Saturday, 16 January 2016

Zviito zvevabereki pakukura kwevana

Vabereki pakurera vana vanowanikwa vane zvinhu zvakawanda zvavanofanira kufunga. Pano toda kumbotaura nezvimwe zvacho kuti zvinokonzera chii pavana.  Umwe noumwe we vanhu panyika pano machengetere atinoita vana anobva pakuchengetwa kwatakaita isu tiri vana. Hakuna chikoro chinodzidziswa vanhu kuva vabereki asi kuti tinodzidzira pakuona vabereki veu vachitichengeta isu.

Ndizvo uchihwa vanhu vachiudza vana vavo kuti vasaroorana nevana vokwanhingi nokuti vabereki vavo imbavha kana kuti mahure, kana kuti zvidhakwa, kana kuti vakamboenda kujeri. Kana mubereki ane tsika dzakaipa idzi zvinoreva kuti ndiwo makurire anoita vana vakevo kusvika vangoitawo izvozvo zvavakakura vachiona.


Tichataura nezvokuti

Pakudanana kwevabereki: 
Vana vanokura vachiona vabereki vari vanhu vanodanana mumba uye vanotaridzana rudo, vanoti vava nemhuri dzavo vova vanhuvo vanotaridza rudo kumhuri dzavo. Kutaridza rudo kuri pakawanda asi vana vanokasira kuhwisisa mafungire avabereki vavo kubva vachiri vadiki. Kana umwe wavabereki asipo uya wasara navana anoshushikana moyo nokushuva umwe wake. Anotaurira vana zvaanofunga, hazvinei kuti vana vanhu vadiki. Vana vanodzidziswa kuhushikana kana baba/mai vasipo.

Vana vanoona kuchingamdzwa kunoita mubereki uye ange asipo paanodzoka kumba, vanoterera mashoko okukoshesa kudzoka kwaaita nokuona kufara kunoita mhuri.  Vana vanoona kushaya mufaro kunoitika kana vabereki voda kuparadzana. Vanohwa zvinotaugwa nevabereki. Vanoona misodzi yamai nokuziva zvainoreva.

Vana vanoona mushandirapamwe wevabereki vavo pakuronga nyaya dzomumba. Vanokasira kuhwisisa kuti musha uno una mai nababa vanogadzira zvinogadzigwa pamwe chete. Vana vanokura vachifunga kuti ndiwo maitire evabereki vese.

Vana vanoona kutarisana mumaziso nokutaurirana nokubatana kwevabereki vavo vohwisisa kuti baba namai vanorudo. Vanohwa kukumbirana regerero kwevabereki kana pakanganisiranwa pakati pavo. vofunga kuti ndiwo maitire ezveupenyu.

Vana vanoona vabereki vachinyemwererana nokusetsana nokutamba vese. Vanoona vabereki vachikokana pakudya. vanoona vabereki vachipanana zvokumwa pasina kupopotedzana vofunga kuti ndiwo magarire evanhu.Pakupokana
Vana vanoona vabereki vachiti vakapokana baba votora chitirobho vorakasha mai, kana kuti mai vanobuda pazhe vopopota kusvika raini rese raunganapo kuterera kuti chii chaitika, vofiunga kuti ndiwo magarire emunhu anohi mubereki.

Vana vanoona baba vachiramba kudya zvabikwa namai kana vabereki vakatsamwa vohwisisa kuti kutsamwira munhu nokudya zvaabika hakuenderani kana uri mubereki. Vanohwisisa kuti kana munhu anohi baba akatsamwa haafaniri kudya mumba make kusvika nyaya yapera, hazvinei kuti inoita mazuva mangani.

Vana vanogaroona vabereki vachichemedzana pakupokana, vofunga kuti ndiwo maitire emunhu anohi mubereki. akatsamwa panofanira kuita umwe anochema pazviri.

Vana vanoona vabereki vachitsamwa kusvika pakusataudzana kwemazuva akati kuti musha wakangoti zii kuita sepasina vanhu, vofunga kuti ndizvo zvinoita kuti uhi mubereki. Vanoona sekuru nambuya vachiuya kuzotonga nyaya voterera kupopotedzana kunoitwa ipapo nemhosva dzamai nababa dzinotaugwa ipapo dzakadzika uye dzinoitwa zvokupopotwa kuti vanopfuurawo havo vahwe kuti pane nyaya apa. Vana vanoti ndiwo maitire evakuru kana mhosva yaitwa.


Pakusaita nyaya mumba
Vana vanohwa vabereki vachiti kana vane vamwe vanhu vanoita nyaya vachiratidza mufaro asi kana vava kumba hapana nyaya inotaugwa. Kunongori kuti ndipe ichi kana ich kusvika vanhu vaenda kunovata. Mangwana ndizvozvo, mangwana ndizvozvo kusvika gore rapera. Vanobva vangofunga kuti kuva mubereki kureva kuti hautauri noumwe mubereki.

Mwana akangoti kurei unoona ongoti akabva kwaabva oenda kuimba yake yokuvata ogarako vabereki vasingazivi zvaari kuita ikoko. Hakuna une hanya naye kuti chii chadzidza kuchikoro nhasi kana kuti shamwari dzake ndivanaani. Vabereki zii zvavo sepasina vanhu.


Pakuhurirana zvinobuda pachena
Vana vanokura vachihwa nyaya dzekuhura kwevabereki vavo. Dzimwe ndedzekuhwa pakupopoterana mumba, dzimwe dzinobuda vabereki varovana umwe achigumira kuchipatara, dzimwezve dzinobudira kwasabhuku vana vachidzihwa nevanhu vomuraini vachiseka kuti mai nhingi kuhura nanhingi here veduwee, kana kuti baba nhingi vakamitisa mwana wekwanhingi. vakadzi patsime/pamagirosa votaura voridza chikuwe vorovana maoko. Vana vevabereki ava vachizvihwa uku vachiona uya amitiswa achitakwaira nemmba yababa vavo kana kuti vanotengegwa zvihwitsi nechikomba chamai.

Vana vanokura vachifunga kuti munhu anohi mubereki munhu anomitisa vasikana vemuraini kana kuti munhu anoshamwaridzana nevarume vanotengera vana vake zviwhitsi,

Pakurambana
Pakurambana mai nababa vanopomerana mhosva dzakawandisa zvinji dzacho dzinoudzwa vana kuti vafunge kuti baba kana mai munhu akaipa chose pazvinhu zvinoti nezvinoti. Vana vanokurudzigwa kutongesa vabereki uye kuhwisisa kuti mubereki munhu akaipa anoitira vana vake zvinhu zvakaipa uye asingadi umwe mubereki aakaita naya vana.


Pakusagara mese nenyaya dzemabasa
Vano vanokura vachiona mai nababa vachiti umwe anogara Joni umwe anogara Harare. Vanokura vachiona kuti pakusangana vabereki vanouya nezvinhu zvakaita senhumbi dzokupfeka dzokupa vana vanoona vabereki vachiita mwedzi nemwedzi vasina kuonana vanoterera uya wavanogara naye achidembademba kuti murume/mukadzi haapo, vofunga kuti mubereki munhu asingagari noumwe mubereki pamusha nenyaya yemabasa anowanikwa kure.

Pakusavhakashira hama
Vana vanokura vachiti kana chikoro chakavhara vakada kuvhakasha vanonoona shamwari dzevabereki asi havaoni hama dzamai kana dzababa, vofunga kuti munhu anohi hama haana kukosha. Vanoona kuti kana kukaita rufu baba vanokwira mota yavo voenda vega kana kuti mai vanoenda vega kwavo. Vanoonera hama pamapikicha vachiita zvokubvunza kuti uyu ndiani. Vana vanokura vasineiwo nehama dzavo.


Pakusadzidza zvinoonekwa nevana
Vana vakakura vasingaoniwo mubereki chaverenga kana kuratidza kudzidza zvinodzidza kumabasa kana kuti kudzidzawo zvokungoda kuhwisisa zvimwe zvinhu kana kuti kudzidza kana Bhaibheri haro kana rimwe bhuku redzinza kana rinotaura nezvekuita zvinonakidza kudzidza, sokuti kurima, kuteya mbeva, kuvhima, kuchengeta magarikuni, kana chimwewo hacho chinowanikwa mumbabhuku. vana havazokoshesi kudzidza. Kana mubereki akagumira muForm " asingaratidziwo kuti anofanira kuwedzera kudzidza tinoona kuti vana havaneiwo nazvo.


Pakureva nhema.
Mubereki anogaroreva nhema anowanza akakurudzirawo vana vake kurevawo nhema zvikuru kune umwe mubereki. Nhema hadzizonetsi vana ava kureva nokuti ndiwo makurire avakaita.


Chibharo: 
Kune vakawanda vanobata vamwe vanhu chibharo zvokutoti akabatwa nemapurisa anosungwa. Ukatarisa makurire emunhu wakadai uchawana kuti pane zvakaitika kuti asava norukudzo kune vamwe vanhu saizvozvo. Tese tinoziva kuti ukahwa kuti hama yako yabatwa chibharo nomunhu anohi nhingi unoita fungwa dzisina kunaka panhubu iyoyo. Asi ruzhinji zvakabva pakukoniwa kwevabereki. Hakuna mwana anozvagwa akahi achava munhu wekubata vamwe chibharo asi kuti vabereki ndivo vanoita vimwe zvinhu zvinokanganisa musoro wemwana.

Basa romubereki:
Kana wazvara mwana, chironga yokurera mwana zvine mwero uchimutsiura pazviito zvaka asi iwewo chirega kuonekwa nomwana uchiita zvinhu zvaunotsiura mwa kana azvita. Mwana haana kuzvarigwa kuti agozvirera kana kuti agopiwa umwe munhu kuti arere mwana wako. Iwe kuva mubereki kwako kureva kuti unofanira kurera mwana wako zvakakodzera. Kwete kusiya mwana achikuri usingazivi kuti ari kukura sei.

Vana vanoda kuva mumhuri yakadzikama inokoshesa vana zvese nevakuru. Hatisi kuti vabereki havapokani asi kana mapokana vana ngavasaziva kuti pavabereki paita nyaya yokuti uye vazotukana vachiti vakanyimana zvokuti. Vana vanei nakupokana kwenyu. Tukanai henyu pachenyu asi vana ngavasaziva zviri kuitika. Mwana anofanira kukura achifunga kuti vabereki vake vanhu vanoziva havo nhamo asi vanogadzirisa zvinonetsa mumba. Kana musina mari mhuri inoziva kuti mari hapana. Haisi nyaya yokupopota.

Tinoona vana vachikura kuita zvimwe zvinhu zvinotyisa asi tochema chema kuti mwana azviitirei asi kazhinji tisu takarera mwana wacho tichimupa mafungire akadai.

Musaona sokuti mwana mudiki hapana chaanodzidza. Kana mwana achiona zvinhu zvechikuru anohwisisa zvakawanda pane zvaari kuona uye anodzidza kubva pazviri. Anozoti ava munhu mukuru moshamisika kuti akazviwanepi izvo ndimi makamudzidzisa.

Saturday, 9 January 2016

Kana uchidamusikana/mukomana vabereki vasingamudi

Zvinoitika kuti unokwanisa kudanana nomunhu kusvika pakufunga zvokuenderera mberi naye, wozoti wamutaridza vabereki vako zvoonekwa kuti havamudi zvachose, zvokuti vanozama kukuparadzanisai.  Iyi inyaya inoshungurudza chose zvokuti vamwe vanopedzisira vafosa vabereki kusarudza. 

Kune vaberek ivanoti ukanyengana nomukomana/musikana asina kukodzerana newe vanokuudza kuti hazviiti, vozama kuti uhwisise kuti unofanira kurambana naye.  Zvikuru kana umwe munhu akakuudza kuti mafungire ako akaipa iwe unobva watowedzera kufunga saizvozvo. Uku kusahwisisa nokuti vabereki kazhinji vanohwisisa nyaya dzorudo kupfuura vana vavo saka vanenge vatoona kuti hapana kwamuchasvika uye munokwanisa kumitisana mozoshaya zvokuita.

Vabereki vakawanda vanotya kuti mwana wavo mukomana kana musikana atange kuvata nomunhu waanoti anodanana naye vasina kuroorana. Kufunga kuti mwana wako akura zvokukwanisa kuvata noumwe munhu chinhu chinotyisa. Saka mubereki wese wese anoda kuti ugare uri mwanana kwenguva refu.

Koitazve vabereki vanoona sekuti mhuri dzavo nevana dziripamusoro kupfuura vana vekune dzimwe mhuri . Hino iwe ukazoonekwa wosvika pamba nomusikana/ mukomana wekumhuri dzisingaite, vabereki vanogumbuka nazvo vozama kukudzivisa.  Pakukudzivisa apapa vanokwanisa kukukonzera kuita chinhu chawange usingafungiri kuti ungaita.

Uyavo mukomana/musikana wako akaziva kuti vabereki vako havamudi, anokwanisa kuitawo zvinhu zvamange musina kuronga.  Saka pano toda kumboongorora zvimwe zvezvinhu izvi kuti zvinosvika kupi panyaya yokuzama kuti vabereki vako vade munhu wawasarudza kudanana naye.

Jessica:
Pakashaika vatete vaJessica, vange vaita mwana umwe chete nomurume wavo, ndokubheuka nemota ndokushaika. Murume ndokuuya kumhuri yomukadzi ndokunyengana nomwana wehazvanzi, uyu Jessica. Baba vaJessica nomufi vange vari hazvanzi nehazvanzi asi vasiri vemumba mumwe chete. Madzibaba avo vari vatevedzani vanga vagara vachingovenganawo havo pazvinyaya zvavo zvemumusha.  Jessica ange ane makore18 oda kutoenda ku University, uye murume watete ane makore 42 achiticha pa University ku Kenya.  Jessica waona mota ne suit yababamuru nokuumburudzwa moyo nazvo.  Vayavo babamukuru voti vakapfekegwa mini hana yorova.  Hapozvo!!.

Baba vaJessie vahwa kuti mukuwasha ada mwana wavo ndokuputika chifuva nehasha kutoda kuuraya munhu kwahi handina mwana anowanikwa nomurumme ane makore 42. .

Saka unoita sei?
Kuita mimba
Kana wava panyaya iyi urimusikana unokwanisa kutosvika pokuti unonyengegwa
Nevamwe kuti kana ukaita mimba vabereki vanokubvumidza kuwanikwa nomukomana wako. Idziinhema.  Havasi vabereki vese vane hanya nokuti waita mimba.  Vamwe vanotokwanisa kukuwedzera puresha yokuti ubvise mimba yacho.  Wosara wava nenhamo mbiri, yokuti vabereki havadi mukomana wakouye yokuti havadi mwana wako voda kuti umuuraye.  Chimwezve ndechokuti mimba hachisi chinhu chaunoita nomunhu pasina kubvumirana. Iyewo akaona pava ne puresha yakawanda paari anokwanisa kukusiya iwe wava nemimba. Kuita mimba pakadai kuratidza kusahwisisa nyaya yako.

Kubvumirana nevabereki:
Vakawanda, zvikuru vakomana, vanokwanisa kuwirirana nevabereki voramba musikana asingadiwi uya. Vakomana vanhu vanoita sevavhimi. Akaona sokuti mhuka iyi haibatiki anokusiya wakadaro. Iwe ndiwe unotozomutevera kusvika madzokerana.  Varume vanoita rudo chaigo vashoma. Kazhinji mukomana anongotanga nokuchiva mamirire akaita musikana. Zvinomboramba zvakadaro kwenguva refu zvokuti kuzoti ava nerudo hazvifanani nerudo gwemusikana. Saka kuramba musikana hakunyanyi kumudya moyo.

Asi kumusikana hazvisi nyore kuramba mukomana uchiti nokuti vabereki vako havamudi. Unenge wagara usingamudiwo hako. Munhukadzi akava norudo pamukomana anoita rudo chaigo zvokuti kuudzwa kuti murambe zvinonetsa.  Ndipo unozoona otsvaka mamwe maitire kuti arambe achidanana nomukomana wake.

Kubvumirana nevabereki kazhinji zviri kuvakomana. Kana mai vake vaketi musikana nhingi akaipa pokuti nepokuti mukomana anoterera mai vake. Kana iwe musikana ukahwisisa kuti ndiko kwaenda nyaya, chimusiya akadaro utsvake umwe mukomana. Chinhu chakaoma chose kudanana nomukomaka kana mai vake vasikufariri. Mukomana namai vake vanhu vanonetsa kusiyanisa mafungire avo.  Kana vari baba vake vasingakudi, kazhinji inyaya yekuti vanoona sokuti uchatadzisa mwana wavo kuita chimwe chinhu chavanga vakamurongera kuti aite, sokuti vanoda kuti aende kuUniversity

Kumirira vabereki kuti vachinje mafungire
Pane vanoramba vachidanana nomukomana/musikana vakamirira kuti vabereki vachachinja mafungire. Zvinobva pakuterera kuti vabereki chavari kurambira munhu wawasarudza iwe chii, wopedzisira wafunga kuti vabereki vakaramba vachiona mukomana/musikana wako vachafunga kuti munhu kwaye vozobvuma kuti wasarudza zvakanaka.

Kurambana nevabereki
Koita vamwe vanoti akaudzwa kuti musikana/mukomana wako hatimudi nokuti chino nechino, anobva angosiyana nevabereki kusvika pakusavaudza nyaya dzake. Vabereki vongozoita zvokuhwa nemakuhwa kuti mwana ane musikana/mukomana. Izvi zviri nyore kuvakomana nokuti anokwanisa kuti achishanda kutawundhi, ongoramba achionana nomusikana wake vabereki vasingazivi. Pamwe anongozorega kundoona vabereki nokuti havafariri zvaari kuita.

Kuvana vaye vane vabereki vakarambana, zvinoitika kuti umwe mubereki anoda umwe haadi. Pakadaro unokwanisa kusiyana nomubereki asingafariri sarudzo yako wofambidzana nouya asinei nazvo.

Kutsvaka munhu wemhuri anonotaura nevabereki
Pane vamwe vanoita zvokupotera kune umwe munhu mukuru wemhuri. Sokuti kana mai vako vasingadi sarudzo yako unokwanisa kundopotera kwambuya, mbuya vozotaura namai kuti regai mwana azvitsvakire rudo gwake ega sezvandakakurega uchizvitsvakira wega. Pamwe mubereki anozoti anatsofunga okuti ita hako. Asi kune vamwe vanoomesa moyo zvachose.

Chokwadi
Chokwadi ndechokuti vabereki vanokuhwisisa kukupfuura. Usakangamwa ipapo. Kune vabereki vanongoda kuhwa kuti unofadzwa nesarudzo yako, asi kune vamwe vabereki vanopindira nyaya dzevana vavo kusvika pakuti uyu tomuda uyu hatimudi. Kana une vabereki vakadai  zvinonetsa kuti ubvumidzwe kukura. Vanoda kukuitira zvese.  Kana wafunga kuti wava munhu anokwanisa kuva nomukomana/musikana onofanirazve kukasira kufunga kuti munhu mukuru haawedzeri dambudziko rake asi anoridzikisa kusvika rapera.
Taona kuti kuitisana mimba kuwedzera dambudziko. Kutizirana kuwedzera dambudziko. Saka chasara ndechokuzama kuhwisisana nevabereki kuti chii chaicho chiri kuvadya moyo. Pamwe unotaura navo wosambohwisisa kuti chavari kurambira sarudzo yako chii. Dzimwe nyaya dzinonetsa kuti mubereki ataure.

Zvinokwanisika kuti ndiwe mwana mukuru mumba uye wange wava kubatsira panyaya dzemari mumhuri. Hino ukauya nomusikana/mukomana vabereki vanoona sokuti mukana wemari wapera. Mari yange yava kupota ichiuya yava kushandiswa kuvaka musha wako. Iyi inyaya huru kune dzimwe mhuri uye kana mubereki atanga kufunga seizvi anokwanisa kuvenga munhu waunodanana naye kusvika pakadzika. Anoona sokuti ndiye ari kukunyengera kuti upokane nevabereki. Kana uchida mukomana/musikana wako, zama kudzivirira umwe wako kuzvinhu zvakaipa zvemhuri yako nokuti mukazokwanisa kuroorana achada kufambidzana nehama dzako asina zvakaipa zvaanoziva kuzhe kwezvavamuudza ivo.

Kupikisana nevabereki handi chinhu chakanaka kuita uye hazvifadzi asi zvinokwanisika kuti unosvika pakadai. Ramba uchitaura nevabereki uchiratidza kuva munhu akura pkufunga. Usapopotedzana nomubereki. Bvunza zvausingahwisisi umirire vatsanangure. Wava wega zvibvunze kuti zvawaterera mubereki achikuudza zvine musoro here kana kwete. Kana zvisina, dzokera undobvunza futi kuratidza kuti waterera asi unoda kuwedzera hwisiso. Uchaona kuto kupopota kwevabereki kunoita kushoma.

Kune vabereki vanoda kuti mwana kana ari kuchikoro asambowana nguva yokunyengana nevamwe vana vechikoro. Kuri kufunga kuti unozotadza kupasa bvunzo dzako. Mafungire awa haana kuipa asi kungoti tese tinozosvika kuCOllege  kana University muviri wakura zvokuti unoitawo zemo, unoziva kushandisa maoko kuzvibvisa zemo, unohwa kuda kuvata noumwe munhu.  Kuti uku uterere muviri uku uterere mubereki zvonetsa. Ipapo unenge uchionawo vamwe vane vakomana/vasikana zvoita sokuti wasarira sure.

Zvikuru kana ukadziviswa kuita chinhu unotowedzera kuchida. Ukahwa mubereki achiti watadza kusarudza, ndipo paunotoda kutaridza kuti wasarudza zvakanaka.  Saka kuudzwa kuti ramba munhu zvinokwanisa kutokuwedzera kumuda. Saka iwewo pakuzvibvunza mibvunzo uri wega zama kuhwisisa kuti maonere ako ari kubva papi. Ari kubva pakuti hausi kuda kuramba musikana/mukomana wako here kana kuti ari kubva pakuti unomuda zvechokwadi. Hwisisazve kuti vanhu kuti varoorane pane nyaya dzakawanda dzinofanira kuvaro. Rudo inonova imwe yenyaya idzi. Whisisazve kuti kune vanhu vakawanda vaunokwanisa kuda. Zvokuti pari zvino uri kuda uyu hazvirevi chinhu. Asi hwisisazve kuti vabereki pamwe AGENDA yavo haineyi nezvavari kukuudza. Panodaro pane nya dzaksitika pakati pemhuri dzenyu dzavasingadi kukuudza.
  1. Mai vake vanohi vanoroya
  2. Hazvanzi yake iri kujeri saka imhuri inosvodesa
  3. Haana kudzidza sewe
  4. Mhuri yake haina mari, dai wanyengwa na nhingi vane mabhizimisi.
  5. Haana motikari
  6. Haana chimiro chakanaka

Nyaya dzakawanda dzinobva pakudanana nomunhu anobva mumaruwa/maraini ekwenyu.  Nyaya dzinoita shoma kana ukatanga kudanana nomunhu anobva kure. Mazuvano kune zvifambiso zvakawanda saka vanhu vanosangana nevanobva kure asizve unohwa mubereki okuudza kuti vasikana ve Vhitori hatidi. Muzezuru bodo dai watsvaka wekuno. Mukorekore haatomboiti. VekuChipinge vanonetsa.
Hwisisazve kuti kana wagara une kuwirirana kwakanaka nevabereki vako nyaya dzokupokana dzinoitawo shoma uye kana vakahwisisa kuti moyo wako wazvisarudzira munhu uyu, vanokusapota pane zvauri kuita.

Jessica akazotogwa nehazvanzi yake yaigara ku USA akaudzwa kuti anofanira kuenda kuUniversity. Kwahi kana mukomana wako achikuda mozoroorana wapedza kudzidza. Ndofunga mese pakuhwa nyaya iyi munokwanisa kufembera zvakazoitika. Jessica ava nemhuri yake uye anogara ku USA.

Udzai vamwe!!!!!

Friday, 1 January 2016

Mibvunzo nemhindiro 5

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 4 yava kuzara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?


1 Mai chibwe makadii happy new year inini ndoda kubvunzawo kuti ko munhu kadzi kana murume anokwanisa kugara kwenguva yakadii asina kumbovata nemurume kana mukadzi tomboti pamwe murume kana mukadzi anoshandira kusouth africa apo mukadzi ari kuzimbabwe Hakuna nguva ingahi ndiyo inokwanisa kugara munhu asina wekuvata naye. Chokutanga kuhwisisa ndechokuti pakuvatana vanhukadzi vakawanda vanohwa vane SECURITY nokuda kweka pedo nomurume uye kuhwa kudiwa nomurume. Kumunhukadzi kuvatana nomurume kune rudo mukati. Kuvarume zvoita sokuti kungoda kubvisa shungu dzomuviri.

Kotizve kana munhu akatanga kuvata noumwe munhu, muviri wake unojaira kunakigwa nazvo zvokuti kana uya umwe akafa kana kuti akamuramba kana kuti akaenda kune imwe nyika, panoita nguva yazvinonetsa kuvata ega zvokuti anofunganya pazviri.

Poitazve nguva yaunoshuva murume wako zvokuti unomboswedzera kushandisa maoko kuzvibvisa zemo. Varumewo ndizvozvo.  Kunozoti fungwa dzabvuma kuti murume/mukadzi haapo woona kuti unozvirambidza kuita zemo, asi dzimwe nguva unosuva umwe wako chose. Pamwe unochemedzwa nazvo kusvika wabatwa nehope. Pamwe unowedzera kushanda kuti muviri unete.

Ngatihwisise kuti zemo rinobva mufungwa kwete pamberi. Mafungire ako ndiwo anokupa zemo.

Unokwanisa kuita upeny hwese usina kumbozovata noumwe munhu. Toti murume oenda kune imwe nyika, ondofirako kwapera makore maviri kana matatu. Iwe ukangogumbuka nazvo unokwanisa kusazoda umwe murume. Unokwanisazve kugara nguva refu wakamirira kuti adzoke kana muchiri kudanana.

Hachisi chinhu chakanaka kuparadzana nomurume/mukadzi wako. Vamwe vashoma vanomohura kuri kungoda kuvata noumwe munhu vakamirira. 
2 Ndiri panguva yokuroorwa saka ndati ndibvunzwewo kuti Murume anokwanisa kupinda zvakadii mukati memukadzi. Hazvirwadzi here?  Murume anokwanisa kupinda kusvika paakakurira iye murume. Hazvinei nemukadzi nokuti chitubu chomukadzi chinotatamuka kusvika chombo chese chomurume chapinda paadira. Kana murume ane chombo chikuru hazvina kana basa. Chinongokwana nokuti chitubu chinotatamuka pakuvhurika nepakudzika.

Kotizve kana munhukadzi akita zemo, anozvimbirira pamberi zvese nomukati mechitubu. Chibereko muromo wacho unohi CERVIX unorerekera kumusoro kuti kuno kunopinda nechombo kuwedzera nzvimbo zvokuti panowedzera 4 cm. Saka unoona kuti murume ane chombo chakapfuura 16cm chinokwana chete mukadzi achingonakigwa pasina kugwadziwa

Asi kana asina kunyorova zvinogwadza uye zvinogwadza kwenguva refu mapedza. Ndizvo uchiona kuti kubatwa chibharo kunogwadza.

Usatya. hapan chinombogwadza. unotopedzisira wavewe unoshusha murume kuti akupinze futi nguva nenguva nokuti zvinonaka kuita. 
3 Chii chinoitisa mukadzi arwadziwe pakuvatana nomurume.  Chikuru chinorwadza pakupinzwa chombo inyaya yokuti iye mukadzi haahwisis kuti anofanira kutanga anyorova muchitubu kuti panopinda chombo chigotsvedzerera pakukoirana. Murumewo haahwisisi kuti pakupinza mukadzi asina kunyorova anofanira kumbomira ari mukati asingakoiri kuti mukadzi awane nguva yokunyorova pasina kugwadziwa.

Kune varume vasingahwisis nyaya dzokuvatana idzi vanofunga kuti mukadzi akavhura makumbo anofanira kukauriswa. Vamwe unotohwa vachizvirova dundundu mukusahwisisa kwavo. Unohwa achitaura pamusoro pemusikana wake kuvamwe achiti
Ndakamutsemura
Ndakamubaya
NdakamuRova chinhu
Ndakamuchemedza

Ipapo anenge achitofunga kuti mukadzi ainakigwa nazvo izvo bodo. Hazvizikamwi kuti mukadzi ari pakaoma. Iyewo mukadzi wacho kuti ataurire murume zvomunetsa.

Vanhu hwisisai kuti kuisana mukadzi asina kunyorova zvinogwadza uye zvinokuvadza maMEMBERANE emukati anova ndiwo anobatsira kudzivirira zvigwere. Mukadzi ngaatange anyorova. Kana mhuka chaidzo dzinomirira kusvika hadzi yanyorova. Bhuru rinofembedza rohwa kuti pari kunhuwa kunyorova here, rozikwira mhou. Ko isu vanhu tinozvitadza papi? 
4 Kuchecheudzwa zvino dzivirira chii Hapana chazvinodzivirira. Inongoriwo fashion inoitwa nevarume pavadira asi hakuna chatingati BENEFIT. Kana pane chazvinodzivirira hachisati chawanikwa chikanyogwa zvokuti vanhu vachihwisise.

Asi inyaya yokuti madhokotera anowana mari yakawanda pazviri nokuti vanopiwa mari ne ma NGO kuti vazviite. Vakawanda vema dhokotera acho havana kuchecheudzwa ivo pachavo kureva kuti havafungi kuti zvine basa.

Asi ukaterera varume vakachekwa vachiitirana nharo nevasina unohwa vachitogwinyirira kureva nema kuti zvinodzivirira chino nechino  asi wozotarisa vasina kuchekwa woona kuti havana zvacho zvinohi zvinodzivirigwa.  Zvigwere zvechihure zvinoitiswa nokuhura kwete kuti une ganda here kana kwete. Ukahura usina ganda unongobata zvigwere kufanana noune ganda.

Vamwe vanobvunza kuti seiko vanhu vechi ARABHU vasina HIV sevanhu vekwedu kuzasi kwe Ekweta? Nyaya ichibva pakuti vechi Arabhu vakachekwa vekwedu hava. Asi nyaya iripo ndeyokuti kwedu ukahura vanhu vanongokuseka kuma Arabhu unochekwa musoro saka chihure chishomanana kwavo ndosaka kusinawo HIV. Hazvinei neganda.

Murume anobatsirika pakuchecheudzwa ndeuya ane ganda rinoshinya chose kana chombo chamira zvokuti anogwadziwa pakuvatana nomukadzi. Ndivo varume vanochekwa. 
5 Ndoita sei,murume ave kuhura nemlkadzi weminhu Chokutanga funga kuti iwe uri kuda kuvata nomurume wako here. Kana uchida chirongai yokushandisa majomho kuti usabata zvigwere. Hwisisa kuti mukadzi waari kuhura naye pamwe ari kutohura nevamwe varume uye murume wake ari kuhurawo nevamwe vakadzi saka zvigwere zvese zvinobva ipapo iwe uchazviwana kusvika mese makwana nazvo.

Kotizve kana uchida murume wako unofanira kuronga kuti woita sei. Kuumuudza kuti asahura hazvibatsiri chinhu nokuti anotoziva nechekare kuti hauzvifariri. Hapana chaunokwanisa kuita kuti asahura. Asi ingoudza hama dzake dzizive kuti ndoozviri kuitika. Uku kasira kuenda kuTEST undoitwa FULL HEALTH SCREEN uzive paumire.

Hazviiti kuti munhu ambohura azorega kuhura. Unokwanisa kuzviudza nhema kuti anokwanisa kurega asi chokwadi ndechokuti haacharegi kusvika achemera kana kuti afa nechigwere. Zvokuita zvishoma asi zviri kwauri kuti wodii. 
6 Ndine dambudziko rokuti murume wangu anoda kuvatana kakawanda tivete asi ini ndinodawo chose asi ndinonetseka nenyaya yokutya kuzonhuwa zasi. handidi kumuka ndichinogeza usiku saka ndiri kurambira murume, Ndingaitawo sei?

Kuiswa ndinoda chose asi kumuka ndichinogeza handidi.  
Nyaya yokuti pese pamapedza kuvatana umwe womuka ondogeza inyaya inoratidza kuti ane inohi OBSESSION nokugeza. Kuiswa handi kupiwa tsvina bodo. Urume haisi tsvina ingahi inodiwa kugezwa usati wapiwa humwe futi. Iwe murume chipatsanangura ipapo kuti haupi mukadzi wako tsvina asi unomupa urume hwerudo ahwisise kuti hapana chakaipa paurume. 

Kotizve kugeza hakubvisi urume mukati memukadzi. Mukati make mune zvimakoronga zvakawanda zvinoti kana kuchiisana murume akabudisa urume hunoeredza huchienda muzvikoronga izvozvo zvokuti chero akasimuka akafamba famba haubudi. Hunogara huri upenyu imomo kwemazuva mana kubva pamakaisana. 

Koita humwewo hunoti pamunopedza madziro echitubu chake anodzokurana pakuvhara buru range ravhugwa nechombo. Hunongovhinza kuchururuka pazhe. Iye anokwanisa kungopukuta netawero chete asi hunotovhinza kwekanguva saka kungoti apukuta oisa tawero opapo huti asanyorovesa mubhedha. Zvadaro murume akamira futi chombo anongopinza futi motoisana pasina zvokuti pese pama pedza munhu ondogeza. 

Ikafunga kuti vanhu vakawandisa vanoisana kuviri kana katatu pazuva ndiani angagara ari mubhavhu nguva yese iyoyo? Kuisana hakuna hwema hwakaipa uye chitubu chomukadzi hachiitiswi hwema nokuiswa. Hwema hunoitika kana warega urume uya hwabuda kana kuti hwarasikira pazhe pechitubu. ukahurega huchioma paganda hune hwema hunozikamwa kuti ndegweurume asi hahuna kuipa. 

Vamwe vanotozora urume paganda nokuti hune ma Proteins anotsetsekesa ganda zvakanaka chose toti kumeso. Urume hahuna tsvina uye hauitisi zvigwere. 

Mukati mechitubu chomunhukadzi hamugezvi nemvura kana nechimwe chinhu. Ukahwa muchibuda hwema hwakaipa zvoreva kuti wabata utachiona saka kasira kundorapwa. 
7 Ndinoona pamunopindura mibvunzo yavanhu muchiburitsa pfungwa dzekuti
murume kana achinge atanga chihure haafi akachirega. Nemhaka yei
muchifunga seizvozvo. Hakuna here varume vakazorega zvachose chihure.
Ndinonzwa kutya mashoko aya nekuti ini ndiri mukomana ndingatoti
ndakaita chipfambi nengari yekuti ndakarara nevasikana vakawanda. Asi
ndaroora ndakaramba ndiri pamudzimai wangu. Makore awanda takaroorana ini ndisingahuri. 
Hongu ndingaona munhu asiri mudzimai wangu meso akamuchiva asi
handisati ndazosvika pakuda kurara naye. Zvinoreva here kuti rimwe
zuva ndichaerekana ndadaro futi.
Hazvinei kuti murume here kana kuti mukadzi. Kana munhu akaratidza kuda chihure, zvichamunetsa kuregera. Chihure haisi nyaya yokukara kuisana noumwe munhu. Kana iri yokukara munhu aingoshushana nomunhu wake mumba. Unyaya yokumhura munhu waugere naye mumba. 

Chihure chiri paviri. Kune kuhura kwekuhi unodanana nevanhu vakawanda asi kwete nguva imwe chete. Unovata navo asi musina kuroorana. Ichi chihure hacho chinohi FORNICATION pachirungu. 


 Kozoita chihure chokuti unovata noumwe munhu asi iwe une murume/mukadzi mumba waunokwanisa kuvata naye sharaude. ndiyo ADULTERY. Chihure ichi ndicho chinoitika nokuti munhu nyakuhura anomhura munhu waakaroorana naye kusvika pakusamuona somunhu akakodzera kuva murume/mukadzi wake. hapana RESPECT pazviri. Ndizvo zvichinetsa kurega kuzohura nokuti kuhura kwake handi kuti anoda rhoji asi kuti anotaridza kumhura. RESPECT inodzidzwa uri mwana mudiki. Hazviiri kuti ozoidzidzira wakura saka hazviiti kuti umwe musi agozotanga kukudza kuadzi/murume wake. 

STATISTICS inotaridza kuti kana akarambana nomukadzi/murume, anotowedzera kuhura kwacho kana aroorana noumwe munhu futi. Zvoreva kuti hapana chaadzidza pazviri. 

Chance yedivorce pa muchato wekutanga iri pa 30%
Chance ye divorce pane wechipiri iri pa 66%

Nyaya inorambanisa vanhu kupfuura dzese ndeyekuhura. 
8 Chii chinokonzera kuti murume wemumba arambe kurara nemukadzi wake? Kune zvikonzero zvakawanda zvinoitisa kuti munhu wese zvake, murume/mukadzi asada kuvata noumwe wake. Kuvarume chikonzero chikuru ndechokuti haachadi mukadzi wake asi haakwanisi kumuudza kuti haachamudi. Vanhurume kazhinji vanongotaura nyaya dzakadzika kana paita CRISIS. Kutadza kutaura zvaunoda mumba mako kunoitisa kuti mutadze kuhwisisana mumba kusvika pakuti munhu anotanga kutsvaka maitire ekuti ahwisiswe. Kunyararirana nokusavata ndizvo zvezvimwe zvinotanga kuitika.

Vanhu vakawanda vanofunga kuti murume kana asingadi kuvata nomukadzi wake zvinoreva kuti ari kuhura. Handizvo. Kazhinji murume akatanga kuhura anowedzera kuvata nomukadzi wake mumba kuti asambofungigwa kuhura.

Kana asisadi mukadzi
Kana ane dambudziko raasingadi kuti mukadzi azive, sokuti ane siki, kana kuti chombo hachisi kumira zvakakwana, kana kuti adzingwa basa, kana kuti asungwa, kana kuti akakwereta mari yaasingakwanisi kudzosera.

Varume vanonetsa kuhwisisa nokuti anotora nyaya dzisinei nokuvatana odziunza mukuvatana. Vanhukadzi vanozviita asi vanozviita kuti murume abvunze kuti chii chiri kuitika. Kana murume abvunza akaudzwa, nyaya yapera makumbo opatsana movatana henyu. Varume chero ukabvunza hapana chaunoudzwa. Kungofundumwara hapana chinotaugwa. Vanhu dzidzai kutaurirana mumba. 
9 Kana mukadzi achiudza murume wake kuti haadi kuti mwana aende kumusha kwemurume wake zvinorevei? Kurera vana ibasa remukadzi pamhuri dzakawanda. Totizve mai vemwana munhu anofanira kuva munhu anoona kuti zvinodiwa pakukura kwemwana zvawanikwa zvikaitigwa mwana kuti akure zvakanana. Mwana wese anofanira kukura achiziva hama dzake dzekwamai nedzekwababa.

Zvinoitika kuti mai vemwana vanopokana navamwene kana kuti baba vomwana vanopokana na ambuya. Zvosvika pakusafambidzana. Iyi kazhinji haisi mhosva yemuroora kana kuti yemukwasha. Pakuroorana kana ukasahwisisa kuti mhuri yako inokwanisa kupokana nomunhu wauri kuroorana naye, ukarega hama dzako dzichiita sharaude pakutsoropodza umwe wako, usazoshamisika kana iye owona sokuti hama dzako havasi vanhu vakakodzera kuti vasangane nevana vake.

Koitazve kuti iwe muridzi unogaronyeya hama dzako nomukadzi/murume wako kusvika aona sokuti vanhu vakaipa zvokuti haadi kuti vasangane nevana.

Zviitiko zvese zvine zvokonzero.  Kazhinji tichitarisa pamubvunzo murume ndiye ane dambudziko rokusapurotekita mukadzi kuhama dzake kana kuudza mukadzi kuipa kwehama dzake.

Kozoitazve vamwe varume vane shavi rokuda kuhi ndiye mukuru mumba zvokuti unohwa munhu achingohwahwata zvinhu zvisina musoro. Kana murume akadai achida kuti vana vandoona vabereki vake wega unongoona kuti zviri nani utozvionera kuti vana havaendi,

10 Mushonga wekurapa sick njovhera unowanikwa kupi?  Zvinobva nokuti uri munhu akachenjera zvakadii. Kune vanhu fuza chaidzo zvokuti pamwe unopedzisira wega wangi zviri nani munhu akadai afe zvake asati auraya vanhu vakawanda. Mazuvano hazviiti kubata siki usingadi siki kuzhe kwekuti uri mukadzi/murume wemunhu anohura.

Vamwe vese ava kuvata nomunhu wausingazivi STATUS yake zvinoratidza zvega kuti unofarira njovhera. Kuzovata naye usina kondhhomu zvinotoreva kuti uri kutotsvaka njovhera yacho nomuyo wese. Zvadaro chirega kufunga zvokuirapisa nokuti wave kutambisa mishonga.

Kurapisa njovhera kunoitwa kuchipatara kana kwaPrivate chete. Asi kune vamwe vanoda kuti njovhera ikasire kubata muviri wese vanoenda kuvaporofita kusaziva kuti iyeye muporofita ari kukuudza kuti anoda kukurapa anotoriwo nenjovhera yacho. 
11 Ndakamitiswa nemukomana wangu asi haachandidi. Ndoita sei?  Chaari kukurambira ndechokuti wakamutadzira chose. Hazvifanigwi kuti musikana aite mimba musina kubvumirana kuti uite mimba. Pachivanhu pedu tinoshandisa mashoko okuti musikana amitiswa, zvihwikwa sokuti musikana ndiye VICTIM mukomana ndiro bhinya. Handizvo. Musikana ndiye anofanira kupiwa mhosva. Iye anoziva kuti akaiswa pasina kondhomu anoita mimba asi anotovhura ega makumbo ake mukomana opinza chombo iye otochemerera achinakigwa nazvo. Pedzezvo oti amitiswa oda kupa mukomana mhosva.

Mapiritsi ekudzivirira mimba ariko. Makondhomu ariko, Kana watadza zviviri izvi ukaiswa, unokwanisa kuenda kwa DOCTOR wondopiwa mapiritsi okuti usabata mimba. Une mazuva matatu okuzvita. Saka unotadza kuita vese zvitatu izvi sei?

Kuita mimba kazhinji hunge wateya mukomana asingakudi kuti akuroore. Hakuchina musikana anoita mmba asingaidi. Hazvichaitiki.

Saka iwe zvibvunze kuti chawaidira mukomana asingakudi chii? Wakadii kumirira kuti muroorane wozoita mimba. Unokwanisa hako kuiswa asi shandisai makondhomu uye iwe shandisa mapiritsi. Zvokuita kuenda kumukomana womuudza kukanganisa kwako wokumbira ruregerero womuudza kuti kana akwanisa kudzora moyo unomuda kuti muroorane. Kana aramba siyana naye nokuti chokwadi ndechokuti imhosva yako. 
12
Ini nemurume wangu tave nemakore maviri taroorana uye tine mwana. Bonde raitwa kamwe chete pavhiki kunge ndatokumbira nguva zhinji anongoti ndakaneta, ndogwara,  haashayi chikonzero.  Izvozvi hakusitorina bonde racho zvachose. Ndikaedza kuda kumubata anotoridza mhere. Handiziviwo kuti ndoita sei. Ndaperegwa nazvo.
Zvinoshaisa murume hanya nebonde zvakawandisa zhokuti hatingazvipedzi pano.

Pamwe chombo chinomunetsa kumira
Pamwe ane chigwere chaasingadi kukupa
Pamwe ari kuhura
Pamwe haachakudi
Pamwe anofunga kuti uri kuhura
Pamwe wakaita zvokutizira iye asingakudi
Pamwe hama dzake hadzikudi
Pamwe haabvumi kuti mwana newake
Pamwe anofunga kuti unechigwere
Pamwe anofarira kuvata nevarume
Pamwe anotya pamberi pemukadzi
Pamwe haafariri imwe nyaya pauri
Pamwe munhuwo zvake asinei nokuvatana
Chikuru kuti mutaurirane muhwisisane muedze kutsvaka mazano okugadzira nyaya yenyu. Kumurhipota kuhama dzake zvakaipa nokuti vanomuona somunhu asingahwisisi. Uye kana akakuroora asi ari ngochani zvinotowedzera kufunganya kwake. Zamai kuhwisisana mumba menyu muudzane chokwadi. 
13 Kune mushonga wandingashandisa here kukudza mazamu? Ndine mazamu madiki ini ndoda makuru.  Hakuna mushonga wekukudza mazamu, asi kune vanhu vanotengesa mishonga yenhema vanokuudza kuti inokudza mazamu. Kana uchida kutenga mishonga iyi tenga hako nokuti imari yako asi usafungira kuti mazamu ako achakura nazvo.

Dai kune mumnhu ane mushonga wekukudza mazamu kana kukudza chombo chomurume munhu iyeye aiita mari yakawandisa. Asi chokwadi ndechokuti hakuna mishonga yakadai.

Vaporofita veZimbabwe vangaporofita havo kuti musonga wakadai unowanikwa kupi asi inhema chaidzo dziri pachena. 
14 Ndingaziva sei kuti mimba yabata mwedzi usina kupera?  Unokwanisa kuziva kuti wava nemimba kwapera mazuva kana maviri chaiwo asi hazvikubatsiri chinhu nokuti mimba dzakawandisa dzinobva dzega dzaisina kusvika mwedzi nehafu. Ukaenda kuchipatara kana TEST CENTRE ukakumbira kuti vakuite TEST yemimba vanokuudza. Ukokwanisazve kungonotenga TEST wega woitira kumba. Dzinotengwa kuCHEMIST.
Asi pamwe kunotambisa mari nokuti mimba zhinji dzinobva dzega panguva iyi. Ku DENMARK vakawana kuti 12% yemimba dzinobva dzega. 
15 Ko chombo chomurume chinomira kana ndabata papi chaipo?  Hazvina basa kuti wabata papi kana kuti wabata sei. kungobata chombo wopurudzira chero papi zvapo woudza murume kuti chiri kukura mumaoko mako, woramba uchipurudzira, unotoona chichitokura kusvika chati gwii kuoma chimire zvinofadza kuona.

Varume vanokasira chose kumra chombo. Vakasiyana nesu tinotora nguva kunyorova. Hazvinetsi kumisa murume chombo. 
16 Ndingaita sei kuti murume wangu apuse?  Ko unodirei kuti murume wako apuse iye achitombori munhu akachenjera?  Zviri nani ungonotsvaka umwe murume akapusa usiye uyu akachenjera. Sokuona kwangu murume wako akaroorana nomukadzi akapusa chose. Kuda kuchinja munhu maroorana zvinotaridza kuti hauna kuchenjera. Pakunyengana nomunhu ndipo paunosarudza kuda kana kusada munhu sezvaari, kwete kuti wamboda munhu sezvaari wozoda kumuchinja kumuita nhapwa yako. Varume nevakadzi vanofunga mafungire ako havasi vanhu vanofanira kunge vari pamuchato noumwe munhu.

Chokutanga zama kuwana chimwe chokuita kuti CONFIDENCE yako ikwirire. Zamazve kuva munhu anovaka mhuri yako kwete kuiputsa. Zama kuhwisisa kuti kutaurirana nomurume wako kuti ave munhu anohwisisana newe chinhu chinobatsira kupfuura zvokutsvaka kukanganisa fungwa dzomurume wako waunaye mumba.

17 Mai chibwe ndokutendai nekubatsira kwakadai.ndakabatsirikana chaizvo kubva ndichirimusikanaa now am married had my wedding recently.but mwana haasi kuuya.recently I went kumusha kuzim ndikachekwa sare raive panobuda netsvina ranga rati kurei APA ndanga ndisingazive kuti chandinacho ndochinohi sare.saka ndakachekwa last month hachisati chanyatsopora but I just noticed futi kuti chiripo chimwe maybe hachina kuchekwa chese or chimwe chirikumera handizive.ndakarwadziwa Mai chibwe during the time I was being cut ne this mukadzi wekumasowe and now to think of cutting this one futi I can't even imagine it.chekutanga chaicho ndakatomboti ndichaenda kwa doctor as I veukama vakandi discourager vachinditi ndosaka usiri kubata pamuviri.ndafara chaizvo when I saw this teaching of yours but at the same time am confused kuti ndodii nhai?
Chokutanga hwisisa kuti vese vachena, vatema, maChaina, maIndiya, vese vanoita sare.  Hwisisazve kuti hainei nokuita mimba saka hazvibatsiri kutaura zve SARE nezvemimba pamwe chete nokuti hazvitomborina kana kuwirirana pazviri. Saka apa uri kuti munhu akakucheka ndiye anogona basa iri kupfuura vese vanocheka zvemamwe marudzi here?  Mamwe marudzi anoenda kuzvipatara saka isu tisu tisingarapiki kuzvipatara nokuda kweiko?
Chechipiri kuchekwa sare kungozvigwadzisawo hako nokuti unofarira nhema. Kumahosipitari sare dzinongosungwa dzofa kana kuti dzinochekwa patomboiswa mushonga wekutindivadza, kana kuti panoshandisa LIQUID nitrogen kufuriza.  Zvinohi zvinogwadza asi hazvingafanani nokuenda kumunhu asingatombozivi zvaari kuita anotanga akuudza nhema kuti anyebere kukubatsira.  Ko vanhu Seiko muchingofunga kuti zvechibhoyi ndizvo zvinoshanda ? Ndiyani murapi wechibhoyi wamunoziva akakurumbira Mupasi rese kuhi ndiye nyanzvi yokurapa?

Varapi venyu ivava ndivo vanokuudzai nhema muchipedzisira maremadzwa nazvo.  Kuchekwa kwakaita wakambotanga wahwisisawo here kuti reza yacho taitwa STERILE? Ko day wakabata BACTERIA inoti ronda risapora waizodii? Vanhu kwanai veduwee, kwete kungoterera nhema dzamunoudzwa muraini.  Zvinoita mari shoma kuenda kwaDOCTOR  woudzwa zvokuita. 
18 Ichokwadi here kuti kuita sex takamira hazviitisi nhumbu.?  Inhema chaidzo . asi mukaita makamira murume akapheka kondhomu zvinobva zvaita chokwadi.

19 Is it a prblm kubuda mafluids akawandisa during sex Aiwa ndizvo zvakatonaka. Kana wazova munhu mukuru toti kuma 45 zvichipfuura uchaona kuti une rombo rakanaka chose nokuti vamwe vanotadza kana kunyorova zvoreva kuti pakupinzwa chombo zvinogwadza. 
20
21

22
23

Mirira kusvika taroorana

Ndingabvunzawo here kuti zvinemusoro here kuti musikana wangu akandiudza kuti haasi mhandara asi ari kuti tisaita bonde kusvika taroorana? Handisi kupanzwisisa kuti chii chaari kutya?

Iyi inyaya yevarume kuti vanatse kuihwisisa nokuti ndivo vane dambudziko pairi kupfuura vanhukadzi. Varume havanatsi kuhwisisa kuti vanhukadzi vanofarira kuvata nevarume kupfuura varume kuda kuvata nevakadzi. Muiyano wacho ndewekuti vanhukadzi vanoda kuzviita kana dzimwe nyaya dzakanaka muupenyu hwavo. Kune vamwe vakadzi vashoma vanongdawo havo kungovatana nomurume wese wese asi panosvika imwe nguva chero kuvashoma ivavo yokuti vanohwisisa kuti upenyu hwekungokwigwa pasina chawavaka haubatsiri chinhu.

Saka apa totangira panyaya yokuti mukadzi haasi mhandara. Otanga kudanana nomukomana. Vodanana nomuyo wese kusvika pakutsanangurirana HISTORY dzavo.  Mukomana wohwisisa kuti musikana uyu haasi mhandara asi zvosamunetsa fungwa. Anoda musikana wake chose saka haanei nokuti musikana akambovata noumwe murume.

Posvika nguva yokuti mukomana wofunga kuti dai vachitanga kuvata vese. Ipapo musikana oti bodo ngatimirire kusvika taroorana. Aikazve, chii chatiri kumirira. Mukomana anoda kupahwisisa. Pamwe vanotokonana nenyaya iyi.

Ngatimbodzokera shure kusvika pakabviswa musikana uyu humhandara. Funga kuti vasikana vakawanda chinoita kuti vabvume kubviswa humhandara chii? Uchaona kuti kazhinji nyaya yorudo inotaugwa chaizvo pazviri kusvika musikana afunga kuti kuiswa kutaridwa rudo, iri ngari yokuti vanhukadzi ndiwo mafungire edu. Unoona sokuti kuvhurira mukomana wako makumbo kumutaridza kuti unomuda chose uchifunga kuti iye achazvibatawo saizvozvo. Wozoona kuti pava paya haana kana hanya nazvo anotokuona sehure asi ndiye akubvisa humhandara uye anoziva kuti hauna kumbovata noumwe munhu kuzhe kwake.

Toti musikana uyu azorambwa nanyakubvisa humhndara, Ndiye nhasi munhu ava kudanana nomukomana anomuda chose nomoyo wese asi mukomana ava kuda kuvata naye. Musikana PSYCHOLOGY yake yasiyana nezvayange iri achiri mhandara. Hakusi kuti haachadi kuvata nomukomana. Bodo. Munhu anotoshushikana kusavata nomukomana kupfuura kushushikana kunoita mhandara nokuti mhandara haizivi kunaka kwazvo. Uyu anoziva.  Saka chii chiri kuitisa arambe, uye mukomana anofanira kuhwisisa chii?

  1. Musikana awedzera makore ekuberekwa kubva paakabviswa humhandara
  2. Musikana ava kuhwisisa mafungire evarume kubva paakabviswa humhandara
  3. Musikana akambowana nguva yokufunga zvakaitika muupenyu hwake akadzidza pazviri
  4. Musikana ari kuda kugadziridza upenyu hwake kuti huve nani kubva paakasiiwa nowakamubvisa humhandara. 


Saka apa ari kuudza mukomana kuti ndakakanganisa, ndikadzidza chidzidzo pazviri saka kuvata newe ndinoda chose asi ngatozoita tambosvika pachinhanho chakafanira nyaya dzokuvatana.

Varume:
Munhurume kazhinji akangoziva kuti mukadzi wekuti ari kugarorhojewa, anongodawo kurhoja ipapo. Tichitarisa mahure tinoona kuti varume vanotobhadhara mari kuti vharhoje vachinatsohwisisa kuti mukadzi uyu ipapo anotori nourume hwavarume vakawanda mukati make. Ruzivo igogu ndigo gunovapa zemo.   Haumbohwi kuhi murume akakumbira kurhoja mhandara akada kuipa mari. Bodo. Hure ndiro rinopiwa mari, mhandara ndeyokurhoja mahara.

Kozoti asangana nokudanana nomusikana asiri mhandara, anoona sokuti munhu asina chaangada kuPUROTEKITA saka ngaangovhura ndirhoje.  Asi musikana anoona sokuti kungovhura zvorudo handizvo nokuti kare akavhura zvorudo akarhojewa akarambwa, akadzidza chidzidzo pazviri.  Iwe murume chifunga ipapo kuti shuwa musikana uyu kubva ipapo haasi kukwirisa kusvika awanikwa.

Varume ukaterera vachitaura nyaya unohwa vachibvunzana nenyaya ye MILEAGE yemahure avari kuvata nawo. Zvoita sokuti vanohwisisa kuti musikana akavata nomurumwe umwe chete ari nani pane akavata nevakawanda.  Saka unobva wafunga kuti vanohwisisa kana akaramba kuvata naye achiti mirira titange taroorana, asi bodo zvinotovasvota kuti sei akavhurira uyo asi ini achindirambira.
Nyaya iripo ndiyoyo yokuti ava kutotya MILEAGE yamunogarotaura iyo. Iwe kumuda kwauri kutaridza ndiko kwaingoitwa nouyo akazomuramba. Sakai we ukavata naye ukazomuramba, MILEAGE yatokwira kubva payange iri. Murume anozotevera ipapo otofunga kuti musikana uyu ihure rake rakangomirira kuiswa pasina zvokuzovaka musha naye.

 Ndiyo naya iripo. Varume tendai musikana anoti ngatimire tiroorane. Hwisisa kuti ane chigumbu mumoyo make chokuti varume hamuoni kuvhura makumbo sechinhu chinotaridza rudo. Munongoona sekudya kwechombo chete.  Saka mirai kusvika munhu ava mumba.

Vakadzi:
Pakudanana nomukomana iwe usiri mhandara kasira kumuzivisa kuti hausi mhandara uye kumukurudzirawo kukudza kuti iye HISTORY yake iri papi. Varume vakambovata nevakadzi vakawanda vanopa vakadzi RISK ye CERVICAL CANCER saka zviri nani udanane nomurume achiri jaya kana kuti akavata neumwe chete kana vaviri kwete vanosvika vashanu kana kupfuura. Unokwanisa kupiwa chigwere ichi. 

Kana mahwisisana HISTORY dzenyu ndipo pakubvunzana kuti pane zvese zvawahwisisa uchiri kundida here kana kuti tochiparadzana? Kana mabvumirana kuti munodanana chihwisisa kuti ndipo panotangira RELATIONSHIP yenyu zvedi saka kana wada kutsanangura zvimwe zvinhu pamafungire ako, chitsanangura murume achiru muMOOD yekoterera.

Varume chinhu chavasingadi kuudzwa nhema. Kana ukafungira kuti ungangoda murume uyu zvechokwadi, chimuudza chokwadi uyezve kuti unoda kuti aite sei nechokwadi chawamuudza. Muudze kuti unoda ahwisise kuti wamuudza kuti awane nguva yokufunga kuti anokuda here kana kwete kuti murege kupedzerana nguva. Kana ati anoda kumbonofunga, rega aende. Muudze kuti ngaakufonera kana afunga, zvisinei kuti ankuda kana kuti haakudi.

Hwisisai kuti kuda umwe munhu iDECISION inoitwa nomudi. Hazvingoitiki zvega. Tese tinotozvisarudzira kuda kana kusada. Kana ukanyengwa mubhazi nomurume wawange usingambozivi, wega unozvisarudzira kuchinjana nhambha dzefoni naye kuti muzotaurazve. Kuzodanana kwenyu kusarudza kwenyu.

Pananai nguva yokufunga nokusarudza  zvamunoda. Hakuna RELATIONSHIP inofamba zvakanaka kana yakavakwa pamusoro penhema nokuti musi unozikamwa nhema dziya panoita nyaya dzakaanda. Kana usiri mhandara buda pachena usati wawanza INVESTMENT pamunhu. Kana ati hazvina mhosva moenderera mberi. Kana ati haachakudi, chirega aende.  Zviri nani uzive mafungire ake musati mamboita nguva mese.

Kana uchida kumirira kusvika maroorana kasira kuudza murume kuti ahwisise mafungire ako. Usafunga kuti kumuvhurira makumbo ndiko kuchaita asakuramba. Kazhinji ndiko kunoita akurambe. Vasikana vakamboiswa vanorambwa kupfuura vasina iri ngari yokuti unoonekwa sokuti uchavhurira vamwe varume. 


Varume/Vakadzi
Humhandara hachisi chiganda chinobvaruka wapinzwa chombo. Humhandara i Experience. Kungoziva kuti tisu chete tinoisana pauviri hwedu muupenyu hwedu hwese chinhu chinofadza. Kumbova wakavata noumwe mukomana/musikana zvoita sokuti EXPERIENCE yaunayo ine vamwe vanhu mukati ndizvo zvinotenderedza fungwa dzevamwe vanhu zvikuru varume. Saka uchiona varume vachida kuroora mhandara.

 Kana madanana tererai zvamuri kuudzana. Kasirai kubvunzana nyaya dzeHISTORY kuti musazoti kwapera mwedzi muchidanana munhu otanga kuti hauna kundiudza chokwadi iye asina kumbobvunza. Kana uchingoda munhu zvokuda kuvata naye pasina chimwe chinorongwa, taura ipapo muite muchiziva kuti mahumbwe.  Zvikuru imi varume nokuti ukasataura musikana anokuitira mimba iwe wange usingamudi.

Mimba mazuvano dzese zvadzo ndedzokuita uchitoda kudziita. Hakuna mimba inoitika ne MISTAKE mazuvano. Saka kutaurirana zviri pachena kunoitisa musaita mimba yamusingadi. Iwewo murume chidzidza kupfeka kondhomu kana uchingoona musikana wako semunhu wekungokwira chete chete.


UDZAI VAMWE!!!!!

Sunday, 27 December 2015

Chigwere che PROSTATE

Pane chigwere chevarume chinohi hafu yevarume mupasi rese vanotomboti vachiite chinohi PROSTATITIS kureva kuti kugwadza kwe PROSTATE GLAND inova ndiyo inobatsira panyaya dzekuvatana. Toda kuboongorora kuti chinoitika sei uye chii chingaitwa kuti zviite nani.

 PROSTATE ENLARGEMENT;

Prostate Gland inowanikwa pazasi pechigusvi cheweti ine tsika yokuti kana pakaitika zviwe zvaisingadi yotanga kuzvimba. Kuzvimba uku kunogwadza muridzi saka panodiwa kuti undorapwa. 

Kuti uzive kuti paita dambudziko re PROSTATE hezvinoi zvinoitika.
Kuweta kusina mwero
Kutadza kuweta iwe uchida kuweta
Kungoda kuweta pese pese
Kuti kwasviba wongogaromuka uchienda kunoweta
Kuweta weti isina puresha
Kuhwa kupisa kana uchiweta
Kutadza kumira chombo zvakanaka pakuvatana nomukadzi

Iwe wega muridzi ndiwe unotanga kuziva kuti pane chakanganisika. Kasira kuenda kundoonekwa nevarapi wovatsanangurira zviri kuitika. Vamwe venyu havadi kundorapisa zvigwere zvinoitika pameri asi chokwadi ndechokuti ukasarapisa ichi unokanganisika upenyu hwako chose. Enda undorapwa.

 Mushonga wavanokupa unohi unoshanda hawo pakukurapa asi panguva yaunoushandisa hwisisa kuti unokwanisa kusamira chombo. Usatyiswa nazvo uye usada kuvata naye kusvika wapora. Izvi zvinokwanisika kuramba zvakadaro kusvika wapora, chombo chobva chazotangazve kumira zvakanaka. Apa ndangokuudza kuti usafunga kuti zviri nani kusamwa mushonga.

 Paunosvika kwamurapi, vakafungira kuti iProstate iri kukugwadza vanotarisa kuti yakazvimba here. Nzvimbo yairi inonetsa kuiona saka vanokupinza zvigumwe kumashure votsvanzvadzira pasi pecheweti apo kuti vahwe kuti saizi ye PROSTATE yakakura zvakadii, uye kuti iwe pakupuresiwa kwayo unohwa kugwadza kwakadii. Hwisisa kuti unofanira kurerusa muviri (RELAX) Iwe hwisisa kuti kugwadza kwacho kuri papi uye tsanangurira murapi kuti iri kuhwa sei.

Prostate CANCER
Varume vakati wandei vanoti vava vanhu vakuru kumakore anophuura 60 voita Prostate Cancer. Usashushikana nazvo asi aka ukafungira kuti kuweti uku hakuna kumira zvakanaka enda undotariswa nokukasira nokuti vakakasira kubata Cancer vanokasirawo kutanga kuirapa.

Tichaenderera mberi nenyaya iyi.
Tuesday, 22 December 2015

Kusangana kamwe chete pavhiki

Kune kugarisana mumba kwekuti munongoonana pakupera kwevhiki nokuda kwemabasa kwakasiyana nokugara muchionana zuva nezuva. Zvoonekwa kuti panoita nyaya dzakawanda pakugara kwenyu nokuti magarire enyu haanatsi kuwirirana nemagarire anofanira kuita vakaroorana. Asi nhamo iripo ndeyokuti muri kuzviita kuti mukwanise kuriritira mhuri yenyu. Haisi nyaya yokuti makasarudza kugara magarire awa.

Hino pana Millicent  abvunza kuti angaita sei nenyaya yake nokuti murume wake anouya kumba pakupera kwevhiki asi zvinokwanisika kuti mazuva maviri awa anopera murume asina kuvata nomukadzi wake, kusvika adzokera kwaanoshanda ozouyazve vhiki inouya pamwezve poshaikwa kuvatana pakati pavo, asi imwe vhiki anouya ovata naye kakawanda. Zvinorevei?

Apa handina hangu kunyora zvese zvanyogwa mumwadhi iyi asi kuti ndahwisisa kuti munyori uyu mukadzi ava nemakore maviri awanikwa asi vanoshanda kwakasiyana nomurume. Mukadzi anoda chose kuiswa asi pamwe murume haamuisi weekend yese kusvika adzokera kubasa. Asizve pakutaurirana  paEmail ndahwisisa nyaya yokuti murume nomukadzi vese havataudzani nyaya dzokuvatana. Zvinongoti pazvaitikira zvoitika pasina zvokutaurirana kuti ngatiisane, kana kuti hendei tinovata. Vese havashandi pa WEEKEND saka vanoonana zvakanaka kwemazuva maviri. 

Pamagarire awa ngatihwisise kuti kune vachangoroorana chinhu chakaipa chose kupedza vhiki yese musina kuonana mozoonana moshaya zvokuita nokuda kwekutadza kutanga nyaya. Pamwe murume ari kuhi haadi anenge achitarisirawo kuti mukadzi achataridza kuda kuiswa, iyewo mukadzi achitarisira kuti murume ndiye achatanga nyaya. Kusvika vaparadzana pasina atanga nyaya.

Pakugara wega pane miyedzo yakawanda chose. Vavakidzani chaivo vanokuona uchingobuda hako mumba uchienda kumagirosa kana kuti kubasa. Vanoziva kuti uri wega uye une zhara yezvinhu. Vanotsvaka mazano okutaura newe kuita sokuti vanhu kwavo asi dziri nhubu. Vanhukadzi zvikuru kana ada murume chero murume wemunhu, anokwanisa kumukwezva kusvika umwe musi vangoita sevasangana pasina umwe munhu izvo nyaya yarongwa kare.  Hino kana murume uya ari munhu asina simba rokuramba, anokwanisa kuzoerekana ava pamuedzo wakaoma.

Kunemi vakadzi vomumba, onai kuti muri kuchengeta mutemo wekuchengeta murume. Hazviiti kuti iwe hausi kumwedzi, hausi kugwara, murume wouya pakupera kwevhiki, woita mazuva maviri ese unaye pasina zvawamupa, murue opedzisira adzokera kubasa nezhara iwe uripo. Hazvifaniri. Pakadai murume handiye ane dambudziko. Mukadzi ndiye ashaya rairo mumba. Mukadzi wemunhu, chero hedu tikati mazuvano kwava ne EQUALITY, anofanira kuva iye anogamuchira murume, omubikira paWEEKEND ipapa, womuwachira, womuainira, womurongera zvokudya zvokuenda nazvo, womuudza kuti wange uchimushuva vhiki yese. Mapedza kudya usatambisa nguva uchitaura zvisina maturo. Murume haana kuvinga nyaya. Abva kwese kwaabva kuvinga iwe. Dai wange usipo pamwe aisatombouya kumba kwenyu achipedza mari nokubhadhara mabhazi kana kutenga peturu. Chii chausingahwisisi  ipapo? Murume aita zvaanofanira kuita. Auya kumba. Iwe chiitawo zvaunofanira kuita Chimubikira, nokumupa mvura yokugeza nokumuvhurira akurhoje kusvika aguta.
Saka chigezai mukasire kuenda kundovata. Chikurudzira murume kuhwisisa kuti wange uchimushuva vhiki yese saka unoda muende kunobvisa chishuvo chako. Kuti zii pa WEEKEND yese kusvika yapera pasina chaitwa kuratidza kuti hauna hanya nomurume. Iyewo kunyarara kusvika adzokera kuhwisisa kuti iwe hauna hanya naye. Usafunga kuti ange asingadi kurhojana newe bodo. Abva kwese uko achitozvifunga achironga kuti zvichamunakira sei. Asi paasvika kumba aona kuti magamuchirire awaita amuratidza kuti hazvimo mumoyo mako nomufungwa dzako. Hausi munhu anohwisisa kuti uri mukadzi wemunhu, kana kuti zvinorevei.

Masvika kuimba yokuvata chitungamirira nyaya iwe muridzi wemurume. Tanga nokukwiza muviri wemurume (MASSAGE) kusvika apfava muviri. Ipapo pakukwiza ndipo paunoita nyaya dzisina maturo idzo kuti nguva iende mberi Uchibatabata murume wako. Kumukwiza nemafuta, kumurezva, kumuudza nyaya dzinofadza. Kana adawo kukukwiza muviri ndezvake asi ukaona ava nezemo chiisanai zvinoratidzawo kuti wange wava nevhiki wakamirira. Chiuno choitawo simba revhiki yese kuratidza kuti wange wakamumirira kwete kungoti rabada uchifunga muriwo une dovi. Isa fungwa pakufadza murume azive kuti ndiwe chikonzero chaafambira kubva kwaabva. Vhiki inouya unoona asvika futi kuvinga iwe mukadzi wake. Zvinoreva kuti ari kuda iwe kwete vamwe vakadzi. Saka iwewo chida murume wako sezvaanokuda iye kana kupfuura. Hatisi kuti haudi murume mumoyo, asi kuti ratidza murume zviri mumoyo mako.  Hazviiti kufunga kuti murume aramba kuvata newe iwe usina kuita zvaunotarisigwa kuita.

Mapadza, pakuvata swededa pedo nomurume wovata waka isa ruoko kuseri kwemurume wako wakamuswededza pedo newe modziisana miviri yenyu. Ukapepuka usiku ukawana murume amire chombo, gonyerera murume nokusimudzira gumbo kusvika wawana mukana wekupinza chombo chake muisane futi. Usamirira zvokuti iye ndiye achakuudza kuti anoda kupinza. Kana wakanyorova zvokukwanisa kupinzwa chaunomirira chii? Uyu murume wako. Hapana chauchasvoda paari.

Mangwanani kana zvichiita nonokai kumuka mumboita basa kungorezvana henyu muchiita nyaya kana musina zemo. Kana ane zhara muka undobika tii uuye nayo womupa mozomuka zuva rakwira. Kana mune vana ndipo paungakasira kumuka kufidha vana. Kana musina chii chaunomanyira uchisiya murume mumubhedha. Wana zvokarongwa zvokuita pamwe chete nomurume mumba menyu, kwete kuvhakashira vanhu kana kurega vanhu vachikuvhakashirai panguva yenyu iyi. Kana mada zvokuvhakachigwa chiregai kurega vanhu vachigara nguva refu. Wanai chokuvaudza kuti vaende kudzimba dzavo musare muite zvinoitwa nevakaroorana. Weekend haisi nguva refu.

Hazvinei kuti murume ataridza kuda kukuisa here kana kwete. Uri mukadzi wemunhu kureva kuti ibasa rako kukwezva murume kusvika akurhoja. Kune vamwe vedu vane tsika yokumirira kuti murume achati bvisa bhurugwa. Bodo veduwee. Iwe ndiwe unoemera murume nokumurezva kusvika amira chombo. Kana usingazvigoni bvunza vakuru vakuudze zvokuita asi zviite chete. Musi wamaroorana ndiwo musi wawakabvuma basa irisaka nhasi kuzondinyorera woti murume haakurhoji kana auya paweekend, uri kurevei? Tete vakakuudza kuti kudii pakuchengeta murume? Ukazohwa kuti aonekwa ane hure uchapopotera ani iwe uchiita sokuti hauna hanya naye.

Vanhukadzi tinokangamwa kuti pataiva mukomana nomusikana nevarume vedu, varume vaigarozama kuisa isu tichiti mira tiroorane ugozoita madiro. Hino nhasi aroora mukadzi oti zii nazvo. Ko kuchiyeuchidza murume kuti ngaachitsiva mazuva awaimboramba aya, zvaendepi? Murume ngaagare achihwisisa kuti Chishanu chikasvika ari pabasa kana asvika kumba. Kune vaya varume vanomwa doro, unoona otanga auya kumba ozoti mapedza kuisana ofunga zvokunomwa doro neshamwari dzake. Achidzokako unomutswa futi worhojewa movata henyu hope. Murume anoshanda kure hauna nguva yokumurambira kana kupopotedzana naye. Une nguva yokumufadza chete iyewo achikufadza.
Kuti Svondo isvike murume agorongedza agodzokera usina zvawaita inyaya inoratidza kuti hauna kuraigwa zvakakwana. Murume, chero uya anouya kumba zuva nezuva haafaniri kuti abude mumba kuseni akazara urume iwe uri mupenyu uye usingagwari uye usiri kumwedzi. Hazviiti izvozvo.

Kubva paChina muchitaurirana pafoni, muudze zvakamumirira kumba kuti agare afunga kuti kune basa. Ziva zvokudya zvinodiwa nomurume wako wopota uchimubikira.

Kana moda kuparadzana nguva yake yokudzokera yasvika, woneka murume zvinoratidza kuti haufariri kupedza vhiki yese asipo. Kana ane mota achizvifambira ega, munonotse kudzokera.

Ndizvo zvandataurira nyakubvunza uyu. Isu vanamai vemumba, ngatiratidzewo kuda kuiswa sezviri kuita maSMALL HOUSE amuri kuona mumaraini achivingwa nevarume vevanhu. Vakadzi tese tine zvakangofanana. Musiyano ndewekuti vamwe vedu kana tava mudzimba tinokangamwa kuti murume anobatwa samambo. Zvokuti unotambira mari yakawanda kupfuura yemurume kana kuti wakadzidza kumupfuura kana kuti uri MANAGER kubasa kwako, ndezvokubasa izvo. Kana wava kumba ratidza murume kuti munhu anokosha uye munhu waunoda kuvata naye, uye ndiye mukuru mumba. Uchaonawo iye okupa ukuru hwacho oti ronga ichi neicho, nokuti anohwisisa kuti zvese zvaunoita unoitira iye nemhuri yenyu. Vamwe vedu havana kuhwisisa kuti chitubu chawakatakura icho chine simba pamurume wako rokuratidza rudo, rokupa mufaro, rokukwezva murue, kupfuura mashoko aunokwanisa kutaura kana kupopota nomuromo.

Kana zvese zvomumba zvaitwa tora murume wako undomupa chitubu aite zvaanoda nachoWeekend yese kusvika adzokera. Kumirira murume kuti ati bvisa bhurugwa handizvo. Iwe bvisa wega bhurugwa upe murume chiro chake akuise paadira. Uri mukadzi wemunhu kureva kuti wakavinga kuzoiswa pamusha apa. Dai wange usina chitubu dai usiri mukadzi wake. Ngatiriritire varume vedu nomoyo wese tichivapa zvido zvemiviri nefungwa dzavo.

Tataura nezvemukadzi anosvoda kuita basa rake asi iye achitoda kuti riitwe. Kune vamwe vakadzi vanongoti murume apinda mumba kubva kwaange ari kwevhiki yese, vanomupa chokumwa voti achingopedza vototanga kukisana naye nokumukwezvera kumubhedha kunoisana. Kana muchidanana uye makasununguka pakutaurirana, ndizvo zvamunoita kana pasina anogwara kana kuti ari kumwedzi.  Nyaya yabva pamubvunzi asingazviiti izvi, anomirira kuti murume amuti bvisa bhurugwa .

Mukadzi anoshanda kure:
Apa tataura nezvomukadzi ane murume anoshanda kure asi kune mhuri dzine mukadzi anoshanda kure achiuya kumba kupera kwevhiki, murume achishanda pedo nepavanogara achisara nevana kana kuti achingosara ega. Vakadzi hwisisai kuti chero nyaya yenyu ikamira sei, ibasa rako kuona kuti murume achengetwa pane zvese zvinohi kuchengeta murume. Kurhojana kwenyu mumba  mdiwe unoronga kuti zvoitwa riini. Ngatirege kureverana nhema dzokuti tese tiri kugona basa iri. Variko vanoritora sokuti harina kukosha asi kana muchipota muchiparadzana hwisisa kuti ukasada basa iri ndiwe uchazochema mberi nyaya yako yakuipira.
Murume ari pasi pemakore 60 anofanira kugarotapudzwa urume uye ndiwe unofanira kuzviita somukadzi wake. Iye ane pokubudisa urume napo iwe une pokugamuchira urume apo. Kusangana kwenyu kuti nyaya yenyu youpenyu ifambe zvakanaka.

Musikana anodanana nomukomana ndiye anomirira kukumbigwa kuti abvise bhurugwa. Kana wava mumba wava mukadzi wemunhu kana uchiziva kuti muchavatana, bhurugwa racho wadii kugara watobvisa nechekare? 
Ngatikurudzirane kuchengeta varume vedu nomoyo wese tichizviita murudo, kuda murume uye kuda mhuri dzedu kuti dzienderere mberi pasina kuwanzirana nyaya. Tinohwa kuti vakadzi vanoda SECURITY, and chokwadi ndechokuti tese varume nevakadzi tinoda SECURITY muupenyu. Murume anofanira kugara achiziva kuti akasarudza munhu akakodzera kuita mukadzi wake, kwete kugarotarisa vamwe vakadzi nokufunga kuti dai akaroora mai Nhingi dai ari pari nani pane zvaari newe. Bodo. Hazvigozhi kutaridzana rudo mumba.

Varume:
Imiwo varume, kazhinji ndimi munokonzeresa mukadzi kungoti zii seasingadi zvinhu iri nyaya yokutya kutaura kuti ngatiite ichi kana icho. Ukasunungura mukadzi wako mese munoita mufaro pamusha wenyu. Hazvirevi kuti anokujairira kana kuti anokushora. Asi kutoti anokuwedzera mufaro nokuti anokwanisa kukurongera. Mukadzi haasi muranda wako. Anotoriwo munhu mukuru ane njere, pamwe dzakatopfuura dzako zvokuti ukada kumuregera achironga anotoronga zvinofadza chose. Vanhukadzi vanopanana mazano emudzimba kupfuura imi varume. Asi chero akaita mazano api zvawo murume wake ari DICTATOR hapana chinobuda pamazano ake.

Varumehwisisai kuti mukadzi ane mufaro mukadzi ane rukudzo futi kumurume wake. Nyaya ye AUTHORITY mumba iyi iri kukubirai mufaro. Mukadzi anoita zvinhu norudo mukadzi anofadzawo murume wake. Sunungurai vakadzi venyu vakwanise kutaura zvinhu zvakawanda pauviri hwenyu. Garobvunzawo mukadzi wako kuti Rhoji yamadeko akaihwawo sei? womukurudzira kutsanangura manakire ayo kwete kungoti yainaka. Itai nyaya pairi, iwewo womuudza nezvechikapa chake kuti chinofadza zvakadii nemhosva yei. Uye unofarira kupurudzira kwaakaita chombo uye kukuregera uchimusveta bhinzi yake.

wanawo nguva nomukadzi wako yaunomutsanangurira maonere aunoita muviri wake uye kuti chinokumisa chombo chaicho chii paari uye pazviito zvake. Mupewo nguva yokupurkitiza sokuti womuti ambozama kumisa chombo nemazano ake ega. Uchatoona kuti anohwisisa chombo chako kupfuura zvaunomufungira.

Pakurhojana kana iye achichemerera iwewo wana zvaunotaurawo kwete kungoti zii. Hino mazvionawo kuti weekend yese inopera pasina ati anoda zvinhu asi ipapo vese vari kutoda. Kutadza kungotaura chete.


Udzai Vamwe!!!!!

Friday, 18 December 2015

Chihure chisina zvokurhojana.

Chihure chisina rhoji pachiri.
Mazuvano kwava nenyaya dzange dzisiko kare. Imwe yenyaya idzi iri kunetsa vanhu mudzimba dzedu ndeyokuhwisisa kuti kana ukahi unodanana noumwe munhu, iwe une mukadzi/murume mumba asizve usina kana kumboda kuvata nomunhu iyeye waunohi unodanana naye, zvingahi wahura here?  Vanhu mudzimba umu vari kupokana kusvika pokuti:

1 Vanorovana nokukuvadzana
2 Vanogarisana matare mhuri dzichiuya kuzotonga nyaya
3 Vanofumurana kuhama neshamwari
4 Vanosvika pakurambana

Asi pese ipapa pasina aita chihure chokuvata nehure kana nechikomba. Zvingori zvepafoni kana kuti kombiyuta chete chete. Saka tati timboongorora kuti chiiko chave kuhi kuhura mazuvano? Sei vanhu tisingahwisisani nenyaya iyi? 

Varume nevakadzi vakasiyana here mafungire avo panyaya yokuhura kurina rhoji mukati? 
Parudzi nomutauro wedu, kuhi wahura nanhingi hunge wavata naye kana kumurega achikubatabata muviri wako nokukupa zemo. Hino mazuvano kwava nevanhu vanosangana pa INTERNET chete vohi vahura.

1.                   Ngatitange nokubvunza kuti kana ukabva kubasa ukapinda mumba ukawana mukadzi wako achitarisa mapikicha evarume vaasingatozivi pa INTERNET vasina kupfeka  ungati  ahura here?

2.                   Ku mukadziwo ukasvikowana murume wako achitarisa mapikicha evanhukadzi vasina kupfeka ungati ahura here?

3.                   Ko ukawana achitarisa varrume vasina kupfeka uye zvombo zvakamira  kana kutiwo vakadzi vasina kupfeka vakavhura makumbo ungati ahura here?

4.                   Ka kana ukawana mukadzi wako achizvikwizakwiza bhinzi achiona mapikicha amurume asina kupfeka uye chombo chomurume wepapikicha chimire ungati aita zvechihure here?  Ko ukawanawo murume wako achirhja maoko ake akatarisa mukadzi ari papikicha asina kupfeka uye akavhura makumbo ungati ahura here?

5.                   Ko ukaziva kuti pane munhu anozikamwa nomurume/mukadzi  wako uye pakati pavo vopanana zemo zvichibva pakutaura chete pafoni kana kuti pa WhatsApp kana kuti pa Email asi vasina kumbosangana kana kamwe chete. Vanhu ava tingati vahura here?

6.                   Ko kana vakatumirana mapikicha anosvodesa vakatauriranazve zvinosvodesa vakaitisana zemo asi vari kure nakure zvokuti havakwanisi kana kuvatana, tingati vahura here?

7.                   Ko vakauaudzana kusvika pakukumurirana zvipfeko pa KAMERA dzekompiyuta dzavo voratidzana pamberi pavo uyu ine chimire uyu ane chizvimbe, asi vasina kumbosangana zvokukwanisa kuvatana, tingati vahura here?

8.                   Ko pakutaridzana zvinhu zvavo ipapo vakataridzana kushandisa kwavanoita maoko avo kuzvikwisa pambeti kusvika zemo rapera, asi vasina kumbosangana zvokukwanisa kuvatana, tingati vahura here?

9.                   Ko kana zvadaro vaita zvese izvi, zvikazoonekwa kuti maitire avo awa ari kukonzera kuti vawedzere zemo mumba kumurume/mukadzi wemumba, tingati pane chaitwa chakaipa here?

10.               Ko murume wako aka zvitora pikicha inoratidza achizvipima chombo ne rhura akatumira musikana/mukadzi ari kune imwe nyika werudzi gwaasina kumboita hanya nago, tingati ahura here?

11.               Ko mukadzi wako aka vhura makumbo akazvitora pikicha achipinza chikumwe muchitubu chake kana kuti achipinza VIBRATOR otumira pikicha iya pa WHATSAPP kumurume ari kune imwe nyika Tingati ahura here?

12.               Ukabata murume/mukadzi wako achiari muzhira yokuenda kuhotera kwaaronga nechikomba/hure waunoziva kuti haana kumbovata naye kana kamwe chete asi ari muzhira yokunovata naye izvozvi, kana wava kupa REPORT uniti akahura here?

13.               Ka kana ukavhura foni yemurume wako ukawanika pane pikicha yemukadzi asina kusimira akatonatsovhura makumbo achiratidza chitubu chakatozvimbirira nezemo uku matinji akati bvu bhinzi imire, ukabvunza murume, murume akakuudza chokwadi chokuti ipikicha ya Loveness ari ku Zambia iwe ukaverengawo zvavainyorerana kusvika vapanana mapikicha awa ukaonawo kuti chokwadi Loveness ari kuZambia uye haana kumbobva muZambia umu, ungati murume wako ahura here?

14.               Ko ukavhura foni yemukadzi wako wanike ane pikicha yarino rume rakati twii chombo chimusoro chakatourungana chichipenya nokumira kwechombo, ukabvunza iye otsanangura kuti murume uyu ndiKwinje weku Ivory Coast waakangosanganawo naye nemasanga pa WhatsApp ndokutanga kutaudzana kusvika pakutumirana mapikicha awa, ungati ahura here?

Iyi ndiyo nyaya iri pano. Kuti tione kuti nyaya yechihure iyi inotangira papi. Chii chatingati BASE LINE yekuhura kuti ndicho chidikidiki chokuti munhu akaita toti ahura? Pane zvese zvatinobvunza izvi ngatibvumiranei kuti vanhu ava Havana kuvatana saka hapana chigwere, hapana mari, hapana makokisi apiwa munhu. Kungori kufarisa munhu opedzisira otaridza umwe zvinhu pakamera kana kungotsanangurirana zvavanofarira kuita nomurume/mukadzi mumba.

Tinoonazve kuti vanhu munyika zhinji vari kuti zviito izvi ndezvechihure asi vazhinjizve vari kuti hachisi chihure nokuti hapana kuvatana kwaitwa. Chihure chii veduwe? Sei tichitsamwa kana tahurigwa. Murume wako kana akavata noumwe mukadzi asi zvechokwadi zvichionekwa pavhidhiyo kuti vese vakapfeka kondhomu nemagirovhusi, tingati vakahura here?

Ko iwewo murume, kana mukadzi wako akavata noumwe murume vese vakapfeka magirovhusi uye vachishandisa kondhomu, ungati mukadzi wako ahura here?

Tinoonazve kuti pane kuvata nomunhu wausina kuroorana naye kunoonekwa sokuti hakusi kuhura. Kune MaPASTOR akawanda mazuvano anoudza mukadzi wemunhu kuti uya kuhofisi kwangu ndikunamatire ugoita mwana. Toona kuti murume wake ndiye anotodhiraivha mukadzi wake nemota kuenda naye, wondosiya mukadzi kuhofisi kuya iye woenda kwaanoenda wozodzoka afonegwa kuti chiuya unditore tapedza. Anonotora mukadzi wake nomufaro asi mumoyo make anoziva kuti mukadzi arhojewa naPASTOR iye vese vari vatatu vanoziva kuti zvaitika, asi haaoni sokuti paita chihure. Uyawo mukadzi waPASTOR anoziva kuti vanorhoja vakadzi vakawanda vemuCHURCH asi anotokurudzira vaya vasina mbereko kuti vauye kuzonamatigwa nomurume wake.

Pane munhu anoti iye ane murume mumba, anomuka pakati pousiku okwira bazi nevamwe vakadzi achienda kuAIRPORT kundogamuchira POLITICIAN asiri hama yake, uku akapfeka TSHIRT ine muromo waMUGABE wacho pazamu rake chairo mukadzi iyeye. Kune varume vakawanda vanofunga kuti chihure ichi asi hapana kuvatana kwaitika na Mugabe wacho.  Chihure chabvepi ipapa.

Taionazve mazuva ehondo ya 2008 kune vakadzi vaitukwa vachinzi muru mahure a TONY Blair. Asi pakati pavo pasina akambosangana na TONY BLAIR wacho.  Saka chihure chacho chaibva papi.
Toonazve kuti murume nomukadzi vanogara kure nakure vese vanoziva kuti vanohurirana asi hapana anoti bufu kutanga kukomburena.

Apa tiri kuda kuongorora kuti chatiri kuti kuhura chii chaicho? Vangaziva kana kufunga patingaisa BASE LINE yechihure chaipo. Iri nyaya yokuti vanhu mumba vanotukana kuti uyu ari kuti kuumwe wahura uyawo achiti hapana chihure chaaita. Ari pachokwadi ndeupi? 

  Ku USA kwakaitwa SURVEY yemafungire evanhu ndokuwanika kuti 76% vanoti kana une murume kana mukadzi kana musikana kana mukomana vanoti ukashamwaridzana noumwe munhu wausina kumovata naye asi muchiratidzana mipikicha yepamberi kana mazamu, vanoti chihure. Votizve chihure chomoyo. VokuKOTI dzokurambana kwevanhu vava kutozvibvumawo kuti chihure. Vakatopa kuhura uku mazita okuti

EMOTIONAL AFFAIR.
INTERNET Affair
SOCIAL MEDIA AFFAIR

Nezvimwe asi tichiona kuti kana ikangohi AFFAIR zvoreva kuti vakavatana. Idzi dzimwe hadzina kuvatana asi dzongohi chihure. Isu parudzi gwedu tinozvionawo sei.

Kana mumba musina kunatsodudzirana mafungire enyu mese munokwanisa kugarotukana nenyaya yokusahwisisana pazvinhu zvakadai, nezvimwe zvisina basa. Kana  mukaona kuti munogaropokana panyaya dzechihure asi chokwadi chiri chokuti hapana ambovata kana kuda kuvata noumwe munhu, garai pasi mutsanangurirane kuti  ndepapi pakasiyana mafungire enyu. Madaro moedza kuti mubatanidze mafungire enyu kuti mese muwane maonere akafanana.

Zvikonzero zvemaitire awa:
tiri kuti chii chinokonzera munhu ane murume/mukadzi mumba kufunga zvokutaurirana zvinosvodesa noumwe munhu ari kune imwe nyika?  Pane nyaya dzakawanda pamubvunzo uyu saka regai tigozoitaura tambotanga kubvumirana kuti mazuvano kuhura kwasiyana nekwekare asi hatichawirirani tese kuti chaicho chatingati kuhura chave papi. BASE LINE iri papi?  Saka tombomirira kuti tese titaure mafungire edu tozounganidza mafungire ese toita nyaya imwe chete.  Zvadaro tozoona kuti zvinobva papi uye zvinobatsirei kutaudzana nomunhu wausingazivi kana kuti wausingazosangani naye panyaya dzezvinosvodesa. 

KO IWE?
Kana uri murume tipewo mafungire ako panyaya dzatareva idzi kuti ungafungei kana mukadzi wako adziita. Chihure here kana kuti kwete kana  asina kuvata noumwe munhu ? Mukadzi wako akatumira umwe murume ari ku RUSSIA kana KOREA  pikicha yake asina kupfeka, murume uya womutumira mwadhi pa WhatsAPP kuti ane mazamu akanaka chose, ane matinji anoyevedza, bhinzi yake iri kuonekera zvinofadza, etc , iyewo otumigwa ikicha dzemurume iyeye asina kupfeka chombo chakati twii, orondedzera murume uya kuti chombo chake chinofadza kuona. Ahura here mukadzi uyu?


Kana uri mukadzi tipewo mafungire ako panyaya dzatareva idzi kuti ungafungei kana murume wako adziita. Chihure here kana kuti kwete kana asina kuvata noumwe munhu? Kana ari murume wako ari kutumirana mapikicha noumwe mukadzi ari kure chose zvokuti havakwanisi kusangana, ahura here? 

Murume/mukadzi wako anoziva here kuti ndiwo mafungire ako awa uye anobvumirana nazvo here kana kuti makatosiyana?Wedzerai vane fungwa pazviri !!!!

Sunday, 13 December 2015

Kana une HIV uchida mwana

Paita nyaya yokuti  kana makaroorana muchida mwana asi mukadzi kana kuti murume kana kuti mese mune HIV. Totangira pokuti mese munozivana STATUS dzenyu uye munohwisisa kuti zvinorevei pakuvatana kwenyu kuti nyaya yenyu isawedzera mamirire ayo. Uku kureva kuti pane zvamusingaiti:
1 Mukadzi haasveti chombo chomurume wake
2 murume haananzwi bhinzi yomukadzi wake
3 pakupinzana munoshandisa makondhomu nguva dzese
4 Kana mukadzi ari kumwedzi munomirira kusvika apedza
5 Hamuhurirani, zvikuru nevanhu vamusingazivi kuti vari papi.
Maitire awa ndiwo aitisa mumbvunzo wekuti saka kana mada mwana munomuita se imi muchishandisa makondohomu. Ngatitange nokuti mukadzi ane HIV as haana AIDS uye anohwa ane utano hwakanaka zvokuti munoona kuti anokwanisa kuita mwana uye anoda mwana wacho. Kuti munhu abvunze ange aona kuti chokwadi ndechokuti mukadzi haakwanisi kuita mimba imi muchishandisa makondhomu. Kotizve kana mukasashandisa, murume anokwanisa kubata HIV. 

Chokutanga kukurudzi mese muri panyaya yakadai kuti mufunge upenyu hwemwana wenyu kuti hunenge hwakadii. Fungai kuti pane zviviri zvinokwanisika kuitika. Mwana anokwanisa kuzvagwa ane HIV asizve pamwe mwana anokwanisa kuzvagwa asina HIV zvichibva nokuti chii chaitika mukadzi paange ane mima.  Tichatarisa zvokuita kana mukadzi ane HIV uye ane miba.

Tarisaizve upenyu hwevabereki , zvikuru hwa mai ava pakuti kana vazvara mwana panoita nguva utano hwavo hunehusina kunatsikwana saka HIV inkonzera kukwanisa kubata zvimwe zvigwere. Munofanira kuhwisisa nyaya dzese idzi pakuronga kwenyu. Chii chinoitika kumwa na kana vabereki vakagwara zvokutadza kurera mwana.

Maongorora nyaya dzese idzi mukabvumirana zvokuita, chirongai zvokuita uye maitire acho. Nyaya yepano iri kutarisa maitire acho kuti musawedzera dambudziko renyu.

Kubata mimba:
Mukadzi ane HIV uye ari pamapiritsi anotanga nokutarisa mamirire akaita VIRAL LOAD yake, osvika pokuti iri pasi pasi. Ndiyo nguva yokufunga nezvokubata mimba. Asizve hwisisai kuti VIRAL LOAD inosiyana zvichibva nenguva yomwedzi kumunhukadzi. Mukati mechitubu chomukadzi zvinonetsa kuziva kuti maFLUIDS emo ari papi nokuti zvinowanikwa panya iyi zvakawanda. Hazviiti kuti uzive kuti  VIRUS yekuzasi yakamira sei. Inohi inokwanisa kusiyana chose ne LOAD yomuviri wese.
Nyaya iyi inoitisa kuti musakwanisa kuvatana musina kondhomu kuti mukadzi apiwe urume hwekuitisa mimba. Chimwezve ndechokuti mimba inonetsa kubatisa pakuiswa kamwe chete saka menge motoda kumboita nguva mukadzi achipiwa urume pasina kondhomu. Ndipo panohi musadaro nokuti murume anokwanisa kubata HIV, Zvinohi kana kumadzi ange achimbori pamapiritsi ekudzivirira mimba anowedzera VIRAL LOAD kuzasi uye anononoka kubata mimba zvokuti anokwanisa kusvika gore nehafu muchingo vatana pasina kondhomu iye asingabati mimba.

Saka haano mabatigwe emimba. Enday kuCHEMIST munotenga zvinhu zvinoti
1 ORAL SYRINGE:
2 PLASTIC Cups
3 STERILISING solution
4 SURGICAL GlOVES
Zvadaro tarisai nguva yomwedzi. Kana paita mazuva mapfumbamwe (day9) kubva musi wekutanga kuenda kumwedzi, munokwanisa kutanga kupanana urume kusvika pazuva regumi nematanhatu (day 16)
Makamiririra mazuva awa dzidzisanai maitire enyu kuti kana mazuva asvika mugoziva zvokuita. Chokutanga kuhwisisa kuti kapu yenyu ne SYRINGE yenyu zvese zvinofanira kusukwa. (STERILISE)

Munokwanisa kusuka
Kusuka Syringe munongoishandisa kusaka Sterilising liquid muchishuta ichibuda.
Kusuka kapu munongonyika kapu yenyu mu Sterilising liquid moisiyamo kwenguva mobvisa moiomesa. Musapukuta nokuti patawero pane ma BACTERIA akawandisa.

Kubudisa urume mumurume:
Varume havanetsi kubudisa urume. Mukadzi anopfeka maGLOVES otanga nokuudza murume nyaya dzinomisa chombo, otambisa chombo chomurume kusvika atunda urume. Moita izvi kapu iya iri pedo kuti kana urume hwobuda monangisa chombo mukapu. Urume hunobuda mumurume hauna kuwanda saka garai muchiziva izvi. Kuwanda kweurume (Semen)  handiko kuwanda kwemhodzi  (Sperm) dzirimo . Domhwe rimwe chete reurume rine mhodzi dzakawanda zvokukwanisa kuitisa vana vanopfuura churu pakuverengwa.
Kuisa urume mumukadzi
Kana murume aburitsira urume mukapu munofanira kukasira kuhuisa mumukadzi . Mukadzi ngange asina bhurugwa nechekare. Zvinokwanisika kuti murume akabudisa urume anoda kumbozorora nokuti ndizvo zvinoita varume.  Saka mukadzi ndiye angatoita nyaya yokuisa urume mukati make. Kasira kushandisa Syringe kumwa urume hwese, wokasura kuvura makumbo wopinza Syringe iya kusvika kwaunokwanisa kuti ipinde worutsira urume hwese ikoko nesipidhi yokuti hunobuda kusyringe zvinesimba.

Zvadaro hwisisa kuti humwe urume huchavhinza kubuda muchitubu. Hazvirevi kuti haubati mimba. Mukadzi wese munyika dzese pese paunovata nomurume, humwe urume hunovhinza asi mimba tinongoona dzichiitikaka.

Chirambai muchidai kusvika zuva rokupedzisira (Day 16) Zvadaro chidzokerai kundoshandisa makondhomu enyu henyu kusvika mukadzi aendazve kumwedzi. Modzokorodza nyaya yese. Zvinokwanisika kuti munodaro kwemwedzi yakawanda kusvika mukadzi abata mimba. Asi mwedzi umwe noumwe tanga nokutarisa utano hwemukadzi .

Kana akatadza kuenda kumwedzi, endai kuchipatara andotesitwa kuti ane mimba here. Kana anayo, tsanangurirai varapi kuti ane HIV kuti apiwe mapiritsi okuti HIV isavambuka kubva pana mai kuenda kumwana.  Mapiritsi awa anouya nemirairo yawo kuti anomwiwa sei.  Teverera mirairo iyi. Morairidzwazve kuti zvinosangana sei nemirairo yekumwa ma ARV.

Hwisaizve kuti mwana haakwanisi kuzvagwa nokuno kumukova saka zvinofanigwa kuti mai vachekwe dumbu mwana wobudisa nokuno  kwachekwa.  Izvi zvinoitigwa kuti mwana asakwanisa kuminya mvura dzinobuda kuchitubu chamai paanozvagwa nokumukobva. Asi zvinorevazve kuti kana mwana azvagwa, haakwanisi kumwa mukaka wamai.

Kana murume ane HIV muchida vana:
Ndichawedzera nyaya iyi pakuongorora zvokuita kana murume ariye ane HIV. Kana pane zvausina kuhwisisa ndinyorerere tijekeserane kana zvichikwanisika. Ndichazama kupedzisa vhiki inouya.