Monday, 7 September 2015

Zvigwere zvomunhukadzi zvisinei nokuhura.

Toda kumbotaura nezvezvigwere zvinowanzoita pamunhukadzi zvichikanganisa mafarire aanoita nomurume wake mumba. Tichada kuona kuti zvinokonzegwa nei uye zvingadzivirigwa sei. Totarisazve kuti zvinorapwa sei.

Zvigwere zvatinoda kuongorora zvigwere zvinongoerekna zvauya asi zvichitadzisa munhu kuvata nomurume wake. Pane zvigwere zviviri zvatichatanga nazvo. Iri ngari yokuti zvinotyisa vanhurume kana vazviona. Zvikuru kana unacho ukakumbira murume kuti atarise akuudze kuti kwakamira sei kuzasi.

1 Totanga nechigwere chinohi THRUSH chinoita kuvakadzi vakawanda chose zvikuru vane DIABETES. Tichatarisa
- Maitikire acho
Kana tichitarisa chigwere ichi tinoona kuti chinoitiswa neutachiona hwebato rinohi FUNGUS. Utachiona uhu hunotogara mukati mechitubu chomukadzi wese zvake asi kungoti pane musi waunongozoona hwatokondera chigwere ichi. Chigwere che THRUSH chakawanda chose chinokonzegwa ne FUNGUS inohi CANDIDA ALBICANS kozoitawo chimwe chinokonzegwawo nemamwe mabato e FUNGUS. 

Chinokwanisa kuitika kana 
1 une mimba
2 Kana wange uchigwara wakapiwa mapiritsi aya anohi ma ANTIBIOTIC
3 Kana une DIABETES
4 Kana uri kumwedzi
5 Kana uchimwa mapiritsi okudzivirira mimba
6 Kana une HIV

ndiyo nguva yokuti unowedzera kukwanisa kuita THRUSH. 

- Kuonekwa kwacho

- Mahwire aunoita kana unacho
- Kurapwa kwacho
- Murume unoita sei naye kana unacho?

2 Totevera nechigwere chinohi CYSTITIS


Wednesday, 26 August 2015

Munhu asingakwanisi kuvata noumwe munhu

Mai Chibwe, Ndodii kuti ndibvise munyama. Ndinamakore 34 asi ndiri mhandara. Handitombonyengwi. Ndibatsireiwo Please.
___________________________
Kune vanhu panyika pano vasina zvinoonekwa pavari zvingahi zvakaremara kana kuti hazvina kufanana nevamwe. Kune vanosvika makore akawandisa vasina kumbovata nevamwe vanhu. Unokwanisa kusangana nomunhu anenge ari mhandara kana jaya asi ava nemakore anpfuura makumi matatu kana mana. Izvi hazvirevi kuti haasi kuda kuvata noomwe munhu. Chinoitika ndechokuti pane chinomuvhundusa pazviri mufungwa dzake. Vamwe vavanhu ava vanotoitawo zemo chairo zvokutofanana nevane vokuvata navo asi zvinoitikaka kuti haavati nomunhu

Kana ari munhukadzi anokwanisa kunyengwa nomurume asi haakwanisi kutaudzana nomurume panyaya idzi kusvika pakutotadza kuwirirana zvachose. Hazvirevi kuti haadi murume amunyenga. Kungoti haakwanisi kutaudzana nomurume uyu panyaya idzi.  Varumewo vakadai havakwanisi kunyenga musikana. Hazvirevi kuti haadi musikana, asi kuti haagoni kuita nyaya dzinosvika pakutaudzana zvorudo.

Pari zvino hazvizikamwi kuti chikonzero chaicho chii. Zvinoita sokuti ndeiya inohi PSYCHOLOGY. Pane chakangoti kanganisike pamunhu zvokuti kana ari ega hapana chakaipa. Anofunga zvokuvatana nomukadzi/murume. Murume chombo chinomira zvakanaka. Kana akashandisa maoko urume hunobuda zvakana uye anotonakigwawo zvinongoita vamwe.  Kana ari mukadzi bhinzi inomira, matinji nepamberi pese panozvimbirira, chitubu chinonyorova zvokutoti dai gamba remurume riripo akavhura makumbo, anotirhojewa akanakigwa chose chose, asi kungoti kana gamba ravapo hapana chinoitika.

Pane vasikana vanozvisarudzira kugara vari mhandara kusvika pakuwanikwa. Vakomanawo variko vanoda kugara ari jaya kusvika aroora. Ava vanhu vasina dambudziko asi kungoti vanodawo kuzvichengeta kusvika paroorana noumwe munhu.

Tiri kutaura pamusoro pevanhu vanosvika pakudzivaidzwa noumhandara/ujaya hwavo asi vachitotadza kuvata noumwe munhu asi vachida kuzviita uye vokuita navo varipo muupenyu hwavo.


Zvinopera here?
Dambudziko iri rinokwanisa kuita kwenguva refu chose zvokuti hama neshamwari vanokwanisa kupindira nyaya iyi kusvika pokuto dzungaidza munhu wacho. Vamwe vanenge vachifunga kuti vakamutsvakira munhu wekudanana naye nyaya inopera asi kazvinji iye munhu asingakwanisi kutaudzana noumwe munhu panyaya dzorudo.

Kune vanozoti ava munhu mukuru chose moona ava nomukadzi/murume motoshamisika kuti akazviita sei.  Gore rakapera kuno ku UK takachatisa musikana aiva nemakore 37 asi ari mhandara. Kana ukaterera nyaya yake unohwisisa kuti mufundwa dzake aiva achida chose kuita mukomana uye akanyengwa nevakawanda asi achitadza kudanana navo. Munhu akadzidza anoshanda nevamwe asi kana pava panyaya dzorudo zvaimukona. Murume waakachata naye Munhu ane moyo murefu chose zvokuti akatombofunga kuti zvichakona. Mukadzi akazonoongorogwa nevarapi kwenguva inopfuura mwedzi mitatu kuti akwanisa kungovata nomurume wake chete. Pazvakangoitika haana kuzozvirega. Izvozvi vakaita mwana ava nemakore matatu.

Uyu munhu umwe chete, uye hwisisai kuti vanhu vakadai vashoma. Asi zvikakuwanikidza uri kunyika ine vanhu vasina zve COUNSELLING, unokwanisa kuita dambudziko. Hwisisai kuti kuvatana unenge uchitodawo hako asi fungwa dzinokurambira chose.

Mudzimba: 
Mudzimba dzedu tinoona kuti kune vakaroorana vanokwanisa kuita kana mwedzi kana kupfuura pasina kuvatana, pasina anohura, pasina ambobvunzawo umwe kuti todii nhasi. Vanhu vakadai vakawanda chose. Kazhinji vanhu vasina nguva yazvo kana kuti pane chimwe chakaipa chiri kuitika mufungwa dzavo asi havasivo vatiri kutaura. Pano tinotaura munhu anonetseka pakutanga chete, kana agona kutanga hapana chinonetsa.

Zvikonzero:
Hapana anonyatsohwisisa vikonzero zvenyaya iyi asi kungoti ndezvefungwa (Psychology) saka zvinoda vanohwisisa nyaya dzefungwa. Kureva kuti kana uriwe une dambudziko iri, zvichakunetsa kugadzirisa nyaya yako nokuti vanhu vanayo vashoma nana. Nyaya dzinokasira kugadzigwa inyaya dzine vanhu vakawanda.

Kana pasina anoziva chikonzero, zvinoreva kuti hapana anonyatsohwisisa zvokuita panyaya zvaungaita wega kumba kwako. Zvokuti tibatsirane pano hapana asi kuti kana wafunga kuti une dambudziko iri, enda unoona murapi uongorogwe kuti fungwa dzako sei dzichinetseka nenyaya yokuvata noumwe munhu.

Ukaenda pa GOOGLE woisa nyaya yokuti DESPERATE VIRGINS. Wombotarisa firimu iroro. Wadaro wotanga kufunga kuti dai munhu uyu akadai asi ari MuZIMBA zvaizofamba sei.

Munhu wese pane zvaanofanira kukwanisa kuita pasina dambudziko. Kana wava munhu mukuru, toti makore anopfuura 25, unofanira kuzvisarudzika kuti wovata noumwe munhu here kana kwete, pasina chinonetsa. Asi kuti uri kuda asi uchizvitadza nokuda kwekutyiswa nazvo bodo. Enda unoonekwa nevarapi.


Monday, 17 August 2015

Kana mwana apfuura makore mashanu

Kana mava nomwana ava nemakore mashanu kana kupfuura, hwisisai kuti mwana ava kuziva zvimwe zvezvinhu zvinoitika. Hwisisaizve kuti vana vadiki havarevi nhema uye vanofarira kuudza hama neshamwari zvinoitika mumhuri dzavo.  Kana uchida kuudzwa chokwadi pamusoro penyaya, bvunza mwanana. Anokurondedzera nyaya yese agokubvunza zvainoreva.

Hwisisaizve kuti mwana mudiki haazivi siyano yokuchema nokuchemerera. Kwaari zvese zvakafanana uye akahwa mubereki wake achichema zvinomutyisa nokuti haahwisisi kuti chii chiri kuitika. Ndinoziva kuti mese munoyeuka musi wamakapinda muBedroom yevaberiki ndokuwana vachirhojana. Hakuna munhu anokangamwa musi uyi. Zvikuru ukavawana vasina kupfeka vasinazve kufuka machira. Zvinonetsa kuti IMAGE iyoyo ibude mufungwa. Kuhwa mai vako vachichemerera zvinotyisa, chero nhasi wava munhu mukuru ane imba yakewo kureva kuti unogarorhojana noumwe wako, ikahwa mubereki achichemerera zvinokuvhundusa.

Saka tiri kutarisira kuti isu kana tavavo nevana vohwisisa, tinova chengetedza kuti vasasangana nezviitiko zvavabereki. Haisi nyaya nyore nokuti mumba madziro anoita ruzha kana kwasviba zvokuti munokwanisa kuvhara mikova yese asi mwana avete mumba yake yokuvata anokwanisa kumutsa nokuchemerera kwamai vake, obva auya kuzoona kuti chii chiri kuitika. ipapo imi muri bishi zvenyu kana kumboziva kuti mwana amire pamukova uye ari kuona zvamumri kuita.

Musati matanga inofungai kuti mune mwana mumba uye mwana uvete. Fungaizve kuti mwana akamuka pakati peusiku, sokuti azviwetera, anouya kuvabereki opinda mumachira ovata navo. tese takabva neko ndiwo maitire evana vese vaneSTABILITY pamusha wavo.

Fungaizve kuti mungadii kuti mwana asaona zvinhu, itai zvinodzivirira vana kuona zvinhu. Munokwanisa kuti paya mwana avata, mozvikiira mumba menyu moita basa renyu, mokiinuna mukova movata henyu.

Munokwanisazve kujaira kuisana makafuka jira kuti musaonekwa.
Munokwanisazve kuita zviitwa zvenyu mwana achangovata toti awa imwe chete mwana avata. Ndipo panoita hope dzakadzika zvokuti anotadza kukuhwai.

Hatisi kuti Ityai mwana asi kuti hwisisai kuti mune mwana. Chombo chababa kumwana mudiki chinokwanisa kumutyisa chose kana chimire, nokuti haazivi kuti chii uye kuti chinoita basa rei. Kuzochiona chichirakasha mai zvinotyisa pakuti haahwisisi kuti mai vari kuchemei. Chii chiri kuitwa kuna mai vake uye kuti zvaita sei.

Vamwe vanhu. 
Kune vamwe vanhu vanoparidza shoko rokuti vana ngavakure vachiziva zvinoitika mumba, saka vanoda kutsanangurira vana zvese zvinoitika. Ini sokuona kwangu mwana anodzidzswa zvimwe zvinhu kana nguva yakwana. Kana mwana ava nemakore anopfuura gumi nemaviri kuvasikana unoziva kuti ava kuda kutanga kuenda kumwedzi. Ndipo pakumugarisa pasi womutsanangurira zvichaitika uye kuti sei zvichiitika, kuti kana zvoitika azive zvokuita.

Kana ari mukomanawo achatanga kuzvirotera ava nemakore kana gumi nemana. Unomutsanangurira kuti zvinoitiswa nei asi kwete kuti aone vabereki vachiisana. Handizvo. Kutsveruka ikoko.  Kana mada kuti mwana akasire kudzidza nyaya dzokuisana, mutengerei mhuka dzinozoita vana mava nadzo. Sokuti tsuro. Motenga hadzi nehonho. Motsvaka mavhidyiyo anotsanangura kuchengetwa kwadzo nokuti dzinoita vana sei. Motsanangurira mwa kuti zvichafamba sei.

Kana azosvika makore gumi namaviri (musikana) kana gumi nemana (mukomana ) ndipo pmunomuudza kuti vanhu vanoitawo zvaanoziva zvichiitwa netsuro. Kana asina kubvunza kuti imi vabereki munoitawo here, musamuudza. Regai abvunze kana zvamunetsa fungwa kuti vanhu vanoita mwana sei.

Pakugeza:
Koitazve vanhu vanofarira kugeza pamwe chete nevana vavo. Ini sokuona kwangu mubereki nomwana apfuura makore mashanu havafaniri kuonana pamberi. Mubereki anoona mwana asi mwana ngaasaona pamberi pamai kana baba.

Ndiyo nguva yokutanga kudzidzisa mwana kuti akaenda kutoireti ngaavhare mukova. Akada kubvisa zvipfekwa ngaavhare mukova. Ngaasafamba famba mumba asina kupfeka. Ngaasagara akapatsanisa makumo zvokuti vanhu vanoona bhurugwa rake (musikana) kana kuti agare asina bhurugwa.

Uyezve kudzidza kuti akangobatwa pamberi noumwe munhu asiri mubereki anofanira kukasira kuzoudza mubereki. Anodzidza kuti pamberi panhu pakakosha pasingabatwi batwi nemunhu asinei napo. Zvakasiyana nemaoko atinoshandisa kumhoresa vanhu vatinosangana navo.

Pachirudzi chedu Mwana anokwanisa kukura kusvika makore 20 asina kumoona mai kana baba vasina hembhe. Vakawanda havana kumbosvikira mai kana baba vachiisana. Ndicho chivanhu chakanaka ichocho. Kwete kungorega vana vachisangana nazvo.Saturday, 15 August 2015

Kuremara kweurume

Mazuvano vanhu vasingazvarisi vakadzi vavo vari kuwedzera kuwanda.  Tinoona kuti mhuri zhinji dzinoshaya mbereko asi zvimwe zvezvikonzero zvacho  zvichikwanisa kugadziriswa. Pano toda kuongorora nyaya yokuremara  kweurume chinova chimwe chezvikonzero zvokushaisa mukadzi mimba. 

Totanga nokurendedzera kuti urume hune utano hwakaita sei . Urume hwakada kuita seuzvuzvu utetetete. Unoerera uye ukahusiya paganda romuviri hunokasira kuomahoitawo ganda rinokwanisa kufunuka.  Urume hune munhuwi waho usina kuipa kunhuwidza . Ukahuvhenganisa neOIRI inosinira ichibuda muchitubu chomunhukadzi  (kuvhenganisa sokuti pakuvatana) unohwa munhuwi unozikamwa nevese vakambovatana kuti munhuwi wekuvatana. 

Zvinohi izvo mukapedza kuvatana ukafukidza musoro we murume jira ukavhura makumbo, hwema hwezvokuvatana huya kunoita murume akasire kumira chombo.  Hameno kuti ichokwadi here. Imbozvizamai mega.

Urume hune mhodzi dzisingaonekwi nemaziso asina michini yokuonesa zvinhu zvidikidiki inohi  MICROSCOPE. Mhodzi idzi ndidzo dzinoitisa mwana kumukadzi. Kana tichiti urume hwakaremara tiri kureva kuremara kwemhodzi idzi.

Kana murume ane utano hwakanaka muurume hwake munofanira kuwanikwa humwe urume husina kuremara. Dzimwe dzemhodzi dzake dzinotaridzika semaburuvuru. Pakuvatana, murume anosiya urume mukati mechitubu chemukadzi. Panguva iyoyo muviri wemukadzi unokwanisa kuita ma SPASM anoitisa kuti urume hukwire kumusoro kune mukova wechibereko. Hwasvipa pamukova apa hunopinda mukati mechibereko hwodhidha hwakananga kumachubhu anouya nezai.

Kudhidha uku kunodiwa panyaya yekuitisa mukadzi mimba. Kana urume husingakwanisi  kudhidha zvinoreva kuti hakuna kwahuri kuenda. Kana zai rikashaya urume hapana mimba inobata. Pano toda kutarisa kuremara kunoitisa urume kuti hutadze kuitisa mukadzi mimba.

Marudzi ekuremara:
1 Musorobhangu: Kune urume hune rino zidzoro zihombe
2 Misoro miviri
3 Miswe miviri:
4 Kamusoromada
5 Musoro murefu
6 Muviri wakafonyoka
7 Musoro unemapundu nemakomba

Kuti murume anzi ane urume hwakanaka anenge ane hwakaremara huri pasi pe 85%. Zvinoreva kuti urume hune utano chaihwo hunodarika 16%. Saka apa tinoona kuti urume hunodiwa hwakanaka hahuna kuwanda.

Nyaya yokuremara urume iyi yakasiyana nenyaya yokuita urume hune mhodzi shoma. Kushomanana kwemhodzi, ndeimwe nyaya inoshaisa mbereko futi. Zvese kushomana nokuremara zvinotariswa kana murume aenda kundoonorogwa pakushaika kwembereko mumba.

Hwisisazve kuti urume hwakaremara hunikwanisa kusangana nezai  hugorigadzirisa mwana, Pamwe zvosatombozikamwa kuti panga pane dambudziko asi mazuvano pane RESEARCH yokuongorora kuti hunoitisa mwana hwakadii pane husingaitisi. Zvinofungigwa kuti kuremara idambudziko guru zvokuti vakadzi vakawanda vari kutadziswa kuita mimba nazvo.

Ndichaisa mapikicha yemamirire eurume hwakanaka nehwakaremara.

Zvikonzero:
Kune zvikonzero zvemabato maviri anoti zvinowanika mukati memuviri wemurume koitazve zvinowanika kuzhe kwemuviri wemurume.
Panezvokuzhe pane zvinoti :
Kusagara upenyu utsvene. Sokuti munhu haana hanya noutano hwemuviri wake, haadyi zvakanaka haaiti MaEXERCISE, Anoshanda pasina kunaka kushanda.

Pane zvomukati pane zvinoti:
Kuputa fodya, Kunge wakambotogwa ma X-RAY akawanda, Kushanda panopisa, Kana wakamoitwa OPERATION pameri, Kusashanda kwemabhora, Kana chiropa chisingashandi zvakanaka.  Chikuru cheizvi kuputa fodya. Kana uchiputa fodya mabhora anotsonga muupenyu hwako hwese chero paunenge wazorega. Kumira kwechombo kunokasira kuita kushoma kupfuura munhu asingaputi fodya.

Pane vanhu vanowanza urume hwakaremara asi pasina zvinozikamwa zvavanoita kana kuti zvinoitika kwavari. Saka apa tiri kungoti zvimwe zvezvikonzero ndeizvi asi hazvisi zvese zvinozikamwa.


Zvinorapiwa sei?
Pane zvinhu zvishoma zvaunokwanisa kuita kuti urume husina kuremara huwande asi chokwadi ndechokuti kuwanda kwahwo hakuwedzeri zvakanyana.

Gadziridza Balance yezvokudya zvako. Iyi nyaya inonetsa kuihwisisa asi inyaya inoda kuhwisiswa chose. Isu vanhu verudzi gwedu takajaidzwa kungodya sadza nomurivo kana kuti nenyama. Tinoona zvimwe zvokudya sezvisina kukwana. Mai vemuma basa rokutanga kudzidzisa mhuri kudya zvokudya zvakasiyana siyana. Utano hwemhuri hunotangira mumabhora ababa vemba uye muchikandirazai chamai vemba. Ukamirira kuzogadzirisa zvokudya wava nemwana, unokwanisa kushaya mwana wacho.
1 Tsvaka zvokudya zvine zvinhu zvinoti Vitamic C, ZINC, LYCOPENE, etc
2 Siyana nezvokubhema fodya
3 Ongorora paunoshanda kuti hapana RADIATIOn, hapapisi zvakawandisa, uye hapana zvinoita utsi hwakaipa.


Kana uchifungira kuti urume hwakaremara hwakawandisa, kasira kunoongorogwa kuti uudzwe pa PERCENTAGE yahuri. Zvadaro iti vakuverengere kuti uri kugadzira hwakawanda here.  Chiona zvokuita. Haisi nyaya yokuti ukabvisa chikonzero nyaya inogadzirika panguva diki, unotombomirira nguva refu. 

Varume vari pazera rokuzvara havafaniri kupfeka zvibhurugwa zvomukati zvinoshinya. Kana uchitenga zvibhurugwa zvomukati tenga zvakakura kupfuura muviri wako.  Mabhora emurume, anova ndiwo anogadzira mhodzi dzeurume haafariri kushinywa.

Varume musapfeka zvinhu zvinopisa muviri pamabhora enyu. Ukatarisa mabhora emurume unoona akarembera. Anoda kugara akarembera nokuti TEMPERATURE inodiwa kugadzira mhodzi dzeurume usi pasi pe TEMPERATURE yomuviri. Mabhora anoda kutonhoregwa kwete kupiswa.


Chokupedzisira:
Nguva zhinji tinowana matambudziko mumhuri dzedu asi nguva zhinji tisu tinokonzera nyaya idzi iri ngari yokusaziva. Ngatigadziridze zvese zvatinokwanisa kugadziridza, tozoona kuti zvasara tingawana rubatsiro kupi. Nyaya yezvokudya inonetsa pakuti tinojaira kungogarodya zvimwe zvinhu tokangamwa kuti tinofanira kuita BALANCE pazviri. Dzimwe nguva zviri kushaikwa zvacho hazvitombodhuri. Kungoti hatina kujaira kuzvidya.

Ndichaisa mapikicha okutaridza BALANCED DIET.


Urume hwakakwana: Tarisa uone kuti hwakaita seburuvuru. Musoro wakanaka wakaita se nzungu, koita chimuviri chidiki poita muswe.

Kana murume ane hwakadai hwakawanda ndizvo zvakanaka. ZimusoroMusoro murefuKamusoro Musoro une makombaMisoro miviriMiswe miviriMuviri wakaremara
Udzai Vamwe!!!!!

Friday, 14 August 2015

Chigwere chokusura

Kune vanhu, varume kana vakadzi vane chigwere chokuti anongosura pese pese asingagoni kuzvidzivirira. Chigwere ichi chinoshungurudza vanhu verudzi gwedu asi mamwe marudzi anongosura zvakadaro panevanhu. Isu kusura pane vanhu takadzidziswa kuti kutsveruka saka zvinotinetsa. Asi kana une chigwere chacho zvingafamba sei Unogara sei upenyu hwako uye unogara sei nomurume/mukadzi wako?

Muchikaranga munhu anogarosura anohi ane NGUBHANI. Muchirudzi chedu, Ngubhani dzese dzakafanana saka hatina basa nezvokutaura kuti iyi ingubhani ipi. Asi kungoti une ngubhani.


Unoziva sei kuti une chigwere ichi?
Hazviiti kuti uve nechigwere ichi ugotadza kuziva kuti unacho. Unongohwa wega kuti uri kugarosura uye hapana zvaunokwanisa kuita kuti usasura. Zvinotovhundusa iwe uridzi uye vanhu vaunogara navo. Kazhinhi hazviiti kuti uwane nguva okumhanya kuchimbuzi kundosurirako. Ipapo pauri ndipo paunoitira.

Unokwanisa kupedzisira usisasviki pana vanhu iri ngari yokusvodeswa nezvaunoita. Kuti uzvigamuchire zvinonetsa nokuti idambudziko rine manyadzi mukati. Kuti usazvigamuchira zvinonetsazve nokuti vaunogara navo kana kushanda navo zvinovanetsa kuzvigamuchira. Kana wakaroorana noumwe munhu zvinshungurudza mese uye zvinogumburisa umwe wako. Kana uri munhukadzi zvinobvisa chimiro zvachose uye murume wako anoona zvisinganakidzi kusvika pakuparadzana pokuvata.

Saka apa tiri kuti kana une dambudziko iri unotoziva chete kuti unaro. Hazvikutoreri ngiva.

Zvinokonzegwa nei?
1 Kune zvigwere zvinohi ma ALERGY zvokuti kana ukabata chimwe chinhu chakaita semamwe mabundo unokwanisa kuzvimba ganda kwekanguva. Ukarumwa nesvosve unokanisa kuzvima muviri wese. Apa ukadya zvimwe zvokudya unoita mweya wakawandisa mudumbu wobva wangotanga kusura. Vamwe vedu tinoti tikadya zvakaita semazai akabhoriwa tinoita mweya mudumbu asi unongoita kama maawa matatu zvobva zvapera.

Vanhu vane ALERGY anokwanisa kuita vhiki yese achingosuriswa nemazai aakadya pa Weekend. Iyi yakanana hayo ne ALERGY asi kana yava pane zvokudya inopiwa zita rokuti INTOLERANCE. Kureva kuti muviri wako haukwanisi kugaya zvokudya izvi pasina nyaya nyaya. Saka apa tiri kuti pane chimwe chokudya chiri kukutangisa kusura uku asi wozoshaya kuti zvopera sei.

Pane zvokudya zvinowanzotangisa vakawanda zvinoti:
a)  Mazai
b) Bhinzi
c) Mukaka
d) Chizi
e) Muriwo
f) Maputi.
Kune zvimwe zvakawanda zvinoitisa chigwere ichi. Kana uchiziva kuti chokudya chokuti chinokukonzera kutanga kusura asi zvichizononoka kupera, dai wambosiyana nechokudya ichocho.

2 Kune chigwere chinohi pachirungu IBS. chinoita kuti kana pakusura kwacho munhu anokwanisa kuzviitira svina zvoreva kuti zvinokutyisa kuti usure asi futi zvinokunetsa kuti usasura. Upenyu hwokuremera. Kuti ugare wakaisa LINER kwese kumberi nokushure idambudziko guru kumunhukadzi.  Chigwere ichi chinonetsa zve kuchirapa. Chinoitiswa nezvokudya futi asi chinokuvadza kuzasi kweura uko kune ura ukuru.

3 Dzimwe nguva madyire aunoita kana uchidya zvokudya kana zvipi hazvo, anoita kuti umedze mhepo yakawanda nezvokudya. Vanoziva vanoti kushama muromo zvakawanda uye kusatsenga zvokudya zvakakwana kunoita uve nemheya mudumbu. Kana mweya wapinda mudumbu, unofanira kuti ubude, asi usati abuda, unokuitisa mudumbu kugwadza uyezve haubudi nguva imwe chete saka uchasura wasurazve.

Zvokumedza mweya uchidya zvinowanzoitika kuvanhu vanemumhu mukuru nokuti vanhu vanodya zvakawanda asi nguva yavatora kuzvidya yakangofanana neinoita vanodya zvishoma avo vane munhu mutete.

Saka apa zvinoita sokuti zvikonzero zvechigwere ichi zvishoma.

Zera revanazvo:
Chigwere ichi hachiwanzi kuitika kuvana vadiki asi kuvanhu vava kumakore apfuura makumi maviri zvakawanda. Tinoona kuti vanhu ava vanhu vechidiki vasingadi zvinhu zvakaita sokungosurasura.

Kunetsa kwazvo:
Kana uri munhukadzi kusura zvinohwikwa nevamwe kunosvodesa kupfuura kana uri munhurume. Munhukadzi anoita mabasa akawanda mumba. Mamwe acho haaenderani nokusura. Sokuti uri mukicheni uri kubika zvinodyiwa nemhuri, Hazvidi kuti uku uri kusura miniti imwe neimwe, uku uri kubika. Kana vacho vanozodya zvawabika havangafari nazvo. Kusiri kuti pane chinoitika pazvokudya asi kungoti fungwa dzavanhu hadzienderani nazvo. Kusura mufungwa ndekwemutoireti, kwete mukicheni.

Pakunovata, hazviiti kuti uku murume ari kuzama kuita zvinonakira muviri, uku iwe uri kungosura pese pese. Kana ange ane zemo, rinongobva rapera rega. Hino ukazodaro mwedzi wese murume akanomirira bodo hazvifambi. Vakawanda verudzi gwedu hautombosuri murume wako achizvihwa. Unoita seusina unhu. Pane kusura kwechitubu kunoitika dzimwe nguva muchirhojana, Vakawanda verudzi gwedu vanosvodeswa nazvo. Ko kuzoti kusura kwechisuri chaicho? Pamwe unenge usingatozivi kuti zvichanhuhwa here kana kwete.

Kana uri murume kana mukadzi kusura zvako hachisi chinhu chakanaka kana pane vanhu.

Kuti uzviregese kusura futi kunokuitisa mudumbu. Kana zvichikwanisika sunga shure yako uende kutoireti wonosurira ikoko. Zviri nani. Zvikuru kana uchipota uchisura zvakanyorova uchisvibisa bhurugwa.

Pane firimu randakamboona raiva nomunhukadzi ane chigwere ichi. Zvino imbwa yevamwewo vaiva nembwa ndokutanga kufembedza madaro emukadzi uri vasangana pazhe pemagirosa. Zvinosvodesa nokuti vanhu vese vanoziva kuti imbwa pane chayanhuwidza pamagaro ipapa.

Zvinorapwa sei? 
Kana uri kumusha unohwa vakuru vachiti unofanira kumwa mushonga wengubhani. Asi tikazvitarisa tinoona kuti mushonga uyu haurapi zvese zvigwere zvinohi ngubhani zvacho. Hachisi chigwere chimwe chete sokuona kwataita.

Saka panodiwa kuti uende kuchipatara wovaudza kuti uri kubudisa mweys wakawandisa. Vanokubvunza kuti zvinogwadza here. Taura mahwire aunoita. Vanokwanisa kukupa mapiritsi uye kugara newe pasi motaura nyaya yezvokudya zvako.

Unokwanisazve kutogwa samburi yetsvina kuti vaone kuti une chigwere chipi. Unokwanisazve kupinzwa chioniso shure kuti vatarise mukati kuti ganda remo rine zvimaronda here.

Chikuru ndechokuti unotarigwa uudzwe kuti muviri wako wakamira sei. Zvimwe zvavangakuudza hazvirapiki asi zvinogona kuderedzwa maitire azvo.


Tiri kuenderera mberi

Kana pane ane dambudziko iri ngaafane kutinyorera mwadhi achitsanangura kuti zvinofamba sei

maichibwe@yahoo.co.ukMibvunzo nemhinduro 4

Takabva kumibvunzo nemhinduro 1, 2, and 3, saka tava pano nhasi pa 4. Kana une mubvunzo tanga wanotarisa kwese uku kwatakabva kuti hakuna here mhinduro yakapiwa kare pamubvunzo wako. Zvadaro chitumira mubvunzo wako ugotarisa mhinduro pano.


Mubvunzo
Mhinduro
1
Chii chinoitika kana ndichikwira mukadzi wemunhu?

Sei mukadzi wemunhu achinaka kupfuura wangu?

Vakawanda vanobvunza mubvunzo uyu. 

Mukadzi weshamwari yangu anondidya chombo asi wangu haadi. Ndodii? 
Hapana chinoitika chakasiyana nechinoitika kana uchivata nomukadzi wako wemumba asi kungoti unofanira kuhwisisa zvinhu zvakati wandei.
1 mukadzi wemunhu anohura newe zvinoreva kuti anohura nevamwe varume saka unokwanisa kubata zvigwere zvaanobata kubva kumahurerume awa.

2 kana murume akasiya urume mukati memukadzi, hunoita mazuva matatu huri upenyu, hoita nguva inopguura mazuva matatu kusukwa kubva muchutubu chemukadzi. Zvinoreva kuti murume wake akavata naye iwe ukavata naye unotonyika chombo chako muurume hwemurume wake, wosiyavo hwako imomo, vamwe varume vouyavo vachinyika zvombo zvavo imomo.  Ndoosaka zvichinzi murume kuhura kushaya SELF RESPECT. Zvakangofanana nokuti varume vashanunu vovhenganisa urume hwavo mukapu iwe woenda wondonyika chombo chako imomo.

3 Kuhura kwemurume ane mukadzi mumba kunowedzera chanzi yokuita CANCER yechibereko yomukadzi wemumba.

4 Ukapa mukadzi wako siki, akasaziva kuti ane siki, akaita mimba ane siki, zvinokwanisa kukanganisa mwana.

5 Kana uchihura shandisa makondhomu nguva dzese. Izvi zvinonetsa vakawanda nokuti vakadzi vanohura vanhu vanofarirawo kuitira zvikomba zvavo zvinhu zvavasingaitiri varume mumba, saka uchaona kuti anofaririra kuita zvimwe zvinokwanisa kukupa EXCITEMENT yokuti unokwanisa kuzofunga kondhomu watomutundira kare mukati. Zvigwere hozofunga watobata.

Varume vakaanda vanonyora vachibvunza kuti sei mukadzi wemunhu achinaka kupfuura wangu. Ipapo wakewo ari kunakira umwe murume kupfuura zvaanoita kumba. Ndihwo ufuza hwedu vanhu.

2
Mai chibwe, Ndoitawo sei. Vhiki yakapera ndakas***wa nemwana ane makore 14. Hameno chakangondibatawo. Ndakangokundikana ndokudaidza mukomana uyu ndokumukurudzira kusvika ndavata naye. Ndodii? Ndine makore 23. 
Kuvata nemwana ane makore 14 chinhu chakaipa chose. Unokuvadza fungwa nomuviri wemwana. Kubva ipapo zvinosungisa uye unokwanisa kugara mujeri kwemakore anopfuura gumi. Ndinoziva kuti zvinokunetsa kundozviman'arira kumapurisa asi dai waikwanisa waienda. Zvinokwanisika kuti unetogwara mufungwa zvokuti nyaya iyi ichaitikazve ugozosungwa hako. Zvinokwanisikazve kuti mukomana uyu achaudza umwe munhu mukuru ugosungwa.

Kana usingakwanisi, chifunga zvokuita kuti zvisaitikazve, uye kuti udanane nevarume vezera rako. Hazvifanigwi kuti unge uchivata nomwana uyu.
3
Ndingazvifambisawo sei? Ndinoshanda nevamwe vana mai vedzimba vanotaura nyaya dzavo vakasununguka nokuti vanozivana. Vanotaura mavatirane avanoita nevarume vavo. Ini murume wangu kana akada kundi***ra kamwe pavhiki anenge atowanza vhiki yacho. Pane mushonga wandingamupa here kuti ade nguva dzese. 
Mushonga ndewekuzvigadzirira muviri wako kuti murume wako akuone uri munhu anomuitisa zemo. Hakuna umwe mushonga unoshanda. Tanga wazvibvunza kuti murume wako anoziva here kuti uri kutodawo kuti muvatane kakawanda pavhiki? Anoziva sei kuti ndizvo zvaunoda? Wakamuudza here? Kune vanhukazi vakawanda vanongomirira kusvika murume akumbira kuisa. Iyewo mukadzi kana kumbofunga kuti audze murume, bodo, kungoti zii. Zvino murumewo anofunga kuti mukadzi haadi. Zvokuvatana zvinoda kuti umwe noumwe paadira oudza umwe zvinhu zvoitwa. Nyaya ndeyevaviri kwete munhu umwe chete.

hino chiona wava kutofunga nezvemishonga kutsvaka kukuvadza murume pazvinhu zvinongoda mashoko okutaurirana.

Imiwo varume ngwaraivo mumba. Bvunza mukadzi wako kuti nyaya yenyu iri papi pamaitire uye kuti munoita zvakamukwanisawo here. Kana usingafariri kuwanza taurira mukadzi wako chikonzero azive kuti asadyiwa moyo.
4
Weti yegudo inoshanda sei? 
Weti yegudo inobuda mugudo yoenda pavhu, vhu riya ronyorova. Kana kuchipisa vhu rinooma romirira kuzoitigwa weti futi umwe musi.  Hapana chinhu chinowanokwa muweti yegudo chinoshanda pane imwe nyaya inoita nezvevanhu.

Asi kana uri munhu akachenjera tora vhu rine weti yegudo iyi worinyika mumvura, worega mvura iya yoita iyo weti yegudo. Woisa mvura iya mupoto woibhoira kuti utachiona hufe. Izvi kuitira kuti usapa vanhu utachiona.

Zvadaro tora mvura iya uise muzvibhodhoro zvidiki wotengesera mapenzi woti iyi iweti yegudo inorapa zvakawanda. Usavaudza kuti zvii zvacho zvinorapwa. Ingotengesa 20USD anotenga otenga asingadi osiya. Iwe tora mari yako undotengera vana hembhe dzokupfeka.  
5
Murume kubudisa chombo kana oda kutunda, zvinobatsira here kudzivirira mimba? 
Kare zvaifungigwa kuti zvinobatsira asi zvakazoonekwa kuti hazvinanyi kubatsira. Kana chombo chikamira, mukaita nguva muchirezvana, fungwa yomurume inoti pane chichaitika, chomo roramba chimire chakamirira kuti zviitike. Pakuramba chimire apa murume anobudisa oiri yakatsekseka chose uye inonakidza kubata. (Kana usina kumboibata misa chombo chomurume wako kusvika abuda oiri iyi)

Zvadaro mukazorhojana oiri iya inoramba ichibuda kusvika azotunda urume.

Oiri ine mhodzi dzeurume dzinokwanisa kuitisa mimba. Kubudisa (kuvhomora) chombo kana woda kutunda hazvirevi chinhu nokuti murume anenge atosiya mhodzi (sperm) dzeurume (semen) mukati memukadzi kare. Hazvibatsiri chinhu pakudzvirira mimba.

Pfekeranai makondhomu chete. 
6
Ndingawanepi mushonga wekuti murume wangu afunge ini ndega? 
Mushonga wekuti murume wako afunge iwewe chete unawo kare. Muchonga uyu uno gadzigwa nokuvhenganisa zvinhu zvinoti CHIUNO, Rudo, unyanzwi hwekufidha, uye kusununguka pakutaura. Unokwanisa kupedza mari uchinotenga zvimwe zvinotengwa asi haufi wakawana umwe mushonga unopfuura uyu.

Muchangoroorana, pedza nguva nomurume wako muchidzidzsana kuvatana zvinogutsa uye kutaudzana zvinohwisisanwa. Chete chete. Mobikirana modya mese muchita nyaya.

Usafa wakakangamwa izvi. Mushonga ndiwe nemafungire ako. 
7
7 months pregnant ndingatanga here kushandisa masuwo? 

masuwo ekutanga

kuvhura masuwo
Chikuru chinodiwa kuramba uchivata nomurume wako. Kana uri munhu anotunda pakuvatana nomurume une rombo rakanaka nokuti zvinobatsira. Asi kungogaropiwa urume kunobatsira chose saka chikuru kufarira kuvata nomurume.

Chero zvodii, usaisa zvinhu zvisiri chombo mukati mechitubu chako. Usaterera zvokushandisa mishonga yechivanhu. Kuzvara hakudi mishonga. Siyana nazvo. Ingowedzera kuiswa nomurume wako chete.

Wedzera kufambafamba sokuti 2 kilometres pazuva.
8 Magaro makuru chaizvo

Nhai Mai chibwe, ndibatsireiwo. Ndava nomukomana asi hatina kumboita bonde tese. Ndichiri mhandara. Ko ichokwadi here kuti magaro mahombe (very big) anoita zvinetse kuvata nomurume. 
Hakuna munhu ane magaro akakura zvokuti anotdza kupinzwa chombo nomurume. Pane chitubu chomukadzi panhu pokuti kana ukada kupinzwa nemberi kana neshure kana kuvata nedivi wosimudza gumbo murume opinza. Chero maititire awada zvinokwanisika. Saizi yemagaro hainei nazvo. Ukaenda kuzvipatara munyika dzese uchaona vanhukadzi vane mimba vakakora zvokuti vachiuya kuzovhenekwa. Zvinoreva kuti pane murume waakavata naye kusvika aita mimba. Usaita nyaya nokuvatana nomurume pazaisi yemagaro.
Asi hwisisa wega kuti kuita mumhu mukurusa zvinokonzera kuti uzokwanisa kuita DIABETES kana wati kurei pazera. Chigwere ichi chiri kubatwa nevakawanda uye chinouraya vakawanda. Dai wazama kuderedza muviri zvinova zvinozokubatsirawo pakunatsoiswa. 
9 Ungabata chirwere here kana ukas***wa nomurume ane mubobobo zviri zvemushonga? Kana zvichiita kuiti uiswe, zvinoitazve kuti ubate zvigwere zvese zvine munhu wacho akuisa. Kana akakuphekera kondhomu zvinoita nani, asi iwe dai warega zvokuhura uye kureva nhema kuti munhu wauri kuhura naye ingari yokuti ane mushonga. Hakuna chinhu chinohi mushonga wekuhura nawo. Munhu wese anohura nokuti ari kuda kuhura, kuzhe kwekuti wabatwa chibharo. Kana wabatwa chibharo enda undoudza mapurisa munhu asungwe, kwete kungoti ane mushonga. Hakuna mushonga wakadaro. 
10 Ko kana taroorana ndinofanira kuita nhumbu kwapera mwedzi mingani? Zviri kwamuri kuti munoita nguva yakadii musina kuita mimba. Mazuvano mima ndeyokutosarudza kuti toita riini. Chikuru ndechokuti mune mari yokuriritira mhuri yenyu here. Kana musina imboshandai muise mari kuBANK mozotanga mhuri mari yavapo.

Hakuna mutemo unoti tangai mhuri kwapera nguva yokuti, asi udzai mhuri dzenyu kuti moda kumbomira muwana nguva yokunakirana mega pasina mwana. Usazvinetsa nenyaya dzisina basa. Hakuna munhu anoudza umwe kuti chiita mimba. Zvaaitwa kare kare sekuru vako vasati vazvagwa.
11 Ndibatsireiwo. Murume wangu akaenda kuSouth Africa ini ndokusara nevabereki vake. Baba vake vanopota vachiuya kuBedroom kwangu vachindikwira. Ndingaitawo sei? Ko ndikaita nhumbu ? Usataura nyaya yokuti baba vake vanopota vachiuya kuBedroom kwako. Iwe kana vauya ndiwe unovabvisira bhurugwa. Hauna kutaura nyaya yokuti banokufosa kuvhura makumbo. Ndiwe wega unovavhurira ivo vongokurhoja mese muchiwirirana. Sakamese muri nhubu. Hazviiti kuti wakambovata nomunhu, uku wozovata nababa vake. Hazviiti kuti munhu avate nomuroora. ndiyo inohi ABOMINATION iyoyo. Mangofanana nembwa dzisingahwisisi zvokukuita. Saka zvawataura zvemiba zvinoreva kuti hamusi kushandisa makondhomu uye iwe hausi kumwa mapiritsi. Uri kuita zvounhunzvatunzva chaizvo. Funga pachauya murume wako kuti achahwa sei kana aziva kuti mukadzi wake anovata nababa vake.

Chokuita ndechokutaura natezvara wako iyeye womuudza kuti akakupindira futi unoridza mhere kusvika raini rese razviziva uye uchamusungisa. Uchaona kuti haadzoki. Uwewo kana uchida murume wako asi zvichikunetsa kusagaroiswa, udza murume apote achidzoka uye fanoshandisa maoko. Iwewo pota uchienda kumurume wonoita mazuva matatu kana vhiki uriko. Zvauri kuti izvi kutsveruka. Siyana nazvo.
12 "Mhata" ine matinji yakamira sei Sori hakuna "Mhata" ine matinji. Matinji anoita pa Mheche. Mhata basa rayo kubudisa svina mumuviri. saka hazviiti kuti paite matinji.  Une makore mangani? 
13 Unoona sei kuti mukomana wako anokuda?  Hazviiti kuti zive kuti mukomana wako anokuda musina kudanana nguva refu, sokuti makore maviri. Unopedzisira wava kumuziva mafungire ake, maitire ake, nezvaanokuitira, uye kuti kana uchitaura naye anokuterera uye anokuudza zviri pamoyo pake. Mese munoshamwaidzana.

Asi zvadaro hazvirevi kuti hamuzorambani. Munokwanisa kuganganisirana mugoramana asi kana mange mune rudo chaigo, mukazosanga chero papera makore munokwanisa kuhwa hana kurova ne EXCITEMENT yokuonana. Kana maimbovatana munozviwana zviri nyore kuvatana, zvikuru kana mukadzi ariye akaramba murume asi murume aimuda. Mukangotaudzana munopedzisira modanana futi.

Ndoosaka zvichinzi usadanana nomunhu waunoziva kuti aimova muLONG TERM RELATIONSHIP. 
14 Kuvatana musango kwakamira sei?  Kana mafunga kuvatana musango, hwisisai kuti munokwanisa kuonekwa nevamwe vanhu uye munokwanisa kusangana nemhuka dzomusango dzinokuvadza. Munokwanisazve kurumwa nembwa dzevavhimi. Kana huri usiku chenjerai nyoka.

Pasina zvese izvi, kuvatana musango chinhu chinodakadza chaizvo zvokuti kana makaroorana paya potai muchimbozviita. Zvinoitisa zemo guru nokuda kwekuti zvinoonekwa sechinhu chomusikahwa kana kuti unhubu. Chinhu chakanaka kuti mupote muchivatana panzvimo dzakasiyana siyana. Kwete mumba chete kwete pamubhedha chete.
15 Chombo chinonaka here kana murume achipinza mukati?  Chii chinonzi kunaka?  Kana une zemo rakakwirira, murume paanopinza chombo, pakupinndwa nacho ipapo panoita nguva tingati ma SECONDS kuda matatu yaunohwa muviri wese kunakigwa chose chose nokupinda kwechombo chokuti wega unotosimudzira chiuno kuti chombo chigare zvakanaka mukati. Kana murume ari shure wakafongora, unohwa kuda kuti anatse kupinda.  Zvinonaka.

Kozoti apinza, hazviiti kuti apinza mese mongoti zii. Chiuno chega chinokufosa kuda kukoirana. Murume akangopinza unohwa kuda kuti ngaachikoira. Akatanga kukoira unonakigwa zvokushushikana fungwa kusvika wanotanga kuchemerera wega muviri uchidavira kuti usi kuiswa zvinonaka.

Hazviiti kukwanisa kutsanangura manakire echombo asi chikwadi ndechokuti chinonaka uye chinovaraidza, uye mukadzi anonakigwa kupfuura murume kana wawana murume ane njere.

Kana une mufaro unoda kuiswa.
Kana une nhamo inokushusha ukaiswa zvakanaka unombotonhodzwa moyo kwenguva.
Ukamboitigwa zvinotyisa sokuti wabheuka nemota, kuiswa kunobatsira RECOVERY nokuti kunokuyeuchidza kuti uri mupenyu.  
16 Zvinoita here kubaiwa chibereko pakuvatana? Pamwe ndohwa sokuti ari kubaya paasingasibayi Chibereko hachisi mukati mechutubu, asi kuti mukova wacho uri muchitubu. Mukova wacho kaburi kadikidiki kasingakwani kana penzura. Unokwanisa kubaiwapo zvichibva kuti muri kuitana sei asi haungazivi kuti ari kubayapo. Kana murume akanogofa paasingasigofi pasina kujaira kugofiwa unohwa kunaka kwacho kwakasiyana. 
17 Ini ndine dambudziko rangu mukadzi wangu haafariri bonde asi ndinoita zvose during foreplay. Ndakazosvika pakumuudza kuti ok iwe we kana wanzwa kuti urikuda bonde wonditangawo ndobva ndaziva nokuti nguva dzose pandinoti ndoda bonde anongoti I'm not in the mood. Asi kusvika parizvino haasati ambonditi ndoda bonde saka zvinoreva here kuti haridi bonde mukadzi wangu kana kuti ane spiritual husband kana iriko? Ini zve kutsvaka hure handidi ndoda mukadzi wangu ne moyo wose asizve bonde ndinorida. handizivi kuti ndodii takaitaura nyaya iyi kakawandisa asi hapana chachinja, moyo wangu unogwadziwa. togona kuita 2 months pasina bonde.  Zvinokwanisika kuti pane chikonzero chausingadi kutaura nezvacho kana kuti hautochizivi. Vanhukadzi vashomanana vasingadi zvokuvatana izvi. Kuvatana kunofadza moyo uye kunoderedza kupopotedzana mumba. Ukaona mukadzi anogaropopota muraini, ingari yokuti haasi kuguta mumba.

Kana mune mwana ari pasi pemakore maviri, zvinokwanisika kuti mukadzi wako ane chigwere chinohi Post-Natal Depression. Zvinokwanisikazve kuti pakuiswa mukadzi wako haanakigwi nazvo, kusiri kuti imhosva yako asi kungoti kune vanhu vasinganakigwi nokuvatana. Vanhu ava vashoma zvokuti mhomho yese inonakigwa nazvo haihwisisi kuti sei munhu achishaya kunakigwa nechinhu chinonaka kudai.

Kotizve kana wakambomuhurira akatadza kukuregerera mumoyo make. Zvinonetsa kuti ade kuvata newe. Kotizve kana iye akamobatwa chibharo kare , kana kuti akabvisa mimba, kana kuti akaona chinhu chinotyisa chichitwa kumunhukadzi ari mwanana. Zvese izvi zvinokanganisa mafungire ake panyaya dzokuvatana.

Endai kuProfessional Counselling, kwete zvaana tete vanongoti kumwana wavo "Enda undoiswa kaviri pazuva" vasingahwisis kuti dambudziko chi. 
18 Chibereko chinosukwa nomushonga upi?   Chibereko (Womb) kana chichifanira kusukwa chinosukwa nemaitire anohi D and C anoitwa kuchipatara chete. Hakuna mamwe masukire aungaita chibereko. Kana uri munhu asina njere kana ruzivo, uchaudzwa nevanhu vanoda mari kwauri kuti uvape mari vagokupa mushonga wekusuka chibereko. Vanodaro nokuona kuti une njere shoma chose asi hwisisa kuti mushonga wavachakupa kana ukasachenjera unozvikuvadza nawo. 
19 Mukadzi wangu ane ndebvu. Chingava chinhu chakaipa here?  Hapana chinhu chakaipa kuti mukadzi aite ndebvu. Kune vanhukadzi vakawanda chose vane ndebvu dzinotoonekwa, zvikuru vati kurei kupfuura makore 35 uye kurudzi gwevachena kana maIndhiya.

Anokwanisa kunopiwa mushonga wekuti vhudzi rekumeso riite shoma asi zvinobv pakuti iwe murume wake unomuona sei uye kuti iyewo anozviona sei. Asi hapana dambudziko rokuti zvingahi zvine basa rei kuva nendebvu.
Kuvata nomurume anongodawo zvinoita vamwe
Kuzvara anongozvara zvinoita vamwe
Kubika anongobikawo zvinoita vamwe
Saka damudziko hatina naye. 
20 Bhinzi yomunhukadzi inofanira kureba zvakadii?  Bhinzi yomunhukadzi hazvina basa kuti yakareba zvakadii nokuti basa rayo kunakira muridzi wayo. Haina rimwe basa.

Saka kureba kwayo hakunawo basa, asi kungoti vakawanda vari pakati pe 5 mm kusvika pa 30 mm tichitarisa kana imire. saka tinoona kuti dzakatosiyana chose asi vese vanongonakigwa nadzo zvakadaro. Iwe dzidza chete kunakigwa neyako.  
22 Ndakaroogwa kwava nemakore matatu asi mwana hatina. Zvakaonekwa kuti murume ndiye ane dambudziko. Tingaitawo sei.  Kana zvaonekwa kuti murume ndiye asina mhodzi dzakakwana kana kuti anadzo asi dzakaremara, munokwanisa kupiwa mazano okuita kuchipatara ikoko kwamakaudzwa kuti ndiro dambudziko.

Zvokuita zvishoma asi kazhinji murume anozokwanisa kupa mukadzi urume hunokwanisa kuita mimba, saka ndeyokuramba muchiita basa kwete kuregera.

Chimwe ndechokutarisa kuti chikondero chedambudziko iri chiri papi. Ndezvokuzvagwa nazvo here kana kuti pane imwe nyaya.

Koitazve kuti mutarise nyaya dzokutora mwana kubva kunherera. Kune vana vakawanda chose vasina vabereki Tarisaizve ikoko. Pamwe munoona kuti kana pamba pava nomwana munogadzikana hana moita mimba. 
23 Chi chinonzi kunyenga mukadzi?  Mukomana kana akasangana nomusikana anomuyevedza uye ari munhu anotaurika naye, mukomana anotanga nyaya naye kusvika aona kuti musikana anomuhwissisa. Kusangana kwakadai kunowanzoitika pagwendo kana kuti pamuchato, kuChechi, kubasa, pachikoro, kana kuti munongosanganawo henyu pamwe.  Kana mune mafoni musikana anokwanisa kubvuma kupa mukomana nhambha yefoni yake.

Zvadaro mukomana anozotumira mashoko ekutaudzana kumusika, musikana anokwanisa kutanga kupindura kusvika pokuti mukomana anokumbira kuti vadanane pauviri hwavo. Kukumbira kuti vaite mukomana nomusikana ndiko kunohi paChikaranga, KUNYENGA.

Unowa musikana achiti,
 " Akandinyenga ndikamuda."
"Akandinyenga ndikamuramba."
"Akandinyenga ndikamuudza kuti ndiri kufunga"
24 Mushonga wekurapa siki unowanikwepi?  Siki inoitiswa nokuvata nemahurerume/mahurekadzi. Hure munhu anovata nemunhu waasina kuroorana naye uye zvikuru achivatazve nevamwe vanhu.

Siki chigwere chechihure. Zvigwere zvechihure zvakawanda asi pachivanhu chese chese chinongohi siki. Kana chiri chigwere chinouraya chakaita se HIV chinohi siki asi chozopiwa rimwe zita futi sokuti NJOVHERA.

Mushnga wesiki kuti wafungira kuti wabata siki, wokasira kunorapwa kuchipatara. Ukanonoka unokwanisa kuzotadza kurapwa. Zvimwe zvezvigwere izvi zvinouraya uye zvinotadzisa kuita vana. 
25 Chii chinonzi kubata mukadzi chibharo?  Chibharo pachirungu i RAPE. Kumanikidza mukadzi kumuisa iye asingadi. Kubata mukadzi chibharo pamutemo kunosungisa zvokuti munhu anoenda kujere makore akawanda.

1 Kubata mukadzi mazamu, magaro dzimwe nhengo dzomuviri wake hazvibvumigwi.
2 kubvisa mukdzi bhurugwa asingadi hazvibvumigwi.
3 Kufosa muadzi kukubata chombo hakubvumigwi
4 Kufosa mukadzi kumupinza chombo muchitubu, kushure, kana pamwe hazvibvumigwi

Hazvinei kuti mukadzi wako here kana kuti musikana wako kana kuti ishamwari kana kuti munhu wausingazivi.

Kana mukabvumirana kuti upinze chombo mumukadzi, mukatanga kukoirana, iye akachinja mafungire akakuudza kuti haachadi. Unofanira kubvisa chombo mukati make. Ukaramba anokwanisa kukusungisa uye unokwanisa kunoita makore mujeri.

Mazuvano kune mafoni anokwanisa kuRHEKODHA mashoko amunotaurirana zvokuti mapurisa akahwisisa kuti mukadzi akakuudza kuti haasi kuda iwe ukaramba uchiita, unoenda kujere nguva refu. 
26 Mushonga wekubata mukadzi achihura unowanikwepi.  Mushonga wekubata mukadzi achihura unowanikwa kunowanikwa mushonga wekubata murume achihura.

Wadireiko kuti mukadzi wako ahure ugomubata. Zviri nani kubata mukadzi wako zvakanaka kuti asafunga zvokuhura. Hazvinetsi kubata mukadzi/murume zvakanaka. 
27 Chii chinonzi runyoka Hakuna chinhu chaicho chinohi RUNYOKA. Iri ivara rinoshandiswa kutyisidzira varume kuti vasavata nevakadzi vevanhu. Zvinohi mukadzi wanhingi ane runyoka zvofungwa kuti ukavata naye unonamirana naye kusvika murume wake auya. Idzi inhema. Hakuna chinhu chakadaro chinoitika. Vanhu vanonamirana kana mukadzi aita inohi MUSCLE SPASM otadza kurerusa muviri pakuiswa. Murume otadza kuvhomora chombo. Izvi zvinoitika munyika dzese dzepasi rese uye hazvinei neRunyoka. 
28

Monday, 10 August 2015

Munhukadzi Kuzvidzidzisa Kutunda Pakurhojewa

Uyu mubvunzo wabvunzwa asi nokuti mhinduro yacho ihombe ndati zviri nani ndise zvese mumbvunzo nemhinduro pazvo zvega pane kuzvinyora pamibvunzo nemhinduro.

Muvunzo:

Nhai Mai Chibwe, ndine dambudziko rokuti handina kumbotundawo pakuvata nomurume. Ndinohwa vamwe vachiti vanotunda asi ini handizivi kuti zvinoitika sei uye kuti ndingazviitawo sei. Ndinoda chose kuvata nomurume wangu uye ndinonakirwa nazvo asi handina kumbotunda pazviri.

Imwezve nyaya ndeyokuti ndikakwira murume, ndinoti ndikaita chikapa ndinokasira kuneta zvokuti ndobva ndangorega murume oita ega.

Ndingaitawo sei.?

Mhinduro?

Kunakigwa nokuiswa kuri mufungwa yomukadzi, kwete pazviito zvomurume 

Munhu wese anonakigwa nezvaakadzidzra kunakigwa nazvo, Vanhu vakawandisa 85% yevanhukadzi vese vanozvagwa mupasi rese vanohwisisa chose nyaya yokuzvibatabata namaoko kusvika wazvitindisa wega pasina kana murume. Maitire awa anokudzidzisa zvinokunakira nezvisinganyanyi kunaka. Vakawanda havapinzi chinhu mukati mechitubu asi kungizvikwizirira bhinzi nematinji kusvika watunda. 

Munhu wese paanozowana murume anenge ava kuziva zvinokwanisa kumunakira obva azama kuita zvimwezvo nomurume. Chinonetsa ndechokuti munhukadzi anoda zvinokwiza bhinzi. Munhurume anoda zvokupinza chombo, saka kuti muenzanise zvonetsa. Imwezve nyaya inonetsa ndeyokuti vanhurume pakuvatana vanototi vatunde urume chero zvodii. Vashomanana vanotadza kutunda urume asi chinenge chichitori chigwere.  Vanhukadzi vanotanga kutunda (ORGASM) vari vanana (below 20) vashoma. Vakawanda vanozotangira kumakore ari kuma 27 zvichikwira. Hazvirevi kuti unenge usinganakigwi. Unonakigwa chose asi hausviki pachinhanho chokutunda.  Unongozoti umwe musi zvoitika wotozogaroita asi kwete mazuva ese. Unokwanisa kuita kaviri kana katatu pavhiki. 

Kumadziro okumusoro uri mukati mechitubu pane panodarika dzimwe zvimbo kuzvimba kana waita zemo. Panhu apa panonaka kukwiziwa kupfuura dzimwe nzvimbo. Panonakazve kuti murume apinze chigumwe agokwenyerera. Kana usina kumbozviitwa udza murume akuite kwete nhasi chete asi mangwana nakusweramanngwana kusvika wawana makwenyere anonaka. Panonakazve kana murime achinogofapo nechombo pakukoirana kwenyu. Panhu apa panohi nechirungu G-SPOT. Bhinzi neipapa ndizvo zvinonaka kupfuura pamwe pese saka kana uchizama kutunda pabasa wanza atteNTIon panzvimbo mbiri idzi. 

Apa kutunda kwatiri kutaura ndekwekusvika pa ORGASM kete kuti pane mvura kana chimwe chinobuda. Wega unohwa muviri wese kutenderedzwa kuita sewoda kufa kuri kunakigwa. Unotadza kuwana CONTROL yomuviri wako kweminuti imwe kana mbiri, sezvinoita murume achikutundira. Koitazve vamwe vashomanana vanototunda zvokubudisa mvura asi isiri weti panguva iyoyo. 

Kana uchida kudzidzira kutunda (kwete zvokubudisa mvura) tanga nokuhwisisa kuti bhinzi yako ine mudzi unopatsanuka woti umwe uku umwe uku buru rechitubu ropinda napakati. Ndizvo ichiona kuti kukoigwa nomurume kunoita ukwiziwe madziro echitubu mukati zvokunakura izvo chombo chomurume chiri kukwizirira mudzi webhinzi.

Chihwisisazve kuti mudzi uyu unotanga uri umwe chete pabhinzi chaipo, wosangana neburu rechitubu wotsemuka yoita midzi miviri. Ukatonona une zemo, ukapinza chigumwe muchitubu mako ukatsvanzadzira mukati kumadziro ekumusoro kuri DIRECT pasi pebhinzi unohwa pakazvimbirira ipapo. Kana ukapakwenyerera ipapo unokwanisa kukasira kutunnda. Zvino toti uri kuiswa nomurume, kana ukamufongorera asi usina kunatsokotama chombo chinopfuura chichikwiza panzwimbo iyi panenge pakazvimbirira kuita bundu.  Unokwanisa kukasira kutunda.


Kana uchida kuti murume agofe ipapo chaipo nechombo. Vata nedumbu woisa piro pasi pechiuno kusimudzira chiuno. Murume wokukwira achibva shure wokutanyanga wopinza chombo. Ukasimudzira zvakanaka chombo chinonogofa chaipo pakati pemidzi yebhinzi zvokuti akasakukasirira haunonoki kutunda kana uri munhu anokwanisa kutunda. Hatisi tese vanhukadzi tinogona kutunda, vamwe vanononoka kutanga toti kumakore apfuura 30.

Totizve kana wakapakicha makumbo ako pamafudzi emurume, Kana ukasimudzira chiuno zvinokwanisika kuti murume pakukoira andotofonya pabundu iri zvinonaka chose zvokuti unokwanisa kutunda. Totizve iye murume kana ari munhu anofarira kukusveta bhinzi, akati uku ari kukusveta bhinzi uku ari kukukwenya pbhundu iri mukati mechitubu, Haunonoki kutunda. 

Totizve uri pamusoro pemurume wakatanyanga murume unokwanisa kuti ukakoira murume ukaneta zvawataura unokwanisa kuita sowogara murume asi wakasimudzira chiuno kuti pave ne GAP pakati pako nechiuno chemurume kuti akwanise kukukoira. Ukaita sekurerekera shure murume anonogofa pabundu riya wohwa kuwedzera kunaka. Saka unopota uchiti ukarerekera mberi ukareregera shure, ukati twi, uku murume achogofa pakasiyanasiyana mukati mako.

Nyaya chaiyo inoita kuiswa kunyayonaka kurerusa muviri (RELAX) kuti uite zvaunoda pakuiswa. Ukuwo murume okunonokera kukutundira, Ukuwo iwe woisa funwa yese pekutevera chombo nezvachiri kuita. Davira kuti uri kuiswa nomurume waunoda kwete kuomesa muviri. Rega muviri unakigwe nazvo. Kana zvichinaka, usaruma mazino kuti usaita ruzha rega ruzha guitike. Munhukadzi wese anochemerera nokuti zvinonaka. Saka iwe unodirei kunyarara. 

Imwe nyaya dzidza kushinya chombo. Kana chitubu chanyorova chombo chero chezaizi ipi chinokwana asi madziri echitubu anoita COLLAPSE pachombo zvokuti pakupinda chombo chinovhura chitubu, pakubuda chitubu chinovharika shure kwechombo. Ndizvo zvinoita kuti kukwizirana muchikoirana kunake. Zvino munhukadzi akadzidza kushndisa masuru yechitubu, anokwanisa kushinya chombo zvokuti murume pakukoira anotadza kungoita zvaanoda. Ukahwa achimhanyaisa woshinya chommbo kuti aderedza sipidhi yake, Ukahwa achinonoka woregedzera kuti awedzere sipidhi. 

Ukaziva kuti oda kutunda, iwe uchida kuti atunde wotanga kupomba chombo Paanonotanga kutunda chaipo womuti chombo kwiii zvokti haakwanisi kukoira. Kana uri pamusoro wonatsogara zvokuti chombo chese chinopinda womushinya kuti asakwanisa kuita chimwe chinhu. Anokusiira urume hwese hwaanahwo.

Vanhukadzi vakawanda vanodzidza kuzvinakira pakudhonza matinji. Unopedzisira waziva kuti zvinhu izvi zvinonaka kuzvibata wobva wajaira kugarotamba nazvo wega.

Saka apa tiri kuti unofanira kudzidza wega kutunda wozozama kuita uchiiswa nomurume. Zvokuneta zvawataura kuti unoneteswa nokukoira murume kana uri pamusoro, kusajaira kukoira murume. Purakitiza mazuva akawanda. kana kutoudza murume kuti kumukwira kunonaka kuti agogaroda kuti umukwire. Varume akawanda vanofarira kuziva kuti mukadzi ari kuda kumukwira nokuti zvinoratidza kuti iye, mukadzi anonakigwawo nazvo. 

Ichi chidzidzo chikuru pamunhukadzi nokuti pamwe tinogunun'una pakusanakigwa nokuvata nomurume asi dambudziko risira pamurume ega. Iwe munhukadzi ziva zvinokunakira ugodzidzsa murume kuita zvaunomoita uri wega. Varume hazvivanetsi nokuti kana murume ari ega anongozvikoira maoko obva atotunda urume. Kana azova nomukadzi akapinza chombo mumukadzi anongokoirazve semaitire aanoita maoko ake. siyano yemaitire ishoma. Chakangosiyana kuti mukadzi anodziya muviri zvinowedzera kumira kwechombo uye kuti mukadzi anochemererawo kuratidza kunakigwa, zvinova zvinopa murume zemo rakawedzera. 

Isu ndisu tine zvakasiyana pakushandisa maoko nokushandisa chombo. Saka zvinonetsa kuenzanisa kana wava pachombo. Asi kana murume ari pamusoro mukadzi anokwanisa kuti uku murume ari kumukoira uku iye ari kuzvikwizirira bhinzi kuti akasire kutunda. Murumewo akazvibata kuti kukwiza bhinzi kunokutundisa, anokwanisa kudzidza maitire acho opota achikubatsira. 

Murume haakwanisi kuita zvaasingazivi. Vanhukadzi havana kufanana saka chero akamboroora umwe mukadzi, usafunga kuti anoziva zvinonakira iwe. Vakadzi vvanotundiswa nokurhojewa nechombo vashomanana vasingasviki 30% mupasi rese. 

Kutunda ZveFAKE:
Kune vamwe vakadzi vanoti kana akaona kuti murume ari kukoira zvinobhowa, Sokuti murume anongoita zvimwezvo zuva nezuva, mukadzi anongopedzisira ongonyebera kuti anakigwa akatunda kuti murume akasire kupedza zvokubhowekkana zvipere. Zvinohi mahure emari uye aya anohi maSMALL HOUSE inyanzvi pakunyebera kutundiswa nomurume, zvinova zvinopa murume manyawi kufunga kuti anogona kurhoja asi iye asingagoni.

Iwe mukadzi wemumba zama kuhwisisa kuti ukatanga nyaya yeFAKE iyi watozviisa pakaoma nokuti muru haachinei nokunakigwa kwako nokuti uri kutaridza kunakigwa kusipo. Iye haangazivi kuti uri kunyebera uye haana chingamufungisa kuti uri kunyebera. Kana usina njere uye uri munhu asingagoni kuvaka musha, ita hako zvekunyebera kutunda izvi. Ndiwe uchaita dambudziko nazvo. 

Zvinoitigwa kuti murume afunge kuti ishasha pabasa. Ko kungomukurudzira kuita shasha chaiyo pabasa zvakaipei.  Chinonetsa vamwe vedu panyaya iyi ndechokuti tinosvoda kutaura nyaya sezvairi nomurume. Dzidza kuti kana muri vaviri nomurume wako unogona kutaira mashoko anosvodesa kana une vamwe vanhu. Sununguka kutaura nokubata murume nhengo dzese dzomuviri wake, nokumuudza kuti uri kuda kuiswa izvosi kana kuti kana apedza zvaari kuita ngaauye muisane. Usangomirira murume. 

Kana zvichikunetsa tanga nezviroto. Udza murume kuti warota achikuita izvi neizvo. Wochiisa detail yacho. Mava kunovata wochimuudza kuti unoda mumboita zvakarota. Unokwanisazve kutanga nyaya dzinosvodesa pa WhatsApp nomurume ari kubasa. Mutumire mwadhi inomisa chombo. Varume havanetsi kumisa chombo. Akangofunga zvokukurhoja otomira chombo.  Kana akakupindura muudze kuti ngaapfuure achitenga TAKE away mugodya mugokasira kundovata nhasi nokuti panhu pari kuvava nokumirira. Zvadaro chigara uchitaura nyaya uchimutsanangurira zvaunoda. 

Zvokunyebera kutunda hazvina kwazvinoenda. Siyana nazvo.

Chiyambiro:
Asi hwisisa kuti varume vakawanda vechiZImba vanotya bhinzi. Vanofunga kuti ine zvainazvo zvinokuvadza murume. Zvokuti kana yako iri hombe, murume wako anokwanisa kutyiswa nayo. Kana uchida kuvhundusa murume wako iti paya mapedza kuisana wotora UNDERWEAR yake wozvipukuta nayo. Kana murume wako akakurira mumhuri yaiita zvemishonga anokasira kukufungira uroyi, izvo iwe wanga wangokangamwa kugadzirira tawero. 

Murume wechiZimba anonetseka panyaya dzese dzinowanikwa bhinzi yemukadzi. Kutoita vekudzidzisa tega isu varidzi. Unohwa murume mukuru achiudza shamwari dzake kuti mwana ari kugwara nokuti pakuzvagwa akagunzva bhinzi yamai vake. 

Kusatoziva kuti kushamwaridzana nebhinzi yomukadzi wako mumba ndicho chinhu chikuru.  


Udzai vamwe!!!!!

Friday, 31 July 2015

Kusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nevasina

Ndoda kumbotaura nenyaya yokusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nekwevasina kuroorana. Tigotarisazve kuti zviri nani kuroorana here kana kuti kwe kana tichingova panyaya yekunakigwa nokurhojana chete chete , tisinei nedzimwe nyaya dzakaita sokurera mhuri kana kuvaka musha, zvinozikamwa kuti kuroorana kuri nani.  Saka nya iri pano ndeiyi:

Kuvata nomurume/mukadzi wako
Kuvata nechikomba kana hure
Kuvata nomukomana/musikana wako
Kubikisana mapoto

Zvakasiyaneyi panyaya yokurhojana chete chete?  Ndiyo nyaya iri pano.

Kana ukatanga kudanana noumwe munhu zvorudo chazvo, unoti ukamufunga wotohwa mudumbu chaiko, uye hana inovhunduswa nazvo. Unovata fungwa dziri pamunhu iyeye uye kurota unorota unaye upenyu huchiratidza kuva hwakanaka chose. Ukapepuka fungwa dzotodzokera pamunhu uya wobva washaya hope.  Kana ukada kufambafama uri wega unongofunga munhu iyeye chete chete.
Foni yako ukatanga kuishandisa kutaura naye nyaya dzacho hadziperi uye hapana chadzinoreva. Kungohwa hwi rake chete zvinokufadza moyo.  Unohwa kufara norudo gwako nomunhu uyu.  Zvese zvaanotaura chero dziri nhema unongofunga kuti ichokwadi. Pese pese paunoona akakunyorera kuti LOVE unohwa kufara chose chero pari pa WhatsApp, TEXT, Email, chero papi zvapo. Kungofunga kuti anondida zvinofadza.

Kozoti kwapera kana mwedzi miviri muchidanana mukomana anobva atanga kukuudza nezviri mufungwa make kuti anokuona sei uye zvinomuitisei mumuvuri wake. Ipapo anenge achipota achizvirotera ari kuhope nokukufunga. Iwewo unorotawo uchivata naye kana noumwe murume asina kumeso asi uchiziva kuti ndiye.

Panguva iyi fungwa haishandi zvakanaka zvokuti chero vakuru vakakupa mazano akanaka ezverudo hapana chaunombohwa pane zvavanotaura. Unogaroita zemo uri wega uku unokwanisazve kumbozvibatabata uchifunga uyu munhu uchitomuona mufungwa achavata newe.  Ukasangana naye kumagirosa unohwa kufara moyo zvisingaiti.

Mukomana anokubata kana ruoko unohwa zemo richitanga mumuviri. Akakubhabhadzira magaro kana kukumundikira unohwa muviri wese uchida kuti awedzere. Muviri unoti nditore uite zvaunoda neni asi fungwa inoti iva nounhu usamurega achiita zvaanoda.

Asi pauviri hwenyu munoita EXCITEMENT iri pamusoro yokuti hamuhwisisi kuti moitei nayo.  Muupenyu hwako uchazoda kuva ne EXCITEMENT iyi asi uchiishaya zvinova zvinokuitisa kuti uite zvinhu zvausinadi muupenyu hwako.

Totanga nomukomana nomusikana ava. Kana pakaitika kuti vanovatana zvisiri pamutemo. Pakugadzirira kuvatana kwavo zvinowanzoitika kwe maminitsi mashomanana zvokuti fungwa inokurigwa nezemo vanhu vongoerekana vatoisana vapanana urume ipapo kondhomu hapana, zvigwere hazvina anoziva kuti zviripo here kana kwete. Uya ange ari mhadhara atobviswa humhandara. Jaya riyawo ava murume. Excitement iya yapera fungwa dzadzoka munhu ozvibvunza kuti ndingabata mimba here kana kuti kwete. Ndingabata chigwere hare kana kwete. Ndabuda ropa here kana kuti kwete. Kana abuda ropa kazvinji anoda kuti mukomana azvione kuti pabuda ropa.

Pakuzovatana kunotevera EXCITEMENT yacho haifanani asi kana zviri zvokubira inene iripo. Ukaonana newmukomana unoita EXCITEMENT pamwe inotokutyisa iwe.  Asi mukazobatwa kuti muri kuvata mese nevakuru. Unoshungurudzwa nezviito zvako. Pakaita mimba unotombogwara nokufunganya. Kana Makati ngwarei mukanotenga makondhomu  munoita henyu asi munohwa kunaka chose chose zvokuti mese munofarira kugaroita.  Munoronga kwekusangana muchotoziva kuti mukasangana pasina anokunetsai muchatovatana chete. Mese munozvifarira.

Vechihure:
Koitawo vanovatana pachihure vachiziva kuti ichi chihure hacho. Vanoitawo EXCITEMENT asi ishomanana chinowanda izemo rokungoda kuvata noumwe munhu. Varume apa vanowanda zemo kupfuura vakadzi  iri ngari yokuti mukadzi ane AGENDA yakasiyana neyomurume uyu. Murume ari kungoda kubvisa zemo mukadzi ari kuda chimwe chinhu chaari kutenga nokuvhura makumbo.  Pakadai varume ndivo vanoita EXCITEMENT kwenguva dikidiki. Panguva iyoyi mukadzi akamuti bvisa mari anobvisa okwira hure. Pamwe hure rinodawo kurhojewa pamwe haridi, hakuna unoziva. Kana rapiwa mari rinobvisa bhurugwa murume oripa urume. Nyaya yapera.  Kungohi vhura chitubu ndiise urume ndigokupa mari.  Hapana rudo hapana chimwe chingahi chiripo.

Kuno ku EUROPE kune vakadzivo vanonotsvaka mahurerume vekuvarhojera mari.  Mukadzi wechikuru anonotsvaka murume wechidiki ane simba pakurhoja omupa mari vorhojana. Murume ari pabasa mukadzi ari pakunakigwa. EXCITEMENT yavo haina kufanana.

Kune varume vaya vasingagoni kunyenga vakadzi  vanoti kana akavata ne hure kaviri katatu otoona sokuti ane rudo nehure racho. Ndiye anoita EXCITEMENT pakadai asi mukadi uya haanei naye. tinohwa vakawanda vanoda kutoroora hure raanoziva kuti iri ihure. Iri ngari yokusagona kunyenga uye kushaya CONFIDENCE.Zvichikomba nomukadzi wemunhu.
Kunokwanisika kuita chikonzero chokuti mukadzi wemunhu anohura nechikomba pasina zvekupanana mari kana chimwe chinhu asi zviri zvokungodawo kuwana wekuvata naye panguva iyoyo. Zvinoitika kune vakawanda chose. Kana mukadzi wemunhu ane nyaya dzaanoshushikana nadzo mumba anokwanisa kundodziturira kushamwari rume. Kana shamwarirume iya ikaterera ikaratidza kuhwisisa vaviri ava vanokwanisa kuvaraidzana nokurhojana. Kana murume uye ane mukadziwo vanokwanisa kutodanana zvechivande asi uku vane mhuri dzavo. Vanhu ava chivande ichi chinovaitisa EXCITEMENT yakawanda kupfuura zvokumba. Zvakafanana nembavha Mbavha inoita EXCITEMENT pakuba nokutadza kubatwa zvokuti inodazve kuba.

Murume uyu anoziva kuti mukadzi waanaye akavata nomurume wake madeko uye azere urume izvozvi asi anomurhoja zvakadaro agonakigwa kupfuura manakire emukadzi wake iri EXCITEMENT yokuba iyoyo. Mukadziwo anonakigwa nokutorera umwe mukadzi murume, kuba ikoko. Zvinomuitisa EXCITEMENT  yakawanda kupfuura yokumba kusina wemakwikwi naye.

Vanoudzana rudo vachipanana zvinhu vachitumirana maTEXT anofadza chose asi chokwadi ndechokuti vakabatwa hapana pakati pavo anoda kusiya mhuri yake achitevera umwe saka rudo chaigo huri kumba apa inongori EXCITEMENT yokunakigwa nokuba.

Zvinokwanisika kuti vakahura kwenguva refu EXCITEMENT IYI inopera voregera. Vanhu vakawanda vanohura vane varume/vakadzi vanoita nguva shoma vorega.
 Vanhu ava vakangotanga kudanana zvemoyo, panoita nguva yavanowedzera kurhojana zvokuti zuva nezuva, asi nguva iyoyi ndiyo ichaitisa kuti mafambire avo afanane neekumba zvovabhowa vobva vasiyana.

Zvinonzi vakawanda vansangana kumabasa. Zvoitika kuti vanhu vane mhuri vanohura vanodai:
Tichitarisa nyika ye USA nechihure chevane mhuri
Varume
Vakadzi
Vari mumuchato vanohura
60%
54%
Vasingahuri asi vachida kuhura dai vasingazobatwi
74%
64%
Vanorambana umwe ahura
35%
35%
Vasingaramba asi vachizikwanisa kufarazve
22%
22%
Pane vanohura, vanohura nevanoshanda navo
60%
60%
Kuhura uchibva mumba kunoita nguva yakadii nomunhu umwe chete.

Chinhu chikuru chinoita munhu achirega kuhura nomunhu iyeye kubatwa kana kuzikamwa kuti uri kuhura naye zvoreva kuti EXCITEMENT hapachina.
10% one day
40%  5wks-12 months
20 % 12 months – 2 years
30% long time
Saka apa tinoona kuti tese vakadzi nevarume panyaya dzokurhojana tinoda zvine EXCITEMENT pazviri zvokuti munhu anokwanisa kusiya mhuri yake achindohura noumwe munhu anosiyawo mhuri yake. Asi chikonzero chekuhura kwevakadzi chakasiyana nechevarume. 

Kurhojana kwevanobika mapoto:
Kubika mapoto kugarisana mukadzi nomurume musina kuroorana zviri pamutemo. Kana makatanga muri mukomana nomusikana mukadanana zvinozikamwa musati matanga kugara mese, muchaona kuti magarire enyu haana kusiyana nevakarorana.  Tichatarisa vakaroorana kuti vanozvifambisa sei. Chakangosiyana ndechokuti imi hamuna tsamba yomuchato. Ukaterera vemapoto vachitaura unorohwa achiti uyu murume/mukadzi wangu sezvinongoitawo vakaroorana.

Kurhojana kweVakaroorana:
Kana mukatanga kunyengana zviri pamutemo mukazoroorana uchaona kuti panoita nguva ine EXCITEMENT yekurhojana pamunotanga kurhojana musati maroorana. Zvoramba zvakadaro, mojairana moderedza kurhojana kwenyu.

Mozotizve maroorana mowedzera futi muchiitiswa neEXCITEMENT yokuti mava mukadzi nomurume. Momboita nguva yokuti kana gore kana kupfuura muchinatsorhojana zvinogutsa uye chero pamadira. Kana pakasaita mwana panguva iyi munokwanisa kuirebesa asi inosvika pakupera.

Zvakatoonekwa kuti munodanana chose nokurhojana zvinofadza chose kusvika makore matatu nehafu apera. Nguva iyi ndipo panotanga kuti mese munofinhwa noumwe. Murume haachaoni zviri pamukadzi zvinofadza. Mukadziwo anoona murume somunhu anogara pamba chete kwete sezvaaita vachiri kunyengana. Anoti akaona murume wake haahwi mudumbu sezvakare. Akataura nomurume pafoni haahwi mudumbu sezvakare, Akahi ngatisangane kuSUPERMARKET haahwi mudumbu sezvakare.

Pamakore matatu nehafu apa ndipo panotangira zvokurhojana nengari yokungoti munogara mese uye makaroorana. Zvangova zvomutemo, chirango. Hapana ane hanya yakawanda nazvo. Unoona kuti panoitawo zuva mukadzi kana murume paanenge ane rino zizemo risingaiti, mombodzokorora zvamaisiita kare, asi mazuva akadai anoita mashoma pavhiki. Mamwe mazuva kungoita zvokutobvunza kuti nhai baba chimwana, ko makaneta here? Tongovata here savanhu vavirigwa pafira bhazi? wotohwa murume oti kana uchida kuiswa chiwana mukana wekumisa chombo ichi chinousimbe nhasi, asi kare aiti akangohwa hwi rako pafoni chaipo chombo twiii. Mukadziwo pamwe akasahi MaiChimwana swederai pano, anongodzimawo rambhi ototasamuka kutsvaka pakareruka kuvata. Wotoita manyawi okuudza murume kuti Ndimutse na sikisi nokuti ndiri kumukira kuSHIFT. Munoonana sehazvanzi nehazvanzi, munhu kupedzisira otozvibvunza kuti sei ndichishaiswa hope nomunhu anoridza magwiriri kudai. Asi kare waiti akangoita sowoswedera kuzasi kotoeredza nokuda kupinzwa chombo.

Kurhojana kwenyu kunenge kwava kwemazuva ese kungoti kisi imwe chete, ruoko gwemurume pamberi pamukadzi, wokwiza miniti imwe chete. Mukadzi obvunza unodei nhasi. Murume oti fongora, Mukadzi otomuka ofongora murume opinza. Kuzoti pa maminiti matatu vese votoridza mangwiriri. Mangwana ndizvozvo mangwana ndizvozvo. Unohwa umwe oti kasira ndiri kumukira kubasa

Kana mukasaongorora nyaya yenyu muchaona kuti pamunozosvika makore manomwe, umwe wenyu anenge afunga kuhura kana kuti atohura kare. Kusiri kuti kumba hakuna chiriko asi kuti mese hamuna hanya nazvo. EXCITEMENT yakatopera kare. 

Hapana chinobuda ipapa. Vanhu ava vari kuzvigadzirira guva remuchato wavo.  Murume uyu akasangana nomukadzi anomusimudzira chiuno anohwa EXCITEMENT iya yakare obva aravira zviri pamukadzi iyeyo. Mukadzi uyu akangotanga kudembadembera rimwevo koronyera raanoshanda naro kana kushamwaridzana naro, akakiswa zvine zvazvinoreva, anohwa mudumbu muya maasihwira murume wake vachiri kunyengana.

Chihure chizhinji chevanhu vaimbodanana chose chinotangira pazvitiko zvemumba panyaya yekurhojana iyi nokuti vanhu tinoda EXCITEMENT pakurhojana noumwe munhu. Iti ukafunga murume/mukadzi wako wohwa mudumbu.  Kana ukafamba gwendo ukanoita vhiki mbri uriko paunodzoka kumba ukangoona murume wako chete, unongoda zvokumubata nokumukwevera kundorhojana unotohwa EXCITEMENT yekare iya. Ndizvo zvinodiwa mumba mune murume nomukadzi zvisinei kuti magara mese makore mangani.

Chinonakidza kuvata noumwe munhu handi kuti munhu iyeye ane chombo/chitubu chakasiyana nechewako, asi EXCITEMENT yokuita zvisiri zvekujairirana.  Mumba usarega muchijairana kusvika panobhowa. Ukaona umwe wako asiri kuita hanya nazvo. Bvunza kuti zvaita sei nhasi.  Kana ane nyaya terera nyaya yake. Mapedza muudze kuti unomuda muchitanga rhoji ine zvainoreva kwete kungoti kasira ndivate.

Zvino mumba munhu ane key yekufambisa muchato zvakanaka munhukadzi. Varume mungangodawo henyu kupindira nyaya asi chokwadi ndechokuti munhukadzi ndiye MANAGER wezvomumba. Mai vemba vakahwisisa kuti ndivo vane kii yomuchato musha unombofamba zvakanaka. Mukadzi akashaya njere hapana chinobuda.

Makore matatu nehafu zvinhu zvinokwanisa kusiyana. Tarisai nguva nemaitire enyu mumba mugare EXCITEMENT iripo. 


Vakadzi:
Mukadzi hwisisa zvinodiwa  nomurume wako woziva nguva yokuzviita. Kuudza murume kuti kasira ndoda kuvata kushaya RESPECT yomuchato wako. Pane zvakawanda zvaunofanira kuhwisisa.
1 Usasiya murume akasvinura iwe uchienda kundovata. Hazviiti. Kwezva murume uende naye kundovata. Kana aramba muudze akumutse paanouya. Kuti murume azive kuti mukadzi ari kuda chose kuiswa. Chero usingadi musi iwoyo, udza murume kuti wakamirira kuiswa kuti iye aite CONFIDENCE yokufunga kuti mukadzi wake akazvipira kwaari.

2 Hapana chikonzero chaungarambira murume kukurhoja kana iye atomboti ari kuda. Kana uchigwara iye anozviziva kuti unogwara. Haakunetsi. Kana uri kumwedzi iye anozviziva, asi akaita zemo wana maitire ekuti abve zemo. Maoko unawo. Varume vanofarira kubatwa chombo nokuchitambisa. Kuti munorhojana kangani mumba ndiwe unoziva. Ukaterera unohwa varume vakawandisa vachiti havaguti kumba nokuti mukadzi haadi. AAH imi zvaita sei. Murume haasi munhu anonetsa kugutsa. Isu tisu tinonetsa uye chokwadi ndechokuti varume vakawandisa havagutsi vakadzi vavo. 

3 Usawana nguva yaunotaurira umwe munhu nyaya dzakadzama dzokumba kwako. Taurira murume wako ahwisise zvinokushaisa mufaro kana zviripo. Asi panyaya yokurhojana, ukadzidzisa murume kuti anonoke kukudiridzira wagona dambudziko rokutanga rinova guru pana ose. Kana musi waakunonokerawo chidetemba utaridze mufaro, womuyeuchidza nezvazvo vhiki yese. Woti Ndiite zvawakaita neSvondho nokuti handizvikangamwi. 

5 Terera murume wako. Kana akataura zvisina musoro usafoya asi kuti bvunza mubvunzo unoratidza kuti uri kuda afunge mamwe mafungire. Murume anopiwa manyawi nomukadzi wake. Gara uchizvibvunza kuti chii chinogonekwa nemahure chandisingagoni in mumba?  Hure munhu ane zvese zvine mukadzi wemumba asi uchaona varume vachiita muraini kundopiwa siki naro vachitoribhadhara mari. Rinombonaka zvakaita seiko zvatisinganaki isu vokumba? Gara uchibvunza murume kuti chii chausina kumbomuitirawo chaanofunga kuti ungaita. Kana akuudza chiswera uchifunga kuti unonozviita sei.

6 Hwisisa kuti muri vaviri chete vanhu vakuru mumba. Kana mukatsamwisana hapana umwe munhu wekutaurira. Kana murume wako angohwisisa kuti hazvina kukufadza zvaaita, chikasira kutanga kutaudzana naye. Kana uriwe wakanganisira murume kasirazve kuripa nechiuno pakunovata. Varume vakawanda kana akabvumidzwa kurhoja anoona sokuti nyaya yapera. Chipinda ipapo mangwana womuti shamwari takatukana madeko asi ndange ndirini ndiri pasipo. Ndodii kuti ufarewo nokukutadzira kwandakaita? Unoona munhu otonyemwerera. Chikasira nekisi ipapo wotomuudza zvorudo womuti akuite muranfda wake vhiki yese, chero chaada unoita. Uchaonawo kuti paanokanganisa anokumbira regerero uye haafungi kuti uchamunyima zvinhu panyaya yacho. 

Varume:
1 Varume ingotangai muchato nokutaurirana kusvika mukadzi ahwisisa zvaunoda. Rega aite MANAGER wezvomumba iwe basa rako ririko uye uguru rokuriritira mhuri nokuda mukadzi wako. Asi hwisisa kuti mukadzi munhuwo anoneta. Mabasa emumba akawanda. Batsira mukadzi wako mabasa. Zvikuru kana achishanda.

3 Kana mukadzi akati hendei tinovata, ndimutse, etc terera zvaari kutaura. Haasi kutaura zvokuvata hope. "Hendei tinovata" zvinoreva kuti ndiri kuda kuiswa, hendei tinoisana. "Ndimutse kana wouya" zvinoreva kuti usavata hope ndisina kuiswa chero ukawana ndavata. Hazvirevi kuti iye ane zemo, asi kuti ari kuti mava nenguva yakawanda asina kuhwa kuti mukadzi wako. Hwisia nyaya iyi uitevedzere. 

4 Kana matanga zvekurhojana taridza rukudzo kumunhu akubvisira bhurugwa. Tora nguva uchirezva mukadzi wako regawo akurezve. Kana pane zvaunoda taura. Kana munhu ane zemo haarambi. Garomuudza kuti unoda zvokuti nezvokuti kana kungomuudza kuti inyanzvi pane izvi neizvo. Kuhi mukadzi handi chitubu chete, pane magaro, dumbu, mazamu, kumeso, muromo, zvidya, zvese zvinodawo kupiwa nguva nomurume wazvo kusvika chitubu chosiririka nokuda kupiwawo nguva. Kukiswa nomurume akakumisira chombo kunofadza nhaimi varume. Tipeiwo kusi refu dzinonaka. 


5 Shamwaridzana nemukadzi wako Hapana THREAT ye AUTHORITY . Ndiye mukadzi uye anozviziva kuti mukadzi unotyei paari. Muviri wake ndiyo MAIN TOY yako yekutamba nayo. Fungwa dzake ndedzako dzokukutungamirira pamazano omumba kukuratidza kuti uri kuronga zvakanana. Tamba naye. Tamba naye sepwere muchigaroseka. Regawo atambe nechombo chako womuratidza matambire asinganonoki kuchimisa. Mukadzi wako anoita zvese zvaunoda kuitigwa kana achivimba newe kuti chokwadi chero zvodii hauna hanya nevamwe vakadzi.

6 Gara uchiziva kuti mukadzi anofanira kuva ne EXCITEMENT yokumukonzera kuda kugarorhojewa. Usajaira kungoti maitire awada nhasi ndiwo amangwana. Garofunga maitire akasiyanasiyana uye pekuitira pacho. MuBEDROOM ndemekuvata kwete kurhojana. KuRhojana kunonaka masikati, mangwanani, usiku, kwete kungomirira pakunovata.  Hwisisa kugumbatirana nomukadzi wako nokumuzevezera zvinofadza muzheve dzake makagumbatirana kudaro. Shamwaridzana nechitubu chake pakuchitarisa, pakuchibatabata, pakuchidetemba, pakuchiitira nyaya, pakuchiongorora nokuchihwisisa, pakuchigera choya iye akati gumbo uko gumbo uko, pakuchipinza chombo nokuudza muridzi kuti zvinokunakira.

7 Hwisisa kuti mukadzi wako munhu ane njere anoda kugaroudzwa zvinhu zvine njere pazviri. Rongai mese zvinhu zvomusha. Pota uchimubvunza kuti PLAN yako pamusha uno iri papi akurondedzere uye azive kuti pane EXPECTATION yokuti agadzire musha. Anobva azivawo kuti mukadzi we LONG TERM. kwete OVERNIGHT.


Tese ngatihwisise kuti:
EXCITEMENT hagusi rudo. chinongoriwo chinhu chinoitisa vanhu kuti vaite zvinhu. Rudo gunobva mufungwa yomunhu kuti akaongorora akaona kuti shuwa upenyu hwake hwinonakiswa nokuda munhu uyu. Rudo iDECISION inoitwa nomunhu. Kana ukaona usisade munhu, ndiwe wafunga zvokusamuda kwete kuti iye pane zvaaita. Iwe ndiwe wafunga kusamuda. Ukangofunga kumuda unomuda futi zvaari izvozvo. Ngatisaudzana nhema panyaya yorudo. Ukasangana nomunhu mubhazi chaimo unohwa achikuudza kuti anokuda. Ari kuti Mufungwa mangu ndakakutarisa kudai ndiri kufunga kuti ndinokwanisa kusarudza kukuda. DECISION kwete EMOTION. kunoziti nguva tapfuura waita INVESTMENT pamunhu ndipo paunoita EMOTION paari kuti akakanganisa kufunga akakuitira zvinangokupedzera nguva, womuudza kuti bodo dzoka hako tirambe tichidanana ndinokuda.

Ngatigarei mumba mune RUDO moitazve EXCITEMENT. Rudo gunoitisa murambe muchienderera mberi, EXCITEMENT ndeyokutsvaka zuva nezuva.

Usajaira kufunga kuti kurhojana itsika inoitwa mumba. Bodo. Kurhojana kunonaka kana pane EXCITEMENT yabva pamafungire enyu muchitamba, muchiitirana zvange zvisingafungigwi kuti muchaita nhasi.


 1. Pindira murume/mikadzi achigeza wotanga kumubatabata achida kugeza.
 2. Wongorora murumo wemurume/mukadzi achidya sadza chairo wotanga kufuna muromo wake achiita zvimwe nawo.
 3. Tora chipimiso upime chombo chomurume wako uchiratidza kukatyamadzwa nacho.
 4. Gera choya chomurume/mukadzi wako.
 5. Sveta chombo/bhinzi ugotsanangura kuti zvinoita sei.
 6. Bvunza mibvunzo pamusoro pepamberi peumwe wako
 7. Verengai bhuku reBIOLOGY mese muchitaurirana nokubvunzana kusvika mese mahwisisa.
 8. Nyoreranai pasi kuti umwe noumwe anoda kurhojana kupi uye nguvai
 9. Potai muchinoitira musango kana mumunda, mugadheni, mugaraji, mukicheni, mubhavhu, mumota, muhotera, mutendhe, etc.
 10. Kana pachivava kumbira umwe wako akukwenye uye kutarisa kuti panei.
 11. Kuemerana kunokonzera kutamba mese
 12. Funga zvamaita muchiri kunyengana. Chii chaikupa EXCITEMENT. Wana zvinokupa nhasi. 
 13. Garotumira murume/mukadzi wako tunhu tusina maturo pafoni uye kuporomisa kumuitira zvimwe zvinhu nokumubvunza zvaanoda. 

"Ndiri kukurongera nhasi."
"Chii chawaronga?"
"Mirira ugoona."
"Ndiudzeka ndigadzirirewo"

Nyaya yatotanga.

Mwana:
Kana mukaita mwana hwisisa kuti munomboita nguva attention iri pamwana motadza kupanana nguva yenyu imi. Mwana anodiwa chose asi anokanganisa mamirire akaita zvunhu mumba. Budiranai pachena kana maita mwana. Kumwisa mwana, kuwacha, kushaya hope nomwana, kuhi navarapi mirira 6 weeks, kupora zasi, kubuda mukaka pamazamu aisimwiwa nomurume, etc zvese zvinokonzera kuderedza zemo romukadzi kwekanguva. Murume anenge achiitei ipapo? Tauriranai mohwisisane.

Vasina kuroorana havaiti nguva yakadai. Mahure haana nguva iyi.


Udzai Vamwe!!!!