Tuesday, 23 June 2015

Kukwereta mari murume/mukadzi wako asingazivi

Nyaya yokukwereta mari umwe wako asingazivi inokonzera chiiko? Ndohwa vamwe vachitoshushikana nayo zvokuti vanotsamwisana kusvika pakuda kuputsa musha. Inyaya yakakosha zvakadii pauviri hwenyu.

Kana uchigara munyika dzisinei nokuchengera mari dzevanhu vanogaramo, uchaona kuti zvinokwanisika kuti murume nomukadzi vaite mari dzavo pakasiyana pokuichenetera. Umwe anoita ACCOUNT kunerimwe bhangi umwe ari kune rimwe. Zvinoreva kuti kana vaya vokubhangi vachiona uchigaroisa mari mubhangi, vanofunga kuti uri munhu anogona kuchengetedza mari vobva vakukwezva kuti ukwerete mari.

Nyaya yemari mumba inopopotedzanisa mhuri dzakawanda chose zvokuti munokwanisa kurambana nokuda kwekusahwisisana kwatangira panyaya yemari. Nyaya iyi inotangira pane zvakawanda zvinoti:

Mari haikwani pane zvamunoda kuita nayo mumba.
Hama dzinokumbira mari imi musina yokudzipa
Umwe pakati penyu haazi munhu anovaka,
Umwe anoshanda umwe haashandi
Hamusi vanhu vagere zvakanaka pamusha penyu
Kutaurirana zviri pachena kunokunetsai zvikuru murume
Muri vanhu vemazera akasiyana
Hamuna kudzidza zvakada kufanana.

Kana mune chimwe cheizvi nyaya yemari inogaromuka mumba menyu. Chimwe chinomutsa nyaya ndechokuzikamwa kuti wakakwereta mari kuBhangi kana kuti kune umwe munhu ukasaudza umwe wako. Kusaudza umwe zvoita sokuti pane chawanga uchida kuvanza saka pobuda mubvunzo wekuti wanga uchiidii mari yawakwereta.

Kuwereta kubhangi kuri nani pane kukwereta kumunhu nokuti zvokumunhu zvinofumura umwe wako kuita sokuti hamugoni BUDGET pamba penyu. Kana wakwereta kubhangi zvinozikamwa kuti ukatadza kuzibhadhara munokwanisa kutiregwa fuma yamunayo. Saka kusaudza umwe wako zvichikwanisa kuzomuitisa munhu asina musha kana watadza kubhadhara ndizvo zvinotsamwisa.

Chikuru chinokonzera munhu kuti asvike pakuvanza chikwereti chemari, ihama. Hama dzatinadzi mazuvano hadzifungi kuti pauviri hwenyu mugere sei pamba penyu. Dziomukadzi dzinoramba dzichiunza zvichemo kumukadzi. Dzomurumewo dzichiunza zvichemo kumurume. Saka iwe kana waudzwa nyaya wega, unoziva wega kuti ukaudza murume/mukadzi wako mumba anoti kudii pazviri. Unoziva kuti mari mumba hamuna. Kuti ugoudza uya wakumbira kuti mari hapana, unoziva kuti haabvumi kuti shuwa hauna.

Ndicho chimwe chikonzero chokuti ukwerete mari umwe wako asingazivi wopa munhu uya wakumira. Munhu weukama anokumbira mari ari kukuratidza kuti haakwanisi kukudzorera chero zvodii. Kana wamupa chiziva kuti wamupa. Ukuzve ziva kuti painoperera achadzoka achida imwe.
Murudzi gwedu gwevanhu vatema mune vakawandisa vakangomirira kupiwa mari nevamwe vanhu. Kuti vafunge kuzvishandira vega havagoni. Kana ukavagadzirira mabasa okuita vanotokuudza kuti mari inodiwa yawedzera.

toti wamutengera imba yokurhendesa. Anokuudza kuti mawhindho akaputswa saka anoda magirazi matsva. Iwe womutumira mari. Ukamutengera mota dzebasa anokuudza kuti yafa iwe womutumira mari. Hapana chaunokwanisa kuita kuti asakukumbira mari munhu akadai.

Saka muchizoona munhu achiramba achikwereta mari achitumira hama dzake mukadzi/murume asingazvizivi.

Musi wazvinobuda kuti ndizvo zviri kuitika, munokwanisa kutukana. Chero iwe une chikweretiwo chakadaro unongotuka umwe wako chete nokuti ndizvo zvatiri vanhu. Unohwa munhu achikubvunza kuti sei usingadi kundiregerera pamhosva yandaita iyi asi iwe ndakakuregerera pawakaita yakadaro. Kureva kuti paakakuregerera hapana chaakadzidza pazviri kuti zvakaipa sei.

Chimwe chinoita kuti munhu akwerete mari, kuda kuisa mari pamabhizimisi kumusha iwe usipo. Munhu anokuudza pafoni kuti paita mukana wekuita bhizimisi rokuti nerokuti, iwe wofunga kuti anoziva zvaari kutaura. Hakuna bhizimisi rinobudirira iwe muridzi waro usipo. Ukapa munhu mari yaasina kushandira haambofi akaishandisa zvinokufambira iwe. Zvinoreva kuti ukakwereta mari ukaikandira munhu anokunyebera kuti anoda kuchengeta huku haufi wakaionazve, kureva kuti uchaibhadhara wega kwauri ikoko uko yatopera kudyiwa.

Kana uri munhu anoda zvinhu asi mari usina, unokwanisa kukwereta mari kutenga zvinhu. Zvinoreva kuti hauna kugadzira mukana wekugadzira mari nawo kuti ukwanise kudzosera mari iya. Kushanda hachisi chinhu chinoenderana nokukwereta mari. Munhu anokwereta mari munhu anokwanisa kushandisa mari yaakwereta kugadzira imwe mari.

Toti wakwereta mari iya waudzwa kuti uibhadhare pamakore matatu. Unoita sei kana wadzingwa basa pamakore matatu iwawo. Kuvanhu vakawanda vakadzidza hazvinetsi kuwana rimwe basa, asi kana usina kudzidza zvinonetsa. Ko chii chinokwanisa kuitika kana umwe wako akaziva kuti wakakwereta mari asi hauchina mari yacho.

Patiri kutaura pano kuti mhuri dzakawanda chose dziri padambudziko irori rokuti umwe akakwereta mari ndokuzodzingwa basa mari iya isina kubhadhagwa. Munozvifamisa sei? Kana musina imba zvinoreva kuti hapana chamunoruza. Kana mune imba munokwanisa kutoregwa imba. Kana mune mota, ndidzo dzinotanga kuenda. Hachisi chinhu chakanaka kungoona vanhu vezvikwereti vosvika pamba vachikutorerai moota ipapo iwe wanga usingazivi kuti mukadzi/murume wako ane chikwereti.

kana ukaona uchienda kunokwereta mari usina kuudza umwe wako zvinoreva kuti mese hamuhwisisani. Zvaifanira kuti utange wazama kutsanangurira umwe wako kuti paita nyaya inoda kuti muatsirane kufunga. Ukahwa achikupopotera iwe wamuudza, ziva kuti hamuhwisisani. Hama dzako ndedzakewo saka dzikakumira mari mese munoonorora kuti moita sei. Ukasadaro muchasvika pakupokana chete.

 Kana mapokana panyaya dzemari, muchapokana panyaya dzokuvatana futi, mugopokana panyaya dzokutererana nokutsanangurirana zviitiko zvomumba. Muchaitirana makuhwa kushamwari, mugoudzanazve kuti anoshanda mari iyi ndiani kureva kuti matopokana zvechokwadi.

Mumba mukadzi ndiye munhu anofanira kuhwisisa nyaya dzemari kuti murume wake agare achiziva kuti pana manager mumba anochengeta mari uye anovaka musha. Zvadaro chirega kuonekwa uchitambisa mari, uchipa vanhu mari murume asingazivi, uchisarudza hama dzako dzake usina kupa mari. Mukadzi ndiye anovaka musha. Kuti murume ahwisise kuti mava kuda imba huru, mukadzi ndiye anoudza murume kuti avake imba.

Mukadzi asingahwisisi BUDGET mukadzi achanetseka muupenyu hwake.

Mari yechimbadzo:
Kune vamwe vanoona kuti mari yomumba haikwani votsvaka mazano okuwedzera mari. Vamwe vanofunga kuti kuita zvokutambirisana kunowedzera mari mumba. Kutambirisana kunohi chimbadzo. Chimbadzio chinofamba chichidai. Vanhu vanoshanda vanoungana vari boka rinoita vashanu kana gumi. Zvadaro vanobvumirana kuti votambirisana marii pamwedzi. Umwe noumwe anobvisa mari toti USD 100. Pamwedzi umwe noumwe mari yese yabviswa inoenda kumungu umwe chete, vopota vachichinjana kuita munhu umwe chete iyeye. Zvinoonekwa sokuti munhu uyu anowana nguva yokushandisa mari pane chimwe chinhu chikuru chaanoda kutenga. Toti vanhu vashanu zvoreva kuti wekutanga anowana 500 mwedzi wekutanga, achizoiwanazve mwedzi wegumi. Ipapo mwedzi umwe noumwe anenge abvisawo mari 100 kuti vamwe vaiwane.

Chimbadzo hachibatsiri munhu akangwara kuwedzera mari asi chinobatsira kukwereta mari uchizoibvisa mwedzi umwe noumwe. Unokwereta nhasi woidzorera pamwedzi mina, wechishanu woipiwazve.

Kana ukaita boka revanhu vasiri mbavha unokwanisa kutenga zvinhu zvakawanda, asi kana ukaita munyama unobigwa mari. Kana ukazvigona, chimbadzo chiri nani pakukwereta mari kubhangi nokuti hapana INTEREST. Asi chinopopotedzanisa vanhu veboka.

Makasi
vashoma chose vanokwanisa kutama makasi. Kana watanga kutamba makasi chiziva kuti upenyu hwako nemhuri yako hwapera. Hapana chinhu chinovaka chauchazokwanisa kuita kusvika wafa.

Kuwedzera kushanda: 
Pamwe unoona mumba mari isingakwani wofunga zvokuwedzera maawa aunoshanda kubasa kana kutsvaka rimwe basa raunoshanda maawa mashoma pamusoro pebasa remazuva ese. Zvinowedzera mari asi zvinokwanisa kukushaisa nguva nemhuri yako, zvinova zvinounza mamwe matambudziko mumba.
Vakamboiita taurai tihwe.

Mibvunzo nemhinduro 3Mubvunzo
Mhinduro
Q1
Kubata murume/mukadzi avete noumwe munhu

Ukabata murume/mukadzi wako ane umwe munhu, zvinoreva kuti nguva yokupopotedzana neyokutsamwisana yakatopfuura kare. Chirega kutambisa nguva uchipopota. Munhu wawazvionera wega achivatana noumwe munhu haasi munhu wekubvunza kuti zvaita sei.   Mirira vapedze zvavari kuita ugomuudza kuti chitora zvinhu zvako uende kwaunoda kuenda.

Kana wabata murume wako achivatana nomusikana webasa, kana kuti mukadzi wako ane mokomana webasa, usadzinga musikana/mukomana webasa uyu. Rega arambe achishanda kana une mari yokumubhadhara. Chokwadi ndechokuti haisi mhosva yake kuti avatwa naye.

Q2
Kabhinzi kane basa rei kumukadzi
Kubvunza kuti bhinzi ine basa rei pamukadzi zvakanofanana nomukadzi achibvunza kuti chombo chine basa rei pamurume. Kunakigwa kwemunhukadzi kwese zvako kunobva pabhinzi.Bhinzi ine mudzi wayo unotangira pasi payo wopatsana woita midzi miviri woti tande wakati umwe kurudyi umwe kuruboshwe gwechitubu wobatana nechitubu. 

Kana zviya murume ari mukati mechitubu achikwiza mukati nechombo. Anenge achitokwizirira panopfuura nomudzi webhinzi zvinova zvinonaka chose. Ukuwo kana ari munhu akachenjera anokwanisa kuti uku ari mukati uku ari kukweizirira bhinzi chaiyo nemaoko. Kana kuti iye muridzi ange achizvikwizirira nemaoko uku achikoigwa nomurume.

Bhinzi ndiyo inoitisa kuti kuvata nomurume kunake manakire akunoita.
Q3
Kuti murume asahura ndingaite sei

Munhu wese anohura anohura nokuda kwechimwe chezvinhi zvishomanana zvinokonzeresa vanhu kuhura asi zvikonzero izvi zvakasiyana kuvakadzi nevavurme.

Murume kazhinji anohura kana akaziva kuti haasi kugutsa mukadzi wake wemumba. Izvi zvinoitiswa nokuti anoziva kuti anofanisa kunge achigutsa mukadzi asi haazivi kuti zvoitwa sei. Kuzoda kuhura uku kutsvaka kuiwa REASSURANCE noumwe mukadzi kuti anogona basa kuti agowana chokumhura mukadzi wake nacho. Chimwezve ndechokuti akakurira mumhuri ine vabereki vaihurirana zvaizikamwa nevana.

Chimwe ndechokuti haana SELF RESPECT saka haakwanisi kupa rukudzo kune umwe munhu iye asingazvikudzi.

Murume wako akangotanga kuhura hazviiti kuti azorega kuhura.

Hapana chaunokwanisa kuita kuti murume wako arege kuhura kana ambohura.
Q4
Kugeza chibereko kunoitwa sei?

Chibereko chinonetsa kuchigeza kuma nokuti hachikwanisiki kuti muridzi asvike mukati macho. Kamukova kechibereko kari mukati mechitubu uye kadikidiki zvokuti kana penzura chaiyo haikwanipo. Chibereko chinokwanisa kuda kugezwa dzimwe nguva, sokuti wabva mimba kana kuti waita anohi maFABROIDS mukati, unokwanisa kundosukwa chibereko. Asi kazhinji chibereko hachisukwi. Chinozvisuka. Asi kana uchifunga kuti pane zvinokunetsa, enda undoona murapi utariswe.
Q5
Mubobobo haukanganisi here nhumbu?

Mubobobo mushonga unotaugwa navanhu kuti kana murume/mukadzi ane mushonga uyu anokwanisa kuvata nomunhu wese zvake aada kuvata naye. Zvinoreva kuti anongohura nevakadzi/varume vevanhu.

Chokwadi ndechokuti hakuna mushonga unohu mubobobo. Unongori mutauro kuti vanhu vatyiswe nazvo kana vari vega. Hazviiti kuti munhu akwanise kuvata nomunhu asingadi kuvata naye, uyezve hazvigoni kuti uvatwe newe usingaoni mhunhu ari kuvata newe. 


Hazvigoni chose chose. Munhu ava nemakore anopfuura gumi haafaniri kusaona kuti mubobobo mushonga wenhema wekutyisidzira vanhu vasina njere.
Q6
Kwandingawane mushonga wekusunga murume

Unokwanisa kutsvaka Mupasi rese kwemakore kana zana nemakumi mashanu asi chokwadi ndechokuti haufi wakawana mushonga wakadai. 

Pane nyaya dzakawanda dzinotaugwa navanhu pamusoro pezvinoitika. Nyaya zhinji dzakatanga dziri dzekuti vanhu vaseke kusvika dzava pakuti vanhu vofunga kuti ichokwadi. Hazvikwanisiki kuti usunge murume kana mukadzi wako.
Q7
Kukisana kunoitwa sei? 
Kana wafunga kukisana noumwe munhu, iyewo achida kukisana newe, ingokisanai usinga fungwa dzokuti zvinoitwa sei. Ukatotanga kufunga kuti zvinoitwa sei, ndipo paunotokanganisa kukisa kwacho. Kukisana kunoda kuitwa kana muri vanhu vanodanana kwete zvokuita chihure. Kana muchidanana kukisana kunonakidza.

Asi kana uri murume, usapinza rurimi mumuromo memmukadzi kusvika iye atanga kupinza rurimi gwake mumuromo mako kuratidza kuti ari kuda kuti utevedzere.

Kukisana kunoitisa zemo kuvakadzi nokuvarume. 
Q8
Ndokumbirawo kubvunza kuti ndingashandisei kuti kuzasi kwangu kusaite hwema husinganzwisisiki,ndinoedza kugeza ndichiisa chigunwe asi pane hwema husingandifadzi,pane chandingageza nacho here kuty kasmell aka kasanzwika ndigare ndirifresh
Chokutanga ndechokuti usa jaira kuisa mvura mukati mechitubu. Chitubu hachigezwi mukati uye hakuna LIQUID yaunofanira kuisa mukati kuzhe kweurue hwemurume wako umwe chete.

Kana pane hwema hunobuda pachitubu, zvinoreva kuti une INFECTION saka unofanisa kukasira kundorapwa. Usanonoka.

kana wakamovata nomurume panguva yaunoziva kuti hwema hwaivapo, murume ngaaendewo kundorapwa nokuti akasadaro anoti zviya warapwa okupa utachiona hwacho futi.

Usaisa Perfume mukati mechitubu. Chitubu chinozvigeza chega mukati. Iwe unongogeza kuzhe uye pasi peganda rakafukidza bhinzi panova panoita gweme kana kuchipisa. Apa panogezwa ne Vinegar kamwe pavhiki, sezvaunoita muhapwa. Kana une muviri mukuru wogezazve muzvidya nepasi pemazamu panoita BACTERIA inoitisa hwema. 
Q9
Ini ndaita dambudziko randoshuvira kuti dai rakurukurwa. Mushure
memakore maviri taroorana nemudzimai wangu ndakatanga kunzwa kushaiwa
shungu nekurara naye. Handizivi kti dambudziko ringava papi. Pamwe
ingatomira asi shungu chaidzo dzkumuisa ndisina. Chandava kutya
ndchekuti iye anenguva dzaanenga achidawo chaizvo asi ndotadza
kumuitira zvaaonoda. Saka pamwe achafungira zvakawanda, ndinotyira
kuputsika kwemhuri yangu
Vanhu vese, varume vevakadzi vanokwanisa kuita nguva yavasina hanya nokuvatana nomurume/mukadzi. Iyi inyaya yokuti dai vanhu vauinatsa kuhwisisa kuti inokonzera fungwa dzakaita sei mumuoro weumwe wako, waikasira kuigadzirisa.

Pane nyaya dzakawanda dzinoputsa dzimba dzevakaroorana. Nyaya yokusavatwa newe imwe yehuru dzacho. Kana uri munhu ane makore ari pasi pe 50, kufunga kuti umwe wako haana hanya nokuvatana newe chinhu chinoshungurudza zvokuti.

Kana chombo chisingamiri kana kuti usina zemo pamukadzi wako, chokutanga zvibvunze kuti kana uchiona kana kufunga vamwe vakadzi chomo chinomira here. Kana pasina chinochimisa, zvoreva kuti pane chikonzero chaunofanira kukasira kugadzirisa nokuti chokwadi ndechokuti musha wako uchaparara.

Pane zvikonzero zvimwe zvaunokwanisa kusafungira, sokuti:
Une chigwere che BP
Uri kumwa mushonga unoitisa kusamira kwechombo
Uri kushanda basa nguva yakarebesa
Uri kushanda pauri pifema poison.
Iwe kana mukadzi wako akambohura mukasaregererana zvakanaka
Mukadzi wako akazvara mwana. Mwana anoitisa murume ashaye nguva nomukadzi
Imba yamunogara haina kugara zvakanaka.
Hauna mufaro muupenyu hwako.
zvokudya zvako hazvina utano. 
Q10
Kubatwa mazamu kunobatsirei? 
Kubatwa mazamu zvakanaka nomurume wako kunoitisa zemo. Asi kubatwa mazamu nadhokotera kunoitisa kudikitira nokutya kuti pane chaangawana mumazamu.

Kana muchitamba nomurume pane pamuviri wako nzvimo dzaanokwanisa kubatabata achitama nadzo, kana kukisa nomuromo, kana kusveta zvinova zvinoitisa zemo.

Mazamu, mutsiba, zheve, muromo, magaro, dumbu, matinji, zvidya, mabvi, bhinzi.

Zvese izvi zvinowedzera zemo. Kana watova nezemo kare, ukabatwa ganda chero papi zvapo unowedzera zemo. 
Q11
Ndingaita sei kana murume asingadi kutamba neni pabonde
Kana uchiti haadi kutamba newe pabonde uri kureva kuti haadi kumbotanga maitisana zemo mozovatana here kana kuti haatombodi zvokuvatana zvacho?

Kana asingafariri kumbotamba tamba muchibatana nokukiana nokupurudzirana nokukwenyana pamberi nokuzvetana minyatso, etc, iwe ndiwe unotomuratidza kuti zvinhu zvinotonakawo kuzviita. Unotanga nokunanzva zheve dzemurume. Hazviiti kuti unanzve agotadza kumira chombo. Unokwanisazve kusveta minyatso yake zvinova zvinomisa chombo zvakare. Unokwanisa kumukisa pamuromo, nokumupurudzira chombo wopota uchifuridzira. Kudziya kwemweya wekufuridza nawo kunomisa chombo zvinofadza chose.  woziti waone kuti chamira chimbodetemba mutupo wake umuudze kuti kuona chimire kunokufadza chose.

Mangwana anokurega uchitambazve nacho mopedzisira moita tsika yokumbotamba musati mapinzana.

Kana asingadi kuvatana zvachose pane nyaya dzamunofanira kugadzirisa nokuti mucharambana nguva isina kupera yakawanda. 
Q12 
Ko vakadzi vanofarira here hurume. 
Vakadzi vakawandisa vanofarira murume anoti pakuvatana obudisa urume hwakawanda huchipiwa mukadzi. Iyi inyaya yokuti zvinoratidza kuti anoda kuvata newe nomoyo wese. Kana murume akasabuda urume pakuvatana zvinoshungurudza mukadzi nokuti anoona sokuti haana kugona basa.

Kuchururuka mapedza basa zvinoratidza kuti wapiwa urume hwakawanda. Vazhinji tinokomburena hedu asi nechomumoyo kufara kuti murume wangu andipa hwakakwana nokuti anonakigwa nokundivata.

Asi chokwadi hacho ndechokuti chinowanza urume kuwanda kwemvura yaanomwa murume wako. 
Monday, 27 April 2015

Mazano okuramba kuvata noumwe wako.

Pano ndoda kumbotaura nenyaya dzinoshandiswa mudzimba semazano okurama kurhajana nomukadzi/murume wako mumba asi usingadi kunatsobuda pachena kuti uri kuramba. Vanhu vakawanda chose vanogwadziwa moyo nokuramigwa newawakaroorana naye. Vanonyanyokomburena varume asi chokwadi ndechokuti vakadzi vanorambigwawo asi kuti zvinovasvodesa kutaura kuti murume akaramba kuvata naye. Ukazoona mukadzi otaura kuti murume wake ari kumurambira, nyaya yavo yasvika kwakadzika chose.

Saka tichitarisa marambire acho anoitwa tinoona maramire akaita seawa:
Kuhwa musoro: Kune vakawanda vanoti kana nguva yokunovata yoda kusvika votanga kuhwa musoro. Kazhinji inyaya yokusada kuvatana noumwe wako. Kana uri munhukadzi hwisisa kuti kunatsoiswa nomurume wako zvakanaka zvinopedza kugwadza kwemusoro kuvanhu vanoita 93%  kouta vamwe vashomanana vasina zvinoitika kwavari kozoita vashomashoma vanoitiswa musoro nokuda kwekuiswa.

Kukasira/kunonoka  kunovata: Kune vaya vamwe vanoti kana asingadi zvinhu musi iwoyo anokasira kunovata kuitira kuti umwe wake paanozouya, anenge atobatwa nehope. Izvi zvinoshanda kana une murume mukadzi anoti monovata okumbira. Kana une vaya vanongokusundidzira nokukusimudza gumbo kuti vawane mapinzire, hazvishandi. Unongoiswa zvakadaro. Koitazve vaya vanoiswa vari kuhope.

Kana murume wako akakasira kundovata uchiziva kuti haasi kuda zvinhu musi uyu, funga zvokuita. Unokwanisa kuendavo kunovata kuti akubudire pachena kuti haasi kuda, uye akuudze chikonzero. Kana kuti unozosara wotevera wosvikomupurudzira chombo kuti chimire.

Kuneta: Kuneta kwevakadzi nevarume kwakasiyana pakuitisa kana kushaisa zemo. Mukadzi akaneta anokwanisa kuudza murume wake kuti akaneta saka hapana chaanoita pabasa. Murume ngaaite ega. Hazvinetsi kungovata nedumbu murume okutanyana okirhoja zvinyoronyoro kusvika aguta. Mobva mavata hope. Asi vamwe vedu munhu anenge achida kutaridza murume kuti aneta saka obva aramba kuiswa.

Murumewo kana akaneta, pamwe anotadza kumira chombo. Pamwe anongoti akaneta kuti usamunetsa pazviri. Iwe wega unoona kuti umwe wako akaneta zveshuwa. Kana akaneta asi achida iwe mukadzi kwira murume umbomukoirawo kusvika maguta. Kuneta haisi nyaya huru. Ukaona munhu achingoti napo napo okuudza kuti akaneta, zvinoreva kuti haachadi zvinhu. Kwava kutoramba.

Kuwedzera maSHIFT kubasa: Kune vaya vanoshanda maSHIFT. Zvinokwanisika kuti kana maSHIFT akawanda kubasa munhu ouya kumba oti haadi kuvatana nokuti akaneta. Anenge agara ane fungwa yokusada kuvata newe. Kana uchiziva kuti kubasa kwawanda basa, taura nomurume/mukadzi wako muchinje nguva dzokunovata. Zvokuona TV mombosiyana nazvo.

Kutsamwa: Vakawanda vanonyimana kana vatsamwisana. Pane nyaya mbiri dzinoti mese munotadza kuwana mukana wekukumbirana mese mobva mangoti zii kusvika hope dzabata. Kana uri munhukadzi, usajaidza murume wako kuvhenganisa kutsamwa nezvokuvatana. Kuvatana kuri muCATEGORY yako kwega zvokuti unofanira kuudza murume wako kuti kutsamwa kwake hakunei nokuvatana. Kuvatana kwenyu ndezvokuti muri murume nomukadzi. Kutsamwisana ndezvokuti hamugoni kutaurirana zvakanaka. Tanga imwe nyaya kana murume asingadi kuvatana achiti nokuti akatsamwa. Kushaya njere. Kukonana kwefungwa kwanasiyana nezvido zvemuviri.

Kana iwewo mukadzi ukatsamwira murume tsamwa hako asi fongora murume aite basa. Usavhenganisa nyaya dzisingavhengani. Ndiwe uchazoita dambudziko meri uko kana murume aita fungwa dzokuti zvinokwanisika kushaya rhoji mumba make.

Asi tinohwa vakawanda vachinyimana nokuda kwekutsamwa. Kusahwisisa mamirire eupenyu hwevanhu, uye kuti chii chingaitika kana ukatora zhira yakadai.

Kupomerana mhosva: Kune vanhu vakawanda vasina kunatsogarika mufungwa pamagarire avo pamusha zvokuti akangoona chimwe chinhu chisina maturo ototanga kuunongedzera mumwe kuti waita chokuti nechokuti asi pasina chinangiso chaicho. Munhu akadai anokwanisazve kuda kukupanicha nokukunyima muviri wake kuti unakigwe nawo. Mhosva zhinji dzinopomegwa vanhu ndedzemari, chihure. kusada hama dzake, kusamuterera, uroyi, kana kusageza zvakanaka. Ukahwa nyaya yakadai yatanga mumba mako chiziva kuti nyaya yotevera kunyimwa zvinhu.

Mhosva zhinji dzinoitika mufunwa yomunhu ari kukupomera. Iwewo chiona kuti nyaya yake iri papi uzame kuigadzirisa, kwete kutangawo kupopota kusvika mese mava noubenzi.


Kutya zvigwere: Vakawanda vedu tinotya kubata zvigwere. Kana usina shuwa yokuti umwe wako ange aripi, asi uku usingadizve kumunyima, gara une makondomu mumba moita mutemo wekuti nani kushandisa makondomu pane kushandisa mapiritsi emimba. Zvadaro haupiwa chigwere. Kana wakambobatwa uchihura, kana kuti iye uyu waunaye ari munhu wawakatanga kudanana naye pachihure kuzosvika maroorana, unenge uchiziva mufunwa dzako kuti munhu asingavimbiki. Shandisai makondomu.

Kushaya zemo: Vanhu vese zvavo vanomboita nguva yokuti unoshaira umwe wako zemo zvokuti unoshaya hanya nokuvatana naye. Kana uri munhukadzi wana zano rokuti murume akuise nguva nenguva chero usina zemo. Kana uri munhurume zama kuchinja nuva yakuisana nomukadzi wako. Sokuti kana muchisiisana monovata zama kuti muite mangwanani. Varume vakawanda vanomira chombo mangwanani saka unokwanisa kuti muvatane nguva iyi.

Kujairira kuisana zvinobhowa: Kuti zuva nezuva mongita izvozvo zvimwezvo, chinhu chinoita mubhowekane nokuvatana, zvokuti unozoon umwe asisina hanya nazvo, nyaya yotanga kunetsa. Vanhu potaiwo muchiita zvamusingasiiti kuti nyaya inakidze. Kana muchibhowana unohwa mukadzi achiti murume anobhowa, murumewio achiti mukadzi anobhowa. Ukahwa zvadai ziva kuti mukadzi ndiye anobhowa. Mukadzi ndiye MANAGER wezvokuvatana mumba. Ndiye anofanira kuudza murume kuti zvokungoramba tichiita zvimwezvo zvinobhowa. Dai tambozamawo zvimwe tione kuti zvinodii. Mukadzi haafaniri kumirira kuti murume amuti fongora, vata nedumbu, simudza gumbo, furatira, kwira pamusoro, etc. Iye ega ngaangoita murume atevedzere izvozvo. Kwete kumirira kuudzwa. Iwe mukadzi ndiwe unoziva pane chitubu chako. Unodirei kuti murume akuudzi mapinzigwe achinoita. Mutaridze chitubu apinze zvipere.

Kunyimana mumba: Kunyimana chinhu chakaipisisa. Kana uchida kukasira kuputsa musha wako tevedzera zvokunyimana izvi. Kana uri munhu akachenjera, one kuti unogarovata noumwe wako mese muchiguta.

Kana umwe wako akatango kuonekera zano rokuramba kuisana newe, iwe chikasira kufunga mazano okuzvigadzirisa. Chokutanga kuhwisisana pakutaura. Kana umwe wako achigaroti akaneta, iwe mubatsire pamabasa anomunetesa acho. Zvadaro muitire zvausingachiiti. Unokwanisa kumuisira mvura yokugeza, wobva wanomugezesa womupukuta, zvausinachiiti. Kana pane mabasa aunokwanisa kumubatsira, kasira kumubatsira.

Kna uchionawo kuti zvokuvatana kwenyu zviri kubhowa, wedzera zvokuita kuti zvinakidze. Enda naye kumwe kure nomusha mundoitirako. Hwisisa kuti kuzosvika arambe kuvata newe pane zviri kumudya pamoyo. Hakuna munhu asingagwadziwi nokunyimwa zvinhu nomunhu waanoda waakaroorana naye. Vashomazve vanowana zviri nyore kunyima umwe wake. Saka mese menge muri vanhu vari pasinganakidzi. Zvinoda umwe wenyu ave ane njere dzokukasira kugadzirisa nyaya.

Kunemi vachiri vechidiki, ukaona majaidzana kuti umwe akafunga zvokunyima umwe ongoti zii pazviri, upenyu hwenyu huchakunetsai mberi uko. Vanhu dzidzai kuvatana zvakakwana somurume nomukadzi mumba menyu kuti muite mufaro.

Kana muchida kuwedzera kutaudzana, dzidzai kuti mapedza kuvatana murume anotenda mukadzi wake, mukadziwo otenda murume, moita kanyaya kadikidiki musati mabatwa nehope. KUtaudzwa mapedza kuisana zvinofadza nokuti mese menge makati tonho muviri saka unoterera zviri kutaugwa.

Usada kutsvaka mazano ukurambira umwe wako. Tsvaka mazano okuti zviwedzere kunakira mese.

Udzai Vamwe!!!!!!

Saturday, 18 April 2015

Murume anoramba mukadzi anoshanda

Nyaya iyi yakaitika gore ra 2014 mu UK kuvanhu vaviri vakaroorana makore gumi nerimwe. Vaionekwa kuti vane mufaro pakati pavo nemhuri yavo kusvika saimba vava kuita somunhu asiri wepama pavo.

Nyaya yakaitika inoti iyo murume akaramba mukadzi anoshanda nokuti iye ange asingashandi. Mukadzi ndokuenda kuna sekuru vemurume vanogara muno kuti vazame kutaura nomuzukuru wavo. Sekuru nambuya nomunun’una wemurume (mwana wekwababamunini vake), ndokuungana kuita dare nemhuri kuti vabvumnzanise murume nomukadzi wake.

Pakubvunzwa nedare remhuri, murume otaura kuti mukadzi haamutereri. Sekuru vanobvunza kuti chii chawakamuudza akasakuterera? Iye anogumira pokuti pese pese, osataura kana chinhu chimwe chete chaangati haana kuteregwa nomukadzi. Murume anobvunzwa kuti achiri kuda mukadzi here, dai isiri nyaya yokuterera kwake? Iye oti mukadzi pari zvino haachadi nokuti haadi munhu asingatereri. Anobvumzwazve kuti ko pakuita vana vatatu naye aikuterera here? Kwahi aiterera. Saka zvakatanga riini kuti haachatereri? Zvikahi zvakatanga murume pakapera basa rake.

Murume aishanda basa rekanzuru achidhiraivha zvitarakita zvinocheka uswa muma PARK kana kugadziridza miti nemaruva emumaPark. Kwakazoti kanzuru iya shota mari ndokuudza vanhu kuti mabasa hakuchina. Nhamo ndokutanga mumba. Ndipo murume akazoona kuti mukadzi haamutereri.

Murume otaurazve kuti mukadzi wake haachadi kuvata naye kubva paakasiya basa. Ari kuti tanga wawana basa tozovata tose kana uchida zvokuvatana. Kwahi anoti ndisuke ndiro nokutsvara mumba zvinova zvinotaridza kuti anondidherera nokuti handichashandi. Izvi zvakabva pakuhi nomukadzi nyorera mabasa awa neawa. Haana kuzvifarira. Akaona sokuti mukadzi ari kumushusha chikonzero chichibva pbasa. Mukadzi ava kuda kuzviita murume mumba nokuti iye anoshanda.

Pakubvunzwa nedare remhuri mukadzi anoti iye anoterera murume wake chose uye anomuda, asi murume haadi kutsvaka basa. Anoswera akagara mumba achiona TV. Mukadzi anouya nemanyuzipepa akanyogwa mabasa ariko, kuti murume anyorere mabasa awa asi murume hapana chaanoita.

Dare rinobvunza kuti Seiko mukadzi achiuya nemapepa, murume haagoni kunozvitsvakira mapepa acho here? Mukadzi anoti murume haadi kunotsvaka mabasa saka afunga kumuunzira mapepa ane mabasa.

Ko panyaya yokuvatana Seiko iwe mukadzi usingadi kuvata nomurume wako? Mukadzi anopindura achiti, anoda kuvata nomurume wake chose asi kuti murume ane dambudziko rokuti haachakwanisi zvinhu. Pakubvunzurudza mukadzi anoti murume haamiri chombo. Otaurazve kuti akamukumbira kuti andoona doctor asi murume haadi kuenda.  Kwahi ndinomuti uya tivate asi iye haagoni.

Ko panyaya yokusuka ndiro nokutsvaira mumba chii chiri kuitika? Murume wako ataura kuti unomuti asuke ndiro nokutsvaira mumba. Ndizvo here? Mukadzi akatsanangura kuti handizvo. Asi kuti pakabuda murume basa, iye akawedzera kushanda saka anopota achimboshanda usiku kuti mari ikwane. Pabasa rake rounesi, zvinoita kuti ushande mabasa maviri. Kwahi pakushanda apa ndakakumbirawo rubatsiro kumurume kuti paanoswera pamba awanewo nguva yokusuka ndiro nokutsvaira mumba, nokumbisa nhumbi mumuchini wokuwacha nokudziisa mumuchina wokuomesa. Basa rinowandisa pamazuva andinoshanda mabasa maviri.

Pakuona kwako murume sei achiti haumutereri zvinobva papi? Mukadzi akati haazivi asi kuti anoziva kuti anoda murume wake. Zvinomugwadza moyo kuti murume haachamudi. Hapana chaasingadi kuitira murume wake.
_____________________________________________________

Dare rakabvumirana kuti vaviri ava vamboenda kuCOUNSELLING. Mukadzi ndiye anoshanda. Akabhadhara mari inoita 60 Pounds (90 USD) pa awa imwe neimwe vaenda mwedzi mitatu yese kamwe chete pavhiki. Vakabvumirana kudzokerana.

ZVAKAZOBUDAPO:
Mukadzi
1 Mukadzi aitya kuti mari haizokwani saka oisa puresha pamurume kuti awane basa.
2 Mukadzi paakaona kuti murume zvava kumunetsa akatya kuputsika kwemba ndokutanda kuisa puresha pamurume kuti avate naye achifunga kuti ndizvo zviri kunetsa murume.  
3 Mukadzi akaonekwa kuti anoda murumwe wake chose chose.


Murume:
1 Murume akaonekwa kuti paakasiya basa, range ajaira, akafunga kuti haakwanisi kuwana rimwe basa somunhu ange achiita basa risina kosi. Nokudaro haana kuhwisisa kuti sei mukadzi wake achimuti anyorere mabasa aanoziva kuti haamawani.

2 Pakunovata murume anga ane kufunganya kwakaita kuti asaita zemo zvokuti mukadzi paaida kuvatwa naye murume zvaitomutyisa zvokuti ainetseka kuita zemo zvachose.

3 Murume paakakumbigwa kuti asuke ndiro akaona sokuti mukadzi ava kuda kumuita mukadzi wake. Zvakamukanganisa fungwa kusvika pakuona sokuti mukadzi ava kuda kumutonga mumba, iri nyaya yokuti haachasevenzi.

4 Murume akatanga kufunga kuti kudzidza kwemukadzi kumupfuura ndiro dambudziko riripo ndokufunga kuti zviri nani vasiyane. Zvakamunetsa kutsanangura mafungire ake ndokubva angoti haachadi mukadzi.

5 Zvakamutorera nguva kuhwisisa kuti mukadzi wake anoda murume wake chose uye haana basa nokuti akadzidza kumupfuura. Aitodawo kuti murume akasire kuwana basa.


Nyaya dikidiki yokuti munhu ahi basa hakuchina, yakapotsa yaputsa muchato wevanhu vave nevana vatatu uye vanodanana. Zvinoonekwa kuti dai vaive vanhu vane nguva yokunatsotaurirana vachihwisisana, havaizosvika pakunokokana nehama idzodzo shoma dzavanadzo mu UK, uye kupedza mari iyo mumba iri shoma, kutsvaka kugadzirisa nyaya yavo.

Ikozvino vaviri ava vanokwanisa kutaura nyaya yavo vachitsanangura kusahwisisa kwavakaita pakupindwa nedambudziko ravo mumusha. Nyaya diki inokura kusvika yaputsa musha. 


Tikatarisa nyaya dzokurambana kwevanhu tinoona kuti chimwe chezvikonzero ndechokuti mukadzi anodzidza kupfuura murume, murume otadza kuzvigamuchira ofunga kusiya mukadzi, asingahwisisi kuti mukadzi ari kuzviitira mhuri yavo vese nomurume nevana. Kutozoudzwa kuti hauchadiwi zvonogumbura chose. 

Varume vedu vechivanhu havadi kuti mukadzi aonekwe pazvinhu zvinoti:
1 Mukadzi anoshanda iye murume asinashandi
2 Mukadzi anotambira mari yakawanda kupfuura murume
3 Mukadzi akadzidza kupfuura murume
4 Mukadzi akagara pasi murume achibika kana kuita basa remumba
5 Mukadzi anodhiraivha mota yemhuri murume akagara 
6 Vamwe varume havatodi chose kuti pakurhojana mukadzi ova pamusoro pemuume. 

Isu vakadzi voruzhinji hatinei nazvo hedu zvachose. Tinenge tichitoti musha wava pari nani nokuti tese tinoshanda tichirera vana vedu. Kana tisina vana tinoshandisa mari yedu pane zvatinoda tese. Ukaona vakadzi vakawanda vakadzidza chose unoonazve kuti vanhu vanogona kuchengeta varume vavo nokuhwisisa zvinotaugwa nomurume muma. Kudzidza hakunei nokuva nomurume. 

Asi ngatisaudzana nhema nokuti kune vamwe vashomanana vanozviona sokuti inyaya mumba zvokuti kune vanoti akatanga kutambira mari inopfuura yomurume anotanga kuda kutonga murume mumba. Bodo, handizvo. Unenge wagara usingadi murume wako zvakakwana. Kana zvakadaro tora hako twako uende kune varume vaunoremekedza. Hazvibatsiri chinhu kugara nomurume wausingapi rukudzo mumba. 

Nyaya dzokudzidza nokutambira mari, nokugona icho kana icho, inyaya dzema SKILL chete. Kana mava mumbashandisa unyanzvi hwako pakuriritira mhuri yako nomurume/mukadzi wako. Pavanhu vaviri pantoti pave noumwe anotamira kupfuura umwe. Hapana chakamboipa pazviri. Murume wako zvaari izvozvo ndizvo zvaari asi mukuru wemusha wenyu chete, zvisiri zvokumanikidzira asi kutozvigamuchira musi wemuchato, kusvika umwe wenyu afa. Musiki akakusika uri munhukadzi ukapiwa njere kuti urarame. Kana shungu dzako dziri pakuti murume adzidze kukupfuura mukurudzire ari mumba womupa nguva yokudzidza. Hwisisazve kuti pane zviitwa zvemumba zvichatadza kuitwa nokuti ari kudzidza.

Murume akatanga kuverenga, uku achishanda, anowedzera STRESS. saka iwe mukadzi wake chiona kuti wamupawo mukana wekupota achobvisa stress iya. Mamwe maitire ekubvisa STRESS kurhojana nomurume wako. Saka wanai nguva yamunoti iyi inguva yedu tiri vaviri. Haisi yokuverenga kana kutamba nevana. Nguva yebvunzo batsira murume wako paunogonera kuti adzidze zviri nyore. Murume ngaagare achiziva pese pese kuti anosapotwa nomukadzi wake. 


Pamwe unoona kuti nguva dzaanoda kukurhoja hadzienderani nedzaunoda kuti akurhoje. Ziva kuti inguva yeSTRESS uye ichapera. Rerusa moyo murudo. Ukamutswa, usapopota asi kuti mutsanangurire kuti kana ada kupinza uvete asatya hake, hapana chakaipa. 

Mukadzi usafungira murume kuti ngaaite zvinhu zvaunoziva kuti haagoni kuita. Sokuti awane basa rine mari yakawanda kupfuura yako. Kana achishanda rega ashande paari ipapo. Unokwanisa kumukurudzira kuti agare achitsvaka mamwe mabasa asi paari ipapo dada naye azive kuti haisi nyaya kuti mari yake ishoma. 

Nfatisazviputsira michato yedu nokuda kwenyaya dzemabasa, dzokudzidza, kana dzokuti ndiani anodhiraivha mota yedu. Musha nemhuri chinhu chikuru kupfuura zvatinoshandisa kuvaka musha wacho. 

UDZAI Vamwe !!!!!!
Tuesday, 14 April 2015

Zemo remuhotera

Veduweeka, kana mune nguva yokumbobva pama nomurume moenda kumwe kure nemusha sokuti mobhuka pa hotera mondovatapo mazuva kana maviri chaiwo muchaona kuti zvinoitikapo zvakasiyana nezvinge zvichizoitika dai muri kumba. Kuvata muhotera kunowedzera zemo renyu mese murume nomukadzi asi ndinoona sokuti mukadzi anopfuura murume pakuwedzera zemo kana musiri pama.

Nyya dzinoitika pama dzinoderedza zemo remunhukadzi dzakawanda, zvikuru kana mune vana. Kana muri vaviri mukadzi anongofunga nyaya dzaokuriritira murume wake. Kuzvivunza kuti ndobikei, Ndosuka ndiro riini? Ndotsvaira muma here? Ndowaridza mubhedha here. Napo napo kubikira murume tii. Kuwacha, kuaina,

Zvese izvi zvinotora fungwa kudzibvisa pane zvokunakidzwa. Pamwe tinoona kuti murume wako anoita sokuti ane zemo rakawanda kukupfuura anongoda kuvata newe pese pese asi iwe usina fungwa nazvo. Hakusi kuti varume vanoda rhoji kupfuura vakadzi bodo. Isu tisi tinotoda chose kuvapfuura. mukadzi ane murume hazviiti kuti asafunga nyaya yokurhojewa nomurume wake, zvichibva pakuziva kuti murume haafaniri kugara ane unga mumabhora ake. Mukadzi wese ane murume anoziva kuti kutapudza unga hwemurume kunoisa FOCUS pamurume kuti agarofunga mukadzi wake, uye kuti asanetseka kumisa chombo. Iko kurhojewawo kuchinaka chose kumukadzi kana murume achihwisisa kukunonokera kana kutanga ambotamba newe.

Asi kana mukangogara pamba, zvikuru pamahoridhei amusingaendi kubasa, uchaona kuti mukadzi pamwe anoneta zvokusada kukwezva murume kuti atapudze unga pakurhojana.

Kana mukakwira mota yenyu mukaenda kuhotera iri kure nomusha, fungwa inoti hapana anokuzivai ikoko hino unhubu hwopinda mufungwa munhu oda kuita zvaasingasiiti muri kumba. Koitazve nyaya yokuti kana muri kure hapana chokuswerofunga kuita saka munopedzesira mangova vaviri pachenyu musina chimwe chokuita fongwa yotanga kufunga zvokunakidzana. Mukadzi anosununguka nokuda kwekushaya mabasa emumba. Murumewo haana chokutama nacho saka anokwezveka zvakanaka opedzisira ava mufungwa iyoyo zvakare.

Varume pano vanouya vachokomburena kuti vakadzi vavo havadi kuwanza kuvhura makumbo. Kukomurena uku kunobva pakusahwisisa kuwanda kwakaita mabasa emumba. Zvikuru kana iye murume asingabatsiri mukadzi nezvamabasa. Tinoona kuti chero mukadzi akazongobvuma kuiswa kwacho, chikapa chinoita chishoma nokuda kwekuneta.

Saka kana mukanovata kuhotera, pane zvakawanda zvinoitikapo zvinosapoka kukwira kwezemo. Chokutanga ndechokuti munowedzera nyaya pauviri hwenyu. Zvinobva pakuti munoona zvinhu zvakawanda zvamusingasioni kana muri kumba, mobva maudzana zvamaona moita nyaya pazviri.
Kuita nyaya kunoita kuti mushamwaridzane sezvamaiita muchiri kunyengana. Zvorerusa hana pakutaura, kunyemwererana, kuseka mese, kuudzana zviri mufungwa. Munhukadzi wese anonyevenuka moyo kana achihwa murume wake achitauri zviri mufungwa dzake.


Pakunodya munonodya makagara patafura yenyu muri vaviri muchionekwa nevamwe. kunesu vanhukadzi kuratidza munhu wese kuti uyu ndiye murume wangu (TERRITORY) zvinopa manyawi. Pakudya ipapo munobvunzana zvamunoda kudya zvisinei kuti pane SELF SERVICE here. Munototi mutaurirane kuti modyei. Mukadziwo anoongorora zvokudya zvinodiwa nomurume wake kuti kana madzokera kumba agozvibika kana zvichibikika.

Kana mukambobuda muhotera manheru sokuti moda kuongorora zvakaita nharaunda yacho, uchaona kuti murume wako anokuchengera (PROTECTION) kuita sokuti uri mwanana, zvichibva nokuti muri kwamusinganatsoziva saka iye oita sa BODY GUARD wako. Pakuchengegwa apa unohwa tumanyawi twokuti paita rudo apa kubva kumurume wako. Unoona kuti pakufama paya unomubata ruoko asi womurega achifamba mberi zvishomanana kuti atungamire kwamuri kuenda. Iko kubatana maoko kwacho kunowedzera fungwa dzezemo.

Madzoka murhumu yenyu uchaona kuti munokasira kundovata asi fungwa isiri pahope. Uchaona kuti une zemo rakawanda kupfuura zvokumba. Munowedzera kutamba mese, Ukada kuemera murume asi womunonotsa kumupinza pamakumbo. Ndiyo nguva yokumudzidzisa kutamba

Iwe wega unongohwa kuti zvakawedzera zvokuda rhoji naye. Mahotera akawanda ane shawa Endai mugeze mese asi iwe gezesa murume wako muviri wese , womupopomesa sipo womukwizirira musana. Wasvika pamagaro wedzera sipo umugezesepo. Magaro evarume akangofanana needu pakuitisa zemo nokuatwa. Gezesa murume wako magaro ake nesipo yakawanga, womupatsanura makumo womugezesa pakati pemagaro. Uchaona kuti haanonoki kumira chombo.

Kana asina kuchekwa, funyungura ganda rechomo umugezese nesipo. Uku shawa iri kudiridza uku uri kuita nyaya naye uku chombo chimire uku uri kuchigezesa. Wega iwe unongohwa muviri wako kuti wazara zemo. Mvira yeshawa iya kusvika kwayo paganda rako kunoitisa zemo futi. Minyatso inotomira yega pasina amboibata. Pota uchitarisa murume mumaziso muchitaurirana nemaziso asi iwe usanyarara kutaura nomuromo. Ramba uchita nyaya. Nokuti une chombo mumaoko usakangamwa kutaura nezvacho. Taura zvinoratidza kuti unofarira zvauri kuita uye zvakaita chombo.

Unokwanisa kutombotaura nacho chomo chacho. "Ko inga manatsomuka nhai Ngara. regai tikugezesei. " uri kutaura nechomo wosimudza musoro wotarisa murume womuudza kuti kuti "nhasi Ngara vane hasha. Kwakanaka here? "  Anoseka hake asi anonyevenuka moyo nokuziva kuti unofarira chombo.

Kana achida kukugezesa rega akugezese. Muvhurire makumo akugezese pamberi. Muudze zvokuita aite. Minyatso hairegi kumira achidaro. Kana uchida kuti aite nguva aripo muudze zvokuita. sokuti atsvake bhinzi, Kana uchida kuti ambomwa zamu muudze amwe, uku mvura iri kunaya uku ari kukugezesa pamberi achitsvaka bhinzi.

Pamunozopedza mukapukutana, mega munongoziva zvokita . Muhotera hamunha mamwe ma RHUMU okuti munoenda. Mubhedha wenyu nezvese zvamunazvo zviri pamwe chete. Kungobuda mushawa muchitonogara pamubhedha. Ramba uchiita nyaya naye. Kwezva murume wako azive kuti unoda kuiswa. Sveta minyatso yake nokupurudzira chombo

Pamunozotanga basa revakuru, wega unozvionera pamhuno sefodya. Uchaonazve kuti kunaka kwacho kwakasiyana nokunaka kwerjoji muri kumba. Uchaonazve kuti mukabatwa nehope mapedza, muchamukirana futi usiku mugoisanazve.

Uchaonazve kuti zvimwe zvinhu zvasingachidi kuita nomurume wako, kana muri kure nomusha unoda kuzviita, iri ngari yokuti unhubu kana muri kure hunowanda. Unoita SENSE OF ADVENTURE. Sokuti kana uri munhu asingagoroda kusveta murume chombo, uchaona kuti akakukurudzira hauoni zvichityisa sezvazvinoita muri kumba. Iyewo ukamukumbira chimwe chaunoda anokupa.

Ratidza chose kuti zverhoj chete chete unozvida asi kungoti kumba mabasa akawanda okuita saka unoshaya sima razvo. Kana ukapepuka murume avete, usamumutsa kuti muvatane, Tanga wamupurudzira chomo kusvika chamira avete wozomumutsa kana kuti uchikwanisa kuchipinza avete pinza azomuka ava mukati mako.

Nguva yokuhotera haiuyi mazuva ese ndiko ine EXCITEMENT yakawanda. Musi wekutanga uchaona kuti unonakirana nomurume wako chose. Mazova kumba fungwa yako inongoona hotera senzvimbo yokunakirana saka umwe musi murume akazikuudza kuti abhuku hotera, wega unotanga kungofunga zvokurhojewa naye.

Varumewo zivai kuti kana pamba pakaita nyaya yausingakwanisi kugadzirisa zvine musoro. Tora mukadzi wako uende naye kukahotera kari kure. Moita weekend muriko. FRIDAY usataura nezvenyaya yenyu.isa fungwa pakuratidza mukadzi wako kuti haana kuvinga sadza nokupopota chete asi pane zvaanofanira kuziva kuti hazviwanikwi kumusha kwavo. Womufadza chose womutaudza nyaya dzakawanda, womuratidza kuti ndiye kwini wako. SATURDAY swerai muchifamafama mu FRESH air asi pota uchiporomisa kumupfidzisazve manheru. Manheru acho chitangai nezvomufaro wozoti aguta wochimuudza kuti unomuda chose uye uchamuda kusvika wafa ndosaka uchikumbirawo kuti achinje maonere aari kuita nyaya yokuti neyokuti.

Kana mukataurirana, mukapedza ratidza kuti anokufadza. Rhojana naye mupedzerane. Mumukire usiku upamhidze makuseni futi.  Uchaona kuti haakangamwi nguva inofadza seiyi. Musi wamunotukana akakutsamwira muyeuchidze chitsidzo cherudo chawakamuudza muri kuhotera.

Muchato wese wese unoda kuti muite nguva dzamunoti mukayeuchidzana nezvakaitikako munohwa mufaro. Mukadzi akatiza akaenda kuvabereki vake unotaura naye pafoni nenguva dzakadai uchimuyeuchidza rudo.

Ko kana usina mari yehotera? 
Hotera dzine marudzi akawanda kunoti dze STAR imwe chete, koita dzembiri, dzenhatu, dzena, dzeshanu. Mari yacho yakasiyanawo.  iwe tsvaka kune mari shoma. Kana uchimwa doro kana kuputa fodya, umborega kwevhiki mbiri uwane kamari kokubhuka hotera.

Kana musina mota, kwirai bhazi muende. Kwirai maKift muende. Chaunoda chete kuratidza mai vemba yako kuti pane nguva yaunokwanisa kuti ndeyavo vega pasina zvimwe zvinokangaidza nguva iyi.

Ukazviita kamwe chete pamakore maviri ega ega, uchaona kuti zvinoshanda, Vanhu vekuno kunyika dzakaita se EUROPE ne America vanohwisisa chose nyaya iyi. Vekwedu vanoihwisisa kana mukadzi wekuenda naye kuhotera ari hure raangosanganawo naro. Zokutora mai vemba zvishoma. Asi shuwa dzidzaiwo kutorana pachenyu. Monodzidzsna zvitsva zvamunoda kuitirana.

Pa Easter apa mwana akaenda kushamwari yake ku Wales isu ndokuenda ku musoro kwe Manchester uko mazuva mana. Bed and Breakfast kusingadhuri.zvinofadza.

Udzai Vamwe!!!!!