Monday, 23 February 2015

Mushonga wevarume kuvakadzi

Pano toda kumbotaura nezvemushonga wekuti varume vakunyenge, vagokuda, vagoita zvaunoda kuti vaite. Kana uri musikana unokwanisa kugarofunga umwe mukomana uye kurota uchivata naye asi zvokuti utsvake mushonga wekuti avate newe zvinoitwa navashomanana. Vakawanda vanoda mushonga werudo, kuti mukomana anohi nhingi andide agondisarudza kubva pakati pevamwe vese vaanoona, agondinyenga,  agozondiroora. Saka pese apa pane mishonga inotsvakwa ndeyokuti imwe neimwe nhanho ifambire mberi.

Kune vakadzi vakuru vakawandisa vanobatsira vechidiki kuwana mishonga iyi. Kozoitazve vakawanda vanoita yokutenga, navamwe vanoudzwa zvokuita kuzvigadzirira mishonga iyi. Mudzimba dzakawanda mune mishonga yakachengetwa inoshanda kuti murume agare zvakanaka nomukadzi.

Mushonga wekuonekwa nevarume
Mushonga uyu unoita kuti musikana aonekwe nevakomana kupfuura zvinoita vamwe vasikana. Zvinoreva kuti musikana anonyengwa nevakomana vakawanda kupfuura vanonyenga vamwe vasikana.

Mushonga wekubvisa munyama kana wanonoka kunyengwa
Uyu ndiwo mushonga unozikamwa nevasikana vakawanda chose. Musikana akaona asvika makore ari pamusoro pe 25 asina amukumbira kumuroora, yave nguva yokutsvaka rubatsiro kubva kune vamwe. Kuti munhukadzi akadai atangezve kunyengwa anotanga abvisa munyama, zvoreva kuti vakomana vanotangazve kumunyenga. Mushona wemunyama kazhinji unoiswa mumvura yokugeza. Musikana akageza nemvura iyi kwenguva munyama unopera obva atanga kunyengwa. Nyaya yake yofambira mberi. Pane imwe nguva vabereki chaivo vanotora mwana wavo voenda naye kunopia mushonga wekubvisa munyama.


Mushonga wekuchengetedza mukomana
Kune vanoti akanyengwa haakwanisi kugara nomukomana wake kwenguva asina kurambwa. Pakadai panodiwa mushonga wekuchengetedza mukomana, unova mushonga werudo. Kune vasikana vanonyengwa nevakomana vakawandisa asi kunongopera kanguva kadikidiki obva arambwa. Kutya kuramba chinhu chikuru chose kuvasikana, zvikuru kana musikana ava munhu mukuru uye kana ane tsika yokuti akadanana nomukomana ogaromuvhurira makumbo. Pakurambwa anofunga zvvakawanda pamusoro pezvinozikamwa nomukomana uyu.

Kana musikana ari mhandara zviri nani pakurambwa. Zvinogwadza moyo asi hazvifanani nokurambwa nomukomana wawapa zvese. Ndipo vasikana vachizoda kuwana mushonga wekuchengetedza mukomana kusvika pakuroorana.

Mushonga wekuroogwa
Mushonga wekuroogwa mazuuvano wawanda chose nokuti vakomana vemukore uno vane meso meso, zvokuti musikana akapusa anotoregwa mukomana neavo vakasvinura kumupfuura. Mushonga wekuti mukomana akuroore wakakosha chose uye une zvakawanda mauri. Kana mukomana akabvuma kuvambuka zambuko iri.

Mushonga wekuroogwa unokosha chose zvokuti unoona vasikana vava pazera nechinhanho ichi votanga kuwirirana nevakadzi vedzimba kugovana mushonga uyu kuti zvinhu zvifambe. Inguva yokufunganya kuvasikana vakawanda, zvikuru kana wange uchiziva kuti mukomana wako ane vamwe vasikana.

Vazhinji vanozoita zvokutsvaka mimba kumukomana kuti vabatsire nyaya yokuroogwa. Asi unoona kuti vamwe vasina mishonga chero akaita mimba mukomana anongomuramba zvakadaro.  Vakadzi vakawanda vane dzimba nevarume vanoraira vasikana vane vakomana kuti zvinoitwa sei.

Mushonga wekuti murume asaita meso meso
Kana mava mumba vasikana vanoziva kuti murume anokwanisa kufinhwa newe zvokuti anotanga kuona vamwe vasikana. Zvoitazve kuti vasikana vakawanda vanoda murume ane mukadzi nechekare, nokuti anoonekwa somunhu akatsiga. Iwe muridzi wemurume ukabvunza vamwe vakadzi unokwanisa kuuudzwa kuti tsvaka mushonga wekuti newekuti.

Nyaya iyi inokura kana wava nemima nokuti ndiyo nguva inoonekwa sokuti murume anowedzera kuhura. Varume verudzi gwedu kana mukadzi akaita mimba ikakura kupfuura mwedzi mitanhatu havachadi kuvata newe. Pane nyaya yokuti varume vanotya kugofa mwana nechombo. Uku kusaziva BIOLOGY yemunhukadzi. Zvinoitisa kuti munhu kadzi anoziva kkuti murume wake munhu anofarira chose kuvata naye afunge kuti murume ari kuana zvinhu kune umwe mukadzi. Inguva inotyisa saka mishonga inowanda mumba.

Mushonga wekuti murume adzoke kana wekuchengetedza watadza kushanda
Kana wamborambwa nomurume iri ngari yokuti paita umwe mukadzi kana hure remuraini chairo, unokwanisa kuudzwa kuti tsvaka mushonga. Zvozoitikazve kuti tinoziva kuti murume wese anoda kuvata nomukadzi waakambovata naye. Wako iyeye akakuona uri wega ukamusekerera anokwanisa kuda kuvata newe zvisinei kuti akakuramba.

Saka apa unokwanisa kukwezva murume kuti avate newe iwe womuisira mushonga wekuti adzoke kwauri. Mishonga yeizvi inowanzoiswa mubhurugwa romukadzi kana kuti paya mukashandisa kondomu semazuvano emakondhomu, iwe unotora urumwe hwake wohushandisa nomushonga kuti adzoke. Kare vaishandisa zvitawero zvokupukutisa murume kana mapedza kuisana. Ihwohwo urume ushoma huripo patawero hunoshandiswa kugadzira murume. Varume vazhinji vanofunga nechombo panyaya dzevakadzi saka hazvinetsi kuhwisisa kuti nyaya iri papi.

Kushanda kwemishonga iyi: 
Chokutanga ndechokuti varume vanotya mishonga yese iri pano zvokuti akaziva chete kuti unawo anokuramba ipapo nyaya yako yobva yatopera woudzwa kuti uri muroi. Varume vanoona sokuti ndivo maVIctim emishonga iyi saka vakadzi ndivo varoi. Havahwisisi dambudziko ro mukadzi rinomudya moyo kusvika ada kunotsva mushonga wekubatsira nyaya yake.

Hama dzemurume hadzidi muroora anotsvakira mwana wavo mushonga. Kana mai vakapa baba vemukomana mushonga havadi kuti mwana wavo apiwewo mushonga.Mushonga wevakadzi kuvarume.

Mushonga wevakadzi unopiwa varume kuti vagodiwa nevakadzi kana kuti vagokwanisa kuvata nevakadzi vese vavanoda. Zvese zviviri izvi zvinhu zvinodiwa nevarume vakawanda chose. Varume vakawanda vanotsvaka mukana wekuti vakadzi vavade zvokuti chero murume ane mukadzi mumba anoda kudiwa nevamwe vakadzi. Izvi zviri kunyika dzese saka havasi vedu chete vakadaro.  Munu wese murume kana mukadzi anofadzwa nokuziva kuti vamwe vanhu vanomuda uye vanoona ari munhu anoti vakamuona vofunga nenyaya dzerudo.  Asi ngatichitarisa nyaya mbiri idzi imwe neimwe.

Mushonga wekudiwa nevakdzi:
Kudiwa nevamwe vanhu kuri paviri. Kunoti kukwezva vamwe vanhu koti kupiwa rudo nevamwe vanhu. Izvi zvinhu zvakatosiyana pakuti kana ukasangana noumwe munhu unomuona ari munhu anokukwezva  (ATTRACTION) kozoti mataurirana ukaona kuti munhu akakodzera kumupa rudo womupa rudo. Hino parudzi gwedu varume ndivo vanonyanga vakadzi, saka murume kuti angonyenga mukadzi waasangana naye zvinobva pakuti murume afungire kuti mukadzi iyeye angangomuda.  Kana ari murume anokwezva vanhukadzi, anenge achitoziva kuti akatanga kutaura nemukadzi, mukadzi uya achati kudii pazviri. Kunyenga kune unyanzvi hwako zvokuti vamwe varume vanozvigona kupfuura vamwe, saka tingati mushonga unouya papi?

Tikatarisa munyika dzakawanda tinoona kuti mukomana anoda kunyenga anodawo kuonekwa ari munhu akasiyana nevamwe vakomana uye akasvinura pamaitire ake.  Hazviiti kuti mukomana asina chaanacho akwanise kunyenga musikana ane zvese kumhuri yake. Kazhinji mukomana anonyenga munhu ari paLEVEL yake kana kuti ari pasi pe LEVEL yake pakpuonekwa mumamirire akaita mhuri dzavo.  Asi variko vakomana vanobva kumhuri dzisina ufumi vane unyanzvi hwekunyenga vanokwanisa kundonyenga musikana ane mhuri iri pamusoro.  Asi iyi inyaya younyanzvi kwete yomushonga. Pano toda kumbotarisa panoshanda mushonga.

Kudiwa nevakadzi chinhu chinokwanisika kuitigwa mushonga. Mushonga uyu inotengwa kuChemist unohi Pheromone wakangoita se perfume yechirume. Unoti kana murume akaupfapfaidza pamuviri wake vanhukadzi vanounhuwidzira kurekure asi zvinoita kuti vade kuva pedo nomurume anawo. Saka toti mushonga wekukwezva vanhukadzi. Asi kungowedzera kukwezva. Kana murume agara ari munhu asina shumo zvinonetsa kuti akwanise kukwezva vakadzi chero akazvipfapfaidza nemushonga uyu hapana chinoitika. Vasikana vanodawo munhu akatsvangamuka anoratidza kuti vakaroorana anokwanisa kuriritira mhuri.
Saka apa tiri kuti pane mushonga unokwanisa kuti ukapiwa mukamana akaushandisa, paanosvika pavasikana vakawanda vavo vakanhuwidza mushonga uyi vanohwa kukwezvwa naye, zvoreva kuti unoshanda. Kuti titi unoshanda tinoona uri mushonga unohi unoshanda kunyika dzese.

ma Scientist vari kuzama kunatsogadzira mushonga uyu kuti vawane mari pakuutengesa.

Mushonga wekuvata navakadzi vese vese:
Uyu ndiwo mushonga unohi mubobobo unoti kana murume akautenga akaita zvarebwa nen’anga, anokwanisa kuti akaona mukadzi waanoda kuvata naye, anongovata naye chero mukadzi wacho asingazivi kuti avatiwa naye. Zvinohi murume akadai anokwanisa kupfuura napaimba pemukadzi uyu usiku, mukadzi avete hope nomurume wake, nyamushonga agopinda mumba agorhoja mukadzi uya zvokutomusiya ane urume muchitubu make asi vese murume nomukadzi vasina kumuka kuhope.

Kutizve kana masikati chaiwo anokwanisa kukusvikira agokurhoja iwe uchihwa kuti uri kurhojewa asi pasina zvaunokwanisa kuita zvazviri.  Kwahi zvinoitikira chero mukadzi waada, chero hazvanzi yake chero mai vake chero ani zvake.  Tikatarisa mushonga uyu tinoona zvakawanda pauri zvokuti:
1 Hazvina kusiyana nokubata munhu chibharo. Zvinoreva kuti munhu akadaro anofanira kusungwa.
2 munhu waanorhoja wacho pamwe haatombozivi kuti ndiani amurhoja saka hazvina musoro
3 Zvigwere zvechihure zvinozara muraini kubva pamunhu umwe chete
4 Vana vanozvagwa muraini vanenge vari vevarume vashomanana.
5 Chivanhu muraini chinoita sokuti charaswa.
6 Vese mutengesi wemushonga naiye nyakutenga vanokwanisa kutosunwa

Tichitarisa pakadai tinoona kuti pane nyaya dzakawandisa dzinokanganisika dai mushonga uyu uriko uye uchishanda sezvinorebwa. Titizve hakuna hurumende yenyika ingangoti zii ichiziva kuti kune mishonga yakadai inoshandiswa munyika. Saka sei munyika yedu hurumende yemo isina zvairi kuita pazviri?

Uriko here mushonga wakadai?
Chokutanga kubvunza kuti mushonga wakadai uriko here kana kuti inyaya dzevarume vedoro dzinongozoti dzatanga dzonakidza vanhu kusvika vangoramba vachidzitaura asi nyaya chaiyo pasina.  Kune murume angakwanisa here kurhoja mukadzi, mukadzi agohwa achirhojewa asi asingaoni kuti ndiani ari kumurhoja? Sokuti vese vari mubhazi rine vamwe vanhu zvoitika izvi? Chero tikati kune mishonga yemasaramusi, zvinoitika sei?

Tichitarisa varume vakawanda nemaitire avo tinoona kuti vangada mushonga wekuti akangoona mukadzi chero okwanisa kuvata naye, chero pasina kutaurirana. Varume zemo ravo guru rinobva pakuona. Saka fungwa dzavo dzokuvata nevakadzi dzinotangira pakuona. Hazvishamisi kuti umwe wavo anotanga kufunga kuti dai kune mushonga wekuti akaona munhu waanoda obva atovata naye. Zvadaro oudza vamwe vake nyaya yemushonga wakadai, vamwe vaya voonawo iri nyaya ingafadza varume vakawanda, vobva vaendawo vachiudza shamwari dzavo. Pasina nguva nyika yese yotofunga kuti kune mushonga wekuti murume akwanise kurebesa chombo zvokuti ari mubhazi anotokwanisa kurhoja mukadzi akagara kusiti riri mberi uko iye ari kumashure kwebhazi.

Kozoitawo vamwe varume vanongoonekwa vane vakadzi vemuraini, vamwe vari vevanhu, zvoita sokuti vakadzi vari kutadza kumuramba, kana kuyeuka kuti vane varume kumba. Vamwe vopedzisira voti murume uyu ane mushonga wekukwezva nokurhoja chero mukadzi waada.

Kune varumezve vanozikamwa paunyanzvi hwavo panyaya dzekurhoja mukadzi. Zvikabuda kuti nhingi anogona basa, vamwe vakadzi vasina unhu vanotsvaka mukana wekuravira. Hazvinetsi mukadzi kunyenga murume. saka napo napo unoona mukadzi uya avatwa naye. Hazvirevi kuti murume ndiye anyenga mukadzi wemunhu asi kuti anoratidzwa kuti akamunyenga mukadzi anobvuma.


Tichiri pakufunga nenyaya idzi davirai mubvunzo uri apo kakahi mubobobo

Saturday, 24 January 2015

Kudzokerana newawakamborambana naye.

Zvinoita here kuti wamborrorana nomunhu, pamwe moita mwana/vana, morambana, mozobvumirana kudzokerana futi. Nyaya yefuma inofambiswa sei pakadaro? Tiri kutaura vakamboroorana vakarambana kwete vaingonyenganawo havo vachiita zvemahumbwe. Iwe unopaona sei? Toti marambana kukaita nguva inopfuura mwedzi mitanhatu marambana zvinoita here kuti udzokerane nomunhu wako?

Tichiongorora tinoona kuti vakawanda vanorambana vanobvapo vonoroorana nomunhu akarambwawo nomukadzi/murume wake. Izvi zvinoreva kuti pakurambana kwenyu hamuna kuzama kurhizena asi kuti makaita chinhu chinobva pakuonekwa kwenyu nevanhu vemuraini. Unoona munhu achiti haachadi murume/mukadzi nokuti ahura, asi obvapo anonyenganazve nemunhu ane mwana noumwe munhu. Zvinoreva kuti chamusemesa pane waarambana naye hakusi kuti akavata nevamwe vanhu, asi kuti akamumhura pakuzviita.  Vanhu vakawandisa varoora mukadzi/murume wechipiri vanohura kupfuura zvavaiita vane wekutana avakarambana naye.  Ukaroorana nomunhu ane mhuri yake kare ari munhu asina fukigwa, akarambwa nenyaya yechihure, ziva kuti ava newe achahura kupfuura zvaaiita kare.

Vamwe vedu vanoti paya arambana noumwe wake voparadzana havo vogovana fuma yavo voenda. Panosvika nguva yaanohwisisa kuti chokwadi muchato wapera. Vanokwanisa kunge vakatsamwirana zvokuti zvinonetsa kuregererana. Tinomboona vamwe vanodana vafundhisi vemudzichechi kupindira kuzama kuyananisa asi zvoramba. Ozoti kutsamwa kuya kwapera oongorora upenyu hwake oona sokuti atova rombe chairo pasina umwe wake. Pedzezvo osimuka onozama kuyananisana naye kuti vadzokerane.

Hapana chakaipa pakadai kana mange marambana mese muri vanhu vane njere nounhu. Asi kazhinji tinoona kuti kana munhu arambwa anoona sokuti haasi munhu anokwanisa kupiwa rudo nevamwe vanhu saka anowanzochinja maitire ake kuti vekuzhe vaone runako gwake. Kana ari munhukadzi anokwanisa kutanga kuratidza kuti anoda kunyengwa. Vanonyenga vobva vatangawo kunyenga. Varume vakawanda akangopiwa mukana wekunyena anonyenga.

Varumewo vanotanga kunyenga vamwe vakadzi kuti aone kuti achiri munhu anokwanisa kuwana umwe mukadzi here?

Panguva iyi ndipo panoti kana vaya vange vasingahuri, anobva awedzera chanzi yokuvata nevamwe vanhu, iri ngari yokuda kuziva kuti achiri munhu anokwanisa kudiwa. Panguva iyizve munhu anenge asina hanya nezvakawanda zvinokuvadza saka kufunga kunoita kushoma. Makondhomu anokwanisa kusashandiswa zvinoreva kuti unokwanisa kubata zvigwere. Kurambwa chinhu chinoshungurudza munhu kwenguva yakareba, Umwe anokwanisa kuzvimhura pakutadza kuchenetedza muchato.

Vakawanda vaunonyengana navo panguva iyi vari kutohurawo newe zviya zvokungoti ndawanawo chombo chemahara pano. Haanei newe somunhu. Anoti mapedza oenda kumba kweke onovatazve newake wekumba iwe wosara wofunga kuti washandiswa.  Zvinowedzera FRUSTRATION.

Pavanozotanga kufunga zvakanaka unokwanisa kuona kuti zvaiva nani uchine wako wawakarambana naye. Tinoona vakawanda vanombopokana vogara kana mwedzi mitanhatu kana gore wozoona kutsamwirana kuya kwatonhora votangazve kufamba vese vopodzisira vadzokerana.

Nguva iyi inguva yakaipa pavaviri ava. nyaya dziripo ndedzokuti pakudzokerana kwavo
1 havaudzani chokwadi kuti vakavata nani pavange vakaparadzana.
2 STATUS yezvigwere zvavo inokwanisa kunge yatochinja panguva iyoyo
3 Matyira panyaya yokuhura anokwanisa kunge aderera nokuda kwekuparadzana.
4 Kuvimbana kwavo kunokwanisa kunge kwava kushoma.

Zvoitwa sei? 
Kurambanna kunoitika pavanhu asi kan wafunga kusiya murume, hwisisa kuti ndiwe unobvapo nevana vako saka murume wese achakunyenga anokuona semvana. Machirudzi chedu mvana munhu anoonekwa sokuti akangomirira muvata nevarume vemuraini saka hapana remekedzo yaanopiwa.

Usafungazve kuti murume wako anokubvumira kuiswa achiti nokuti akuramba. Varume misoro yavo panyaya dzevakadzi vavakamboroorana navo haina kuti tasa. Anokuramba asi akakuona uchibuda muhotera noumwe murume anonetseka nazvo pamoyo. Anokutika nechomumoyo.

Usafungazve kuti kana warambigwa chihure, murume wawanga uchihura naye achaita hanya newe kana warambwa. Pese pamaivata mese aikuudza kuti unonaka uye anokuda asi musi waunobatwa ukarambwa haumubati futi achida kukubvisa bhurugwa.

Murumewo ukarambwa nokuda kwekuhura usafunga kuti hure rako richada kuti richiita SUBSTITUTE yemukadzi wako. Vanhu vakawanda havadi munhu avarambisa nokuti zvinoonekwa kuti ndivo vakanganisa musha.

Apa ndiri kuti musati marambana, wanai nguva yokuparadzana henyu moishandisa kunatsofunga kuti ndizvohere zvamunoda kuita. Munokwanisawo kubvunza shamwari dzenyu kuti zvamafunga kuita ndizvo here. Kuno kuDIASPORA tinogaroverenga mumapepanhau kuti kuti vamwe vekwedu kumusha vanopedzisira vaurayana nokuda kwekusawirirana mumba. Zvikuru kana mukaita munyama wekutongeswa na Pastor wechiZimba. Ava vanowanzoda kuti mukadzi angogamuchira kukanganisigwa nomurume asi murume kana akanganisigwa hazvinei kuti azvigamuchira here kana kwete.

Itai nguva yokutapudza kutsamwa muhwisise kwamuri kuda kuenda nenyaya yenyu. Kana zvazoitika kuti morambana moita muchiziva kuti mese munoda kurambana. Iwewo wega panguva iyi ukahwa umwe wako achitaridza kuti haadi kuti murambane gara naye pasi mutaurirane kuti sei asingadi uye anoda kuti iwe uite sei nazvo. Iwewo wotsanangura kuti sei uchida kuti murambane. Kana mune vana motaudzana muchihwisisa kuti vana venyu mukarambana hazviiti kuti upenyu hwavo hunake kazhinji.

Kana marambana mukazoda kudzokerana munofanira kuziva pokutangira. Hwisisa kuti umwe wako haachina kuita zvaange ari musati marambana. EXPERIENCE yokurambwa inenge yava paari. Hwisisazve kuti anokwanisa kunge akambovata noumwe munhu pamange makaparadzana. Hwisisa kuti iyewo anri kukufungira zvauri kumufungira. Saka zviri nani dai magarazve pasi mukataura nyaya yenyu.

1 Pakutukana umwe musi hapana anozobudisa mashoko akaipa panyaya iyi
2 Mese mukanovhenekwa munodzokerana muchiziva zvamuri. Kana mada kuita nomazvo, movhenekwa kaviri. Moenda kokutanda moudzwa, moshandisa makondhomu kwemwedzi yakati kuti, modzokerazve. Mukaudzwa kuti kwakanaka mochibvumirana zvokuita.


Zviri nani chose kudzikerana newako pane kundoroorana noumwe. Pakudzokerana apa mhuri inokwanisa kuita zvayange iri asi maitire enyu haazofanani. Munokwanisa kuwedzera zvinhu zvakaita serudo, rukudzo, etc, asi kufunirana kunowanda kana pakabuda nyaya. Asizve dai waroorana noumwe munhu akarambwawo kwake waitowedzera kusavimbana naye.
Friday, 16 January 2015

Kufunga umwe murume/mukadzi pakuvatana newako

Kufunga umwe murume/mukadzi, mamwe maitire, imwe nzwimbo yokuitira, imwe nguva yokuitira, pakuvatana newako chinhu chinoitika kune vakawanda chose. Zvinohi kune vanhu vasingatonatsi kunakigwa kana vasina kuisa fungwa pane zvakasiyana nezvavari kuita. Toti murume akambodongorera vamwe vanhu vachirhojana akaona mairire avo kana kuti mamirire akaita muviri wemukadzi wacho akaona zvakamunakira, anokwanisa kuzoti pakuvata newake oisa fungwa pakunge ari kuvata nomukadzi uya waakaona.

Totizve mukadziwo akamboda umwe murume nechomumoyo, anokwanisa kuti pakuvata nomurume wake oisa fungwa pamurume uya aaida kare.

Kuvanhu vekunyika dzakaita se Europe maitire awa anopiwa zita rokuti FANTASY, kureva chinhu chaungada hako kuita asi hauchiiti uye pamwe hautodi kuti zvizikamwe kuti unofunga saizvozvo. Vamwe vanoti kuita chihure chomumoyo chisina kusiyana nechihure chaicho. vamwe vanoti hapana chihure nokuti munhu anozviita achitorhojana nomurume/mukadzi wake chaiye uye asingazohuri futi. Kunyika dzakaita se Europe ne America zvinowedzegwa nokuda kwevanhu vavanoona pa TV vanohi IDOLs, vavanozoteverera mumapepa, pa TV, muma Magazine vachitobhadhara mari kuti vaverenge pamusoro pavo. Saka unoona vanhu vachiisa ma POSTER evavanoteverera muma BEDROOM avo kuti pakunovata ovata aona picha yemunhu wacho. Vamwe vanoteveregwa vane mabasa akaita seekutamba bhora, kudhiraivha mota dzemakwikwi, kushanda mumafirimu, nekuva pa TV.

Munyika yedu mune vakadzi nevarume vanoteverera vanhu vane mabasa akadai. Kozoitazve kuti pamwe unokwanisa kungoona munhu akarurama pakuona zvokuti unofunga kuti kuvata naye chingava chinhu chakanaka. Ukazoti wava kuvata newako wofunga munhu akadai ndizvo zvinoita vamwe vafunge kuti chihure. Kufunga uku kazhinji haudi kuti wako azive kuti ndizvo zvauri kufunga, nokuti iwe kufunga uku kunowedzera kunakigwa kwako asi ari kukoirana newe ndeuyu wako asi fungwa yako iri kuti ndeuyo. Pamwe watotsinzina maziso kuti usadhisitebhiwa nokuona wako, fungwa ikasire kusvika kwaunoda isvike.

Kune vanhu vakawanda chose vese vakadzi nevarume vanoti uku ari kurhojana nomurume/mukadzi wake uku ari kufunga umwe munhu. Kazhinji murume/mukadzi wako hapana chaanoziva pazviri asi zvinoitika. Pana maitikire maviri kana matatu panyaya iyi.

Munhu waunoziva waunoda
Munhu waunoziva kuona papikicha chete
Munhu wausingazivi wemufungwa chete

Zvinoitika kuti munhu waunofunga pakurhojana kwenyu ukasangana naye unokwanisa kusatomboda kuvata naye kana kuti iye haana basa newe uye ukamuti muvate mese anoramba.

Kufunga uku kunopiwa vara rokuti FANTASISE  pachirungu zviya zvaunofunga zhohi FANTASY. Hachisi chinhu chaunoda kuti chiitika chazvo iasi kuti unoyevedzwa nokuchifunga zvokuti unokwira zemo pakurhojana nomurume/mukadzi wako wobva wanakigwa nazvo.

Vakawanda vedu vanofunga kuti chinhu chakaipa kuti munhu ari parhoji newe otanga kufunga rhoji noumwe munhu. Asi tiri pakudaro isu vacho cvanofunga kuti chinhu chakaipa tozviitawo.

Kana munhu waunofunga ari munhu chaiye wekuziva, kumufunga kwako hakuna kusiyana nokuhura naye asi kungoti haubati chigwere uye haungarambwi newako nokuti hapana chaanoziva. Tinohwa nyaya dzakawanda pane vaya vanoti anakigwa chose odaidza zita romunhu waari kurhojana naye. Zvinoitika kuti kana uchigarofunga munhu toti anohi Svodai asi wako achihi Tendai, unokwanisa kudaidza Svodai uku uri kuvatana na Tendai. Zvinoitikazve kuti tendai anokwanisa kufunga kuti wake anohura na Svodai asi zvisirizvo. Anokwanisa kunge achigaroisa fungwa pana Svodai pakuvatana na Tendai. Pamwe haana kutombotaura na Svodai wacho. Asi kana Svodai ari munhu chaiye anozikamwa, zvinonetsa kuti uzokwanisa kutsanangurira wako kuti wange uri muFANTASY chete asi hapana zvawakamboita na Svodai.  Asi ngatibvumirane kuti kuhwa umwe wako achidaidza zita roumwe munhu imi muri kurhojana, chinhu chinovhundusa.

Kana munhu waunofunga ari wekuona papikicha chete zvinobhowa hazvi kune wako akazviziva asi haagumbuki kuita sokuti aziva munhu wekuziva waunofunga pakuvatana kwenyu.

Kana munhu waunofunga ari munhu awakambovata naye kare zvoreva kuti une dambudziko rinoda kugadziriswa.

Kana munhu waunofunga ari munhu asina kumeso uye wekungotangira nokuperera mufungwa dzako wekuzvigadzirira uya sokuti uri kuona murume ane zvidya zvakasimba nemuromo unokisa zvine simba murume akakumbundikira zvaunohwa kuti uri wake, uku akakuvhurisa makumbo achinatsa kushanda pauri, fungwa yoona wemufungwa ane pikicha mufungwa yaunoda, asi uku murume wako chaiye anonori ORDINARY munhu ari kutokurhoja pari zvino, zvoreva kuti mufungwa une pikicha ye IDEAL man wainoda kuti dai wakamuwana dai ariye akakuroora.

Apa zvinonetsa kuti titi chihure nokuti munhu wacho ndiwe wakamugadzira mufungwa uye hakuna munhu kana imwe pikicha yemunhu akadaro pasi rese. Murume wako akazvihwisisa pamwe zvingatomunetsawo kutsamwiswa nazvo nokuti hapana THREAT.

Unokwanisa kugadzira pikicha dzakadai mufungwa mako dzokuti kana uri wega unotoona mufungwa munhu akadaro achikubatabata wokuita zvimwe zvinhu. Ndinogaroudza vaya vanononoka kuita ORGASM kuti regera fungwa dzako dziende kwese kwadzinoda kana uri pakurhojana nomurume wako. Sunungura fungwa. Ukada kutsinzina woti fungwa iteverere chombo ichinatsoongorora kuti chiripi uye chiri kuiteimo machiri macho. Woteverera kukwizirira kwachiri kuita madziro echitubu chako uye kuti iwewo uri kuitei nechiuno.  Unoona kuti zemo rinokwira. Ukazoda kuvhura maziso ukatarisa kumeso kwemurume wako nokufinyamisa kwaanoita kana ari kunakigwa uchiziva kuti ndiwe uri kunaka, unohwa kunakigwa kwako kuchiwedzerawo. Kana muBEDROOM menyu mune chioniso (MIRROR) kana uri pasi pemurume ukaone zviri kuita chiuno chemurime fungwa yako inokuudza yega kuti zviri kunaka.

Ndiri basa rokufunga zvimwe zvisiri zvamuri kuita. Kuda kuwedzera kunakigwa chete. Fantasy inowedzera kunaka. Unokwanisa kuti kana makambovatana pane imwe nzwimbo yawakawana iri inofadza unokwanisa kuti muri pamubhedha wenyu iwe wotora fungwa yako woiendesa kunzvimbo iya yakare wotoona sokuti muri kurhojerana ikoko, zvorowedzera kunaka.

Kuudzana FANTASY dzenyu:
Vashoma chose chose mupasi rese vanoudzana zvavanofunga pakurhojana zvese. Vamwe vanoudzana zvishomanana zvisingatsamwisi umwe. Vamwe vanotaura zve maitire, nzwimbo, kana nguva chete kwete zveumwe munhu waunogarofunga.

Pane zvimwe zvokuti kana uchigarozvifunga unokwanisa kukumbira umwe wako kuti azviite. Sokuti unoshamisika kuti kuvata nomunhu wausingazivi zvinodii? Unokwanisa kuti iwe nomurume/mukadzi wako musangane pane imwe nzwimbo, murume okunyenga iwe wobvuma obva atokumbira kuvata newe iwe wovuma mopinda muhotera motovatana mopedza umwe mobuda moenda monzonosangana kumba. Munokwanisa kuwana chiri chinhu chinoitisa zemo zvokuti.

Kuno kune vanhu vanohi vanofarira vakadzi vane Uniform, ma nesi, mapurisa, ma Technician, etc. Saka unokwanisa kutenga UNIFORM yokupfekera murume wako Ukuwo murume anopfeka Uniform kana mukadzi wake achizviona zvakamunakira.

Zvemaitire ndizvo zvisinganetsi kuudzana nokuti kazhinji munotobvunzana kuti toita sei umwe wotaura maitire aari kuda. Asi pane zvimwe zvinodiwa zvikuru nevarume zvavanotya kutaurira mukadzi asi FANTASY yazvo murume azere nayo. Kuti audze mukadzi wake zvomunetsa kuri kutya kuti mukadzi akazviramba zvoita sokuti murume ange achifunga zvisingafaniri kufungwa. Vakadziwo vane zvakawanda zvavanotya kuudza varume vavo.  Kujairana chinhu chakana. Kugara madzidza kutaudzana muchishandisa mashoko anohi anosviodesa.. Hazvizokunetsii kutaura zvimwe zvnotyisa vamwe kutaura.

Fantasy chinhu chakanaka chose uye chinoitwa nevakawanda asi kungoti vamwe vanodziita kana mumba musina mufaro wongoti paya monovata woti muri pakurhojana wongoona sokuti zvaiva nani dai ndina nhingi pane kuva nouyu. Pakadai nyaya yenyu yaipa zvokuti kana iwe unofanira kufunga kuigadzirisa. Zvikuru kana nhingi wacho ari munhu wekuziva,

Iwe kana uchifunga umwe munhu pakuisana kwenyu, chiziva kuti wako uyu anofungavo vamwe vanhu panguva iyi. Saka chirega kuti ukazviziva womugumbukira kuti azviitirei. Zviri nani kutomuudzawo kuti ndizvo zvaunoitavo iwe kuti muchiwana chimwe chingakufadzai ipapapo.

________________________________________________________________________________

Taurai tihwe vanombozviita, vakamboziva kuti umwe wako ari kuzviita, kana kuti vanozviita vasingadi kuti umwe wako azive. Zvinokubatsirei uye uchakwanisa kuzviregera here?

Udzai Vamwe!!!!


Wednesday, 7 January 2015

Kupfekegwa Kondhomu

"Nhai Mai Chibwe, ndibatsireiwo kufunga. Murume wangu akabva kubasa (anoshanda kure kwaanoita two weeks ariko outa leave ye one week)  ndokuuya nemakondom kwakungotanga kuashandisa ega. Ndakabvunza kuti zvaita sei asi iye haasi kuda kutaura. Ari kuti hapana chakaipa."

Iyi nyaya ndati zviri nani kuiuyisa kuno pane kuiisa kumibvunzo nokuti mibvunzo ine mhinduro dikidiki. Iyi inoda kutariswa zvakati wedzerei.  Vanoda havo kufanodavira davirai tihwe.

Kondhomu rinophekwa pamusoro penyaya dzinoti
1 Kudzivirira zvigwere
2 Kudzivirira mimba
3 Murume kana achida kusakarira mukadzi panyaya yokudiridzira urume, anopfeka kondhomu.

Hino mukadzi akaona murume achimupfekera kondhomu akanotanga kukomburena asingahwisisi kuti murume ari kuzama kuitei, hazvifambi zvakanaka. Murumewo kungotanga nokupfekera mukadzi wemumba kondhomu usina kumutsananurira chikonzero handizvo.

Kudzivirira zvigwere:
Basa guru rekuti murume apheke kondhomu nderokuti mukadzi kana murume asabata zvigwere zvechihure. Tinoona varume vaya vanofarira kuhura nevanhu vavasingazivi STATUS yavo vanofanira kupfeka kondhomu kuti vasasangana nezvigwere zvasiiwa mukati mehure nevarume vambopfuurawo nepo  Kuoitawo vakadzi vaya vanomboda kuvata nevarume vavasingazivi STATUS yavo. Vanoti murume akadaro apfeke kondhomu kuti iye mukadzi asabata zvigwere zvechihure.

Kondhomu rinotoshanda zvakanaka chose pakudzivirira zvigwere asi harikwanisi kudzivirira nguva dzese. Panosvika umwe musi warinoti mukakoirana zvinesimba rinokwanisa kubvaruka, Pamwezve murume akabudisa urume hwakawanda kupfuura hunokwana mukahomwe kekondhomu kekumberi rinoputikira mukati memukadzi urume hwese hwosaramo zvangofanana nokuti dai musina kushandisa kondhomu racho.

Hazviitizve kupfeka makondomu maviri. nokuti zvinowedzera kubvaruka kwawo. Unokwanisa kutemga makondomu makobvu asingakasiri kubvaruka.Saka pakutenga makondomu hwisisa kuti aasiyana siyana iwe unotenga aunoda zvichibva nemashandisire aunoda.

Kudzivirira mimba:
Kondomu rinoshandiswazve kudzivirira mimba, zvikuru kana mukadzi asiri pamapiritsi emimba. Mese munofanira kuhwisisa kuti pakuisana kwenyu mukadzi akawana urume nguva yake yokumwedzi iri pamazuva anobva pa 8 achisvika pa 18 anokwanisa kubata mimba. Kana musingadi mimba iyi munoshandisa kondomu kuti urume husasara mukati memukadzi. Asizve hazvirevi kuti mukarishandisa mukadzi haachaiti mimba. Kondhomu rimokwanisa kuvhinzira mukati, zvikuru kana chombo chomurume chikavata asati anatsovhomora kubva mumukadzi.

Kondomu rinokwanisazve kuvhinza kana chombo chine SHAPE isiri REGULA zvokuti pakubata chombo kwari rinkwanisa kusiya kamwe maburi kuno kune rhekeni yaro. Pakadato murume anodirura urume hunobva hwovhinza humwe ushoma hosara mumukadzi.

Koitazve kuti rinokwanisa kuputika sezvatambotaura kare kuti urume hukawandisa rinoputika.

Kushandisa kondhomu pamimba/zvigwere
Kana mada kushandisa makonhomu zviri nani kuti mukadzi apfekedze murume kondhomu nokuti rinoda maoko maviri uye mukadzi ndiye anofanira kuona kuti rapfekwa zvakanaka nokuti mukadzi ndiye anoita zvese mimba nezvigwere kana nyaya ikaipa. Murume haaiti mimba saka kazhinji haana basa nazvo. Kana usingadi mimba, pfekedza murume kondhomu. Kana usingadi chigwere pfekedza chikomba chako kondhomu.

Varume vanoti kuona mukadzi akabata chombo achichipfekedza kondhomu kunowedzera zemo saka kuzviita chinhu chinotonakidza varume uye chichiwedzera utano hwenyu mese.

Kuwedzera nguva:
Murume anoziva kuti anogarokasirira mukadzi wake, anokwanisa kuti umwe musi wopfeka kondhomu kuti asanyanyonakigwa nokukwizirirana kweganda rechombo neromukati memukadzi wake, kuti anonoke kudiridzira mukadzi anakigwewo. Kana azoda kutowedzeresa anokwanisa kupfeka kondhomu gobvu rinowedzera kuderera kwekunakigwa. Zvadaro mukadzi akanakigwa nazvo murume asina kunatsopedza, murume anokwanisa kuzobvisa kondhomu riya ochipinza chombo mumukadzi onakigwa naye mukadzi asisina zemo, amirira kunakira murume wake chete.


Todzokera kumubvunzo:
Mubvunzo uyu wakabva pakuti mukadzi akaona murume wemumba omupfekera kondhomu pasina zvatauriranwa ndokuvhunduka nazvo. iri nyaya yokuti panokwanisa kuti:

  1. Murume avata nehure asina kondhomu
  2. Murume anofunga kuti mukadzi ari kuhura
  3. Murume haasi kuda kuti mukadzi aite mimba
  4. Murume ari kufunga kuti ari kukasirira mukadzi wake

Pese apa pane nyaya dzakawanda dzokuti mukadzi ari kufunga kuti pane MESSAGE yaari kuudzwa nomurume asi isiri yemashoko. Zvinomukanganisa musoro Chikuru chatinoona apa handi kuti pane chakaipa chaitika asi kuti vaviri ava havana kutaurirana nokubvumirana panyaya yavo.

Mukadzi anokwanisawo kuti achiziva kuti murume ari kuuya kumba obva andotenga ma FEMIDOM ake akawanda, pakunovata ofanopfeka rimwe. Handiziviwo kuti imi varume mungazviona sei pakadaro. Hachisi chinhu chakanaka kungoerekana chaitika musina kutaurirana.

Ndipo panobva nyaya yese. Zvimwe zvese hatizvizivi kuti zvakatanga sei.

Zvoitwa sei? 
Mukadzi pakadai ngaahwisise kuti murume afunga zvemakondhomu akkasamuudza. Panoda mubvunzo wekuti kusamuudza uku inyaya yokuti chinhu chikuru here chiri kufungwa nomurume zvkuti anotya kuudza mukadzi wake kana kuti chinhu chisina maturo chisinei nokuti audze mukadzi wake. UNCERTAINTY iyoyo ndiyo yaitisa mubvunzo usvike kuno. Hino toongororawo toona kuti mukadzi uyu sei asina kungobvunza murume wake kuti zvaita sei?

Akabvuma kuiswa nekondhomu, ndokuzoti vapedza zvomudya moyo kusvika anyora achibvunza. Panuva yakasvika mhunduro yangu pamwe ange atomboiswa kakawanda.

Kana murume ange ahura akazouya kumba akapfekera mukadzi wake kondhomu zvinoreva kuti haasi kuda kuti mukadzi abate zvigwere. asizve ari kuvata nehure asina kondhomu asi kumba poda kupfeka kondhomu here? Hazviiti. Ko kana ange apfekera hure kondhomu ndokubva rabvaruka akafunga kuti angangova abata zvigwere?

Ngatiwiriranei kuti mukadzi abvua kuiswa nomurume kureva kuti ari kuda murume wake uye kuti ari kutomubvumira kumuisa achiziva kuti pane nyaya yaasina kunatsobata inozikamwa nomurume wake. Pakuzobvunza vekuzhe zvinoreva kuti Haasi kuzviisa pamusoro penyaya dzomumba.

Mumba umu hamuna kumira zvakanaka pakutaurirana kwevaviri ava.

Pamwe murumewo hapana chihure chaitika asi kuti ari kungoda kunonokera mukadzi. Kana muchimbogara makaparadzana musi wekutanga unonetsa kuti murume anonoke nokuda kwekuti mava nenguva musina kuisana. Mese munokwanisa kukwira zemo mokasirirana mese. Kumukadzi hazvinei kukasira asi kumurume zvinonetsa. Saka kana akadawo kupfeka kondhomu rega apfeke umbonakigwawo nokudzoka kwake.

Kana murume asingadi kuti uite mimba ega asina kukubvunza zvinonetsa futi. Ko iwe unodei pazviri. Ari kukuudza kuti hauhwisisi nyaya ye FAMILY PLANNING yenyu here? Makambopokana pazviri here?

Chikuru kuudza murume wako kuti kuiswa unoda chose asi unodawo kuhwisisa kuti nyaya yekondhomu yabva nepi. Kwakanaka here kwamabva vaSaimba?

Kana ukaona zvakunetsa chose kumubvunza, chienda unotenawo ma FEMIDON ako ugoapfeka paanodzoka mwedzi unouya. Pamwe anatanga kutaudzana newe pazviri. Kana ari murume ane hasha kureva kuti COMMUNICATION SKILL ishoma, tamba wakachenjera.

Varume vaya vanofunga kuti saizi yechombo ndiyo inoita basa, mochitenga awa makhondhomu mosvika kumba mopfekera mukadzi obva afara nazvo.

Vayavo vanoziva kuti basa pamusha rinoitigwa mai vemusha zvakakwana, kana wada kumbovanonokerawo nhasi chienda unotenga makondhomu akahi RIBBED condoms ane ganda risina kutsetseka rinonyatsokwiza mukati mechitubu, mukadzi wako ohwa pane moyo. Musi waunomuti enda unotenga makondhomu uchaona iye ega achiziva rudzi gwekutenga.


Ribbed CondomRinoti uku riri kugona kukwiza uku rinononokesa murume, mukadzi onakigwa zvizere. Adaro murume obvisa kondhomu ochitangawo kunakigwa kusvika apedza. Hope dzacho hadziperi madaro.

Asi kana une chigwere usabvisa kondhomu.

Udzai vamwe!!!Friday, 26 December 2014

Kuvhura masuwo

Vhiki imwe neimwe ndinobvunzwa kuti mushonga wekuvhura masuwo unowanikwepi muno mu UK.  Zvikuru kuvakadzi vane mimba yokutanga vasati vahwisisa kuti mimba hachisi chigwere, ukavaudza nhema unotyisidzira vana vadiki kuti vafunge kuti pane zvinofanira kuitwa kuti mwana akwane pakubuda. 
Kune vanhukadzi vakawanda chose vanoudzwa kuti kana vane mimba panosvika nguva yokuti vanopiwa mushonga wekuti kana mwana wobuda zvira yaanobuda nayo inge yakakura zvokuti mwana akwane kupfuura nayo. Izvi zvinoreva kuti pane vanhu vanofunga kuti mwana anokwanisa kusakwana paanobuda napo zvokuti vakapiwa mushonga panokura mwana okwana. 

Chokutanga : Zvinoitika here kutu mwana sakwana? 
Zvinoitika chose zvikuru kuvakadzi vane tsoka dikidiki. Mwana achizvagwa anopinda nepakati pemabhonzo anohi PELVIC GIRDLE kubva kumberi kuenda shure kune muromo wechitubu.  Kana ukafongora une mimba, unokasira kuhwisisa kuti sei mwana achifanira kupinda nepachighedhe ichi kuti abude. Chibereko chiri kuno kumberi kudumbu asi murumo wechitubu uri kuseri kwechighede ichi chemabhonzo.
Pelvic Girdle.
Dumbu riri pamusoro. Mwana anobuda nepasi.

Munhukadzi ane chiuno chikuru kupfuura munhurume, kureva kuti mabhonzo ake akati kurei uye chighedhe ichi chinokwana mwana pakuzvara. Tarisa papikicha iyi uhwisise kuti dumbu rinokurira mwana riri pamusoro pemabhonzo awa asi chutubu chinozvara mwana chiri pasi.

Kuti mwana asakwana zvinoitiswa nokuti mabhonzo emuchiuno awa anenge ari madiki chighede chacho chinopinda nomwana choita chidiki. Kana une mimba majoini akabatanidza mabhonzo anoreruka zvokuti chighedhe ichi chinoti kurei zvishomanana uye kukwanisa kurereka zvokuti mwana akwane. 
Chihwisisazve kuti hakuna mushonga unokwanisa kukudza mabhonzo emunhu iye atova munhu mukuru.  Zvinoreva kuti mishonga yese yaunomwa haina zvainoshanda pamabhonzo awa. 

Chibereko:
Totarisazve pamukova wechibereko panobuda nomwana numchibereko. Chibereko kana usina mimba chakakura kuda kuita se AVOCADO risina kuibva. Mukova wechibereko haukwani chikumwe kupinda uye wakavhagwa nemadzibwa (mucus ). Kuti zvigwere zvisapinda. Mwana anokuriramo kusvika atova mwana akasvika. Panguva iyi mwana anenge orema maKG matatu kana kupfuura. Chibereko chinenge chakura kuzvika pakukwansa kuchengeta mwana mukati. Uku kaburi kaya kanenge kachingori kadiki uye pasina chinopindamo. 
Mwana mukati mechibereko anenge ari mukati mechisaga chakazara mvura. Chisaga ichi chinotatamuka mwana achikura chichiwedzerawo mvura iya. Zvinoitigwa kuti kana munhu ane mimba akawira pasi kana kuita ACCIDENT, mwana asakuvara mudumbu. 

Kana nguva yekuzvagwa kwemwana yakwana, kaburi kaya kanokura, chisaka chemvura chotushuka mvura yovhinza, mwana wobuda nepakaburi kaya, wopinda muchitubu, wobva abuda kuzhe, vanogamuchira vogamuchira. 


  1. Kuti kaburi kaya kakure hazvidi mushonga. Zvinoitwa nemaHORMONES emiviri wemukadzi. 
  2. Kuti chisaga chemvura chitushuke hazvidi mushonga, zvinoitika zvega nguva yakwana.
  3. Kuti chitubu chikure zvokuti mwana akwane kubuda hazvidi mushonga, zvinoitika zvega. Kuno kumuromo kwechitubu kunotatamukawo kusvika mwana akwana kubuda. 


Musoro wemwana une mabhonzo asina kubatana zvokuti musoro wemwana unotefetera kuti akwane pakubuda. Mafudzi emwana anotsveyama kuti pakubuda zviite nyore.  Hapana kana mushonga unodiwapo. Zvese zvinoitwa nemishonga iri mumuviri wemunhu nechekare inohi ma HORMONES. 

Pane zvinhu zviviri zvinofanira kuti tihwisise. 
1 Mishonga yekuvhura masuwo inopiwa vakadzi vemuZimbabwe chete chete asi vanhukadzi munyika dzese vari kungozvara vana zvakanaka pasina mishonga iyi. 
2 Munhukadzi kana ane mimba haafaniri kumwa mishonga isina kufanira, kumwa doro, kana kusvuta fodya. Zvinhu izvi zvinokuvadza mwana ari mudumbu. 

Tikanatsofunga tinoona kuti zvinhu zviviri izvi zvinoratidza kuti mishonga yatinopiwa nevakuru inohi ndeyokuvhura masuwo haina zvainoshanda uye inokwanisa kutokuvadza vana vasina kuzvagwa. Mimba hachisi chigwere chinoda mushonga. Kubva kare nakare vana vaingozvagwa. Saka zvinofamba sei  kuti vakadzi vokwedu chete ndivo vasingagoni kuzvara pasina mushonga? 

Kuno kuDiaspora tinoona kuti vakadzi vaya vasina kudzidza BIOLOGY ndivo vanonyanya kutsvaka mushonga wekuvhura masuwo. Izvi hazvirevi kuti munhu haana kudzidza asi kungoti haana kudzidza BIOLOGY. Saka tinoona kuti vakadzi vanomwa mishonga iyi neavo vasingamwi, vese vanongozvara zvakafanana. Koitazve kuti kana mabhonzo ako ari madiki, zvikazikamwa nevarapi, unoudzwa kuti mwana achabuda nokuchekwa dumbu kwete kuzvagwa. Apa chero ukamwa mishonga ipi zvayo unongonochekwa dumbu. 

Kana waita mimba, chasara kuzvara mwana chete. Hapana kumwe kungainda mwana. Hazviiti kuti mwana agare mudumbu ramai vake kupfuura mwedzi mupfumbamwe. Saka kana uchimwa mushonga kuti uvhurike mwana abude, unenge uchizama kuitei? 
Ngatisaudzana nhema panyaya yemimba nokuti inguva inotyisa avo vasina Experience nayo. 
Verengazve pakahi
Mimba yokutanga

Kana wada Mimba

Hwisisazve kuti nyika imwe neimwe ine zvainoita zvisina njere zvokuti ukazviudzwa unotoseka wofunga kuti vanhu vanohumana. asi kwedu tichiitawo zvinhu zvinovasetsa.

Ku Jamaica vanoudzwa kuti ukagera vhudzi remwana asati otaura, haazokwanisi kutaura.
Ku UK vanoudzwa kuti zvinoitisa munyama kuvhura UMBRELLA uri mumba.
Ku UK vanoudzwa kuti kana nyenganyenga ikapinda mumba pachaitika rufu pamusha.
Ku Botswana vanoudza kuti kana shiri inohi kondo ikarira kwasviba, panoitika rufu
Ku RSA vanoudzwa kuti mukadzi akazvara mwana haabvumidzwi kubika kusvika kwapera mazuva gumi.

Zvese izvi tinoziva kuti hapana chazvinoshanda asi vanhu vanongozviita chete nokuti vanoudzwa nhema votyiswa nadzo.

Udzai Vamwe!!!!!


Tuesday, 23 December 2014

Murume/mukadzi anobvumidzwa kuhura

Mazuvano nyika yedu yasiyana nezvayange iri kare. Mari mumusha yave shoma pane inodiwa kuti titenge zvinhu zvatinochiva kudzimba dzevamwe. Maitire edu pamamirire emumusha asiyanawo nezvakare.  Mazuvano unowana mukadzi wemunhu achitengesa zvinhu ku Jobhegi kana kuZambia kana kuMoza, kana Botswana, achipedza vhiki ariko asina musha kana hama inozikamwa yaanogara nayo ikoko, uku Musha wake uri kuMasvingo. Murume wake haana hanya nokuti ari kuvatepi nokuti anoziva kuti aenda kunotengesa zvinhu zvaagadzira zvakaita sezvekusona kana kuruka. Zvechokwadi kune mutemngesi wenhumbi dzakadai asingahuri zvachose asi kune umwe anohura. 

Totizve kune varume vanogara pamusha mukadzi achipota achibuda achienda kunohurira mari odzoka nemairi iya nezvinhu zvaatenga kumagirosa obika vodya vese nomurume nevana, mhuri yatorarama. Ipapo vanopa mhosva kumukadzi vanotaura vachiita sokuti murume ari kuhurigwa asingazivi asi ipapo anenge achitoziva kuti ndipo pari kubva mari yavari kurarama nayo.

Mukaenda kunzvimbo dzakaita se Beit Bridge, Chirundu, Victoria Falls, Mutare, munoona pane vanhukadzi vanovatapo mumagonyeti mamwe ane manhambha edzimwe nyika kureva kuti vakadzi ava vari kuhura nemadhiraiva. Vamwe vavo vakadzi vevanhu vanoti kazosviba vapedza basa vodzokera kumba kundobikira vana nomurume. Murume haabvunzi kuti mari yokutenga girosary yabvepi. Anotogeza maoko odyawo sadza riya rabikwa obva auchira kutenda nezvaitwa nomukadzi.
Kune vakawanda vanoziva kuti mukadzi ari kuhurira mari. Kune vakawanda vanoti nyaya dzaipa mumba vokumbira mukadzi kuti aite zano rokuwana mari vana vapinde chikoro, uye mhuri ikwanise kutenga zvokudya nezvokupfeka. Saka vese mukadzi nomurume vanenge vachitowirirana pakuti mukadzi ahure. Nyaya yakadai inoitiswa nenhamo pamusha. Nhamo pamusha kazhinji inoitiswa nousimbe  hwemurume. Kana wawanikwa nomurume simbe unototi uite nhamo pamusha chete.


Chimwezve chinokwanisa kuitisa murume kuti abvumidze mukadzi kuhura, inyaya yokushaya mwana. Kune varume vanoona zvisina kukodzera kuti vazikamwe muruwa kuti Havana mhodzi dzokuitisa mukadzi mimba. Zvadaro murume anokwanisa kutaura nomukadzi wake kuti aone zvaangaita kuti aite mimba. Mukadziwo pakadaro anosarudza murume wekuhura naye. Kunokune dzimwe nyika mukadzi nomurume vanokwanisa kugara pasi voronga vese kuti vokumbira ani.
Chimwezve chinokwanisa kuti murume abvumidze mukadzi kuhura ugwere. Kana murume akagwara zvokuziva kuti haachakwanisi kuvata nomukadzi wake asi achiziva kuti mukadzi achiri munhu wechidiki anoda kugarovatwa naye, anokwanisa kumuudza kuti kana achida ngaaiswe hake.

Mukadziwo kana ari munhu akarerekera ikoko, nobva awana munhu wekuhura naye. Poitazve murume asina hanya nokukwira mukadzi wake anoona kuti mukadzi ari kuda chose asi iye haadi kuvata naye. Anokwanisa kupa mukadzi mvumo yokuhura kuti zvisamusvikira kuti avate nomukadzi. Pakadai vese vanoziva

Koitazve varume vanosiya vakadzi vavo vachienda kune dzimwe nyika kwenguva refu. Chokwadi ndechokuti vakadzi vakawanda vanosara vachihura, uye varume vakawanda vanoziva kuti vakadzi vavo vari kuhura asi vanosaita hanya nazvo.

Varumewo vanohura vachibuda mumba vakawanda vane mvumo dzevakadzi vavo. Kune vakadzi vakawanda vasingadi zvachose kuvata nevarume vavo asi vachiziva kuti murume ari kuda chose kuvata naye. Anokwanisa kubvumirana nomurume kuti murume awane hure rokuvata naro asi kana apedza ngaauye kumba. Iyi inyaya inonetsa veruzhinji kuhwisisa asi kungoti tizive kuti kune mhuri dzakadai mudzimba dzavo.

Kune vakadziwo vanopatsaniswa nevarume vavo umwe wogara kune imwe nyika umwe ari kumwe. Kuno tine vakadzi nevarume vava nemakore akawanda vamwe vanosvika gumi remakore vasina ksangana nevavakaroorana navo. Vamwe vavo vanobvumirana nevarume vavo kuti vafanohura asi vasaitisa mimba kana kuroora. Saka apa vese murume nomukadzi vanofanohura zviri zvokungoda kuwana wekuvata naye asi uku vachida kuramba vakaroorana.

Kuchinjana vakadzi/varume
Kozoti vamwe vakaroorana vanoshamwaridzana nevamwe vakaroorana, vanopota vachichinjana vakadzi/varume panyaya dzokuisana chete chete pasina mari inopiwa. Kunenge kuri kungoda kunakigwa nokuiswa/kuisa umwe munhu asiri uya wawajaira. Munyika dzakawanda chinhu chava kuzikamwa kuti chinoitika chose. Kazhinji vanhu vakadai vonosanga pamwe chete vochinjana varume/vakadzi, voti ava muROOM yavo ava muROOM yavo voisana. Vapedza vanokwanisa kuenda ku RESTAURANT  vonodya zvavo pamwe chete vachiita nyaya. Zvadaro vodzokera kudzimba dzavo. Pamwe vanenge vane mitemo seyokuti vanofanira kushandisa makondhomu. 

Hapana anofosiwa uye hapana anoudza umwe chihure. Kubvumirana kwavo vese vachiziva kuti ndizvo zviri kuitika. 

Kuvata neshamwari
Kotizve kune vamwe vanoti kana shamwari isina mukadzi/murume wekuvata naye anokwanisa kutaura newake kumukumbira kuti abvume kuti shamwari iya ipote ichizovata kumba kwenyu nomukadzi/murume wako. Izvi zviri kuitika chose munyika dzakawanda. 

KuUSA kwava ne PROGRAM inohi HUSBAND SHARING-WIFE SHARING, yokuti murume/mukadzi anokunbira kuti avate noumwe munhu sokuti pamazuva maviri kana matatu pavhiki. Umwe wake omubvumidza kuita. Anokwanisa kuenda kumba kweuya umwe onovatako, mangwana odzoka kumba.

Hazvina kusiyana ne PROGRAM yema SMALL HOUSE yokwedu asi kungoti zvinoitwa navese varume nevakadzi uye kuti munobvumirana kuti zviitika saka hapana kuzovengana pazviri.  Mangobvumirana, mese muri vatatu munoita kamusangano kenyu mobvumirana kuti zvichafamba sei uye kana moda kuzvipedza munozvipedza sei. 

Kuroorana nengochani:
Kune ngochani dzine mari zvokuti vakadzi vanenge vachida kuroogwa nadzo iri ngari yemari. Ukuwo ngochani iya haidi kuti vanhu vazive kuti ingochani. Saka anokwanisa kukumbirawo mukadzi wake kuti asamufumura kumhuri uye kana achida hake awane umwe wekuvata naye asi oitawo zviri pachivande. Kune ngochani zhinji dzinoda vese vakadzi nevarume zvokuti kana voda mwana murume wake anokwanisa kuvata naye kuti aite mimba. Uku kuchikomba anohi shandisa makondomu. 

Saka zvinorevei? 

Nyaya iri pano ndeyekuti tihwisise kuti kana paya ukaona mukadzi/murume wehama yako achihura, kana usina kunyatsobata kuti umwe wake musoro wenyaya pauviri hwavo, unokwanisa kupaparika nazvo woudza dzimwe hama uchifunga kuti wava kurambanisa vanhu ugozoona voramba vari vese, ipapo watozvikanganisira hama yako zvokuti kumba kwake zvonetsa kuti usvikeko. Iyewo nomurume/mukadzi wake vachanetseka kusvika kumba kwako  

Pamagarire edu amazuvano atinoziva kuti kuhura kunouraya, tinodziya musoro kana tikaona hama ichihura kana kuhurigwa. Zvikuru kana ari muroora watinofunga kuti muranda wedu watinoita zvatinoda naye. Ngwara maudzire aunoita hama dzako kana wazvibata kuti ari kuhura. Zvikuru kana achihurira murume waanogara naye iwe usingazivi kuti kumba kwavo nyaya yavo yakamira sei. 

Pamwe vanenge vakatobvumrana zvokuita asi vasingadi kuti hama dzizvizive. Iwe ndiwe uchaita benzi pafamba uchishambadza zvawaona kumhuri. 

Chokuita:
Panyaya dzinokwanisa kuputsa misha iwe usajaira kuva munhu anohi ndiye akaputsa musha wanhingi. Hazvinei kuti uri ani pamhuri yenyu. Basa rako kana waona chaunofungira kuti chakaipa, kutanga watsvaga tsvananguro yakakwana usati wapengeswa ne EXCITEMENT yenyaya. Munhu akasvinura anofanira kuzikamwa nokuvaka kwaanobatsira vamwe nako, kwete kubatsira kuputsa. 

Kana uri mukuru pamusha kana mhuri yenyu mirira kudanwa nehama yako kuti akuudze kuti mukadzi/murume wake ari kuura usati wakoka mhuri yese kndounganapo kuti vatonge nyaya.  Maitire emazuvano asiyana neekare kwainzi hazvanzi dzemurume dzinokwanisa kudzinga muroora kana dzawana nyaya inomudzingisa. Kana kuti hazvanzi dzemukadzi dzinokwanisa kuzotora tete vavo kana dzafunga kuti mukuwasha haasi kumuchengeta zvakanaka. 

Mirira kudanwa worondedzegwa nyaya woenda wega wozama kuvaka musha wehama, uye kuhwisisa kuti vese vari kufungei. Kana zvikakona hazvo uchaona kuti vese vanovimba newe zvokuti vese vanoramba vachitaura newe kusvika pokuti kana vachizotangazve kutaudzana unenge uripo kuvaka musha wavo navo. 

Chirudzi chedu mitemo yacho inogozhera vakawanda kusvika pakuti vanovanza maitire avo kana vafunga kuti mhuri haingazvigamuchiri. Saka chenjera. 

Variko vakawanda vanoita zvokubvumirana kuhura pasina zvinovanetsa mufungwa saka iwe wekuzhe ukazviona rega kufunga kuti waona nyaya ine muto saka woda kuti hama dzese dziuye kuzoseva ipapo. Tanga waheisisa pane nyaya. 

Hwisisai nyaya idzi nokuti dzinoshungurudza vakawanda vemhuri. 

Udzai vamwe!!!!!


Saturday, 20 December 2014

Kutumidza mwana zita.

Munyika medu pachirudzi chedu tese vatauri vemitauro inohi chiShona, chiNdebele, chiChewa, chiVhenda, chiKalianga etc, tinofarira chose kutumidza vana mazita ane zvaanoreva. Tinofarirazve kupa vana mazita anotaridza zvatinofungira vamwe vanhu vemhuri kana vatakavakidzana navo, kuti pese pavanoona mwana uyu vahwisise zvatinofunga pamusoro pavo.

Kuna muroora akasvika pamusha akaoneswa nhamo mhuri isingadi kuti agarepo, paanozoita mwana anokwanisa kuda kuti mhuri ihwisise nhamo yavakamupa obva atumdza mwana zita rinoenderana nazvo. Kotizve mafambire ari kuita matongegwe enyika anoitisa kuti vana vapiwe mazita anoenderana nokuona kunoita vabereki pazviri.

Vabereki vakapinda dzimwe chechi dzinoshandisa mavara echirungu vanokwanisa kuda kupa vana vavo mazita anoenderana nezviri kuitika kuchechi. Semazuvano kune vaporofita vakawanda vanoita masaramusi pamberi pevateveri vavo. Mubereki akaona saramusi richiitwa anokwanisa kuda kutumidza mwana zita resaramusi riya.

Kozoita vamwe vabereki vanotimidza mwana mavara echirungu avanohwa muzheve kunakidza kuadana asi vasingahwisisi kuti vara racho kumusha kwaro kwarakatanga rinorevei. Kakawanda vabereki vakadai vanopa vana mazita asina kukodzera kupiwa mwana.

Vabereki vakawanda vanoona sokuti mwana ndewavo sezvakangoita ufumi hwavo, zvokuti chido chomubereki ndicho chinoitwa pamwana. Izvi hazvina kuipa kana mubereki achihwisisa kuti mwana uyu achakura agokwanisawo kufambafamba munyika dzakawanda achiita zvinodiwa noupenyu hwake. Zvichaitika kuti zita riya ramamupa rinomuita asekwe nevanosangana naye. Muupenyu vanhu havana rudo newe kana usina zvinhu zvakaita semari.

Apa tiri kuti kana mafunga kupa mwana zita rechirungu, kana rerurimi gusiri gwenyu, tangai mabvunza vatauri verurimi kuti vara iri rinorevei. Zvadaro moritarisazve muDictionary morihwisisa musati mapa mwana zita. Zvikuru musapa mwana mavara aya anohi ma ADJECTIVE muchirungu. Ndiwo mavara anowanzovhiringa vanhu pakumaita mazita.

Pana ndawana mazita kawanda chose anoshandiswa muZimbabwe semazit evana. Zvitarisirewo wega kana uchifunga zvokutumidza mwana zita. Hwisisa zvinoreva zita ugofunga kuti ndizvo here zvauri kuda kutaura pamusoro pemwana wako. Kana wahwisisa wochitumidza hako mwana wako.

Mazita evana muZimbabwe


About
Absolute
Account
Actor
Adrift
Alert
Alone
America
Anas
Arial
Artson
Artwell
Asleep
AsSoonAs
Astonish
Astonishment
Aswellas
AtLast
Atom
Atone
Attention
Bald
Basopo
Batanai
Beautiful
Before
Behind
Belamine
Berekai
Besides
Between
Beware
Bhiridha
Bigboy
Biggie
Biggie boy
Blue
Boast
Bonus
Bookworm
Bribe
Bribery
Brief
Bright
Brighton
Brilient
Brother
Business
Busstop
Button
Bvisai
Cabinet
Cansee
Careful
Carrymore
Carryon
Chakezha
Challenge
Chando
Change
Chasura
Chatunga
Cheguhwa
Chengerai
Chengetai
Chenhamo
Chenhema
Cheukai
Chibharo
Chichemo
Chidiki
Chido
Chifodya
Chikangamwai
Chikonzero
Chikwereti
Chimurenga
Chimwanachedu
Chindori
Chininga
Chinoona
Chirango
Chishangu
Chitsamba
Choice
Chombo
Chorus
Clamydia
Clever
Clitoris
Clodia
Cloud
Colony
Compare
Constable
Continue
Correction
Cotbed
Credit
Cross
Crossroad
Crymore
Custom
Dananai
Danger
Dangerous
Dangerous
Daylight
Decalog
Delicious
Discovery
Distant
Do-it
Dollar
Double
Doubt
Dream
Dudzai
Dudzirai
Dutchman
Dzikamai
East
Easyboy
Econet
Economy
Eight
Efficient
Eggshell
Eleven
Energy
Englishman
Evening
Evermore
Excel
Except
Fatson
Feelmore
FeelUs
Femberai
Figure
Final
Fix
Fixman
Fixture
Flannel
Flavour
Fodya
Forever
Forgiven
Fort
Fortunate
Freeborn
Freedom
Freeman
Fregrance
Freight
Fukidzai
Fumairipi
Future
Fuel
Ganyabvu
Garikai
Garisanai
Garo
Giant
Givemore
Godknows
Goodchap
Goronga
Grade
Grapevine
Green
Gupuro
Hamadzapera
Hamadziripi
Hardlife
Have-a-look
Hector
Hendepotia
Hillson
Hondo
Houseman
Humble
Immediate
Independent
Innocent
Intrigue
Itai
Jairosi
Januwari
Jargon
Jelous
Kamukoko
Kisimisi
Kissman
Kissme
Kissmore
Knowledge
Kombai
Komichi
Korai
Kuchafiwa
Kurudzirai
Kuvhaira
Labia
Lawman
Leader
Leading
Lesson
Letter
Level
Licence
Lickmore
Life
Lifeness
Light
Lightening
Linen
Listen
Listener
Littleman
Lonely
Lookmore
Lookout
Loot
Lovegot
Lovejoy
Lovely
Lovemore
Loveness
Loveson
Lucky
Luckymore
Machimwase
Machipisi
Mafemo
Magarire
Magwenzi
Mahobi
Maiden
Maidei
Major
Makemore
Mangwana
Mandishora
Maniac
Manyara
Maonei
Maraisi
Mariyawanda
Marumura
Marvel
Marvellous
Masanga
Mashura
Mauivepi
Maune
Mawanzisa
Maybe
Mazvihwa
Mazviona
Mazvionaka
Mbengo
Memory
Midget
Million
Mind
Mindyou
Mirai
Mistake
Moreblessing
Moregood
Muchadeyi
Muchandiona
Muchazvidemba
Muchazvidini
Muchero
Mudhaniso
Mudiwa
Mudzaswa
Mumvuri
Mupopoti
Muporofita
Murambiwa
Mwaimbodei
Mzilikazi
Nailon
Narumba
Ndaizivei
Ndakazivei
Ndakazviona
Ndataura
Nearmiss
Never
Ngide
Ngwarayi
Nhevha
Nice
Night
Nine
Nobetter?
Nodust
Noise
Nomatter
Nonsense
Norest
Notice
Noticed
Notus (Not Us)
Notyet
Novice
Noway
Number
Nyarai
Nyararai
Nzara
Obvious
Offpoint
Onai
One
OneDollar
Oneness
Orange
Orchad
Over
Overseas
Paddock
Pagozha
Panganai
Paridzai
Partson
Passby
Passmore
Pastures
Peace
Pendzisai
Penmore
Percent
Perseverance
Personal
Petition
Pfumojena
Picture
Pinjisi
Pink
Pipe
Plastic
Pleasure
Pocket
Point
Pointed
Poison
Police
Polite
Pondo
Postman
Poterai
Present
Prince
Progress
Psycho
Psychology
Punishment
Purple
Puwai
Puzzled
Queenson
Queen
Queenie
Question
Rairai
Ramangwana
Ramson
Rape
Reason
Regai
Remember
Respect
Return
Rhythm
Rockson
Rudeboy
Rufu
Rukweza
Rumour
Rumurai
Runako
Runyararo
Sajeni
Sanganai
Schoolson
Scottishman
Secret
Seed
Seedman
Seedson
Service
Seshwana
Setmefree
Sexman
Seven
Shadow
Shakehands
Shame
Shashumba
Shaveson
Shingai
Shingirai
Shingisai
Shokorashe
Shomba
Shongedzai
Shongesai
Shorai
Shortcut
Shortman
Shuga
Shuvai
Shylet
Sight
Sign
Sikisipence
Silence
Silent
Silk
Sister
Six
Sixia
Sixpence
Sixteen
Slight
Slow
Small
Smilemore
Snapping
Soccer
Sorry
Soundness
Special
Specialist
Spirit
Spray
Squash
Squashmore
Stamp
Stanislus
Star
Stay
Stockyard
Stone
Strange
Stray
Stream
Style
Success
Sudden
Sufficient
Sugar
Sundaynight
Sungirai
Svodai
Svosverai
Sweetman
Sweetness
Sweetnight
Syrup
System
Tagona
Taisekwa
Taitei
Takesure
Takomborerwa
Talkative
Tallman
Tanatsiwa
Tangai
Tanyemwerera
Tapedza
Tararama
Tarisai
Tarisaizero
Tashinga
Tatenda
Taurai
Tauya
Tavepi
Tazvida
Tazvishaya
Team
Tererai
Tested
Think
Thinkmore
Thompson
Tidy
Tight
Timer
Tinodya
Tiny
Titsumba
Todii
Togarepi
Toolate
Toosoon
Toothache
Torai
Trained
TryAgain
Trymore
Tungamirai
Unhappy
Uniform
Usiku
Veneris
Vhairai
Vhenekai
Vhumukai
Virgin
Warning
Watch
Watchman
Watchout
Watts
Wednesday
Welshman
Wetson
Whenfor
Whiskey
Whistle
White
Whyme
Wilt
Wilting
Wilton
Window
Windson
Wisdom
Wise
Wiseman
Wonderful
Worry
Zero
Zerorangu
Zivanai
Zororai
Zororo
Zvanyadza
Zvenhando
Zvidei
Zvigodii
Zvigozodii
Zvide
Hwisisazve kuti unokwanisa kuva munhu uya anoseka mazita evamwe vanhu, usingazivi kuti mubereki ndiye anopa munhu zita. Uchaonazve kuti mwana wako anokwanisa kukura agodanana nomukomana/musikana ane zita riya rawaiseka. Zvinokwanisikazve kuti mwana wako akure agoita vana vakevo agovapa mazita iwawo ausingadi.