uye ane mukadziwo vanokwanisa kutodanana zvechivande asi uku vane mhuri dzavo. Vanhu ava chivande ichi chinovaitisa EXCITEMENT yakawanda kupfuura zvokumba. Zvakafanana nembavha Mbavha inoita EXCITEMENT pakua nokutadza kubatwa zvokuti inodazve kuba.

Murume uyu anoziva kuti mukadzi waanaye akavata nomurume wake maeko uye azere urume izvozvi asi anomurhoja zvakadaro agonakigwa kupfuura manakire emukadzi wake iri EXCITEMENT yokuba iyoyo. Mukadziwo anonakigwa nokutorera umwe mukadzi murume, kuba ikoko. Zvinomuitisa EXCITEMENT  yakawanda kupfuura yokumba kusina wemakwikwi naye.

Vanoudzana rudo vachipanana zvinhu vachitumirana maTEXT anofadza chose asi chokwadi ndechokuti vakabatwa hapana pakati pavo anoda kusiya mhuri yake achitevera umwe saka rudo chaigo huri kumba apa inongori EXCITEMENT yokunakigwa nokuba.

Zvinokwanisika kuti vakahura kwenguva refu EXCITEMENT IYI inopera voregera. Vanhu vakawanda vanohura vne varume/vakadzi vanoita nguva shoma vorega.
 Vanhu ava vakangotanga kudanana zvemoyo, panoita nguva yavanowedzera kurhojana zvokuti zuva nezuva, asi nguva iyoyi ndiyo ichaitisa kuti mafambire avo afanane neekumba zvovabhowa vobva vasiyana.
Zvinonzi vakawanda vansangana kumabasa. Zvoitika kuti vanhu vane mhuri vanohura vanodai:
Tichitarisa nyika ye USA nechihure chevane mhuri
Varume
Vakadzi
Vari mumuchato vanohura
60%
54%
Vasingahuri asi vachida kuhura dai vasingazobatwi
74%
64%
Vanorambana umwe ahura
35%
35%
Vasingaramba asi vachizikwanisa kufarazve
22%
22%
Pane vanohura, vanohura nevanoshanda navo
60%
60%
Kuhura uchibva mumba kunoita nguva yakadii nomunhu umwe chete.

Chinhu chikuru chinoita munhu achirega kuhura nomunhu iyeye kubatwa kana kuzikamwa kuti uri kuhura naye zvoreva kuti EXCITEMENT hapachina.
10% one day
40%  5wks-12 months
20 % 12 months – 2 years
30% long time
Saka apa tinoona kuti tese vakadzi nevarume panyaya dzokurhojana tinoda zvine EXCITEMENT pazviri zvokuti munhu anokwanisa kusiya mhuri yake achindohura noumwe munhu anosiyawo mhuri yake. Asi chikonzero chekuhura kwevakadzi chakasiyana nechevarume.

Kurhojana kwevanobika mapoto:
Kubika mapoto kugarisana mukadzi nomurume musina kuroorana zviri pamutemo. Kana makatanga muri mukomana nomusikana mukadanana zvinozikamwa musati matanga kugara mese, muchaona kuti magarire enyu haana kusiyana nevakarorana.  Tichatarisa vakaroorana kuti vanozvifambisa sei. Chakangosiyana ndechokuti imi hamuna tsamba yomuchato. Ukaterera vemapoto vachitaura unorohwa achiti uyu murume/mukadzi wangu sezvinongoitawo vakaroorana.

Kurhojana kweVakaroorana:
Kana mukatanga kunyengana zviri pamutemo mukazoroorana uchaona kuti panoita nguva ine EXCITEMENT yekurhojana pamunotanga kurhojana musati maroorana. Zvoramba zvakadaro, mojairana modredza kurhojana kwenyu.

Mozotizve maroorana mowedzera futi muchiitiswa neEXCITEMENT yokuti mava mukadzi nomurume. Momboita nguva yokuti kana gore kana kupfuura muchinatsorhojana zvinogutsa uye chero pamadira. Kana pakasaita mwana panguva iyi munokwanisa kuirebesa asi inosvika pakupera.

Zvakatoonekwa kuti munodanana chose nokurhojana zvinofadza chose kusvika makore matatu nehafu apera. Nguva iyi ndipo panotanga kuti mese munofinhwa noumwe. Murume haachaoni zviri pamukadzi zvinofadza. Mukadziwo anoona murume somunhu anogara pamba chete kwete sezvaaita vachiri kunyengana. Anoti akaona murume wake haahwi mudumbi sezvakare.

Pamakore matatu nehafu apa ndipo panotangira zvokurhojana nengari yokungoti munogara mese uye makaroorana. Zvangova zvomutemo. Hapana ane hanya yakawanda nazvo. Kana mukasaongorora nyaya yenyu muchaona kuti pamunozosvika makore manomwe, umwe wenyu anenge afunga kuhura kana kuti atohura kare. 

Kurhojana kwenyu kunenge kwava kwemazuva ese kungoti kisi imwe chete, ruoko gwemurume pamberi pamukadzi, wokwiza miniti imwe chete. Mukadzi obvunza unodei nhasi. Murume oti fongora, Mukadzi otomuka ofongora murume opinza. Kuzoti pa maminiti matatu vese votoridza mangwiriri. Mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo. Unohwa umwe oti kasira ndiri kumukira kubasa.

Hapana chinobuda ipapa. Vanhu ava vari kuzvigadzirira guva remuchato wavo.  Murume uyu akasangana nomukadzi anomusimudzira chiuno anohwa EXCITEMENT iya yakare obva aravira zviri pamukadzi iyeyo. Mukadzi uyu akangotanga kudembadembera rimwevo koronyera raanoshanda naro kana kushamwaridzana naro, akakiswa zvine zvazvinoreva, anohwa mudumbu muya maasihwira murume wake vachiri kunyengana.

Chihure chizhinji chevanhu vaimbodanana chose chinotangira pazvitiko zvemumba panyaya yekurhojana iyi nokuti vanhu tinoda EXCITEMENT pakurhojana noumwe munhu. Iti ukafunga murume/mukadzi wako wohwa mudumbu.  Kana ukafamba gwendo ukanoita vhiki mbri uriko paunodzoka kumba ukangoona murume wako chete, unongoda zvokumubata nokumukwevera kundorhojana unotohwa EXCITEMENT yekare iya. Ndizvo zvinodiwa mumba mune murume nomukadzi zvisinei kuti magara mese makore mangani.

Chinonakidza kuvata noumwe munhu handi kuti munhu iyeye ane chombo/chitubu chakasiyana nechewako, asi EXCITEMENT yokuita zvisiri zvekujairirana.  Mumba usarega muchijairana kusvika panobhowa. Ukaona umwe wako asiri kuita hanya nazvo. Bvunza kuti zvaita sei nhasi.  Kana ane nyaya terera nyaya yake. Mapedza muudze kuti unomuda muchitanga rhoji ine zvainoreva kwete kungoti kasira ndivate.

Zvino mumba munhu ane key yekufambisa muchato zvakanaka munhukadzi. Varume mungangodawo henyu kupindira nyaya asi chokwadi ndechokuti munhukadzi ndiye MANAGER wezvomumba. Mai vemba vakahwisisa kuti ndivo vane kii yomuchato musha unombofamba zvakanaka. Mukadzi akashaya njere hapana chinobuda.

Makore matatu nehafu zvinhu zvinokwanisa kusiyana. Tarisai nguva nemaitire enyu mumba mugare EXCITEMENT iripo. 


Vakadzi:
Mukadzi hwisisa zvinodiwa  nomurume wako woziva nguva yokuzviita. Kuudza murume kuti kasira ndoda kuvata kushaya RESPECT yomuchato wako. Pane zvakawanda zvaunofanira kuhwisisa.
1 Usasiya murume akasvinura iwe uchienda kundovata. Hazviiti. Kwezva murume uende naye kundovata. Kana aramba muudze akumutse paanouya.

2 Hapana chikonzero chaungarambira muriume kukurhoja kana iye atomboti ari kuda. Kana uchigwara iye anozviziva kuti unogwara. Haakunetsi. Kana uri kumwedzi iye anozviziva, asi akaita zemo wana maitire ekuti abve zemo. Maoko unawo. Varume vanofarira kubatwa chombo nokuchitambisa. Kuti munorhojana kangani mumba ndiwe unoziva. Ukaterera unohwa varume vakawandisa vachiti havaguti kumba nokuti mukadzi haadi. AAH imi zvaita sei.

3 Usawana nguva yaunotarira umwe munhu nyaya dzakadzama dzokumba kwako. Taurira murume wako ahwisise zvinokushaisa mufaro.

5 Terera murume wako. Kana akataura zvisina musoro usafoya asi kuti bvunza mubvunzo unoratidza kuti uri kuda afunge mamwe mafungire. Murume anopiwa manyawi nomukadzi wake. Gara uchizvibvunza kuti chii chinogonekwa nemahure chandisingagoni? Gara uchibvunza murume kuti chii chausina kumbomuitirawo chaanofunga kuti ungaita.

6 Hwisisa kuti muri vaviri chete vanhu vakuru mumba. Kana mukatsamwisana hapna umwe munhu wekutaurira. Kana murume wako angohwisisa kuti hazvina kukufadza zvaaita, chikasira kutanga kutaudzana naye. Kana uriwe wakanganisira murume kasirazve kuripa nechiuno pakunovata. Varume vakawanda kana akabvumidzwa kurhoja anoona sokuti nyaya yapera. Chipinda ipapo mangwana womuti shamwari takatukana madeko asi ndinge ndirini ndiri pasipo. Uchaonawo kuti paanokanganisa anokumbira regerero uye haafungi kuti uchamunyima zvinhu panyaya yacho. 

Varume:
1 Varume ingotangai muchato nokutaurirana kusvika mukadzi ahwisisa zvaunoda. Rega aite MANAGER wezvomumba iwe basa rako ririko uye uguru rokuriritira mhuri nokuda mukadzi wako. Asi hwisisa kuti mukadzi munhuwo anoneta. Mabasa emumba akawanda. Batsira mukadzi wako mabasa. Zvikuru kana achishanda.

3 Kana mukadzi akati hendei tinovata, ndimutse, etc terera zvaari kutaura.

4 Kana matanga zvekurhojana taridza rukudzo kumunhu akubvisira bhurugwa. Tora nguva uchirezva mukadzi wako regawo akurezve. Kana pane zvaunoda taura. Kana munhu ane zemo haarambi. Garomuudza kuti unoda zvokuti nezvokuti kana kungomuudza kuti inyanzvi pane izvi neizvo.


5 Shamwaridzana nemukadzi wako Hapana THREAT ye AUTHORITY . Ndiye mukadzi uye anozviziva kuti mukadzi unotyei paari. Muviri wake ndiyo MAIN TOY yako yekutamba nayo. Tamba naye. 


Monday, 27 July 2015

Pakufamba gwendo.

Nyaya iyi yakarerekera kuvanhukadzi vane varume, iri ngari yokuti ndivo vanonyayofambafamba vachimbosiya murume ari ege nenyaya yokuti anoshanda. Asi pamwe zvinoita kuti murume asiye mukadzi pamba achimbonoshanya kumwe.

Kana wafunga kunoshanyira vamwe vanhu iwe uri munhu ane murume mumba, unofanira kugadzirira kubva pamba zvinoonekwa kuti moyo wako hausi kufara nokusiya murume wako ari ega pamba.  Pane zvinhu zvaunofanira kusiya waita pamba zvokuti paunodzoka unowanawo musha uri nani.

Chokutanga ndechokutsinhira kuti iwe samai vemusha usajaira kusiya musha wako unochinokwata kumisha yevamwe. Musha wamai vako hausi wako, vewamai vako. Iwe wava mukadzi mukuru ane musha wakevo. Musha wavamwene vako hausi wako. Ndewavamwene vako. Iwe wava mukadzi mukuru ane musha wakevo. Unozvionera wega kuti musha uri kuvakwa zvakanaka, zvisina anotofonya tofonya.  Kuvakwa kwemusha kunobva pamafungire amai vemba uye mataurire avanoita kumurume wavo. Varume havavaki misha.  Vakadzi ndivo vanovaka.  Kuti uvake musha unofanira kuhwisisa kuva munhu akatsiga pamusha wake. Unova munhu ane hanya nasamusha wake. Unova munhu anotaridza kukosha kwenguva yawakaita kuti usvika pawasvika ipapa nomurume wako, hazvinei kuti munogarotukana. Kana muchiri mese ratidza kuti fungwa dzako dziri kuti ndiwe mai vemusha uye uri pano kugara kwete kuti uri kushanya.

Zvokuita usati waenda:
1 Murume wako kana achishanda kana asingashandi, siya wawacha nokuaina nhumbi dzake dzokupfeka kuti asasara ofunga zvokuti opfekei. Vanhu vemuraini vakaona murume wako achienda kubasa akapfeka marengenya usafunga kuti vanotuka iye. Iwe ndiwe unototukwa kuti hauzivi zvokuchengeta musha wako nokuti une murume anosvodesa. Siya wawacha zvese wozvirongera paanokwanisa kusarudza zvokupfeka iwe usipo.

 2 Siya POLISH yokupolisha shangu paanoiwana zvakanaka pasina zvokubvanyangura mumba achitsvaka.

3 Siya watsvaira nokukorobha mumba nokuti hapana achakorobha nokutsvaira kusvika iwe muridzi wadzoka.

4 Rongedza ndiro dzako dzese zvakanaka wosuka dzine svina wodzidzosera musherefu yadzo zvakanaka. Kana une kamari, enda kusupamaketi undotenda ndiro dzePLASITIKI kuti murume asare achishandisa iwe usipo. Hadzisukwi. Dzinongoti akadzyiramo odzikanda mubhini.

5 Siya wabika zvibikwa zvaunoziva kuti murume wako anozvida wozvirongera mufiriji woraira murume wako kuti anozvidya sei uye musi upi. Kana muri kumusha kusina firiji gara nomurume umuraire kuti anosara achidya chii uye kuti zvinobikwa sei.  Usanobva pamusha usina zvawasiya waraira.

6 Wacha mashitibheta ako wosiya akachenawo achinhuhwirira zvechikadzi. Unongopfapfaidzawo kapefiyumu kako kaunoshandisa iwe kaunoziva kuti murume anokaziva. Anosarawo achikufunga pakunovata.

7 Kana kuchitonhora siya watengera murume wako HOT WATER BOTTOM yokundovata nayo achidziigwa. Womuraira mashandisigwe ayo. Hazvinei kuti anoziva here kana kwete. Kumuraira kutaridza kuti achasara achiita mabasa aunohwisisa iwe kuti ndeako mumba.

8 Pavhiki yese yokupedzisira usati waenda pakunovata ratidza kuti uri kutya kusiya murume ari ega nokuti achasara asina munhu wekuvata naye. Itawo basa rokuvatana zvinogutsa murume uye kumuratidza kuti zveshuwa dai zvaigoneka dai mangoenda mese nokuti haufariri kumusiya ega. Ngaisaita nyaya yokutaridza kuti haumuvimbi asi kuti haudi kuti ashaye wekuvata naye. Vhiki yese hakuvatwi pasina kuvatana kwaitwa. Musi wekupedzisira unotomuudza iwe kuti unenge usinawo wekuvata naye uye hauzvifariri. Usasiya murume ane uturu.

Zvadaro:
Zvadaro kwira hako bhazi/mota/chitima /ndege uende kwauri kuda kuenda asi pota uchiudza murume kuti uri kumufunga zvokuti. N dizvo ahwisise kuti uri umufunga. Akakubvunza kuti chii chauri kufunga paari taurawo somukadzi wemunhu zvaunoziva kuti murume wako anozvifarira. Taura kuti dai uri kumba waimuitirei. Taura kuti paunodzoka uchamuitirei.

Usagarisa kwawashanya uko. Kana chikonzero chawashanyira chapera, dzokera kumba kwako. Kana uchishanya usajaira kusvitsa vhiki mbiri uri kumba kweumwe munhu.  Ratidza vaya vawashanyira kuti fungwa yako iri kumba kwako.  Pakufonera murume hwikwa uchibvunza kuti wadya here uye wadyei.  Bvunza mibvunzo inotaridza kuti uri kure hako asi unoda kugadziridza upenyu hwake uye kumuriritira.


Pakushanya apa nyaya dzinowanda. Nyaya dzaunoita nevamwe vanhu hadzifaniri kurerekera kuzviito zvemurume/mukadzi wako kuzhe kwekuti zviri zviito zvinokufadza iwe uye vanhu vauri kuudza.  Kunyeya umwe wako hanchisi chinhu chinokurudzigwa.  

Varume: 
varumewo ukasvika panguva yokuti moda kuparadzana. ukaona kuti mukadzi wako ari kushushikana nazvo, ratidzawo hwisiso pazviri kuti kana iwewo haufariri kuparadzana naye uye uchamushuva mazuva aanenge asipo. Kana achimiramira achigadzirira kuenda iwewo miramira uchiratidza kuti unohwisisa zvaari kufunga. 

Hwisisa kuti vakadzi vakawanda vanotya kusiya murume ari ega nokuda kwekuti vanohwisisa kuti murume anofanira kugarorhiojana nomukadzi wake. Kana mukadzi asipo anoona sokuti idamudziko guru kumurume zvokuti anopiwa miyedzo nevanogona kupa miyedzo muraini. Hazvirevi kuti haana kukutembha asi kuti anoona sokuti anenge asingakwanisi kuitira murume zvaanoda. 

Ratidza kuhwisisa nyaya yake uye kumuudza kuti iwewo haudi kuti aende. Kana azoenda garofona uchiterera zvaanotaura uye kumuuratidza kuti uri kumufunga. 

Kana uriwe uri kufamba gwendo, ratidzawo kuti hazvisi kukufadza kusiya umwe wako ari ega.

Pakudzoka: 
Pakudzoka ratidzawo EXCITEMENT kuti wadzoka pamba pako. Tanga kuzviratidza pakutaurirana pafoni wava kugazirira kudzoka. Taridzawo kuti uri kutarisira kuva kumba kwako.

Hwisisa kuti kana wasvika kumba mese mune nyaya dzokuudzana pane zvakaitika musipo. Zvinotanga nokuudzana kuti mafara kudzoka kumba uye kuona murume/mukadzi wake. Unozvitaura kakawanda kuti ahwisise kuti wanga uchimufunga.

Ona kuti murume abikigwa zvakanaka kutsiva mazuva awanga usipo. Rega adye akasununguka. Rega ataure yaya dzake. Bvunza zvaunoda kubvunza uye ratidza kuti unofarira kuhwa zvaari kuda kukuudza. Bvunzazve nyaya dzeutano hwake nemagarire aakaita usipo, Kudya, kugeza, kuvata, Chii chaakatenga,

Kana apedza kudya azorora ataudza nyaya dzake, pamwe anokubvunza kuti wakafamba sei. Chimugarisa pasi umutsangangurire zvakaitika ye kuti zvakaitika sei. Mukadzi asina nyaya haasi mukadzi anofadza murume. Chero uri munhu akanyarara sei unofanira kukwanisa kuita nyaya nomurume wako uchiona kuti anohwisisa zvaunotaura. Mukutaura umu ngaahwisise kuti wanga uchimushuva.

Pakunovata ratidza kuti wanga wava nezhara huru pazvinhu. Udza murume mapedza kuti wanga wamushuva chose. Kana ane simba kumbira awedzere chero wanga wamboguta. Nyaya ndeyokuratidza kuti wadzoka pama pako saka zvese zvange zvisingaitwi usipo zvatangazve uye unoda chose kuti zviitike. Chiona kuti zvodaro kwemazuva maviri kana matatu.

Kana murume achimuka achienda kubasa mukumbre akasire kuuya kumba kana apedza basa. Ukaonawo kuti anofarira kudzoka kwako, ronga yokukasirawo kundovata. Kuzvipa kumurume wako chinhu chinodiwa nevarume vakawanda.

Zviri nani ndezvokuti kana muchinoshanya moenda mese. Hachisi chinhu chakanaka kugaroparadzana. Asi tese tinoziva kuti pane zvikonzero zvakawanda zvinoparadzanisa vanhu nguva nenguva.


Udzai vamwe!!!!!!


Sunday, 19 July 2015

Kugarorota uchivatana nomurume/mukadzi asiri wako

Nhai mai Chibwe, Ndinorota ndichivatwa nomurume. Ndakaenda kumapositori ndikaudzwa kuti ndine mweya uri pandiri unondipokanisa nomurume wangu zvokuti anombobva pamusha asi anozodzoka hake. Ndichicho chikwambo here kana kuti pane imwe nyaya.?

Zviroto:
Chokutanga ndechokuti mafungire edu ndiwo anotungamirira zvatinorota. Vanhu vakawanda vanorota zvinhu zvinovatyisa uye zvinovaitisa kufunganya. Asi chiroto kana chouya chinouya nechibhende nokuda kwekuti unenge uri kuhope. Zvinonzi izvo chiroto chinoita kana awa chaiyo pakuchirondedzera kana kuchifunga ava mangwana chinenge chato kana miniti imwe chete kuchirota. Kurota hakutori nguva. Toti warota uchifamba gwendo zvese nokumirira bhazi nokuzosvika kwaunoenda, zvoita sokuti inyaya inotora nguva huru. Chiroto ichocho chinenge chaita nguva iri pasi peminute. Ndiri kutaura izvi kuti tihwisisane kuti chokwadi ndechokuti chiroto chakasiyana nechiitiko. Kurota uchivata nomurume kwakasiyana nokuvata nomurume.

Tahwisisa ipapo tochibvunzo kuti chakaitisa kuti uende kumupositori chii? Kwaive kutya kurota here kana kuti waifunga kuti zviri kutoitika kuti murume wauri kurota ari kuvata newe? Waida kuti mupositori aite sei panyaya yakadai. Kana wapira nyaya yakadai kumupositori iye anotofanira kuitora senyaya yakakosha nokuti iwe muridzi waikoshesa. Zvadaro hazvichaiti kuti asakuwanira chimwe chaangati chikonzero. Saka apa akawana chikonzero chokuti pane mweya ndokuchirondedzera mamirire akaita mweya wacho ndokubva zvataridzika sokuti ndizvo zviri kuitika.

Ngatidzokere pakurota apa. Zvinozikamwa kuti zvokudya zvatinodya uye nguva yatinonovata zviviri izvi zvinokwanisa kukurudzira kurota. Zvinokwanisika kuti iwe muroti unogarodzy chimwe chezvinhu  izvi ichitochiwanza usingazivi kuti uri kutozvikurudzira kurota. Zvimwe zvezvokudya izvi ndeizvi. Tarisa uone kuti hausi kuzvidya here. Imborega kuzvidya kwekanguva uone kuti kurota kwako kunoramba kuripo here.
Nyama yehuku
Soya beans
Nyama yegarikuni
Dzimwe hove
Nyama yagwai
Kidney beans
Mhodzi dzemanhanga
Cheese

Hakuna mweya unosvikira pamunhu wakasiyana nomweya unosvika pane umwewo munhu. Chakasiyana pavanhu mafungire avo chete. Zvinobva mukati memunhu kwete kuzhe kwemunhu. Kana une hasha zvinobva mukati mako kuita hasha. Kana uchigara une zemo zvinobva mukati mako. Saka ndizvozvo kana uchirota zvinobva mukati mako. Pane chiri mukati mako chiri kukuitisa urote kupfuura vamwe.

Vanhu vane utano hwefungwa (Good brain health) vanorota kupfuura vanhu vasina utano hwepamusoro. Mufungwa mune Chemical inohui SERATONIN inoti kana yakawanda asi isina kuwandisa inorotsa muridzi. Ikaita shoma unokwanisa kupenga. Ikawandisazve unokwanisa kupenga. Pakudya apa pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti kurota kuwande kana kuita kushoma. Asi kurota hachisi chinhu chakaipa. Chinhu chinoratidza kuti fungwa ine utano. Chete. 

Chimwe chikonzero chezviroto zvekuvatana kushaya wekuvata naye kwenguva refu. Varume vanozvirotera, kureva kuti anomuka mangwanani akabudisa urume. Pamwe anorangarira chiroto chake chaakaita achivata nomunhukadzi pamwe haatombozivi kuti zvakaitika sei asi anenge akatorota. 

Vanhukadziwo akagara nkanguva asina murume kana kuti akangofunga zvokuvata nomurume anokwanisa kurota achivatana nomurume. 

Zvimwe zvezviroto izvi zvinotoonekwa sokuti chinhu chakaitika nokuti unotoziva DETAIL yacho yese pane zvakaitika muchiroto. Ndipo patinozofunga kuti chinhu chiri kutoitika izvo bodo chinongori chiroto. 

Koitazve kuti pamwe uvete unohwa sokuti wakatsimbirigwa nochinhu chinorema zvokuti kufema kunokunetsa. Izvi zvinoitika kana wakarerusa muviri zviri pasi pasi (TOO RELAXED) Unokwanisa kutanga kupepuka waziva kuti pane chakakutsimbirira asi uku uchiri kuhope zvokuti haukwanisi kunyatsomuka. Vakawanda zvinovatyisa asi hapana zvakaipa zvinoitika pazviri.


Zviroto zvinoitika munyika dzese panyaya iyi:
Varume vechidiki kusvika kumakore okuma 30 vanorota nezvokuvatana kakawanda pagore. Zvokuti chero ane mukadzi chero asina anokwanisa kuzvirotera. omuka abudisa urume. Tichibva pamakore 15 evarume kuzvirotera kunowedzera kusvika pa 20 kozotanga kuderera murume achikura zera.

Vakadziwo vane utano hwakanaka vanoita ORGASM kuhope pasina murume kaviri pamwedzi average mupasi rese. Tichiva pamakore 14 musikana anotanga kuita ORGASM avete kuzoti ava pamakore 19 anotanga kuwedzera oramba achiwedzera kusvika ava kuma late 30s. 

Varume vanoderera vakadzi vanowedzera nezera. Zvavanorota zvacho zvinosiyana asi zvimwe ndeizvi. 

Kurota uchivatana nomukomana/musikana  wako wekare
Kurota uchibatwa/uchibata chibharo
Kurota uchivata nehama yako yausingafaniri kuvata nayo
Kurota uchiita zvechingochani
Kurota uchivata nomunhu waunongozivira pa TV/Newspaper/Magazine
Kurota uchivata nomunhu wausinatombozivi
Kutota uchiita kana kuitigwa zvechihure.
Kurota uchivatana nomumhu waunoshamwaridzana naye asi musingadanani
Kurota uchivata nomunhu waunoshanda naye
Kurota uchikanganisika pamberi, kuita zvitubu zviviri, mazamu akawanda, etc
Kurota uchivata nemhuka zvikuru yaunotya.

Izvi ndizvo zviroto zvekuvatana zvakawanda  zvinoitika muupenyu hwedu. Panokwanisika kuita nguva yaunogarorota chimwe cheizvi. Ukaenda kuma PSYCHOLOGIST vanokuudza kuti pane chiri kuitika muupenyu hwako chinokutyisa ndicho chiri kubuda mufungwa dzako sechiroto. Kuvatana chinhu chokubatana (UNION) zvinoreva kuti uri kuatanidza fungwa dzako. Koitazve kuti uri kukundwa nefungwa dzako (OVERWHELMED) zvokuti haunatsi kuziva zvokuita nechinhu chiri muupenyu hwako. Saka kana uri munhukadzi unokwanisa kurota chinhu chiya chichikubata choita zvachinoda newe iwe kana chikapa hauiti unongopinzwa chombo woiswa uri VICTIM. Kureva kuti nyaya iri kukunetsa pamoyo inyaya huru pauri. Unoitya.

Kana uchigara une chiroto chinongouya chichiita zvokuvatana iwe usingadi kuvatana tarisa nyaya dziri kukutyisa muupenyu hwako uzame kudzigadzirisa. Hausi kuvatana noumwe munhu kana nechimwe chinhu. Zviri mufunwa chete saka uchizvirota.

Kurota nezvokuvatana hakuitiswi nemishonga asi zvinokwanisika kuti kana uchigwara ukapiwa mishonga inokwanisa kukuitisa zemo uvete uye kukurotesa chimwe chinhu. 


Mapositori:
Zvandakaita ini pano ndisingaroti chinhu. Ndikamuka mangwana ndikaenda kumupositori ndikamuudza kuti ndakarota ndichiita chokuti nechokuti, ndinotoudzwa kuti pane mweya uri kuzviitisa. Hakuna mupositori angakuudza kuti uri kureva nhema kana wamuudza nyaya ine zvimwe zvinoshamisa pairi. Hazviiti. Saka apa wakatoudzwa zvawaidawo kuudzwa asi nyaya chaiyo panokwanisa kunge pasina zvachose.  Mupositori ari kungoita zvinoitwa nemapositori. Hatisi kuti haasi GENUINE. Ndiwo maonere aari kuita panguva iyoyo, saka ari kukuudza zvaari kuona. Iwe chifunga zvazvinoreva. 

Zvibvunze kuti Chii chine mupositori chisingawanikwi mune umwe munhu? Kana tichiverenga Bhaibheri tinoona kuti munhu wese anokurudzigwa kuhi akakumbira achawana. Saka kuzoda kukumbirigwa nomupositori zvinorevei?  Wega wadii kungokumbira kuti zvikubve kana uchivimba kuti Mwari vanoterera minamato yako, uye iwe uchiona kuti kurota handicho chinhu chaunofarira kuita. Wadirei kundoudzwa nedzimwe nyaya dzezvikwambo idzo dzisinei noupenyu hwako? Iwe chiri kungokunetsa kurota. Kana kurota kukamira chete zvatokubva. 

2009 
Muna 2009 ndaiva kuSouth Africa kwemwedzi miviri. Pana Lodger aigara pamba pemununguna wangu aive mukuru wemapositori ku Elsburg, Germiston, Gauteng, South Africa.  Takaenda tikanoona imwe n’anga yokuZimbabwe mu Germiston yaitova nechikwangwani chakahi DR ***** pazhe peSurgery yake. Ini nemununguna wangu tasiya varume kumba. Takatsanangura nyaya yokuti taisabvumidzwa kudhiraiva mota dzevarume vedu uye taisaziva kuti chikonzero chacho chii.

Takabvisizwa mari yedeposit. R350 umwe noumwe tiri vaviri. Kwahi imwe mozobhadhara pamunozotora zvimwe zvibhodhoro. Tikagochiudzwa nhema nenhema nenhema futi, uku utsi huchipfungaidzwa kubva muchinhu chakaita chimbhaura chaipota chichikandhwa zvimashizha zvainhuwa. Takazopiwa zvibhotoro zvaiva ne mvura yakahi munonomwaya pa mibhedha uye pamasiti emota dzevarume. Ipapo tanga taendako nemota yemurunyana wangu. Iyi n'ganga haina kuzviziva asi munhu anohi anoona zvisionekwi.

Takasvikoudza vamwe kumba ndokuvataridza  zvobhodhoro zviya mukadzi wemupositori aripo, iye ndokusvikoudzawo murume wake zvaaona. Yanga yatove nyaya ipapo. Takaona kwasviba murume wacho ouya kubva kukaya yake uko kuzogugudza tichiona TV tichiseka pa 700 Rand yekutambisa yataita. Kwahi matora mishonga yemamhepo.


Ndizvo tichiti vanhu hwisisai kuti nyaya iri papi. Umwe noumwe ane Agenda yake. Kana ukaita AGENDA yokukurudzira chikwambo ukudzidzisa mufuno wako kuti kune chikwambo unoshupiwa nacho.  Ukaenda nacho kumupositori anonokurapa iwe usina kana chigwere.  Ukaenda kwa dhokotera chaiye, anokuudza kuti ma Chemical ari mumusoro wako haana balance. Enda unoita chokuti nechokuti, kana kuti anokupa mapiritsi ekuwedzera SERATONIN mufungwa mako.  

Ndiko kusiyana kwedu panyika. Iwe muridzi unozvipa nhamo wobva wazvishungurudza wobva wafunga kuti haugoni kugadzirisa nyaya yako asi uriwe waiunza muupenyu hwako. 


Saka murume wako ari kubvirei mumba?
Tinofanira kubvunza kuti murume chiri kumubudisa mumba chii. Kuti adzoke zvinoreva kuti ane rudo nomukwadzi wake saka chii chimbomubudisa mumba? Zvinobva nokuti murume uye anofungei nezviri kuitika. Kana ari munhu anofunga kuti kumapositori kunobva chinhu chinoraramisa mukadzi wake anokwanisa kuona ega kuti mudzi zvaamboenda kumupositori zvoreva kuti nyaya ichanaka tigogara zvakanaka mumba.

Kubuda mumba pamwe ari kutityiswa nezviri kuitika kana kuti nezvaanofungira kuti zviri kuitika.

Chikwambo:
Chokwadi ndechokuti zvikwambo zvaunohwa zvichitaugwa navanhu dzinongova nyayawo hadzo asi muupenyu hwako haufi wakasangana nechikwambo. Murume wako haafi akasangana nacho. Hakuna munhu waunoziva achasangana nacho. Asi mupositori achakuudza kuti chikwambo chiri kukusvikira. Zvibvunze wega kuti sei uchizviisa panyaya dzakadai uchishushikana mufungwa nazvo asi chikwambo chacho hauchioni. Chii chinoitika ukavata wakasvinura usiku hwese? Hapana chinoitika zvese zviri kuitika zviri kuitika pakurota chete.
Munhu akafunga nezvezvikwambo munhu akachenjera nokuti vanhu vakawanda vari kuita mari nazvo asi chikwambo chaicho hakuna hako chero ukaudzwa nhema dzakawanda zvakadii kuti chiriko. Iwe hauna chikwambo. Hakuna chikwambo chiri kukuvhakashira. Uri kungorotawo hako nezvebonde pasina chiripo.

Tese vanhu tinorota nezvekuvatana nguva nenuva. Hakuna mukadzi/murume asina kumborota achivatana noumwe munhu, pamwe munhu waasingatozivi. Asi changosiyana ndechokuti iwe unogarorota izvi kakawanda kupfuura isu. Hazvirevi kuti zvakaipa. Zvinongoreva kuti ndicho chiroto chaunowanza. Vamwe vanowanza chokubhururuka, vamwe chokufamba gwendo, vamwe chino kana icho.

Dai wambotora nguva kutarisa zvaunodya
Kutarisa zveBhaibheri zvawada izvo kuti uzvinamatire wega.
Kutarisa nguva yaunodya neyaunonovata wokasira kudya asi wononoka kunovata.
Kukurudzira murume wako akubatsire kuongorora upenyu hwenyu kuti sei  achimbosiya musha wake, zvinova zvinokuwedzera kufunganya zvosvika pakukurotsa.
Kutarisa nyaya yekuti sei chinhu chakapusa sekurota chichikudya moyo kusvika pakadai. Tese tinorota uye pamwe tinorota zvatisingadi kurota. Hazvirevi kuti paita chikwambo. Hakuna munhu anotsvaka chiroto. Chinongouya chega uvete.

Nhema dzinoudzwa vanhu
Spiritual husband/ wife- inhema hakuna zvakadaro.
Chikwambo – izita haro asi chinhu chine zita iri chaicho hakuna.
Mweya uri pamunhu: Bodo munhu wega wega ane zvakaipa zvaanoita nezvakanaka zvaanoita. Vamwe vanokwanisa kunge vane SERATONIN iri pa LEVEL isiriyo panguva iyoyo zvokuti anokwanisa kuita zvaasingafaniri kuita. Hazvirevi kuti paita mweya (SPIRIT or AIR) wakasiyana bodo. Zviri kubva mukati make kwete kuzhe. 

Ukaona uchiita chimwe chinhu chausina CONTROL pachiri kasira kundoona varapi uvaudze vakuatsire. Munhu masikigwe aakaitwa ndeekuti zvese zvinoitika muupenyu hwake zvisiri zvema ACCIDENT, ndiye anozviitisa. 

Kurota kunobva mukati mako kwete kuzhe. Usaudzwa nhema navane AGENDA yausinganatsi kuhwisisa. MuBhaibheri hamuna chinohi chikwambo. Ukachihwa chichitaugwa kukereke kumbira verse yacho undozviverengera wega. Hakuna muporofita ane verse yacho nokuti haimo mubhaibheri. Nhema dzinonakidza kudzitaura kupfuura chokwadi asi hadzivaki musha wako. 


Udzai Vamwe!!!!

Saturday, 11 July 2015

Murume/mukadzi wawakambodanana naye

Maonere aunoita vanhu vawambodanana navo, zvikuru vawakavatana navo pakudanana kwenyu haana kuntanyosiyana neevamwe. Saka toda kumboona kuti zvine zvakaipa pazviri here. Tinoona chose kutui zvinotyisa varume kuti mukadzi waaroora asangane nomurume waaimbodanana naye murume wake asipo. Toonazve kuti varume vakawanda chose havafari kugara muraini rimwe chete kana pedo nopanogara murume aimbodanana nomukadzi waazoroora.  Mubvunzo mukuru unobvunzwa nevarume vakasiya vakadzi kumusha ndewekuti:

"mukadzi wangu aimbodanana nomukomana anogara pokuti. Saka zvinoita here kuti ndisipo kudai havasangani vachizoita zvisingabvumidzwi?"  Mubvunzo uyu tichiuongorora tinoona kuti nyakubvunza anohwisisa kuti dai ariye murume uya aichimbodanana nomukadzi wake kare, akaziva kuti murume wemukadzi wamazuvano haapo aikwanisa kundotsvaka mukadzi uya okwanisazve kumukorovhera kusvika avata naye. Apazve tinoona kuti nyakubvunza haavati nevakadzi vaakamovata navo nengari yorudo asi kungoti anokwanisa kuzviita. Ndiko achitya kuti iye zvaanoda kuitira vamwe varume vane vakadzi vavo zvinokwanisika kuitwa kwaari iye. Haisi nyaya yokuti haavimbi mukadzi wake kana kuti mukadzi ndiye ane dambudziko, asi kuti iye murume wemumba uyu ndiye ane dambudziko rokuti anoziva zvinoitika kana iye asangana nomukadzi aaimodanana naye asi ava nomurume wemumba.

Tichitarisazve vakadzi vakawanikwa, tinoona kuti vanoshushikana panyaya yokuziva kuti umwewo mukadzi aichimbovata nomurume wake anogara pedo navo, hazvinei kuti avavo nomurume wake mutsva. Zvinoonekwa sokuti akasananga nomurume varipo vaviri, vanopedzisira vavata vese. Zvakare tinoona kuti mafunire awa anobva pakuti iye mukadzi wemumba uyu anohwisisa kuti akasanga nomurume waaichimbovata naye angadazve kuvata naya zvisinei kuti ava mukadzi wemunhu. Haisi nyaya yokuti haavimi murume wake.

Panobva nyaya dzakadai:
Mazuvano vanhu vakawanda vanoroorana vamboravira vamwe vanhu vakawanda. Vamwe vanenge vanombobvisa mimba dzavanenge vatomboudza varume vavaita mimba navo. Izvi zvinoreva kuti munhu anenge amotenderera achiita EMOTIONAL BUGGAGE nevamwe vanhu uku achivata navo asi achiziva kuti haana rudo navanhu ava.  Ozoti pava paya nguva yoita seyamuperera otsvaka munhu wekudanana naye zvokuzoroorana muchitnga mhuri.

Vamwewo vechirume anenge asingatodi mhuri yacho asi musikana oita zvokuita mimba kuti awanikwe. Zvinoreva kuti murume anongozofungawo zvokuroora nokuti musikana aita mimba, kwete kuti anomuda uye kuti anoona ari munhu akakodzera.  Saka iwe wawanikwa nomunhu waunoziva kuti anga asina hanya newe asi aingokukwira zvakadaro, unobva waziva nokukasira kuti akasangana noumwe waasina hanya naye asi aichimbiovata naye anotsvaka zvkuvata naye. Varumewo ndizvozvo.

Saka tese varume nevakadzi hapachina achavimba umwe. yave nyaya yokuchengerana chete. Zvino kuchengera ndiko hako asi kana waenda Joni mukadzi akasara pamusha, zvana zviri zvidiki, hazviiti kuti ukwanise kuchengera. Ukuwo mukadzi haakwanisi kukuchengera uri Joni. Asi Joni pamwe hakunawo vawaimbodanana navo. Mukadzi kumusha kunowanikwa varume vaakamovata navo mumaraini imomo. Hazvidzikamisi hana.

Rimwe dambudziko nderokuti tese tinoziva kuti munhu achiri wechidiki pasi pemakore 55 kuvakadzi kana 60 kuvarume, kuvata noumwe munhu chinhu chokuti kana wachiravidzwa, chinonetsa kuzochirega. Kunetsa kwacho kwakangoda kufanana nekwemunhu anomwa doro anoudzwa kuti rega doro. Hazviiti.

Saka iwe ukasimuka ukasiya mukadzi wako kana murume wako, uchanetseka funga nokuti unoziva kuti zvinhu izvi zvinonaka zvokuti kungozviiginowa zvinonetsa.

Munhu wawakambopedza nguva yakati kuti uchivatana naye ava munhu aunaye mufungwa. Chero fungwa yako ikakuudza kuti hazvichina kukodzera kuvata naye nokuti wave mukadzi/murume wemunhu, HISTORY yenyu muchivatana irimo mufungwa dzako chete. Ukasangana naye muri mega unototi ufunge nguva yamakamboita mese. Iyewo anofunga nguva iyoyo. Saka kana umwe wenyu asina mufaro nomunhu waava naye mazuvano, anokasira kutaura nokuti maimbotaurirana nyaya dzomufaro, dzokusuwa, dzinosetsa, nedzakadzama. Hazvinetsi kutaurirana. Hazviiti futi kuti usvode munhu wawaimbovata naye sezvaunoita vaya vausina. Saka kana nyaya ikangorerekera kunyaya dzokuisana, haunetseki kutaura nezvazvo. Zvikuru varume. Murume akamokuisa usati wawanikwa, kana kakazorambana zvisina kuvengana, anokwanisa kukukwezva kusvika akuisa futi.

Saka zvinorevei?
Zvatiri kutaura apa zvinoreva here kuti kana munhu akambovata noumwe munhu vakasangana vanovata vese futi? Aiwa bodo hazvirevi kuti vese vanovata nomunhu wavakambovata naye kare. Zvinoreva kuti chinhu chiri nyore kuchiita kana ukajaira kugarosangana neumwe munhu wawakambodanana naye muchiita nyaya kana dzipi zvadzo. Zviri nyore kutanga nyaya yakarerekera kunyaya dzokuvatana nomunhu wawakambovatana naye pane wausina.

Kune vakawanda vanohwisisa nyaya iyi zvokuti vanongwarira kujairana nevanhu vavakambovata navo kare. Asi nyaya inozoitika mumba ndeyokuti varume/vakadzi vakawanda vanogara vane nhamha dzefoni dzevarume/vakadzi  vavo vakare. pointazve kuti mukatukana mumba munhu anotanga kuda kuudza umwe munhu. Uchaona kuti vamwe vedu vanokasira kuudza munhu waamova naye kare nokuti anofunga kuti achamuhwisisa.

Ukatarisa nyaya dzakawanda dzinoitika mudzimba mazuvano unokasira kuhwisisa kuti vanhu vane nhambha dzevanhu vavaimbodanana navo vakawanda. Ukatarisa foni yemurume/mukadzi wako unowana pane nhambha dzevamwe vaaimbodanana vavo. Ukatarisa pa FACEBOOK unowana ane shamwari dzaaimbodanana nadzo.

Ndizvo zvinokonzera kuzopedzesira mavata navanhu ava. Tava munguva yokuti uchida kutaura nomunhu hazvinetsi. Unomutsvaka pa Facebook kana SKYPE womutumira SURPRISE message. wotoona okupindura, nyaya yatotanga. Musi waunotukana newako wemumba zvoudzwa vanhu vasinei nazvo. Chihure chotanga.

Kana uri munhu akatsiga, hautevedzeri zvinhu izvi. unoshamwaridzana nevanhu vasingaunzi zvoupombwe mumba mako. Unokurudzira murume/mukadzi wako kusataura nevanhu ava asi kuva neshamwari dzinovaka musha.

Kristofa:
Kristofa akaroora mukadzi ndokuita mwana umwe chete naye. Zvadaro akasiya mukadzi achigara nomununguna wake ndokuenda kuSouth Africa. Mununguna uyu ange aroorawo. Kristofa ava ku Sauth Africa aifonegwa nomununguna wake kuudzwa kuti maiguru vari kuita zvechihure nanhingi.

Kusvika abhadhara munhu kuti atevere mukadzi kuona kuti anosanganepi nechikomba. Mukadzi akabatwa akabvuma kuti ange achihura. Mhuri yese ikagara dare murume akati anoda mukadzi wake. Nyaya iyi yave nemakore matatu yaitika asi haina kupera nanhasi. Murume akauya akatora mukadzi wake akaenda naye kuSouth Africa asi nyaya yokuti mukadzi akahura ichiripo. Ukuwo murume anobvuma kuti aihurawo ariko kuSouth Africa, asi kuti varegererane zviri kunetsa.

Saka todii? 
Chokuita chinofanira kuitwa musati maroorana. tsvakanai vanhu vasina kumbovata nevamwe vanhu. Zvino mazuvano zvonetsa kuwana mukomana/musikana asina kumbovata noumwe munhu. Asi kana wada munhu ane HISTORY yake chiona kuti mataurirana HISTORY dzenyu dzese kuti musazofungirana twakawanda. Ukuwo garisanai zvakanaka kuti musafungisana vanhu vakare.
Usashamwaridzana navanhu vawamovata navo kana pa FaCEBOOK kana SKYPE
Isachengeta nhamba kana mapikicha emunhu wawaimbodanana naye kana wava noumwe munhu wekudanana naye.
Kana ukasangana nomunhu wawaimbadanana naye, usakurudzira nyaya dzakarerekera kunyaya dzorudo. Kasira kumuudza kuti zvakare ndezvakare zvakaperera ikoko. Wave munhu mukuru saka zvoupwere bodo.
Usapa rhizeni yokuti uri kuramba nokuti uri murume/mukadzi wemunhu. Buda pachena kuti uri kuramba nokuti haudi kuita zvisina maturo. Kunatsotaridza chaiko kuti hachisi chinhu chaungada kuita chero dai usina mukadzi/murume.
Usaudza munhu wekuzhe nyaya dziri kukunetsa mumba mako. Gadzirisa nyaya dzako wakatsiga.
Ongorora zviitiko zvemumba mako ukurudzire zvakanaka usiyane nezvakaipa.
Usajaira kupumha mukadzi/murume wako upombwe usina kumubata achizviita.

Chokupedzisira ndechokuti vanhu vakaroorana tamburai muri pamwe chete, kwete kuti umwe wombonogara Joni umwe ari kuChipinge. Bodo. vanhu garai mese. Nhamo dzenyu muchidziona muri mese. Mokura mese. Mozama kusapopotedzena pazviitiko zvenyu. Kana nyaya dzemabasa dzanetsa zvokuti umwe aende Joni, ngaaende hake asi akangowana basa zamai kugara mese. Munhu wechidiki haafaniri kugara asina mukadzi/murume. Zvinogozha chose.

Zemo rine simba kupfuura njere dzemunhu wese zvake. Kana ukaita zemo pama pasina wekuripedza naye wega unpzvibatsira kuripedza, asi ukariita pane umwe aunoziva kuti aimokubatsira kare uye aripo, murume/mukadzi wako ari Joni, zvinonetsa kukunda zemo.

Chimwe chihure chatinoona mumisha umu chinokonzegwa nomurume/mukadzi wanyakuhura wacho, nokusada kuhwisisa kuti umwe wako anofanira kugara ane zvinhu zvake zvakakwana zvaunomupa iwe mumusha menyu. Ipa murume/mukadzi wako zvakamukwanira.
Kana une chaunoda kufanotaura taura hako tohwe.

Tuesday, 7 July 2015

Mukadzi/murume kurwara kwenguva refu.

Pana nyaya yandati ndinyore nhasi yabva pakuti ndakadavira mubvunzo we mukudzi aitiswa mimba nomurunyana wake akazozviziva kuti ane mimba murume wake atoshaika. Nyaya yokuti akavata nomurunyana yakonzera vanoda kutaura kuti vati mukadzi akahura nehama yomurume, uye haana kushandisa kondomu. Saka vanotuka havanonoki kutuka.

Akazonditsanangurira mafambire akaita nyaya yake.

Murume akatanga kugwara neCancer, ndokusazvigamuchira zvakanaka somunhu ange asiri muchembere. Ndokuita makore mana murume achigwara zvokuvatana pasina, uku mukadzi ndewechidiki. Mununguna wemurume anogara kuAmerica ndokuvhakasha kuzoona mukoma. Ndokuwana mukoma ava kuchipatara asi upenyu chaihwo hwava ushoma.

Uku mukadzi nomurunyana wake voti vakabva kuchipatara mukadzi worondedzera nyaya dzese kuna babamunini. Saka vaiti kwasviba vogara vachiita nyaya kusvika maiguru vatsanangura kuti vava nemakore vasina kumbovata nomurume zvinova zvange zvichivagozherawo. Pakutaudzana apa pakaita kuchema kwamaiguru vachirondedzera nhamo dzavo. Babamunini ndokuita tsika yokuti maiguru vakachema ovambundikira kuvanyaradza.

Zvakafamba zvakadaro kwevhiki mbiri kusvika umwe musi maiguru vakakurigwa nezemo ndokuti pakuchema paya babamunini vovanyaradza, maiguru ndokuramba vakabata murunyana wavo ndokumukumbira kuvata navo. Murunyana ndokupedzisira avata namaiguru, ndokuzoramba vovata vese kwevhiki yokupedzisira yehorodhei yemurunyana. Mukoma akazoshaika babamunini ndokuita imwe vhiki yokuviga mukoma.

Maiguru vakazoona kuti vane mimba murunyana adzokera ku America. Maiguru ava munhu mudiki kumurunyana wavo. Vane makore 36 iye 39  murume anga apfuura 47. Iye ari kuti ndiye akadembera babamunini kuti agarisa asina murume uye chokwadi ndechokuti pakugwara kwemurume wake pese haana kumbohura. Zvakangomuwanawo nokuda kwekuterera kwababamunini uye kuratidza kuti vanohwisisa nyaya. Kozoti pakaenda hazvanzi yemurume ndokuvasiyapo vari vaviri, ndopo pakaita vataurirane zviri pamoyo chaizvo. Ndiyo nyaya yavo iyi.

Ini ndokubvunza mibvunzo inoti:
1 Mune vamwe vana here nomurume wako?
2 Munrunyana ane vana here?
3 Waudza muridzi wemima kuti ine mimba here?

Zvikahi:
Takaita mwanasikana murume asati agwara, mwana akashaika ari rusvava
Murunyana akarambana nomukadzi waange anaye mukadzi aita nyaya dzekufambafamba.
Handina kuudza murunyana nokuti ndizvo zvandiri kukumbira rubatsiro kwamuri kuti ndoita sei.
________________________________________________________________________________

Ndoda kutanga nokubvumirana nevakawanda kuti chihure chakaipisisa uye chinouraya. Ndotizve kuhura nehama chinhu chakawedzera kuipa. Ndotizve mazuvano usagara nhaka usina kuenda nomurunyana kana maiguru kana mbuya venhaka kundotesitwa. Ndotizve kana wada zvechihure chienda undotenga makondhomu.

Ndadaro ndinotizve vanhu vanoriritira vagwere mumusha kwenguva refu vanhu vanokwanisa kugara neSTRESS huru. zvakakodzera kuti kana une haa iri kuriritira imwe hama yako, pota uchindobatsi uye kuudza muriritiri kuti imbofambafamba uende kugwizi, kuhuni, kuchechi, kumunda, kana kutoita gwendo wombonoonawo dzimwe hama wowana wekudembera nhamo dzako.

Munhu agara pamusha umwe chete achiriritira mugwere anofunganya uye andyiwa moyo. Kushaya wekuita nyaya naye kuzhe kwemugwere hazvivaki fungwa. Unoona vamwe vatanga kudya zvokudya zvakawanda kusvika vava kuita mumhu mukuru iri nyaya yokuti inohi COMFORT EATING. Vamwezve zvanozvidya moyo kusvika awondoroka zvokuti imi munomuona munopedzisira moti ane EDZI izvo haana, kungoshaya wekudembera nhamo.

Zvino kana ari munhu wechidiki pasera, anoshayazve munhu wekuvata naye kureva kuti nhamo yake inowedzera. Munhu wese ane STRESS anofanira kuvatana noumwe munhu kuti ahwisise kuti anodiwa Zvino kana munhu wauri kuriritira ariye murume/mukadzi  wako zvinokunetsa. Tinoona vakawanda vachizohura muraini nokuda kwekungoda kupiwa rudo gwe COMFORT noumwe munhu anoita seanohwisisa nyaya yako mamirire airi.

Panyaya yatahwa apa maiguru vange vagara vasina anotova panenge pazvimba achiterera achibvunzawo kuti muri kuhwa sei. Ukuwo murunyana pamwe munhu ajairawo zvokuvata nevakadzi asi kuti ava kwedu ku Zimbabwe osada kuuya nefambi kumba kwaari kuvhakasha. Pamwe zvemafambi haatozvidiwo, hameno kuti murume akaita sei kana ari kwake. Asi pakuzohwisisa nhamo yamaiguru, ivo varu munhu mudiki paarizve kureva kuti vanotomuudza nyaya dzavo somunhu mukuru. Vanhu ava ihama nehama zve kureva kuti vanohwirana tsitsi. Mauguru vari kuti ndivo vakati murunyana ndibatsirewo iye ndokuvabatsira ndokupedzisira onakigwavo nazvo.

Mimba iyo ndiyo yazobata murume ange ava nemakore pasina mimba nokuda kweugwere. Apa tiri kuti STRESS yange iri pamunhu ndiyo yakonzera kuti asazvibata. Wekupopotera chaiye hapana. Kuti uchiriritira mugwere pamusha ziva kuti uri padambudziko rinokwanisa kukuitisa zvawange usingafaniri kuita.
Kutuka mugwere
Kugarochema kana wondovata
Kuitira mugwere utsinye asi iwe wange uchimbori munhu ane tsitsi
Kuita zvimwe zvinhu zvakawanda zvakaipa

Zvese izvi tinozviona mumapepa pavanhu vanoriritira vagwere kwenguva refu. Munhu anenge asiriye. Asi unozoonazve kana mugwere akafa, munhu uya anonyanyochemazve nokuti anenge ava kuona seakakanganisira mufi uya kusvika afa. Apa tiri kuona kuti maiguru vava kufunganya kuti vakahurira murume asati afa, asi tichiongorora zvechokwadi tinoona kuti murume ane asipo zvachose pamazuva aakazoshaika. Panga pasina mufungo wekuti achadzoka kumba akazoita murume wemunhu. Asi chirango chinoti mirira afe ugozotora hako murunyana.

Chinonetsa pazvinhu zvekuvatana ndechokuti kana waimbogarozviwana kungosiya kunonetsa. Zemo rine simba kupfuura njere, kuvanhu vakawanda. Ndizvo muchihwa ndichigarokurudzira kuti usasiyana newawakaroorana naye kuti umwe kumusha umwe kutaundhi, umwe zimbabwe umwe Joni, Bodo. garai muri pedo napedo musapinzana pamuedzo.

murume akazara uturu mumabhora ake anoita benzi chairo asi ange ari munhu kwaye. Mukadziwo anoita nguva hake asi zvinomuwirawo umwe musi.

Ukaona une hama iri kuriritira mugwere ppota uchindobatsira uchimbosarawo nomugwere woti imi mai imboendai kutaundhi munoona zviriko.

Ukaona munhu akasiiwa nomurume/mukadzi shamwaridzana naye awane wekudembera nhamo yokushaya rhoji mumba.

Ukaona munhu afigwa muvaraidze kuti asasvika pakufunga kuti ndiye aitira mufi utsinye.

Saka pamwana uyu todii? 
Ini sokuona kwangu maiguru ngavawane mukana wekuudza murunyana kuti vane mimba uye ndeyake nokuti hapana uwe akasvitsa urumepo. Kana murunyana ari munhu akavimbika anokwanisa kubatsira maiguru kurera mwana uyu. Zvokuti pauviri hwavo zvichafamba sei, zviri kwavari asi mwana ndewavo vese. Zvinokwanisika kuti varere mwana wavo pasina anohwisisa kuti chii chakatora nzwimbo. Asizve panyaya dzakadai vemhuri havatani kufungira chihure. Vanoti hama yedu yange ichigwara saka akakupa mimba ndiani. Mukadzi anokwanisa kungoramba achiti mwana ndewenyu, ivo vachikwanisawo kuona kufanana kwemwana vevamwe vemhuri.

Inyaya yaisafanira kuitika asi yakatoitika saka kupopota hakuchina zvakunobatsira  ngavachirera mwana zvakakodzera. Tongoti mununguna azvarira mukoma mwana.
_________________________________________________________________________________

wedzerai vanowedzera.

UDZAI VAMWE!!Tuesday, 23 June 2015

Kukwereta mari murume/mukadzi wako asingazivi

Nyaya yokukwereta mari umwe wako asingazivi inokonzera chiiko? Ndohwa vamwe vachitoshushikana nayo zvokuti vanotsamwisana kusvika pakuda kuputsa musha. Inyaya yakakosha zvakadii pauviri hwenyu.

Kana uchigara munyika dzisinei nokuchengera mari dzevanhu vanogaramo, uchaona kuti zvinokwanisika kuti murume nomukadzi vaite mari dzavo pakasiyana pokuichenetera. Umwe anoita ACCOUNT kunerimwe bhangi umwe ari kune rimwe. Zvinoreva kuti kana vaya vokubhangi vachiona uchigaroisa mari mubhangi, vanofunga kuti uri munhu anogona kuchengetedza mari vobva vakukwezva kuti ukwerete mari.

Nyaya yemari mumba inopopotedzanisa mhuri dzakawanda chose zvokuti munokwanisa kurambana nokuda kwekusahwisisana kwatangira panyaya yemari. Nyaya iyi inotangira pane zvakawanda zvinoti:

Mari haikwani pane zvamunoda kuita nayo mumba.
Hama dzinokumbira mari imi musina yokudzipa
Umwe pakati penyu haazi munhu anovaka,
Umwe anoshanda umwe haashandi
Hamusi vanhu vagere zvakanaka pamusha penyu
Kutaurirana zviri pachena kunokunetsai zvikuru murume
Muri vanhu vemazera akasiyana
Hamuna kudzidza zvakada kufanana.

Kana mune chimwe cheizvi nyaya yemari inogaromuka mumba menyu. Chimwe chinomutsa nyaya ndechokuzikamwa kuti wakakwereta mari kuBhangi kana kuti kune umwe munhu ukasaudza umwe wako. Kusaudza umwe zvoita sokuti pane chawanga uchida kuvanza saka pobuda mubvunzo wekuti wanga uchiidii mari yawakwereta.

Kuwereta kubhangi kuri nani pane kukwereta kumunhu nokuti zvokumunhu zvinofumura umwe wako kuita sokuti hamugoni BUDGET pamba penyu. Kana wakwereta kubhangi zvinozikamwa kuti ukatadza kuzibhadhara munokwanisa kutiregwa fuma yamunayo. Saka kusaudza umwe wako zvichikwanisa kuzomuitisa munhu asina musha kana watadza kubhadhara ndizvo zvinotsamwisa.

Chikuru chinokonzera munhu kuti asvike pakuvanza chikwereti chemari, ihama. Hama dzatinadzi mazuvano hadzifungi kuti pauviri hwenyu mugere sei pamba penyu. Dziomukadzi dzinoramba dzichiunza zvichemo kumukadzi. Dzomurumewo dzichiunza zvichemo kumurume. Saka iwe kana waudzwa nyaya wega, unoziva wega kuti ukaudza murume/mukadzi wako mumba anoti kudii pazviri. Unoziva kuti mari mumba hamuna. Kuti ugoudza uya wakumbira kuti mari hapana, unoziva kuti haabvumi kuti shuwa hauna.

Ndicho chimwe chikonzero chokuti ukwerete mari umwe wako asingazivi wopa munhu uya wakumira. Munhu weukama anokumbira mari ari kukuratidza kuti haakwanisi kukudzorera chero zvodii. Kana wamupa chiziva kuti wamupa. Ukuzve ziva kuti painoperera achadzoka achida imwe.
Murudzi gwedu gwevanhu vatema mune vakawandisa vakangomirira kupiwa mari nevamwe vanhu. Kuti vafunge kuzvishandira vega havagoni. Kana ukavagadzirira mabasa okuita vanotokuudza kuti mari inodiwa yawedzera.

toti wamutengera imba yokurhendesa. Anokuudza kuti mawhindho akaputswa saka anoda magirazi matsva. Iwe womutumira mari. Ukamutengera mota dzebasa anokuudza kuti yafa iwe womutumira mari. Hapana chaunokwanisa kuita kuti asakukumbira mari munhu akadai.

Saka muchizoona munhu achiramba achikwereta mari achitumira hama dzake mukadzi/murume asingazvizivi.

Musi wazvinobuda kuti ndizvo zviri kuitika, munokwanisa kutukana. Chero iwe une chikweretiwo chakadaro unongotuka umwe wako chete nokuti ndizvo zvatiri vanhu. Unohwa munhu achikubvunza kuti sei usingadi kundiregerera pamhosva yandaita iyi asi iwe ndakakuregerera pawakaita yakadaro. Kureva kuti paakakuregerera hapana chaakadzidza pazviri kuti zvakaipa sei.

Chimwe chinoita kuti munhu akwerete mari, kuda kuisa mari pamabhizimisi kumusha iwe usipo. Munhu anokuudza pafoni kuti paita mukana wekuita bhizimisi rokuti nerokuti, iwe wofunga kuti anoziva zvaari kutaura. Hakuna bhizimisi rinobudirira iwe muridzi waro usipo. Ukapa munhu mari yaasina kushandira haambofi akaishandisa zvinokufambira iwe. Zvinoreva kuti ukakwereta mari ukaikandira munhu anokunyebera kuti anoda kuchengeta huku haufi wakaionazve, kureva kuti uchaibhadhara wega kwauri ikoko uko yatopera kudyiwa.

Kana uri munhu anoda zvinhu asi mari usina, unokwanisa kukwereta mari kutenga zvinhu. Zvinoreva kuti hauna kugadzira mukana wekugadzira mari nawo kuti ukwanise kudzosera mari iya. Kushanda hachisi chinhu chinoenderana nokukwereta mari. Munhu anokwereta mari munhu anokwanisa kushandisa mari yaakwereta kugadzira imwe mari.

Toti wakwereta mari iya waudzwa kuti uibhadhare pamakore matatu. Unoita sei kana wadzingwa basa pamakore matatu iwawo. Kuvanhu vakawanda vakadzidza hazvinetsi kuwana rimwe basa, asi kana usina kudzidza zvinonetsa. Ko chii chinokwanisa kuitika kana umwe wako akaziva kuti wakakwereta mari asi hauchina mari yacho.

Patiri kutaura pano kuti mhuri dzakawanda chose dziri padambudziko irori rokuti umwe akakwereta mari ndokuzodzingwa basa mari iya isina kubhadhagwa. Munozvifamisa sei? Kana musina imba zvinoreva kuti hapana chamunoruza. Kana mune imba munokwanisa kutoregwa imba. Kana mune mota, ndidzo dzinotanga kuenda. Hachisi chinhu chakanaka kungoona vanhu vezvikwereti vosvika pamba vachikutorerai moota ipapo iwe wanga usingazivi kuti mukadzi/murume wako ane chikwereti.

kana ukaona uchienda kunokwereta mari usina kuudza umwe wako zvinoreva kuti mese hamuhwisisani. Zvaifanira kuti utange wazama kutsanangurira umwe wako kuti paita nyaya inoda kuti muatsirane kufunga. Ukahwa achikupopotera iwe wamuudza, ziva kuti hamuhwisisani. Hama dzako ndedzakewo saka dzikakumira mari mese munoonorora kuti moita sei. Ukasadaro muchasvika pakupokana chete.

 Kana mapokana panyaya dzemari, muchapokana panyaya dzokuvatana futi, mugopokana panyaya dzokutererana nokutsanangurirana zviitiko zvomumba. Muchaitirana makuhwa kushamwari, mugoudzanazve kuti anoshanda mari iyi ndiani kureva kuti matopokana zvechokwadi.

Mumba mukadzi ndiye munhu anofanira kuhwisisa nyaya dzemari kuti murume wake agare achiziva kuti pana manager mumba anochengeta mari uye anovaka musha. Zvadaro chirega kuonekwa uchitambisa mari, uchipa vanhu mari murume asingazivi, uchisarudza hama dzako dzake usina kupa mari. Mukadzi ndiye anovaka musha. Kuti murume ahwisise kuti mava kuda imba huru, mukadzi ndiye anoudza murume kuti avake imba.

Mukadzi asingahwisisi BUDGET mukadzi achanetseka muupenyu hwake.

Mari yechimbadzo:
Kune vamwe vanoona kuti mari yomumba haikwani votsvaka mazano okuwedzera mari. Vamwe vanofunga kuti kuita zvokutambirisana kunowedzera mari mumba. Kutambirisana kunohi chimbadzo. Chimbadzio chinofamba chichidai. Vanhu vanoshanda vanoungana vari boka rinoita vashanu kana gumi. Zvadaro vanobvumirana kuti votambirisana marii pamwedzi. Umwe noumwe anobvisa mari toti USD 100. Pamwedzi umwe noumwe mari yese yabviswa inoenda kumungu umwe chete, vopota vachichinjana kuita munhu umwe chete iyeye. Zvinoonekwa sokuti munhu uyu anowana nguva yokushandisa mari pane chimwe chinhu chikuru chaanoda kutenga. Toti vanhu vashanu zvoreva kuti wekutanga anowana 500 mwedzi wekutanga, achizoiwanazve mwedzi wegumi. Ipapo mwedzi umwe noumwe anenge abvisawo mari 100 kuti vamwe vaiwane.

Chimbadzo hachibatsiri munhu akangwara kuwedzera mari asi chinobatsira kukwereta mari uchizoibvisa mwedzi umwe noumwe. Unokwereta nhasi woidzorera pamwedzi mina, wechishanu woipiwazve.

Kana ukaita boka revanhu vasiri mbavha unokwanisa kutenga zvinhu zvakawanda, asi kana ukaita munyama unobigwa mari. Kana ukazvigona, chimbadzo chiri nani pakukwereta mari kubhangi nokuti hapana INTEREST. Asi chinopopotedzanisa vanhu veboka.

Makasi
vashoma chose vanokwanisa kutama makasi. Kana watanga kutamba makasi chiziva kuti upenyu hwako nemhuri yako hwapera. Hapana chinhu chinovaka chauchazokwanisa kuita kusvika wafa.

Kuwedzera kushanda: 
Pamwe unoona mumba mari isingakwani wofunga zvokuwedzera maawa aunoshanda kubasa kana kutsvaka rimwe basa raunoshanda maawa mashoma pamusoro pebasa remazuva ese. Zvinowedzera mari asi zvinokwanisa kukushaisa nguva nemhuri yako, zvinova zvinounza mamwe matambudziko mumba.


Kukweretesa mari
Imwezve nyaya ndeyokuti kana une mari isingazikamwi noumwe wako, chinhu chinobvunzisa mibvunzo kana zvikazikamwa kuti wakakweretesa umwe munhu mari. Zvikuru kana munhu iyeye ari murume iwe uri mukadzi kana kuti ari mukadzi iwe uri murume. Unoona murume ane mhuri ohi akakweretesa chirikadzi kana kuti mhandara mari yokutenga ichi neicho mukadzi wake wemumba asingazvizivi. Chero pasina chinoitika pakati pavo, zvinoita sokuti chiripo. Kufungirana kunowanda.

Vakawanda mudzimba umu havana basa nokuziva mari dzinotambigwa vevarume/vakadzi vavo. Ukabvunza murume wangu kuti ndinotambira marii kubasa, handifungi kuti anoziva. Iniwo handizivi kuti anotambira marii. Ndinongova ne IDEA yokuti imarii asi handinei nokuziva chaizvo. Saka tese tinokwanisa kukweretesa umwe munhu mari zvisingazikamwi. Asi hachisi chinhu chakanaka kujaira. Uya kumba uudze umwe wako kuti wapa nhingi mari nokuti ...... Wadaro kana zvikazokunetsa kudzosegwa mari iya munobatsirana kufunga zvokuita uye hapana chinofungisa umwe zvakaipa.

Vanhukadziwo vakawanda zvinozikamwa kuti akakwereta mari kumunhurume, anokwanisa kuibhadhara zvisiri zvemari. Vakadzi tinohwisisa kuti ukabvisira murume bhurugwa anokangamwa zvakawanda. Chirikadzi ikakwereta mari kumurume ane mhuri ikamubvisira bhurugwa zvinokwanisa kuitika kuti mari iya haizobhadhagwi zvachose asi kuti murume uya watowana mukana wekukavira mhodzi mugombo risiri rake. Nyaya dzotokuwandirai.

Koitazve vakadzi vevanhu vanoti muma mukashaikwa chokuti nechokuti vanonokwereta mari kwanhingi mukadzi wake asingazvizivi. Bodo handizvo. Enda undokurukura nhamo yako nomukadzi wemhuri iyo iyo azopira nyaya yako kumurume wake, mari yobuda zviri pachena.


Vakamboiita taurai tihwe.

Mibvunzo nemhinduro 3Mubvunzo
Mhinduro
Q1
Kubata murume/mukadzi avete noumwe munhu

Ukabata murume/mukadzi wako ane umwe munhu, zvinoreva kuti nguva yokupopotedzana neyokutsamwisana yakatopfuura kare. Chirega kutambisa nguva uchipopota. Munhu wawazvionera wega achivatana noumwe munhu haasi munhu wekubvunza kuti zvaita sei.   Mirira vapedze zvavari kuita ugomuudza kuti chitora zvinhu zvako uende kwaunoda kuenda.

Kana wabata murume wako achivatana nomusikana webasa, kana kuti mukadzi wako ane mokomana webasa, usadzinga musikana/mukomana webasa uyu. Rega arambe achishanda kana une mari yokumubhadhara. Chokwadi ndechokuti haisi mhosva yake kuti avatwa naye.

Q2
Kabhinzi kane basa rei kumukadzi
Kubvunza kuti bhinzi ine basa rei pamukadzi zvakanofanana nomukadzi achibvunza kuti chombo chine basa rei pamurume. Kunakigwa kwemunhukadzi kwese zvako kunobva pabhinzi.Bhinzi ine mudzi wayo unotangira pasi payo wopatsana woita midzi miviri woti tande wakati umwe kurudyi umwe kuruboshwe gwechitubu wobatana nechitubu. 

Kana zviya murume ari mukati mechitubu achikwiza mukati nechombo. Anenge achitokwizirira panopfuura nomudzi webhinzi zvinova zvinonaka chose. Ukuwo kana ari munhu akachenjera anokwanisa kuti uku ari mukati uku ari kukweizirira bhinzi chaiyo nemaoko. Kana kuti iye muridzi ange achizvikwizirira nemaoko uku achikoigwa nomurume.

Bhinzi ndiyo inoitisa kuti kuvata nomurume kunake manakire akunoita.
Q3
Kuti murume asahura ndingaite sei

Munhu wese anohura anohura nokuda kwechimwe chezvinhi zvishomanana zvinokonzeresa vanhu kuhura asi zvikonzero izvi zvakasiyana kuvakadzi nevavurme.

Murume kazhinji anohura kana akaziva kuti haasi kugutsa mukadzi wake wemumba. Izvi zvinoitiswa nokuti anoziva kuti anofanisa kunge achigutsa mukadzi asi haazivi kuti zvoitwa sei. Kuzoda kuhura uku kutsvaka kuiwa REASSURANCE noumwe mukadzi kuti anogona basa kuti agowana chokumhura mukadzi wake nacho. Chimwezve ndechokuti akakurira mumhuri ine vabereki vaihurirana zvaizikamwa nevana.

Chimwe ndechokuti haana SELF RESPECT saka haakwanisi kupa rukudzo kune umwe munhu iye asingazvikudzi.

Murume wako akangotanga kuhura hazviiti kuti azorega kuhura.

Hapana chaunokwanisa kuita kuti murume wako arege kuhura kana ambohura.
Q4
Kugeza chibereko kunoitwa sei?

Chibereko chinonetsa kuchigeza kuma nokuti hachikwanisiki kuti muridzi asvike mukati macho. Kamukova kechibereko kari mukati mechitubu uye kadikidiki zvokuti kana penzura chaiyo haikwanipo. Chibereko chinokwanisa kuda kugezwa dzimwe nguva, sokuti wabva mimba kana kuti waita anohi maFABROIDS mukati, unokwanisa kundosukwa chibereko. Asi kazhinji chibereko hachisukwi. Chinozvisuka. Asi kana uchifunga kuti pane zvinokunetsa, enda undoona murapi utariswe.
Q5
Mubobobo haukanganisi here nhumbu?

Mubobobo mushonga unotaugwa navanhu kuti kana murume/mukadzi ane mushonga uyu anokwanisa kuvata nomunhu wese zvake aada kuvata naye. Zvinoreva kuti anongohura nevakadzi/varume vevanhu.

Chokwadi ndechokuti hakuna mushonga unohu mubobobo. Unongori mutauro kuti vanhu vatyiswe nazvo kana vari vega. Hazviiti kuti munhu akwanise kuvata nomunhu asingadi kuvata naye, uyezve hazvigoni kuti uvatwe newe usingaoni mhunhu ari kuvata newe. 


Hazvigoni chose chose. Munhu ava nemakore anopfuura gumi haafaniri kusaona kuti mubobobo mushonga wenhema wekutyisidzira vanhu vasina njere.
Q6
Kwandingawane mushonga wekusunga murume

Unokwanisa kutsvaka Mupasi rese kwemakore kana zana nemakumi mashanu asi chokwadi ndechokuti haufi wakawana mushonga wakadai. 

Pane nyaya dzakawanda dzinotaugwa navanhu pamusoro pezvinoitika. Nyaya zhinji dzakatanga dziri dzekuti vanhu vaseke kusvika dzava pakuti vanhu vofunga kuti ichokwadi. Hazvikwanisiki kuti usunge murume kana mukadzi wako.
Q7
Kukisana kunoitwa sei? 
Kana wafunga kukisana noumwe munhu, iyewo achida kukisana newe, ingokisanai usinga fungwa dzokuti zvinoitwa sei. Ukatotanga kufunga kuti zvinoitwa sei, ndipo paunotokanganisa kukisa kwacho. Kukisana kunoda kuitwa kana muri vanhu vanodanana kwete zvokuita chihure. Kana muchidanana kukisana kunonakidza.

Asi kana uri murume, usapinza rurimi mumuromo memmukadzi kusvika iye atanga kupinza rurimi gwake mumuromo mako kuratidza kuti ari kuda kuti utevedzere.

Kukisana kunoitisa zemo kuvakadzi nokuvarume. 
Q8
Ndokumbirawo kubvunza kuti ndingashandisei kuti kuzasi kwangu kusaite hwema husinganzwisisiki,ndinoedza kugeza ndichiisa chigunwe asi pane hwema husingandifadzi,pane chandingageza nacho here kuty kasmell aka kasanzwika ndigare ndirifresh
Chokutanga ndechokuti usa jaira kuisa mvura mukati mechitubu. Chitubu hachigezwi mukati uye hakuna LIQUID yaunofanira kuisa mukati kuzhe kweurue hwemurume wako umwe chete.

Kana pane hwema hunobuda pachitubu, zvinoreva kuti une INFECTION saka unofanisa kukasira kundorapwa. Usanonoka.

kana wakamovata nomurume panguva yaunoziva kuti hwema hwaivapo, murume ngaaendewo kundorapwa nokuti akasadaro anoti zviya warapwa okupa utachiona hwacho futi.

Usaisa Perfume mukati mechitubu. Chitubu chinozvigeza chega mukati. Iwe unongogeza kuzhe uye pasi peganda rakafukidza bhinzi panova panoita gweme kana kuchipisa. Apa panogezwa ne Vinegar kamwe pavhiki, sezvaunoita muhapwa. Kana une muviri mukuru wogezazve muzvidya nepasi pemazamu panoita BACTERIA inoitisa hwema. 
Q9
Ini ndaita dambudziko randoshuvira kuti dai rakurukurwa. Mushure
memakore maviri taroorana nemudzimai wangu ndakatanga kunzwa kushaiwa
shungu nekurara naye. Handizivi kti dambudziko ringava papi. Pamwe
ingatomira asi shungu chaidzo dzkumuisa ndisina. Chandava kutya
ndchekuti iye anenguva dzaanenga achidawo chaizvo asi ndotadza
kumuitira zvaaonoda. Saka pamwe achafungira zvakawanda, ndinotyira
kuputsika kwemhuri yangu
Vanhu vese, varume vevakadzi vanokwanisa kuita nguva yavasina hanya nokuvatana nomurume/mukadzi. Iyi inyaya yokuti dai vanhu vauinatsa kuhwisisa kuti inokonzera fungwa dzakaita sei mumuoro weumwe wako, waikasira kuigadzirisa.

Pane nyaya dzakawanda dzinoputsa dzimba dzevakaroorana. Nyaya yokusavatwa newe imwe yehuru dzacho. Kana uri munhu ane makore ari pasi pe 50, kufunga kuti umwe wako haana hanya nokuvatana newe chinhu chinoshungurudza zvokuti.

Kana chombo chisingamiri kana kuti usina zemo pamukadzi wako, chokutanga zvibvunze kuti kana uchiona kana kufunga vamwe vakadzi chomo chinomira here. Kana pasina chinochimisa, zvoreva kuti pane chikonzero chaunofanira kukasira kugadzirisa nokuti chokwadi ndechokuti musha wako uchaparara.

Pane zvikonzero zvimwe zvaunokwanisa kusafungira, sokuti:
Une chigwere che BP
Uri kumwa mushonga unoitisa kusamira kwechombo
Uri kushanda basa nguva yakarebesa
Uri kushanda pauri pifema poison.
Iwe kana mukadzi wako akambohura mukasaregererana zvakanaka
Mukadzi wako akazvara mwana. Mwana anoitisa murume ashaye nguva nomukadzi
Imba yamunogara haina kugara zvakanaka.
Hauna mufaro muupenyu hwako.
zvokudya zvako hazvina utano. 
Q10
Kubatwa mazamu kunobatsirei? 
Kubatwa mazamu zvakanaka nomurume wako kunoitisa zemo. Asi kubatwa mazamu nadhokotera kunoitisa kudikitira nokutya kuti pane chaangawana mumazamu.

Kana muchitamba nomurume pane pamuviri wako nzvimo dzaanokwanisa kubatabata achitama nadzo, kana kukisa nomuromo, kana kusveta zvinova zvinoitisa zemo.

Mazamu, mutsiba, zheve, muromo, magaro, dumbu, matinji, zvidya, mabvi, bhinzi.

Zvese izvi zvinowedzera zemo. Kana watova nezemo kare, ukabatwa ganda chero papi zvapo unowedzera zemo. 
Q11
Ndingaita sei kana murume asingadi kutamba neni pabonde
Kana uchiti haadi kutamba newe pabonde uri kureva kuti haadi kumbotanga maitisana zemo mozovatana here kana kuti haatombodi zvokuvatana zvacho?

Kana asingafariri kumbotamba tamba muchibatana nokukiana nokupurudzirana nokukwenyana pamberi nokuzvetana minyatso, etc, iwe ndiwe unotomuratidza kuti zvinhu zvinotonakawo kuzviita. Unotanga nokunanzva zheve dzemurume. Hazviiti kuti unanzve agotadza kumira chombo. Unokwanisazve kusveta minyatso yake zvinova zvinomisa chombo zvakare. Unokwanisa kumukisa pamuromo, nokumupurudzira chombo wopota uchifuridzira. Kudziya kwemweya wekufuridza nawo kunomisa chombo zvinofadza chose.  woziti waone kuti chamira chimbodetemba mutupo wake umuudze kuti kuona chimire kunokufadza chose.

Mangwana anokurega uchitambazve nacho mopedzisira moita tsika yokumbotamba musati mapinzana.

Kana asingadi kuvatana zvachose pane nyaya dzamunofanira kugadzirisa nokuti mucharambana nguva isina kupera yakawanda. 
Q12 
Ko vakadzi vanofarira here hurume. 
Vakadzi vakawandisa vanofarira murume anoti pakuvatana obudisa urume hwakawanda huchipiwa mukadzi. Iyi inyaya yokuti zvinoratidza kuti anoda kuvata newe nomoyo wese. Kana murume akasabuda urume pakuvatana zvinoshungurudza mukadzi nokuti anoona sokuti haana kugona basa.

Kuchururuka mapedza basa zvinoratidza kuti wapiwa urume hwakawanda. Vazhinji tinokomburena hedu asi nechomumoyo kufara kuti murume wangu andipa hwakakwana nokuti anonakigwa nokundivata.

Asi chokwadi hacho ndechokuti chinowanza urume kuwanda kwemvura yaanomwa murume wako. 
Q12
Chii chinoitika kana ukagarisa usina kuvata noumwe munhu? 
Kana uri munhurume unotanga kuzvirotera (kubuda urume uri kuhope) Kana uri munhukadzi hapana chinoitika.

Kuzvirotera hapana chakwakaipa. 
Q13
Ndakapiwa nhumbu nomurunyana. Ndodii?

Murume airwara pandakavata nomuningina wake. Ndakazoziva kuti ndine nhumbu murume ashaika.  
Wakahura nehama yomurume murume ari mupenyu. Chiwana mukuna wekuzivisa murume uyu kuti wava nemimba. Wadaro kana ane mukadzi nechekare usada kupokanisa vaviri ava.

Rera mwana wako wakadzima kuti vanhu vakubatsire kurera. Usawanza nyaya dzako. 
Q14
Kana ndichiswa nomurume wangu hapana chandinonzwa chandingati chinonaka. Ndingaitawo sei. Ndini here kana kuti murume ane diki. 
Saizi yechombo handiyo inoita mukadzi anakigwe. Maitire amunoita ndiwo anoita munakigwe mese. Kana ichiti hapana zvainohwa handizivi kuti uri kuti hauhwi kuti chombo chapinda here kana kuti muchikoirana hauhwi kuti muri kukoirana.

Kana uchifunga kuti murume wako ane diki zvinoreva kuti iyewo ari kufunga kuti iwe wakakurisa zasi. Ngatichitarisa kuti chiri nyore kugadzirisa ndechipi. Hazviiti kuti murume akudze chombo chake chero zvodii. Asi munhukadzi anokwanisa kusimbisa masuru kusvika ava kugona kushinya chombo chero chesaizi ipi zvayo. Verenga pakahi kusimbisa masuru.

Mochinjazve maitire enyu. Ukavata nedumbu worega makumbo ari pamwe chete asi wongoti simudzei chiuno kusvika murume akupinza neshure, uchaona kuti unokwanisa kushinya chombo zviri nyore, uye chombo chinopinda chese zvichibva nokuti une muviri wakakura sei.

Ukavata nedivi murume wokutanyanga gumbo riri pasi woisa riri pamusoro pafudzi rake, murume anopinda zvinogutsa chose. Imozamai izvozvo. 
Q15
Ndokubirawo rubatsiro. Ndakaroora muna March 2015 mukadzi wangu ndokuuya kuzogara neni. Before taingoonanana kamwe chete pamwedzi. Takatanga zvebonde muna November 2014.

Dambudziko nderokuti mukadzi wangu haaguti. Anoda bonde mzuva ese, pamwe kaviri pazuva. Zviri Normal here izvi.
Vese vachaverenga nyaya yako vachakutuka nokusaziva upenyu kwauri kuratidza. Kana muchangoroorana munoita nguva yakareba muchingoti chero pamawana mukana movatana. Ndizvo zvinoita vanhu vese vakaroorana zvorudo. Vakaroorana zvokutizira ndeimwewo nyaya.

Zvamuri kuita izvi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa mumba tsva. Iwe chirega kuona sokuti mukadzi wako haaguti. Ramba uchimupa zvaanoda uchiratidzawo kuti uri kufarira zvamuri kuita. Ukaita sokuti hazvikufadzi unoshungurudza mukadzi wako chose.

Chinhu chakanaka kuti munogara pakanaka pokuti munokwansa kuvatana zuva nezuva pasina anokukanganisai. Chiona kuti wafadzawo mukadzi wako. Mune rombo raknaka chose. Zvichazochinja mava nemwana nokuti munoshaya hope uye munoneteswa nokurera mwana. Rambai makadaro. 
Q16
Kuti chombo chinzi chidiki chinenge chiri chidiki zvakadii?
Pane musikana akanditi ndine chomo chidiki saka zviri kundinetsa
Varume vakawandisa vanofunga kuti kukura kwechombo kune basa asi hakuna basa pakuvatana nomukadzi anoziva zvaari kuita. Chomo chinofanira kukura kupfuura 12cm kureba iye 13cm kukora (kusungwa nebhandhe rakareba 13cm) 

Kana chombo chimire AVERAGE yokukura yevarume inoti. 
Kureba 14 cm kukora 13cm Kureba kunopimwa pamusoro

Chitubu chemukadzi chakadzika 9 cm uye chinotatamuka pakupinzwa chombo saka hazvinei kuti chombo chakakora sei.
Q17
Ko CANCER yechibereko inoitiswa nei? 
Cancer dzinoita pazvinhu zvokugadzira vana dzakasiyana siyana
Kunoti OVARIAN cancer inoitika panogadzigwa mazai
Koti CERVICAL cancer inoitika pamuromo wechibereko panopinda nourume muchiereko kana wavata nomurume

Cervical Cancer kazhinji inoitiswa nokuti munhu akatanga kuvata nevarume pasina makondomu iye musikana ane makore ari pasi pe 18. Zvinoreva kuti achazoita Cancer iyi ava munhu mukuru.

Ukavatazve nevarume vanopfuura 6 usingashandisi makondomu  unowedzera chose chanzi yokuzoita CANCER iyi. Kuvenganisa urume hwevarume kunoitisa CANCER iyi.

Kotizve kana murume wako achihura nevakadzi vanohura nevamwe varume iwe uchizovata naye, unoita cancer iyi.

Asi kune zvimwewo zvikonzero zve CANCER iyi, sokuti kana mumhuri yenyu muine vanhu vaiita inokwanisa kuiitawo. GENETIC. 
Q18
Ko chombo chihombe chinokwanisa kundikuvadza here ndikarara nemurume anacho? 
Chombo chihombe chinokwanisa kukukuvadza kana warega chichikupinzwa usina kunyorova. Chombo chesaizi ipi zvacho chinokwanisa kukukuvadza kana usina kunyorova. Ndizvo uchiona kuti kana munhu ava munhu mukuru uye ajaira kugarovata nomurume, akabatwa chibharo nebhinya anokwanisa kukuvara. Hazvirevi kuti bhinya rine chombo chikuru asi kungoti mukadzi anenge asina kunyorova.

Kana wakanyorova chitubu chinotatamuka zvokukwanisa kuoindwa nechombo chero chikurusa, asi zvinoda wakarerusa muviri uye wakanyorova zvakakwana usingatyiswi nukupindwa nechombo chacho. 
Q19
Kune mishonga yechivanhu yekukudza chombo here? 
Mhinduro chaiyo yechokwadi ndeyokuti hakuna mushonga wakadai muchivanhu kana mune chimwe chirudzi. Kana ukatomuwana kasira kundiudza ndikubatsire kuita mabhiriyoni emaUSD emari nokuti vanhu vakamirira kuti kuwanikwe mushonga wakadai vakawandisisa. 
Q20
Kana mukadzi wangu achihura ndingazviziva sei kuti anohura? 
Kuti uzive kuti mukadzi anohura anenge iye atoda kuti uzvizive kuti anohura. Vanhukadzi vanokwanisa kukavhira zviito zvavo kupfuura varume. Ukazoona wobata munhukadzi kuti ari kuhura zvinoreva kuti iye atoda kuti umubate.

Kana uri munhu anongodawo hake kuziva kuti anohura here kana kuti haahuri, fungwa iyoyo kazhinji yabva pakuti iwe unohura asi haudi kuti iye ahurewo. Tsvaka mutikitivha atevere mukadzi wako kwevhiki mbiri akuudze zvese zvinoitika. Kupumha munhu uhure usina kumubata achihura handizvo. 
Q21
Zvinorevei kana murume achiti kuzasi kwemukadzi kwakazara mvura. 
Kana mukadzi akaita zemo, anonyorova zasi kuti kana opinzwa chombo vese murume nomukadzi vosasvuuka. Hino kune varume vanoti kana ane chombo chidikidiki mukadzi wake akanyorova zvakakwana, pakunopinza paya murume haazadzi chitubu chomukadzi saka friction inoita shoma. Murume pane kuti abvume kuti ndiye ane dambdziko, anokasira kupomera mukadzi mhosva asi ndiye apa mukadzi zemo kuti anyorove.

Kana ukaona uchinyatsonyorova chinja paitire amunoita pakupinzana, Vata nedumbu makumbo ari pamwe chete wosimudzira chiuno zvishoma murume opinz. Moita makadaro. 
Q22
Unozviona sei kuti mukadzi anokwirisa. 
Unoti kumukazi, "ndokumbirawozve kukukwira." Kana akati uya ukwire zvoreva kuti anokwirisa. Kana akaramba zvoreva kuti haakwirisi.

Mubvunzo wako hauna musoro zvachose. 
Q23
Kuchemerera pabonde
 kuita sei
Kuchemerera kuti zviya murume achikurhoja, kunaka kwazvinoita kunoita kuti usakwanisa kungonyarara zvichiitika asi kuti unochemachema kuita sokuti zviri kugwadza asi izvo zvichinaka. Kuchemerera i NOISE inoitwa, zvikuru nomunhukadzi pakuvatana. vakaita REASEACH vanoti munhukadzi kana akagadzikana hana anonakigwa kupfuura munhurume. 
Q24
Ko kana une nhumbu chibereko chinobudisa tsvina here (mkuenda kumwedzi)
Kana wabata mimba zvoreva kuti hauchaendi kumwedzi kuzvika wazvara mwana. Kumwedzi kunoitiswa nokuti wakandira zai rikashaya urume hwekuiribatsira kutanga kugadzira mwana muchibereko. Ndizvo chibereko chiya change chagadzirira kuchengeta mwana chinobva chato bhowekana nazvo choramwa zvese zvachanga chagadzira kuti mwana azokuriramo.  Ndizvo zvinobuda zvava ropa rokumwedzi. Ukafunga kuti une mimba, ukazoona woenda kudzi, ziva kuti hauna mimba.
Q25 
Munhukadzi anobvumidzwa kubata chombo chomurume here pakuvatana? 
Ndizvo chaizvo zvaunotobvumidzwa kuita sezvaanongobvumidzwawo kukubata pambero pako achitotamba napo. Iwe tambawo nechombo chake. Chinhu chinonakidza chose kutamba nacho nokuda kwemaitire acho anotoshamisawo hawo.

Asi kana uchipinda Chechi yeChitawara havadi kuti mubatane pamberi kana kuita zvokupanana zemo muchipurudzirana magaro kana kusvetana mazamu, kana kuratidzana pamberi. Vanongoti mukadzi ngaavhurire murume murume opinza, mokweshana zvopera. Havadi kuti munakigwe nazvo.
Q26
Ko kana mukomana andisinei naye akandibata mazamu ndoita sei? 
Mukomana wausinei naye akakubata mazamu unofanira kukasira kuudza mapurisa asungwe nokuti hazvibvumidzwi pamuteme wenyika zhinji. Mukomana haafaniri kukubata mazamu, magaro, kana muviri wako kuzhe kwekuti achiita FIRST AID paita accident. 
Q27
Ko chinonzi kutunda kwemukadzi pakusvirwa nomurume kuita sei. ?

Handina kumbozviitawo asi ndava nemwedzi mitatu ndaroorwa. Zvinoitwa sei?

Chii chingakonzera kuti ndisatunda? 
Pavakadzi vakawanda vara rokuti kutunda haribatsiri hwisiso yedu nokuti ivara rakabva kuvarume. Murume anohi atunda kana aburitsira urumwe mukati mechitubu chomukadzi atunda urume.  Pakutunda uku anonakigwa chose nazvo.

Mukadzi anonakigwa chose kana akapinzwa chomo akakoigwa nomurume chombo chichikwiza madziro echitubu zvinova zvinonaka. Asi panosvika nguva yaanonatsonakigwa zvakapfuuridza zvokuti kana kufema chaiko anombotadza. Kanguva aka kanoita kuda miniti imwe chete. Mukadzi anoshaya CONTROL yomuviri wake, zvinonaka, nokutyisa nokuvhundusa zvese pamwe chete.

Zvadaro anohi atunda asi hapana chinenge chatundwa chaicho. Vashomanana vanobuda mvura muchitubu inototiwo tsaaa tsaa seweti asi isinabudi muburi reweti.

Pachirungu kutunda kwemukadzi kunohi ORGASM kana kuti CLIMAX kana kuti PEAK. Zviri nani udzidzire kuita ORGASM asi zviri nyore kuzviitisa nokuzvikwiza bhinzi nemaoko pane kuitiswa nokuiswa nomurume.

Kana iwe muridzi usina kuzvidzidzisa kutunda zvinonetsa kuti utundiswe nokuiswa nomurume. Mhomho yese yevakadzi yauri kuona 30% chete ndivo vanogarotunda. Vamwe ava kuti atunde anoti paya avata nomurume, murume anokasira kupedza iye asina iye ozvipedzisa nemaoko.
Q28
Ndingaitawo sei. ndiri rovha uye murume wangu haana hanya neni zvachose
Kuva rovha kana kuti munhu aingashandi hazvichaiti mazuvano kana uri mukadzi/murume wemunhu. Unofanira kuwana chimwe chinhu chaunoita uchiwana mari chero mari yacho iri shoma hayo unofanira kuita.

Kushandira umwe munhu kunonetsa. Kuzvishandira kuri nani chose. Mabasa aunokwanisa kuita akawandisa. Kana usingahwisisi nditumira mwadhi kukero yangu inoti maichibwe@yahoo.co.uk
Q29
Vakuru vemusha wedu vari kuti mudzimu uri kuda kutaura pandiri. Zvinorevei? 
Kuhi mudzimu unotaura pamunhu, zvinotaugwa nevanhu vava chembere vaya vanenge vaperegwa nokugwara kwemwana nechigwere chinohi pachirungu MENTAL ILLNESS. Kwedu kuvanhu vatema hatidi kungobvuma kuti mwana aita MENTAL ILLNESS pasina chikonzero chinoonekwa, saka tinonotsvaka zvikonzero kuvanhu vanonyeberawo kuti vanoziva.

Kana pane zvinoitika pauri zvaunoziva iwe, kasira kundorapwa nevarapi wovaudza zvese zviri kuitika voongorora zvakanaka wopiwa mishonga. Wotarisazve kuti muupenyu hako hauna STRESS pane imwe nyaya iri kukudya moyo. Kana kuti hausi kumwa imwe mishonga yausinanatsi kuhwisisa kuti inorapa chii. Ndinyorere nyaya yese titaure nokuti unokwanisa kutozokanganisika fungwa zvachose.  Hakuna chinhu chinohi mdzimu. Kana munhu afa atofa haachakwanisizve kutaura nevapenyu chore tikada zvakadii kuti ataure nesu. Usaudzwa nhema navanhu. 
Q30 
Kurambidza mukadzi kushanda kwakanaka here? 
Kune varume vasina CONFIDENCE pazviito zvevakadzi vavo. vanoona sokuti mukadzi akangobuda mumba ava kutohura. Zvinobva pakuziva kuti haasi kugutsa mukadzi mumba uye haazivi kuti oita sei panyaya yacho. Saka anopedzisira ava munhu anochengera mukadzi asi ipapo mukadzi hapana chaaita chakashata.

Vakadzi vakawandisa vanoshandira mhuri dzavo uye vanofarira varume vavo kana pasina zvakaipa zvinoitwa omurume. Asi murume anoda kupiwa confidence nomukadzi wake kuti agadzikane hana. Ukaona murume achikurambidza kushanda haisi nyaya yekuti haadi kuti ushande asi kuti inyaya yekuti haazozivi kwauri nguva dzese. Munhu anofunga kuti mukadzi munhu anoda SUPERVISION kuti asahura.

Koitazve murume anoda kuti ushande asi usingazotambiri mari yakapfuura yake. Kufungwa kuti unozofunga kuti ndiwe wava murume wobva wamudherera. Murume akadai zviri nani kungosiyana naye nokuti uchaitazve mamwe matambudziko. 
Q31
Zvakanaka here kukwesha nhova?
Zvakaipisisa. Unokwanisa kuuraya mwana wako. Nhova hachisi chigwere. Nhova inoonekwa pamwana ari mucheche kana mabhonzo emumusoro wake asati asimba. Mwana anozvagwa akadai kuti musoro wake usanetseka kubuda nomuchitubu.

Zvadaro ukaona nhova yakaita gomba kana kuti ichitambatamba, zvinoreva kuti mwana ari kuda mvura yokumwa kana kuti mukaka. zvinoitiswa ne DEHYDRATION. Mwana haakwanisi kutaura kuti ari kuda mvura saka tinoona nemaitire enhova.

Usarapa nhova zvachose. unokuvadza mwana. Kune vana vakawanda chose vanofa nokuti madzimai avo havahwisisi nyaya yenhova. 
Q32
Bonde munhu uchangobva kuzvara tinotanga kwapera nguva yakadii? 
Verenga pakahi "Mimba youktanga"  uhwisise zvakanaka kuti munodzokera pabasa riini uye kuti unokwanisa kuita mimba here.
Zvinoda munatse kuzvihwisisa mese. 
Q33
Mhandara musikana akaita seiko? 
Mhandara musikana asina kumbovata nomurume. Hazvina basa kuti ane makore mangani. Vamwe vanotanga kuvata nevarume vari vanana (14-18) vamwewo vanotanga vava vanhu vabva zera, (18-25) Kozoita vamwe vanomirira kusvika vawanikwa. Koitazve vamwe vanopfuura makore 30. Hapana chakaipa asi kungoti ukatanga makore ari pasi be 18 muviri wako unenge usina kupera kukura saka zvinokonzera cancer yechibereko kukasirisa kutanga kuvata nevarume. 
Q34
Zvinoita here kugara nomurume asina kupedza kuoora? 
Zvinoita chose chose. Kuroora hakufaniri kupedzwa nokukasira. Chinobviswa imome youmai chete inova inobvisigwa kuti muwane mvumo yokuvata mese uye kuhi mava murume nomukadzi. Kana mombe youmai yagamuchigwa wava mukadzi wemunhu wava nemvumo yokuti unokwanisa kuti murume akauya kumba kwenyu vabereki vanokupaimba yokuvata naye. Mukaenda kwake ndizvozvo futi. 
Q35
Kuchemerera kwemukadzi pabonde kunorei? 
Kuchemerera kunoreva kuti mukadzi ari kunakigwa nezviri kuitika pakuvatana kwenyu. Vanhukadzi kazhinji vanonkigwa kupfuura varume, ndoosaka vasingakwanisi kungonyarara, zvikuru kana zvikatora nguva muchikoirana. Vanhukadzi vanoda nguva yakareba muchikoirana toti kupfuura maminitsi 10.

Q36Ndibatsireiwo veduwe. Ndine dambudziko rokuti ndinoda kusvirwa nomurume wangu kakawanda zuva nezuva asi iye ari kuzvitadza.

Akaita kaviri pazuva oramba kuwerdzera. Vamwe munozviitawo sei nokuti ini zviri kundiremera. Ndinoda kakawanda. 
Hazviiti kuti varume vakwanise kuvata nevakazi vavo kakawanda mazuva ese. Panoitawo umwe musi waanozviita asi kwete mazuva ese. Kana achitokwanisa kaviri pazuva ari kugona basa chose asi chionai kuti pakuita ipapo wagutswa nazvo. Akatora nguva refu muchikoirana asina kukupa urume unokwanisa kunakigwawo kusvika pakuguta

Zvinokwanisika kuti pamuri kuita unosara une zemo zvinoreva kuti unokasirazve kuda kuvata naye. Pavanhukadzi vakawanda murume anokwanisa kaviri pazuva anotowonekwa somurume anogona asi zvichibva pakuti pamunoita mukadzi anogutawo.

Wanai mazano okuti udzidzise murume kukutundisa nemaoko. Mutaridze kuti angaita sei pabhinzi yako zvaunoita iwe kana uri wega. Kana azvigona izvozvo wopota uchimukudzira kuti agaroita. 
Q37Ko chii chinoita kuti chombo chimire? Chinoita kuti chombo chimire kana murume ane zemo ndicho chimwe chete chinoitisa kuti pamweri pemukadzi pazvimbirire kana mukadzi ane zemo.
Zemo rinotangira mufungwa. Fungwa ikangofunga chimwe chinhu chakarerekera pane zvokuvatana, unokwanisa kuita zemo muviri wese asi kungoti kuzasi ndiko kunoonekwa kuti pane zviri kuitika. Kwemungukadzi kunzozvimbirira uye anohwa kushosha nokunyorova. Bhinzi inokura yokira sezvinongoita zvombo chomurume. Mazamu anomira minatso. Murumewo anomira chombo

Zvese zvokumira zvinoitiswa neropa rinoti ukaita zemo romhanya rondozadza tsinga dzakawanda dziri pamberi. 
Q38Zvinoita here kuti ndivate nomukadzi wasekuru vangu. Mukadzi wenhaka? Kana sekuru vafa, pamutemo wechikaranga, unokwanisa kutaurirana nambuya vako moroorana mogara mese zvegugara nhaka. Kana sekuru vari vapenyu, hazviiti kuhura nambuya.

Pamutemo wemazuvano, hazviiti kutora mukadzi wafigwa nomurume kana usingazivi kuti chauraya murume wacho chii. Usati wavata nambuya vako endai mese kundotesitwa moudzwa pamuri. Kana muri vatsvene moronga yokuroorana.

Tichiongorora tichiona kuti iwe uri munhu anofaririra kuvata nevakadzi vevanhu, zvinokwanisika kuti iwe une chigwere saka unofanira kutesitwa nguva nenguva. Unofanira kushandisa makondhomu.
Q39Murume anopedzisira kuvata nomukadzi anemimba riini?

Mukadzi wangu ane mimba asi tichiri kungovatana.
Hapana nguva yokuti ungati hazvichaiti kuvata nomukadzi ane mimba. Zvinoita kuvatana mwana oda kuzvagwa chero kwasara zuva rimwe chete. Zvinongobva nokuti iye mukadzi wako anohwa sei nokuti pamwe zvinonetsa kuvata nomurume kana mimba yakurisa.

Chinhu chaunofanira kuhwisisa ndchokuti kana mukadza akanatso kunakigwa akaita ORGASM anokwanisa kutanga kuzvara. Saka kana mazuva ava pedo, itai henyu asi mohwisisa kuti zvokuvatana zvinokwanisa kuti mukadzi azvare mwana.

Vanambuya vanogamuchira mwana vairipisa murume kana vaona urume panozvagwa mwana kureva kuti nyakuzvara ange avata nomurume madeko. Saka vakawanda vanovatana mukadzi ane mia yakurisa. Hapana chakaipa. Vamwe vakadzi vanotoshusha murume kusvika abvuma kuvata naye. 
Q40Panoita nguva yokuti ndichirega kuvata nomurume here nokuda kwezera, kuti ndava munhu mukuru?Hakuna zera rokuti ungati hazvichaiti kuvata nomurume. Vanhu vakawandisa vava vanhu vakuru vanongovatana vachingonakigwa zvakangodara. Chinongonetsa munhukadzi ava mukuru ndechokuti anokwanisa kutora nguva kuti anyorove kuzasi kuti murume apinze chombo zviri nyore.

Asi somunhu mukuru hausvodi kuudza murume kuti hauna kunyorova saka ngaambowedzera kutamba nezvinhu makamirira. Iwewo mukadzi kutamawo nomurume sokuti kupurudzira chombo kuti chinatse kumira uye kufunga kuti chichakupa mufaro. Fungwa ndidzo dzinonyorovesa zasi.

Kana pasina kunatsonyorova murume anokwanisa kushandisa mate emumuromo kupfita pamuromo wechitubu asati apinza chombo. Mukadziwo kana achida kutanga asveta chombo kuti chinorove anoita. Iko kusveta chombo kunowezeresa kunyorova zasi.

Kune vakawanda vanovatana vava nemakore anopfuura 70 kana 80.
Muhukadzi anogarovata nomurume haakasiri kuchembera. uye haana dambudziko kuzasi. Vana mbuya naanasekuru vanotogaroisana chose asi kungoti pamwe vanoita kamwe chete pavhiki.
Q41Ko sei mukadzi achibuda
mvura pakusvirwa?
Mubvunzo wako ndiwo hawo. Munhukadzi wese kana akaita zemo anonyorova mukati mechitubu chake kusvika pakusinira zvinoonekwa nokunyorovesa bhurugwa. Kana akaita zemo chero ari kubasa anotonyorova zvokuti pamwe anofanira kutochinja bhurugwa nokuti zvinoitisawo hwema hunokwanisa kunhuwidzwa navamwe.

kunyorova uku haisi mvura asi i oiri yakatsetseka chose zvokuti inoerera semvura. Kana fungwa ikangofunga kuti pano pangangoita chomo chinopinza muchitubu changu, chitubu chotogadzirira kupindwa, chozara oiri iya kuti pamunovatana musasvuuka pakukwizirana.

Murumewo kana ukamupurudzira chombo uchitamba nacho chimire unoona pobuda madomhwe eoiri yakatsetseka kupfuura mafuta e FACE cream. inonakidza kuzora pamimwe. Uku kuitirazve kuti pamunoisana musasvuuka.

Murume anoziva nezvevakadzi anomirira mukadzi onyorova ozopinza chomo. Kana ukapinza mukadzi asina kunyorova zvinogwadza mukadzi. Ndoosaka kubatwa RAPE kuchikuvadza mukazi. 
Q42Matinji emukadzi akaita seiAkada kuita semapapiro echipembenene toti rimwe bapiro uku rimwe uko buri pakati. Vamwe vana matinji makuru vamwe madiki vamwe akareba zvokutorembere, vamwewo madiki zvokuti haaonekwi kuzhe kwechitubu asi ukabhenengura maromo echituu unomaona.

Vakadzi vakasiyana siyana sezvakangoitawo varume. Vamwe vane bhinzi hombe vamwe diki.  Matinji anozvimbirira nokunyorova kana muridzi ane zemo. bakubata anotsvedza. Anofarira kubatwa batwa. Kana waita zemo murume akakubatabata zvinonaka
Q43Ukasamwa mapiritsi e HIV kwemwedzi wese chii chingaitika? 
Q44
Q45