Saturday, 11 October 2014

Onaiwo izvi

Interruption-Apologies- Copyright infringement of this blog

Copyright infringement:

Please find list of websites reported for infringing CopyRight laws by copying content from this blog and reposting onto their own pages.

18 have already been contacted by their publishers including Facebook, and asked to removed all unlawful content. Those of .com or .co.uk are interesting because their publishers FaceBook or other are subject to heavy fines.

This list only lists those which have not removed content in four days of being notified. We remove any list item belonging to you if you remove the content or your publisher shuts you down for fear of being fined.

It is normal protocol to ask for permission before posting on your own site.
For each of these, the following report form has been filled in for FaceBook

List 
1.       https://www.facebook.com/HurukuroNaGrace/posts/320919878086104

https://www.facebook.com/pages/Tisu-Anhu-Achooo/373203822750953?fref=nf
11.   https://www.facebook.com/permalink.php?id=164977040367504&story_fbid=254561474742393
https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/205687299607965

https://www.facebook.com/permalink.php?id=213483298820449&story_fbid=300468733455238


https://www.facebook.com/nyoroi/posts/582246161826651
https://www.facebook.com/nyoroi/posts/613925845325349
#https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/305658792944148

https://www.facebook.com/HurukuroNaGrace/posts/320362881475137
http://f.hi18.cn/HurukuroNaGrace/posts/320036698174422?comment_id=320048961506529&offset=0&total_comments=1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399259690177148&id=377827842320333


https://www.facebook.com/permalink.php?id=750380154977971&story_fbid=765015736847746

https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/230270743816287
https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/230270743816287

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498438530240075&id=420396778044251

https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/231575293685832
https://www.facebook.com/ZvemuBedroom/posts/511197408933861

Thursday, 9 October 2014

Mibvunzo nemhinduro

Pano ndoda kumbounganidza miiibvunzo inobvunzwa navamwe zuva nezuva inokwanisa kuzobvunzwazve navamwe umwe musi.  Kana mubvunzo uchiita nyaya huru handiuisi pano asi kuti ndinozopindura uri wega nbva ndapindura zvakakwana. Imwe mibvunzo inobvunzwa nevanhu vechidiki zvokuti unotoona kuti munhu uyu zvoupenyu chaizvo haazvihwisisi. 

Saka muchaona kuti mubvunzo yepano inoramba ichiwanda nenguva. Haisi yese inobvunzwa inosvika pano. Imwe yacho ndinongopira nyakubvunza wacho.


Mubvunzo
Mhinduro
 Q1
Kubviswa ujaya naSUGAR  MOM chinhu chakanaka here?
Zvinobva nokuti jara racho rine makore mangani uye kuti mukadzi wacho akurawo zvakadii. Asi iwe jaya hwisisa kuti munhu waunoti MOM haachisiri munhu waunofanira kunge uchivata naye.

Kana jaya rine makore ari pasi pe 16 mukadzi ane makore apfuura 20, zvakakodzera kuti mukadzi asungiswe panyaya ye STATUTORY RAPE.
 Q2
Kurapa nhova kunoitwa sei?

Vanhu vechidiki vanofunga kuti ndova chigwere.
Nhova hachisi chigwere saka hapana chinorapiwa panhova. Nhova yomwa inotamba kana mwana ane nyota zvoreva kuti anofanira kupiwa mvura kana mukaka.
 Q3
Chii chinoita kana mukadzi ane pamuviri
Kana mukadzi ane pamuviri hapana chinoitika kuzhe kwekuti umwe musi achazvara mwana. Hapana chinotyisa pakuva nepamuviri.
 Q4
Chitubu chehure chakasiyanei nechemukadzi asiri hure.Mubvunzo uyu unobvunzwa kakawandisa nevarume vasingazivi BIOLOGY
Hapana siyano pakutarisa kana kuti pakuvata nehure, asi kungoti hure rinokwanisa kuva nezvigwere zvakawanda kupfuura mukadzi asingahuri.  Hapana imwe siyano. Varume vakawanda chose vanokwanisa kuvata nehure vagobvapo vachifunga kuti imhandara. Chitubu hachitaridzi HISTORY pakuvata nomuridzi wacho. Zviri mufungwa chete.  Mahure ane Experience zvese neyokusimbisa masuru kupfuura vakadzi vemumba nokuti ndiro basa remahure rinovawanisa mari. Ndoosaka varume vakawanda vachibhadhara nokuhura mukadzi ariko kumba asingabhadhagwi.

Hapa na chinogonekwa nehure chisingagonekwi nomukadzi wemumba asi kungoti vamwe vedu kufadza varume havadi.
 Q5
Ndoita sei kuti vhudzi rangu rikure nokukasira?
Hapana zvaungaita kuti vhudzi rikasire kukura. Vhudzi remunhu wega wega rinokura paradira hazvinei nezvaanoita iye.
 Q6
Pana makwirirwe andingaita here kuti ndiite nhumbu?
Verenga pakahi “Kana wada mimba”. Asi chikuru kuhwisisa kuti urume hwemurume nezai romukadzi ndizvo zvinoitisa mimba. Kana wakakoresa kana kuondesa, kana kuti wave munhu mukuru (over 35) zvinonetsa kuita mimba. 
Q7
Ndingashandisei kubvisa nhunbu. Ndakamitiswa asi mukomana haasi kundida. 
Hazvina kukodzera kuti ndikutsanangurire kuti nhumbu inobviswa sei. Hachisi chinhu chakakodzera kuitwa omunhu akachenjera. Asi kungoti kana wazvara mwana chikasira kundokumbira mapiritsi ekudzivirira nhumbu kuti usazomitiswazve. Mukore uno hakuna munhu anoita mimba asingadi mimba, ndizvo uchiona mukomana achikuramba. Ukavata nomurume unokwana kumwa mapiritsi kusvika pa 72 hours kuti usabata mimba.

Ngatisabata varume chibharo nenhumbu. 
Q8
Pane mushonga wandingashandisa kukudza chombo here, kana wechivanhu hawo? 
Hapana. Kubva kare nakare varume, nengari yokupusa vaingotoregwa mari vachipiwa mishonga yenhema. Chombo chinongokura kusvika pachada. Hakuna zvaunokwanisa kuita kuchiwedzera. Asi kunyika dzese varume vanomwiswa mishonga asi chombo hachiwedzeri kukura chero zvodii. Kukura kwechombo hakunei nokuti baba vako vakakura sei kana kuti muviri wako iwe wakakura sei. Chombo hachina pattern zvinongobva nokuti waita mahormones akadii pazera rinoti 12-18.
Q9
Ko kuchemerera pakuvatana kunobatsirei? 
Kuchemerera kunoitwa nomurume kana mukadzi, kazhinji zvichibva pakunakigwa kwairi kuita nezvaari kuita zvacho. Vashoma vanhu vanotozvisarudzira kuchemerera. Chinhu chinongoitika kana munhu achinakigwa zviri pamusoro nezvaari kuita. Hatingati zvinobatsirei nokuti tingatozobvunzwa kuti KUNA ANI? Asi kungoti kana paya muchikoirana ukahwa umwe wako ochemerera chinopa manyawi okuwedzera basa.

Pavahukadzi kunaka kunochemereresa kunoitika pokutanga chaipo murume achipinza chombo. Unohwa muviri wese kuti zharara, kudavira kuti ndahwa chombo kupinda.  Kozoti murume okoira zvinonaka chose kana wakarerusa muviri.

Mukadzi anokasira kutanga kuchemerera. Murume anozotanga kana ambokoira oda kuti achizodiridzira.

Kana pana vangakuhwai muchichemererana hamurerusi muviri saka hazvinyatsi kunaka.
Q10
Ndoita sei kuti mukadzi anakirwe nebonde.Ini ndoda kuti achemerere asi iye haadi.Kana asvika orgasm anoedza chose kusabuditsa any sound.Haadi kukwirwa kanodarika kamwe round pahusiku.Ndodii
1 Unzova sei kuti haasi kunakigwa nazvo.
2 Ko iwe unoda kuti achemerere Seiko? Kuchemerera hakusi kwekungoita kuti umwe wako afare. Kunongoitika kwega munhu anakigwa nezviri kuitika paari. 

Ukatoudza munhu kuti chemerera watomukanganisa. Iwe basa rako kumupa zvinonaka chete, iye ega akanakigwa anochemerera.
3 Kuedza kuyarara zvinobva pakuti akarerwa sei mumhuri yake. Kana akakura achiudzwa kuti kuvata nomurume chinhu chisingafaniri kuitwa haakwanisi kuzofunga kuti chinhu chinofanira kuitwa. Anoona sekuti musikahwa. Zvoreva kuti haarerusi muviri kuti anatse kuhwa pane moyo paanenge achivata nomurume.

 Uchaonazve kuti munhu anofunga kuti pakuvatana iye anongori VICTIM yemurume zvokuti murume ndiye anoita basa iye achingomirira kuitwa. Uchaonazve kuti haakwiri murume. Anomirira kukwirwa nomurume. Zvimwe zvakadai zvinobva paATTITUDE yemurume wacho kuti anoona sei munhukadzi. Varume vedu vechiZimba kazhinji vanoda mukadzi anenge chimwana chiri muGRade 5 chinongoita zvachinoudzwa nababa. Varume havabvumidzi mukadzi kuitawo mazano ekunakigwa. Vanongoda murkadzi anoti akahi vhura ovhura, akahi fongora ofongora, akahi vata nedivi otevedzera. Kuti audze murume kuti anodavo kukwira murume hazvigoni. Kwahi wandidherera. Ndipo panonetsa varume vedu. Zvinotadzisa mukadzi kuita Development panyaya dzokuvatana.

4 Nyaya dzemaROUNDHI idzo dzinobhowa zvokuti. Vakadzi tinoda murume anoti akavhurigwa onyatsotora nguva achizadzisa chirango kusvika kwapera kana 10 -15 minutes kubva pakupinza kusvika pakudiridzira. Munguva iyi mukadzi anotoguta murume ogutawo chose. Ita nguva yemarhaundhi matatu murhhaundhi imwe chete yokutanga iyoyo. Kwete kusiya mukadzi ane zemo wozomumutsa ambovata. Zvinobhowa chose.  Hwisisa nyaya iyi Bheta kuti murume opinza iota basa opota achizorora vombokisana nokubatabatana murume ari mukati chombo chimire, votangazve kuita, kozoti mukadzi aguta murume opedzisa hake nokudiridzira vose vabatwa nehope. Kana mazodazve moita zvokumukirana kuseni. Kana ukapepuka chombo chimire, vashoma vakadzi vanoramba kuti murume apinze uyezve mukadzi akazvijaira pamwe haanatsi kumutswa nokurhojewa nomurume kuhope. Murume anongoita opedza mukadzi pamwe avete. Ndezvokujaira.
5 Pamwe mukadzi anotya kuhwikwa navanhu vamunogara navo.

Zvokuita ndeizvi sezvo wabvunza kuti zvoitwa sei. Jaira kutaura nomukadzi nyaya dzekuvatana kana muri mega. Wojairazve kumutenda kana iwe wanakigwa nechimwe chinhu chaaita pakuvatana. Jaira kugaroongorora pamberi pemukadzi nokumuudza kuti pakanaka hapana chausingadipo uye unofarira kutamba napo. Udza mukadzi kuti muviri wemukadzi wako wakanaka chose, magaro, mazamu, kumeso, kunyemwerera kwake, mafambire ake, womuudza kuti ukazvitarisa chombo chinomira.  Izvi zvinop mukadzi confidence yokusununguka pakuvatana. Usamuudzoa zvokuita asi kuti mukudze kana aita kuti awedzere. Muudze kuseni asi usamuudzira muBedroom. Muudze pafoni yeke womutumira TEXT kuti aite manyawinazvo.

“Madeko wainaka zvokuti”
“Shamwari chiuno unogona kushandisa”
“Ndokupeiko nokundinakira kwawaita patamuka?”
Akakupindura ramba unayo nyaya mutaudzane nezvayo kuti agone kutaura akasununguka.
Ipawo mukadzi chombo atambe nacho umuratidze mashandure acho pamabasa acho. Muratidze pakuweta, muratidze pakumira wava nezemo, muratidze pakudiridzira aone urume huchibuda. Unokwanisa kumbohubudisira padumbu pake aone huchibuda. Iwewo dzidza Biology yemunhukadzi pamukadzi wako. Bvunzanai mibvunzo muchipindurana.

Mubvunze maitire anomunakira iwewo womuudza zvinokunakira. Usapinza mukadzi chombo kusvika akuti pinza kuti aite sokuti ndiye anokupa mvumo. Iwe kwezva mukadzi chete, Kiss, body bath, kumwa mazamu. Kunanzva dumbu, kukwenyerera matinji, kupinza zvigumwe mukati, etc. Woita zvokudembademba kuti akupe mvumo yokupinza. Akakupa iwe chibvunza kuti anoda maitire api. Akakuudza chimirira aite mavhurire aanoda. Zvadaro chiita zirhaundhi risingaperi, ndipo paunozoziva kuti anochemerera here kana kwete zveshuwa. Iwewo kwete kungoshanda wakati zii. Tungamirira mukadzi pakuchemerera kwacho.

Kana pamba penyu pane vanhu, imbotora mukadzi uende naye kuhotera monovatana ikoko.

Mukadzi wemumba akakosha chose zvokuti anofanira kukupa zvese iwe uchimupawo zvese kusvika mese makona kuzoona vamwe vanhu. Vanhu gutai mumba menyu. Ini handineti kukudzai mafungire angu. Asi handigoni kukupai SUPERVISION muchiita.

Tiri tese here? Ndadavira mubvunzo here? 
Q11
Urume hunobuda pakuzvifadza hwakafanana here nehwe pakuvatana 

Ndizvo zvimwe chetezvo. Kana mukaroorana mukatadza kuita mimba, varapi vanoongorora mese mukadzi nomurume. Vanovheneka muviri wemukadzi. Murume anoverengwa mhodzi muurume hwaanobusdisa. Kuti vawane urume vanotora murume vomuisa muPRIVATE ROOM vomupa kandigwana kana kapu vomuratidza mafirimu ezvokuvatana kuti afungezvo chombo chimire. Zvadaro anorhoja maoko ake kusvika urume hwabuda oita kuti hubudire muchikapu chiya, varapi votora voverenga mhodzi.

Koitazve vakadzi vaya vasingadi kuwanikwa asi vachida vana vanoita zve ARTIFICIAL INSERMINATION semombe dzepapurazi. Vanoenda kubhangi reurume vonopiwa urume hwakasiiwa nomunhu aishandisa maoko ake, votora Syringe voishandisa kudira urume mukati mechitubu voita mimba.

Saka hapana siyano. 
Q11
Chii chinoita kuti pamberi pemunhukadzi pagare pachivavirira?
Pamberi pemunhukadzi panhu panyoro kureva kuti pane zviri kuitikapo nguva dzese. Chibereko chinozvigeza mwedzi wese chichibudisa zvachisingadi ukuwo chichikurudzira chitubu kunyorova kuti murume akwanise kupinza chombo mukadzi nomurume vasingasvuuki. kueredza uku unovavirira. Pamwe unongonyorova wega nokuti wafunga kuiswa. unosinira pamberi. Kozotizve murume akakusiira urume mukati humwe ushomanana hunochururuka. Kotizve kana kukanyanyopisa unodikitira nokuti hapana panopinda mhepo ingakuomesa. Kotizve pabhinzi pakafikidzwa nezzvinyama zvinoona kuti bhinzi haina chinoikuvadza. Zvinosinira kaoiri kanourunga bhinzi nokuona kuti hana chinoikwiza ivete. Zvese izvi zvinovavisa pamberi. Jaidza murume wako kukwenyerera pamberi pako kana vana vaenda kundovata uku muchiona henyu TV mugere pasofa renyu. Uchisvika kumba manheru wabva kubasa bvisa bhurugwa ne BRA muviri uwane mhepo. murume awane basa. Mozonogeza henyu monovata yave nguva.

Asi ukatarisawo varume uchaona kuti vanongogara ruoko guri mubhurugwa kureva kuti pake pari kuda kukwenyewa  vo. Iwe mukadzi wake wana mukana wekumukwenya.


Q12
Ko sei zvichiti paunotanga kurara nemusikana kana kuita bonyora unoburitsa urume hwakawanda zvozoti ukaramba uchizviita unoburitsa ushoma? 
Kuwanda kweurume kuri pakawanda. chikuru chinowandisa urume kuwanda kwemvura yaanomwa murume wacho. Kana achimwa mvura yakawanda urume hunowandawo. Kuwanda kweurume hakunei nokuwanda kwemhodzi dziri muurume.

Kotizve kana muchiwanza kuvatana kwacho murume achibudisa urume zuva nezuva hunomboita ushoma Asi mukazomboparadzana kana kuti kumbomira kuvatana, sokuti mukadzi ari kumwedzi, musi wamunozotanga urume hunoita gusvi, asi napo napo hwoderera.

Kotizve pamwe murume haana zemo rakawanda kana kuti akaneta. Zvinokwanisika kuti urume huite ushoma. Chokuhwisisa ndechokuti isu vazhinji vedu vanofarira kuwadzigwa urume nevarume vavo. Zvine PSYCHOLOGY yokuti murume anakigwa ndoosaka andizadza urume, asi kwavari ivvo varume hazvina basa chero hwabuda chete .

Q13
Koo vaya vanoburitsa urume senge madrop anosvika 5 anokwanisa kupa mukadzi pamuviri here 
Kuita pamuviri kunongoda mhodzi imwe chete. Pakudiridzira mukadzi kamwe chete pane mhodzi dziri pakati pe 40 Million ne 600 million zvichibva nokuti murume ange agara nguva yakadii asina kubudisa urume. mu DROP imwe chete yourume mune mhodzi dzakawandisa. Mimba inoitika chero murume ane mhodzi shoma. Kana muchivatana zuva nezuva murume anobudisa mhodzi 20 Million zuva nezuva. asi mimba unotoita chete. 

Q14
Kuvata nomukadzi ane pamuviri kwakanaka here?
Kune varume vasingahwisisi kuti muviri wemunhukadzi unoumba mwana sei. Vanofunga kuti mwana ari muchitubu chomukadzi uye ukapinza chombo unokwanisa kugofa musoro wemwana. Havanatsi kuhwisisa kuti mwana anokurira muchiberero chakavharika zvokuti hakuna chinosvikako.

Kuvata nomukadzi ane pamuviri kwakanaka chose uye kunobatsira mukadzi pane zvakawanda. Panguva yese mukadzi ane mimba anoda murume wake kuti aone makurire emimba uye kuhwisisa kuti mimba yakaitwa navo vari vaviri. Inguva yokuti mukadzi anenge asingatyi kuita mimba nokuti atova nemimba saka anokwanisa kunatsorerusa muviri obva anakigwa nomurume wake.


Kugaronakigwa kunoita mukadzi awane hope dzakanaka, uye kuti avimbe nomurume wake. Kuvata nomurume une mimba kunobatsira pakuzvara. Urume hune maChemical anobatsira vanhukadzi kuwedzera mufaro uye kudzivirira zvigwere, nokuti azvare mwana nyore. 

Q15 Ko chombo chomurume asingabereki chinomira here? Murume kuti ahi haabereki hazvnei nokumira kwechombo. Chombo chinongomira sezvinongoita zvevamwe uye pakurhoja anongobudisawo urume. Siyano iri pakuti urume hwake hauna mhodzi dzakakwana saka mukadzi anotadza kubata mimba naye. Hapana chingaonekwa kuti chakaipa pamurume akadai sezvo mhodzi dzeurume dzisingaonekwi nemaziso.
Q16 Ko sei ndichiti pese pese pandinoona musikana kana mukadzi chombo chinomira? Kurwara uku. Enda undoona varapi urapiwe nokuti handizvo zvinoita vamwe varume kungo paaonera munhukadzi otomira chombo. Bodo. Chombo chinomiriswa nezviri kufungwa nefungwa chete, kwete zvaonekwa nemaziso. Maziso anoona zvaaona fungwa yofunga zvainoda kufunga, chombo chomira.
Q17 Ukaita zvokuzvirhoja maoko urume hunofanira kubuda huchimhanya here? Urume kubuda kwahwo pese pese pahunobudira hunobuda zvokuti tsa tsa tsa, zvisina basa kuto chakonzeresa kuti hubude chii, Masuru inohubudisa ndiyoyo imwe chete.
Q18
Kuvhura nzira yemwana kana uine mimba kunoitwa sei? 
Mwana achizvagwa anotanga kubuda muchibereko munova maanenge akurira kusvika pamusi wekuzvagwa. Mukova wechibereko kana usina mimba mudiku zvokuti penzura haikwanipo zvinoreva kuti mwana haakwani kubudapo. Asi musi wekuzvagwa mwana anobudapo. Anokwanapo nokuti muviri wanyamimba unoziva kuti nguva yokuti mwana abude yasvika wogadzira ma HORMONE anokudza mukova wechibereko kusvika musoro wemwana wakwana. Zvadaro kuno kuchitubu kunokurawo mwana wobuda hake zvakanaka.

Nyamimba hapana chaanofanira kuita kuti zvese izvi zviitike, asi pachivanhu pedu vanamai vakuru vemuraini vanodai kupiwa rukudzo pakuraira munhu ane mimba saka vakafunga kuti nyaya dzavo dzionekwe kuti dzine uremu, ndokuunza nyaya yemishonga iina chainorapa. Kana ukaisa zvimwe zvinhu muchitubu unokwanisa kutoisa utachiona hunozokangania mwana. Hapana chinodiwa kumwiwa kana kupinzwa muchitubu. Dai zvisizvo dai isu vekuZimbabwe tirisu tinogona kuzvara chete vekunedzimwe nyika vasingagoni. Asi uchaona kuti tinotoita vana vashoma pane vamwe vasina mishonga iyi. 
Q19
Ndaigarorota ndichivata nomurume anogara mumaruwa medu. Ndakazoudzwa nevamwe kuti ane mushonga wekuvata nemukadzi wesewese waada. Zvinoita here kuti ndingabata chiwere? 
Chokwadi ndechokuti ukavata nomurume anovata nevakadzi vakawanda unokwanisa kubata zvigwere zvakawanda. Asi kurota uchivata nomunhu handiko kuvata naye. Mushanga wauri kutaura unohi mubobobo. Ukahwa munhu achikuudza nezvawo ari kungokutyisidzira hake asi chokwadi ndechokuti hazviiti kuti munhu avate nomukadzi waada mukadzi wacho asingadi, uye pasina chibharo, kana kuti murume ane kiyi dzedzimba dzese dzemuraini uye achiziva kuti vakadzi vasingapepuki pakuvatana ndevapi.

Vanhu tinofarira kuudzana zvinhu zvinotyisa nokuvhundusa asi kazhinji inhema hadzo saka usaita hanya nazvo. Kana usina kumbomuka une urume, zvikuru musi waunenge warota, ziva kuti hapana chakaitika asi kuti unogarofunga murume uyu masikati zvoreva kuti unomufunga kana wavata.

Hakuna mishonga inokwanisa zvinhu zvakadai. Asi vanhukadzi vanohura vanokwanisa kupomedzera murume kuti ane mushonga kuti vagohi ivo havahuri. Asi mukadzi anotaura izvi akazobatwa ane chikomba feya feya chero akati chikomba chine mushonga hapana anoterera, nokuti vese vanoziva kuti inhema. 
Q20Toenderera mberi vhiki inouya. Moramba muchibvunza mibvunzo yenyu. Pano hatitauri mazita evanhu vabvunza. Tinongopindura mubvunzo chete.UDZAI VAMWE!!!!

Saturday, 27 September 2014

Kunonoka/kutadza kudiridzira mukadzi

Kunonoka/kutadza kudiridzira mukadzi
Takambotaura ne nyaya iyi tichiti varume dai mambozamawo kuwedzera nguva yamunopedza muri mukati mevakadzi venyu pakurhojana mudzimba dzenyu, kuti vakadzi vawenewo mukana wekunakigwa nebasa iri roupenyu. Zvino paita mubvunzo wekuti iwo tingagadzirisa sei nyaya yokuti kune varume vashomanana vane dambudziko rokuti pakurhoja havasviki pachinhanho chokupedza. Tichiti kupedza toreva kubudisa urume. Zvadaro zvoreva kuti vese murume nomukadzi vanoshaya hope nazvo nokuti murume anongoramba akamira chombo. Tobvunza kuti zvinoitiswa nei uye zvinogadziriswa sei. Chokutanga hwisisa kuti dambudziko iri riri kunyika dzese saka hakusi kuti wakaroiwa. Zvikonzero zvacho zvinozikamwa uye kana ukada kuzvigadzirisa unokwanisa kuzvigadzirisa kana mabatsirana nomukadzi.

Pamhomho yevarume munyika dzese pane varume vanosvika paumwe chete pavarume churu (1 in 1000) vasingakwanisi kudiridzira mukadzi pakurhojana mumba. Varume vakawanda vanoti ivo kana akapinza chombo mumukadzi wake vakatanga kukoirana, mukadzi oita orgasm yake pamaminitsi manomwe kana masere,  murume iota maminitsi ari pakati pemapfumbamwe negumi nerimwe obva adiridzira mukadzi. Kana murume achizivi kuti mukadzi wake anonoka kana kukasira, anongomirirawo saizvozvo. Asi kana ari murume asingakwanisi kudiridzira, anokubata agokukoira kusvika waguta, agoramba achingoenda kusvika wagutazve agoramba achingonda chombo chakangoti twii.

Kwahi noumwe mukadzi wekubasa kwedu, "Musi we kutanga ndakafunga kuti ndawana murume chaiye. Ndakamuka muviri wese uchigwadza ndavata ndichingorhojewa. Musi wechipiri ndakafunga kuti andimwira VIAGRA. asi ndakazoona zvichingorizvo nguva dzese, ipapo iye haatombopedzi."

Saka tinoona kuti mukadzi anotanga achifarira kuti murume anongovatira kurhoja asi zvinozosvika pakuti anodawo kuti murume wake amupewo urume kuratidza kuti anakigwa

Koitazve vamwe vaya vasina hanya nomukadzi vanongoti kupinza otodiridzira. Ava vakawanda chose pane vanotadza kudiridzira, uye vanowanzokonzera vakadzi vavo kutsaka chihure, iri ngari yokusagutswa mumba.

Kune vakadzi vasina havo hanya nokusadiridzigwa asi vashoma, iri ngari yokuti fungwa dzomunhukadzi dzinoona sokuti kana murume adiridzira zvoreva kuti anakigwa saka afarira kuvata naye mukadzi. Hino kana makoirana kwenguva yakareba inopfuura maminitsi makumi matatu murume pasina zvaabudisa akakupa, zvoita sokuti aunaki kana kuti murume haakudi. Saka zvikazoramba zvongoitika mukadzi oruza CONFIDENCE pakunaka kwake zvounza mamwe matambudziko mumba.

Varume panyaya yokudiridzira vane mabato akawanda anoti:
1 Murume anorhojana nomukadzi wake zvinonakira vese odiridzira kwapera maminitsi oda kusvika kana kupfuura gumi.

2 Murume anorhojana nomukadzi wake zvinonakira vese odiridzira kwapera maminitsi oda kusvika kana kupfuura gumi, asi urume hwake hwoti pakubuda hworasika hwokwira kuno kumusoro kwemachunhu ehurume pane kudzira kunobuda muchombo kunopinda mumukadzi

3 Murume anorhojana nomukadzi wake zvinongonakira iye odiridzira achangopinza chombo mukadzi asati anakigwa kana kubva zemo.

4 Murume anorhojana nomukadzi wake asi otadza kudiridzira zvachose zvokuti chombo chinongoramba chakamira kureva kuti ane zemo, asi hapana chinobuda kwenguva yakareba. Varume vakadai vane mhando dzinoti

                    Pamwe anozodiridzira hake asi vese vatambura  
                   Murume haatombobudi kana chinhu.
                   Murume anongotadza kubuda urume kana ane mukadzi/hure wake asi kana ari ega achishandisa maoko haana dambudziko.

Maonere eMukadzi
Mukadzi anoongorora nyaya kubva paaizivira. Kana akasangana nomurume ane rimwe rematambudziko awa, anokwanisa kukasira kuziva kuti pane dambudziko zvichibva nokuti iye akabva nepi. Kana vese mukadzi nomurume vakambosangana nevamwe vanhu, zvinoreva kuti vanoziva mafambire anofanira kunge achiita zvinhu. Kana murume waanaye ari munhu anoti pakunovata nguva yakarebesa asina kupedza kana kutadza kupedza, mukadzi anokwanisa kungofunga kuti ndiwo mafambire ezvinhu, kana ariye murume wake wekutanga.

Asi vakadzi vashoma vangagara nguva refu vasina kuhwisisa kuti kusabuda urume chinhu chiri kuvarume vese. Saka kana zvaonekwa navo vese kuti pane nyaya, chikuru ndechokukasira kutaurirana kuti mese muone zvokuita panyaya yenyu.

Vakadzi tinofarira kupiwa urume pakurhojana nomurume. Kuti wavhurira murume ukapiwa nguva chombo chirimo wopedzisira usina kudiridzigwa zvinoita sokuti watadza kunakira murume.

Mukadzi anokwanisa kutanga achifarira chose kuvata achingorhojewa iri ngari yokunakigwa nenguva refu chombo chiri mukati, asi nenguva anozotanga kungodawo murume anomupa urume nguva dzese. Kunozoitazve nguva yokuti mukadzi anoda mwana. Kana mabvumirana kuita mwana asi murume oramba achitadza kupamukadzi urume kuti aite mimba, zvinokwanisa kushungurudza mese.

Varume vanofanira kuhwisisa kuti vakadzi vakawanda zvokurhojewa nguva nenguva vanozvifarira chose asi kupiwa urume chinhu chinoratidza kuti mukadzi anodiwa. Kana pasina urume mukadzi anotanga kufunganya. Pamwe anopedzisira asisadi kuvata nomurume kuri kutya kuhi haagoni basa.

Zvinokonzeresa murume kusadiridzira
Kune zvakawanda zvinitisa kuti murume asabuda urume. Ngatitange nomurume anoti kana ari ega anobuda urume asi kana ava nomukadzi haabudi. Zvimwe zvacho zvinokonzera nyaya iyi ndeizvi:
·        
       Murume akakura mumhuri inorambidza zvakawanda
·         Murume ane maitire okuda kubata vamwe vanhu senhapwa (controlling nature)
·         Murume anotyiswa nechitubu chomukadzi kana kuona sokuti chine tsvina
·         Murume anotya kupa mukadzi mimba.
·         Murume ane chaanomhura pavanhukadzi vese zvavo
·         Murume anofarira vanhurume kupfuura vanhukadzi

     Hazvikonzereswi nokusagona basa kwemukadzi. Zviri mufungwa dzemurume chete chete.


Zvinorapika here?
Tichitarisa tinoona kuti matambudziko awa ese ari mufungwa dzomurume saka kuti zvigadzirike murume anofanira kutanga ahwisisa kuti chikonzero chacho chii. Adaro anofanira kubatsirana nomukadzi wake kuti vagaries nyaya yavo nokukasira.

Kugadzira nyaya iyi hakuna mushonga unozikamwa ungashandiswa. Kunyika dzakaita seAmerica ne Europe kana mukadzi nomurume vabvumirana kuti vanoda kuzvigadzirisa, vanoenda ku Counselling kundoongorora kuti chikonzero chaicho chiri papi mufungwa yomurume. Zvadaro vozama kubvisa chikonzero. (Not a physical cause but a psychological cause)

Zvatambotaura kuti nyaya iti iri mufungwa yomurume uye mafungire ake pamukadzi wake. Zvinoreva kuti kana akakwanisa kuchinja mafungire ake anokwanisa kuchinja maitire ake, zvikuru kana ahwisisa kuti mukadzi wake munhu anodawo kuti zvinhu zvichinje asi anomuda.

Pandaitaura noumwe Counsellor panyaya iyi ndakaudzwa kuti pane vamwe mukadzi nomurume vaakamboongorora nyaya yavo ikagadzirika asi zvakange zvaonekwa kuti murume ange achiti mukadzi asipo osweroona mavhidiyo epono achiona vakadzi nevarume vachivatana zvaasingagoni kuita nomukadzi wake. Saka aibva aona sokuti mukadzi wake haasi kuguta kusvika pakutadza kumudiridzira. Pazvakangozikamwa chikonzero akarega kuona mavhidhiyo awa akabva atanga kudiridzra mukadzi wake nenguva kwayo. Kwahi umwe noumwe ane chikonzero chiri kumuitisa kutadza kudiridzira mukadzi. Kana aimbodiridzira zvakanaka anofanira kutarisa kuti kuzotadza kwakatanga riini uye kuti chii change chachinja panguva iyoyo.

Kunevaya vane urume hunorasika pakubuda hwonanga kusiriko, kasira kundoona chiremba utsanangure kuti zviri kufamba sei.

Kune mukadzi anoda mwana asi murume asiri kumupa urume, munokwanisa kuti murume oshandisa maoko mukadzi ari pedo, panotanga kubuda urume mukadzi ovhura ogamuchira urume. Vamwe vanoburisira urume muchikapu che plastic, mobva maronga yokukasira kuhuisa mukati memukadzi asi musashandisa zvinhu zvinokuvadza. Munokwanisa kushandisa SYRINGE. Munofanira kukasira kuisa urume muchitubu huchiri kupisa.

Zvimwe zvenyaya idzi.
Nyaya idzi hadzisi nyaya dzokuti kana yaitika mumba menyu umwe wotanga kupaparika achipumha umwe chihure kana kuti kuroya. Inyaya indoda kuti mese muhwisise kuti kana mukagadzikana hana munokwanisa kubatsirana. Murume munhu anokoshesa chombo chake zvokuti fungwa yake ikangofunga kuti pane chakanganisika pachiri zvimwe zvese zvaanoda kuita zvinokanganisika. Vedu vechiZimba ndipo vanokasira kufunga kuti akaroiwa nomukadzi obva ada kudzinga mukadzi asi nyaya ichitoda mukadzi wacho kuti igadzirike. Kana ange ambovata nehure anobva afunga kuti pane chimushonga chashandiswa nehure riya obva afunganya nazvo. Pakufunganya paya nyaya yotowedzera. Mukadzi wakewo pakuzviona ofungawo kuti pane zvaitwa nomurume. Vese vopedzisira vowedzera kukanganisa upenyu hwavo izvo bodo, nyaya inogadzirika kana vakataurirana zvakanaka. 

Mukadziwo akangofunga kuti ari kutadza kugutsa murume onobva akanganisa dzimwe nyaya dzese dzange dzakanaka pauviri hwavo. Vedu vechiZimba vanokwanisa kufunga kunotsvakira murume mushonga wekuti amude izvo murume anotomuda nechekare, iye mukadzi ndiye ava kutokanganisa rudo. Nyaya idzi dzinoda kutaurirana zviri pachena. Mukadzi woudza murume maonere ake pazviri.

Murumewo obuda pachena kuti chii chaanofunga kuti chiri kukonzera nyaya iyi. Kana achiziva kuti anokwanisa kubudisa urume kana ari ega, ngaaudze mukadzi kuti urume anahwo saka changosara ndechokuti hwubude kana ari mukati memukadzi. Pakuudzwa izvi mukadzi ngaasagumbuka kana kufunga kuti ndiye akonzera. Ngaaudze murume kuti achamubatsira kugadzirisa nyaya kuti vese vafare.  Kana zvichida kuti vanoona COUNSELLOR voronga vese voenda. Rudo chinhu chikuru.

Hwisisai kuti pamunozoona zvoitika murume anenge agara nazvo mufungwa kwenguva yakareba saka musafunga kuti zvinongobviswa nenguva shoma. Kuzvininipisa pauviri hwenyu chinhu chakanaka.

Nyaya inobuda pachena ndeyokuti kukasirira mukadzi hakuiti. Kunotadza kupedza zemo kumukadzi.
Kunonokera mukadzi kusvika nguva yarebesa hakuiti futi asi zvinongoitwa nevarume vashomanana.Kana zvakuwira iwe mumba inyaya huru.


Verengazve apa pakahi "murume asina urume"

Udzai Vamwe!!!!!

Sunday, 14 September 2014

Basa rebhinzi yemunhukadzi

Bhinzi yemunhukadzi
Bhinzi yomunhukadzi haina rimwe basa rinozikamwa pane zvainoita kuzhe kwekuti inounza kunakigwa kwemukadzi pakurhojana nomurume uye pakuzvibatabata ari ega muridzi kana afunga zvokuzvibvisa zemo.  Pane zvitsinga zvinohi ma NERVES zvinova izvo zvinokonzera kuti unakigwe pakukwiziwa pamberi pese. Bhinzi ine ma NERVES anopfuura 8000 akangoungana ipapo pakanhu kadikidiki. Tichokombeya nechombo chomunhurume tinoona kuti chine ma NERVES anosvika 4000 ari muchimusoro chechombo chinova chikuru chose pabhinzi yemukadzi. Zvinoreva kuti kana mukadzi akabatwa zvakanaka nomurume akachenjera, anonakigwa chose kupfuura kunakigwa kunoita murume wacho.

Tinoonazve kuti bhinzi zveshuwa haina rimwe basa. Chombo chomurume chine mabasa akawanda. Kunoti kana achida kuweta, anoweta nomuchombo chake. Kana achida kupa mukadzi urume anomupa nomuchombo. Hino bhinzi yomukadzi yakangozvimiririra iyo chete pabasa iroro rimwe chete rokunakigwa kwemuridzi wayo chete chete.

 Saka mubvunzo ndewekuti: Zvinobhowa zvakadii kuva nomurume asingatombozivi kuti bhinzi yacho iri papi chaipo uye asina kana kumboiona kana kuva nehanya nayo kana kuikwazisa kana kutamba nayo? " Kana waita murume akadai, wana mukana wekumurondedzera nyaya yebhinzi nokumuratidza zvairi. Muratidze imire uye isina kumira ahwisise kuti maitire ayo akangofanana neechombo chake. Pakuzonakigwa chero ukamurondedzera sei haahwisisi nokuti bhinzi inonaka kumukadzi kupfuura kunaka kunoita chombo kumurume.

Iwe mukadzi jaira kuti murume aone kuti kana maoko oko ari pabhinzi yako uri kunakigwa zvakadii. Zviya kana wakavata manhede murume achikoira ari pamusoro, isa maoko pakati penyu uzvikwizirire bhinzi uhwe pane moyo uku murume achiwedzerawo. Murume ngaahwisise kuti pasina kushamwaridzana nebhinzi yako kunakigwa kwako kushoma. Ukasa dzidzsa murume nezvebhinzi zvoreva kuti iwe muridzi ndiwe hako uchazvionera pakunakigwa nayo pachako wega. 

Mukadzi anozvagwa ane bhinzi nechekare asi paanotanga kumera mazamu, bhinzi inotangawo kukura, uye ichigaromira chero avete hope sezvinoitawo chombo chomurume. Kusiyana kwacho ndekwekuti chombo chinotanga kumiri mwanakomana ari mudumbu asati azvagwa. Bhinzi inohi inozotanga musikana ati kurei. Vamwe vanotanga kumakore manomwe kuziva kuti kubata nokupurudzira bhinzi kunonaka. Vamwevo vanozoziva vati kurei mazamu omera.

Chombo chomurume vhinopedza kukura ava nemakore 18-21. Bhinzi yomukadzi inoramba ichikura kusvika apfuura makore 35. Vakadzi vakawanda vane makore anopfuura 35 vane bhinzi dzakakura mabazi mana (4 times) pane zvadzange dzakaita pamakore 12-14 pavanotanga kuenda kumwedzi.
Ukaona kukura kwebhinzi yomukadzi imire sokuti zviya ane zemo. Hwisisa kuti pasi payo pane mudzi wayo wakakura  ma CENTIMETER mapfumbamwe mukati memuviri wemukadzi kumativi maviri kubva paunoona bhinzi. Ndosaka munhukadzi anhiti kana achiita ORGASM pase apa panohwikwa kunaka kwapo. Kotizve kana chombo chichipinda nokubuda muchitubu zasi kwebhinzi, unonyatsihwa kunaka nokuti chinenge chichigofa nokukwizirira mudzi webhinzi.

Kune vakadzi vasingakwanisi kubatwa bhinzi nokuda kwekuwandisa kwemaNERVES avanawo. Vamwe vevakadzi vakadai vanhu vanokasira kuita ORGASM pakurhojewa vaya vanongoti kungohi chombo mwoo akakoigwa kwenguva yakaita kana maminitsi matatu otoridza mwere iota ORGASM, murume akaramba achimukoira iota futi imwe, zvichienda zvakadaro.

Kune vakadzizve vakawanda vanonakigwa nokukwiziwa bhinzi chero vava chembore dzava kumakore anopfuura 70, sezvinongoitawo varume vanoda chose kurhoja vaava vanhu vakuru. Unoona munhu achiiroora mukadzi ane makore 30 iye ane makore 75, asi mukadzi wake achizozvara vana kureva kuti ari kurhojewa nguva nenguva.  Chinoregesa vanhukadzi vakawanda kuramba vachirhojewa vakura kunonoka kunyorova muchitubu. Asi kana akangokwiziwa bhinzi anongoitawo Orgasm sezvaaita achiri mudiki.

Pamberi pevakadzi vakawanda panovavirira zvokuda kukwenyewa nguva nenguva. Chinhu chakanaka kumbotorawo nguva uchikwenya mukadzi wako pamberi pake pese kubva pa chota kuno kumusoro kudzika nepabhinzi nepamatinji kusvika sasi kuchitiubu kwakavakidzana nokushure.  Ukajaira kukurudzira murume wako kukukwenya zvinyoronyoro pese apa, sokuti muchiona TV kana kuti muchiita nyaya vana vavata, uchaona kuti anopedzesira ava kungoda kupinza ruoko mubhurugwa mako kana muri mega. Murume ngaajaidzwe kufunga kuti zvinonaka. Kana ava kukwenya iwewo chisudurusa makumbo umupe mukana. Muudze kuti bhinzi yamira nokuti mutauro waanohwisisa, iri ngari yokuti anoziva kumira kwechombo kuti kunorevei.  Kana akwenya mupewo maREWARD akaita sekumukisa kune chido chaicho, kana kumuisawo ruoko mubhurugwa make womupurudzira chombo. Chinhu chakanaka kuhwa chombo chichimira muruoko gwako.

Garoratidza murume bhinzi kana yakamira nokuti  kune varume vanotya bhinzi, zvikuri kana iri hombe. Vanofunga kuti inokuvadza chimwe chinhu.  Kana wako achitya, mutaudze pazviri ahwisise kuti bhinzi kanongori kachombo kadiki kasina dambudziko. Kana mambogeza anokwanisa kukisa bhinzi yako chinova chinhu chinonaka kupfuura kupinzwa chombo.
Bhinzi ndiyo HEADQUARTERS yokunakigwa kwemunhukadzi panyaya dzese dzekurhojana mumba menyu.

Bhinzi zvese nenyama dzakaipoteredza inozvimbirira kana zemo rawanda. Bhinzi yomira sezvinongoitawo chombo. Kana zemo rapera kuzvimba kuya kunopera. Asi chinoitika kuvanhkadzi kazhinji ndechokuti kurhojewa nomurume hakupedzi zemo, iri ngari yokuti murume anokasirisa kudiridzira mukadzi. Murume adaro chombo chovata mukadzi achine zemo. Zvadaro vakadzi vakawandisa mudzimba umu vanoita nguva yakareba zemo riya riripo. Hino kana achida kuvata, hope dzonetsa kuuya. Kazhinji anozoti murume abatwa nehope iye ozvibatabata kusvika aguta, zemo rapera ovatawo hope. Ndosaka tichiti varume dzidzai kuita nguva uchikoira mukadzi wako kusvika atanga iye kuguta iwe wozodiridzera hako mese moita hope dzakanaka.

Kana mukadzi avete hope: 
Varume vanohi vanomira chombo vari kupe kakawanda kusvika pa avhareji ye 5-8 times avete hope chaidzo. Vakadzi tinoziva kuti varume vedu vanomuka mangwanani chombo chakati twii chero makarhojana musati mavata.

Vakadziwo bhinzi dzavo dzinomira nokuzvimbirira kana vavete. Kumunhu wese mupenyu, zvikuru vechidiki, ropa rinoenda kunhengo dzapamberi kana vavete hope. Kune vakadzi vakawandisa vanoziva kuti pakupepuka mangwanani unopepuka une zemo uye wakanyorova zasi. Uyezve tinoziva kuti kana uchigara nomurume kazhinji unongosimudzira murume gumbo iye wokupinza chombo, mese muvete wozopepuka motorhojana, ipapo wakatonyorova kureva kuti wange wakanyorova uvete.

Bhinzi nechombo maitire azvo akafanana chose. inomirawo muridzi avete pamberi pese pozvimbirira muridzi asingatombozivi kuti ndizvo zvaitika. Pamwe unozokwanisa kurota uchirhojewa wotohwa kunakigwa chose uri kuhope asi pasina munhu akurhoja. Varumewo vanorota vachirhoja mukadzi zvokuti murume anotosvika pakubudisa urume muhope. Fungwa inenge ichitoona sokuti paita mukadzi wekupinza chombo izvo hapana kurota chete.

Hino ndipo pamuzoona vanhu vaya vakaita sevaporofita venhema vava kukubhadharisai mari vachikuudza kuti une munhu wekuhope wawakaroorana naye (Spiritual wife/husband) izvo bodo uri kungowanza maHORMONES ezvekuvatana saka muviri wako unomisa chombo kana bhinzi kana wavata. Iwe sokusaziva BIOLOGY wototoregwa mari nemakoronyera anoshandisa BHABHERI kuudza vanhu nhema. Iri ibhizimisi ratokura chose muAfrica mune vanhu vasingadi kuverenga mabhuku edzidzo. Zvikuru vekunaana West Africa uko. Kwedu takaita rombo rakanaka pakuti vazhinji vakadzidza. Anayo hake mari yacho yakawandisa regai atambise, ndeyake, 

SAIZI yebhinzi:
Bhinzi dzakasiyana siyana masaizi adzo. Kune vakadzi vane masaizi makuru koita vane zvidikidiki asi kunakigwa kwavo vese hakunei nezaisi yebhinzi. Asi kune vamwe vane saizi hombe dzokuti pakurhojana paya inenge yakatomira ichioneka zvokuti inokwanisa kukwizirana nechombo chichipinda nokubuda muchitubu. Saizi hombe ingangonakidza vamwe varume pakuitarisa iri ngari yokuti varume vanofarira zvokuona. Asizve inokwanisa kutyisa vamwe varume. Kune murume akambondinyorera achibvunza kuti ichokwadi here kuti pakurhojana murume akarega chombo chichikwizirana nebhinzi yomukadzi hachizokwanisi kumira kana ava noumwe mukadzi? Koitazve umwe aida kuziva kuti ndozvo here kuti bhinzi yomukadzi ikagunzva mwana pakuzvara mwana anofa.

Unongoona kuti kune vanhu vanoda kuudza vamwe nhema iri ngari yokuda kuvatengesera mishonga isina zvainorapa.

Saizi yebhinzi inobva pa 5 mm kusvika pa 2 cm kuvakadzi vakawanda asi kozoita vamwe vanosvika kuma 6 cm zvokuti kana mukadzi akadaro ava nezemo bhinzi yake inonyatsoonekwa yakamira zesvinoita chombo. Hapana chinotyisa ipapo murume anongopinza chombo nechepazasi pebhinzi yomukadzi wake vonakirana vakadaro. Saizi yebhinzi hainei pazviri.

Kuchengetedza utano hwebhinzi
Bhinzi yakafukidzwa neganda rakatsetseka kurubata rinova ndiri kanda rakagadzirisa matinji. Rinosinira oiri inoitisa hwema hwemunhukadzi. Oiri iyi inouzva bhinzi kuti igare yakatsetsekawo uye yakanyorova upenyu hwako hwese. Kana ukaita nguva usina kugeza pasi peganda iri unokwansa kuita gweme sezvinongoitawo varume pasi peganda rakafukidza chimusoro chechombo. Gweme rinoitira kuti usakwanisa kukuvara musoro wechombo kana bhinzi. Harina kuipa asi kungoti isu vanhu hatiridi nokuti rine hwema hwakaipa. Saka unofanira kuhwisisa kuti unogeza sei pamberi.

Panhu apa panoda kugezwa zuva nezuva. Kana ukahwa paita hwema, funga kuti kamwe chete pavhiki, zvikuru kana uri munhu anogaroita zemo achisinira oiri iya sezvandareva, unokwanisa kugeza nesipo nemvura, wobhenengura matinji wogeza pasi peganda rakafukidza bhinzi yako. Wopageza ne Vinegar. Unombonyika donje muvinegar wonyatsonyorovesa pese pamberi (usaisa muchitubu) womboira kwekanguva 5minutes , wozogeza nesipo. Vinegar inouraya mabacteria anoitisa hwema hwakaipa. Wadaro chimbomira vhiki yese usinazve kudaro. 

Mishonga
Kune vakadzi vanotaura kuti mushonga yechivanhu yakaita seyemufuhwira inoshandira zvinhu zvinotanga zvakwizigwa pabhinzi yemukadzi muzvinamushonga kuti murume aite fungwa yokungoda iye chete chete.  Uku kungotaurawo hako nokuti kana iwe uchiziva mushonga wakadai wekupa murume, zvoreva kuti mahure ese emraini anouziva saka ese achapa murume wako mushonga wacho. Zvozodii.  Ingodzidzsa murume kufarira bhinzi yako kuti iwe ugofarirawo kutamba naye nokuda kwekunakigwa kwete zvekutaura nhema dzemishonga izvo uchitambisa mari.

Kunyika dziri kumusoro kweAfrica:
Kunyika dzechiArabhu nedzimwe dzemaKristu dziri kumusoro kwe Africa vanoti kana mwanaskana asvika makore 13, vanomubata vomucheka bhinzi kutobvisa chaiko. Izvi zvinoitigwa kuti vakadzi vasahura. Kuri kusahwisisa kuti bhinzi ine mudzi wakakura chose unoita mukadzi anakigwe chero iko kabhinzi kasipo. Uyezve zemo haribvi pabhinzi, rinobva mufungwa saka hazvibatsiri chinhu.  Kana ukazikamwa kuti wakacheka mwana bhinzi, unokwanisa kusungwa.

Chimwezve chinhu ndechokuti mazuvano edu vanhu tichifamba famba kunyika dzakawanda usangoti wasanga nomusikana akanaka kutarisa wotoda zvokumuroora. Tanga wahwisisa kuti akakura sei nokuti anokwanisa kunge asina bhinzi. Hameno kuti unogaropatarisa uchifungei nezvaunoonapo.

Varume:
Kana wada kuhi PRINCE wekugona kurhoja, wirirana nebhinzi yomukadzi wako. Kana une mukadzi asingaiti orgasm nyore, imbozama kumubatsira nokurezva bhinzi yake. Asi hwisisa kuti kune vakadzi vasingagoni kuti bhinzi dzavo dzikwiziwe nokuda kwekuti dzine SENSITIVITY yakakurisa. Kana une mukadzi akadai kwizirira nyama dzakatenderedza bhinzi uye matinji ake. Kana une mukadzi ageza, pota uchimbomusvitsawo rurimi pabhinzi yake. Rurimi gunonaka kupfuura chombo muchitubu nokurekure, zvokuti mukadzi akakwanisa kurerusa muviri murume ari pabhinzi norurimi achikwizirira mukadzi haanonoki kupangura mhere yokunakigwa.  Kana une mukadzi anononka kunyorova muchitubu, unokwanisazve kumudaro mambogeza,

Asi ziva kuti kune vakadzi vanongofunga zvemishonga saka tanga wataura naye kuti akududzire kuti bhinzi yake iri papi inoita basa rei uye kana ari ega anoiita sei. Zvadaro chikumbira kuva shamwari yebhinzi yake yepamoyo. Kana azohwisisa kuti unoda bhinzi yake sezvaanodawo chombo chako, chipota uchisvikako uchiita nguva uriko, wongozotiwo umwe musi uchimukisa guvhu, wodzikira zasi zvishoma nezvishoma kusvika wasvika pabhinzi. womboitambisa norurimi, wokwizirira norurimi, woirezva norurimi.  Kuti arege kukubatirira musoro uripo zvinonetsa. Kana akubatirira chiti hekanhi waro uchipedza ngiuva uripo.

Uchaona kuti mumba kupopota, kufoya, kudii kudii, kunoita kushoma. Asi tinosvoda kukumbira varume vedu kudzira zasi norurimi veduwee. Ingodzirai mega pasina akumbira. Bhinzi inonakigwa norurimi gwemurume zvisingatauriki.

UDZAI VAMWE!!!!

Saturday, 30 August 2014

Kuchengeta ganda rakatsetseka

Kana uri mwana mudiki ganda rako romuviri rinenge rakatsetseka chose uye rakanaka, asi kana wava munhu mukuru ganda rinoita kunge rakakora uye rozotangazve kuita zvimiraini vokutarida kuti rotanga kuunyana. Paunoofa wachembera rinenge raunyana pavanhu vakawanda.

Munyika dakawanda mune vima Cream zvinotengeswa zvokuzama kuti ganda rigare rakatsetseka seremwana mudiki. Ukatarisa kana kubata nokupurudzira magaro emwana ane gore rimwe chete unoona kuti ganda rake ndiro ganda rokuti ukakwanisa kuchembera unaro chingava chinhu chakanaka chose.

KIRIMU dzokuzora: 
Tinotengesegwa makirimu akawanda chose atinozama kushandisa. Kwedu kumusha takakura tichizora mafuta evhasirina kana kuti ekusvina nzungu, uchingoti ukageza wozora mafuta kuti ganda risaoma nokutsemuka. Makirimu anoshandiswa mazuvano anodhura chose asi vashoma vedu vanoziva kuti mumakirimu awa munei.

Tinotenga iya inohi Johnson Baby Oil yokuzora vana asi ukaferefeta unohwisisa kuti muOIL iyi mune muto unowanikwa muchiZVARO ( HUMAN PLACENTA ) chemunhu chete. Kana ukazvarira mwana kuchipatara vaya manesi anogamuchira mwana vanotora PLACENTA yako vonoitengesa kumakambani akaita seJohnson vanogadzira maOIL akaita seawa. Ivo vozotora zvavanoda pa PLACENTA iya zvorasa havo zvasara.

Kozoitazve mamwe makirimu anogadzigwa nezvimwewo zvakaita se maOIL anowanikwa mumhodzi dzinobva pamiti yakasiyana siyana. Pane imwe kambani yandinobatsira kutenga shomhwe dzemhodzi kubva kunyika mbiri dzokuAfrica inozodzitengesera vanogadzira makirimu ekuzora iwaya. Tinoona kuti zvinhu zvinoshandiswa kuzama kuti ganda, zvikuru remunhukadzi, rigare rakatsetseka zvakawanda. Makirimu anowanikwa muzvitoro akawandisa asi imwe neimwe inozvirova dundundu kwahi ndini mazvikokota wekuchengetedza ganda remunhu.

Kumunhukadzi, dai zvaigona kuti ganda rirambe rakaita seromwana mudiki dai tisinganetseki kukwezva varume. Ukaongorora murume achitarisa mukadzi waasangana naye uchaona kuti anotora nguva achitarisa pane ganda rakatsetseka panoti,

Kumeso
mazamu (semazuvano vakawanda vanofamba hafu yemazamu iri pachena)
Zvidya (zvikuru kana zvisina kupfekedzwa uye muridzi ari munhu asina kukoresa)

Kana mazoda kurhojana uchaonazve kuti murume anohwisisa muviri wemukadzi anoda kubatabata pane ganda rakatsetseka kana wabvisa zvipfeko.

Kumeso
mazamu
Zvidya
magaro

Zvokuti dai taikwanisa kuwedzera kutsetseka kweganda varume vedu vaiwedzerawo kuda kuvata nesu.

FACIAL Mask. 
Kune zvinhu zvinoshandiswa mazuvano kugadzira inohi FACIAL MASK. Mukadzi anotora MASK iyi oizora kumeso kana muviri wese, ombogara akadaro kwema awa kana mashanu, ozoibviza ogeza, ganda rosara rakanaka zvokuti.

Unokwanisa kutenga MASK idzi kuzvitoro, kana kutenga zvinovhenganiswa zvacho wozvigadzirira. Vamwe vanongoshandisa zvinhu zvinowanikwa nyore. Zvandingoziva ini zvinohi zvinoshanda ndeizvi.

Uchi hwenyuchi chaihwo kwete hwekugadzigwa maFACTORY
Muchero we AVOCADO
Gavakava riya dete rinohi Aloe Vera
Magaka (Cucumber) akajusiwa
Ivhu dete riya rokuumba hari

Vamwe vanozvigadzirira mudzimba dzavo, vamwe vanotenga zvakatogadzigwa kare vongoshandisa. Pano handisi kuti chinoshanda ndechipi kana kuti chinoshanda kupfuura chimwe ndechipi. Ndiri kuti zama kuchengetedza ganda remuviri wako rakaita seremwana mudiki. Zvinochochogwa nevarume izvozvo.

Urume hwemurume wako. 
Kune vanhukadzi vakawanda chose, zvikuru kuno kuEUROPE vakahwisisa kare kuti pane zvinhu zvinobva pamunhukadzi zvinobatsira munhurume, pozoitawo zvinhu zvinobva pamunhurume zvinobatsira munhukadzi. Chimwe chezvinobatsira munhukadzi urume hwemurume wake. Kana une murume mumba makaroorana uye muru vanhu vanomufaro pauviri hwenyu, uchahwisisa kuti murume wako anogarokupa urume panzwimbo dzomuviri wako dzakasiyana siyana.

Pamwe anokudururira muchitubu
Pamwe anokuisira padumbu
Pamwe muzvidya
Pamwe unomushanda nemaoko kusvika abuda urume mumaoko ako
Pamwe hunobuda nesimba wozara kumeso kwako.
Pamwe kana uri kumwedzi anokwanisa kukwizira chombo pamagaro kusvika abuda urume hwosara kumusana.

Vanhukadzi vakawanda vava kuziva kuti urume ndicho chinhu chinokwanisa chose kugarisa ganda rako rakatsetseka kwenguva yakareba chose. Vakawana vnoti zviya murume abuda urume votora hwavanokwanisa kutora vozora kumese vovata vakadaro  vozogeza mangwanani. Vanoziva vanoti ukazviita kwevhiki nhatu unoona wega kuchinja kweganda rako.

Chinonetsa urume ndechokuti hahuwanikwi hwakawanda pamurume wako. Zvikuru kana muchigarorhojana kakawanda, uchaona kuti anongobudisa ushoma. Ukuzve hwakawanda hunosarira muchitubu saka unowana hushomanana. Asi chimwe chinhu chandakaona ndechokuti murume akapedza kukurhoja, akabudisa chombo chikavata, ukazomutarisa kwapera kanguva unowana pamubhedha pakananga chombo chivete panyorova. Izvi zvinoreva kuti murume anochururuka urume chombo chavata kare.  Saka unokwanisa kuwedzera urume hwekuzora pese paunoda kuti ganda ritsetseke. Toti hunochururuka kubva muchitubu mako, nehunobva pamurume.

Kana wada kumbozvizama hwisisa kuti kune varume vanofunga kuti vakadzi vane mishonga saka tanga waudza murume wako zvauri kuda kuita kuta asavhunduka kana akakuona uchiita. Varume vechibhoyi vanotya zvinhu zvese zvinobuda pachitubu hazvinei kuti urume hwavaisamo ivo.

Nyaya yokushandisa SEMEN FACIAL Mask iyi iri kuhi inokwanisa kuti munhu ane makore anopfuura 60 ange ane ganda seremussikana ane makore 20.  Vanozviita vanoti zvinoshanda.

Isu tinoziva kuti urume hune zvakawanda zvahunoshanda. Sokuti kana une mimba ukagarorhojewa zvokupiwa urume, uye kuitawo Orgasm, unozozvara zviri nyore chose chose kupfuura mukadzi ange asina murume panguva yemimba yake, uyezve LABOUR yako inoita nguva shoma.  KuRhojewa uye urume ndiwo mushonga chaiwo wekuvhura masuwo. Haukuvadzi mwana kana kukupa KIDNEY Disease.

Kuipa kweurume:
Kana murume wako ane chigwere chesiki kana kuti che HIV, usatamba tamba nourume hwake. Rhojanai akapfeka Kondhomu uye mangopedza ngaabvise kondhomu arirase obva ageza maoko nechombo kuti pasaita zvingakupa chigwere.

Urume hwemurume wako kana asina chigwere chechihure uye asingahuri, hahuna kana dambudziko kwauri iwe kana kwaari iye. Kana washandisa maoko ako kuzora urume kumeso kana kuti padumbu (kana pane mitsetse yemimba) hazvina basa kuti uvate usina kugeza maoko.

Kune vanhu vasingahwisisi Biology vanombonyora vachiti Urume hunoitisa chigwere che Candida ndosaka vachiti akapedza kurhojewa nomurume osimuka onogeza mubhavhu kana shawa. Uku kungoshaiwavo ruzivo. Urume hukabudira muchitubu hunogaramo huri upenyu kwemazuva anosvika matatu. Kana huka sinira panze hapana chinoitika chakaipa. Chitubu chinozvigeza kubva mukati zvichienda pazhe. Ndizvo uchiona kuti ukakurura bhurugwa unowana pakaruramana nechitubu pakanyorova. Tinowanzopfeka PANTY LINER, kuti iyo inyorove bhurugwa rirambe rakaoma. Kunohi vanhukadzi vechitema vanonyorova kupfuura mamwe marudzi.

Apa ndiri kuti kana uchida kumbozama zvokuchengetedza ganda rako nourume hwemurume wako ita hako wakasununguka hapana chinoitika chakaipa. Pamwe tinongotenga zvinhu zvinodhura asi zvinoshanda tinazvo kare mumba.

Asizve kune vamwe vanosemeswa nezvinhu zvakaita seurume hwemurume kana kuti muto unobuda muchitubu, iri ngari yokuti urume hunobuda panobuda neweti. Muto wechitubu haubudi panobuda neweti asi kungoti unobva mumunhu zvinosemesa vamwe vanhu. Mate anosemesesa vakawanda asi misodzi haisemesi. Hameno kuti zvakabva kupi. Uri kuzora mwana wako JOHNSON BABY OIL yakabva pa PLACENTA dzevakadzi vausingazivi asi unosemeswa nourume hwemurume wako hwaunogamuchira mukati memuviri wako zuva nezuva. Zvine musoro here?

Iwe chingoita zvaunoda kuita asi hwisisa kuti urume hwemurume wako unoita ganda ritsetseke kupfuura dzimwe kirimu dzaungawana kupi zvako.

Udzai Vamwe!!!!! Friday, 22 August 2014

Zvokuita kana murume/mukadzi wako asingagoni basa

Pane nyaya dzakawanda chose dzingaita kuti ufunge kuti umwe wako haasi kunyatsokupa zvinokugutsa. Chinhu chinonetsa kuti uudze murume mukadzi kuti mafungire ake nemaitire ake haasiriwo sokuona kwako. Zvikuru vanhukadzi tinoziva kuti hachisi chinhu chakanaka kuudza murume kuti haagoni basa. Zvinokwanisa kumupa COMPLEX yokutozowedzera kutadza. Kuvarumwewo kuudza mukadzi wako kuti haagoni basa zvakakwana kunogumbura chose.

Asi kana waziva nokuhwisisa kuti maitire enyu haagutsi uye kuti unoziva zvingagutsa, unofanira kuti uudze umwe wako kuti mumbozama zvitsva muone kuti zvinogutsa here. Pakuudza umwe wako apa, unofanira kungwarira kuti iye asafunga kuti zvauri kuda wakazvidzidzira pane umwe munhu kana kuti une Experience yazvo. Ita sokuti unotodawo kumbozvizama asi pari zvino hauzivi kuti zvinogutsa here kana kwete.

Saka pano toda kumbotarisa mabvunzire aungaita kuti mese munge munoda kumbozama zvitsva.

Vakadzi vasingagutsi:
Chokutanga ngationgorore zvinhu zvingaita kuti mukadzi ahi haagutsi murume. Varume vanofunga kuti mukadzi haagutsi vashoma chose kune vakadzi vanofunga kuti murume haagutsi. Mukadzi asingagutsi munhu asingambowaniwo nguva yokuti paya ari ega ombofunga mavatire aangaita nomurume wake kuti zvinakire murume.

Munhu asingazivi kushandisa chiuno chake kupa murume manyawi okumukoira

Munhu asingaratidzi kuti anofarira chombo chomurume wake

Munhu asina CONFIDENCE nomuviri wake kusvika pakusaziva kushandisa muviri kukwezva murume wake. Varume vanokwezvwa nomuviri wemukadzi panyaya dzinoti:
Mukadzi kutaridza kuva nomusikahwa kana ane murume wake
Mukadzi kunemera murume wake panyaya dzokukwigwa kana vari vese
Mukadzi kunyemudza urume nhengo dzomuviri dzinoitisa zemo
Mukadzi kudzidza kuti kana pane CD inorira zvinomufadza ombojaivhawo zvinoratidza kusununguka pamberi pomurume wake.
Mukadzi akasununguka kuva asina kupfeka kana ane murume wake chete.
Mukadzi anoziva kuti kana pamwe pemuviri wake pachivava, anopa murume mukana wekupakwenya achiita sokuti zviri NATURAL kukwenyewa nomurume chero papi zvapo.
Mukadzi anotaridza kugaroshamiswa nechombo chomurume wake zvisinei kuti wachipinzwa kwemakore mangani, chinhu chinoshamisa kubata, kurezva, kupinzwa, etc
Mukadzi anobvuma kuti kana chombo chapinzwa anohwa muviri wake kupwiswa nazvo zvokuti haakwanisi kusachemerera.
Mukadzi anogamuchira kupinzwa chombo nokusimudzira nokupa murume simba rechiuno chake mukupa chikapa.
Mukadzi anofarira kuvata nomurume wake magetsi akabakiswa achiziva kuti murume achaona maitire ake ase vachiita.

Kana paya usina hembhe ukatarisa murume wako nekona yeziso uchaona kuti pane nhengo dzomuviri wako dzaanotarisa kupfuura dzimwe. Dzidza kudzishandisa kumukwezva kuti amire chombo agoda kuvata newe.  Pamwe imborambirirawo kuiswa kuti aise EFFORT pazviri. Motombokwikwidzana uchimuvharira makumbo kuti umupe mukana wekuita seakukurira asi uriwe uri kutoda kumupfuura. Uchaona kuti mavatigwe aunoitwa anonaka chose.

Toti uri murume asi mukadzi wako haana zvese izvi, anongovhura makumbo iwe wopinza woita zvese iye achinge munhu akafa kare kusvika mapedza, ungaita sei kuti nyaya ichinje?

Varume
Vakadzi vane nyaya shoma dzavanowanza kukomburena nadzo asi vanadzo mudzimba vakawandisa, iri ngari yokuti varume havadi kudzidza pazviri. Nyaya dzinoti

Murume anokasirira mukadzi - Iyi ndiyo nyaya huru chose chose pakusagutsa mukadzi. Kuti mukadzi agute anoda kushungurudzwa nechombo kwenguva yakareba chichingokwizakwiza mukati make iye achingosinira mvura nefuro achihwa pane moyo. Dai varume mainyatsoziva manakire azvo maisakasira kuzvipedza.

Murume asingazivi kutora nguva pakumbotamba nomukadzi wake achimukisa, nokumwa mazamu, nokukwenyerera pamberi nemuzvidya, magaro, seri kwemabvi, etc, kuti mukadzi wako azivewo kuti unoziva kuti munhu kwete kungomuona  seburi rokupinza chombo chete. Mukadzi munhuwo sewe, ziva pane nhengo dzomuviri wake dzinoda kutokonywa kuti afare. Ziva pokubata. Chitubu ndicho hacho asi ane zvimwe zvinoda kuti utambe nazvo.

Murume anozivawo kuti kunogezwa nokukwesha mazino mazuva ese, uye kuchinja nhumbi dzomukati. Murume anoutsanana murume kwaye veduwee. Kana achiuya kumubhedha hautyi kumumwa chombo nokuti unoziva kuti ageza zvakanaka.

Murume asingasvuti fodya nokumwa doro ozoda kuvata newe. Bodo veduwee. Kana wamwa hako doro rako chidzvova uri kure uko.

Murume anomirira kuti mukadzi anyorove zasi asati apinza zvigumwe kana chombo. Kana mukadzi anyorova ava nezemo uye ari munhu ane unhu, iye ega anokuvhurira makumbo wotesita wega kuti panyorova here, wozopinza chigumwe wombokwizirira mukati kuno kumadziro akananga kubhinzi, wokwenya kwenya mukati uchihwa kuwedzera kunyorova. Zvadaro chiziva kuti chombo chokwanisa kupinda pasina dzimwe nyaya. Kupinza mukadzi asina kunyorova kuratidza ufuza nougino hwekusaziva kuti zvinogwadza.

Murume anoziva kuti mukadzi anokwanisawo kuneta saka kana basa romumba rawanda anobatsigwa kuti simba rasara riya rizoshandiswa pane zvokugovana rudo. Mukadzi kana akaneta zemo ishoma ndipo paunohwa oti "Kwira ukasire kupedza ndoda kuvata"

Idzi ndidzo nyaya dzinoitisa kusaguta kwevakadzi mudzimba. Hadzinetsi kugadzirisa uye hadzisi nyaya dzokutukanirana.

Saka kana uri mukadzi wemurume ane nyaya idzi ungadii kuti zvinhu zvichinje?


Zvokuita mumba menyu.
Kana ukaona kuti umwe wako ane nyaya yakarerekera pakusakugutsa uchaita sei nazvo. Kunyarara hachisi chinhu chakanaka nokuti nyaya yenyu inoenderera mberi iwe woshaya mufaro kwenguva refu. Iye anokwanisa kusatombofunga nezvekuguta kwako kana iwe unyerere.  Saka pano ngatibvumirane kuti nyaya ngaibude pachena. Mabudire ayo ndiwo anonetsa nokuti unokwanisa kuzvitangira dzimwe nyaya kana ukasagona kutaura zvakanaka.

Chokutanga dzidza kugarobvunza umwe wako kuti chii chaanofunga kuti chinganakira murume/mukadzi. Ita sokuti uri kuongorora kusiyana kwekunaka kwemaitire akasiyanasiyana. Toti mukadzi wako haasi kukupa chikapa. Unokwanisa kumubvunza kuti chii chaanofunga kuti chingahi chinonaka pamukadzi kusvika ange akasiyana nevamwe. Rega arondedzere ega iwe uchingobvunza mibvunzo yako chete. Apedza kana ambotaura nechimwe chinhu chaunoda kuti ange achiita, chimukumbira akuratidze kana mava kundoita basa. Paanongokuratidza chete chiratidzawo kuti wazvifarira. Chero akasanyatsogona, ipa rukudzo pane zvaaita izvozvo kuti aite manyawi.

Panyaya dzokugeza nokukwesha mazino panoda kufunga. Isira murume mvura yokugeza ageze. Mubatsire kugeza. Mugezese musana tsoka, vhudzi, etc, wotombotamba nechombo uchimugezesa kudaro.  Muisire TOOTHPASTE pa TOOTHBRUSH womupa akweshe mazino. Mutengerewo mishonga yokupfapfaidza muhapwa kuti anhuwirire zvinofadza. Zvadaro kana musi waafungawo kuva noutsanana, muudze kuti ari kunhuwirira zvinoitisa zemo. Ndizvo azive kuti utsanana nezemo romukadzi wake zvinoenderana.

Chisingaiti ndechokutanga kutsoropodza umwe wako kana asingagoni chimwe chinhu chaunoziva kuti chinokunakira. Ukadaro nyaya yako yatowedzera kushata kwayo. Munhu wese panyika dzese anoda kuva iye anogarofungwa nomunhu waakaroorana naye. Ita zvinhu zvinoita agare achikufunga pane vakanaka kwete zvakaipa. Ndizvo tichiti pamazuvano edzifoni dzemuhombodo idzi, unokwanisa kutumira murume/mukadzi wako zvimagwaro zvinoita akufunge uye adzidze chimwe chinhu chaange asingazivi pauri. Unokwanisa kumuudza zvaunoda pafoni.

"Uri kufungeiko? Wasvika kubasa zvakanaka here?"
"Ndasvika. Hapana hangu, basa riri kutobhowa. Ko kwako kuri sei"
"Kunobhowa. Saka rega ndigokutsivira tava kumba"
"Kutsivira chii futi ndakanganisei? "
"Hapana chawakanganisa. Madeko wakandikwira zvemimba chazvo. chii change chaitika? Ndamuka ndichifara zvokuti."
"Ini ndaitoti ndiwe uri kugona. Saka zvemimba ndozvinofamba sei. Asi wava kuda mimba here? "
"Chitaura zvimwe zvaunoda ndigowedzeraka"

Nyaya yoenda mberi yakadaro pamafoni enyu. Masvika kumba wana mukana wekutanga nyaya nomurume wako, zvikuru kana akambokupurudzura magaro kureva kuti ari kufunga nezvemuviri wako. Asi uchaona kuti varume vakaroora/gwa vanotaura nyaya idzi nevanhu vasiri vavo asi vavo havana chavanotara pazviri pamafoni nepamaFACEBOOK, WhatsApp, etc.

Murume wako munhu anoda kukukwira nguva yakawanda asi hausi kumupa manyawi azvo. Ukatarisa mufoni yake uchawana kuti ane zvimahure zvemuraini zvaanogaronemerana nazvo iwe uripo. Nemerana nomurume wako panyaya dzese muchitamba.

Mukadzi wako munhu anoda chose kuti dai wafunga nezvake nguva dzese. Ukatarisa foni yake uchaona kuti pane zvikomana zvemuraini zvaanoudza nyaya dzisingaiti, kuri kuda munhu wekutamba naye chete. Iwe ipapo uri kufunga kuti kushamwaridzana nomukadzi wako zvinoita akudherere, bodo, zvinoita akwire zemo agokufadza. Unokwanisa kutengera mukadzi wako kamwe kanhu kasina kana maturo asi kwaari zvinoreva kuti wamufunga asipo. Uchaona ochigamuchira achinyemwerera achikoshesa chinhu chawanga uchifunga kuti hachina basa. Value yacho iri pakuti wamufunga. Hwisisai ipapo varume. Tenga maruva, chihwitsi, bhiro yokunyoresa, sambo, kana chimwe chaunoziva kuti anochida choita SURPRISE. Mukadzi anodadiswa nazvo.

Gadzirisai zvisingakufadzii mudzimba dzenyu veduwee.

Udzai Vamwe!!!!!!Sunday, 17 August 2014

Mukadzi anofunga murume akamuvhura.

Mukadzi anofunga murume akamuvhura pane akamuroora.
Mubvunzo unobvunzwa nevarume vechidiki kupfuura imwe mibvunzo ndewekuti, “Zhinoita here kuti mukadzi  akangamwe murume akamubvisa humhandara?”  Mubvunzo uyu une nyaya dzakawanda pauri  asi chikuru ndechokuti vanhukadzi havananyi kutaura nenyaya dzavo dzokubviswa humhandara.  Chero patiri isu tega tichiita nyaya kashoma kuhwa munhu achitaura nezvokuboogwa kwake uye kuti murume waakaita naye anomuona sei mazuvano. Saka tongoti iyi inyaya yevarume kupfuura vakadzi.

 Chii chinoitisa kuti varume vafunge nezve murume akavhura mukadzi waanaye?  Varume vane fungwa yokuti mukadzi waakaroora haana kunyanyosiyana nemombe yaatenga kumariketi. Ndizvo muchiona kuti mudzimba mune varume vanoona zvakakodzera kuti anorova mukadzi wake sezvaanoita chimbwanana chake, kana kutuka mukadzi wake sezvaanoita mbavha yapinda mumba.  Zvinovanetsa kuhwisisa kuti mukadzi munhu akangofanana navo asi kungoti iye mukadzi ivo varume.  Ukatozama kutsanangura nyaya iyi unotoonekwa sokuti iwe ndiwe usingahwisisi.  Varume vanoona sokuti kana akakuroora zvoreva kuti hauchina HISTORY. Unofanira kuva munhu asina kumbokwigwa noumwe munhu kana kuti munhu anoziva kuti vamwe varume vane zvombo zvakangofanana naiye akuroora wacho.

Varume vanoshushikana chose nefungwa yokuti mukadzi achiri kurangarira here makwirigwe aakaita musi waakaboogwa. Izvo zvokuti nyakuboora akazopamhidzazve kangani zvoita sezvisina basa. Kuboogwa kwenge ndiko chete kune basa.  Koitazve nyaya yokuti havafungi kuti mukadzi akaboogwa zvamboita sei.

Pamwe akanyangigwa avete, pamwe akabatwa chibharo pamwe akabvisa ega bhurugwa akavhurira murume wacho achitodawo kuvhugwa, pamwe akangorega hake murume achimukwira, kuri kusaziva kuti pakadai panohwimwi. Pamwe akakurira mumhuri yechipositori kune vanhu vanokurudzira zvanana kuvata nemazidhara ane vakadzi are. Zvese izvi zvenge zvisina basa kumurume asi kungoti mukadzi ari kugaroyeuka here murume akamuvhura? Kana achiyeuka change chinhu chinonyisa murume akazokuroora.

Saka pano ndoda kumbotsanangura kuti zvinoita here kuti mukadzi akawanikwa nomurume, iye atobviswa humhandara kare, anokwanisa here kusarangarira murume akamubvisa, obva aisa fungwa yese pamurume amuroora? Tisati tapindura mubvunzo uyu ngatibvunzewo kuti "Zvinoita here kuti murume asarangarira mukadzi waakaboora akasaroora kana kuti mukadzi wakamubvisa ujaya? " Kune vakamboenda kuma BOARDING SCHOOL tinoziva kuti vakomana vanofarira chose kutaura nyaya dzekuvata nevaikana, zvokuti mukomana chero akavata nehure chairo anouya achiudza shamwari dzake kuchikoro. Ukatarisazve pa SOCIAL MEDIA uchaona kuti varume vanovata nevakadzi vavasingadi vobva vatsoropodza vakadzi vaya futi.

Ukatora mahure maviri, rechirume nerechikadzi vakavata vese, uchaona kuri hurerume rinoda kuonekwa sokuti munhu ri nani pane hurekadzi. Kutoenda pa FACEBOOK kunoita POSTURING yakaoma chaizvo kwahi Revai Mujenya ihure, ndakamuti vhura akavhura ndikamurhoja. Unotoona kuti murume apa haahwisisi CONTEXT yechiitiko chakaitika. Ufuza hwakakwidibira fungwa.  Murume akadai akazoroora mukadzi akaboogwa noumwe murume, haahwisisi kuti zvakaitika sei kuti mukadzi uyu adanane noumwe murume kare asati asangana naye iye. Iye anoona sokuti hapana chakaipa kuti afunge nokuudza shamwari dzake nezvevakadzi vaakambovata navo, asi kuti mukadzi wake angofunga chete murume akamuboora yave nyaya huru.

Ngatibvumirane kuti kana une HISTORY yezvinhu izvi chete, panosvika nguva yaunowana chimwe chinhu chinokuyeuchidza maitikire azvakaita. Havigoni kuti ubvise HISTORY yako mufungwa dzako zvachose, hazvinei kuti uri mukadzi wemunhu here kana kuti uri murume wemunhu. Kubvswa humhandara chinhu chikuru kune vakawanda.

Ngatibvumiranezve kuti vakawanda vedu ukasangana nomurume/mukadzi wawakambovata naye zvinofadza moyo, nguva iripo uye mukana uripo pamuri mese, umwe wenyu anotomboti ashuvire kuti muvatezve mese. Mucgazotadziswa henyu neichi kana icho asi munenge matombozvifunga. Hazvina basa kuti murume ndiye akakuvhura kana kuti haasiri iye. 

Vakadzi vanobviswa humhandara nemaitire akasiyana siyana. Vakawanda havanakigwi nazvo nokuti vanenge vachitotya kupinzwa chombo uye hazvinaki kupinzwa chombo muviri uchitya. Pamwe mukadzi anenge asina kana kutombonyorova. Pamwe murume wacho ane tsvina, pamwe mese hapana chamunogona pazviri. Kazhinji ukavhugwa nomunhu wezera rako, mese muri vanana, anongoti achipinda achitokudiridzira ipapo chaipo zvokuti unobvaruka nokuzadzwa urume nguva imwe cheteyo. Hapana chinonaka ipapo chokuti ungatozopedza upenyu hwako uchirangariria kana marambana.

Kozotiwo umwe mukadzi aovhugwa nomurume ane rudo naye anohwisisa kuti rudo chii, anohwisisakuti kuvhuramukadzi chinhu chinokwanisa kurangarigwa upenyu hwese, anohwisisa kuti pakuvhura mukadzi anofanira kutendera mukadzi kuti ave iye anotungamira nyaya yese kuti asagwadziwa nazvo uye kuti awana kunakigwa nazvo, anohwisisa kuti kana apinza anofanira kumboitawo nguva achikoira mukadzi zvinyoronyoro zvisina ganyabvu kusvika mukadzi ahwa pane moyo pachirongwa ichi asati amudururira urume. Murume anohwisisa kuti anofanira kutanga abvumirana nomukadzi kuti nguva yokuvatana yakwana pakudanana kwavo uye kuti vese vaita nguva yokunotesitwa kuratidza kuvimbika kwavo uye kupanana rukudzo, uye kupanana nguva yokufunga kuti mese munoda here kutanga kuvatana. Mukadzi akadai anokwanisa kuzoti varambana afuge nguva yakanaka yaakaita nomurume akamuvhura asi aakazorambana naye.

Tochizotarisawo murume akamuroora. Tobvunza kuti chii chingaita kuti mukadzi abvuma kuroogwa nomurume waanoda opzotanga kufunga murume waakarambana naye ambomuvhura. Zvinenge zvaita sei mumusha? Chokutanga ndechokuti unokwanisa kuroogwa nomurume asina hanya newe parudo kana pakuva munhu chaiko. Kana murume wako asingakuoni somunhu akamukodzera unokasira kuzvibata asi ipapo zvisichaiti kuti umurambe. Apa mukadzi anofunganya uye kufunga kuti ndepapi paakakanganisa upenyu hwake. Zvoonekwa kuti anosvika pakuzofunga kuti dai akagara neuya akamuramba zvaiva nani.

Koitazve murume wemumba aingadi kuwanzira mukadzi wake kunakigwa pakuvatana. Unoona murume akura zvokuti ava nomukadzi mumba achitadza kuhwisisa kuti mukadzi wake akauya pano kuzonakigwa noupenyu hwake nomurume waanoda.Kana monovata murume ngaatorewo nguva kutenda mukadzi wake nekubvuma kwaakaita kudanana nokuroorana naye. Kana usingagoni kunyatsovatana nomukadzi wako garomubvunza kuti chii chinomunakira akuudze. Kungoramba uchiita zvimwezvo zvinobhowa ndiko kunoita kuti mukadzi azowana nguva yokufunga kuti makwirirwe aaiitwa nouya akazomuramba aiva nani pane izvi.

Apa tiri kuti mukadzi anogarofunga murume akamuvhura asi akamuroora aripo anenga akonzereswa nomurume akmuroora. Mafungire emurume wemumba ndiwo anokonzera mukadzi kufunga maitire evarume vekare zvese nomurume akamuvhura. Kana murume wemumba achihwisisa kuti mukadzi munhu anofanirawo kupiwa rukudzo uye kupiwa zvinhu zvake zvakakwana mumba zvikuru pakuvatana. Mukadzi achiri wechidiki anofanira kupiwa mukana wekunakigwa nokunakira murume wake uye kutaridzwa rudo panguva dzese. Ukaona murume atanga kufunga kuti mukadzi wake anofunga murume akamuvhura zvinoreva kuti iye murume wemumba anohwisisa kuti mukadzi wake haasi kuguta. Anfanira kuchinja maitire ake panyaya yokugutsa mukadzi uye kutaridza rudo. Zvinhu zviviri izvi havhigozhi kuzviita saka ndoona sokuti varume vasingazviiti vanoita maune.

Mukadzi wemumba wawakazvivhirira iwe murume wake anokwanisa chose chose kutanga kufunga vamwe varume kana asingaguti mumba. Nyaya yokutya kuti mukadzi anofunga here murume akamuvhura haisi nyaya inokwanisa kugadziriswa nesu vakadzi. Imi varume vedu ndimi munotiitisa fungwa idzi. Kana musingadi kuti tidziite, tipeiwo rudo, uye tipeiwo rhoji yakakwana mumba. Todawo kuguta. Kungodiridzigwa hndiko kugutswa. Kana mukadzi akupa CHALLENGE yokumugutsa hwisisa kuti ari kuti ndiwe murume wake. Chitanga nokurezva nokumuzevezera zvinopa manyawi, nokumukwezva, nokumupa chombo atambewo nacho, nokumuudza runako gwake, nokumutenda pakuva mukadzi wako, nokuti  paya wapinza chombo wmbitawo nguva refu uchichokocha mukadzi wako wozoti aguta womudiridzira.

Varume hwisisai kuti kana chombo chiri mukati mukadzi achichemerera zvinoreva kuti ari kunakigwa. Iwe hauna RIGHT yokumisa kunakugwa uku. Rega iye nyakuchemerera asvike pakuti zvakwana, haachakwanisi kuramba achikoigwa. Iye ega anosvika pakumira ogumigwa, okumisa kukoira omboti zii akadaro achitiura mafemo, iwe woziva kuti zvaita. Azobvapo anokurega uchikoira zvokuzomudiridzira. Varume vemumba tipeiwo zvinhu zvedu zvakakwana uye itaiwo sokuti munotida zvakadzama. Ipa mukadzi wako CONFIDENCE yokuziva kuti akasarudza zvakanaka.

Mukadzi anoitwa seizvi haana nguva yokuswerofunga murume akamuboora. Varume ndimi munokonzeresa. 

Tiri tese here? Usazoti hauna kuudzwa. Wedzerai vanowedzera. Varume tipeiwo mafungire enyu uye kuti sei musingadi kugutsa vakadzi venyu zvikuru vechidiki (below age 39 years) asi mahure munoda kumagutsa. Chiiko?

Ini sokuona kwangu kana wamboita zvokufamba famba uchivata nevasikana vausina kubvisira mombe youmai, zvinoreva kuti unobvuma kuti pauchazoroorawo haunei nokuti mukadzi wako ange achimbofambafambawo nevasina kumubvisira mombe youmai. Zvadaro chirega kufunga kuti anofunga here pamusoro pemurume akamuvhura. 


Chinofanira kutyisa tese vakadzi nevarume inyaya yokuti pakufamba kwevanhu, tese tinosangazve neavo vatakambovata navo kare kana variko. Pakusangana apa vakawanda vedu vanovatanazve chero havo vava nevakaroorana navo uye vagere zvakanaka mudzimba dzavo. Kana uri kure nokumusha kwako kune murume/mukadzi wako kuzvibata (zvikuru kwevarume) kunonetsa kana umwe mukadzi waakambovata naye avapo uye achiita sokuti anodazve kuvata naye. Ndosaka varume vedu vachityiswa nenyaya yomurume akavhura.Udzai vamwe!!!!!!!!!