Saturday, 29 April 2017

Murume anoshusha

Kuti murume ahi anoshusha chii chaanenge achiita uye zvinogadziriswa sei mumba kuti muite mufaro? Pakutaurirana tinohwa vamwe vachiti varume vav vanoshusha. Toda kuongorora kuti chii chiri kuitika mudzimba idzi uye zvinogadzirika here?

Wednesday, 26 April 2017

Mukadzi/murume asingadi kugeza

" Ndibatsireiwo. Ndapererwa. Murume wangu chero ndikadziisa mvura ndikamuisira mubhavhu haadi kugeza, anoti akageza nezuro, but uchiona kuti ane guruva, Mazino haadi kugeza, Ndoita sei? Tasvika pakutukana panyaya iyi. Ndipeiwo mazano. Tinogara kumusha, mvura iriko gore rino. " Ndi Suzeni uyu aita dambudziko.

_____________________________________________________________________________
Kugara nomunhu asingafariri kugeza inyaya ine zvakawanda pautsanana hwemhuri uye pakati penyu murume nomukadzi. Zviri kwese pakuti kune varume vasingadi zvokugeza, koitazve vakadzi vasingadiwo zvokugeza. Tichaongorora kuti zvinorevei paupenyu kana une munhu akadai kana kuti mese muri vanhu vasingafriri zvokugeza. Zvinobatsirei kugeza?

Tichaenderera mberi. Kana une munhu mumba asingadi kugeza, tiudzewo kuti zvinokubatabata sei uye nemhaka yei usingazvifariri.Kugarotarisa foni yemukadzi/murume wako

Kune vanhu vakaroorana vanopokana panyaya dzefoni dzavo.  Umwe achida kugaroona kuti chii chiri kuitika pafoni yeumwe umwe asingadi kuti foni yake itariswe. Inyaya inoda kuongorogwa kuti zviri nani ndezvipi muma menyu kana muchigaropopotedzana panyaya dzefoni. Toda kungotarisa nyaya dzevakaroorana chete nokuti kana musina kuroorana zoreva kuti hapana chamakasungirana. Unogona kungobva wonotsvaka umwe wekudanana naye.

Ukaroorana nomunhu asina kuti tasa pazviito zvake, haisi mhosva yemunhu iyeye. Imhosva yako iwe pakutadza kusarudza wekuroorana naye. Zvadaro, uchanetseka nokufunganya pakuhwisisa kuti hazviiti kuchinja munhu maitire ake. Munhu kana ava munhu mukuru ane zviito zvake, achagara akadaro kusvika achembera kana kufa. Kana maitire ake asina kuti tasa, richaita dambudziko rako upenyu hwenyu hwese. Uchada kutsvaka zhira dzokumutasanudza asi uchachembera akangodaro.
Pakutadza kusarudza wekuroorana naye apa ndipo panobva nyaya dzese dzokuzoda kudongorera foni yake. Nyaya dzefoni dzemuhombodo idzi dzavako mazuvano dzawanda chose zvokuti kana munhu asina kuvimbika anokwanisa kuita unhubu hwakawanda achishandisa hunoti:

1 Kunyengana nevamwe vakadzi/varume paSOCIAL MEDIA, chinova ndicho chava chinhu chikuru chinotyisa mumba.

2 Kutumira vanhu mari nefoni. Tine shamwari inobva kuNigeria inogara pedo nesu. Murume wake aitumira hure rake mari achishandisa foni mukadzi asingazivi.

3 Kutamba nevamwe vakadzi/varume pafoni, zvinova zvinotyisa wako wemumba chero pasina nyaya dzokuhura.

4 Kutumirana mapikicha anosvodesa pafoni, navanhu vausingafaniri kunge uchiita zvakadaro navo. Muroora wangu akarambwa nenyaya yokutumirana nomuzukuru, mwana wehazvanzi yemurume wake (mwana wemukoma wangu wekwa babamukuru)  mapikicha epamberi pake akavhura makumbo asina bhurugwa. Paakabatwa, murume wake akaunganidza mapikicha acho ndokutumira mhuri yemukadzi nemhuri yedu. Tikasvodeswa zvokuti. Muzukuru anoshanda kuCAPE Town. Aitumirawo mapikicha ake asina hembhe asi akamisa chombo. Achibvunzana nambuya kuti  vanofungei nechombo chake. Chihure chokusangana chaicho pange pasina zvachose.

5 Kuronga nyaya dzokusangana kunzvimbo dzakahwanda nevanhu vausingafaniri kunge uchisangana navo.

6 Kuita nyaya dzisina kufanira pafoni, nevanhu vasina kodzero nenyaya dzakadaro. Kune vanhu vanosvika pakufonirana nguva dzisina kufanira, sokuti moda kunovata foni yorira, murume/mukadzi odavira foni, nyaya yokunovata yatoperera ipapo. Nyaya dzinozopera umwe wako anguri avata. Nyaya dzaunenge uchitaura nomuhu iyeye anofona nguva idzi dzinosvika kusiriko.

7 Kuona mafirimu epono pafoni yako. Iyi inyaya isina chakanyanyoipa pairi asi kungoti varume/vakadzi vakawanda havafariri kuona umwe wavo achiona mafirimu awa, kuri kutya kuti pamwe angazoda zvisingakwanisiki. Kuvarume zvinozikamwa kuti kugaroona mafirimu apono kunoderedza kusimba kwechombo chimire.

8 Kunyora zvinhu muDAIRY yepafoni inova inozotaridza kwese kwawange uri zvese nenguva yacho.


9 Kushandisa SATNAV yepafoni inova inotaridza kwese kwawafamba nako kana wange uchifamba neshoka kana kudhiraivha mota. 

Saka tinoona kuti foni inoshandiswa zvakawanda. Poonekwa kuti kana murume/mukadzi  akafungira kuti pane chiri kuitwa noumwe wake, anokwanisa kukasira kuwana zvakawanda chose kubva pafoni yake. Ndicho chikonzero chokuti uwane murume/mukadzi achitarisa foni isiri yake.

Murudzi gwedu kune varume vakawanda vanofunga kuti mukadzi munhu akafanana nomwanana zvokuti anofanira kurindwa sezvinoitwa mombe kana mbudzi. Kune varume vakawanda chose vanoda kugarotarisa zviri kuitika pafoni dzevakadzi vavo, asi kana mukadzi akadawo kutarisa foni yemurume poita nyaya yekupokana.

Koitazve varume vanoita zvechihure. Munhu wese anohura anokasira kufungira umwe wake kuti anohurawo, obva ada kuongorora foni yake.

Ukaona munhu achigaroda kuongorora foni yako iwe pasina zvaunoziva zvawaita zvisina kururama, kasira kuziva kuti iye ari kuhura kana kuti pane zvaari kuita nefoni yake zvisina kururama.  Zvikuru munhu anoda kutarisa foni yako munhu asingakuvimi, nengari yokuti iye munhu asina kuvimbika. Asizve anokwanisa kunge agara asina zvaanokufungira asi oudzwa novamwe kuti pane zvawakamboita, mafungire ake ochinja.

Zvakaipei Kutarisa foni isiri yako?
Hapana chakaipa asi kungoti unofanira kutarisa foni mese muchiziva kuti foni iri kutariswa uye muchiwirirana nazvo. Kana musingawirirani nazvo motsanangurirana kuti sei musingawirirani nazvo.  Ukaona murume anoda kutarisa foni yako iye asingadi kuti utarise yake hwisisa kuti unokwanisa kunge uchihurigwa.  Kana achigarokiya foni yake achiramba kuti utarise, iwewo dzidza kukiya yako kusvika adzidza kuti muchinjane foni mese mutarise.

Nyaya inotinetsa ndeyokuti pakuroorana tinodzidza kukudza varume vedu kuti vaite vana Saimba. Izvi zvinoda kuti iwe uzvininipise usimudzire murume kuti Psychology yake imuudze kuti ava Saimba. Inyaya inotora nguva nokuti varume vakawanda zvekuvaka musha havanei nazvo. 

Vanongoda zvokuwana munhu wekurhojana naye chete. Iwe mukadzi ndiwe unotokurudzira murume kuti musha umire. Ndoosaka muchiona kuti murume akaroora mukadzi nhunzvatunzva, hapana chinobuda.

Hino pakadaro uchaona kuti nyaya yokuti uku uri kuvaka murume kuti aita CONFIDENCE pakuva Saimba, uku uri kumuitira ganyabvu nenyaya dzokuda kukuita mwana wake panyaya dzefoni, zvinokwanisa kukunetsa. Uchaona kuti nyaya yefoni kana yatanga inokwanisa kutora nguva refu kugadzirisa. Pamwe haigadziriki.

Kana muchida kukasira kurambana tangai nyaya dzokupokana pafoni dzenyu. Foni chinhu chakanaka chose, asi mukadzishandisa zvisirizvo, munozoona kuti shuwa foni chinhu chakaipa chose.

Saka todii?
Paunozotanga nyaya dzekuda kuona foni yake pane chakaipa chatoitika mufungwa dzako. Unenge watomufungira kuti pane chaari kuti chisina kururama. Kuda kutarisa pafoni yake kwava kungoda kuti asaita nharo pazviri. Akaramba kuti uone foni yake zvowedzera kuti ude kuiona, nharo dzotanga. Kana akaramba kukupa KEY yefoni, hasha kune vaya vane hasha dzotanga.  Hino kana akazoita tsika yokuti kwese kwaanoenda anoenda nefoni yake, kuTOILET, kundogeza, etc, unowedzera kumufungira.  Kuzobvunza kuti ndodii nyaya yadai mhinduro yoonekwa kuti inonetsa.

Tangai nyaya dzefoni pamunotanga kutengerana foni. Mogara pasi mobvumirana kuti muchada kufambisa foni dzenyu nezhira dzipi. Ipapo nyaya chaiyo menge musina saka zviri nyore kuwirirana.  Chakanaka ndechokuti umwe noumwe paadira kuongorora foni yako ngaaongorore. Chimwezve ndechokuti usati watarisa foni youmwe kumbira kuitarisa kwete kungotora wotarisa. Zvoratidza kuti wamumhura. Asi mune dzimwe dzimba hazviitiki izvozvo. Vanhu vakaroorana vanoshaya chiremera. Zvikuru varume. Unohwa oti ndini ndakakutengera foni iyoyo saka ndipe ndione zvawange uchiita.
Mudzima zhinji mune foni dzakapwanyiwa nokuda kwekuti muridzi airamba kuti foni yake ionekwe nomukadzi/murume wake. Foni dzinodhura. Hamufaniri kusvika pakadaro nadzo. Hwisisa kuti mumba munoda kugarisana zvakakodzera.

1 Kana ukatanga kuhura kana kuita zvimwe zvakaipa uchishandisa foni, uchakasira kufunga kuti umwe wako ari kuzviitawo
2 Kana ukatanga kukiya foni yako chinhu chakanaka kuti murume/mukadzi wako azive kuti inokiinugwa sei.
3 Kana pane chawaita chausingadadi nacho, udza murume/mukadzi wako akasire kuziva kuti chiri pafoni yako.
4 Kana munhu akakutumira pikicha/mwadhi  isiriyo, ratidza murume/mukadzi wako ubvunze kuti zvoitwa sei

5 Vakadzi vakawanda vanotumigwa SMS nevarume vanotsvaka wekunyanga. Kunyengwa hazvina kuipa. Zvinoratidza chete kuti uri munhu anoyevedza kutarisa. Maitire ako kana wanyengwa ndiwo anofanira kutaridza kuti uri munhu akavimbika. 


Kana wakambosangana nenyaya yefoni mumba mako, tiudzewo tihwe.

Wednesday, 12 April 2017

Chombo chisina simba

Vakawanda muri kubvunza chikonzero chechombo chisina simba uye kuti zvinogadziriswa sei. Kana tichiti chombo chisina simba tiri kureva kuti:

1Chombo hachinatsi kumira zviya zvokuoma zvokuti ukabata chombo chake mumaoko unohwa chakagwinya uye chichiita sechine moyo mukati kuti gwii, gwii, gwii muruoko mako nehasha uye chichidziya kupfuura ruoko gwako.

2 Chombo chinokwania kumboti mirei kwekanguva kashoma chobva chaita sokuramwa kushandiswa.

3 Chombo chinomira murume wopinza chobva chabatwa nehope chiri mumukadzi.

4 Chombo chinoti musi uno chambonyebera kumira mangwana chobva charamba Umwe musi unofunga kuti chamisa zvokukwanisa kupinzana asi choramba.

Nyaya dzese idzi dzinokonzera mese kushushikana pazviri. Chero ukatora vanhu vaya vanoti mukadzi anogaronyima murume. Musi waanongoziva kuti murume wake haachamiri chombo anotoshushikana pazviri kuita sokuti ari kuda kuiswa.

Kushushikana kwemurume panyaya yokusagwinya kwechombo chake chimire kunowedzera dambudziko. Zvikonzero zvinozikamwa chaizvo zvinoti

- Kugaroona mafirimu e Pono evanhu vachiisana
- Kusvita fodya
- Kushandisa imwe mishonga yakaita semushonga we BLOOD PRESSURE.
- Kuwanzisa zvokurhoja maoko ako iwe murume
- Kugaroshandisa mapiritsi ekumisa chombo akaita saana Viagra kana kuti Vhuka.
- Kusajaira kuvata nomukadzi wako mumba, kungovata pasina zvaitwa zuva nezuva
- Kuva nezimuviri ziguru (Overweight)
- Kugarochovha bhasikoro
- Kuwanza doro
- Kuva ne Cancer
- Kuita Diabetes
- Kuva ne BP yakakwirira
- Chegwere che Depression (Kushishikana pamoyo nenyaya dzoupenyu hwako)
- Kurambwa, kutadza kuita musikana, kutya vakadzi
- Stroke


Apa taona kuti zvikonzero izvi zvinhu zvinoitwa naivo vachazotadza kumirigwa nechombo. Zvinhu zvaunokwanisa kurega kuita uye kugadzirisa. Hatiisi kuti ibva warega zvachose kurhoja maoko ako kana kuona mafirimu aunoda kuona. Tiri kuti hwisisa kuti zvinokanganisa fungwa dzako panyaya dzekuisana. Kumira kwechombo chako kunobva mufungwa saka iwe ukatanga kufunga kuti kuisana kwevanhu chaivo vasiri vekunyebera kwakafanana nekwevanhu vemumafirimu ava uchaona kuti fungwa yako inoti kuisana nomukadzi wako hakunatsi kunaka saka kumira chombo chingamirirei hacho?

Kusvuta fodya kunoitisa kuti maHORMONES anokurudzira kumira kwechombo aite mashoma. Mabhora ako anoita madiki oramba achidaro kwenguva kusvika ava madiki chose. Varume vanosvita fodya mabhora avo anotsonga. Kana mukomana wako ari wefodya ziva kuti muchasvika pamunotanga kunetseka nezvokuisana. Kana wakachenjera siyana naye. Kana ari murume wako isa maSANCTIONS asiye zvefodya izvo. Asi kana asya iwewo chimupa REWARD inomubvisa fungwa pakudzokera kufodya.

Kushandisa mishonga imwe yezvigwere imwe yokuzviitisa, kunokwanisa kukonzera kusamira kwechombo. Imwe mishonga inokwanisa kutanga ichiwedzera kumira kwechomo asi chombo chinozojaira kungomira kana mushonga iwoyo uripo chete. Kana usipo choti bodo.

Kuva OVERWEIGHT kunowanzoitiswa nokugarodya zvokudya zvakawanda iwe pasina chaunoita. Kumunda hauendi, Kufamba haufambi, Kushanda haushandi zvinonetesa. Napo napo woda kudya futi. Kotizve vamwe vanodya zvokudya zvine mafuta akawanda sokuti muriwo wafuraiwa, kana kuti nyama yagochwa, kana dovi rakawanda. Kana BMI yako yapfuura 25 hwisisa kuti wakoresa. (BMI inongotaridza kuti une mafuta akawanda zvakadii mumuviri asi haitaridzi kuti une utano hwakanaka sei) Uchasvika pakunetseka kumira kwechombo, uye kuti maitire enyu pakuisana achanetsa nokuti wava nezidumbu. Unokwanisazve kubata zvimwe zvigwere zvawange usingazoiti.

Pakuisana mukadzi ane chidumbuzenene ari nani pamurume nokuti anokwanisa kufongora kana kukwira murume. Murume ane dumbuzenene anonetseka pakuisana. Vabiki hwisisai pakufidha varume venyu kuti ndimi munovakodza kuita sokuti imombe dzemafidha. Chengeta murume wako ane utano kuti asazoita diabetes inova ndeimwe inokonzera chombo kunetsa kumira futi.

Taonazve zvimwe zvatisingakwanisi kugadzirisa tega asi ngatihwisise kuti zvakawanda zvinokwanisa kusamboitika kana mumba muchigara mune mufaro. Vakawanda vedu tinozvinetsa nezvigwere zvinokwanisa kudzivirigwa nokugara munhu ane mufaro. Kana mumba mako mukashaya mufaro zvigwere zvinoswedera pedo nemi mese murume nomukadzi.

Kotizve iko kuisana chaiko kunorapa zvigwere zvakawanda chose saka munhu dzidza kuva nehanya nokuisana nomukadzi wako mumba menyu. Inga zvokudya munodya wani pasina kuti moita vhiki musina. Ko kuisana munoitirei vhiki musina. Zvikuri muchando muya kuisana kunonaka kugodziisazve muviri kugodzivirira zvigwere. Mukadziwo wana mazano ekumisa chombo chomurume wako aanoziva iye kuti akakuona uchiita uri kuda kuti chombo chimire muisane.

Kana uchida pono, onai muripo mese. mapedza monoisana movata. Pono kamwe pamwedzi kwete zuva nezuva.

Mapiritsi ekumisa chombo kwahi e Viagra musamwa anopfuura maviri pamwedzi. Zvoreva kuti rimwe chete pa 15 days kuti muviri wako usajairira kumiswa chombo ve VIAGRA.

Saka nyaya ndiyoyo ipfupi chose kuti muihwisise nokukasira. Kana waziva chikonzero chako wochigadzirisa wega nokukasira.

Udzai vamwe !!!!!

Thursday, 6 April 2017

Mibvunzo nemhinduro 10

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 9 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Ndatenda


1Baba vangu vakashaika ndine makore maviri mai vakaroorwa kumwe. Ndakarerwa nemurume wamai. N dave kuda kurorwa. Zvinoita here kuti kurume wamai odya fuma hama dzababa vangu dziripo? Ndoita sei? Kana wakarerwa namai nomurume wavo, zvoreva kuti ndivo vabereki vako ivavo. Iwe haunei nevanhu vemhuri yababa vako kana ivo vasina kufunga kuatsira mai vako kukurera uchikura.

Kudza vanhu vakakupa upenyu. urege vakuroodze kana vachida kukuroodza. Kana vasingadi ivo ndivo vachanotsvaka mhuri yekwababa vako nokuvaudza kuti mwana akura ava kuda kuroodzwa. Kana vachida kuuya vanouya. Kana vasingadi zviri kwavari asi haisi nyaya yako iwe. Yako ndeyokuroorana nomurume wako mogara zvakanaka.

Usashushikana nenyaya dzisinei newe. Usazviona sokuti uri COMMORDITY inokwanisa kutengeswa. Chivanhu chezvefuma rega chiitika maitikire achinoda kuitika kubva kuvakuru. 
2Kubata murume kuti asade vamwe vakadzi kunoitwa sei? Tanga nokufunga kuti iwe chinokuitisa kuti usahurira murume wako inyaya yokuti anokuata zvakanaka here kana kuti unongova munhu ane tsika dzakanaka? Murume anoda zvechihure haanei nokuti wamubata sei. Anongohura chete chete zvisinei kuti wamubata sei.

Kazhinji vanhu vaiona vabereki vavo vachihurirana vanohurawo. Kana ukaroorana nomurume/mukadzi anobva pabarika kana pavabereki vanohura, kashoma kuti asakuhurira. Kuhura kunoitiswa ne kumhura munhu wawakaroorana naye, hazvinei kuti aitei kuti uwane mufaro.

Munhu anobatwa chibharo nomunhu mukuru ari mwanana, anokwanisa kuhura kana akura. Kune vanhu vanohi vanohura zvaunoona wega kuti ndezveshavi. Hapana zvaunokwanisa kuita kuti murume/mukadzi wako asahura.

Zvinozikamwa kuti varume vanobhadhara mahure vanhu vane vakadzi kudzimba. Vakadzi vavo vanotodawo kuiswa zvisinei nokupiwa mari asi unoona murume achibuda mumba achinotsvaka hure rinobhadhagwa.

Koitawo vakadzi vakawanda vanohura vane varume vane mari nedzimba dzakanaka asi anobudapo wonotsvaka chikomba.  Hakuna mushonga wekudzivirira chihure. 
3Sare inorapwa nei? Nyaya yeSare inowanikwa apa
4Ndiatsireiwo nokukasira. Kunhuwa mheche nokurwadziwa zvinokonzerwa neiko? Zvese zvinoitiswa ne INFECTION. Chitubu chisina INFECTION hachinhuwi zvakaipa. ukangohwa kunhuwa kwasiyana hwisisa kuti waita INFECTION saka mukira kwachiremba undopiwa mushonga nokukasira nokuti ukanonoka unokwanisa kupa muviri wese chigwere chakaipa.

Zvokuti INFECTION yako yabvepi chitomosiyana nazvo kufunge nevokurapwa chete. PLEASE kasira kundoonekwa. 
5Chii  chinoitika  pakunyengana? Vanhu havanyengani. Mukomana chete ndiye anonyenga musikana kusvika musikana abvuma kudanana naye. Zvadaro kunyengana kwatopera kudanana kwatanga. Pamwe munozoroorana hameno. Zvinobva nokuti mafambisa sei rudo gwenyu.

Mukomana akakunyenga unofanira kuongorora upenyu hwake kuti munhu akakodzera kuti umude here? Kana akakodzera iwe uchionawo kuti munhu anokuda nomoyo wese, unokwanisa kusarudza kumudawo asi kana zvadaro chiatsiranai kuvaka rudo gwenyu.

Kunyengwa hazvirevi kuti anokuda. Kune vakomana vanongonakigwa nokunyenga musikana kuti aone kuti anoti kudii. Mubhazi, muSupermarket, Muchitima, unokwanisa kunyengwa pese apa. 
6Murume wangu kubva pakutannga kugara tese 2015 hafariri kuvata neni. Anokwanisa kungoti kuda 4 times pavhiki rese. Zviri Normal here izvi.? Mubvunzo wako hauna kukwana nokuti hauna kutaura kuti murume anoramba here kana kuti pane chinokukonesai kuwedzera basa. Mumba, mukadzi ndiye MANAGER wezvokuvatana nezvimwe zvese zvomumba. Murume anodya zvaabikigwa otenda ovata zvave zvemangwana. Murume anogeza mvura yaaisigwa, Murume anopinda pamakumbo aavhurigwa.  Saka hatisi kuhwisisa kuti ari kukurambira here kana kuti iwe ndiwe uneunyope hwekumukwezva.

Kana uchida kuwedzera ndiwe unowedzera. Ndiwe uri kusagona basa mumba menyu.

Pamakore maviri vanhu vakawanda vanoisana kakawanda. Vechivanhu vanofarira chose kuisana zvokuti pamwe kaviri kana katatu pazuva muchiri vanana kudai. Kana mazopfuura 35 munokwanisa kuita zvamuri kuita izvo.

Hwisisa kukwezva murume umupe aite zvaapiwa. 
7Ndiri musikana ane body diki. 1.48 metres, 53 kg. Mukomana wangu ane body hombe. Ndiri mhandara saka ndotya kuti maybe ndikaita sex naye hakwanisi kupinda. Kukura kwemuviri hakunei nokuti muchakwanisa here kuvatana kana kwete. Varume vakakura muviri vanokwanisa kuva nechombo chakangoenzana nechevane muviri mudiki. Kotizve iwe chitubu chako kana ukaita zemo chinonyorova uye chinokwana chombo kana chezaisi ipi zvayo. Chinotatamuka chokuti unokwanisa kupinzwa chombo uchitohwa kunakigwa chose usina hanya nokukura kwechombo.

Pakuvhugwa chete ndipo pauchagwadziwa kuda kwe miniti imwe chete achitanga kukupinza, asi kana ukamirira kusvika wanyorova uye ukarerusa muviri paanopinza kekutanga zvinoita nani. Unozoti wajaira, wega unoita murume wekumutsa usiku kuti muka undiise. Unenge watokangamwa kuti waimbofunga kuti zvichakunetsa. Bodo usafunganya nazvo. 
8Ndinganakira sei murume wangu? Kunakira murume kunobva mufungwa dzake iye kuti ati iwe unonaka here kana kwete. Kuti afunge kuti unonaka hazvibvi pakungisana kwenyu chete. Zvinobva pa RELATIONSHIP yenyu kuti munoifambisa sei uye unoshamwaridzana zvakadii.

Kuno kuEurope kune PROGRAM yavako yekuti vanhu vanohura nayo chose inohi FRIENDS WITH BENEFITS kureva kuti vanoshamwaridzana kusvika pakuti shamwari ikada kuiswa voisana paushamwari hwavo. Iwe nomurume wako kuhi murume nomukadzi itsamba yomuchato chete asi kufadzana ushamwari hwenyu pauviri hwenyu.
Dzidza kukwezva murume kuti iyewo akukwezve muve shamwari neshamwari. Kushamwaridzana zvokuti mese mongoda kugaroisana paushamwari hwenyu, kwete zvokuti ibasa.

Kana zvadaro chijaira kutaura nomurume wako FREELY panyaya dzokuisana uchigaromukurudzira kukuudza zvimwe zvaanoda kukuita kana kuti iwe umuite. Kana akuudza ita. Uchaona kuti mese munonakigwa nemaitire enyu. Garomukurudzira kuita zvamunofunga kuti ndezvounhubu. (UNUSUAL AND NAUGHTY THINGS)

Kuisana zvokungoti nokuti munogara muimba imwe chete hazvinaki. 
9Kana munhu achiti apedza maperiods then ukarara naye pobuda ropa shoma zvinokonzerwa nei? Dzimwe nguva kumwedzi kunokwanisa kuita sekwapera iko kusina kunatsopera. Unokwanisa kunge wapedza zuva rese usina chiri kubuda wongozoti washandwa mukati nechombo chomurume wotangazve kubuda zvishoma zvange zvasara.

Hapana chakaipa asi kuti pane kumirira mazuva mana kana mashanu. wedzerai rimwe zuva musati madzokera pabasa. Hapana chine dambudziko. Kuisana ari kumwedzi hazvina chazvinokuvadza asi kungoti zvinhu zvinohi zvinosemesa.

Asi hwisisa kuti mukadzi achangobva kumwedzi kazhinji zemo rakawanda kupfuura mamwe mazuva saka anenge achitoda kukasira kutanga kuiswa pamwe oti apedza iye asina kunatsopedza iri ngari yezemo. 
10Ndotunda sei kana murume achindisv**a?Iwe kana usingakwanisi kuzvitundisa iri wega nokutambisa bhinzi yako nemaoko usafunga kuti kuiswa nomurume kunokwanisa kukutundisa. Kunaka kwazvo kwakatosiya.

Chingatokutundisa nokukasira kuti murume akuzvete bhinzi kana kuikwiza norurimi. Ndizvo zvinonaka chose chose kupfuura kupinzwa chombo uye zvinokuita ukasire kutunda.

Chombo ndicho hacho pakuti chine PSYCHOLOGY yacho yokuti ndava nomurume mukati asi kana wakavata manhede murume ari pamusoro isa ruoko pakati ukwize bhinzi iye achikukoira ari mukati.

Chimbotsinzinira maziso uise fungwa pakuteverera chombo chichipinda nokubuda muchitubu mako uchikwiza bhinzi uchihwa pane moyo. Kana uri munhu anogona kutunda haunonoki.

Asi mhomho yevanhukadzi vanonakigwa chose nokuisana nevarume vavo asi havatundi. Vamwe zvinozotanga vapfuura makore 30.

Ndiwe unozvidzidzisa wega kana zvagara zvisingatoiti nomurume nechekare. Asi kazvinji murume akaita nguva ari mukati akapfuura maminitsi anoita kuma SEVENkana EIGHT achikwesha, unokwanisa kuhwa zvouya, zvikuru kana uchikwizirira bhhinzi.


11Chii chinokonzera munhu kuti aite ngomwa? Ngomwa zvinoreva kuti munhu asingazvari kana kuzvarisa. Saka kutanga nomurume tinoona kuti munhu anotadza kupa mukadzi wake urume (SEMEN) hunoitisa mimba, kubva nokuti hahuna mhodzi (SPERM) kana kuti hune mhodzi dzakaremara. Zvinokwanisikazve kuti haatobudisi urume zvachose.

Zvikonzero  zveizvi zvakawanda zvokuti zvimwe munhu anozvagwa anazvo zvimwe anozviitisa iye zvimwe zvinoitika nezviitiko zvoupenyu.

Mukadzi kuti ahi ngomwa anenge ari munhu asingakwanisi kubata mimba. Zvinoitiswa nezvakawanda chose zvokuti anokwanisa kusakandira zai, anokwanisa kuva ne PH muchitubu isingawirirani nourume zvokuti inouraya urume, Anokwanisa kuva nechibereko chakarereka kana kuti anokwanisa kuva ne ALERGY kuurume hwemurume wake kana kusava nemaHORMONE okuti EMBRYO igare muchibereko.

Zvikonzero zvezviitiko izvi zvakawanda. Zvimwe anozvagwa anazvo zvimwe anozviitisa iye.

Chikuru kuenda kundotarigwa kuti chii uye chingava chakakonzegwa nei. 
12Kuiswa masikati kwanaipei? Kuiswa kana nguva ipi zvayo kwakanaka chose kana uchida kuiswa kwacho. Kuiswa kwakangoipa kana wabatwa chiharo chete chete kana kuti waiswa nomunhu ane siki usina kondhomu kana kuti usingazivi kuti ane siki. Pano zvechihure tinomosiyana nazvo toda nyaya dzevanhu vakaroorana kana kuti vane LONG TERM RELATIONSHIP chero havo vasina kuroorana.

Kana muchangotanga kugara mese kana kuti muri vanhu vanodanana asi musingagari mese, kana kuti muchisangana pasina nguva yokuva mese yakareba, muchaona kuti kuisana kwenyu hakunei nenguva. Munongoti chero pamaitira zemo kana kuti ukatarisa murume mumaziso ukahwa zemo rouya unokwazva murume moisana, Iyewo akakutarisa akhwa zemo rauya unokukwezva moisana. Nguva hainei nokuisana. Chine basa izemo uye kuti muri mega here pamuri pacho.

Kana mune imba yenyu kana kuti muri muhotera, Unokwanisa kutoiswa chero pawadira. 
13Kana une HIV uchida mwana  ungaita sei? Nyaya iyi inonetsa chose nokuti munodawo kuti mwana wenyu azvagwe asina HIV yamunayo imi. Uyezve munodawo kukwanisa kurera mwana wenyu kusvika akura.

Saka inyaya inoda kuti ufunge zvakawanda kupfuura vaya vasina HIV kana kuti vaya vanofunga kuti havana ivo vanayo.

Imboverenga apa pandakambonyora nenyaya yacho.

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2015/12/kana-une-hiv-uchida-mwana.html
14Chibereko chinogezwa nemushonga upi vechivanhuChibereko = Womb= Uterus

Veduweeka, mubvunzo uyu unobvunzwa vhiki imwe neimwe. Chibereko hachigezvi kumba. Unozvikuvadza. Chinogezwa kuchipatara chete. Chiri mukatikati uye hachina mukova mukuru wekuti ungakwanisa kuchigeza.  Kana wafunga kuti chinoda kugezwa hameno kuti unenge wafungiswa nei kudaro, enda kuchipatara utsanangure kuti sei wada kuti chigezwe. I OPERATION inotoda ugare muchipatara mazuva akati kuti zvichibva nenika yauri.

Siyana nokufunga izvi kusvika murapi ati unofanira zviitwe. 
15Murume wangu haade kudya zasi kwangu asi ndinogeza, ndinodya kwake uye anofara nazvo. Ndodii? Kune varume vasingafariri kudya zasi kwemukadzi iri ngari yokuti havahwisisi mamirire akwakaita. Tsanangurina murume kuti haanei nokunazva kana kusveta kumuromo wechitubu asi kungogumira pabhinzi chete. Bhinzi ndiyo inonaka kubatwabatwa norurimi gwemurume. Bhinzi haina zvinobuda pairi sechitubu chinonyorova kana waita zemo.

Bhisa bhurugwa utaridze murume mamirire akaita zas kwako ahwisise kuti kana waita zemo zvinochinja sei. Womutsanangurira zvese. Kana ahwisisa uchaona kuti anokwanisa kufunga zvakasiyana.

Kana azodzikawo zasi iwewo chiratidza kuti agona. Womuitirawo zvese zvaanoda.

Panyaya idzi ngatisangokomurena asi kuti ngatidzidze kutaura nevadikamwi vedu tichihwisisana tichienderera mberi. Hakuna murume anongomuka achitoziva kuti kuzasi kwemukadzi kune bhinzi. Anotoita zvokutaridzwa nomuridzi oiona yakamira ohwisisa pairi kuti pakasiyanei nokunopinzwa chombo.
16Zvimapundu zvichena zvakatenderedza musoro wechombo zvinorevei? Kana waita mapundu awawabva pakuvata nemukadzi wausingasivati naye usina kondhomu, hwisisa kuti unokwanisa kunge wabata siki. Kasira kundotariswa urapwe uye uende nomukadzi wacho murapwe mese.

Kana wangoitawo mapundu usina kuvata nomukadzi kana upi zvake kwenguva refu toti mwedzi, hwisisa kuti anokwanisa kuva mapundu asina zvaanoreva. Kana akagarisa aripo sokuti vhiki yese enda undobvunza kuti chii kuvarapi.

Kana waita mapundu wabva pakuvata nmukadzi wako wemuma sezvamazuva ese, mukadzi anokwanisa kunge ane chigwere. Kune zvigwere zvisinei nokuhura zvinoitika kuvakadzi zvinokwanisa kubatwa nevarume.  Endai mese munotariswa muudzwa kuti chii. 
17Chibereko chinokwana chigunwe here?Muromo wechiereko haukwani kupinza chigumwe nokuti mudiki chose. Asi iwewo haufaniri kutsvaka kupinza chigumwe muchibereko. Unozvikuvadza. Unenge uchimboda kuitei kuchibereko? Siyana nechibereko chako hachinei nokupinzwa chigumwe. 
18Chombo chomurume chinobatwa sei kuti chikasire kumira. 
Usajaidza chombo kukurumidza kumira nokuti chinozoita nguva yakawandisa murume amira iwe wakamirira kunyorova.  Varume havanetsi kumisa chombo. Isu ndisu tinonetsa kunyorovesa. Unokwanisa kuita kana 15 minutes kana kupfuura kuzasi kusina kunyorova zvakakwana kuti murume apinze chomo, asi iye anenge atomisa chombo kare kare.
Zviri nani kubvunza kuti unakasira sei kunyorova pane kuvunza kuti ungabata sei chomo kuti chimire. Murume haanetsi. Pamwe hautombodi zvokubata chombo asi kungo kisana nomurume, kumupurudzira magaro, kumupa zamu kuti amwe, kumusveta tuminyatso twake, kumupurudzira chombo, kumuudza chete kuti uri kuda kuiswa anobva atomisa chombo.  Kana murume achinonoka kumira chombo, zvoreva kuti pane dambudziko. 
19Musikana wangu akandibvunza kuti "watova mukati here?"

ndofunga chombo changu chidikidiki. ndingaita sei. 
20
21
22
23
24
25

Friday, 31 March 2017

Tongai vanotonga mupe munhu mazano.

Tongaiwo nyaya iyi vane njere pazvinhu. Nyaya yange yakareba uye ine zvinyogwa zvakadzika pakusvodesa saka ndaidimbura dimbura kuti vechidiki vakwanise kuverenga zvisingatyisi.

_____________________________________________________________

"Ndibatsireiwo. Murume akashaika 2014. Ane muningina ari kuUSA ane mukadzi ikoko nevana. Ndinochengeta fuma yake yaari kutumira ari ku USA saka anogarouya kuzoona kuti zvinhu zvakamira sei. Kana ari kuno anogara pano pamusha wemukoma wake. Ndisu takamupinza chikoro achigara pano. Vabereki vakashaika kare.

Akauya muna February akagara 3 weeks neni. Vana vakura havachipo pamusha.

Ndakamunetsa kusvika arara neni. Aimbosiuya pamusha pane vanhu. This time pange pasina vakuru paingova nezvana zviviri. Ndakamutsanangurira kuti handina kumborara nomurume  29 months dzese kubva pakashaika mukoma wake neAccident. Iye aiti maiguru ndimai, havararwi navo. Kuti ndimai ichokwadi asi kana mukoma ashaika vachiri mai here. Ndakakumbira vhiki yese achiramba, asi ndakamupindira mubedroom usiku ndikakumbira kusvika abvuma.Two weeks dzese tiri tese mumubhedha umwe chete.

Asi ane mukadzi nevana uye ini handisi kutsvaka zvimwe asi kungoti kana aripo ndosarara ndega.  Iye achiri mwanana kwandiri. 33 ini makore 48.  Nyaya yangu ndotya kuti zvikabuda anorambana namainini. Ndoitawo sei nokuti akazouyazve tinorara tese futi. Dzimwe hama dzikazviziva zvinozofamba sei. ?"

________________________________________________________Wednesday, 29 March 2017

Varume imbotijekeseraiwo

Varume imbotitauriraiwo kuti nyaya dzenyu dzinofamba sei?

Kana wawana nguva imbotidavirirawo mivunzi iyi

1 Paya paunopa mukadzi wako urume unohwa sei pakuitika kwazvo?

2.Kunakigwa nomukadzi kunofamba sei, anenga aitei? ndechipi chiitiko chinokunakira chose?

3 Zvakasiyanei kupfeka nokusapfeka Kondhomu?

4 Ko nyaya yokufunga kuti kukura kwechombo ndiko kunonakira vakadzi makaiwanepi?

5 Seiko mahure munyika dzese zvadzo vachifambigwa nevarume vane vakadzi mudzimba kwete nemajaya? Kusiya mukadzi mumba wemahara uchindotsvaka hure rekuhadhara zvinoitiswa nei?


Tichazomunza imwe mivunzo asi dai mambotiatsirawo pamafungire enyu pamivunzo iyi tihwisisane.

Tikawana varume vanopfuuura 20 vangadawo kutiudza mafungire avo tenge tagona. Kana usingadi kutaurira pano nyorera kukero inoti Maichibwe@yahoo.co.uk


Tatenda.


Thursday, 16 March 2017

Chihure Chinoitiswa ne Mushonga Wen'anga

N'ana vanhu vakachenjera chose uye vanoziva PSYCHOLOGY yevanhu. Havana kunyanyosiyana nevaporofita vavako mazuvano. Vese vanhu vanokwanisa kukonzera iwe nemurume wako kuita chihure muchifunga kuti muri gadzirisa nyaya dzinoda kurapwa.

Pano toda kutanga nyaya nokutaura chokwadi chekuti chihure chakaipa kuitwa newe kana kuti nemurume wako mese.

Chikure chinouraya vakawanda chose nengari yezvigwere,

Kana munhu akatanga kuhura, hazviiti kuti arege kuhura.

Mahure haashandisi mishonga kuwana varume kana vakadzi. Wega unongosimuka wonotsvaka hurekadzi kana hurerume usina akupa mushonga.

Saka pane n'anga dzinoti ukaendako dzinokuudza kuti kana uchida mimba enda undovata namurume akati. Uchamuwana akasendeka bhasikoro rake pamagirosa ekwanhingi. Ziva zvokuita naye kuti uite mimba nokukasira.

Koitazve n'anga inoudza murume wako kuti kana uchida kukwanisa kuzvarisa mukadzi wako enda undovata nomusikana asina kumbovata nomurume, Asi vata naye musango pedo negwizi gunoeredza.

Kana uchida kuita bhizimisi, tanga wanovata nechikomana chidiki. Kana kuti tora mushonga uyu undouvhenganisa neropa rokumwedzi kwekutanga kwemusikana.

Kwedu kwaimbova nemukadzi wasabhuku aibika doro chose asi asingamwi doro iye. Akaudzwa nen'anga kuti doro rokutengesa rinoda kuti pakubika paya aise NAPUKENI yemwana ine tsvina nokuti hakuna munhu asingafariri vanana. Saka doro rake raiziotengwa nevakawanda oita mari.


Nyaya dzakadai dzakawandisa, zvikuru kunyika yedu nedzakaitenderedza.

Toda kumboona kuti zvinobatsira chinhu here kwamuri, uye zvinozofamba sei mberi.

Monday, 13 March 2017

Kugumbatirana (Cuddling)

Kugumbatirana kwakakosha kuvanhukadzi kupfuura kuvatana, iri ngari yokuti kunoratidza rudo uye vanhukadzi mhomho yese, vanovata nomurume fungwa dzavo dzichivaudza kuti zvinotaridza rudo. Saka kuti avate nomurume wake anodawo kutaridzwa rudo. Kugumbatirana nguva dzakasiyana siyana kunoratidza rudo. Asi pane nguva dzandichatsanangura pano dzinodiwa uti murume ane achihwisisa kuti kugumbatira mukadzi wake nguva idzi chinhu chakanaka chose uye mukadzi ane murume akadai munhu akareruka hana anomufaro mumba make.

Vanhukadzi tine nyaya yokuda kuriritira mhuri yese. Maitire ekuriritira akasiyana kuvana nokumurume asi dzimwe nguva zviitwa zvacho zvakangoda kufanana zvokuti kana murume akazvihwisisa kuriritigwa kwake kunowedzera, kusiri kuti mukadzi ari kufunga kuti dai awedzera kuriritira murume asi kungoti maitire emurume anoita mukadzi awedzere.

Kune vakadzi mudzimba umu vanoti kana murume akati ita ichi kana icho, haambofungi kuramba. Anongoita chete nokuti anoziva kuti murume wake anozvifarira. Iyeweo anofarira kufadza murume wake. Asizve unohwa vamwe varume vachikomburena kuti mukadzi hadi kugaroiswa. Izvo bodo mukadzi handiye ane dambudziko, murume ndiye asina rudo zvokuti mukadzi haachatooni sokuti murume wake munhu akakodzera kuriritigwa kusvika pakuvhurigwa makumbo.

Kana murume ane mukadzi mumba, ngaaite tsika yokugarogumbatira mukadzi wake, uye kujaidza maoko ake kunanga kumuviri wemukadzi nokugarokwevera mukadzi wako kwauri kuti muve pamwe chete.  Mukadzi ngaagare achihwisisa kuti murume wake anomuda chose zvokuti pamunoparadzana murume anotaridza kushushikana nazvo. Kana muri mese, usagara kure nemukadzi wako moti uyu kusofa rake uyu rake kunge muri padare rekutonga mhosva kwasabhuku. Garai pedo napedo murume oitawo maoko anodzungaira akananga kumukadzi.

Mukadzi haanonoki kuzviona kuti murume uyu ane rudo, unoona ega oti akaiswa ruoko pafudzi nemurume, orerekera musoro kutsvaka kutsamhira murume wake kureva kuti ari kugamuchira rudo gwemurume uye anozvifarira.

Kana ukabva kure ukawana mukadzi wako achiita zvaari kuita, pakumhoresana mbundikirawo mukadzi wako wombomubata Makati zii wozomuregedza hako motanga kutaudzana.
Munhukadzi anodawo kuudzwa nezviri pamuviri wake. Kana murume akaita tsika yokugaro purudzira magaro emukadzi wake, mukadzi haanonoki kuti napo napo omisa magaro kuti murume amaone zvakanake. 

Kana mukadzi akaziva kuti murume anofarira mazamu ake, maitire ake anosiyana. Anotanga kuita zvinoratidza mazamu ake kuti aonekera zvakawedzera kumurume wake.
Mukadzi ajaira kumbundikigwa nomurume, unoona ega ozvipa kumurume kuti ambundikigwe pese pese paanoona zvichiita. Mukadzi ane murume akadai anoshuva murume wake kana asipo.

Pakunovata paya Murume jaira kuti kana monovata moenda mese kunovata kwete kuti umwe omboenda, iota nguva aenda umwe ozotevera. Bodo. Endai mese muwane mokana wekumboita tunyaya tusina mature tweushamwari hwenyu, hazvinei kuti makuhwa here kana kuti kutaurirana zvinosetsa. Chikuru kuita nyaya dzenyu pasina umwe munhu akakutererai.

Ipapo panyaya apa murume usaita nyaya nomukadzi ari uko iwe uri uku. Bata mukadzi wako umugumbatire, mozevezerana zheve nemuromo zviri pedo napedo, uchihwa hwema hwemumuromo make uchihwisisa kuti TOOTHPASTE yaashandisa ndeipi. 

Terera kutinhira kwemoyo wake newako kuti zviri kuenderana here. Isa ruoko kuseri kwemusana wake umukwevera pamuviri wako. Pota uchipurudzira magaro ake muchiita nyaya dzenyu muchidaro. Hwisisazve kuti mukadzi wese wese anoda kuziva kuti murume wake anomuda chero pasina nyaya yokuisana. Saka kana ari kumwedzi uchiziva kuti kuisana hakuiti, gumbatira mukadzi wako uite nyaya naye achiziva kuti unoziva kuti nhasi zvokuisana hapana. Uchazoona kuti maitire ake anosiyana. Kana asiri kumwedzi anozvipira kwauri kuti ufadzwe nomuviri nezviito zvake.

Kana mamboita nyaya mukazosvika pakuisana, uchaona kuti kana mukadzi achiziva kuti unoshamwaridzana naye murudo, hapana chaasingakuitiri kana wamuti ita. Anohwa akasununguka pamurume wake. Varume pakuisana munopota muchikoniwa dzimwe nguva. Taudza mukadzi wako muchiisana, kwete kungoti zii zvinokweshana zvichikweshana zvega iwe uchiita seusipo.  Ramba uchikurudzira mukadzi wako kuita ichi neicho uchimuudza kuti ari kukunakira. Zvinopa manyawi ekuwedzera. Uchazoona kuti mangwana kana umwe musi achakuitira izvozvo zvinonaka zvacho usina kumuudza.

Pamunonyanya kukoniwa ndepekuti paya murume adididzira mukadzi urume, chombo hachichina simba.  Zvisinei kuti mukadzi atundawo here kana kwete nyaya yese ndipo poyotombomirira nokuti chombo hapachina. Murume simba rokutaura nyaya haachina. Kana mukadzi achine zemo anofanira kubatsigwa kuripedza. Maoko enyu mese aripo. Hwisisa kuti mukadzi anoda kukwizirigwa papi kuti abve zemo. Kana ange abva zemo sezvawaita, gumbatira mukadzi wako ave pedo newe mobatwa nehope makadaro.  

Kana uchida kuvbunza kuti anakigwa here, bvunza  ugomutenda kuti akunakirawo.
Kune vakadzi verudzi gwedu vanoti akapedza basa nemurume anopukuta murume. Rega akupukute agozvipukuta asi kana angodzoka pakuvata mugumbatire muve pedo napedo. Hope dzozouya hadzo makadaro. Kana akakufuratira unokwanisa kuisa ruoko pazamu asi usarisvinyanga nokuti kana achangobva zemo rinenge riri SENSITIVE.  Kana makatarisana, isa ruoko pamagaro kukwevere mukadzi wako kwauri mudziisane muviri makadaro. Haanonoki kubatwa nehope.

Kune vakadzi vanofarira kuisa musoro wemurume pakati pemazamu maoko pamagaro emurume murumewo ane maoko pamagaro emukadzi. Hazvinei kuti munogumbatirana sei. Asi chikuru kugumbatirana. Mukuva vanhu vakaroorana, kugumbatirana ndicho chinhu chikurusa pakugadzikanisa hana dzenyu kuti musagarofunganya. 

Kana mukatukana ukaona kuti umwe wako agumbuka pazviri, usarega achibatwa nehope akagumbuka. Kana akaenda kunovata, tevera ugozviswededza paari ugomugumbatira. Mukamboti zii makadaro, chero iye asina kukugumatirawo, ukaona asina kukutuka kuti ubve paari, ndipo paunomukumbira regerero, chero ariye ange ane mhosva, zvitsvakire mhosva umuudze mhosva yako pakutukana kwenyu. Unohwa ega ozviswededza kuti uwedzere kumugumbatira, iri ngari yokuti anoziva kuti une rudo.

Ikoko kugumbatirana kunotonga nyaya dzakawandisa dzamange muchazopokana padziri. Zvinongobva pakuhwisisana kuti munodanana. Zvikuru varume, ratidzai rudo kuvakadzi venyu. Murume ane rudo zvishoma zvaanoshaya kubva kumukadzi wake.  Kuriritigwa nomoyo wese nguva dzese.  Vanhukadzi vanoita mabasa akawanda chose pamusha asi muripo wavo wavangoda vese muripo werudo kubva kumurume. Kuudzwa kuti wagona ichi neicho uye uri munhu ane moyo wakanaka, zvinofadza chose.

Vakadzi vakawanda vane fungwa dzokuti kuvhurira murume makumbo kupa murume muviri kuti anakigwe nawo. Apa tiri kuti mukadzi ndiye anopa murume zvinonaka sokupa kwaanoita zvokudya kumurume. Hakuna mukadzi anoti ari pa LEAVE yezvekuika, nokuriritira mhuri. Ndizvo zvimwezvo pakunovata, mukadzi LEAVE yake inobva pakuenda kumwedzi chete.

Kana murume ane tsika yokugumbatira mukadzi wake, mukadzi anotevedzera tsika iyoyo. Zvoonekwa kuti  zemo remurume rinogara riri pedo pedo, mukadziwo otevedzera tsika iyoyo.  Kana uri kumamisha ukaenda kutsime nevamwe vakadzi, kana kuhuni, uchahwa nyaya dzavo dzinorerekera kune zvokuisana nevarume vavo kuti dziri papi. Varume vane rudo havatsoropodzwi nevakadzi vavo kune vamwe vavo. Unotohwa mukadzi mukuru achitaura kuti mazuvano hope ishoma, oridza chikwee vamwe vosekawo kuri kuziva kuti ari kuiswa zvinofadza.

Mukadzi anogarogumbatigwa nomurume wake haana nyaya dzakaipa nomurume wake. Anohwisisa murume wake. Murumewo anohwisisa zvokugumbatirana anopiwa zvese zvaanoda. PSYCHOLOGY yekugumbatigwa yakakosha chose. Munoonazve kuti munoudzana nyaya dzakadzika pakati penyu. 

Ngatiwedzere kugumbatirana mudzima dzedu veduwee. Kana zvisingakufambiri zvakanaka imbowedzera kugumbatira, zvikuru pakunovata paya mapedza mamwe mabasa, iwe woda kuturirawo umwe munhu nhamo dzako. Ukamugumbatira anoterera nyaya dzako zvizere.

Zvokuita kwemukadzi werudzi gwedu kuti uriritire murume nemhuri zvinoti :
1 Kubika zvokudya nokugadzira DIET yemurume nemhuri
2 Kuita utsanana mumba kuwacha nokusuka, kutsvaira, kuaina
3 Kurera vana, kuvagezesa,
4 Kuisira murume mvura yokugeza
5 Kuronga BUDGET repamusha
6 Kuzvipa kumurume nokuona kuti anogara akasununguka pamoyo

Zvokuita kwemurume werudzi gwedu kuti ave saimba
1 Kuterera zvinodiwa nomukadzi wake
2 Kuronga kuvaka musha pamwe nomukadzi wake
3 Kugamuchira zvawapiwa nomukadzi, zvokudya, zvokupfeka
4 Kuda mukadzi nevana
5 Kukwezva mukadzi wako kuti ave pedo newe asaita fungwa dzevamwe varume
6 Kugamuchira muviri wemukadzi nokumuyemura nokunakigwa nawo kumubata, kumudziisa muviri, kuvata naye, kumukwenya panovava, kumuongorora asina kupfeka.

Hwisisai kuti vakadzi vasingafariri kugumbatirana nevarume vavo vashomashoma mupasi rese, uye kazhinji zvinoitiswa nokuti murume haana kugeza mazino, kana kuti iye mukadzi haana kuisira murume mvura yokugeza musati manovata. Asizve kune nyaya inoti kune vakadzi vanowedzera zemo kana vanhuwidza murume ane ziya/dikita. Kunhuwa kwemurume asina kugeza kunoitisa vamwe vakadzi zemo. Vamwe vanoshushikana nazvo.

Murume anogarogumbatira mukadzi wake anogarovhurigwawo muviri wese achiita zvaanoda nawo. Kana mukatadza kutaudzana muchiita nyaya, asi murume akajaira kugumbatira mukadzi wake kakawanda uye muvete hope kana kuti makasvinura asi muri mumubhedha wenyu pasina nyaya, mukadzi anohwisisa mutauro wekugumbatigwa.

Udzai vamwe!!!!!!!!

Monday, 6 March 2017

Mukadzi anotya Chombo, Murume anotya chitubu

Kune vanhukadzi vanotya chose chose kupinzwa chombo zvokuti anokwanisa kutoita mukadzi mukuru asina kumboita mukomana, kusiri kuti haadi vakomana asi kuti anotya kupinzwa chombo. PaWeekend apa ndange ndine umwe wechi INDIA ava nemakore 34 achiri mhandara. Anoti iye akazama kuiswa kaviri paupenyu hwake hwese asi zvakamugwadza zvokuti ari kutya kuzamazve. Asi haadi kushaya experience yokuiswa. Saka odii.

Kune chigwere chinohi VAGINISMUS chinokonzegwa nokutya kupinzwa chombo zvokuti pese paunopinzwa chombo unohwa kugwadziwa kukuru chose zvinova zvinokonzera kuti chitubu chisakwanisa kugamuchira chombo. Kugwadziwa kwacho kunokwanisa kuva kwakawanda zvokuti chitubu chinozvisunga kusambovhurika, murume akada kuramba achizama kupinza zvotowedzera kugwadza. Mukadzi anokwanisa kutoridza mhere kunge ari kubatwa chibharo asi iye achitoda kuiswa asi fungwa ichitya kugwadziwa zvikutokonzera kugwadziwa chaiko. 

Nyaya iyi inowanikwa munyika dzese hadzo dzepasi rino saka vaya vanokasira kuti ndezvekuroiwa kuti usakwigwa nevarume, dai mambosiya fungwa iyoyo nokuti hazvisi zveuroi. Dai zviri zveuroi, dai zvichingori kwedu chete kuZimbabwe nokuti ndiko kwega kune varoyi. 

Chinonetsa nyaya iyi ndechokuti mukadzi anayo anenge achitoitawo zemo zvakangofanana nevamwe. Kuiswa anotoswera achitofunga nazvo uye kutotorisirawo kuti paanosangana nomurume achafarirawo kuiswa, asi kungoti PSYCHOLOGY yake inomuudza kuti kupinzwa zinhu rakakura kudaro kunotofanira kugwadza saka muviri wake wotogadzirira kugwadziwa obva atohwa kugwadza. Kunyorova kuya kwanga kwamboitika nezemo kobva kwapera. 

Mukadzi anazvo hapana chaanokwanisa kupinza mukati make. Zvese zvinoita vamwe vakadzi iye haakwanisi kuita:

Kupinzwa chombo
Kupinzwa zvigumwe muchitamba nomurume
Kuzvipinza TAMBONI yekumwedzi
Kuvhugwa nomurapi kuti atariswe mukati kana achigwara

Zvese izvi haakwanisi kuzviita. 

Kuvarume:
Kana uri murume, unokwanisa kudanana nomukadzi akadai, iri nyaya yokuti iye ane rudo sezvinongoitawo vamwe. Zvinokwanisika kuti muroorane mugozosangana nedambudziko iri maroorana. Zvinokwanisikazve kuti murume anokwanisa kuziva kuti mukadzi wake zvokupinzwa chombo haakwanisi asi nengari yorudo murume oda hake kuroora mukadzi. Mukadziwo anokwanisa kufunga kuti akadanana nomukomana anozopedzisira arambwa nengari yokusakwanisa kuiswa, obva arega zvachose kuita vakomana.

Tinoona vanhu vava vakadzi vakuru asi usina kumbohwa kuti akamboitawo mukomana waaidanana naye. Mapenzi emuraini otoseka vachifunga kuti akatemegwa nyora yokusanyengwa kana kuti ane munyama unoda godobori kuti mbudzi ife. Izvo bodo musikana anongoda kugadziriswa nyaya yake kuti akwanise kuvhurira murume chete chete.

Zvikonzero:
Zvokonzero zvakawanda uye zvimwe zvacho hazvizikamwi. Zvinofungigwa kuti zvinobva pazviitiko zvawakasangana nazvo uri mwanana. Pamwe mai vaikutuka kana vakakuona wakabata pamberi. Pamwe wakamboenda kwamurapi akakutora Temperatura zvokupinza THERMOMETA muchitubu. Pamwe wakambopinzwa zvinhu nevanhu vakuru zvikakutyisa. Pamwe unosemeswa nokuona pameri pako. Pamwe fungwa yako inoti hauna buri rinokwana chombo.

Zvisineyi kuti chii chakakuitisa utye kuiswa, uchaona kuti kazhinji unoda chose kuiswa asi unotya kusvika pakusakwanisa zvachose. Chigwere ichi chinonetsa kugadzirisa. Vakadzi vanacho vanoita ma SPASM mukati kana fungwa ikangofunga kuti pane chinoda kupinda mukati make.


Zvinogadzirika here?
Mazuvano madhokotera ava kuzvihwisisa kuti inyaya yei saka vanokwanisa kukubatsirai. Kana ukaenda kwavari ukatsanangura nyaya yako kuti unohwa sei murume paanozama kukupinza chombo, uchaona kuti madhokotera echikuru anokwanisa kukutsanangurira kuti inyaya yei uye kuti chii chingaitwa pazviri.

Unoda kuenda kuCOUNSELLING. Kana uri kunyika dzakaita se EUROPE kana America, Canada, Australia, ukaudza varapi kuti une dambudziko iri, vanokuendesa kundorapwa. Kana uri muZimbabwe handinatsoziva kuti zvinofamiswa sei. Unokwanisa kuudzwa kuti enda kun'anga kana kuti kuvaporofita asi chokwadi ndechokuti unokwanisa kusvikako ugobatwa chibharo ugogwadziwa zvisingaiti.

Vamwe vanoti kana uchikwanisa kushandisa ma TAMBONI uri wega zvinoreva kuti dambudziko rako unaro hako asi idoko pane evamwe. Unokwanisa kuzvidzidzisa fungwa kuiswa nokujairira kuona vamwe vachiiswa uye chomo chichikwana muchitubu cheari kuiswa achiratidza kuti haasi kugwadziwa. Hino ukaenda kushamwari yako ukamukumira kuti aiswe uchiona hazvifi zvakaitika. Saka unokwanisa kuzvionera pamafirimu anohi pono.

Kune vakadzi vane damudziko iri vasingatombokwanisi kuona pono nokuda kwekuti kuona umwe achipinzwa chomo zvinomukanganisa chose fungwa. Zvakaita sokuona munhu achiuraya umwe. Saka zvinohi tora poya yako wotanga nokutarisa miniti imwe chete nhasi. Mangwana miniti. Uchingodaro kusvika wokwanisa kutarisa maminiti matatu kana mana. Wochiramba uchidaro kusvika zvisisakunetsi.

Kuata chomo chomurume wako pasina zvokuisana. Kungochiata bata, nokuchijairira. Kucvipinza Tamboni. Kuzvipinza chigumwe. Kukapera nguva ukajaira unokwanisa kuzoti murume azame kupinza. Asi zvinokwanisa kuita nguva zvichiramba. Murume anofanira kukuterera. Ukati mira omira. Ukati pinza opinza. Zviri nani kusatarisa chombo chichipinda asi kunatsovhura murumewo opinza zvinyoro nyoro.

Kana musi waanokwanisa kupinza opinza orega zvokukwesha. Mongoita nyaya iwe uchijairira kuva nechomo mukati.  Mosvika pakujaira kungodaro. Kana mozokweshana zvobva kwauri iwe kuti unohwa sei

Vakadzi vakawanda vane chigwere ichi havakwanisi kuchigadzirisa vega.

Hakuna mushonga haiwo unozikamwa nokuda kwekuti zvikonzero zvakawanda asi kungoti varapi kana vaziva kuti chikonzero chako iwe chii, vanokwanisa kukubatsira asi zvinotora nguva.

Varume vanotya kupinza chombo?
Koitawo varume vanotya chitubu. Variko vakawandisa. Murume anomira chombo uye anoda chose kupinza mumukadzi asi kana akangovhurigwa chitubu anoita buka otadza kupinza.

Zvikonzero zvakawanda asi zvinohi chikuru chazvo kushaya CONFIDENCE zvokuti murume anofunga kuti haakwanisi kugutsa mukadzi.  kufunga kwakadai kunokwanisa kukonzera chombo kuramba kumira kana kuti kushaya sima rokunatsomira.

Murume kana ari ega anomira zvakanaka otozvirhoja maoko achinonakigwa nazvo. Kana ava nomukadzi zvomunetsa kukwanisa kupinza chombo. Kana akazoita mukadzi asina njere anotsoropodza, nyaya yotowedzera kuipa.

Varume vane chigwere ichi vanotadza zvachose kupinza variko havo asi vashoma. kana uriwe murume ane chigwere ichi tarisa upenyu hwako kubva uri mwanana kuti

1 Wakambobatwa chibharo here noumwe murume
2 Wakambokuvara pachomo here?
3 Une chokwadi here kuti kana uri wega uchifunga nezviokuvatana unozviona mufungwa zvichiitika nomunhukadzi here kana murume?
4 Kana une mukadzi anoda kukubatabata chombo nemawoko chombo chinoramba chimire zvakanaka here?
5 Ko mukadzi akati siya kupinza muchitubu upinze kumashure zvingakuitira nani here?
6 Unotya kuitisa mukadzi mimba here?
7 Unotyiswa nokubika mapoto naye here kwamuri kuita?


Kugadzirisa
Kugadzirisa nyaya yako kunonetsa kuti unoda mukadzi wausingafungiri kuita zviri kuzhe kwemuchato wenyu. Mukadzi anohwisisa uye ane tsika dzakanaka. Kana ukamutsanangurira kuti unohwa sei kana muda kuisana anokwanisa kukuatsira kugadzirisa nyaya nokuti iyewo nyaya ndeyake.

Nyaya dzemishonga panyaya idzi hadzishandi nokuti kana watsvaka mushonga uku fungwa isina kuzvigamuchira, unokwanisa kutozotadza kuisana nomukadzi wako pasina mushonga. Zvoreva kuti wave nhapwa yomushonga wekuti chombo chirame chimire.

Zvinonzi nevarairidzi. Kana uchikwanisa kupinza chombo chisina kunatsoomarara nokumira, pinza hako nokuti kana chatopinda kazhinji chinowedzera kumira chavamo. Mukadziwo kana une murume akadai, zama kumuwedzera CONFIDENCE yake nokumutaridza kuti kuisana kunonaka uye kuti anogona basa.

Asizve kune varume vasingatombokwanisi kupinza nokuda kwekutya zviri mukati memukadzi.  Enda undoona varapi kana uri kunyika inohwisisa nezve PSYCHOLOGY.
____________________________________________________Tiudzeiwo kana mune EXPERIENCE yokutya Rudo, Kutya chombo/chituu, Kutya kudanana noumwe munhu. Apa tiri kutaura pamusoro pevanhu vasina zvinoonekera zvakasiyana pavari asi kungoti anotya chete,


Udzai Vamwe!!!!!!!!