Wednesday, 16 April 2014

Kuroora mukadzi ane mimba youmwe murume

Nyaya iyi ndeyevarume zvikuru. Tomboti musikana wako wepamoyo aita mimba iwe uchiziva kuti haisi yako asi wobva waramba uchida kumuroora uku uchiziva kuti munhu amuitisa mimba yacho haamudi zvachose. Inofamba sei nyaya iyi pamaonere evarume nemaonere emukadzi wacho anowanikwa pakadai.

Zvinoita here kuti mukadzi uyu akwanise kukudza murume kana varoorana? Mubvunzo uyu wabvunzwa nomusikana ari pakadai. Mukomana wake anomuda akadaro kwahi mwana ndinorera.

Toda kuongorora mafungire emurume uyu:

Mafungire ehama dzomurume uyu kana dzaziva kuti mimba ndeyoumwe

Mafungire emukadzi

Mafungire ehama dzomukadzi

Maomere evanhu vemuraini.

Pamusha wakadai panokwanisa kuita rugare here, uye pane nyaya dzinotaugwa here kana matukana paya pamunombosvotesana.

Tichahwa kuti ndamupa ADVICE yokuti kudii musikana uyu.

Chimbotongaiwo tihwe vaverengi.

Thursday, 10 April 2014

Murume/Mukadzi ahura iwe woramba unaye

Ngationgorore nyaya iyi yokuti muri vaviri mumba, poita wechitatu, iwe wogarapo, kana uri muadzi kana uri murume, fungwa yako inenge ichiti kudii pazviri. Une rudo nomunhu asingakudi here kana kuti uri munhu asina njere. Ngatitarisei nyaya dzakadai kuti dzinoitiswa nei pamusha.

Kuhura kwemurume:
Murume wepamba munhu ane musengwa wemusha pazvinhu zvakawanda chose zvinoti mari youkuriritira mhuri uye kuronga upenyu hwevana uye kuti hama dzenyu dziya dzinongoerekana dzasvika dzafidhiwauye kupiwa mari yebhazi. Kana murume wemusha akasahwisisa mutoro wake pamusha wake musha haumiri zvakanaka.

Kuhura kwemurume kune zvikonzero zvatinohwa zvakawanda zvokuti ukagara pasi nomurume wako ukamubvunza kuti chii chingaitisa samusha kuti ahure, unohwa achikuudza zvaanofungira kuti ndizvo asi maudzire aanokuita ndeekukuyambira kuti uzive zvingamuhurisa iye. Vakawanda vanoda kuti iwe mukadzi uhwisise kuti ukamurambira mumba anonotsvaka kumwe asi asina rudo nouya waatsvaka. Varume vanhu vanokwanisa kungoda umwe munhu wekuvata naye asi rudo pasina. Uya wavatwa naye kazhinji haadi kungobvumawo pasina chaanowana pazviri. Munhukadzi anofarira kuhura nomurume akaroora anozviona ari munhu akanaka kupfuura mukadzi wemurume uya. Ukuwo anoda kugaropiwa mari pakuvatwa naye kwake kureva kuti ihure risingadi kuhi ihure. Mari iya yaanopiwa anopiwa zviri zvimwe zvinhu.

Ukatarisa magarire amaSimoro hausi unoona kuti mari yavanopiwa inouya yakatonanga chimwe chinhu kuitira kuti asafunga kuti zvaari kuita kuhura. Anopiwa mari ohi ndeyekubhadhara magetsi, mvura, kana rhendi. Haaudzwi kuti iyi imari yekukurhoja kwandakaita madeko sezvinoitwa hure rePROFESSIONAL. Asi pese ipapa murume anenge achitoziva kuti chii chaari kupira munhu mari uye kuti pane vamwe varumewo vari kumupa mari yechihure chake navo.

Ukatarisazve varume vanoshanda vanohura unoona kuti vakawanda havadi kubvuma kuti ndivo vane dambudziko. Unohwa murume mukuru achibheja kuti musikana waanoshanda naye ndiye anomukwezva kuti ahure naye. Iye oda kuti isu vatereri venyaya yake tibvume kuti iye haana mhosva. Musikana uya ndiye ane mhosva. Kwahi ingari yokuti tinoshanda tese muhofisi saka hapana zvandingaita.

Wotarisazve varume vonokwikwidzana kuvata nemvana yomuraini. Havadi kuti tizive kuti ndivo vane mhosva. Kwahi mvana ndiyo yanditi uya umwe tii ndokubva ndapinda mumba mayo ndokuzohi uya ukwire.

Koitazve varume zvanokuudza kuti vakhura nokuda kwekuti mukadzi wake ange asipo ari kumusha iye ndokushaya wekutamba naye. Kwahi ndakangomukumbirawo kuti azobika musi iwoyo chete iye ndokubika, ndokudya ndokutanga kuona TV pane kudzokera kumba kwake. Takazopedza kuona TV mabhazi kusisina ndikati chirega uzoenda mangwana. Kuhi ndiye akakoka muhure bodo haadi.

Ukatarisazve murume anoroora mukadzi wechipiri pachivande iwe mukadzi wake wongozoerekana pamba pako pasvika umwe mukadzi anoti aroogwa nomurume wako, unoona kuti iye murume haadi kubvuma kuti ane mhosva. Umwe watakanoona panyaya yakadai aitotibvunza kuti tinofunga kuti aikwanisa kuita sei musikana wake aita mimba, sokuti mimba yacho musikana akangoerekana atoita pasina zvaitwa kuti aite mimba yacho. Mimba inoitiswa nokupiwa urume saka iwe murume ukavata nomukadzi wemusango usina kupfeka kondhomu zvinoreva kuti uri kuda kumupa urume, saka achatoita mimba.

Panyaya dzese idzi tinoona kuti murume wako rudo newe haana. Munhu anokuonawo semuranda wake anogarira kuchengeta musha asi pasina chake pamusha apa. Mubvunzo wedu pano ndewekuti iwe kana wahwisisa zvaitwa nomurume wako, uye kuti hazvigadziriki chii chaunogarira pakadai? Ndiwo mubvunzo watichazama kupindura. Ngatimbotarisawo kuhura kwemukadzi.


Kuhura kwemukadzi

Mai vemba munhuwo ane basa rakawanda pazvinhu zvakawanda. Mazuvano mukadzi anofanirawo kunge achishanda kuti mese muise mari pamwe chete muriritire mhuri yenyu. Vana mai vemba kuhura kwavo kwakati siyanei nokuhura kwavarume. Kana mukadzi afunga kuhura kazhinji anohura akaviga chihure chake zvokuti murume wake haatombozivi kuti ari kuhura. Kunozotiwo uya murume waari kuhura naye ndiye anoudza shamwari dzake zvobuda pachena. Pamwe chikomba chiya chinoitira mukadzi uyu zvachinosiitira mamwe mahure, kumutengera zvinhu, iye obva aenda nazvo kumba. Pakadai nyaya yozobuda.

Vakadzi kuhura kwavo kazhinji ndekwekutsvaka rudo kana kumba kusina rudo. Vakadzi vakawabda vane LOYALTY kuvarume vavo asi rudo haguna shasha. Kana mukadzi akasapiwa rudo zvinonetsa kusahura. Pakuhura kwacho murume wake akazotanga kumupa rudo kuhura kunoderera. Ndiwo masikigwe evakadzi uye ndiyo siyano yavo nevarume. Hatisi kuti hakuna mukadzi wemumba anongotanga kuhura zvichibva paruchiva, asi tiri kuti vakawanda havazviiti.

Hino toti mukadzi wako ahura, uye iwe murume wazvibata kuti ahura, chiichinoitisa kuti ude kugara naye? Ndiwo mubvunzo wedu pano?

Mubvunzo wedu kuvarume nevakadzi
Toda kumbohwawo kubva kune vakambozviitigwa. Kuti umwe wako ahura, iwe wazviziva, pamwe atouya noumwe mukadzi pamusha wako, iwe wozvigamuchira kusvika pakuti muupenyu hwenyu murume wenyu anoti nhasi avata nouyu, mangwana ovata nouyu. iwe uchitomuvhurira makumbo uchiziva kuti madeko ange ari pakati pemakumbo amainini.  Unenge uri munhu akjaita sei mufungwa dzako?

Ukuwo toti mukadzi wako aimbohura nanhingi waunoziva. Iwe unoziva kuchemerera kunoita mukadzi wako pakuvatana kwenyu, unoziva kuti ndizvo zvaaiita nechikomba chake, uye aiuya kumba ambopiwa urume hechikomba ichi, asi iwe haunei nazvo zvese izvi unogamuchira mukadzi wako kana ati anoda kudzoka. Unenge uri munhu akaita sei mufungwa dzako?

Tichiongorora tinoona kuti vashomanana vanohurigwa vagoshaya hanya nazvo. Vanowanzoshaya hanya vanhu vasina njere, vakaita sevakadzi vemaPositori vaya nanongoungana pamurume umwe chete vasingahwisisi kuti murume uyu ihure. Kana munhu ane njere kazhinji anogumbuka nokuhurigwa nomurume/mukadzi wake zvokuti kuti azokwanisa kugara, pane chimwe chinhu chinomuita agare chaanoremekedza kupfuura kuipa kwekuhurigwa.  Zvimwe zvezvinhu izvi ndeizvi.

Kugarira muchato
Kune vamwe, zvikuru vanhukadzi vanoremekedza muchato zvokuti chero murume akaita chihure zvakadii, mukadzi anogarapo chete nokuda kwekuti akabvuma kuchata nomurume uyu. Kuhi MRS choita chinhu chikuru. Kubvuma kuti muchato wapera zvinogozha chose. Ukatarisa mumaraini unoona vakadzi vakawanda vanohurigwa uku vachimborohwa nokutukwa nokuitigwa zvinhu zvisiri pamurairo asi havasiyi varume vavo chero zvodii. Pamwe anombotsamwa oinda kumusha kwake asi hapaiti nguva asina kufunga murume wake, obva adzoka.

Varumewo unoona murume anonyatsoziva kuti mukadzi wake ari kuhura. Vanhu vemuraini vachitoudzana kuti akadyiswa, asi iye haanei nazvo anongoda mukadzi wake. Zvinomuremera kugura muchato. Vamwewo varume unoona kuti kana ambopopota akadzinga mukadzi, kunopera vhiki obva atevera ondokumbira kuti mukadzi adzoke. Adzoka anoramba achingohura murume achingonetseka nazvo asi kwasviba anovata naye uye anogara naye.

Pane umwe hama yedu ane mukadzi akabva pamba vatukana, akanogara mwedzi yakati kuti murume ndokutevera ndokuwana mukadzi ane mimba ndokunodzoka naye. Izvozvi vane vana vatatu asi mukadzi anoudza murume kuti HAUZVARI uye vana ava havasi vake, asi vese vanongodanana vachigara vese.


Kugarira vana
Koitazve vame varume nevakadzi vanoti vanogarira vana vavo kuti vakure vane vabereki vavo vese. Ukataura nevanhu vane fungwa dzakadai unohwisisa kuti munhu asi rudo zvachose nomunhu waanogara naye asi aona kuti upenyu hwevana vake hwakakosha zvokuti zviri nani azvirerere vana vake muridzi pane kuti asiye murume/mukadzi vana vozotsvakigwa umwe mubereki. Nyaya yevana iyi inonetsa kuhwisisa kana usina vana.

Ini kazhinji ndikabvunzwa kuti nyaya yokuroorana yakamira sei ndinoudza musikana kuti kana usingashandi usafunga zvokuwanikwa. Mazuvano kana usina mari yako wega iwe kana kuti usina kudzidza usazviwedzera nhamo nokuda kuwanikwa nokuti varume inhunzvatunzva. Akapa musikana akanaka LIFT anotomboda kuvata naye iwe uri kumba kwacho kwaari kuuya, ipapo iwe hauna kuguta zvinhu.

Nyaya yokugarira vana inyaya hayo asi kana waida chirega kuti vana vazive kuti haudanani namai/baba vavo. Wangogarira vana chete. Vana vanokuona uchindovata nouya mubereki wausingadi vobva vakura vachifunga kuti kuvata nomunhu wausingadi zvinokwanisika. Zvadaro hapana STABILITY yawapa vana. Kana usingadi murume/mukadzi, chingoita sokuti unomuda kana vana varipo.

Kugarira ufumi hwako
Kune vamwezve vanoti Ndakaroorana nomunhu uyu asina fuma yese yava pano iyi saka ndeyangu uye pano handibvi. Munhu otogarapo asi pava noumwe mukadzi mutsva. Pane umwe akaendesa murume kuchikoro achishanda sedhongi vachizama kugadzira musha wavo. Murume ndokupedza kudzidza ndokuwana basa riri pamusoro, pedzezvo ndokumitisa umwe musikana. Uya mukadzi sare vavava haachin chake. Obva ati pano handibvi nokuti kudzidza kwake murume uyu ndini. Asizve chaunogarirapo chaicho chii? Kana INVESTMENT yako yaparara chitoro chako chisina zvinotengeswa, ukagaramo mudangwaza iroro chii chauchawanapo?

Kusava nezvaunogona kuita wega

Koitazve vamwe vanoongorora nyaya yavo vohwisisa kuti akasiyana nenhubu iyi haawani upenyu hwakanaka nokuti iye haashandi uye haana mukana wekushandawo chiwana mari, Vekumhuri yake Havana chavangamubatsira nacho. Pakadai panonetsa nokuti munhu anoperegwa nezvaangaita pakukanganisa kweumwe wake. 


UDZAI VAMWE!!!!!!
Toda kuhwisisa kuti vanhu vakadai vanoitiswa kudai nei?  VaNOKWANISA KUTIJEKESERA JEKESERAI TIHWE.

Friday, 28 February 2014

Misha miviri, kumusha nokudhorobha

Kuroorana nemurume ane misha miviri, wekumusha newekudhorobha kune nyaya dzakawanda dzinoda kuti tese tidzihwisise kuitira kuti tisazoshupikana nadzo mberi uko. Ndichawana nguva yokumbodziongorora kuti vanowedzera vagozowedzerawo havo tambotaura.  Tinoda kuhwisisa kuti zvinoita here kuti umwe wenyu apedze nguva achirima kumusha umwe achishanda kudhorobha pagoshaya anohurira umwe pakati penyu.

Toti maroorana muchiri vanhu vechidiki vane miviri inodziya inoda kugaro kwizirana. Poitika kuti mune misha miviri. Kumusha kune minda inoda kurimwa nokuchengetwa, kudhorobha kune basa remurume rinodawo kushandwa kuti mari iuye mumba. Powanikwazve kuti mune mombe nezvimwe zvipfuwo zvisingakwanisi kusara zvega pamusha. Kana mwundhi ega achishaukadzi asingashandi kazhinji anohi chienda unochengeta musha, murume osara mutanda.

Vanhu vakadai vanosangana kupera kwemwedzi murume atambira ouya kumusha opedza weekend yese aripo odzokera kubasa vomirirazve kupera kwemwedzi. Ngationgorore nyaya iyi takasvinura maziso kwete kuda kunyeberana. Nyaya dzokuvatana idzi dzinonetsa kuti kana muviri ozvida fungwa inonetsa kuibvisa pazviri saka unongogarozvifunga kusvika wazviita. Kana murume achishanda paguta riri pedo, mukadzi anokwanisa kungokwira bhazi rinoita kana 5 Dollars ondovata kumurume mangwana odzoka hake kumusha. Mari iripo anokwanisa kuuya vhiki imwe neimwe. Hino kana murume achishanda kuHarare musha wenyu uri Zaka zvinonetsa kuti musangane. Mari yachozve inonetsa kuiwana.

Pakadai vakawanda vanongogara kwakasiyana voonana katatu pagore. Vanhu vakadai zvinonetsa kuti vasahurirana. Ndakambosangana noumwe watinoti muzukuru aishanda basa romugadheni kuHarare. Pakutaudzana ndakamubvunza kuti mhuri yakadii, zvikahi ndava nemazuva ndisina kuvaona asi tinotumirana tsamba nebhazi kubva ku Morgenster. Vange vatova votoda kusvika gore vasina kuonana. Ndakabvunzurudza ndikapedzisira ndangomupa mari yokuti andoona mukadzi nevana vake  yaaishaya yebhazi USD 18, ndokuzomutora nemota ndokunomusiya Masvingo isu todzokera kwedu. Izvi hazvina zvazvakabatsira nokuti akangonovaona kamwe chete. Ko mberi uko zvozodii? Hapana batsiro yatakapa ine musoro.

Munokwanisa kuita henyu misha miviri mugogara muchionana henyu kana mari iripo. Kana pasina idambudziko guru nokuti hazvigoneki. Ini sokuona kwangu kana murume achishanda basa rine mari isingakwani zvokuonana kakawanda (kaviri pamwedzi kana kupfuura) zviri nani vese vanogara kumusha vorima vachitengesa vachiwana mari yeshuga nesipo uku vachiriritira mhuri yavo pamwe chete. Kugara makasiyana kune zviedzo zvakawandisa zvinokwanisa kukuurayai mese.

Imwe nyaya inonetsa ndeyokuti kana munhu akatanga kuhura anokwanisa kumboita zvemakondhomu kwekanguva asi anozoti ajairana newaari kuhura naye vese vongozoisana vasina kondhomu. Pakadai panonetsa panyaya mbiri dzokuti chigwere uye mimba. Panokwanisazve kuita nyaya yerudo, yokuti uya wauri kuhura naye akatanga kukuda zvinokanganisa muchato wako. Iwewo ukatanga kumuda nokuti ndiye anogara pedo newe anoti ukamuti uya kumba anouya, zvinoita kuti usazoda wawakaroorana naye. Tinoona vakawanda vanopedzisira vodanana nomunhu waari kuvata naye kupfuura waakaroorana naya iri nyaya yokuti waakaroorana naye haapo panguva yokuvata saka COMFORT yese iri kubva kuhurekadzi/hurerume  riya. Miyedzo yabva pakugara makapatsana apa.

Murume ane mukadzi ari kumusha iye ari kutawundhi anoitamba sei nyaya yekuvata ega? Mukadziwo ane murume ari kutawundhi iye ari kumusha anoswera achishanda mumunda zuva richipisa kwasviba anozvibikira sadza odya ovata. Kupisa kwezuva kuya kunoitisa zemo asi apa haana wekuvata naye. Vanhu munoda kuti aite sei ega? Vanhu vaviri ava vese vane nyaya inonetsa kugadzirisa. Inongoda kuti vagare pamusha umwe chete. Zemo ukatotanga kutaurirana newaunoda kuti aripedze pafoni rinotowedzera nokuti unowedzera kumufunga.

Saka todii kana zvisingaiti kusiya musha wega uchienda kudhorobha kune murume. Zviri nani kuwana hama inozogara pamusha wenyu ichirima moitawo kaPROJECT kenyu kokutengesa zvirimwa zviya mogovana nehama iya mari. Mazuvano okuti kana madomasi chaiwo anotengeseka munhu akatowana 10 per day nazvo, itaiwo shungu muwane zvokuita. Monorima mese kana kuti mogara mutawundhi mese kuti muchembedzani muri vapenyu mumuchato wenyu.

Tinoziva kuti varume vemunyika yedu havaremekedzi vakadzi vavo asi nyaya iyi haisi yeremekedzo. Ndeyerufu noupenyu zvinobva pamagarire enyu. Vanazve vanofanira kukura vachikuonai mese baba nami kwete kuti baba vanoonekwa kamwe pamwedzi. Ugoti chauri kuzvarisira mukadzi wako vana chii?

Kugara takati uyu uko uyu uko zvakabva pavarungu vaitirambidza kugara nevarume vedu. Vaivaka dzimba dzainzi majaradha dzaingoti ziimba rimwe chete rakareba richienda uko, umwe noumwe mushandi opiwa ROOM yake imwe chete isingakwani mhuri. Kana woda mhuri wonoroora kumusha wosiya mukadzi wako ikoko. Hino mazuvano hatingagari saizvozvo. Tava pane imwe nguva ine kuhwisisa.

Kana zvazonyanyonetsa mukadzi ngaatsvakewo basa chero basa haro raawana kuti muwane mari yokubhadhara mushandi kumusha imi muchigara mese kunoshanda murume.


Ane zvaanofunga pazviri ngaafanonyora tihwe.

UDZAI Vamwe!!!

Saturday, 22 February 2014

Chii Chinohi Rudo?

Mubvunzo uyu unobvunzwa nevakawanda chose zvikuru mazuvano, iri ngari yokuti mumhuri dzakawanda vana vava kukura vasingahwisisi kuti rudo chii nokuti ivo Havana kumboona rudo mumhuri dzavo. Ukaterera vanhu vachizama kutsanangura kuti rudo chii, uchahwisisa kuti rudo chinhu chinonetsa kutsanangura. Zvakafanana nokuti ukabvunza munhu agara muHarare kweguva yakareba kuti anokwanisa here kutsanangura kuti Harare chii chacho, anokwanisa kupedza zuva rese achitsanangura asi agosiyana noumwezve agaramo makore amwe chetewo. Kana chinhu chiri chinhu chakakosha serudo, hazvikwanisiki kuchitsanangura zvokuti vese vatereri vasare vasina mibvunzo. Chikuru ndechokungohwisisa kuti Rudo guriko muvanhu zvakangofanana nokuti Harare iriko.

Kuti tisapedza mwedzi wese tichizama kutaura nyaya iyi pano ndongoti RUDO kuhwa fungwa yako nomuviri wako zvichihwa zvakarerekera kukumbana noumwe munhu kuti muve pamwe chete nguva dzese.  Kana tichitarisa nyaya yerudo tinoona kuti vanhu kare vakaongorora vakaona kuti rudo chinhu chinoti chero munhu ane njere neasina njere vanoita zvakafanana kana vane rudo. Izvi zvakaitisa kuti vafunge kuti rudo hagusi mufungwa chete. Tikatarisazve mabhuku akanyogwa kare akaita seBhaibheri, tinoona kuti vanyori vaiona kuti rudo gunobata muviri wese nezviito zvako zvese.

Luke 10:27
'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind'
Deuteronomy 6:5
Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength
.

Tinoona kuti pane zvaunoshandisa parudo zvinoti
  • ·         moyo,
  • ·         unhu
  • ·         simba
  • ·         fungwa


Moyo: Tinohwa vane rudo vachikasira kutaurira wavanoda wacho kuti ari pamoyo pavo nguva dzese. Isu tinoziva hedu kuti mumoyo mune ropa chete asi tozivazve kuti moyo ndichochinhu chinoti ukachikuvadza muridzi anobva afa. Moyo wemunhu uri panoda kuita pakati pemuviri. Kana uchiti unoda munhu nomoyo wese zvinoreva kuti munhu uyu ndiye ari pakati pemuviri wako, nezvese zvinoitwa nomuviri wako zvakarerekera pane zvinodiwa nomunhu waunoda.

Unhu; kuhi uri munhu hunge une rudo gwekupa vamwe vanhu. Mubhaibhiri chinhu chinohi SOUL kuva munhu mupenyu anofema ane muviri unoshanda  (LIVING SOUL). Kana wafa hauchisiri munhu ane unhu. Pano hatisi kureva UNHU sokuti munhu uyu ane unhu (This person is well behaved) Tinoreva unhu hwekuti uri munhu. Iko kuva munhu kwako ikoko ndiko kunohi ukushandise kuda vamwe vanhu.

Simba: Vanhu vese vane samba rokuita chimwe chinhu. Zvinohi shandisa samba rako pakuda umwe munhu. Rudo gwako ngaguve nesimba zvinoreva kuti gunoonekwa zviito zvago. Rudo hachisi chinhu chaungaita chigova chakavanda iwe usingachizivi. Kana une rudo gunoita samba pauri rokukukurudzira kuita zvinhu zvawange usingafungiri kuita.

Fungwa: Fungwa dzako dzese dzinozara rudo chete. Unokwanisa kutorota rudo gwako nomunhu waunoda. Unokwanisa kuti uri kumba, kubasa, kochikoro mubhazi, kana pese paunoita nguva isina zvauri kushanda, fungwa yako inozara rudo gwemunhu waunoda. Hapana zvimwe zvakawanda zvaunokwanisa kufunga zvisinei norudo nomunhu waunoda. Unokwanisa kuti uchida mukomana unokwanisa kurota masikati chaiwo zvokuti unokwanisa kugwadziwa moyo nokuti wava nenguva usina kuona mdiwa wako kana kuhwa ihwi rake muzheve yako.

Tichibatanidza zvinhu zvina izvi tinoona kuti ndizvo zvakavaka muviri wako wese kuti uzohi uri munhu.  Saka apa zviri kuhi zvese zvinodiwa pakuva norudo.

Kusiyana kwerudo:
Kune vanofunga kuti marudzi erudo akasiyana. Kunoti rudo
Gwemukadzi nomurume: gunohi gunofanira kuvapo kusvika vafa. Hagufaniri kuperera pazhira muupenyu hwavo.

Gwemukomana nomusikana: gunoti vanokwanisa kurambana vondonyengana nevamwevo, vovadazve, kusvika vawana wekuroorana naye.

Gwemwana nomubereki: Mwana anoda mubereki wake zvakadzika kusvika azowanawo umwe munhu wekudanana naye obva adanana naye zvakati siyaneyi nezvaaita mubereki.

Gwemubereki kumwana: Haguperi kusvika mubereki afa. Hazvinei kuti mwana aitei, mubereki wake anopopota hake asi anongoda mwana wake. Vabereki vakawanda vanoshaya hope kana mwana ari padambudziko, iri ngari yorudo.

Ini kuona kwangu Rudo gumwe chete zvokuti kana uchida munhu unomuda zvakafanana  zvine zvinhu zvina izvo zvatataura kare. Chinongozosiyana pakufambisa rudo gwenyu kuchengeta mitemo youpenyu hwevanhu. Imwe yemitemo iyi inochengetedza upenyu hwedu tese.

Sokuti mutemo wekuti usavata nomwana wako kana mubereki wako. Mutemo uyu mudiki pane RUDO. Unoda mubereki wako chose asi kudanana kwenyu kunotevera mutemo zvkuti haumbofungi kuvata nababa kana mai vako. Rudo guri pamusoro pezvokuvatana.

Poitazve mitemo youpenyu hwako nehama dzako dzakaita sehazvanzi, tete, sekuru, babamunini, babamukuru, mainini, maiguru.  Mitemo yese iyi iri pasi peRudo. Unovada hako asi hazvinei nezvimwewo zviitiko zvepamusha.

Kozoti rudo gwemukadzi nomurume. Kudanana kwavo kunoita vade kugara vese upenyu hwavo hwese asi vasiri hama. Pobva paita mitemo yokugarisana kwemukadzi nomurume iri pasi perudo inoti vanovata vese, vanochengeta vana vavo vese, vanogara pamusha wavo vese. Rudo guri pamusoro pezvese izvi.

Rudo gwakaita sokuti ukatora masvosve akawanda womaisa mubhora (football) wosiya pane buri. Masvosve akagara mubhora iri anongochengetedza magarire awo nemitemo yekugara kwemasvosve. Isuwo vanhu tiri kukati merudo tichigara tichichengetedza mitemo youpenyu hwedu.  Rudo ndigumwe chete gunoitwa nenhengo ia idzo dzataongorora. Toti Harare rudo, iwe unokwanisa kugara kuHayi Firidzi, kana kuMt Pleasant, kana kuHighlands kana kuMbudzi. Pese pawagara une maonere ako ekuti Harare yakamira sei asi pane umwe ane MAP yese yeharare anoina sezvairi. 

Rudo hagusi pachombo chomurume kana chitubu chomukadzi. Rudo handi kuvatana. Rudo handi kukisana kana kubhabhadzirana magaro. Rudo handi kutengerana zvinhu nokufonerana kana kunyorerana tunhu tunonaka kuverenga. Bodo. Zvese izvi munoita nokuti mune rudo kare. Zvese izvi zvinogoneka kuitwa nevasina rudo zvachose.

Murume anokwanisa chose kukupinza chombo agokurhoja zvaunofunga kuti zvinonaka asi asina kana rudo pauri. Apedza anotokuudza kuti chipheka ndikuendese kumba kwako.

Mukadziwo anokwanisa chose kukuvhurira makumbo agokuitira chikapa agodembademba muchipanana zvinonaka, asi adaro agokuudza kuti i ten dollars.

Murume/mukadzi anokwanisa kukutengera zvinhu nokukubhadharira rent asingambokudi
Mukadzi/murume anokwanisa kukufonera nokukurezva pafoni asi rudo asina.

Saka tanga wahwisisa kuti rudo chiiko uye uyu munhu wawada kupa rudo anokwanisawo here kukupa rudo.
Rudo tinodzidza nezvago munhuri dzedu kubva tiri vanana. Kana munhu akakura asingapiwi rudo nevabereki vake zvinomunetsa kuzokwanisa kupa umwe munhu rudo akura. Paya tichitarisa nyaya dzokunyengana tinoona kuti vanhu vakawanda mazuvano vari kutarisa kuti munhu ane mari here. Zvokuti ane rudo here zvava kure.

Tinoonazve kuti mumhuri dzakawanda vabereki vakapera nechakapedza mbudzi vakasiira vanhu vana vekurera. Vana ava vanokura vasina anopa rudo asi zvavo vachidya vachiguta nokupinda chikoro. Iwe kana wonyengana navo chitanga waongorora kuti munyuu uyu anohwisisa zvokuti rudo iCOMMITTMENT yeunhu hwake hwese here kana kuti anongoti ndezvechombo/chitubu.
Ukahwa mukomana/musikana ava kukuudza kuti anokuda, kumbira kuti atsanangure kuti
  • ·         Anoziva sei kuti anokuda
  • ·         Chii chaanokudira
  • ·         Zvakatanga sei kuti akude.

Usamupindura kusvika apedza kukutaurira. Zvadaro chiongorora wea kuti nyaya yake yakarerekera pazvinhu zvina zviye here kana kuti pakuti akakuona nemaziso iota ruchiva gwekuda kuvata newe nokuti une magaro, mazamu, chiso, makumbo akanaka, kana kuti anofunga kuti une mari, mota, mombe, bhizimisi, zvinoonekwa sokuti zvingamusimudzira muupenyu.

Rudo chinhu chakakosha chose mumba. Rudo haisi Phylosophy kana kuti IDEA, kana kuti THEORY. 


Udzai Vamwe!!!

Saturday, 8 February 2014

Nyaya dzokuroya kwevaroyi

Panyika pano mupasi rese munyika dzese kune vanhu vanohi vanoroya. Vakawanda vavo vanhukadzi asi kune varumewo vanohi vanoroya. Kuroya nokuroyana inyaya inoitika zvikuru munyika ine vanhu vatema  asi kuvarungu nemaIndiya nemaChaina zvirikovo hazvo. Kunyika dzevatema zvakawandaisa. Pari zvino kunohi nyika inohi Haiti ndiyo iri mberi pakuroya.

Kwedu kuZimbabwe kunohi kune varoyi munzwimbo dzakawanda dzenyika yedu. Ukaterera zvinotagugwa nevanoziva nezvekuroya unohwa vachiti varoyi vanobva kure nekwaunogara ndivo vanoroya zvakasimba. Kana uri kuMasvingo vanhu vanohi vanoroya chose ndevekwaMutare. Kana uri kuHarare, vekuMasvingo ndivo shasha dzekuroya. Kana uri kuGWERU, VekuKaribha ndivo vanoziva basa. Takadaro vanhu vekuMalawi vanohi vanoroya chose. Handinawo kumbohwa munhu wekuMozambikwi kuhi vanoroya.

Saka kuroya kuita sei?
Vanohwisisa nyaya dzekuroya vanokwanisa kukurondedzera nyaya dzinotoda vanhu vane maDhigiri ezve Remote Control Technologies kuti uzvihwisise. Nyaya dzavanokurondedzera dzinoda vanhu vanonyora mabhoku aya anohi SCIENCE FICTION. Unoterera zuva rese uchibvunza mibvunzo asi zvinonetsa kuti uwane mhinduro dzakakwana. Unohwa munhu achikuudza kuti nhingi akaroiwa nanhingi ndokubva afa. Ukabvunza kuti pakuroya kwacho chii chakaitika chaicho, havadi kukuudza asi kuti iwe nyakuterera vanoda ungobvumirana navo kuti munhu akafa nokuti akaroiwa.

Kune vamwe vanofunga kuti kufamba usiku usina kupfeka zvoreva kuti uri muroyi. Tikaongorora nyaya iyi tinoona kuti vanoona sokuti kufamba usiku usina kupfeka handiko kuroya kwacho asi kungoti zvinoreva kuti uri kuroya. Sakai we nokuda kuhwisisa ukazobvunza kuti saka pavanofamba vasina kupfeka apa vaofamba vachiiteiko? Hauwani mhinduro yakakwana.  Ndakaudzwa nomurume anobva kuNigeria kuti vanofamba vasina hembhe kuti vakwanise kudya mitumbu yevanhu vakafa. Ndikati ko kana munhu afa iwe uchida kumudya, kufamba usina kupfeka zvinokubatsirei pakudya?  Zvikahi “Kana uchidya nyama yemunhu, unofanira kudya usiri munhu kwaye dzisaka vachifamba vasina kupfeka.”

Kana ariwo mafungire evanhu vasiri varoyi, zvinotaridza kuti kuona kwavo hakuna kukwana nokuti havasi kunyatsokwanisa kupindira mibvunzo.

Koitazve vamwe vanofunga kuti varoyi vanhu vanokwanisa kubhururuka vakagara murusero vakatakura zvinhu zvokuroyesa nazvo. Ukabvunza kuti rusero chinhu zhakakura Seiko chinokwanisa kutakura vanhu vaviri kana vatatu uye chigokwanisazve kubhururuka chisina injini chichienda kunodiwa kuendhwa nomuroyi wacho. Kune vanhu vakawanda vanofunga kuti muroyi munhu anokwanisa kuita chero chaada kuita chisingagonekwi nevanhu vasiri varoyi. Ukafunga kuti mudenga mune mhepo inotonhora zvokuti munhu anofanira kutenge akapfeka majasi anodziya cose, asi muroyi anohi anotokumura hembhe dzake obhururuka asina kupfeka.  Pakubhururuka apa haana kamuchini kaya kokutaridza kwaari kuenda asi ipapo usiku. Haana magetsi, haana chinoratidza kuti ari mudenga zvakadii chinohi pachirungu ALTIMETER. Haanazve chinoratidza kuti ari kumhanya zvakadii chinohi SPEDOMETER.  Zvinotaridza kuti varoyi vanhu vakachenjera chose chose kupfuura vanhu vanobhururusa ndege.

Tadaro tobvunzazve kuti kubhururusa rusero usina kupheka usiku ndiko kuroya here? Vanopindura vote kwete. Kubhururusa rusero kungotaridza kuti unogona kuita zvisingagonekwi nevamwe uye zvinoitwa muroyi ari muzhira kuenda kundoroya kwacho. Saka kana asvikako achaitei chinohi ari kuroya. Tinohwa zvohi anopinda muimba yakakiiwa nomukati obva aroya. Chibvunza kuti ava mukati memba anoitei chinohi aroya. Ndipo unoudzwa nyaya dzisingahwisisiki nomunhu ane njere. Kwahi anokurhoja uvete kana kukutaudza uvetekana kukutema nyora uvete.

Pazvitatu izvi zvinoti kurhoja munhu avete, kutaura nomunhu avete kana kutema nyora munhu avete, zvinoita sokuti wapedza nguva uchigadzira zvinhu zvakawanda kuti usvikoita chinhu chisina mature. Kupedza vhiki yese uchiruka rusero wodzidzira kubhururuka pamwe uchimbobondera pamiti nezvimwe, pamwe uchimborasika, pamwe uchishaya pekumhara, zvese izvi kuti usvikorhoja munhu wausingazivi asi vaunoziva vanoda kuvata newe vasina avarhoja zvine musoro upi izvozvo?

Zvikwambo
Koitazve vanhu vanohi varoyi nokuda kwekuti vane zvitokorochi/zvikwambo. Ukabvunza munhu anoziva nezvezvikwambo kuti chikwambo chiiko, anokuudza kuti chinhu chakaita somunhu asi chisiri munhu uye chisiri mhuka. Chinokwanisa kudhiraivha bhazi, rhori, chitima, mota, kana ndege. Chinokwanisazve kupinda mubhangi chichinoba mari chichipa muridzi wacho.  Chinodya zvokudya zvinonetsa kuwana zvakaita seropa romunhu kana kuti mukaka wemunhu, kana poriji.  Chinokwanisa kurova vanhu vasingawirirani nomuridzi wacho, uye kurhoja vakadzi vevanhu muraini. Zvinohi hakuna chikwambo chechikadzi. Zvikwambo zvese zvirume.

Kushata pameso kana muviri
Kana uri munhu akashata pameso vanhu vanokasira kubvuma kuti uri muroyi kana murume wako avaudza kuti uri muroyi. Zvimwe chetezvo kana uri munhyu akakoresa. Zvinohi kudya nyama yomunhu zvinokodza  vadyi vacho saka munhu akakora anobva ahi akodzwa nokudya vanhu. Iyi inyaya inonetsa chose nokuti inongowanikidza vanhukadzi. Murume akaita zidumbu risingaiti anohi munhu webhizimisi, asi mukadzi akakora kohi adya nyama yomunhu. 

Zviitwa zvevaroyi:
Totarisazve zviitwa zvevaroyi tinoona kuti pamagarire edu panofanira kuti munhu umwe noumwe adzidze zvinohi TRANSFERABLE SKILLS. Muroyi munhu anofanira kuti ange achiita mabasa anotaridza zvinhi zvavanogona kuita.

Takaita makore anoda kusvika gumi nyika yedu ine vanhu vaida kubudamo asi vachishaya kuti vobuda sei.  Kwaifanira kuti vanhu vanogona kubhururusa rusero vange vachiyambusa vanhu vakawanda usiku humwe nohumwe vachivaendesa kuSouth Africa, America, Canada, Australia, UK, Germany, France, China, pasina kana passport kana Visa. Asi tinoona kuti pamakore ese awa hapana munhu umwe chete akambohi anoyambusa vanhu. Vanhu vaingodyiwa nengwena paLimpopo apo kuri kushaya anovabatsira.

Toonazve kuti vaMugabe avo vaitukwa nemhomho yese kuti havagoni kutonga nyika, hapana akambofungavo kupinda mumba mavo usiku kundovataudza vavete kana kuvatema nyora. 

Koitazve umwe mudhara anohi Jonathan Moyo aitukwa nokunyombewa nevanhu vakawanda chose asi tinoonazve kuti hapana akafunga kupinda mumba make usiku nokumurhoja nokumutema nyora nokumutaudza ari kuhope.

Zvinhu zvakadai zvinotiratidza kuti vanhu vacho vanogona kuroya njere chaidzo Havana kana kuti hakuna munhu anogona zvinhu zvatinofunga kuti zvinoitwa nevaroyi. Rudzi gwedu ndegwevanhu vanofarira chose kuudzana nhema pazvinhu zvakawanda zvatisina ruzivo nazvo. Saka tichizoona kuti vamwe vedu vakayambuka gwizi gweruzivo, vanotanga kubvunza mibvunzo yakawanda panya dzakaita seidzi nokuti vatsananguri venyaya idzi vange vagarisa vachiudza vanhu nhema.   

Tinoonazve kuti kune varume vanoramba vakadzi vavo vachiti nokuti mukadzi anoroya. Ukaongorora kutyisa kwekuroya unoona kuti dai murume aitofunga kuti zvechokwadi mukadzi wake anoroya aibva atotadza kumuramba nokuda kwekutya kuroiwa naye. Asi tinoona vakawanda vanorambwa vachingoenda pasina chinomboitika kumurume uya amuramba.  Kunongozotiwo varume vati kurei vave kutadza kumisa chombo ndivo vanozopomera vakadzi vavo vavakaramba mhosva yokuti ari kumuroya kuti asamisa chombo. Kuri kutya kuenda kwamurapi kunorapiwa pazviri.

Nyaya dsese dzinotaugwa pakuroya nevaroyi hadzina kuti tasa. Hakunamunhuanobvunzamibvunzoyakakodzeraangapindugwa zvakakodzera panyaya idzi nokuti hakuna munhu anoziva kuti chii chinohi kuroya. Vese vanotaura nezvazvo vanongotiudza zvinhu zvisina kana musoro. Unotoita sewakaterera chimwana chiri muGrade 1 chiri kudzidza kutaura ngano.


Ukahwa murume wako ava kukuudza uroyi, chibva waziva kuti haachakudi zvachose asi haana chinhu chaanokwanisa kukupomera kuti ndicho chawakaita. Zvadaro tora twako uende kwenyu nokuti murume haachakudi. Kazhinji ava nehure raava kuvata naro zvokuti iwe hauchina chaungaita ukabuda uri mupenyu pazviri.  Kuudzwa uroyi zvinoreva kuti murume akufungira rufu. Chibuda uri mupenyu.

Nyaya dzinotaugwa nezvikomana zvomuGrade 1 zvichigocha maputi.

Muporofita abigwa mari nechikwambo

Nyoka yawanikwa mumota

Mwana akachinja kuita nyoka

Nyaya dzakadai wega kana une makore anopfuura 6 unongoona kuti dzinonyogwa nevanhu vasina zvimwe zvine musoro zvokuita. Ukahwa munhu mukuru achidzitaura chiziva kuti njere dzake ishomanana. Hakuna zvakadai zvinokwanisika kuitika.


Bvunzai Vamwe!!!!
kuita sei kuroya?
Muroyi chii?
Ndingadzidzirepi kuroya
Mukadzi wangu muroyi here?

Murume wangu muroyi here?

Saturday, 4 January 2014

Kazvagwa une zvisina kufanana nevamwe

Pane vana vanozvogwa vakasiyana nevamwe vana iri ngari yokuti chibereko chatadza kuumba mwana zvakanaka. Izvi zvinokonzegwa nezvinhu zvakasiyana siyana asi kana zvakuwira iwe unokwanisa kushungurudzwa nazvo.

Vana vanozvagwa nezvimwe zvinhu vanokwanisa kuti vakura votadza kuita vana saka tichiti kana zvaitika tonetswa pamoyo nazvo. Zvimwe zvezvinoitika ndezvokudai.

1 Mwana anozvagwa ari mukomana nomusikana pamunhu umwe chete
2 Mwanakomana anozvagwa pamweri pakaita sepemusikana
3 Mwanakomana anozvagwa ane zvombo zviviri
4 Mwanasikana anozvagwa ane zvitubu zviviri
5 Mwanasikana anozvagwa and minyatso yakawanda, mitatu kana mina. Ane yakawanda kupfuura vese ane mitanhatu
6 Mwanakomana anozvagwa ane minyatso yakawanda.
7 Mwana anozvagwa asingazikamwi kuti mukomana here kana musikana nokuti hapana chinonyatsoonekwa paari.

Izvi ndizvo zvimwe zvezvinotyisa pane zvinoonekera pakuzvagwa kwevana, tisingaverengi pane zvimwe zvinohi kuremara zvingawanikwa pamuviri wemwana. Zvandareva izvi hazviwanikwi pavana vakawanda asi kana zvaitika pamwana wako unongoshaiswa mufaro nazvo kwenguva refu. Vakawanda hatidi kufunga nezvazvo nokuti zvinotityisa. Tinozvionera kune dzimwe mhuri saka zvinonetsa fungwa kuti tifunge kuti zvingaitika kwatiri.

Pamwe tinototsoropodza vana vevamwe nokurambidza vana vedu kunyengwa kana kunyanga munhu anobva kumhuri yazvinowanikwa. Unohwa mai vachiudza mwanakomana wavo kuti asanyenga musikana anohi nhingi nokuti hazvanzi yake ine urema hwekuti. Uhu ugino hahwo asi hunobva pakutya kuti kuremara kuya kunokwanisa kuuyawo kumhuri yedu. Hatichatarisi kuti kumhuri inazvo zvakangotangirawo ipapo hakuna umwe anazvo mumhuri yavo sak pamwe hazvitokwanisiki kupfuura ipapo nokuti pamwe iye wacho anazvo haabereki.

Kana nyaya yakadai yaitika mumhuri yenyu, inyaya yemhuri yese asi parudzi gwedu tine nyaya yokuda kutsvaka munhu wekupa mhosva. Munhu wekutanga kupiwa mhosva muroora, saka kana uriwe muroora wacho, wotoona kuti uri munhu akasimba nokuti pamwe murume wako anokuona sokuti une mhosva pazviri. Unokwanisa kuzoshupika pakukurudzira murume kuti muite umwe mwana nokuti mese menge muchifunga kuti pamwe zvinowira vana vese.

Chokwadi chaicho ndechokuti kazhinji hapana ane mhosva. Pane pamwe panokwanisika kuti umwe munhu ange ane mhosva, sokuti umwe wenyu aimbotora maDRUGS kana imwe mishonga, kana kuti murume akamboitwa X-RAY yaisvika pamberi akakuvadzwa mabhora ake zvokuti urume hwaremara chimwe chinhu.Kashoma kudai, kana kuti akambobata chigwere chechihure chikamukuvadza fakitori inogadzira urume. Pachigwere chechihure apa kwahi kazhinji zvinoremadza maziso emwana.

Kana uchida kuona zvimwe zveizvi zvinotyisa kutarisa vakashira dzimba dzinohi DAY CENTRES  mu UK uzvionere. Rudzi gwakawanda pazviitiko izvi ndegwevanhu vanobva kunyika dzakaita se Pakistan vanoita vana nehazvanzi dzavo. Muma Day Centre umu makazara chose vanhu verudzi ugu. Tinohwa tichidziviswa kuvata nehama dzapedo zvichibva pakuti vekare kare vakazviongorora vakaona kuti zvakaipa. Ndokuzouyawo Bhaibheri rotaura kuti tisazviita asi paChikaranga kwange kuchingori kutsinhira zvatanga tisingaitiwo hedu.

Hino iwe nehama yako mukaitawo ganyabvu kusvika pakudanana nokubvisirana hembhe, ita henyu asi kana zvokusvikirai musakangamwa kuyeuchidzana kuti mhosva ndeyenyu.

Koitazve vanhu vanoti akaita mimba omwa mshonga yaasingazivi kuti ndeyei achiti nokuti apiwa nambuya vake kana kuti nomunhu waanovimba. Mimba hachisi chigwere. Chinodiwa pamimba kutya kwakakwana kwete mishonga. Chii chaunoda kurapa pamimba?

Kotizve vakadzi vechimanjemanje vanomwa doro nokusvuta fodya iye ane mimba. Izvi zvinokwanisawo kukonzera madambudziko kumwana ari mudumbu.

Koitazve vamwe vanoita mimba iye ari hure rinotambira mari nokurhojewa nevarume. Kurhojewa hakuna kuipa kana une mimba asi kurhojewa nevarume vausingazivi zvigwere zvavanazvo ndiko kwakaipa. Ukaita chigwere chechihure unokwanisa kugarisa usingazivi kuti unacho muviri wako uchinetseka pakuumba mwana. Unokwanisazve kuti waziva wonorapiwa nemishonga inokanganisa kumbwa kwemwana. Kana une murume umwe chete anohura nevamwe vakadzi vanohurawo nevamwe varume unokwanisa kupiwa zvigwere zvinokanganisa foroma yemwana. Zvese izvi zvakaipa kuitika panguva ino. ndosaka tichiti kana made mimba mumba menyu tangai manoongorogwa pazvigwere. Madzoka tauriranai kuti PROTOCOL yekugarisana mune mimba yakamisa sei. Mohwisisa kuti zvokurega kurhojana hazvisizvo, uye kuti mwana azvagwa munoramba muchibatsirana kubudisa unga pamurume kuti asafambafamba. Pane 6 weeks makamirira kutangazve.

Koitazve inohi pachirungu MUTATION kureva chinhu chinongoitikavo pamunhu chisina nhoroondo kuti chaitiswa nei. Kazhinji MUTATION ikaitika mwana achiri pasi pe 6 weeks mukadzi anobva mimba chibereko chaona kuti mwana uyu haana kukodzera chomira kumuumba. Inohi SPONTANEOUS ABORTION kureva mimba inobva yega pasina aibvisa. Kana chibereko chikakanganisa kuongorora kuumbwa kwemwana chikaramba chichiumba, mwana anozvagwa akasiyana nevamwe vana  pakadai. Mwana azvagwa pakadai ndiye watinoti hapana munhu ane mhosva asi kuti chinhu changoitikawo hacho chega.

Kana zvakuitikirai, kasirai kusapotana mumba mucheme pamwe chete kana muri vekuchema, kana kuronga pamwe chete kuti morera mwana wenyu sei nokuti mwana uyu achaoneswa nhamo nevamwe vana pakukura kwake. Vamwevo vakuru vanokwanisa kumuonesa nhamo. Munofanira kudzidzisa mwana kuziva zvokuita kana asangana nemapenzi akadai. Imiwo muchiwana vanhu vanokushorai nokukuitai sevanhu vane chakaipa pamuri. Dzidzisanai zvokuita kana masvika pakadai.

Munokwanisazve kusangana nevarapi vanokuudzai kuti mwana wenyu haapfuuri makore okuti ari mupenyu. Mukatevedzera zvavanoreva munogara makashungurudzika chete. Pane kuti muchengete mwana wenyu momurera okura zvakanaka. Kana akasvikawo pakushaika ari mwanana, ndizvozvo, munosapotana mumhuri yenyu mosara henyu mune nyaya yomwana wenyu nokuti akakusvitsai panzvimbo imwe muupenyu hwenyu. Kana mozoita umwe mwana munenge mohwisisa uremu hwekubatsirana kurera.

Kushipika kuya kunoita vanhu vane vana vanoda kunyengana newenyu kwakangofanana nokushupika kwamunoita kana mwaona mwana wenyu achidawo kunyengana nevanhu vezera rake imi muchihwisisa kuti muviri wake wakamira sei. Inyaya inoda vaviri kuhwisisana uye kuti munoraira mwana wenyu sei kuti asanetseka nazvo. Kana zvaanazvo zvichionekera zviri nani pane zvisingaonekeri. Sokuti ane mazamu akawanda, kana mukomana akamunyenga achizviona hapana chakaipa asi kana ane zvitubu zviviri imi munotya kuti mukomana amunyenga akazozviona vambodanana anomuramba here. Kana ane zvombo zviviri zvinokutisaizve kuti achanyenga sei nokuti musikana akazoziva pava nenguva zvinonetsa. Saka pamwe munowirirana kukurudzira mwana kuti audze vamwe kusiyana kwake navo kuti vasavhunduka pakunyengana naye. Kana vamunyenga vachitoziva zvaari kuda kwavo havo.

Asi nyaya yenyu haipereri ipapo nokuti muchadazve kuziva kuti anozvara here. Mukagara maenda naye kundovhenekwa kuonekwa kuti pane chimwe chakaipa here paari, mogara muchiziva kuti nyaya yake iri papi chaipo muhwisisa zvokumuraira muupenyu hwake.

Mukaitazve vamwe vana muchaona kuti iyeyu munomuchengera kupfuura vamwe vana nokuti munomutyira pane zvakawanda. Ngwarirai kuti vamwe vana vanozvitora sei uye kuti iyewo anozokwanisa kuzvionera ega here muupenyu. Basa revabereki nderekuyarusa vana vavo. Munokwanisa henyu kumurega achinonoka kukura asi regai akure aitewo musha wake.


Thursday, 2 January 2014

Anniversary dzemumusha

Ngatimbotaura nenyaya dzokuyeuchidzana mazuva akakosha mumusha. Nyaya idzi todzipa kuvarume vedu kuti vahwisise kuti ndivo madzishe saka ndivo vane basa rokuziva mazuva. Hurumende ndiyo inotaura yega kuti nhasi izuva re Public holiday. Ishe ndiye anosarudza musi wechisi. Sabhuku ndiye anotaura musi wedare. Saka nyaya yedu nhasi yakarerekera kuvarume vedu asi isu tine zvokuitawo pazviri. 

Varume:
Varume vanoshushikana nenyaya yokuda kutonga pamusha. Vanoona sokuti murume akaonekwe seane moyo munyoro mukadzi anokwanisa kumudherera. Kufunga kwakadai kunobva pakushaya CONFIDENCE yokuti ndiwe mukuru pamusha. Kana uri mukuru uye uchizviziva wega, hapana chinombokunetsa. Ukangogara pamusha wako uchiita mabasa emunhu mukuru, mukadzi anongokutora somunhu mukuru pasina mubvunzo. Kuti zvikasire kuitika izvi murume ngaaratidze kuti anokoshesa mukadzi wake. Vakadzi takakmboregwa pakuti hatinetsi kufadza. Murume anongofanira kuratidza kuti fungwa yake inogara ichindifunga nguva nenguva. Akabuda mumba akaenda kwaaenda haakangamwi kuti asiya mukadzi mumba. Anofanira kuratidza kuti kupatsana kwaaita neni kwamushaisa mufaro uye mufaro uyu unodzoka kana adzoka kwandiri.

Ndini mai vemba yake, mai vevana vake, shamwari yake yepamoyo, murudzi wemufaro wake, munhu anoziva zvese zviri pamuviri wake nemashandire azvo. Saka ndini ndinayewo pamoyo. Iye anofanisa kusandikangamwa. Saka murume anofanira kuratidza sei fungwa dzakadai. 

Imwe nyaya inoshanda ndeyokuti murume azive nezvemaruva. Kugarotengera mukadzi maruva chnhu chakanaka chose. Ruva chinhu chinoitika pamuti kana imwe mbeu kana chimwewo hacho chinokura muvhu. Ruva rinotaridza kuti upenyu huri kuenderera mberi nokuti ruva rinoti rapera poita mhodzi dzinoti dzakora dzokwanisawo kudzvagwa dzoita humwe upenyu. Ruva rinotaridza kutangazve kweupenyu utsva. Panesu vaviri, ruva rinotaridza kutangazve kwerudo. Rudo rutsva rudo rukuru. Saka kana murume achiunza maruva kumukadzi wake anunza rudo rutsva.

Hino kune vamwe varume vanounza maruva kana vamborova mukadzi madeko. Maruva aya iota sokushandiswa kukumbira ruregerero. Ndizvo hazvo asi ukajaira kudai musoro wemukadzi unozofunga kuti maruva anobva pakurohwa. Kana warova mukadzi, zviri nani usamuunzira maruva pakukumbira ruregerero. Wana chimwe chinhu chakaita sehuku mhenyu kana mbudzi yaunoudza mukadzi wako kuti muripo wekukanganisa kwawaita. Maruva ndeevanhu vane rudo kwete vanorovana mumba mavo.

Saka unoziva sei musi wekuunza maruva. Maruva angangohi zuva nezuva anobva ajairigwa oshaya chiremera mumoyo momukadzi. Murume wana mukana wekukoshesa maruva musi waunouya nawo roita zuva rakakosha.  Mazuvano vanhu vakawana mukana nokukoshesa mazuva anohi ma ANIVERSSARY, kureva musi unofungwa chinhu chakaitika rimwe gore pazuva iroro romwedzi. Toti machata musi wa 25 December 2013. Gore rimwe nerimwe pazuva iri murme anouya nemaruva kumukadzi wake kuratidza kukoshesa zuva iri.

Kuti mazuva akadai awande, ndanyora pano ma ANIVERSSARY akawanda anofanira kufungwa nomurume kuti aratidze kuti anokoshesa kuva nomukadzi wake. Mazuva awa anokupazve mukana wekurangaridza mukadzi wako chimwe chinhu chaunokoshesa chinoitwa nomukadzi, zvadaro iye haazokangamwi kugarochiita nokuti anoziva kuti unochifarira. Murume anonyorawo kandima kokurondedzera kuti maruva awa abva panyaya ipi.

Aniverssary
Rondedzero
1 Yokusangana kwenyu
Musi uno mugore rokuti, ndakasangana newe panzvimbo yokuti . ndinogarofunga kuti dai ndakangoti nonokei ndikasasangana newe dai upenyu hwangu husina mufaro.
2 Yokubvumirana kudanana
Msi uno mugore rokuti, wakandipa rudo. Nanhasi ndine rudo gwako.
3 Yokutanga ita chimwe chinhu mese
Msi uno gore rokuti, wakaenda neni kundoona firimu rokuti, zvikandidadisa kuziva kuti unondida.
4 Yokukisana kwenyu
Musi uno mugore rokuti wakandikisa kokutanga. Kisi iyoyo handiikangamwi nokuti yakandifadza chose.
5 Yokuzvagwa kwemukadzi
Musi uno ndnotenda vabereki vako vakakuzvara kuti uzoita mukadzi wangu.
6 Yokuzvagwa kwemurume
Dai ndisina kuzvagwa dai ndisina kuziva mufaro waunondipa. (Reverse role apa. Murume anotengera mukadzi maruva asi iBD yake iye murume)
7 Yokutanga kuvatana kwenyu
Musi uno gore rokuti wakandiratidza rudo pachinhanho chakakwirira tikasimbisa rudo gwedu.
8 Yokusangana nevabereki vak/vako
Musi uno gore rokuti wakandi kumbirira vabereki vako kuti ndiitewo mwana wavo. Wakada vabereki vangu vaite vako.
9 Yokuroorana kwenyu
Musi uno gore rokuti wakava mukadzi wangu weupenyu hwedu hwese.
10 Yokutanga kugara mese
Musi uno gore rokuti takatanga kugara tese
11 Yokutenga imba mese
Musi uno gore rokuti  takatenga imba yedu yokurerera mhuri yedu
12 Yokuziva kuti ane mimba
Musi uno gore rokuti takaudzwa kuti tine mimba yedu
13 Yokuzvagwa kwemwana wenyu wekutanga.
Musi uno gore rokuti wakazvara mwana wedu ane makore okuti nhasi.
14 Yokutenga mombe yenyu yokutanga
Musi uno gore rokuti wakaratidza kuti uri muvaki nokutenga mombe yedu yokutanga tiri tese
15 Yokuzarura bhizimisi renyu
Musi uno gore rokuti Takazarura bhizimisi redu ukataridza kuva mai vemusha pakuva vahosi vekuungana kwemhuri
16 Kana mukadzi murume akambopinda muchipatara, rangarira zuva rokubuda kwake
Musi uno gore rokuti wakagwara zvikandidya moyo chose. Ndinotenda nokupona kwawakaita.
17 Kana ukamboinda Joni, rangarira zuva rokudzoka kwako
Musi uno gore rokuti handikangamwi fungwa dzangu muzhira yese kubva Joni ndichiziva kuti wakandimirira.
 
Morangarirazve naya dzorufu dzinova dzinorangaridza vanhu kuti upenyu hune mugumo uye mugumo wacho hatimuzivi saka kana tiri vapenyu kudai ngatiitirane rudo uye tinakigwe noupenyu nokuti chipo chatakapiwa chine nguva inoverengwa namakore mashoma.  Kana pana hama yenyu yakashaika sokuti mwana wenyu kana kuti mubereki wemurume/mukadzi munowana kanguva kokutaura nezvazvo nokutenda nguva yamakaita nehama iyi. Mowanawo nguva yokutenda nenguva yamunayo imi pauviri hwenyu nokupanana rukudzo kuti mese makasarudzana mukadanana uye muchiri mese kureva kuti mune rudo.

Kana makafgwa nomwana uchaona kuti mukadzi wako panguva iyoyo anosuruvara kana achifunga mwana wake. Ndiyo nguva yokuti muve pamwe chete. Ratidza kuti iwe hauna kukangamwa mwana wenyu.

Vakadzi
Mukadzi kana awanawo murume akadai, anogaromurangaridza mazuva akamukoshera paupenyu hwenyu, chiratidzawo kuti unokoshesa fungwa dzomurume wako anokuda seizvi. Murume musi waanounza maruva okuudza zvaaunzira maruva kuti zuva iri izuva rakaita sei, chirikoshesawo iwe. Kana musina vana hapana chokumirira. Tanga kutenda nokudiwa kwaunoita.

1 Bikira murume zvbokudya zvinotaridza kuti izuva rakakosha.
2 Ita nyaya dzinorerekera kukukosha kwezuva iri. Kana usina nyaya nazvo bvunza murume mibvunzo akuudze ugotaura kukosha kwazvo kwauri iwe
3 Isa maruva aya paanoonekwa nevanovhakasha wosiya chikadhi chine rondedzero iya chiripo kuti vaone ugotaura masho okudada nazvo. Kana zvichinyadzisa bvisa chikadhi usiye maruva aripo. Kana shamwari dzako dzikauya usasvoda kudziudza chikonzero.
4 Pakunovata musi uyu, taridzawo kuti izuva rakakosha rinofanira kuitwa zvakakosha. Varume vanowanzo farira APPRICIATION iri DIRECT. Rondedzera kuti uzere norudo uye kudada nemanyawi aakupa kukuratidza kuti anokuti. Chimubvunza chinhu chiri SPECIAL chaanoda nhasi womuudza kuti chero chaada unomupa. Kana asarudza mupe nomoyo wese. Kana wange wakaneta wabva kuSHIFT, udza murume mukasire kundovata uite zviitwa ugowana nguva yokuvata yakakwana. Kuchidzira moto pakusangana kwenyu.

5 Kana iri BIRTHDAY yomurume wako, mira mirawo nezvokudya nokudaidza shamwari dzake muungane ugoitawo chimwe chakakosha chaunotaura pagungano. Hazvirevi kuti unoita PARTY asi kungodanawo imwe hama kana shamwari kuti muve pamwe chete modya mese, wotaura zvinokoshesa zuva.

6 Usakangamwa kutenda murume pakukukoshesa nokukufnga nokukupa rudo nokukuitira zvakanaka zvinokufadza. Appreciation breeds appreciation.

Mese hwisisai kuti mumhuri yakadai kupopotedzana kunoita kushoma nokuti mese munoziva zvinofungwa noumwe. Harisi zuva rinohi rakakosha asi kuti munhu waunaye ndiye anokoshesa zuva iri nezviito zvake pauviri hwenyu.

Vakadzi tinopa varume vedu umambo hwemusha zvisingarevi kuti murume mudzvanyiriri asi kuti munhu akakosha pamabasa ake apamusha zvokuti ndiye mukuru. Hazvifaniri kuti ave nenguva yaanoita sokusabvimugwa kuva mukuru. Hazvibvi pakutaura kana pakupopota kana pakupiwa zvipo asi kuti zvinobva parukudzo kubva kwamuri mese. Kana mukdzi achitukana nomurume hazvirevi kuti ari kuti murume haasi mukuru. Ari kuti wandigumbura saka gadzirisa pawakanganisa. Kuva mukadzi wemunhu iVOLUNTARY PROCESS. Kupa murume umambo iVOLUNTARY PROCESS yokuti musha imiri ine mutongi anohwisisa kuti mukadzi diye akazvininipisa kuva pasi pemurume kwete kuti i RIGHT yemurume. Sakai we murume wapiwa umambo uhu chitaridza ushe amhuri yako. Koshesa mukadzi pane zvaakakuitira nezvaari.

Mari
Pese pese panodiwa mufaro nyaya yemari hainonoki kuvapo. Kune varume vanoti nyaya dzema ANIVERSSARY  idzi dzinopedza mari profit yacho isinganyatsi kuonekwa. Profit yorudo mumbo ihuru chose. Kamari kaunoshandisa kutenga maruva kashoma chose chose pane zvaunowana. Hwisisa kuti mumba kazhinji zvinhu zvinotengwa ndezvenyu mese. Mukadzi haanawo chinhu chaanoti ichi ndechake ega. Maruva ndeake ega asi anofa kwapera vhiki posara pasinazve chinhu chaanoti ndechake.

Murume imbosvikawo kumba kwako ufambe fambe mumba uchitarisa zvinhu zvinohi ndezvemukadzi wako zvisinei nemhuri zvisiri membhe dzokupfeka. Uchaona kuti zvishomanana. Ndosaka tichiti imbopawo mukadzi wako manyawi umwe musi.


Udzai Vamwe!!!

Sunday, 29 December 2013

Kubva zera usina mukadzi/murume

Nyaya iyi inokonzegwa nokumirira kunyengwa saka toda kumboitaura nokuti vamwe vanofunga kuti ndezvemishonga yemunyama kana kuroiwa asi bodo. Iwe muridzi ndiwe unozviitisa nyaya iyi. Regai tigomboitaura kune vaitanga.

Kana wava munhu mukuru usina kuroogwa kana kuroora kare vaiti ukafa vanotsvaga gonzo voriuraya vokusungirira muhuro sechuma vokuisa muKofini yako vokuviga. Zvaiitigwa kuti mweya wako ufunge kuti wasiya mwana panyika. gonzo ndiye mwana wako, saka kana wafa hauzonetsi vanhu uchiti ndakafirei ndisina mwana. Zvaiitigwa vaya vanofunga nezvemidzimu. Pano tiri kuzvitaura kuratidza kukosha kwenyaya yokunonoka kuwanikwa kana kuwana. Vanhu vaizoti ava mhandara ohi chiwanikwa kuti uite vana ugorega kusungirigwa gonzo kana wafa.

Kuhi wabva zera unenge wakurisa usina musikana/mukomana wekudnana naye uye uku uchiziva kuti hausi ngochani, uye hauna zvimwe zvaunoziva kuti ungahi wakaremera. Unoda chose kuva newekudanana naye asi zviri kukukona. Toti wava namakore 30 kana uri murume kana kuti 25 kana uri mukadzi, usina kumboitawo rudo noumwe munhu. Pakadai panenge patsveyama. Vanhu vari panyaya dzakadai vakatowanda. Vamwe vavo vanongochembera vasina kumbodanana noumwe munhu. Izvi zvinowanikwa kunyika dzese saka tichiti hazvisi zvemishonga kana munyama. Kunotori navanhu vasina unyanzvi hwekunyenga kana kunyengwa kana kuziva chokuita kuti umwe munhu amude.

Kozotizve vamwevo havo vane fungwa dzechingochani asi vachitya kudziratidza. Murume akadai anenge achingohwa kukwezvwa nevamwe varume saka kuti anyenge varume vaya otya nokuti anovaona vachimbodanana nevasikana obva aziva kuti vakasiyana naye. Otyazve kubuda pachena kuti haana hanya nevasikana. Mukadziwo akadai anohwa achikwezvwa nevamwe vanhukadzi zvokuti haana hanya nevarume.

Pano hatinei nevechingochani ava. Tinoda kutaura neavo varume vanoda vakadzi asi vachitadza kuvawana, kana kuti vakadzi vanoda varume asi vachitadza kuvawana. Unohwa munhu akachenjera chose oti ukamubvunza kuti ko nyaya yekuroogwa iri papi, iye oti haana mukomana nokuti ane munyama. Kwahi noumwe "Ndichatomboenda kumusha ndinotsvaka vaporofita vanobvisa munyama." Ndikati bodo, kana uchingodawo hako kuenda kumusha enda asi usafunga kuti paunodzoka dambudziko rako rinenge raderera. Hakuna muporofita anokubvisa munyama. Ukatotanga nezvemaporofita awa emazuvano, ungatopedzisira warhojewa naye dambudziko rako rotowedzera. Pane kuti dai wagara pasi wazama kuhwisisa dambudziko rako kuti riri kukonzegwa nei wawana mukana wekugadzirisa maitire ako muupenyu.

Dambudziko iri rinobva pakuti mumaitire erudzi gwedu zvinoonekwa sokuti kunyenga kana kunyengwa inyaya yomunhu umwe chete, zvikuru murume anoonekwa sokuti anofanira kunyenga musikana. Uku kukanganisa kufunga. Kuti vanhu vaviri vadanane zvinoreva kuti mese menge muchitsvaka wekudanana naye. Saka mese munofanira kunge muchiita chimwe chinhu kubatsira kuwana munhu wekudanana naye. Hino iwe ukangomirira kuti pachasvika umwe munhu achazokunyenga kana uri musikana, zvinoreva kuti chero munhu wacho akauya akakunyenga iwe hapana kusarudza kwawaita nokuti wakangofanana nemombe iri pamariketi inongotengwa nomunhu chero auya nemari.  Munhu akachenjera anosarudza wekudanana naye  kwete kumirira kusarudzwa.

Murumewo ukangomirira kuti pachapfuura nomusikana akanaka uchaona kuti vese vakanaka vanotori  nevakomana vavo kare.  Kumirira kwako kunoreva kuti hausi kusarudza munhu akakodzera asi uri kumirira kuti pamwe musikana asina umwe anomuda achasangana newe.

Apa ndiri kuti imhosva yako kuti hausi kushanda basa okutsvaka zvine samba. Munhu ngaazvizivire ega kuti nguva yokuti ange ane musikana/mukomana  yakwana. Zvadaro funga mazano okuita kuti nyaya yako ienderere mberi. Kana munhu achikoshesa chimwe chinhu anowana zvokuita nacho.

Chokutanga hwisisa kuti nyaya okuti uve nomunhu wekudanana naye inyaya yemhuri yese uye yeshamwari dzese. Kana wada kunyengana noumwe munhu, udza mhuri  kana usina mukana iwewe.  Mhuri yako ine vanhu vakura vanoziva maitire ekuti uwana munhu akakodzera. Vanozivazve kuti mwana wanhingi nowanhingi Havana wavari kudanana naye. Shamwari dzako dzakaroora/roogwa dzine varamu vasina vavari kudanana navo. Svitsa shoko kwavari vagare vachziva kuti uri kutsvaka. Gara uchivayeuchidza kuti nyaya yako iri kuda kugadziriswa.

Kana waratidzwa munhu anofungigwa kuti akakodzera wongorora wega uone kuti ndizvo here. Kana akakodzera chirega kutambisa nguva uchiita sokuti uri mwana mudiki. Fambisa nyaya iende mberi mutange kuvaka ruo gwenyu. Kana asina kukodzera kasira kutaurira uya akupa Introduction kuti hauna mufaro newawaratidzwa.

Kana uri mhunhu anosvoda kutaura navamwe pachena, mazuvano hazvinetsi. Unongoti paya wapiwa nhambha yefoni, wochitanga kutumira mwadhi dzokushamwaridzana. Unotangawo nokungotsvaka ushamwari wozoti paya mava kuzivana wokumbira rudo.  Vanhu vakawandisa mazuvano vanonyengana pafoni vozovaka rudo nyaya yapera.

 Chinonetsa vamwe ndechokuti  vamwe vedu vanoda kungoti akanyengwa otoda kuvhura makumbo musi iwoyo kuri kutya kuti akasavhura mukomana anomusiya ondotsvaka vanovhura. Kusahwisisa kuti mukomana akadai haasati ava pokuti anoda kuroora saka chero ukamuvhurira ziva kuti ari kutovhurigwazve nevamwe. Kana oda kuroora achanotsvaka kune vasingadi zvokuvhura makumbo.

Pakunyengana zama kuratidza paumire chaipo.  Kwete kuratidza munhu nhema. Kana uchimuda taura kuti unomuda. Kana usingamudi taura aende kunotsvaka vamwe vanerudo. Munhu haanetsi kuongorora saka ongorora wega uwane paari. Vanhu vazhinji vanoreva nhema kuti kutsvaka kuvata nomunhu. Ingari yokuti zvinodiwa nevakawanda kuti vavatwe navo zvinozikamwa. Saka chero zvikapracha zvemuraini zvongorevawo nhema kuti zvivate nevanhu vakachenjera. Muraini hapana asingazivi kuti nhingi ari kuvata nanhingi. Ukabvunzisisa unotoudzwa kuti vari kushandisa kondhomu rinohi ani.  

Mazuvano kune zvakawanda zvaunokwanisa kuita kuti unyengwe kana kunyenga. Takadai tiri paInternet pano unkwanisa kuenda pakasiyana siyana uchindosiya chikokeri chokunyengwa kana kunyenga. Unokwanisa nyora chikokeri chako zvinoratidza kuti uri munhu akaita sei uye unoda munhu akaitawo sei. Unokwanisa kunyora muNyuzipepa kana muMagazini. Kwese kwese ariko anobvumira izvi. 

Saka apa tiri kuti kana waziva kuti unoda rubatsiro tanga nokuzviongorora kuti uzive kuti chii chambokuitisa kuti uve pachinhanho chakadai.

Pamwe wange usina nguva yokudanana nokuda kwekudzidza,
Pamwe wanga uchitsvaka basa
Pamwe wange uchichema munhu wawaida akaroorana noumwe munhu
Pamwe haugoni kunyenga/kunyengwa unotya varume/vakadzi
Pamwe vanhu vanofunga kuti hauna unhu mudunhu renyu
Pamwe unongogara pamba pasina anosvikapo saka hauzikamwi
Pamwe unosvoda kutaura navamwe
Pamwe vanhu vanoti hauna kunaka pachiso.
Pamwe unohi uri muroyi
Pamwe mhuri yenyu ine mari zvokuti unotya kudanana nevarombo

Iwe wega ziva chikonzero chaicho. Kana wachiziva chiona kuti chabviswa paupenyu hwako. Zvadaro chiwana chaunoita chinokubatsira panyaya yako kubva pane izvi.

1 Udza hama dzako dzikubatsire kutsvaka
2 Udza shamwari dzako dzikubatsire kutsvaka.
3 potawo uchibuda mumba uchienda kune vanhu vakawanda. umwe wacho achakukwezva. Kune vanhu vakawanda kuma Club, MaChechi, mabhawa, maSipotsi, kuSeaside, kuMariketi,
4 Tarisa kune vaunoshanda navo uhwisise kuti vaunoona vakakodzera uye vasinawo rudo ndevapi ugowana mukana wekumuudza kuti une chido chekudanana naye.
5 Nyora chikokeri chako munyzipepa kana magazini womirira vanokupindura, wosarudza waunoda pakati pavo. Ukadai uchawana mamwe mapenzi anofunga kuti kunyora kwawaita kunoreva kuti watambura chose saka uri kungoda munhu wekurhojana naye. Ongorora zvakanaka usarudze wakasvinura.
6 Chizvipa nguva ine musoro yokugadzirisa nyaya yako kuti isvike pakaenzana nenyaya dzeavo vane zera rako. Sokuti wadanana nemunhu, ronga upenyu naye wozvipa makore maviri kana matatu kuti menge mava papi.

Tiri kuti kumirira hachisi chiito chine musoro. Kana ukamirira ukashaya auya hwisisa wega kuti imhosva yako iwe kwete umwe munhu kana munyama. Vese vaunoona vari murudo pane chavakaita kuti vawane rudo.  Kune vakawanda vanokuudza mazano makuru okuti ukumbire Mwari kukubatsira. Awa mazano makuru chose  asi anoenderana nezvese zvishanu izvo zvanyogwa. Usati waudza hama kana shamwari kana kubuda uchinotsvaka, kana kutarisa vaunoshanda navo kana kunyora chikokeri, udza Mwari kuti unoda vakuratidze munhu akakodzera kudanana naye. Kukumbira Mwari hazvinei kuti uri mutendi here kana kwete. Minamato yese zvayo inohwikwa ichidavigwa saka kumbirawo uwane kudavigwa. Panyaya dzakadai kazhinji unokumbira kuti vakutaridze nechimwe chinhu chiri pachena. Sokuti chimwe chinhu chisingaitwi nevamwe. Wana chiratidzo chaunoda kuratidzwa nacho ugokumbira kuti chishandiswe ichocho ubve waziva kuti ndiye wako chaiye uyu.

Pakutanga kusangana nomunhu wausingazivi, sanganai pane vanhu kusvika mazivana pauviri hwenyu. Musi wekutanga kusangana mega, udza umwe munhu kwauri kuenda uye pota uchitimira TEXT kune umwe munhu kuti zviri kufamba sei. Mazuvano kune Ndhururani dzakawanda dzechikadzi nedzechirume saka famba wakachenjera.Unokwanisazve kuperekedza nomunhu anofamba ari kure kuti asaonekwa kuti muri mese. Zvadaro ngaakutorei mapikicha muri mese nouya wawaenda kunoona. Somuno mu Europe vanhukadzi vanokuridzigwa kutora pikicha woitumira kune umwe munhu kuitira vanhu vakaipa. Chero akazokutorera foni yako unenge watotumira pikicha yake kare.  MuAfrica varimo vanhu vakaipa saka chenjerawo. Zvikuru kana wange wambomuudza kuti une mari kana kuti une bhizimisi. Chenjerera kusvika mazivana zvakanaka uchizivavo hama dzake iyewo dzako.

Kana wasangana nomunhu waunoona kuti haana kukodzera muudze kuti zvido zvake handizvo zvako saka bheta musiyane henyu pane kupedzerana nguva. Pamunosangana musi wekutanga munokwaisawo kubvunzana kuti munodei panyaya yenyu. Ukahwa mrume oti ari kuda munhu wekurhoja ziva kuti zvorudo haanei nazvo. Ukahwawo mukadzi achiti abaika nokushushwa kuti awanikwe, ziva kuti iye haanei nazvo, ari kungoda kufadza hama. Siyana naye.

Kubvuma kuvata nomunhu wawadanana naye inyaya huru inofanirawo kuti uifunge zvakanaka. Asi ukadanana nomunhu panosvika nguva yokuti munovata mese. Gara wakagadzirira musi uyu. Pamwe mota inokufirai muri kure nokumusha mupinda muhotera movata. Zemo harizivi kuti hamuna kuroorana.

Hwisisazve kuti zvikubviswa humhandara zvinoda PLANNING kwete kungoitika zvega uchitinokuti ndazongoona ndavata nomurume nokuti mota yange yafira musangotisina kwekuenda. Kana zvadaro udza murume/mukadzi kuti tovata hedu muhotera umu asi hativati tese uye hapana chinoitika. Zviitiko tozoita tambotaurirana kuti zvoitwa nguvai uye musi upi. Mese taridzai RESPECT. Iyo ngari yokuti manga musina kuzvironga, zvinoreva kuti kana kondhomu chairo hamuna pakati penyu. zvinoreva kuti mimba inokwanisa kuitika nyaya yenyu yotora imwe zhira. Rega kufungigwa zhira youpenyu nechombo/chitubu. Taridza rudo asi usataridza DESPERATION parudo. Chikuru garoudza umwe wako kuti unomuda omoyo wese. Pauoramba kuvata naye muudze kuti ingari yokuti unomuda, muchaita guva yokuvata mese upenyu hwenyu hwese asi par zvino uri kuda kuvaka rudo chete. Uchaona kuti haanooki kubvumirana newe. Kana asingadi zvoreva kuti haana RESPECT uye pamwe ari kungokutambisa.

Kana wabva zera seizvi ukazowana mukomana/musikana anodanana newe ndiyo nguva yokuti ukakanganisa nyaya dzako unorambana naye uyu, wozoitazve makore uchitsvaka umwe. Zvikuru kana iye uyu asiri muzera rako.

Budiranai pachena zvikuru pazvinhu zviviri zvinoti HISTORY, ne ASPIRATION. Wakabvepi nenyaya dzerudo uye unoda kusvika papi nouyu wauri kuti adanane newe? Ukahwa munhu achiti ari kungoda kushamwaridzana chete, chishamwaridzana naye asi gara fungwa yako ichiti anongoda shamwari chete. Mubvunze kuti paushamwari hwenyu anobvuma here kuti unge uchitsvaka vamwe. Ukahwa oti bodo, chimuudza kuti LEVEL yamuri haisi yehushamwari chete ndeyekuvimbisana saka inoda kutaudzanwa futi muhwisisane. Mabvuma kuva mukomana nomusiana tauriranai kwamuri kuda kuenda mese, mugokasira kuzivisa hama neshamwari kuitira kuti mukapokana kana kumitisana, muwane SUPPORT.

Varume zvikuru kana akakumitisa anovhunduka woda kukuramba. Izvi zvinoitiswa nokusagara mataurirana uye kuronga nyaya sevanhu vakuru. Tese tinoziva kuti ukadanana nomunhu unohwa kuda kuvata naye asi hatidi kutaura naye nazvo hameno kuti sei. Musikana anokwanisa kuudza mukomana wake kuti ndarota tichiisana, asi haadi kuudza mukomana kuti ngatironge yokuti toisana riini. Hazvina musoro. Vese vanoziva kuti pakufamba kwenguva vachatovata havo vese, asi kuti vazvitaure uye kuronga nyaya zvakarurama vanoona zvakavagozhera. Murumewo anogarofunga kukumbira kuisa asi haadi kuti musikana abvume kuiswa. Kana abvuma ohi ihure orambwa. Kushaya njere kwerudzi gwedu uku. Kana muchihwa kuda, zvoreva kuti chiudzai vabereki varonge yokuroorana imi chizivai mese kuti mava kuzoroorana. Zvinoita nyore kutanga kuvatana nokuti menge musingatyi kukanganisana upenyu hwenyu.

Kubva zera uku zvinoreva kuti nguva yenyu yokuita vana yava shoma saka kana matoona kuti munodanana chikasirai kuronga nyaya dzenyu mugokasirawo kuronga mhuri. Kana wasangana nomunhu anokubudira pachena panyaya dzese zvinoita nyore kuronga upenyu hwenyu.

Pese pazviito zvako munhu taridzawo unhu vanhu vakupe rukudzo.

Udzai Vamwe!!!!!


Wednesday, 25 December 2013

Nguva yokupokana mumba

Pane vanoongorora nyaya dzokurambana kwevakaroorana munyika dzakasiyana siyana vanoona zviitiko zvakawanda mudzimba. Zvimwe zvezvavakaona toda kumbozvitaura pano.

Nguva dzokurambana kwevanhu:
Mu UK nguva inorambanisa vanhu zvakanyanya inguva yeKisimisi. Pakuongorora vakaonekwa kuti vanokumbira hurumende kuti ivapatsanuse vanowedera zvakanyanyisa mumwedzi waApril, May, June, asi kupokana kwavo kunenge kwatanga mumwedzi wa February. Zvotariswa zvakaonekwa kuti pamakore akati wandei vanorambana ava vinotangira panyaya yemari uye chihure. PaKisimisi zvinhu zviviri izvi zvinowedzera kukosha kwazvo.

Mari
Vanhu vakawandisa vanoda kutengera vana vavo zvinhu paKisimisi, asi mari yacho haikwani. Hino vanobva vashandisa ma CREDIT CARD kuwereta mari yokuwedzera pane yavanayo vobva vatenga vakawanda. Ukuwo puresha yese iyi inotapudza kufunga kwevanhu panyaya dzokuti achazobhadhara zvikwereti izvi ndiani. Kunozoti mwedzi wa February wotanga, magwaro ezvikwereti osvika pamba zvoonekwa kuti mari youbhadhara hapana uye ichanetsa kuwana. Ukuwo mwedzi wa December vanhu vanobhadhagwa Kisimsi isati yasvika zvinoitisa kuti mwedzi January uite murefu zvakawedzera. Mhuri dzokumushawo dzinotarisira kuti paKisimisi mari inotumigwa inge yakawedzera. Havahwisisi kunetsa kwemari panguva iyi.
Kozotizve vanhu vanoshandisa magetsi nemvura zvakanyanya kureva kuti mukota yokutanga muna April, mabhuri acho anouya akakura zvinowedzera dambudziko ratovapo kare.

Pakutadza kuripa zviwereti uku vanhu vasina kutsigirana pakuzviita vanopopotedzana vopokana votsvaka kupanana mhosva, uku vachitya kudzinga mudzimba kana kutoregwa dzimba. Muchiri pakadai unoona kuti varume vanomwa doro vanowedzera kumwa kuti vakangamwe nhamo iyi. Vakadzi vanoshanda vanowedzera maShift kuti mari iwedzere asi zvadaro havaonani nevarume vavo zvoreva kuti vava kutomutsa rimwe dambudziko rokuhi mai vako vari kuda mari yatisina.  Gore richinotanga, kuZimbabwe vanoda mari yevana vechikoro, zvikuru vane vana vavakasiigwa nehama dzakashaika. Vamwe vevana ava vari kuma BOARDING SCHOOL. Kuti urega vachidzingwa chikoro hazviiti.

Chihure
Kana mumba mune bopoto kugaramo kunonetsa saka uchaona kuti murume nomukadzi vanochinjana kuva mumba. Murume akafunga kuti mukadzi ari kumba anononoka kuendako, Mukadziwo ndizvozvo. Kana mune vana zvotoita sokuti havasi venyu. Vana vanosiiwa mumba ne TV baba namai vari kunhamo dzavo.
Pakadaro unosangana nevamwe vanodawo kuterera nyaya dzenhamo dzako. Mukuterera uku vanokuhwira tsitsi vokuvaraidza. Varume vakawanda vakafunga kuti pane mukadzi anoda kuvaraidzwa, vanomuvaraidza nechombo. Vakadzi vakawanda vakawana murume anoda kuvaraidzwa vanomuvaraidza nechitubu. Kana une nhamo kumba ukawana munhu anoterera zvaunotaura, achiita sokuti anohwisisa nyaya yako paanokuvaraidza nokukumbundikira, nokukupurudzira musana kuti uzive kuti pane umwe munhu anokuterera kupfuura murume wako. Anotanga achipurudzira musana napo napo opurudzira magaro. Ukaramba uchimuudza zviri mumoyo mako uye kuti murume wako akashata pakadii, anokupurudzira mabvi mugere mumota, ozokupurudzira zvidya achiterer nhamo yako.

Anokutumira zvitaugwa pafoni iwe uchidavira uchimukurudzira. Muchasangana agokukwidza mota yake kuti umuudze zvakawanda zvokumba kwako. Achakuterera agokupa mazano okuita kumba kwenyu adaro anokubata ruoko agokutarisa mumaziso agokupa konifidence kuti uhwisise kuti ari kukutsigira. Uchabvuma zvaari kumuudza. Uchachema chema agokubatsira agokunyaradza agokukisa mumota agorhojana newe pasina kondomu mumota yake. Hazvina basa kuti uri murume here kana mukadzi. Nhamo yekumba inokwanisa kukukonzera kuhura.  Mimba nezvigwere hazvizivi kuti mukadzi/murume wauri kurhojana naye haasi wako. Kana nguva yakakodzera mimba anoita mimba. Kana ane chigwere anokupa chigwere.
Hwisisa kuti chombo chinovaraidza moyo unogwadza. Chitubu chinovaraidza moyo unogwadza.

Kuti uchizoyeuka kuti wako wekumba anachovo chauriu kupemha kumunhu wekuzhe ichi, zvinokunetsa nokuti chasiyana izheve dzokuterera nadzo. Dai wekumba aitawo zheve akaterera nhamo yako dai iwe usina kuzoda uyu wawava kuudza nhamo dziya. Kuzorhojana nouyu umwe  zvabva pakuhwisisana pakutaura chete.

Kana waita nhamo mumba chinhu chakanaka kugadzirisa nhamo yako nomukadzi/murume wako nguva ichipo.  hwisisanai pakutaura mumba menyu pauviri hwenyu. Zvese zvaunoda kuudza wekuzhe uyu udza murume/mukadi wako. Mapadza varaidzanai nekurhojana mugovata hope dzakanaka. Mangwana nderimwewo zuva rine zvarakakurongerai. Pamwe nhamo yenyu inoita shoma. 

Gadzirisa nyaya dzako paunotangira kudziona kuti dzaita nyaya. Kana uchida mukadzi/murume wako, kana uchida muchato wako, kana uchida mhuri yako, ronga nezvemari yomumba naye.

Makore ekuroorana
Muno mu UK average yemuchato makore mapfumbamwekusvika pamakore gumi nerimwe. Zvinonzi matambudziko anorambanisa vanhu anotangira pamakore mashanu uye vanhu vane matambudziko awa panguva imwe neimwe vanosvika 40% yevanhu vakaroorana. Zvinohizve kana ukakwanisa kupfuura makore 14 wakaroorana noumwe, munenge mayambuka panogozha.

Izvozvi tiri kutaura nyaya ino, pane vakawanda vanhu verudzi gwedu vari panyaya dzakavagozhera mudzimba dzavo. Vamwe vavo vachitadza kudzigadzirisa vagopedzisira varambana. Asi Ukatarisa nyaya dzavo padzakatangira uchaona kuti dai vakadzigadzirisa kare dzaigadzirika uye dzange dziri dikidiki.
Saka pano tiri kuti mari inonetsa chose mumwedzi inoti December, January, February, asi kana mukaronga nyaya yenyu mese pamwe chete, mukawirirana, hapana anozokwanisa kupopotera umwe kuti atadza ichi kana icho.  Munotokwanisa kuunganidza ruzivo pakubhadhara zvikwereti zvenyu. Kana tsamba ukabva kuBANK ichikuudzai kuti  matadza kubhadhara uye masara nemazuva manomwe, munoronga mese zvokuita nayo. Mukawana mukana wekukwereta kubva kushamwari kana hama, mese menge muchiziva zviri kuitika.

Munhu wawakaroorana naye
Dambudziko ratinaro muvanhu vekumusha vari mune dzimwe nyika nderokuti vamwe vavo vakarorana nevanhu vemamwe marudzi vane maitire akasiyana needu. Tito wakaroorana nomunhu wekuKenya kana Nigeria kana England, kuhwisisa kwake panyaya dzezvikwereti kwakangofanana nekwedu. Kupopota kwake kwakafanana, Kutyiswa nenyaya dzinodzingisa pamba kwakafanana. Chingasiyana kuhwisisa zviri kuitika kumusha uye kuti mari yokuzama kuzvigadzirisa inobvepi. Kana iye ane nhamo dzakewo kumusha kwake anenge achidhonzerawo kwake zvinokwanisa kuwedzera kupopotedzana.


Chikuru kugarohwisisa mamirire akaita musha wako kuti kana uchitaura noumwe wako utaure uchiziva kuti zvinowedzera nhamo ndezvipi. 

Kuvaraidzwa nechombo/chitubu chinhu chakanaka chose asi ngazviitwe pauviri hwenyu mumba menyu, kwete kunotsvaka umwe munhu wekuzhe. Kana ukaona murume/mukadzi wako asingakutereri, kana kukuhwisisa, tsvaka hama, mufundhisi, munhu achembera, kuti akuyananisei, kwete kunoudza umwe munhu anokwanisa kukuhurisa. Kana pasina wekuudza akakodzera, Nyorera umwe wako tsamba averenge ari ega. 

Kna umwe wako akuudza zviri pamoyo pake kana kuti akupopotera nenyaya yamuri mese, zama kuzvibvunza kuti zvaita sei, ugozvipindura wega kusvika hwahwisisa kuti zvaita sei. Kana watadza kuhwisisa, kumbira nguva yokutaurirana. Pakutaurirana tanga nkuudza umwe wako kuti unomuda asi unoda kuti nyaya igadziriswe. Muudzezve kuti unoda kutaurirana kwete kupopoterana. 

Musadherera nyaya dzemari kudziita dzisina maturo mumba. inyaya dzinotokwanisa kukuparadzanisai zvikusvika pakuvengana chose imi mange muchimbodanana. Kana mari ikaita shoma mukasashandira pamwe chete, munokasira kupokana mopedzisira pasisina ane hanya noumwe. 

Ngatidye kisimisi ne nyuwere tine mufaro. 

Udzai vamwe!!!!