Tuesday, 20 February 2018

Mibvunzo nemhinduro 15

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 14 yakazara saka tava kutanga rino Gurupu 14. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 14, 13, 12, 11, 10, 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Kana une mumbvunzo waunoda kubvunza tarisa apo pakahi MUBVUNZO
NdatendaMubvunzo

Mhinduro

Musikana wandange ndichida kuroora akabatwa RAPE usiku aburuka bhazi.
Zvinoita here kumuroora?  
Ndineurombo chose kuhwa kuti umwe wako akabatwa chibharo. Ndinovimba kuti uri kumusapota. Kubatwa chibharo chinhu chakaipa chose kuitika kumunhu chero upi zvake. Ndinovimba kuti makanotaurira mapurisa uye munhu akazviita achabatwa.

Pamubvunzo apo handina kuhwisisa kuti fungwa yako iri kukuudza kuti kudii nezvokubatwa chibharo kwemusikana wako. Uri kufananidza kubatwa chibharo nokuhura here kana kuti uri kufunga kuti kana munhu abatwa chibharo haachakodzeri kuva mukadzi wako? Nhubu dzinobata munhu chibharo hadzinei kuti musikana kana kuti mukadzi wemunhu.  Ko dai akabatwa chibharo matoroorana waizobvunza mubvunzo wako uchiti kudiiko?

Chokutanga sapota munhu panguva yakaoma yaanayo. Chechipiri mubatsire kunoonekwa nevarapi uye kuona kuti haana kukuvadzwa here kana kupiwa chigwere chaange asina.  Zvadaro ratidza rudo nguva dzese kuti ahwisise kuti haisi mhosva yake.

Kana wange wagara uchimuda zvoreva kuti unomuda saka nyaya yaitika iyi hainei nokudanana kwenyu kana kuronga kuroorana kwenyu asi kungoti munofanira kundoongorogwa panyaya dzezvigwere.  Pakati penyu ndiwe uchataridza kuhwisisa. 
Zvinotyisa here kutanga kuita bonde nemukomana? Ko kana ane chinhu chihombe zvakanyanya? Hazvityisi. Usagara uchityiswa nazvo asi hwisisa kuti kana watovata nomukomana ukabviswa humhandara hazvichakwanisiki kuti uve mhandara kune umwe mukomana wauchavata naye. Zviri nani kumirira kusvika wava nemukomana anoda kukuroora.

Kuvata nomurume asina hanya newe zvinotyisa kupfuura kuvata nomurume anokuda chose asi ane "CHINHU" chikuru. Kuva nechinhu chikuru kana muchihwisisa nyaya yokuisana hazvina chazvakaipa asi kungoti iwe mirira kusvika wanyorova zasi kuti zvisanyanyogwadza.

Varume vakawanda havana chombo chingahi chakakurisa. Chinenga chiri pakati pe 12 cm ne 17 cm kana chimire choita 10cm kusvika pa 15 cm kukora.  Kana wakanatsonyorova uye murume achiterera zvaunomuudza chombo chinokwana zvakanaka mukati mako.  Mazuva okutanga hazvinatsonaka asi zvinowedzera nenguva.  Usatyiswa nazvo. Itya zvigwere zvechihure. Kana musina kuroorana shandisai makondhomu nguva dzese.
verenga apa
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/06/saizi-yechombo.html

Please, matinji angu akakurisa kwete kureba asi kukora kunge akazvimba iwo asina.  Zvoita sokuti panhu pangu pakakurisa. Zvinogadzirika here? Kana zvisingakugwadzi hapana dambudziko. Umwe noumwe ane matinji akasiyana neeumwe, mazamu edu akasiyana, Magaro akasiyana, makumbo akasiyana, kumeso kwakasiyana, kureba nokukora zvakasiyana. Harisi dambudziko asi kuti ndiwo maumbigwe akaita vanhu.
Kuti uzofunga kuti ako akakurisa waona aaniko? Ko iyewo ari kufungei? pamwe ari kutozvishusha kuti ake madiki.

Ngatisazvipa kufunganya panyaya dzisina maturo veduwe. Ukabvunza murume wako pamwe ari kutofara chose nematinji ako. Zvino iwe ukachanja zvaakaita, zvzodii? 
Ndingadii kuti murume anakigwe pakus***ana? Taridza kuda kuisana nomurume wako pese paada iye uye kana akaita nguva refu asina kuratidza kuda (sokuti 12 hours) muudze kuti uri kuda kuisana.
Kana mava kuisana terera murume wako, mubvunze zvaanoda. Shamwaridzana nechombo chake. Jaira kuchibata uchichinangisa pachinopinda uriwe. Jaira kugarokwira murume nokusununguka kushansa chiuno pakugamuchira chombo muchiisana.

Siyanisa maitire enyu kwete kungodzokorora zvimwezvo. Kana muri mega zvisinei kuti inguvai, udza murume kuti uri kuda kuiswa, moisana. Murume ngaagare ane CONFIDENCE yokuti akada anowana. 
Pane kubata murume wako kuti asahura kwandingaita here? Kuhura kwemurume hakunei nokubatwa kwake mumba. Kunoitiswa nokusada munhu kana kuti kumhura munhu waanaye mumba kusaona sokuti munhu akakodzera kuva mukadzi wake. Hapana chaunokwanisa kuita kuti murume wako asahura kana ari munhu asina hanya newe.

Kuhurirana chinhu chakaipa chose asi zvinoitika. Ukaona murume wako ahura, hazvichaiti kuti azoregera kuhura. Zviri nyore kuti murume aregera fodya kana doro pane kuti aregere kuhura. Kuhura kuita mhunhu kafira mberi. 
Mushonga  wekuti ndinhuhwirire kuzasi unowanikwa kupi? Kugeza nesipo nemvura inodziya chete chete ndizvo zvinoitwa kuzasi. Usagaropfapfaidza zvimwe zvima Perfume zasi uko. Chinodiwa kuti usaita munhuhwi wakaipa. Asi munhuhwi wakaipa unoitiswa neutachiona (BACTERIA). Kamwe chete pavhiki geza zasi ne VINEGAR asi usaisa mukati. Unongogeza pakatenderedza bhinzi, wozvibhenengura bhinzi yova pachena wogeza ne VINEGAR wombosiya zvadaro, wozogeza nemvura nezipo.  Gezazve muhapwa, muzvidya, pakati pemagaro, kuseri kwezheve, pasi pemazamu, zvese neVinegar kamwe chete pavhiki. Zvinoitisa muviri wako usaita hwema hwakaipa (BO). Hwisisa kuti iwe muridzi kuna une BO, hauzvizivi. Zvinohwikwa nevamwe.

Usaisa mvura mukati mechitubu chako. Usapinza zvinhu mukati. Munongopinzwa TAMPON kana chombo chomurume chete chete. Ungakuvadza maMEMBURANE ari mukati kana kukanganisa BALANCE yema CHEMICAL arimo. Munhu kadzi wega wega ane munhuhwi wake wakasiyana newevamwe. Munhuhwi uyu unobva paberi uye varume vakaunhuwidza havanatsi kuziva kuti vaunhuwidza asi chombo chinomira nezemo. 
Ndinorwadziwa pakurara nomurume.  Chii chikonzero? Kugwadziwa pakuisana kunokonzegwa nezvinhu zvishomanana zvinoti:
1 Kusanyorova: Kune vasinganyorovi pakugadzirira kuiswa. Kana uri umwe wavo zvinoreva kuti unofanira kuhwisisa chiri kukuitisa kusanyorova. Pane zvinokwanisa kuitwa kubatsira vasinganyorovi asi chokutanga kutenga inohi KY jelly woizora pachombo chomurume asati apinza chombo.

2 Kana une INFECTION zvinogwadza kupinzwa chombo. Kana zvichangatanga kuitika hwisisa kuti unokwanisa kunge une chigwere chechikadzi kana kuti wakapia chigwere nomurume, kana kuti kana wakambofambafamba unokwanisa unge wakachibata kuzhe.

3 Unokwanisa kunge une chigwere chokutya chombo chinoita kuti usarerusa muviri pakuiswa. Zvinoita kuti ugwadziwe. Kana zvirizvo pane zvinokwanisa kuitwa nevarapi asi vamwe varapi havana hanya nazvo saka vanongoti dzokera kumba hauna dambudziko. 
Chii chinonzi kutizira?Kutizira : Kana ukavata nomukomana asiri murume wako iwe uri musikana asinawo murume, Mukasashandisa Kondhomu uye iwe usiri kumwa mapiritsi okudzivirira mimba, ukaita mimba. Pamutemo wechivanhu ukaudza mukomana kuti une mimba yake, akakuramba, unofanira kutizira kumusha kwake kubva kuvabereki vako.

Wasvikako woudza mhuri yake kuti une mimba yemwana wavo. Ivo vodana mwana wavo vomubvunza kuti anoyeuka here kuti makamboisana. Kana akabvuma zvapera iwe wotogarako watove mukadzi wake. KUnodiwa kundodaidzira kuti "TSVAKIRAI mwana wenyu kwedu." Pochitanga nyaya dzokuroora kana kuti mukomana asingakudi mhuri yake yobvisa DAMAGE. 
 Mapundu kumeso zvinobviswa sei?

Ndebvu kumeso dzinobviswa sei? 
Kana une mapundu, vamwe vanoti manheru kana woenda kunovata, zora COLGATE kana imwe TOOTHPASTE, worega yooma, wovata zvakadaro. Mangwana wofumogeza, manheru wozorazve COLGATE.

Handizivi kuti zvinoshanda kusvika papi saka ukazvizama, ukaona zvichishanda ndokumbirawo unditumire mwadhi kuti wazvionawo se. Vamwe vanoti kamwe chete zvinoita.

Ndebvu pamunhukadzi dzinoda kuenda kumunhu ane muchini unoita "Electrolysis"
10Kukwira mukadzi asina matinji kwakaipa here?Hakuna mukadzi asina matinji. Vese vane matinji asi kungosiyana saizi yawo chete. Vamwe vane madiki chose zvokuti ungaona sokuti haana asi bodo aripo kungova madiki chete.

Pakuvatana hapana siyano ingahi iripo nokuti matinji makuru kana kuti madiki. asi pakutamba nawo ndipo murume angahwa pakubata kana kuaona kuti mukadzi ane makuru kana madiki.  Mapedza kutamba, hapana siyano kana chombo chapinda mumukadzi.

Kungoti pachivanhu chedu tinoda kugarotaura nenyaya yematinji. 
11Kumutsa chombo chomurume kunoitwa sei. Kumutsa chombo hakunetsi kana murume ane utano. Kungopurudzira magaro emurume kana kumusveta minyatso, kana kumupurudzira zvidya sezvavanongotiitawo isu varume.

Kungozevezera muzheve yemurume kuti une zemo chete zvinomisa chombo chake nokukasira. Chombo ndicho chinhu chisingambonetsi mumutsa. 
12Murume kuti anzi agutsa mukadzi pabonde zvinenge zvamboita sei chaizvoHakuna umwe munhu anokwanisa kufingira mukrume wemunhu kuti agutsa mukadzi wake kuzhe kweiye mukadzi wake. Saka kana uchida kuziva kuti mukadzi wako aguta here kana kwete zvinotori nani kubvunza iye mukadzi asi sokuziva kwangu kuti ndifunga kuti ndaguta zvinobva ne MOOD yandiri pakuisana kwedu. Pane musi wandine zemo zvokutoda kutundiswawo pota musi wandinongoda kuhwa chombo chiri mukati nokuva pedo nomurume wangu zvisinei nokutunda.  Saku kuti ndihi ndaguta ndenge ndaita zvandiri kuda ipapo.

Pamwe unotanga usinei nokutunda asi pakukoirana kwenyu fungwa yofunga zvimwe zemo rokwira zvokubva wada kukutunda Kana murume akatunda usati watunda unozvipedzisa nemaoko. Murume akakasira kuona kuti hauna kutunda asi uri kuda anokwanisa kukusveta minyatso, guvhu, mutsiba, zheve, uku iwe uchizvikwiza bhinzi nemaoko wobva wakasira kutunda.

Kuguta kwemudzi kunosiana zuva nezuva.
13Mukadzi anoshusha murume chikonzero chii? Chikonzero chikuru kushaya kuiswa kwakakwana uye kuhwa sokunge murume wake haamudi zvakakwana.  Mukadzi anogaroiswa kushusha kwake kushoma. Chake kungoda kufidha murume wake chete. Mukadzi wechidiki sokuti makore ari pasi pe 30 vakawanda verudzi gwedu vanoda kuiswa kaviri paziva kana kupfuura. Muchangoroorana munokwanisa kusvika kuma 18 pavhiki. Inohi BONDING PERIOD.

Kunozoti majairirana moita kuma 12 and 14. pavhiki.
Mukazito makore kana mashanu mochiita kuma 8 pavhiki asi QUALITY YAVHO inenge yawedzerawo zvokuti mukatanga kuisana mune nguva yacho unotunda kaviri kana katatu murume asina kutunda. Zvinonaka zvokuti kana usina chiri kukudya moyo.

Kana akakusveta bhinzi unokwanisa kutanga watunda asina kukupinza chombo. Ukazovata nedumbu iye okupinza nekumashure, ukasimudzira chiuno, pansvika pekuti anonogofa mudzi webhinzi mukati mako ugotunda futi.

Hakuna zvokufunga kushusha murume. Unongofunga kumufidha chete  chete. Varume imbozamai kuwedzera zvinhu kana uchiona kuti mukadzi ane ATTITUDE isangakodzeri. Haasi kuguta. 
14Unoona sei kuti mukadzi ari kuhura?Kuhura kwemunhukadzi kunonetsa kubata kupfuura kwemunhurume nokuti vakadzi zvinovatyisa kuzikamwa chihure. Kuti munhukadzi abatwe achihura anenge abatiswa nomurume waari kuhura naye nokuti varume vanofarira kuzvirova dundundu kuti avata nomukadzi wemunhu. Kashoma kukwanisa kuziva kuti mukadzi wako ari kuhura. Ukaona wava kuzviziva zvoreva kuti ahura nguva refu.

15Kuroiwa wakarara kuita sei? Kuroiwa wakarara hachisi chiitiko chaicho chingahi chakaitika asi kuti iwe unokwanisa kurota chimwe chinhu chinityisa chichiitika wobva wapepuka zvichikutyisa. Hapana chinenge chaitika. Hakuna chiitiko chinohi kuroya chinoitika usiku. Dzinongova ngano dzakatangwa nevakuru vedu kare kuti vanhu vechidiki vasajaira kufamba usiku.

Saka vakuru vakabva vasanganisa nyaya idzi nemhuka dzinofamba usiku dzakaita semapere, mazizi, hurekure, nyoka, nezvimwe zvakadaro. Hazviiti kuti munhu akura akwanise kugava bere rigokwanisa kumhanya naye.  Inhema dziri pachena asi vanana vanemakore ari pasi pegumi nemaviri, vanokwanisa kutofunga kuti ichokwadi. 
16Murume wangu anouya kumba makuseni? Zvinobva nokuti anenge achibvepi. Kana achishanda usiku hapana chakaipa. Kana achishanda masikati kana kuti asingashandi pamwe anenge ari kubhawa, pamwe anodhakwa ovata musango, pamwe anovata kushamwari dzake kana hama dzake. Pamwe ane mukadzi waanofambidzana naye. Iwe kuti uzive kuti anenga aripi zvoda kuti umubvunze motaurirana kuti ange aripi musi iwoyo.

Murume kana asina mufaro mumba anokwanisa kana kuvata mumota ozopinda mumba mangwanani. Kana mune nyaya mumba menyu, iwe mukadzi usingahwisisi kuti murume anogagwa naye sei, panoita zvakawanda zvausingahwisi kusvika wabvunza usingapopoti, mobva mataurirana musoro wenyaya mogadzirisa mogara zvakanaka. Kutanga watinyorera kuti kureva kuti hamusi kutaudzana. Mese mune misoro yakaoma. Manje uchazopiwa siki. gadzirisa nyaya.
17Chii chinoita kuti murume agare akaneta? Chikuru hunge ane chigwere chomoyo kana kuti ane ANAEMIA, kana Diabetes. Anofanira kukasira kundoonekwa kuti audzwe zvokuita nokuti zvimwe zvigwere zvakadai zvinokwanisa kukanganisa upenyu zvachose.

18Ndingabvisa sei munyama? Ndave nemakore 23 but handina mukomana. Hakuna chinhu chinohi Munyama. Ndiwe unongozvikonesa kuwana mukomana nokuda kwezviito zvako.
1 Jaira kubuda uchindofugwa nemhepo uchionekwa nevakomana vemuraini uye vamwe vanovhakasha.

2 Potawo uchipinda mutaundi kune vamwe vanhu.
3 Pfeka zvinoonesa mamirire awakaita. Varume vanofarira zvavanoona vasati vatsvaka unhu.
4 Shamwaridzana nevamwe vasikana vanogaronyengwa zvinoita unyengwewo.
5 Dzidza kutaura nevamwe chero makamirira bhazi. Ita nyaya  vanhu vakubvunze kuti ndiwe ani utaure.
6 Enda kunoungana vanhu, kumachurch, kuma Club ezvaunofarira joinako ugaroenda.
7 Ukasiya zita rako (pasina Surname) pano ukangotaura kuti uripi uye unoda mukomana akaita sei. haungamboshayi.

8 usagarozviudza kuti une munyama, nokuti unobva waita somunhu ane munyama. Ratidza CONFIDENCE uye usangomhanyira kudanana nomukomana umboita nguva uchimuongorora. Varume vanookuona se CHALLENGE kana uchimborambirira asi usingabudi pachena. 
19Ndoita sei kuti murume wangu asada umwe mukadzi? Hapana zvaunokwanisa kuita kuti murume wako asada umwe mukadzi. Iyewo hapana zvaanokwanisa kuita kuti iwe usada umwe murume. Kuhura kunoitiswa nokumhura munhu wawakaroorana naye kana kuti nyakuhura akakurira mumhuri yakaita sei. vana vanokurira mumhuri dzine vabereki vanohura anozohuravo kana awanikwa zvisinei kuti murume kana mukadzi.

Kozoitawo vakadzi vashomanana vanohura nokuda kwekushaikwa kwemari mumba. Munhukadzi kutanga kwake kuhura kushaikwa kwerudo mumba kubva kumurume wake. Varumewo akashaya rudo mumba anokwanisa kutanga kuhura.

Kuhura kwemunhu kunonetsa kudzivirira nokuti haakuudzi kuti ava kuda kuhura. 
20Chii chinokonzera kubuda kwemvura munhengo yemukadzi?Kana munhukadzi akaita zemo, zvisinei kuti anoziva kuti ane zemo here kana kwete, anobva atanga kunyorova kuzasi. Kana zemo rikaramba richiwedzera, anobva awedzerawo kunyorova. Kunyorova kwakaitigwa kuti paanozopinzwa chombo zvisagwadza murume nemukadzi nokuti mukati make menge muchitsvedzerera asi muchikwanisazve kukweshana nechombo kuti mese munakigwe. Mukadzi asinganyorovi ane dambudziko guru uye anogwadziwa pakuiswa. 
21Kusunga murume chinhu kuti asahura kunoitwa sei? Hakuna zvakadaro zvinoitika kana munyika ipi zvayo. Saka usatambisa nguva yako uchifunga izvi. 
22Kubata chombo chomurume kwakanaka here, uye kunobvumidzwa here? Zvinobva nokuti murume wako here kana kuti kwete. Ukabata chombo chomurume asi wako unokwanisa kusungwa ukaenda kujeri.  Kana ari murume wako chombo ndechako kuita zvaunoda nacho. Kuchibata chinhu chakatonaka chose uye zvinobvumigwa. mAbatire ako anobva pakuti iye anofarira chii. Mubvunze kuti anofarira zvipi. asi kupurudzira, kurezva, kusveta, zvese zvinoitwa pachombo uye zvinofadza mese. 
23Musikana anobatwa sei kuti anzwe kuda kuvata newe? Kuti Musikana zvinoreva kuti haasi mukadzi wako. Kureva kuti iwe haufaniri kufunga nyaya dzokumubata kuti aite zemo. Unokwanisa kuti ava kuda kuvata newe, ugomubata agokusungisa.

Kana ava mukadzi wako, Hwisisa kuti umwe noumwe mukadzi akasiyana nevamwe. Unotoita zvokuhwisisana naye kusvika waziva zvinomuitisa zemo. 
24Mukadzi wangu anochema pese patinoita bonde. Zviri normal here? Hapana chingahi chiri NORMAL panyaya dzokuisana. iwe nomukadzi wako ndimi muri NORMal pazviito zvenyu pauviri hwenyu. Kuchema zviri NORMAL pamukadzi wako kana achinakigwa nokuiswa. Hazvinei kuti vamwe vakadzi vanodii. Iwe hwisisa zviri NORMAL kumukadzi wako. NORMAL youmwe  munhu haina kufanana neyeumwe.
25Kudzora nhengo yemunhu kadzi kunoitwa sei? Verenga apo
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/06/kusimbisa-masuru.html

Ugozama kuita zvimwe zvacho.
26Ko kuzvara kunorwadza here?Kuzvara kunogwadza hako chose asi hauna nguva yokufunga nezvokugwadziwa. Fungwa inenge iri pakuti mwana abude chete. Mwana kana ada zvokubuda anofanira kutobuda chete. Usazvinetsa nokugwadza kwekuzvara. Ukangotanga chete unototi upedze. Hana chimwe chokuita. 
27Mutemo wekuroorana pachivahu unotii? Zvinobva nokuti muri kupi mu Zimbabwe. Asi kwedu kuMasvingo kana mada kuroorana, musikana ndiye anonoudza tete, kuti ava nomukomana. Tete vanofanira kusanganiswa nomukomana wacho vokurukurirana vohwisisana. Musikana anorongegwa kunoona musha wemukomana. Anoperekedzwa natete.

Kana vadzoka afadzwa nezvaaona, tete voronga naana babamunini vemusikana kuti mhuri yomurume inouya riini kuzokumbira.  Panoitwa zvimwe zvakawanda, roora ronyoresanwa pasi mombe youmai yobviswa. Kubva ipapo wava mukadzi wemunhu. unobvumigwa kuvata naye, pachivande asi munofanira kumirira musi wemuchato.

Mukachatiswa,  unoperekwa kumurume naanatete, vana tete vemurume nevemusikana vanoita INSPECTION yemubhedha kuti pakabuda ropa here. Kana wange usiri mhandara nechekare unopiwa ropa rehuku wodonhedza pamubhedha vanozoita Inspection voona.
28Ndedzipi nzira dzekufadza murume mumba napabonde? Umwe noumwe murume ane zvinomufadza zvakasiyana kana kufanana nevamwe varume. Iwe hwisisa murume wao pakutudzana nokupota uchimubvunza kuti anoda chii, akakuudza womuitira ofara newe.

Usajaira kukopera zvinoitwa nevamwe. Bvunza murume wako. Iwewo udza murume wako zvaunofunga kuti ungada. Ndiko kutodzidzirana kwacho. 
29Kudzivirira kunhuwa mukanwaMukanwa munonhuwiswa nemazino akaora, nekusakwesha mazino, nokudya zvokudya zvinonhuwa.
Kuti musanhuwa tanga nokukwesha mazino kaviri pazuva. Kana usina TOOTHPASTE kwesha nemadota.  Kana une zino rakaora enda kwa DENTIST rindorapiwa.

30
31
32

Sunday, 18 February 2018

Nyaya yeNgozi mumusha


Kuchirudzi chedu chechiKaranga kune mitemo yakawanda chose isingabvimigwi kusateveregwa. Mitemo yacho yakawanda mitemo yakanaka chose pakugadziridza nokuvaka mhuri dzedu, uye kuhwisisana mumaraini edu mukugara pamwe chete.

Chinhu chikuru chinoita kuti imwe yemitemo iyi isatevegwa nevanhu vakadzidziswa mitemo iyi, inyaya yokuti hapana mapurisa erudzi anofamba achitonga munhu kuti sei arega kuteverera mutemo wekuti newekuti. Pamwe dzimwe nyaya dzinoendeswa kwaSabhuku kana kuti kwaShe, asi zvinji dzacho dzinonetsa kudzitonga nokuti hapana zvakanyogwa zvingahi ndiwo mutemo wacho.  Tinopedzisira tava kungoona munhu akanganisigwa otsvaka maitire aangaita kuti nyaya yake igadziriswe. Kazhinji iwe nyakukanganisa ndiwe unongozoona wega kuti washaisa munhu mufaro wobva wanokumbira regerero wobhadhara huku kana mbudzi, nyaya yohi yapera.

Kana nyaya yako isingagadziriki nehuku kana mbudzi, sokuti inyaya yaitika mumusha, tinoona vakuru vachikushisidzira kuti zvawaita zvinokonzera ngozi saka unofanira kuwana mukana wekuzvigadzirisa. Kune nyaya dzakawanda dzinokwanisa kuhi dzinokonzera ngozi. Dzimwe dzacho ndeidzi:
  1. Mwana kurova mubereki wake
  2. Mwana kubata mai chibharo, Mai kubata mwana chibharo
  3. Baba kubata mwanasikana chibharo
  4. Vana vemunhu umwe kuvatana
  5. Kusecha hombodo dzemunhu akafa nokuba zvirimo
  6. Kurera mwana kumadzisekuru ake vokudzinza rake vasingazivi kuti kune mwana
  7. Kuuraya munhu asiri hama yako
  8. Zvimwe zvakadaro zvinozikamwa kuipa kwazvo
Vanhu vakawanda vanowanikwa vachiita nyaya dzakadai vanhu vanotova nemweya wakaipa kureva kuti vanogwara fungwa nechekare. Kana kukashaya anosungisa munhu akadai, kunofanira kuwanikwa munhu anokwanisa kutaura naye kuti asazoita mhosva yakadai futi. Fungwa dzake hadzina kugadzikana zvakanaka.

Kana kukashaya anokwanisa kumutsiura zvoreva kuti achatopamhwazve zviito zvake.  Pakutsiura munhu akadai kumushisidzira nenyaya dzengozi kunokwanisa kushanda asi kana wadaro chihwisisa kuti iye achafunga kuti anofanira kuripa ngozi kuti asakanganisika upenyu hwake nokuti akatoita mhosva kare. Saka panofanira kuitwa mutambo wekuti ngozi isavinga munhu uyu.

Ngozi Chiiko?
Ngozi kushaya mufaro kwevakuru verudzi gwakanganisigwa. Asi vakuru ava havasi vanhu vapenyu. Vanhu vakafa kare kare. Zvinohi kuChivanhu, munhu akafa ane vana, anoramba achiriritira vana vake murufu. Kana umwe wevana vake, vazukuru vake, vana vevazukuru vake, vakashaiswa mufaro kana kukuvadzwa, mukuru uyu anoshayawo mufaro, obva akonzera ngozi kuna nyakukanganisa.
Zvinoonekwa kuti hazvigoneki kuti munhu akafa kare kare ahwisise kuti vana vake vakanganisigwa. Tese tinoziva kuti kana munhu akafa haachakwanisi kuterera kana kuona zvinoitika panyika. Kune vamwe vanofunga kuti munhu pakufa anobuda mweya uye mweya uyu une njere dzakangofanana nedzemunhu mupenyu saka anongoita zvaanga achigaroita asi kungoti ava kukwanisa kuenda kwese kwaanoda kuenda nokuti haachisina muviri wemunhu. Zvinohi mweya unoenda chero kwawada kuenda. Tese tinoziva kuti mweya haukwanisi kungova wemunhu umwe chete. Mweya ndewedu tese. Tinozivazve kuti munhu akafa haachisina mweya.

Kana tichitaura chokwadi, hakuna chinhu chinohi ngozi. Kana ukauraya munhu hapana chakaipa chinoitika kwauri chingahi chaitiswa noumwe munhu akafa kare tichiti nokuti anoera mutupu umwe chete nomunhu wawauraya kanakuti mwana wemwana wemunhu akafa kare wawashaisa mufaro pazviri. Bodo hakuna zvakadaro. Ichi ndicho chokwadi.

 Asi kana ukauraya munhu, hazviiti kuti ugare wakagadzikana hana uchiziva kuti wakauraya munhu, zvisinei kuti munhu iyeye ihama yako here kana kwete. Kana ukabata munhu chibharo, zvisinei kuti uhama yako here kana kwete, hazviiti kuti ugadzikane hana pazviri. Zvisinei kuti fungwa dzako dzakatokanganisika kare here kana kwete. Kugadzirisa nyaya dzengozi hakunei nevakafa. Inyaya yokuti isu vapenyu tifunge kuti nyaya yapera. Mhuri yese yenyakupara mhosva nouyo nyakukanganisigwa yaudzwa kuipa kwenyaya ikabvuma kuti muripo watariwa nevapenyu wakakwanirana nemhosva.

Kana ukaba chinhu mumusha meumwe munhu, ukabatwa, ukakumbira regerero, ukaripiswa zvese nokudzosera chawange waba, nyaya yapera. Fungwa dzako dzinoti nyaya yapera uye zvokuba handichaiti. Uyawo awange wabira anobvumawo kuti  nyaya yapera.  Hana yako pazviito zvako inotanga kugadzikana. Zvichibva nokuti chii chawakatauri padare rakakuripisa, vamwe vemuraini vanokwanisa kutanga kukuona semunhu ava umwe wavo, zvoreva kuti hauchavafungiri kuti vanokuona somunhu akaipa.

Napo napo vanhu vanombotaura nezvokuipa kwako asi vamwe vane tsitsi vanotaura nokushushikana kwako pakuipa kwezviito zvako, kureva kuti vanokuona uri munhu akanaka dzimwe nguva.

Kune vanhu vakawanda chose mhondi chaidzo kuitazve masoja anouraya vanhu vavasingazivi . Kune masoja anoti akauraya munhu zviri zvebasa chaizvo, anokwanisa kusamboita basa nazvo, koita mamwe masoja akareriwa zvakaemurika, anoshushikana nokuziva kuti auraya munhu waange achikwanisa kusauraya asi kubata somusungwa. Anokwanisa kushushikana pazviri zvokusvika pakuti kuitwe chimwe chinhu kana mutambo wekununura fungwa dzake panyaya iyi.  Kuhwisisa ngozi uye kuti nyaya dzekutyisidzira vamwe nengozi dzakaitigwei, kuhwisisa kuti murudzi gwedu tiri vanhu vanofarira kugdzirisa PSYCHOLOGY yevanhu vatigere navo. 

Tinohwisisa kuti pane dzimwe nguva munhu anokanganisika fungwa iota chinhu chakaipa, pamwe oenda kujeri kwemakore akawanda. Kana adzokako anofanirazve kugamuchigwa mumusha nomuraini. Kuti agamuchigwe panoitwa mutambo unohi ndewekufadza vakuru vemusha vakafa kare kuti vagamuchire kukumbira regerera kwemukanganisi uyu.  Kuyawo kwaakanganisa vanofanira kugadziridza musha wavo kuti vapenyu vemusha vafunge kuti nyaya yapera nokuti yagadziridzwa.

Ndiro basa renyaya dzengozi. Hakuna chinhu chaicho chinohi ngozi nhingatoitika pakukanganisa kwemunhu chinoitiswa nokushaya mufaro kwemunhu akafa kare. Hazvikwanisiki. Asi kuti ndigere pano ndinokwanisa kufunga kuti mbuya vangu dai vari vapenyu vaindiona sei pachiito change ichi. Kana ndikafunga kuti hava fari nazvo, ndinokwanisa kuhwa ndiri munhu akaipa pamberi pemhuri yangu. Kana zvadai ndichahwa ndiri munhu akaipa kusvika mhuri yangu yati ndave munhu akanaka.
Kuti vati ndiri munhu akanaka vanofanira kuudzwa numunhu ari IMPARTIAL, anoziva zvaari kutaura. Munhu wemweya haabvunziki, haafungigwi kuti angakanganisa, haana anomushora, saka kuti  zvabva kumadzitateguru uye kwahi urayai mombe mubike doro mudire rimwe pasi vagokuregererai  zvinobva zvaratidza kuti mhuri yese yava kundiona semunhu anohwisisa  kuipa kwake panyaya uye ava munhu akakodzera kuva mumhuri kana mutambo wapera.

Ngozi muVanhu vane Chitenderi
Nyaya dzengozi idzi inyaya dzakakosha chose nokuti dzinounza inohi REHABILITATION kumunhu akanganisa upenyu hweumwe munhu zvese neupenyu hwake iye, uyezve nokumhuri dzese dziri munyaya iyi. Kuvatendi, vanhu vakawanda nevafundhisi, vanoona sokuti nyaya dzengozi inyaya dzevahedheni dzisina maturo . Bodo. Inyaya yakakosha chose nyaya yengozi. Zvikuru kuvatendi. Kana mutendi akakanganisa sokuti aita chinhu chakaipa, anofanira kuwana mukana wekutaridza kuti anobvuma kuipa kwake uye pane zvaadzidza panyaya yake zvokuti akwanise kusazozviita futi achinyadzisa vamwe vatendi. Anofanirazve kutaridzwa kuti vamwe vatendi vanohwisisa kukumbira kwake regerero zvokuti vanomubatsira kudzokera musangano ravo.

Mazuvano kune vanhu vakawandisa vanoita zvitadzo mumakereke umu nokuda kwekuti vamwe vevafundhisi vedu Havana hunhu. Kana sangano renyu rikashaya maitire e REHABILITATION munokwanisa kukanganisa upenyu hwevatendi venyu vanenge vaita zvakaipa.  Kana mufundisi wenyu, zvikuru avo ve RHOMA vanopota vachibata zvanakomana chibharo, akashaya mukana wekusapotiwa mukusungiswa kwake paanobuda mujeri, zvinoreva kuti hapana inohi CLOSURE panyaya yake zvese nenyaya yechimwana chaakabata chibharo.

Kune avo madhikonikadzi vanowanikwa vachihura nomufundhisi, kudzinga mufundhisi basa hazvirevi kuti mudhikonikadzi haachisiri hure pakuona kwevamwe vatendi. Kunofanira kuti musangano renyu munge mune mukana wekuti nyaya dzakadai dzigadziriswe zvinoonekwa kuti nyaya yagadziriswa. REDEMPTIVE DISCIPLINE. Ndicho chinhu chikuru mudu.

Tese ngatihwisise kuti vanhu vekare vachigara pasi vachigadzirisa chivanhu nemitemo yacho vakaronga nyaya dzese  vachihwisisa kuti munhu umwe noumwe anokwanisa kukanganisa, uye kana akanganisa anokwanisa kuvengwa nevamwe. Panofanira kuiswa mukana wekuti agadzirise nyaya. Panofanirazve kuiswa HIGHER AUTHORITY  inotyiwa nevanhu vese. Ndokubva vati Ngozi inokuvinga kana ukasahwisisa kuipa kwako kwatinenge takuudza.  Avo vanozvibudisa mumagarire awa vachitora chitenderi, hwisisai kuti imwe mitemo yechivanhu uye kuti chii chatingadzidza kubva kwairi.  Tadaro ngatitore zvakanaka kubva kumitemo iyi tounza kuno kuchitenderi chedu kuti vanhu vakwanise kugara zvakanaka.

Kuudza munhu kuti uri kumunamatira chinhu chakanaka chose asi kuudza munhu pazere shamwari dzake kuti zvinofadza kuita chimutambo chokumugamuchira musangano, uye kumupa mukana wekutsanangura maonere aanoita nyaya yake kubva musi waakanganisa, kusapotiwa kwake pakuenda kujeri, kuvhakashigwa mujeri kuziva kuti vamwe vemhuri yake yesangano vanofunga nezvake, chinhu chakanakawo kuti vaya vanozviona sevanhu vasingaiti mhosva vahwisise kuti munhu aita mhosva anohwa sei.  

Ngozi hakuna. Hapana zvazvinoita nokuti vanhu vengozi vanhu vakafa hapana chavanoudzwa vakahwisisa. Havana simba rokugadzirisa nyaya kana kupanicha munhu akanganisa. Ngozi ndeyedu isu vapenyu kuti tigarisane zvakanaka.

Nyaya yengozi Mumba:
Kana uri mumba nomukadzi/murume wako nevana, hwisisa ngozi. Kana ukakanganisa kana kukanganisigwa, wana mukana uye chido chokugazirisa nyaya. Kumbira regerero nokukasika. Kana umwe wako achiramba kukupa regerero zama kuhwisisa kuti chitadzo hako chamugumbura zvakadii. Kana abvuma kukuregerera funga pazviri umutsanangurire kuhwisisa kwako pakuipa kwechiito chako uye kuti uchaita sei kuti zvisazoitikazve. Kana waudza munhu kuti wamuregerera, usazoti matsamwisana wochitanga kupopota uchinovhukunyura nyaya dzawakambomuudza kuti wamuregerera. Nyaya dzomumba ngadzive imwe chete pachayo yega pasina dzimwe.

Udzai Vamwe !!!!!!!


Sunday, 28 January 2018

Kurhojana nezvinhu zvisiri vanhu

Vhiki imwe neimwe kune vanhu vakawanda vari kubvunza kuti murume kana mukadzi kana ari ega angabvisa sei zemo. Mhunduro iri pachena ndeyekuti munhu wese zvake anoziva kuti maoko anoshandiswa sei kuzvibvisa zemo. Iripo nguva yaunongoerekana wava nezemo murume wako asipo pamba. Unokwanisa kumbozama kusafunga nazvo asi pamwe zemo hariendi kusvika waribvisa. Kuvanhukadzi hazvitinetsi kuita. Vashoma vanoda kutipinza chimwe chinhu mukati. Mhomho yese kungozvikwiza panyaama dzakapoteredza bhinzi kusvika wazvitundisa. Wombotura mafemo. Wozobvapo Zemo hauchina wotoita mabasa ako emumba zvakanaka.

Variko havo vanotsvaka chokupinza mukati asi vashoma uye manakire azvo anotora nguva kuti utunde. Kuvanhukadzi, kupinza chinhu mukati mako hachisi chinhu chakanaka, nokuda kekuti unokwanisa kupinza ma bacteria asiriwo mukati mako. Kana zemo rakukurira ukaona kuti unohwa kuda kupinza chimwe chinhu, tanga wachigeza nesipo. Kune zvakawanda zvinokwanisa kupinzwa mukati. Kana uri mhandara usafunga kupinza zvinhu mukati mako.

Zvino varume ndohwa vachiti maoko anonaka nokuti iwe muridzi unohwisisa puresha yaunozvirjoja maoko ako nayo.  Asi vamwe vanoda pokupinza chombo. Vamwe kuno ku UK vanoti unokwanisa kurhoja manhanga akaita semavise (water melon) nokuti mukati mao makanjorovera semukati memukadzi. Asi zvinohi unotanga waisa vise rako muMICROWAVE woisa pa POWER iri pasi nenguva dikidiki. woridziisa wombomira wodziisazve kusvika rava kudziya zvakaita semunhukadzi. Zvadaro woboora buri rakakwanirana nechombo chako. woisa banga mukati wowedzera kudzika kweburi kuti ukwanise kupinza chombo.

Dzosera muMICROWAVE udziise vise rako. Radziya zvakakwana ndipo unokwanisa kupinza chombo wonakigwa naro. Kuona kwangu ndezvokungoti hazvo zemo rinoda kubviswa kana rauya asi zvimwe zvinhu tanga wazvitarisira kuti hazvikuvadzi here. Apa hapana chinokuvadza ari unofanira kuona kuti mune kunyorova kwakakwana nokuti unokwanisa kuzvisvuura chombo.

Asi tichitarisa kuti pana zvimwe here zvinotaridzika kunaka kwazvo tinoona kuti:
1 Vise harina chigwere chaungakwanisa kubata. Kana tichikombeya nehure, zviri nani kuzvitengera vise rako rogara mumba kusvika woda kurirhoja.
2 Vise haridhuri kuritenga chero nyika ipi zvayo. Mahure anodhura uye anokubira mari kana wabatwa nehope.
3 Vise harina nguva, chero pawadira. Hure rinoda ukasire kuti rigoenda kumwe kwariri kudiwa.

Asi zve ndinogaroudza vanhu pano kuti kana ukahwa muviri wako uchigaroda kuti uisane noumwe munhu, zvoreva kuti nguva rokuroora yasvika chiongorora upenyu hwako utange kutsvaka munhu akakodzera kugara naye semukadzi wako. Zvadaro kubva pokutanga dzidzsanai kuvatana zvinonakira mese kuti upenyu hwenyu huve nani.Vane zvimwe zvavanozivavo zvinobatsira munhu kna ari ega wedzerai tihwe.Sunday, 31 December 2017

Kushuvirana Zvakanaka Mugoredzva 2018

Ndinokushuvirai zvese zvinhu zvakanaka mugoredzva ra2018. Ndinoziva kuti mese muchashuva kuva noupenyu hwakanaka mugore iri uye muchashuvirawo hama dzenyu neshamwari dzenyu upenyu hwakanaka.

Kune vakawanda vatange tinavo muna 2017 vationeka vakatisiya muupenyu. Kune vamwe vavo vatisiya tisina kuvaudza kuti tinofungei paupenyu navo.

Kumhuri dzedu nevana vedu. Dai zvaikwanisika taikwanisa kutanga gore nokutarisa nyaya dzatakakanganisirana muma dzatichiri pakugumbukirana, todzigadzirisa. Kana uchiri pamwe chete nomurume/mukadzi wako, zvoreva kuti hausi kuda kusiyana naye. Zviri nani kugarisana zvakana pane kugumbukirana. Kutanga kwegore kunobatsira kuti tese tinowana pokutangira. tinopiwa mukana wekuregererana nokukumirana regerero.

Enda kumurume/mukadzi wako umuudze kuti zvawakaita gore ra 2017 zvokuti nezvokuti nezvokuti pakuona kwako zvakaipa uye hauna kufara nokuzviita kwawakaita. Gore rino ra 2018 uchaedzawo kuita zviri nani uye kushanda pamwe chete pakuvaka musha wenyu.

Kutanga kwegore kune zvakawanda zvamunokwanisa kutangazve mumba menyu. Rongai murangane pokutangira. Ita vhiki yese uchifunga noupenyu hwako nomurume/mukadzi wako. Vhiki ikapera garisa umwe wako pasi mutaudzane nezveupenyu hwenyu.

Usarega gore richiita vhiki yokutanga usina kufunga nokugadzirisa nyaya dziri kushusha musha wako. Kushuva hakugadzirisi nyaya. Kugadzirisa ndiko kunogadzirisa nyaya.

Ivai negoredzva rakanaka.!!

Mivunzo nemhinduro 14

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 13 yakazara saka tava kutanga rino Gurupu 14. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 13, 12, 11, 10, 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Kana une mumbvunzo waunoda kubvunza tarisa apo pakahi MUBVUNZO
Ndatenda
Mubvunzo

Mhinduro

 Mwana kutamba nhova zvinoitiswa nei?Veduweeka, nyaya iyi yanetsa. Mwedzi umwe noumwe inobvunzwa kakawanda chose. Mwana kana ane nyota nhova inotamba. Kana ukaona nhova yomwana ichitamba, ipa mwana mvura kana kuti mwisa mwana zamu nokukasira. Hwisisa nyaya iyi Please. 
Kana uchida mukomana iye asingazive kuti unomuda, ungazive sei kuti anokudaKana uchida mukomana iye asingazivi, kasira kuti azive nokuti kana iwe uchimuda zvoreva kuti kune vamwe vanomudawo saka umwe akakutangira iwe watoshaya mukomana. Kana uchiziva NUMBER yefoni yake, mutumire Message utsvake ushamwari. Mukatanga kutaudzana ndipo paunomuratidza kuti une rudo asi unofanira kumrira kusvika iye akukumbira kuti mudanane. Zvadaro iwe imbomuudza kuti unoda nguva yokunofunga.  Wozomuudza mamboita kanguva kuti unomuda.

Usarega mukomana waunoda achidiwa oumwe musikana. 
3 Kubuda ropa uine pamuvuri panemwedzi nehafu zvinoitiswa nei?Kuenda kumwedzi une mimba kunokonzerwa nei?

Pakuita mimba pane mabasa akawanda chose anoitwa nomuviri wako. Mazuva ukutanga panezvinoitwa nguva imwe cheteyo zvinokwanisa kukanganisika.
Kuisa BALANCE yemaHORMONES anoshanda basa
Kubatanidza urume nezai
Kutanga kuumba mwana
Kunamatidzira chimwana kumadziro echibereko kuti tambho yokufidha igotanga kugadzigwa.
Kugadzira bumbu rinozogara mwana rizere nemvura
Kuvhara kuti ropa remwana risasangana neramai sezvo akasiyana.

Chibereko chinoumba mwana zvichibva neruzivo gwachakasikwa chinago panyaya yokuumba mwana. Pavhiki dzinoita nhanhatu chinokwanisa kuita MISTAKE asi chinobva chaziva kuti chaita MISTAKE chobva charega kuenderera mberi nokuti mwana angazozvagwa ane zvakaipa paari sokuti kuremara.

Pakurega kuenderera mberi apa iwe mai unobva unokwanisa kusvodza . Unoona wobuda ropa zvopera zvakadaro muviri wotanga kusuka chibereko kugadzirira kuti uite imwe mimba.

Kuramwa mwana uku pachirungu kunohi Spontaneous Abortion. Mimba dzakawandisa dzinobva dzega muridzi asati atomboziva kuti ane mimbaa kutesitwa wobatwa mimba, wozotesitwazve vhiki inouya usisina miba.  Pamwedzi miviri yokutanga panonetsa. Kwedu vakawanda havaudzi munhu kuti vane mimba kana ichiri kutanga. Haisi nyaya yokushungurudzika nayo nokuti muviri wako unoziva kuti wagona here kaa kwete kuumba mwana.

 Ini ndakaita kaviri mimba isingasviki mwedzi nehafu 6 weeks.

Kana mimba yasvika mwedzi mitatu ukaona ropa, kasira kundoonekwa.
Chii chinokonzera mvura muchitubu? Mvura inoita kana wava nezemo rokuda kuiswa nomurume. Hapana chakaipa kuita mvura. Kuita mvura chinhu chakanaka chose kana wava pakuisana nomurume nokuti zvinodzivirira kusvuuka mukati uye kusvuuka kwemurume.  Chakaipa kusaita mvura. Kana ukatadza kunyorova unotopedzisira watadza kuiswa nokuti zvinogwadza. 
Kubviswa humhandara neSkin to Skin kwakasiyanei nokubviswa ne Condom? Kana uri musi wako wekutanga kupinzwa chombo nomurume zvinoda kuhwisisa kuti zvinoitwa sei uye kuti uchahwa sei pazviri. Zviri nani chose kushandisa Kondhomu nokuti unokwanisa kubata zvigwere musi iwoyo. Kuisana, zvikuru kana mange musina kumboisana kunoita mupanane zvigwere zvakasiyana siyana zvichibva nokuti murue ane zvipi zvacho.

Uchabvarugwa chimuvharo uye panokwanisa kubuda ropa kureva kuti pane karonda kadikidiki kanokwanisa kupinda utachiona. Kondhomu rinodzivirira zvigwere.

Unokwanisazve kuita mima ipapo saka kondhomu rinodzivirira mimba.
Kana chivharo chako chakati korei, unokwanisa kugwadziwa zvishomanana sokuti wabaiwa netsono  pakubvaruka zvobva zvatopera otobatirira murume, worumira mazino motoisana. Pamwe unonakigwa musi wokutanga, pamwe hazvinaki kusvika wamboiswa kakati wandei.

Tanga averenga pahahi KANA WAFUNGA KUBVISWA HUMHANDARA 
6 Kana wakazvitakura mwana anotanga kutamba ane mwedzi mingani?Zvinobva nokuti mwana wechingani. Kana ari mwana wekutanga unononoka kuhwa achitamba. Kana wakamboita mwana unokwanisa kukasira. Saka vanhu vakasiyana asi zvinotanga kuitika pakati pevhiki dzinoti 13 kusvika pa 25. Ukazisvikawo 25 usina chahwahwa haa kashoma. 
7Mai Chibwe, ko sei musina kutiisirawo  mapicture evakadzi vasina kupfeka? Kana wava munhu akura zvokuda kugaroona mukadzi asina kupfeka, zvoreva kuti unofanira kuzvitsvakira musikana waunoti ndewako. Ndiye achazosvika pakukwanisa kukutaridza kuti munhukadzi asina kupfeka akaita sei.

Kana ukajaira kutarisa vakadzi vevamwe vanhu kana kuti vana vevamwe vanhu zvichakunetsa mberi nokuti jairiro iyoyo ndicho chimwe chezvikonzero zvinokonesa chombo kunatsomira kuvarume vakawanda chose.  Kana vichikwanisika pano ngapasaita nyaya dzechihure asi dzokuchengetana mumba zvakanaka. 
8Ko nhumbu inobata sei? Mimba inoita kana iwe wakandira zai uye panguva iyoyo ukapiwa urume nomurume wako, unokwanisa kuita mimba.

Verenga apo pakahi KANA WADA MIMBA
9Kubva patakaroorana, murume wangu anoti anoda Anal sex. Ini handisi kuda. ndoitawo sei? Inyaya inonetsa kugadzirisa mumba nokuti kune varume vanozvida koitawo vakadzi vanozvifarira asi kuti vanozvida vese vasangane vagoroorana zvinonetsa. Saka uciona kuti unozoziva mava kutogara mese.

Asi zviri nani kutaurirana nomurume wako mohwisisana kuti moyo wake uri papi. Kaachida zvaanoda iwe unokwanisa kuterera wozvifungira kubvua kana kuramba. Zvinobva nokuti unofunga sei.

Asi chamunofanira kuhwisisa ndechokuti kana mada kuzviita usarega achiti ambopinza kuashure ozopinza kuberi asina kumbogeza nokuti maBACTERIA akasiya zvokuti unokwanisa kuita INFECTIION. 
10 Matinji anokudzwa sei uye mukadzi anorohwa nayo rungani pausiku humwe chete?Tanga waverenga apo pakahi Kudhonza matinji. Wadao hwisisa kuti hazvina zera. Chero munhu akura anongokwanisa kudhonza. Asi hwisisa kuti chikonzero chaunoda kudhonzera ndechei nokuti hazvina chazvinobatsira uye hazvinei noumwe munhu kuzhe kwevarapi vachazokuona kana woda kuzvara. Zvibvunze wega kuti unodhonzerei.

Pnyaya yokuti kurohwa iyo. zviri kwamuri kuti munorovana kangani musi wega wega zvichibva nezera renyu. Kana muri pasi pe makore 30 munokwanisa kashanu pazuva, kaviri pazuva, kamwe chete pazuva zvichibva nokuti murume anokwanisa chii. Mukadzi haana LIMIT.  Zviri nani kubvunza mukadzi wako kuti anoda kangani pazuva uye nguvai. Vanhu takasiyana siyana. 
11Ko kuiswa nevarume vakawanda kwakaipei? Ndongonzwa vamwe vachiti kwakaipa. Kana watomboziva kuti kwakaipa watogona. Kwakaipira kuti unobata zvigwere zvechihure. Zviwe zvacho hazvirapiki saka unofa nazvo.

Kuita nyaya younhu. Kungogaroti ukaona murume wovhura makumbo hazvina unhu. Varume vacho vanongozokuona sechinhu chisina maturo.  Hapana zvazvinokubatsira.

Zviri nani kuva nomurume umwe chete anokuda pane kuita vakawanda vanongoda kuvata newe. 
12Murume wangu anonhuwa muviri wake chose asi anogeza zuva nezuva. Ndezvokuroiwa here? Aiwa bodo hapana uroi hunokwanisa kuti munhu anhuhwe muviri. Kunhuwa ganda kunoitiswa nemaBACTERIA anogara paganda rake. Haabviswi nokugeza. Pamwe anotofarira kugeza kwake. Zvokunhuwa ganda zviri kwese vakadzi nevarume asi kazhinji iye muridzi haakwanisi kuzvinhuwidza. Vamwe ndivo vanohwa kunhuwa kwake.  Saka chero iwewe unokwanisa kunge une munhuhwi wakaipa.  Umwe noumwe ane munhuhwi wake sake uchiona mapurisa achishandisa imwa kutsvaka munhu akapfuura napano nezuro.

Pane zvinhu zviviri zvinobvisa mabacteria zvinoti Vinegar ne VICKS.
Vinegar kunyororesa muviri nayo wombomira 30 minutes wozonogeza. zvoitwa kaviri paviki

Vicks kuizora semafuta womboita nguva mahawa akati kuti wozonogeza. zvoitwa nguva nenuva kana wafungira kuti une dambudziko asi VICKS inodziisa muviri uye geza maoko kana waishandisa nokuti ukabata maziso unoita rimwe dambudziko.

Verenga apa
MUNHU ANE MUNHUHWI wemuviri

13Ndingadzorawo kuzasi (mheche) sei. ndichangozvara? Verenga apo pakahi kusimbisa masuru. Kana waverenga chitobva watanga nyaya yokupota uchimira pakuweta. wozviita kusvika wachembera nokuti zvinobatsira kusazviwetera.

Kusimbisa 
14 Murume wangu ndofungira kuti ari kuhura. Smell ye perfume, plus vhudzi re wig pa jacket rake. Ini handipfeke wig. Ndoitawo sei. Ndinotya siki? Hapana zvakawanda zvaunokwanisa kuita. Kana murume achihura zvoreva kuti haana hanya newe. Chero ukabata chigwere anotokuti ndiwe wamupa chigwere.

Asi kana uchifunga kuti ane chigwere usavata naye. Ukasavata naye achawedzera kuhura futi ndosaka ndichiti hazvigadziriki.

Chero ukada kumbotaura naye uchakasira kuona kuti fungwa dzake hadzinei newe. Murume kana akatanga kuhura chikasira kuziva kuti haachakudi uye kazhinji agara asina kumbokuda iwe zvese nevana.

Asi pachirudzi chedu tinomboda hedu kuita nguva yokutambisa tichigarisana dare. asi outcome yacho ndiyoyo imwe chete. Ucharambwa, uchaita zvigwere. unokwanisa kufa.

Chihure hachina GOOD OUTCOMES. 
15Chii chinoitisa mapundu kumeso?

Chii chinopedza mapundu ekueso?

Mapundu kumeso anoitiswa nokudai. Paganda romunhu panogarobuda oiri inohi  SEBUM pachirungu. Oiri iyi kana watanga kumumudza mazamu sechihandara kana chijaya  (makore 11-14) inowandisa yodzivirira  ganda kufema zvakanaka wobva waita mapundu anohi Teenage acne. Asi unokwanisa kuita ACNE wava munhu mukuru. Vamwe vanoti zvinoitiswa nekugaroita zemo usina wekuripedza naye.
Unokwanisa kuderedza mapundu awa neizvi.
1 kana wageza kumezo mangwanani  cheka LEMON wozora muto waro kueso.

2 Kana usina LEMON zora TOOTHPASTE  pakunovata wovata wakadaro wogeza makuseni. 
16Mukadzi anogona kubva humhandara asina kubuda ropa here?Tanga nokuverenga apa pakahi UNOZIVA SEI KUTI IMHANDARA KANA JAYA. Wapedza hwisisa kuti kubuda ropa pakubva umhandara kakuitwi nemhandara dzese. Kune mhandara dzakawanda chose dzinobviswa humhandara pasina ropa rinobuda zvichibva nokuti chivharo chake chakkabatana kana kubvaruka zvakadii, uye kuti musikana akura vakadii nokuti ange achishandisei pakuenda kumwedzi.

Variko vakawanda vasingabudi ropa. 
17
Kuvhura mwana nzeve kunoitwa sei? 
Ndinovimba chose chose kuti hauna kuzama kuita chimwe chinhu pazheve dzerusvava. Please kana une chaunofungira kuti chiri muzheve dzake, tora mwana uende ku Clinic uvaudze zvakunetsa vaite vega ivo kana kuti vakutaridze zvokuita. Usazama kuita wega uye usadira mishonga yemuraini muzheve dzamwana wako kuzhe kwekuti usingadi mwana zvachose zvokuti hauna hanya nokuti akashaya zheve. 
18 Zvinoita here Murume kudyisa mukadzi kuti awedzere kumuda? Zvinoita chose chose. Mushonga wekuti mukadzi wako akude nomuyo wake wese ndewekutanga kumuda nomoyo wese uye kumuudza kuti unomuda uye kana achitaura zvaanotaura terera

Garogumbatira mukadzi wako zvikuru kana musina kupfeka pakunovata, uchipota uchimuzevezera zvinosetsa muzheve dzake, kana asina kuseka wombomusekenyadza.

Pakunoisana muudze kuti zviri kukunetsa kerega kuisana naye nokuti pese paunomuona unohwa kuda kuisana naye. Ita nguva uchimubatabata muviri wese. Kaviri pavhiki svitsa rurimi pabhinzi yake wmbomukwesha norurimi, ombochemachema aziti rukutu iwe chimubidigura avate bedumbu. Isa pillow pasi pechiuno chino chisimudzirike. Chimboita nguva uchimenya magaro nemawoko uchimunyemudza chombo. Wozoita chirango asi wogaramo kupfuura 7 minutes.

Ukadaro hakuna mushonga waunoda wekudyisa mukadzi wako, uye anokupa rukudzo kupfuura vakawanda. 
19Unganyepedzere seyi kutunda kumurume wakoKuti zvigokubatsirei? Kana usina kutunda nhasi ukati watunda zvoreva kuti mangwana murume achafunga kuti zvaari kuita zvinoenderana nokutunda obva atoshaya hanya nokutsvaka zvimwe zvaangaita. Murume ngaazive kuti hauna kutunda kazhinji iri ngari yokuti akukasirira. Saka mangwana ngaawedzere nguva. 
20Kutunda masperm akaita mvura zvinoreveiChokutanga hwisisa kuti murume anobudisa urume kwete maSPERM. urume pachirungu hunohi SEMEN.  MaSPERM imhodzi dziri muurume.  Mhodzi idzi dzakawanda chose chose zvokuti dzinopfuura pa 15 million paCUBIC CENTIMETRE  pamurume anozvarisa. Kuwanda kwemhodzi idzi hakunei nokuti urume hwakakora here kana kuti hwakaita mvura. Zviri nani hune mvura nokuti mhodzi dzinodhidha zvine sipidhi iri mberi.

Chinoitisa kuti urume hunge hwune mvura uye kuwanda murume anomwa mvura yakakwana pazuva rimwe nerimwe. Kumwa mvura kunobatsira kuti mhodzi shoma dzinge dzakaremara.
Verenga pakahi Kuremara kweurume 

21Chikapa chengwena chinoitwa seiNgwena hadziiti chikapa. Dzinongoitana zvokuti hadzi inobatwa nohono zvokuti isakwanisa kutiza, Hono yobva yaruramisa kusvika yakwanisa kupinza chombo muhadzi. Hadzi ninongosimudzira muswe zvotoitika zvakadaro. Hapana chikapa chingahi chiripo.

Ko wadireiko kuhwisisa nezvengwena? Une purazi rine mvura zhinji zvokukwanisa kuita ngwena here?  
22Ko murume akasabudisa hurume hwake muri pabonde zvinorevei? Zvinoreva kuti
1 Haana kuswera achimwa mvura
2 Ambohura noumwe mukadzi nhasi
3 Ambozvirhoja maoko nhansi
4 Haana hanya nokubudisa urume nhasi
5 Pamwe unofunga kuti haana asi iye abudisa ushomanana

Kana zvazoramba zvichiitika wondinyorera totaura nyaya yacho. 
23Chii chinozi kurova chikapa? Chikapa kukoira kwemunhukadzi achiisana nomurume wake. Kushandisa chiuno kugamuchira chombo chomurume, kuratidza murume kuti zviri kumunakira.

Zvokuzoti KUROVA hameno kuti kuitawo sei uye kuti unenge wava kurova nei, zvaita sei? Wazvihwirepi? 
24Ko kana murume achinyara kuudza mukadzi kuti anoda kumukwira zvoitwa sei? Zvoreva kuti mukadzi wacho haasi wako saka haufaniri kunge uchitsvaka kuvata naye. Kana mukadzi ari wako kuvatana hakunei kuti audza umwe ndiani. Ubasa romukadzi kukwezva murume wake. Mukadzi ndiye MANAGER wezvomumba zvese. Kana akamirira kuudzwa nomurume zvoreva kuti haasi munhu ane tsika. Mukadzi anoswedera pedo nomurume wake ozvipa kumurume kusvika amisa chombo chomurume, murume ochitsvaka kuvata naye. Kwete konovata kure nomurume kumirira kuudzwa kuti uya tiisane. Kushaya unhu ikoko. Ukadaro unohurigwa nomurume kukaita mwedzi usingatozivi kuti chii chiri kuitika. 
25 Chii chinokonzera bundu muzamu?Kana waita bundu mumazamu, zvisiri zvokuti inguva yomwedzi, unofanira kukasira chose chose kunoonekwa na DOCTOR zvanhasi kwete mangwana.
Kana usina mari kwereta. Usatambisa nguva neGOVERNMENT hospital kana uri muZimbabwe kana South Africa. Enda kwa PRIVATE. 
26Huroyi hunkwanisa  kupera kana kubva here?Hwisisa kuti uroyi maitire emunhu kwete kuti chinhu chaanacho. Kana ukaona kuti munhu uyu muroi, kureva kuti anoita zvoutsinye kune vamwe vanhu, ukakwanisa kumutsiura anokwanisa kupera uroi hwake.

Hakuna munhu anoita zviya zvinohi kufamba usiku asina kupfeka kana kutasva bere usiku kana kutumira munhu nyoka kana zizi.  Dzinongori nyaya dzevanhu vadakwa nedoro kana kuti vanoda kutyisidzira vana kuti vasafamba usiku.
Dai kune uroi dane vanhu vakaipa vakaita saana Mugabe vakaroiwa kare. 
27Chikwambo chinobvisa  umhandara here?Chikwambo chinhu chinotengeswa nevanhu vakachenjera kuvanhu vasina njere zvachose. Hachionekwi masikati kureva kuti hachipo. Hazviiti kuti chikwambo chibvise musikana huhandara. Asi kana wafunga kuudza mukomana wako mutsva nhema panyaya yokuti sei usiri mhandara, kana ari munhu akapusa unokwanisa kumuudza kuti wakabviswa nechikwambo cha baba Chari. Kana ari mupositori kana kuti munhu akazvarigwa panzvimbo yeMINE kana mamwe mapurazi, anobva atobvuma nhema dzako.

Chikwambo hakuna zvachose. Inyaya dzedoro uye makamirira bhazi kumamisha. 
28 Kuvhura murume magaro achitunda urume zvinobatsirei? Kana muri pakuisana murume akatanga kukupa urume kana kuti ukahwa kuti ava pedo, toti ari pamusoro iwe uri pasi wakavhura makumbo, wega unongohwa kuti munhu haachisina CONTROL zvunhu zvava kutouya. Pana zvaunokwanisa kuita kuti awedzere kunakigwa uye anatse kukupa urume hwese haanahwo panguva iyoyo.

1 Kumuvhura magaro woisa chigumwe pakati woti pese paanoomesa magaro nokuda kwekutunda iwe wochinja POSITION yechigumwe.
2 Vamwe vanoti unokwanisa kupinza kugumwe zvishomanana  kana Centimita imwe chete, kuchisuri chake achitunda. Kwahi zvinomuita abudise hwese urume hwaanahwo ipapo. Kana kuzomuka usiku haamuki.

3 Kupurudzira panoperera kupatsana kwemagaro pachitangira musana. Unovhura ruoko wopurudzira uchiita sokudhirowa CIRCLE ipapo wakati tsimbirire zvishoma.

Saka Zvinoita sokuti pachiuno chemurume pane zviripo. Panoungana TENSION kana oda kutunda. Iwe maitire ako chiita uchiziva zvinodiwa nomurume wako. Vamwe varume vanovhunduka kana vapinzwa chigumwe asi ukazviita otanga kutunda hapana zvaanokwanisa kuita pazviri kusvika apedza kutunda. Iwewo unenga watobvisa chigumwe nyaya yatopera.

Kupiwa urume hwakawanda kunofadza nokuti zvinotaridza kuti wange uchinakira murume. Mapedza isa murume wako pazamu abatwe nehope makagumbatirana.

29 Zvinoita here kuendesa hure remurume kumwedzi? Kana une murume anohura iwe uchiziva kuti anohura asi uchingogara naye chete zvakadaro, zvoreva kuti iwe ndiwe usingahwisisi zvauri kuita nokuti pachaita nguva yauchabata zvigwere ugokwanisa kufa nazvo.

Murume wako kana achihura usafunga kuti anohura nomunhu umwe chete. Vanhu vanohura vese varume nevakadzi vanohura nevanhu vakawanda.

Hazviiti kuti ukonzerese umwe munhu kuenda kumwedzi. Kana ukawana munhu anozvikwanisa, kasira kundinyorera tigokugadzirisa uite MILLIONNAIRE gore risina kupera.  Shungu ndidzo dzinokufungisa izvozvo asi hazvikwanisiki. Uyezve kuti hure riri kumwedzi hazvikonzeri kuti murume asahura naro. Vakawanda havachina tsika yokurega kuvatana kana mukadzi ari kumwedzi. 
30Murume wangu ava nevhiki yese asina kundis**a asi nezuro ndakamuwanikidza achichaya bo**ora. Ndagumbuka chose.  Ndoitawo sei? Varume vakawandisa nevakadzi vakawandisa kuvatana kwavo nevakadzi/varume vavo hakunei nokuzvibatabata kwavo. Manakire azvo akasiyana sezvaunoziva iwe. Saka kazhinji murume/mukadzi anoti uku ari kuvata noumwe wake uku ari kuzvinakira ega. Hapana chakaipa ipapo saka usaona sokuti ari kukumhura.

Pamwe ane chigwere chaasingadi kuti ubate. Pamwe akatsamwa pane zvawakaita zvaasingafariri. Pamwe mune nyaya dzamusina kugadzirisa. Tanga nokuongorora chikonzero chaitisa asada kuvata newe. Iyo nyaya yokuti ari kuitei kana ari ega, siyana nayo nokuti hainei nezviri kuitika. Usarambidza murume wako kuzvinakira ega, iyewo ngaasakurambidza kuzvinakira wega. 
31Kuzvara kunorwadza zvakadii? Ko sei munhukadzi achiita vana vakawanda? Kuzvara kunogwadza zvaksiyana zvichibva nokuti iwe nyamimba iri munhu akaita sei uye kuti imimba yechingangi. Mimba yokutanga inogwadza nokuti hauna EXPERIENCE uye inokwanisa kutira nguva pakuzvara. Asi zvinogwadza nokuda kwekuti musoro wemwana unofanira kukwana pakubuda.

Kana ukazvara, uchada mwana wako chose zvokuti unokangamwa kuti zvinogwadza. Kukangopera mwedzi miviri wotodazve kuvata nomurume wako, ipapo uchitoziva kuti zvinoitisa mimba futi asi unenge usina basa nazvo. 
32 Ndodawo mazamu makuru. ndine madikidiki. Ndoita sei? Kukura kwenhego dzemuviri hakusi kwekukambhira. kunongoita zvakwada kuita. Kune nhengo dzemuviri dzisingakwanisi kukudzwa. Mazamu haakuriswi nezvatinioita.

Unokwanisa kunoitwa operationasi zvhakuitisa matambudziko akawanda. Usachiva zviri pane umwe munhu nokuti nhamo dzake haudzizivi. Hapana chinobatsira mazamu makuru.

Asi ukazoita mimba ukazvara mwana mazamu anowedzera kukura kuzvika warumura. 
33 Murume wangu haatundi pabonde. Zviri normal here izvi? Kubva 2013 ndinaye. Tine vana vaviri but hapana chandati ndaonawo kuti atunda. Pane mushonga here wandingamupa.? Dai asingatundi dai musina vana. Kuita mimba zvoreva kuti mueume ari kukupa urume. Hakuna munhu anoita mimba pasina urume. Saka usazvinetsa nokuti hapana chauri kuona.

Kana murume akatunda urume hwakawanda, humwe hunozovhinza mapedza. Kana huri hushoma hapana chinovhinza. Saka kana usingaone uchivhinza. Zvoreva kuti ari kutunda asi ushoma. Urume (SEMEN) ushoma asi mhodzi (SPERM) dzakawanda zvakangofanana.  Saka usanetseka nazvo. Nakigwa nomurume wako chete chete.  
34Ndingakisa sei mukomana wangu iri nguva yekutanga ndisingatozive kukisa kwacho kuti kunoitwa sei? Kana muchida kukisana kisanai henyu asi hwisisai kuti zvinoitisa zemo uye kana maita zemo munokwanisa kupedzisira mavatana iwe ukazoita mimba. Apa handisi kuti usakisana nomukomana wako, asi kuti ita uchihwisisa zvazvinoreva. Kukisana kunonana uye kunofadza muviri.

Makisire amunoita akasiyana siyana. Hapana chingahi chakaipa kana kuti chakanaka. Zvese zvamunoita kunaka kwazvo kuri kwamuri. Maitire ari kwamuri. Asi chikuru kana wafunga kukisana noumwe mumnhu  chiita wakasununguka uchitaridza kuti ndiwe wazvisarudzira kukisana naye. Wotobatirirawo zvinotaridza rudo. Wotanga nokukisa zvinyoronyoro kusvika mese maone kuri kuenda nyaya, wozowedzera puresha uye kuvhurirawo muromo kuti musvitsane rurimi. 
35Pabonde kana murume achitanga kutunda mukadzi asati atunda anoita pamuviri here?Kutunda kwemukadzi hakunei nokuita mimba kwake. Mhomho yevakadzi vechidiki havatombotundo pakuisana nevarume vavo. Kunotozoti vati kurei vajaira kuisana ndipo vanotunda vanowanda.

Kuita mimba kunongoda murume atundire urume mukati memukadzi chete chete. Kana mukadzi akangopiwa urume nguva yake yokumwedzi ichienderana nokukandira zai, anoita mimba.

36Mishonga yechivanhu inokudza mboro nekumutsa inonziiHakuna mushonga wechivanhu kana werumwe rudzi unokwanisa kushandiswa kukudza  chombo chomurume. Hapana chakanaka pakukudza chombo. Chombo chinongokura kusvika pachadira. Hazvinei nokuti baba vako vane chakakura sei kana kuti dzimwe hama dzako dzakadii. Unokwanisa kunotenga mishonga asi hapana mushonga unoshanda.

Mishonga yokumisa chombo iriko yakawanda asi ukajaira kumisa chombo nemushonga zvoreva kuti hachichazomiri pasina mushonga.

Zviri nani kurega chombo chichingomira pachadira. Kana uchinetseka kumira chombo zvoreva kuti pane chikonzero. Enda unotariswa nevarapi. 
37Chii chinoratidza kuti munhu wandiri kudanana naye  munhu anganzi mutendi?Mutendi munhu ane chitenderi kureva kuti anobvuma kuti chinhu chokutanga Mwari variko uye vane zvavanoita noupenyu hwevanhu.

Chechipiri anotenda kuti iye anofanira kuratidza vamwe kuti munhu ano chitenderi, saka anoenda kuimba yokunamatira, uye anotevera zvakanyogwa muBhuku rinotaura nezvechitenderi chake. Iwewo kana uchida kuroorana nomutendi, unofanira kugara naye pasi mobvumirana kuti kuva mutendi kunoratidzwa sei.

Pane zviito zvinoratidza kuti munhu haasi mutendi. Kuba, kureva nhema, kushora vabereki, kuda kuvata nomunhu asiri mukadzi/murume wako, kusakudza vamwe vanhu, kushaya unhu, etc. Izvi hazvinetsi kuona.

Bhaibheri harubvumidzi kuroorana nomunhu asingatendi kana iwe uri mutendi. Kana wada murume/mukadzi, Kumbira ishe vakutaridze wavakakusarudzira. Iyewo achataridzwa iwe. Usatanga wadanana nomunhu wozoti Mwari vakubvumidze kuroorana naye. Bodo. 
38Nhengo yemurume inoreba kusvika papi?Varume vakasiyana siyana sezvatakangoitawo isu. Asi kureba kwechombo chomurume kuri pakati pe 12cm kusvika pa 18 cm kana chimire. Kukora 9 cm kusvika pa 15 cm. Varume vanohi ngochani AVERAGE yekukura kwechombo chavo yakapfuura yevasiri.
Varume vekuCongo vane zvombo zvakakura kupfuura vekune dzimwe nyika. Kukurisa kwechombo kuremara zvokuti pamwe murume haazvarisi. Kukura kwechombo hakunei nokunakigwa kwemunhukadzi asi zvinongopa murume wacho CONFIDENCE.  
39Kuvhura makumbo uri pabonde nemurume zvinobatsirei?Kuti murume akwanise kupinza chombo zvisinei kuti muri kuisana maitire api, unofanira kutovhura makumbo. Saka ngatingoti zvinobatsira kuti murume akwanise kukupinza chombo. Maitire mashoma chose asinei nokuti uvhure makumbo. 
40Mushonga wekuvhura nzira yemwana ndingamuwana kupi? Kuti mwana azvagwe hazvinei nemishonga asi kungoti zvinozikamwa kuti vanhukadzi vanowanza kuiswa vane mimba vanoita nyore pakuzvara. Saka tingangoti mushonga wekuvhura zhira kujaira kuvata nomurume wako kana une mimba, kusvika yava pedo pedo nokuzvara.

Hakuna umwe mushonga. Kuzvara kunoitiswa ne ma HORMONES saka hazvinei nokudya kana kumwa mushonga. Kuiswa kunoita mahormones awadzere. 
41Kutizirwa nomusikana chihure here? Ngatitange nokubvunza kuti kuhura kuita sei? Mhinduro yoti kuhura kuvatana nomunhu asiri murume/mukadzi wako. Pamutemo weChivanhu tinoti kana mombe yumai isina kubviswa haubvumidzwi kuvatana nomukomana/musikana wako. Iri ngari yokuti mhuri dzenyu hadzizivani uye havazivi kuti munodanana zvokuda kuroorana. Saka menge muchihura.

Musikana akazobata mimba kana kufungira kuti abata mimba, anotanga abvunza mukomana kuti toita sei. Mukomana anenga asina zvaati afunga nokuti hamuna kuwirirana kuita mimba, iwe musikana wagozvifungira wega kuti regai ndiite mimba, kureva kuti njere chaidzo hauna. Mukore uno kana wada zvokuvata nomukomana wako, chokutanga kudzivirira mimba nezvigwere.

Mukomana ati haasi kuda mimba yako ndipo paunofunga kumufumura nokumutizira. Asi kana wasvika kumusha kwake vabereki vake vakakugamuchira zvoreva kuti pakunovata munopiwa imba imwe chete. Kuvatana kwenyu kubva ipapo kwava kuzikamwa asi zvonetsa kuti tigiti hachisi chihure nokuti vabereki vako havazivi. Ukafa, havigwi kumurume uyu nokuti haasi wako. Saka chinongori chihure kusvika mombe youmai yaenda. 
42Tipeiwo mazita emishonga yokusuka musana. Hakuna chigwere chinohi kusuka musana. Kusuka chibereko (uterus/womb) hakukwanisiki kuitwa kumba, kunongoitwa kuchipatara saka iwe haufaniri kuita zvokutsvaka mishonga yacho. Mubvunzo wako hauhwisisiki nokuti hakuna zvakadaro zvinoitika pavanhu. Ask kana uri munhu uya anongotevedzera mishonga yenhema inopiwa nevanhu vanoda mari yako. Asi umwe msi uchafa nazvo.

Ndnyorere pakero inoti maichibwe@yahoo.co.uk kana une chiri kukunetsa pamoyo. Chibereko chinosukwa kana wasvodza kana kubvisa mimba kana kuita anohi ma FABROIDS. Pasina izvi chibereko chinozvigeza chega pasina hosipitari. Usapinza chinhu kuchibereko nokuti unokwanisa kufa. 
43Ndikapindirwa nemuroyi usiku ndingaita sei kuti ndirarame? Ukaona wapindigwa mumba noumwe munhu, kasira kusimuka utsvake chokurovesa munhu iyeye nacho. Munhu uyu imbavha kana kuti mhondi kana kuti munhu anobata chibharo. Haasi muroi. Hakuna muroi anokupindira mumba mako achida kukuroya.

nyaya dzavaroi dzinongova nyaya dzinoudzwa pwere. Hakuna munhu anohi muroi anokuvinga mumba mako. Usazvinetsa nenyaya dzakadai. 
44Kusura nokuzasi pakuvatana kunoitiswa nei? Inyaya inoitika kuvanhu vakawanda chose asi inoda kuti uiwhisise kuti zvisakunetsa kana zvaitika kwauri. Usarega zvichikanganisa kunakigwa kwako nomurume wako. Murume ndiye anokonzera nyaya iyi.

Verenga apo
https://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/06/kubudisa-mweya-uchirhojewa.html

45 Mwana akaita mhepo mudumbu ndoita sei? Vana vese vanonetseka nemhepo mudumbu nengari yokuti vanomwa mukaka. Mukaka unoitisa mhepo. Kana usingazivi kuti mwana anobatsigwa sei kana ane mhepo mudumbu, unofanira kuenda kumunhu mukuru mumhuri yenyu kana kuti muraini renyu wonotaridzwa zvokuita. Unokwanisazve kuenda kuCHEMIST kunotenga mushonga. 
46Mhandara inobviswa sei umhandara? Kana uri mhandara, tanga wafunga kuti chauri kudira kubviswa humhandara chii? Varume vanoda chose kukubvisa humhandara asi kana usisina humhandara, varume havachakudi. Unopiwa mazita akawanda akaipa.

Bviswa humhandara nomurume akubvisira mombe yeumai.

Verenga apa
https://maichibwe.blogspot.co.uk/2013/04/blog-post.html

47Maichibwe, zvinoita here kubata chombo chomurume? Ndinotya kuchibata. Mese muri vaviri munofanira kudzidza kubatana pamberi. Murume obata pamberi pako okukwenya, okukwizirira, okupinza chigumwe mukati otamba nematinji ako, otamba nebhinzi yako. Iwe womuratidza zvaunofarira kuti agare achiita. Kana ada anokusveta bhinzi yako zvinova zvinonaka kupfuura kupinzwa chombo nokure.

Iwewo wotamba nechombo chake, wochipurudzira, wochirezva, kana wada wochinanzva kana kuchisveta zvinova zvinonakira murume wako chose chose.
Hapana chinotyisa pachombo asi kuti murume wako anofanira kugeza musati matanga kurezvana, Pakugeza anofunyungura ganda ogeza musoro wechombo.

Iwewo geza pamberi nesipo woona kuti chakafukidzira bhinzi chabhenengugwa nokugezwa . Usaisa mvura kana sipo kana chimwe chinhu mukati mechitubu. Chombo, chigumwe kana Tampon chete ndizvo zvinopinda muchitubu. Usaudzwa nhema navanhu vasina njere kuti isa ichi kana icho, Bodo. 
48Kuisana mukadzi akafongora zvinobatsirei? Zvinobatsira kuti manakire acho kwamuri mese akasiyana nokunaka kwemamwe maitire. Saka iwe murume mese nomukadzi wako potai muchisiyanisa maitire, nguva uye nzwimbo dzokuitra. Ndiko kuti muhwisise kuti zvinonaka zvakasiyana siyana.

49Kunyengana kuita sei? Mukomana akaona musikana waanochiva, anotsvaka mukana wekusvitsa shoko kumusikana kuti anomuda. panokwanisa kuita nguva musikana achiongorora kuti mukomana anomuda zvechokwadi here. Uku mukomanawo anenge achiedza kuratidza kuti anoda musikana. Kana nusikana akazoona kuti anodiwa anokwanisa kubvuma kudanana nomukomana.  Zvadaro kunyengana kwapera vaviri ava vava kutodanana.

Saka toti kunyengana kuonesana kuti zvinoita here kuti mudanane. Inguva inotanga panoendesa mukomana shoko kumusikana, ichizopera panoti musikana abvuma kudanana nomukomana. Kunyengana mashoko okukwezva musikana kuti akude kana uri mukomana. Asi kazhinji iye musikana ndiye ari kutokukwezva iwe usingahwisisi zviri kuitika. Anokuratidza kuti pane zvaari kukufungira asi iwe ndiwe unofanira kutanga kutaura nezverudo. 
50Murume wangu ane makore 42, Ini makore 26. Handisi kuguta pabonde. pane zvokudya zvandingamupa here kuti awedzere kuda? Makore 46 haanei nokuda kana kusada. Zviri mufungwa dzake chete. Achiri munhu wezera diki zvokuti anokwanisa kamwe kana kaviri pazuva rimwe nerimwe. Kana achingodya chikafu chine BALANCE chete ndizvo zvinodiwa. Nyaya dzokurongera munhu idzi handidzo nokuti kana watanga kudaro zvoreva kuti wotozongodaro. Muchine makore akawanda chose muchingoisana. Varume vanosvika kumakore 80 kana kupfuura asi zvinoda kujaidza murume kuwanza nokuti zvinoderedza PROSTATE CANCER,  uye kuzviwetera. Murume anogaroisana nomukadzi wake haawanzi azviwetera kana azova muchembere.

Udza murume wako kuti uri kuda kuwedzera kuiswa. Zvinonetsa varume kusaisana nomukadzi anoda kuiswa. 


Friday, 29 December 2017

Nyaya yokuzviuraya

Toda kuboongorora nyaya yemunhu anopedzisira azviuraya kuti yakanakira ani uye yakaipira ani. Ndaita nyaya yeshamwari akazama kuzviuraya, ndikamuwanikidza atogadzirira zvese, Changa changosara kuti achipedzisa basa raange atanga. Ndoda kumbotaura nyaya iyi nokuti chikonzero chikuru pakuzviuraya kwevanhu zviito zvemunhu wawakaroorana naye. Saka vanhu vakawanda vanotisiya nengari yezviito zvevadikanwi vavo.

Zvinofamba sei? Tichaenderera mberi nenyaya.

Kana une hama kana shamwari yakazviuraya, tipewo BRIEF yayo kuti zvakafamba sei.

Thursday, 28 December 2017

Chokwadi paupenyu hwevanhu

Pano ndoda kumbotaura nezvinoitika mudzimba kuvanhu vakaroorana zvinokanganisa upenyu hwavo asi zvichikwanisa kuti zvive zvinhu zvinokasira kugadzirika kana waona kuti pane damudziko.

Kunyimana mumba
Kana uchida kuti murume/mukadzi wako atange kuhura, tanga tsika yokumuramira pakuisana kwenyu. Hazviiti kuti unyime murume/mukadzi agoita nguva refu asina kuhura kana kufunga kuti owana sei mukana wekuhura. Chihure chakawanda mudzimba chinoitiswa nouyo asingahuri nokuda kwekunyima uyo anozohura. Zvese kumurume nomukadzi kunyimwa kunoshungurudza kusvika pakutadza kuvata, kutadza kudya, kutadza kuwana rudo pamunhu ari kukunyima. Kana mukadzi/murume wako akahura, chokutanga unofanira kuzvivunza kuti ndini ndakonzera kuti ahure here?

Tinoziva kuti pavarume vanohura, vakawanda vavo vanongohura pasina chikonzero, asi pane vanohurawo nokuda kwekuti vari kunyimwa kumba.

Kunyimwa kunokonzeresa mukadzi kuhura asi variko vadzi vashoma pavakadzi vanozikamwa kuti vanohura, vanohura zvisina chikonzero chomumba.

Chinoitisa kuti munhu anonyimwa afunge kuhura inyaya yokuti kuisana kunoitwa nevanhu vane moyo iri pamwe chete. Kunoita kuti uhwe kudiwa noumwe munhu zvoreva kuti uri munhu ane VALUE. Kana ukanyimwa zvoreva kuti munhu waunoda ari kuona sokuti hauchina VALUE kwaari.

Zviri nyore kuona kuti umwe wako ane mufaro here kana kuti haana. Ibasa romukadzi muma kuona kuti mese muri kugaroisana. Mukadzi haafaniri kumurira kuti murume asvike pakukumbira. Kana murume wako akakukumbira chero kamwe chete, hwisisa kuti hausi kuita basa rako zvakakwana. Kuti munoisana kangani zvinobva nokuti anonyanyoda kuisana anoda kangani, hazvina basa kuti murume here kana kuti mukadzi.  

Munyika dzese dzenogara vanhu, zvinozikamwa kuti kana usingavati noumwe wako zvakakwana, pachawanikwa umwe munhu anokuwedzerera. Zviri kwauri iwe kuti unodei.


Kusabatsirana mabasa
Mabasa emumba akawanda uye haaperi. Anonetesa munhu aswera achimaita. Zviri nani kuti murume paanokwanisa kubatsira abatsire. Tinoona vanhu vanofunga kuti murume anobatsira mumba murume akadyiswa, asi tinoonazve kuti murume anobatsira mumba murume ane rudo mumba make.

Kana ukasabatsira mukadzi wako pamabasa emumba, zvoreva kuti iye ari kuita mabasa ake saka hamuna nguva yokutama mese. Paanozoti aneta ava kuda kunovata, achada kukasira kunovata iwe uchiri kuda zvokuona TV. Pasina nguva mava kusiyana nguva yokunovata, nhamo yenyu yatotanga. Kana ukasagadzirisa nyaya iyi, nguva ichipo, muma menyu matova nomuti une mudzi wakaipa. Pachaita dzimwe nyaya dzinobva ipapa dzakawanda dzinoputsa musha asi dzese dziri dikidiki.

Kana tichiri kudanana tisati taroorana, zvinoita sokuti tine rudo chose pakati pedu. Unoti mukomana wako akakuperekedza kumba kwako zuva rodoka, mosvika kwako, mombotaura nyaya dzisina mature. Pedzezvo iwe womuperekedza kwake, mosvikako moita nyaya, iye okuperekedza kwako. Modaro kusvika kwasviba, ipapo mai vako vakamirira kuti utange kuvabatsira kubika.

Wapedza kudya unopinda muBEDROOM mako wofonera mukomana wako moita nyaya dzisina mature. Kana wavata unorota mukomana wako iyewo anokurota. Zvese zvinoreva kuti muri kudanana nomoyo wese. Asi kana mazoroorana hakuperi gore muchidanana saizvozvo. Asizve mese munohwisisa kuti panguva yamaidanana norudo rukuru, mese maiva nomufaro wakadzika. Mange musingadi kusiyana. Ko kana mava mumba menyu sei muchiti uyu kwake nemabasa ake, uyu kwakewo nemabasa ake?  Chii chinogozha pakuita mabasa enyu pamwe chete muchiita nyaya dzenyu dzisina mature dzamaichiita muchiperekedzana.


Kurega hama dzichitonga musha wako
Kana waroora zvoreva kuti wava murume mukuru anokwanisa kuronga mhuri yake nomukadzi wake. Hapana chakaipa kutsvaka mazano kubva kuhama neshamwari asi kana wawana mazano, enda kumba undotaurirana nomukadzi wako muronge zvokuita nomusha wenyu. Kune varume/vakadzi vasingakwanisi kuvaka musha pachavo.
1 Imwe misha ine mukadzi anovaka murume asingavaki.
2 Imwe mishe ine murume anovaka mukadzi asingavaki
3 Imwe misha ine mukadzi nomurume vanovaka
4 Imwewo mishe ine mukadzi nomurume vasingavaki.

Imi pamusha penyu hwisisai kuti anovaka ndeupi pakati penyu mobva mateverera iyeye. Iwe mukadzi ukahwisisa kuti murume wako zvokuvaka musha haazvigoni, usatanga tsika yokumuitira mabasa okuvaka asi kuti unomukurudzira kuvaka iye ozoita mazano awamupa asi ariye murume mumba. Kuhwisisa kupfuura murume wako chikomborero asi iwe usadzikisa chinzvimbo chomurume pazviri.

Pese pese hama dzinouya kuzotonga vana kuti vaita zvinodiwa nehama. Vabereki venyu mese vanozama kuti muite zvavakafoira kuita ivo. Imi itai zvenyu mufambe nzira yenyu asi muchiwana mazano kubva kune vakuru mumhuri dzenyu.
Pane nyaya dzakawanda dzinotongwa nehama mumusha usiri wavo. Chokutanga ndechokuti munoita mana riini? Imi rongai mega kuti munoda kuita mwana riini. Kune vaya vanti itai mwana, vanodaro kuitira kuti mukadzi aite SECURITY. Imi kana muchiziva kuti munodanana uye SECURITY yenyu hainei nokuti pane mwana here kana kuti hapana, musaita hanya nazvo. Rambai muri pa PLAN yenyu. Hwisisai kuti kune dzimwe hama dzinoti dzikahwa kuti mukadzi ari kumwa mapiritsi emimba, panobuda mashoko akawanda akaipa chose zvokuti munoshungurudzwa nazvo.

Kana mwana azozvagwa, kune hama dzinoda kuuya kuzokuudzai nezvemishonga inodiwa pamwana wenyu. Imi ipapo mabva kuCLINIC kwamapiwa CARD rakanyogwa zvese zvinodiwa pamwana. Unotoona hama yosvika pama penyu yada kutosiya yaita zvese zvainoda kuti zviitwe pamwana wenyu asi ipapo hamuna kukoka munhu. Kana muchida kuramba kuita zvinodiwa nehama, ingotaurai kuti makapiwa mushonga wemwana kuCLINIC mukaudzwa kuti musavhenganisa neimwe mishonga kusvika mwana apedza mushonga waari kumwa. Musatsoropodza munhu auya achida kuatsira. Mufungwa dzake mwana anofanira kuitwa ichi neicho. Taurai nehama yenyu zvakanaka adzokere kwake achiziva kuti munhu anopiwa rukudzo asi pasina zvaaita pamwana wenyu.

Hwisisazve kuti kana iri hama yemukadzi mukadzi ndiye anotaura nayo. Kna iri hama yomurume, murume ndiye anotaura nayo. Usamhurisa umwe wako panyaya idzi.

Pane dzimwe nyaya dzakawandisa dzinodiwa chose nehama. Unongoona hama yauya kuzobvunza kuti vahwisise kuti muri kuronga sei kuti vagokutungamirirai. Hapana chakaipa asi kuti imi munofanira kuita sezvamaronga muri vaviri.

Kushaya mari yezvaunoda
Kushaikwa kwemari chinhu chinokasira kupokanisa vanhu vasina BOND yakasimba pakati pavo. Nyaya yemari inokasira kukutaridzai kuti muri papi parudo gwenyu. Kana mari isingakwani pane zvamunoda kutenga mwedzi umwe noumwe, munokasira kusiyana mafungire pane zvokushandisa mari shoma yamunayo iyoyo.  Sokuona kwangu kana mari iri shoma munofanira kugara pasi mese moita BUDGET yemusha wenyu. Mese murume nomukadzi munofanira kuita POCKET MONEY zvisinei kuti ishoma zvakadi. Chero 10USD pamwedzi inongonzi ndeyemukadzi/murume kuita zvaanoda nayo.

Imwe yese mogara pasi moronga mese zvokuita nayo. Mari yokubhadhara imba, magetsi, mvura, bhazi, zvokudya, etc. Kana pane yasara monyora mubhuku remari yenyu, mosungirira pamunoziva mese moviga. Mumusha umwe noumwe unoda mai vemusha vanohwisisa BUDGET. Kana mari yamunosungirira iya yawanda, munokwanisa kupokanazve panyaya yokuti moita sei nayo. Sokuona kwangu hamufaniri kushandisa mari iyoyo.
Kana mari iri shoma muma, musaisa mari muBANK muZimbabwe nokuti inoperera pama BANK CHARGES. Kugarosungirira mari iDISCIPLINE inofanira kudzidzwa pamusha.

Kare maikwanisa kutenga sefa dikidiki iningokwana zvimari zvenyu izvozvo. Mazuvano sefa dzava kudhura asi munokwanisa kugadzirisa bhokosi rine kiyi kuvanhu vaya vanoita mabasa ekuweredha.

Mukadzi ane DISCIPLINE yokukwanisa kuchengeta mari mwedzi umwe noumwe zvisinei kuti mumba mari ishoma, uyezve achizokwanisa kusashandisa mari yaachengeta, mukadzi anofanira kukudzwa chose nomurume wake. Mari shomanana yamunosungirira iyoyo inokubatsira pane zvinhu zvakaita sezvipfeko vemhuri, bhasikoro remurume rokuendesa kubasa, foshoro yekushandisa mugadheni, nezvimwe zvinodiwa. Asi munotanga mataurirana musati matenga chinotengwa.

Kusashamwaridzana pauviri hwenyu
Nyaya yokuti kushamwaridzana pauviri hwenyu inobatsirei taidzokorodza kakawanda asi ingari yokuti ushamwari pakati pomukadzi nomurume  chinhu chinokosha chose. Varume vane dambudziko rokuti vanoona mukadzi ane ushamwari navo sokuti mukadzi asina rukudzo. Handizvo. Mukadzi kana ari shamwari yako yapamoyo ndipo paanotokukudza kupfuura kukudza kunoitwa murume anongogarobhongera mukadzi.

Chimwe chinoitisa varume vasaswedera pedosa nevakadzi vavo inyaya yokuti vakadzi vakawanda vanonetseka nenyaya ye CONFIDENTIALITY panyaya dzemumba. Kana mese mukahwisisa kuti pamusha penyu ndepenyu. Pane nyaya dzapo dzisingafaniri kubuda kuenda kuvanhu vasingagaripo, zvinobatsira paushamwari nokuti munotaurirana nyaya dzakawanda. Kana umwe akaita tsika yokubudisa nyaya, zvinonetsa kumuona seshamwari.

Vavakidzani vanouya pamba penyu vachitaura nyaya dzavo asi hazvirevi kuti imiwo munofanira kungotaura zvese kuvanhu. Bodo.

Kushamwaridzana zvinoreva kuti munogovana pazvinhu zvese zvomumba menyu, uye munotaudzana panyaya dzese. Kana umwe wako akataridza kugumbuka iwewo unoshaya mufaro. Kana umwe wako achifara iwe unofarawo. Mukaparadzana munoshaya mufaro. Pakunovata munogumbatirana muchiterera moyo yenyu ichitinhira pamwe chete, muchiudzana nyaya dzinosetsa, kuri kutsvaka kuwedzera mufaro pakati penyu.


Pakaita rufu munonyaradzana, Mukatukana panowanikwa anotanga kukumbira ruregerero. Pakashaikwa zvokudya munogovana zvishoma izvozvo momwa mvura movata.

SUMMARY:
Pano ndiri kuti:
1 Ukasatevedzera zvido zvomurume/mukadzi wako uri kumukonzera kuti akuhurire. Hatisi kuti kukuhurira chinhu chakanaka, kana kuti kuhura kwese kunoitiswa newe, asi tiri kuti ukasabata umwe wako zvakanaka anokuhurira. 

2 Batsiranai mabasa emumba kuti mugare muri pedo napedo mufungwa
3 Ongororai nyaya yemari yenyu mumba nokuti inyaya inopokanisa vakawanda. Dzidzai kugara magarire anobvumidzwa nemari yamunayo kwete kukwereta kana kuba. 
4 Murarega hama dzichitonga musha wenyu asi musapokana nehama pazviri nokuti vari kuda kubatsira. 
5 Shamwaridzanai mumba menyu pazvinhu zvese. Gara uchitarisa kuti uwe wako ari papi panyaya dzomufaro, uchimubatsira kuona kwamuri kuenda noupenyu hwenyu. 

_____________________________________
UDZAI VAMWE!!!! 

Sunday, 24 December 2017

Ivai NeKisimisi Yakanaka

Veduwee. Itai Kisimisi yakanaka nemhuri dzenu mese mese zvisinei kuti muri kupi. Kune zviitiko zvakawanda zvinotyisa zvinokwanisa kuitika kwatiri tese panguva ino. Sai zvaikwanisika kuti tiregere kufamba nezvifambiso mumigwagwa zviitiitira nani. Gore rimwe nerimwe tinorasikigwa nehama neshamwari mumigwagwa, zvikuru migwagwa yedu yemu Zimbabwe isina kugadzigwa zvakanaka. 

Kana uchifamba mumugwagwa, uriwe uri kudhiraivha tinokumbirawo udhiraivhe uchihwisisa kuti mota dzakawanda mumigwagwa vhiki ino saka zviri nani kunanaira  pane kumhanya usingazivi zviri mberi. Mvura iri kunaya zvoreva kuti makomba emumugwagwa anozara mvura okona kunatsoonekwa, uye mugwagwa munyoro unonetsa kumisa mota.

Kana uri mumota youmwe munhu kana kuti mubhazi, pota uchikumbira kuti dhiraivha adhiraivhe zvisingatyisi.  Mamwe madhiraivha ane dzungu nokuda kuoneregwa saka ukamutsiura anotanga kupopota. Kana akatanga kukupopotera muudze kuti wamuka nhasi kuseni ukaudzwa nomuporofita kuti zuva risina kunyura uchaona ACCIDENT saka hausi kuda kuti iitike mumota/bhazi rauri. Kana achida hake kumhanya achidaro ngaamhanye asi chero vanhu vese vari mubhazi vaziva kuti ndizvo zvichaitika.  Uchahwa vamwe vokurudzirawo dhiraivha kudhiraivha zvine mwero.

Ngatihwisisezve kuti mumigwagwa mune zvidhakwa nembavha, nevamwe vanhu vasina unhu. Ukasangana navo mumugwagwa ita zvinhu zvako wakachenjera.

Mava kudzimba, zviri nani kuhwisisa kuti inguva yemhuri kusangana nokukurukurirana nyaya dzakanaka. Kutukana handizvo. Kupokana navanhu chinhu chisina maturo nokuti unochinja mufaro wavanhu vakawanda kuvasuwisa nenyaya yawatanga nomunhu umwe chete. Pane kuti dai wangotorana nomunhu wawapokana naye motaurirana mopedzerana, modzokera pakufara navamwe.

Murume nomukadzi Pakisimisi wonekwai muchifara kuti mhuri yese ifarewo. Isu vana mai vemba ngationewo kuti mhuri dzedu dzaungana zvakanaka. Kana murume akatanga kushushikana tora rouko gwemurume wako mopinda mubedroom wotsiura murume wako kuti asazvichipisa pane vanhu kudaro.  Kana akakuterera, kana vanhu vazoenda, mava mega, tenda murume wako  womuudza kuti akudadisa chose. Varume kana vaita zvinofadza vanoda kupiwa muairo. Tese tinoziva kuti mubairo wakanaka kupa murume ndeupi. 

Kuvarume vedu, kana ukaona mukadzi wako opopota, mutore uende naye mumba umuudze kuti hazvina unhu kupopota saizvozvo.  Kana akakuterera muudze kuti zvakufadza kana mava mega.
Umwe wenyu anokwanisa kudhakwa woita zvinosvodesa. Musatanga kupopotedzana nenyaya dzakadaro. Wana zvinosetsa useke noumwe wako nyaya iite diki. Kwete kukudza nyaya kuita sokuti auraya munhu.  Vanhu dzidzaiwo kuseka pane kungopopota nguva dzese. Kana zvakusvodesa muudze kuti zvange zvichisvodesa asi rambai muchiseka.

Kana wange usina kuonana nomurume/mukadzi  wako kwenguva refu, shandisai nguva kuyechidzana rudo. Kana wauya kumba une chigwere chechihure, enda kushop undotenga makondomu kwete kupa umwe wako chigwere.

Pakuparadzana muchawana iri nguva inogozha nokuti zvinogwadza kuparadzana nevanhu vaunodanana navo. Kisimisi inguva yemhuri pazvinhu zvakanaka. Ngatizame kuti pasaita rufu gwatanga tisina kufungira. Fambai zvakanaka mugodzokera zvakanaka munge mawana zvinonakidza zvakawanda kusvika pakuzvitaura nomufaro gore rese idzva iro ratidongorera 2018.  Tichipa kutenda kana razosvika.

Toramba takashinga pakusahurirana mudzimba dzedu. Asizve ngatiyeuke kuti kunyimana kwakaipa kupfuura kuhurirana. Kana une murume/mukadzi hwisisa kuti zvinhu zvaunazvo hazvisi zvako wega. Mava vaviri pazviri saka garai muchigovana. Hazviperi. munokwanisa kugovana zuva nezuva asi hazviperi.

Zvikuru isu takauya kubva kumhuri dzedu tichivinga murume. Usarega murume wako ichiita nzara yebonde iwe uri mupenyu uye usingagwari. Ngatiite tsika yokukwezva varume vedu vagare vari muzhezha rekuisana nesu. Tese tigowanawo mufaro pazviri.

Ndatenda chose.

UDZAI VAMWE. 

Wednesday, 13 December 2017

Bhinzi ne G-Spot zvakamira sei?

Kubatsira nyaya verenga pakahi "Mukadzi kuzvidzidzisa kutunda pakurhojana"

Mubvunzo uri pano wauya ndikaona kuti mhinduro yakarebesa kuisa pa Mibvunzo Nenhinduro 13 patiri mazuvano apo, saka ndaisa pano. 

"Ndiri murume akachangobva kuwana. Ndoda kubvunza musiyano uri pakati pe bhinzi ne G spot. ndoda kuziva musiyano wazvo zvichibva pazvinowanikwa munhengo yemakadzi uye mashandisirwo asvinofanirwa kuita nemurume pakurarana. Ndisingazivi kuti zvese zvingashandiswa panguwa yekabatana here kana kuti pane chinoshanda zvakanyanaya panguwa yekuti chombo chababa chapinda mukati. Uye ndingazvishandisa sei semurume zvingafadza mukadzi wangu ? "

Kana tikavanzarika murume nomukadzi manhede, toti uyu apa uyu apa vasina kupfeka, tinoona kuti pane chombo chomurume ndipo pane bhinzi yomukadzi. Kusiyana kwesaizi chete. Bhinzi yakavhagwa nechiganda chakaivhara. Chombo chine gandawo rakavhara musoro kana murume asina kurichekesa. 

Kana murume akaita zemo chombo chinomira zvakagwinya kuti chikwanise kupinza mumukadzi. Chikamira nguva yakati kuti, chinosinira oiri yakatsetseka chose inosvedza kuibata pamumwe. Inoitigwa kuti chombo chisasviika pakuisana.

Kana mukadzi ane zemo bhinzi inomira, pamberi pese panozvimbirira, Mukati munonyorova kuti pakupinzwa chombo mukadzi nemurume vasasvuuka.

Pane chitubu chemukadzi panopinzwa chombo ndipo pakangofanana nepane chihomwe chemabhora emurume asi kungoti zvakasina pazviri nema CENTIMETER mashomanana. 

Kubva paburi retsvina kusvika paburi rechitubu chomukadzi asina kumbozvara inenge iri pa 4cm. Kana wazvara inoti rebei kusvika kuma 5 cm

Murumewo kubva ba buru retsvina kusvika pachihomwe chemabhora anokwanisa kuita 6cm kana kuti pfuurei. Ndiyo siyano yacho.

Ko G spot iripi?
Kubva panzhinzi tiri paya pamuzvinabhinzi avete nemanhede akasimudzira mabvi isu tichitarisa nokuno kwatiri kuona zvese. Bhinzi ine midzi miviri inodzika mumuviri wemukadzi yakatanyanga buru rechitubu rinopinda chombo. Umwe mudzi uku kuruboshwe umwe kurudyi . 

Zvadaro ukapinza chigumwe mumukadzi ane zemo akavata nemanhede kudaro ukatsvanzvadzira kumadziro ekumusoro (ceiling) patingati ndipo panopatsana mudzi webhinzi, ipapo pane bhundu riripo rinokura nokuzvimba kana mukadzi ane zemo. Ndipo panohi G-Spot ipapo.

Pakuisana kwenyu pane maitire anoita kuti chombo chikwanise kugofa kana kukwizirira ipapo panzwimbo iyoyo zvinova zvinowedzera chose kunaka kwekuisana. Kana mukadzi ari pamusoro pemurume zviri nyore kukwanisa kuti chombo chigofepo pa G-Spot. Kana mukadzi achiiswa akafongora zvinokwanisa kuita nyore zvichibva nemafongorero aakaita ipapo.

Kana mukadzi akavata nedivi, akasimudzira gumbo, nokukotamira,  murume ari kumashure zviri nyore kugofapa G spot. Koitazve mamwe maitire aanoziva iye mukadzi kuti ndikadai murume anokwanisa kugofa pa G-spot.

Kugofiwa kana kukwiziwa pa G-spot kunokonzera mukadzi kukasira kuita Orgasm zvichibva nokuti munhu anofarira kuiswa zvakadii.

Mubvunzo wati ndechipi chinoshanda zvakanyanya bhinzi kana G spot kana muchiisana. Mubvunzo uyu ndiwo hawo asi ngatitange nokuhwisisa kuti G-Spot iri mukati, bhinzi iri kuzhe asizve G Spot ndipo panopatsana mudzi webhinzi kureva kuti ibhinzi kana tichiitarisa kubva nemukati. Kana tichifamba muTUNNEL inohi chitubu mukadzi akaita manhede toona bundu racho riri mudenga.  Saka mubvunzo haukwanisi kuti tipatsanure zvinhu izvi zviite zviviri nokuti chinhu chimwe chete.

Manerves anoita mukadzi anakigwe akanosangana nokuita fundo rinohi bhinzi kuno kuzhe asi anodzika nemidzi kuti pakuisana kugofagofa kwechombo kunakire mukadzi.

Zvokuita:
Tauriranai mugaroisana zvinoita kuti mukadzi agofiwe nechomo paG-Spot asi murume wega wega ane mukadzi ngaashamwaridzane nebhinzi yemukadzi wake. Vamwe vakadzi vari SENSITIVE saka murume ngaazive kuti mukadzi wake pokubata ndepapi.
Hwisisazve kuti kuti chombo chigofe papi zvapo zvinobva nezvimwe zvinhu zvakasiyana pavanhukadzi nevanhurume zvinoti :
1.     Saizi yemagaro
2.     Saizi yechombo chimire
3.     Kukora kwechombo
4.     Maitire amuri kuita
5.     Zemo rine mukadzi panguva iyoyo.

Kune vakadzi vasingatani kunyorova, zvoreva kuti pamberi pazvimbirirawo G spot yave bundu mukati. Koita vakadzi vasingakasiri kunyorova. Murume anombotambawo nebhinzi achireva mukadzi wake. Kumwiwa minyatso kana kunanzwa bhinzi kunokasirisa kunyorova. Mukadziwo kubatabata chombo chomurume kana kuchisveta kunowedzera zemo.

Kuisana ndekwenyu mese. Kana mada zvokuisana chiregai zvokusvoda. Uchasvodei iwe watobvisa zvipfeko. Kana murume achikubatabata vhura makumbo anatse kubata. Pota uchimuudza zvkuita sezvaunoita asipo uri wega zvaunoziva kuti zvinonaka. Dzidzisa murume munakirane.

Kana mokadzi asina kunyorova imbomira kupinza, wana zvimwe zvokuita naye. Kana anyorova ukapinza chigumwe wega unohwa kuti panhu poda chinhu chapo apa.

Jaidza mukadzi kukukwira nokuti kana ari pamusoro unoona achigonya kuti chombo chigofe paanoziva kuti panonaka. Uchaonazve kuti haawanzi kuda kuti chombo chese chipinde mukati, iri nyaya yokuti mukatikati chinenga chapfuura pane mudzi webhinzi chava mberi. Asi mukadzi anoziva kana murume ava kuda kudiridzira ndipo pokusimudzira chiuno chombo chese chopinda. Hapana anokuti simudza wega unongoziva kuti  zvinhu zvangu zvava kutouya, murume kwii, chiuno simu, murume otobvunda aripo. Iwe wototsinzina masiso kugovana nguva yakanaka nomurume wako.

Poitazve imwe nyaya yebhinzi
Vakaita research vanoti ivo kota (25%) yevanhukadzi vese mupasi rese vanowana zviri nyore kutunda pakuiswa nomurume, kutunda (orgasm) kuchingobva pakunakigwa nokuiswa. Koitazve imwe kota (25%) vasingakwanisi zvachose kutunda kubva pakupinzwa chombo chete.  Vamwe ava vasara 50% vanoti pano akwanisa nhasi, mangwana atadza, kungosiyana nezvaari kuita musi iwoyo. 

Vaongorori vakaongorora makore akawanda uye pavakadzi vakawandisa vachitsvaka chose kuti siyano iri papi inokonzera kuti umwe agarotunda umwe atadze. Zvakazoonekwa kuti kusiyana kuri pakuti kana chombo chiri mukati murume achikoira chombo chichigofagofa mukati chinogwinha nyama dziri pedo nebhinzi zvinova zvinonakira mukadzi. 

Hino maNERVES aya akanoungana pabhinzi anodavirirawo kugwinha gwinha kuya mukadzi otunda. Saka vaya vanonetseka kutunda kwahi zvinoitiswa nekutarangana kwakaita kubva pabhinzi uchidzira zasi kuzvika panotangira buru rechitubu. 

1 Kana kutarangana kwapo kukava pasi pe 3 cm (25% yevakanhukadzi) unokwanisa kukasira kutundiswa nokukoigwa nomurume pasina chimwe chiri kuitwa. Ndivo vaya vanzi pese pese paaiswa anowanzotundiswa nechombo chete. 

2 Kana kutarangana kukapfuura 3 cm,unokwanisa kuti umwe musi wotunda umwe musi bodo.

3 Kana kutarangana kukazotiwo kwapfuura kuma 3.5cm zvonetsa kutundiswa nechombo chete.  

Saka kana uri uya anonetseka unofanira kuti uku murume ari kukupa chombo nomoyo wese uku iwewo uri kuzvikwizirira bhinzi yako kana kuti iye murume ari kutama nayo achikukoira futi. Asi mhomho yedu yese zviri nano kutanga tamborezvana tozopinzana chombo zemo rava mumuviri wese havi yokuda kuiswa isisakwanisi kuiginowa. 

Hwisisaizve kuti mudzimba dzinoisanwa zvinogutsa hamuna hasha kana bopoto. Mumba kakareruka kugara. 

Mai vemba: usagara nomurume usingazivi kuti chombo chake chiripapi uye chinobatwa sei, chinofarira zvipi uye chinoshandiswa newe sei. Wakavinga chombo. Zvimwe zvese zvaivako kumusha kwako. 

Baba Vemba: Usagara nomukadzi usingazivi kuti bhinzi yake iripapi uye inobatwa sei, inofarira zvipi uye inoshandiswa sei. Mukadzi wako akakuunzira bhinzi yake kuti uifarire ukovata naye. Ane zvimwe zvakato wanda, mazamu, magaro, zvidya, zvese izvoz nazvo. Jairazvo kugumbatira mukadzi wako zuva nezuva aswedere pedo newe nomoyo wako.  Kana muvete gubatira mukadzi wako. jaira kumuzevezera zvaunoda muzheve chaimo 

Ndiyo nyaya nebhinzi nomudzi wayo iyi. Tikawana zvimwe tichawedzera. 


Udzai Vamwe.