Saturday, 22 October 2016

Munhu hwisisa upenyu hwavamwe vanhu.

Pano toda kumbotaura nenyaya yokusahwisisa utano hwevamwe. Inyaya dikidiki hayo asi inoda kutaugwa nokuhwisiswa.  

Kuti vanhu tigare tine utano hwakanaka hwemuviri nefungwa, tese tinofanira kunge tiri vanhu vane hwisiso youpenyu uye kusaitirana majerasi pazviri. Iwe wega zvionere kuti unokudza upenyu hwavamwe vanhu vari mu SOCIAL CIRCLE yako vakaita sehama, shamwari, vavakidzani, vaunoshanda navo, vaunosangana navo pamabhazi, etc. 

Munhu ane murume/mukadzi anoshanda kure.
Kana munhu ane murume/mukadzi anoshanda kure achingouya kumba pa WEEKEND, zvoreva kuti paanouya kumba ndiyo nguva yake yokusangana nemhuri yake. Iwe ukazviziva izvozvo chionawo kuti wavapa nguva yokusangana nokufara pamhuri dzavo. Chirega kupindira pazviri nokuva netsa panyaya dzisingawedzeri mufaro wavo. Iwe enda kumba kwako unofara nemhuri yako. Kana usina mufaro kumba kwako hazvirevi kuri unofanira kushaisa vamwe mufaro.  

Murume nomukadzi vanoshanda
Murume nomukadzi vanoshanda vese zvinoreva kuti pakati pevhiki vanoshaya nguva yokunatsogara vese vasingafungi zvekubasa. Pakati pevhiki vanokwanisa kungoonana kwekanguva kadiki maneru uye mangwanani.  Ikako kanuva kadiki kakavakwanira asi kuvanhu vakaroorana inguva shoma iyoyo.  Zvinoreva kuti isu vokuzhe tinofanira kuvabatsira kuva nenguva iyoyo pauviri hwavo nevana vavo.

Vanhu vasingashandi
Vanhu vasingashandi vane nguva yakawanda chose asi pakuwanda kwenguva apa vanokwanisa kupokana nokuti murume ndinzvengamutsvairo mumba. Mukadziwo anokwanisa kuva munhu anofoya. Chero muchidanana henyu sei, kugarisana mumba pasina chamuri kuita hakuvaki musha. Isu vokuzhe kuona kwedu apa ngakubatsire mhuri iyi kuti umwe wavo akwanise kuwana chokuita chinovaka musha wavo.  

Vanhu vachangoroorana
Vanhu vatsva pamuchato vanhu vanofanira kukurudzigwa kuita nguva vari vese vachidzidzira rudo gwavo uye kugarisana. Musva mutsva chinhu chinonetsa kuvaka. Hino isu vokuzhe ngatione kuti tinoratidza rukudzo mukuvaka kwavo. Zvokuti isu takatadza kuvaka dzimba dzedu saka toda kutadzisa vamwe kuvaka dzavo, kukananisa kufunga. 

Vanhu vanogara mumba yako vachibvisa mari
Kuva nevanhu vanogara mumba mako vachikubhadhara rhendi hazvirevi kuti vafanana nevana vako. Vanhuwo varikutoda kuwana musha. Havakwanisi kutenga musha wavo saka vauya kuzorhenda pako.  Hwisisa kuti vanhu vanofanirawo kupiwa rukudzo kuita sokuti vari pamusha wavo. Munokwanisa kushamwaridzana navo asi ushamwari hwevanhu ngahubatsire kuvaka vanhu kwete kuputsa.

Vanhu vanoshanda usiku.
Kana tine hama, shamwari , vavakidzani , etc vanoshanda usiku, ngatihwisise kuti zviito zvedu kwavari zvinobatsira upenyu hwavo. Kune vanhu vasinei zvachose nevamwe vanhu zvokuti chero vanozviona vanopedzisira vaona kuti pane dambudziko apa.  Ngatihwisisezve kuti kupokana navavakidzani chinhu chinoitika kakawanda chose nengari yokusahwisisana, asi vavakidzani ndivo vanhu vanoti ukaita dambudziko vanokasira kukubatsira.  Iwewo batsira paunogona napo.

Vanhu vane vana vadiki
Kurera vana ibasa guru chose zvokuti kune vanhu vasingarikwanisi.  Kana une hama dzine vana vadiki hwisisa kuti upenyu hwavo hwakamira sei.  Vana vanoendeswa kunovata nokukasira kwasviba kuitira kuti vakwanise kumukira kuchikoro kana kuti vawane nguva refu yokuvata.  Zvadaro vabereki vanombosara vakasvinura asi vanenge vakaneta  zvokuda kumbozorora. Isu vokuzhe ngatichiregawo kuwedzera kuneta kwavo nokuvapa zvimwe zvokuita zvisina basa. Ngatirege kuvanonotsa kuvata pazvinhu zvisingavaki upenyu hwavo.

Mukadzi/murume wemunhu
Kuti munhu anzi murume/mukadzi wemunhu zvoreva kuti iye ari kutozama kukura uye kupiwa rukudzo. Isu vokuzhe ngatichitevedzerawo izvozvo nokuremekedza chinhanho chaava munhu uyu.  Kuhi mukadzi/murume wemunhu hazvirevi kuti ava kutogona kuva munu ari pachinzwimbo chakadaro. Ari kutodzidzawo kuzviita. Ndosaka muchiona kuti munhu anokwanisa kuhura asi ega ozochemedzwa nokuhura kwake, achichemerazve munhu waahura naye kunge abatwa achihura. Kuchema uku kushungurudzwa nefungwa yokuti , mukadzi/murume wangu ndomuda chose uye ndiri kuzama kumuratidza rudo neremekedzo asi ndongoerekana ndahura.  Zvinobva pakuti isu vokuzhe hatiremekedzi upenyu hwemunhu uyu. Kana munhu ahi mukadzi/murme wemunhu, ngatichisiyana naye panyaya dzinopedzisira dzahurisa.

Saka tingaratidza Seiko kuti tinohwisisa?
Zvimwe zvezvinoratidza kuti uri munhu anofungawo upenyu hwavamwe zvinhu zvisingambonetsi kuita. Ngatiudzane zvimwe zvacho kuti tese tizive.

1 Usavhakashira munhu ane murume/mukadzi anoshanda kure paWEEKEND, nokuti ndiyo nguva yavo yokusangana pamhuri yavo. Rega vaite zvavanoda, kunonoka/kukasira  kuvata and kunonoka kumuka. Kana uchida kuvavhakashira vhakasha pakati pevhiki. Kana zvisingaiti vatumre zvaunoda pa WHATSAPP mutaure ipapo.

2 Usafonera vamwe kwasviba usingafungi kuti pamwe vavata kana kuti pane zveuviri hwavo zvavari kuita. Sokuti vanhu vachangoroorana vanofarira kuwana nguva yokudzidza zvoupenyu. Vasiye vakadaro. Kana ukafona foni ikarira katatu isina wadavira, chirega kuti irambe ichirira. Tumira MESSAGE.

3 Usafonera munhu kana upi zvake kana 9 yachaya mu UK kana 7.30 yachaya muZimbabwe. Inguva yokuti vana vaendeswa kunovata. Zvino hazviiti kuti uku munhu ari kuzama kuti vana vavate uku foni iri kurira. Kana munhu wauri kufonera ane vana vadiki, tumira MESSAGE iye azvifungire kuti opindura here kana kuti ozopindura mangwana.

4 Usavhakashira vanhu vakaita sevatataura ava pa WEEKEND kana kuti manheru kana makuseniseni. Handizvo. Hazvina kunaka kuti wosvika kumba kwevanhu wowanika vanhu vatopfeka hembhe dzokuvata nadzo kana kuti wowanika magetsi emuhedrhumu mavo atotungidzwa. Zvoreva kuti uri munhu asingahwisisi.

5 Usavhakashira munhu asingazivi kuti uri kuuya. Hakuna chinhu chinobhowa sokungosvikigwa pamba pako nomunhu wausingafungiri kuti achauya. Munkwanisa kuti maendesa vana kunovata, magara kuti muchitanga nyaya dzenyu imi vabereki, rimwe benziwo rogugudza pamukova. Unohwa kusembugwa kana wovhura mukova kuona hama yako yaunoziva kuti hapana chakaipa chaitisa kuti auye nguva iyi. Fona usati wanovhakasha ubvunze kuti zvinoita here kuti uvhakashe.

6 Usatanga kutaura naya dzisiridzo nomukadzi/murume wemunhu. Kana iye akatsveruka iwe dzora nyaya idzokere kwakanaka. Usanemerana nomurume/mukadzi wemunhu. Siyana naye akure mumuchato wake. Zvinoitwa nevamwe varume zvokuda kutaridza kuti vane mari nokunyenga vakadzi vevanhu izvo handizvo. Hazvina kusiyana nezviito zvembwa.  Remekedza michato yevamwe vanhu.  Usaita nyaya dzekuvatana nomunhu ane mukadzi/murume wake pafoni yako.

7 Usavhakashira munhu anoshanda usiku nguva yako iwe. Munhu uyu ane dambudziko rokuti anovata masikati. Iwe unovata usiku. Usafonera munhu uyu masikati kana kumuvhakashira masikati. Usagugudza pama pake. Musiye avate womutumira MESSAGE yokuti kana ava nenguva akuudze mugotaura. Vanhu vanoshanda usiku vakaita semanesi, madhokotera, vanodhiraiva magonyeti, vanokorobha mumahotera ne zvikoro nemabhizimisi, vanocheneta nzvimbo vakaita seve SECURITY,  vanocheneta chembere, nevamwe vakadaro. Hwisisa upenyu hwake munhu akadai.

8 Kana kukaita mabasa kubasa kwenyu, kasira kuudza vaunoziva vasingashandi kuti vakwanisewo kutsvaka basa. Hazvirevi kuti wavatsvakira basa. Kana asingadi hake kuzvitsvakira rega asada asi iwe muudze kuti kwaita basa rokuti nerokuti azvifungire kuti anorida here kana kuti kwete.

9 Iwewo kana uri umwe wavanhu vatataura nezvavo ava vanofanigwa kubatsigwa, hwisisa kuti sei tichiti ngavabatsigwe. Kana murume/mukadzi wako achishanda kure, iwe chirega kukurudzira vanhu kukuvhakashira nguva yamuri mese. Kana foni ikarira muri mese usadavira foni. Pamwe dzima foni kuti isarira, shamwari dzako dzihwisise kuti kana mukadzi/murume wako aripo, moita zvemhuri. Zvefoni mombosiya. Usajaidza vanhu kukupa nguva dzavo dzokuita zvavanoda iwe une mhuri.  Ita musi wamunoti musi uyu ndewemhuri yenyu pasina zvokuita nevamwe vanhu, hazvinei kuti ndevekuChechi kwenyu here, kana kuti ihama kana shamwari. Ngavahwisise kuti nguva yemhuri yako ndeyenyu.

Usajaidzazve vanhu kuti akangosvika asina kukuudza kuti ari kuuya, iwe wotosiya zvinhu zvawange uchida kuita womomubikira kana kumutaudza. Bodo. Iye ndiye anofanira kujoinira zvawanga uchida kuita, basa rako rokasira kupera.  Kana wange uchida kuwana nguva yokutamba nomurumemukadzi wako, wawana mukana wekuti muvhakashi aende kwaanoenda muite zvamuri kuda kuita.

Usajaidza vanhu kukutonga nefoni dzavo. Kune vanhu vanokuudza kuti uvafonere. Wadaro munhu agokunyomba nokukutuka pafoni yawamufonera iwe, kureva kuti uri kubhadhara kuti utukwe.  Usajaidza vanhu zvinhu zvakadai. Udza munhu kuti nguva yaafona haisiriyo. Uchazotaura naye mangwana. Foni dzakagadzirigwa kuwedzera mufaro muupenyu hwedu, kwete kutishungurudza.

Rongai nguva dzokuonana zvakakwana pamuchato wenyu. PaWEEKEND ingiva yokuti muonane masikati kana usiku. Rongai zvokuita musarega vane nyaya dzavo vachikukanganisai. 

Sunday, 9 October 2016

Mukadzi anorova murume

Munyika dzese kune varume vakawanda chose vanoti nyaya ikaipa mumba mukadzi anomurova pamwe zvokutopedzisira aenda kuchipatara kundorapwa. Vanhu takajaira nyaya yomukadzi anorobwa nomurume. Yamerume anorobwa nomukadzi hatina kuijaira asi kuwanda kwenyaya dzakadai kunoda kufanana.

Asi pano toda kuongorora chimiro chemukadzi anorova murume. Zvevarume vanorova vakadzi takambokurukura nazvo kare tikati siyanai navo nokuti kana zvangotanga hazviperi. Ko vakadzi vakadiiwo ndiyo nyaya pano.


Kuti mukadzi akwanise kurova murume chinhu chinonetsa kutanga. Kumunhukadzi murume wake munhu akakosha chose aanopa chiremera zvoreva kuti hazviiti kuzosimudza ruoko achimurova.  Vakadzi vakawanda vadiki pazera kuvarume vavo asi varume vanhu vasingakasiri kukura sevanhukadzi zvokuti chero murume ari mukuru, kwemakore maviri kana matatu, pakukura kwefungwa dzokuvaka musha (MATURITY) vakangoinzana kana kuti mukadi ndiye mukuru. Murume kana asina mukadzi anohi rombe rinova vara rakaipa kuti munhu ahi irombe. Mukadzi kana asina murume iye abva zera anohi Tsikombi, vara risina chakaipa paari.  Zvinoreva kuti kazhinji kuti murume atange kuhwisisa nyaya yokuvaka musha anoda kunge ava nomukadzi muupenyu hwake.


Vakadzi vanodzidziswa kuremekedza varume vavo nguva dzese, uye kutora murume kuti ndiye mukuru wemusha pamusha. Murume, parudzi gwedu, ndiye samusha wemusha. Vana vanotora zita remhuri yemurume nomutupo wemurume.


Mukadzi kana ane mimba anoita fungwa yokuzvarira murume vana. Unohwa kazhinji vanhu vachitukana mukadzi achibvunza murume wake kuti “handina kukuzvarira vana here?” kureva kuti mukadzi anoona sokuti basa rake kumurume kumuzvarira vana.  Asi vana ndevakewo iye mukadzi. Ndiye akarutsa mangwanani nokuda kwemimba. Ndiye akaita mimba akatakura mwana mwedzi mipfumbamwe. Ndiye akagwadziwa nemimba akagwadziwa nokuzvara mwana. Asi ega anozvitaurira kuti akazviitira murume wake.

Kana tichitarisazve nyaya yokuti ane simba muupenyu ndeupi murume nomukadzi wake, tinoona kuti vakadzi vakawanda vanoti murume akahura vomuregerera, vachinatsoziva kuti achatohurazve, asi varume vakawanda mukadzi akahura vanoona zvakavaremera kumuregerera. 

Kana muri pane vanhu, murume wako achitaura, iwe mukadzi wake unotsigira murume wako kuti aonekwe ari pakakwirira.  Kana muri vaviri muchitaura nyaya dzomusha, kashoma kupopota pasina chinhu chikuru chaitika.

Kana muchivatana zvinoonekwa kuti mukadzi ndiye anopa murume zvinhu. Vakadzi vakawandisa Mupasi rese vanovata manhede, vovhura makumbo murume opinda pakati pemakumbo ovate nomukadzi wake. Izvi zvinoreva kuti mukadzi ndiye anopa murume. Mukadzi ndiye anofanozvigadzirira kuiswa nomurume. Murume ndiye mukuru pane zvakawanda mumusha.
Kureva kuti mukadzi wemumba nzwimbo yake inzwimbo yakatosiyana neyemurume wake.  Kuti mukadzi  asimudzi ruoko arove murume, pane chaitika muupenyu hwavo change chisina kufanira  kuitika pakati pavo.


Kana tiri muUK, tinoona kuti tikatora vanhu vese vanoita inohi DOMESTIC ABUSE, tinoona kuti Varume vanorova vakadzi vavo 60%. Vakadzi vanorova varume vavo 40%. Kureva kuti dambudziko iri idambudziko guri.  Kuvanhu vedu hatizivi kuti iguru zvakadii asi ririko. Kungoti vamwe varume vanosvoda kutaura kuti vakarohwa nomukadzi kumba. Kutaura kunofumura mese murume nomukadzi.  Vanhu vanoterera nyaya yokurohwa kwemurume nomukadzi wake vanowanzoseka, ask kana murume iyeye akarova mukadzi vanokasira kuudza mukadzi kuti ngaanoudza mapurisa murume asungwe. Vanhu vemuraini kazhinji havahwisisi kuti kurohwa kwemunikadzi kwakanofanana nokurohwa kwemunhurume.

Asi chii chinoitisa kuti mukadzi arove murume, zvisiri zvokuti mukadzi ari kuzvidzivirira kurohwa nomurume. (SELF DEFENCE) ? Chii?  Kuti tihwisise zvikonzero zvekurohwa kwevarume ngatitarise zvikonzero zvinoitisa vanhu hasha. Apa tinoona kuti kazhinji vanhu vane hasha vanhu vasingakwanisi kunatsotsanangura zvavari kuda kutaura. Vese vakadzi nevarume hasha dzinobva pakusagona kutaura zvaunoda kutaura saka ukataura ukashaya mhinduro yaunoda, iri ngari yokuti wawataurira haahwisis zvawataura, Pane kutsanangura, munhu anotanga kurova.

Vanhukadzi vanorova varume havana kunyanyosiyana nevanhurume vanorov vakadzi. Chikuru ndechokti mukadzi anokasira kuhwisisa kuti murume waanaye haadzoreri. Obva aita tsika yokurova murume. Murumewo kazhinji haatauri kuti ari kugarorohwa nomukadzi kureva kuti mukadzi anokasira kuziva kuti akarova murume hapana chinoitika.

Asi pavanhu vakabvunzwa kuti sei uchirova murume, mhinduro dzakapiwa ndeidzi nedzimwe.

Ndoda andihwisise
Haadi kushanda
Akandihurira

Haatereri kana ndichitaura
Ndakamuti gadzira chokuti akasakasira kugadzira.
Ndiye akatana kundirova (21%) 

Saka 79% yevakadzi vanorova varume vanorova murume asina kumurova.Taurai tihwe.
Uri mukadzi akamborova murume here/ uri murume anogarorobva nomukadzi here? Tiudzeiwo mafambire azvo.

Monday, 3 October 2016

Kubvuma kurhojewa musi wekutanga kudanana

Toda kumboongorora kuti zvinorevei kuti musi wawasangana nomukomana ndiwo musi waunobvuma kurhojana naye. Zvinokubatsira here kana kuti zvinokuchipisa?

_______________________________________
Mabvunzire ataita mubvunzo uyu ndeekuratidza kuti munhu watiri kubvunzira musikana. Vakomana vanowanzorhojewa nevamwe varume hatingatauri nezvavo pano. Saka nyaya chaiyo iri pazviito zvemusikana tichida kuhwisisa kuti zvingarevei kana akaonekwa achibvuma kurhojewa musi iwoyo waasangana nanyakurhoja wake.  Pano hatisi kutaura nyaya yokubatwa chibharo asi kukumbigwa zviri pachena iwe wobvisa wega bhurugwa wovhurira mukomana worhojewa musi wamasangana kana kuti pakusangana kwenyu kekutanga.

Ngatitange nokutarisa nyaya dzingakonzera munhu kusvika pakadai. totanga ne vasikana vemazuvano vanofamba nzendo refu.

1 Kufamba mese PUBLIC TRANSPORT:
Sokuti wakwira bhazi uchibva Jubheki uchienda kuZimbabwe. Wosangana nomukomana akanaka chose muhazi mogara mese motanga kuita nyaya. Iwe mukomana hauna, iyewo musikana haana, Mukutarisana mese munoona musi vanhu vakakodzera kudanana. Nyaya nokuwanda kwadzo munokwanisa kuburukira pamwe chete asi iwe uchine mufambo, kuzhe kwasviba. Uku wazivana nomukomana 18 hours. matombovata makatsamhirana mubhazi. Waona chose kuti mukomana anokuchiva muviri wako, uye angangova ari kutanga kuita rudo kwauri. Pamwe iwewo watombomubatabata muvete mubhazi, pamwe ambokutsamura pamakumo ukamurega aripo. Pamwe wamutsamira makumbo ukahwa chombo kumira mubhurugwa make ukafunga kuti ndiwe uri kufungwa.

Kana akakuudza zvine musoro zvokuti kwasviba, chivata wozoenda kwenyu mangwana, pakuvuma kuvata kummba kwake, zvinoreva here kuti unofanira kubvuma kuvata naye? Mhinduro chaiyo inoti bodo. Asi tichitarisa magarire emazuvano tinoona kuti anokwanisa kunge ane ROOM imwe chete pamba paanogara. Hazvirevi kuti vata naye nokuti wavata muROOM yake.  Asi kuti kujairirana kwamaita kubva kwese uko kwave kuda MANAGER anoziva kuti zvoitwa sei kuti mukomana uyu asafunga zvokukukwezvera rhoji. Nyaya haisi pamukomana saka ngatirege kuva nehanya nezvaanofunga asi kuti iwe musikana unofanira kudii pazviri.


2  Kupiwa LIFT mumota yemukomana:
Vasikana vakawandisa vanofamba nemota dzavakomana vavasingazivi kusvika pakutombobatwa nehope mumota iya. Mukomana otokumutsa kwahi tambomira pano, unoda kuenda kuchimbuzi here.

Unokwanisa kukwadzwa mota ku CAPE Town uchienda ku Bulawayo kana Harare. Inguva refu une munhu. Chero mukambokwidzawo vamwe uchaona kuti imi vaviri munojairirana uye munoudzana nyaya zhinji. Kana mazozvika kwamuri kuenda, nyaya zhinji ndedzokuti muridzi wemota anotanga asvika kwake. Anokwanisa kukupa zvokudya asati akuendesa kwenyu kana kunokukwidza bhazi rinoenda kwenyu. Panguva iyoyo yaunopinda mumba make anokwanisa kukukumbira kurhoja.

Pamwe matombotaudzana zvinoitisa zemo, pamwe matombopanana manhambha efoni dzenyu uye mataurirana kuti pamunodzokera muchada kusanganazve mofambidzane.  Nyaya dzavanhu dzinowanda

3 Kusanganiswa nesamwari. 
Toti une shamwari une mukomana waunotoziva. Mukomana uya woitawo shamwari isina musikana iwewo mukomana hauna. Mosangana muripo vana modakadzwa zuva rese. Ruvira mukomana uya mutsva ukoperekedza kwenyu. Kana uri mwana wechikori kana mushandi uchigara wega, zvinokwanisika kuti unomuti uya umbomwa tii ugodzokera hako.

Toti mataridzana rudo chose gwemusi wekutanga. Iwewo uri kuona kuti mukomana munhu akarurama pane zvawaona nhasi.  Kana akazogarisa apedza tii iye nokuti uri kumuwanzira nyaya, akakubatabata zvine rudo mukati zvaunongoona wega, zvinoita here kuti umubvisire bhurugwa akurhoje?

4 Vaimbozivana kare
Ko kana maimbozivana muri pwere mukangoerekana masangana mune nguva yokutaudzana, Wanei nyaya hadziperi, moyo bvuu kufara nokusangana kwawaita nomunhu uyu. Kutohwa kusununguka  chaizvo kunge wange unaye nguva yese yamanga musingatozivi kuti muri vapenyu here. Zvinoita here kuti chitima chamakamirira chikanonoka mukawedzera nyaya, kukazosviba mungarhojana here?
_____________________________
Masanganirane evanhu akasiyana siyana hatingamapedzi ese asi kungoti vanhu vanosangana vodanana zvisina hazvo kudzika asi wega unohwa kuti apa pangangoita rudo rukuru nomunhu wandasangana naye uyu. Uye paanokuudza kuti haana musikana uye ari kutotsvakawo musikana unokwanisa kuona kuti ari kutaura chokwadi.

Nyaya tatinoda kuzoongorora iyi ndeyokuti zvinoita here kuti murhojane musi iwoyo kana mangwa kana vhiki iyoyo kana inouya, tiri pakubvunzira kuti iwe uri kuda kuti mukomana uyu aite mukomana wako? Zvinoita here? Kurhojana naye kunowedzera here kana kuderedza kuti azoda kuita mukomana wako.

Ngatione pachivanhu zvinoitika pakati pevakdzi nevarume. Parudzi gwedu mukadzi anoonekwa somunhu anofanira kuzvidzivirira panyaya dzokuingoiswa iswa nevarume. Varumewo tingati vakomana vari kutsvaka musikana wekuroora, vanhu vane tsika dzakaipa zvokuti pamwe akafunga kuda kuziva kuti uri munhu anokwirika nyore here, anokwanisa kukukwezva kwezva kusvika aona paumire ozokusiya wakadaro oyu uri munhu kwaye nokuti waramba kuiswa. Zvoreva kuti iye kuisa ange asingatodi asi aida kuona paumire iwe.

Kana iye achikuTESITA kudai iwe ukafunga kuti zviri nani ndibvume kuti aondida, watozvikanganisira nyaya yako. Chero ange asingadi kuvata newe, kuti amboti bvisa bhurugwa agozoramba iwe watobvisa bhurugwa hazvichaiti. Vasikana vakawandisa vakavatwa navo nomukomana asingatodi kuvata navo. Kuva ipapo anotanga kufunga nezvekuti heee uri mhandara here, hee wakavata nevarume vangani hee uri nyore kukwira kureva kuti chero murume ada kuvata newe haanetseki.

Kusiyana kwevarume:
Kozoitazve murume anoti mava panyaya yokuvatana anoona kuti shuwa musikana uyu munhu andangosanganawo naye asi ndomuda. Anokwanisa kukubvunzurudza kuti unofungei, pamwe ombozama kuita jendirimani asi nokuti mavata muROOM imwe , zvonetsa kukurega uchivata hako hope. Iwewo kana uri munhu akatsvangamuka, hazviiti kuti ubatwe nehope iye asati atanga kuridza magwiriri akasimba. Unrnge uchitotya tozobatwa pakati peusiku.

Zvinokwanisika kuti murume akusiye wakadaro usiku hwese wozoti makuseni otanga kudembademba kuti muitire tsitsi dzokumubvisira bhurugwa. Kune vamwe vakazorhojewa ava mangwana vamosangana ne jendirimani aunoona wega kuti shuwa amokupa rukudzo usiku hwese.


Koitazve murume anototi dzawiri muchindigwana. Kungovhara mukova ototanga kutaura nezvokuti dai wavata pamubhedha naye kuti asagwadziwa mbabhu parupasa.

Koita umwe anokuudza kuti anokuda zvokuti wega unongoona kuti fungwa dzabva mumusoro dzave uko kukamusoro.

Siyano yevakadzi pachimiro:
Kuvanhukadzi, kana ukabvisira murume wawasangana naye musi iwoyo bhurugwa, hazviiti kuti akurhoje agopedza agozofunga kuti uri munhu akakodzera kuroora. Anotobva ipapo otora foni yake oenda pa WhatsApp otanga kutumisa shamwari dzake gwaro rokuti awana hure rakanaka zvokuti dhuu. Haaudzi mai vake and hazvanzi dzake kuti ava nomusikana waanoda kuroora. Kuti aroore musikana wakadai pane chimwe chinhu chikuru chinenga chazoitika. Chero musikana akabata mimba musi uyu, murume uyu anomira padare rasabhuku kuramba mimba iyoyo pasina DNA pamwana.

Awa ndiwo mafungire evarume mhomho yese. Asi vese varume ivavo mhomho yese iyi vakafunga chete bhurugwa remusikana uyu pane mukana wekumuisa,  vanotora nguva kudembademba kuti ribviswe vaise asi mumoyo mavo vachiziva kuti kungopedza kuisa nyaya yatopera. Kana avata kumba kwemurume akadai murume anotokumukira nepakati peusiku asi usafunga kuti mome youmai ichamuka ipapo.

Kune hando nhatu chete dzevanhukadzi dzinoonekwa pakadai. Uyo anoramba kuiswa zvachose, nouyo anobvuma kuiswa asiiwa akadaro, kozoitawo uyo anoramba asi wobatwa chibharo. Pano tati vechibharohavasi munyaya yedu nokuti ndevekumapurisa.

Pavaviri vedu ava uyo aramba zvachose ndiye anokwanisa kuzobvisigwa mombe youmai. Ifungwa dzavarume dzakasiyana nedzevakadzi pakufunga.

Kubvuma kuiswa hazvirevi kuti uri hure uye kuramba hazvirevi kuti hausi hure. Pae zvikonzero zvakawanda zvinokuita ubvume kana kuti urambe. Hakuna anokubvunza chikonzero chako kana wabvuma. Kana warama unokwanisa kubvunzwa asi nguva chaiyo yokutsanangura unenge usina. Kana murume amira chombo kazhinji haachina zheve dzokuterera zvaunotaura.

Zvinoita here?
Saka zvinoita here kuti tiwane vamwe vakasangana ndokurhojana musi umwe chete vakatozoroorana?

Sokuona kwangu ukamoramba kuiswa kwenguva refu, asi murume akazokwanisa kukuisa uchiita sokuramba asi uchitaridzawo kuti haasi kukubata chibharo. ozoti akuisa wanikwei uri mhandara. zvingakwanisika kuti afunge kuti kubvuma kwawaita kushaya Experience yokuramba. Pakadai kune varume vashoma vangakwabisa kukufungira kukuroora. Zvikuru kana ukabata mimba. Chinonetsa ndechokuti umhandara chinhu chinonetsa kutsanangurira murume. Kune varume vanofunga kuti kuva mhandara zvoreva kuti chombo hachipindi, kana kuti panofanira kubuda ropa.


________________________________________________
Tiri kuenderera mberi.

Fanai kumbotaurawo tihwe. Varumwewo tiudzei mafungire enyu pamusikana anobvuma musi wekutanga kusangana.

Thursday, 29 September 2016

Kuhwa vamwe vachirhojana.

"Maichibwe, ndiudzeiwo zvokuita. Pandinogara pane nyaya yokuti ndinogaronzwa vamwewo vanogarapo vachivatana zvinova zvinondikanganisa kufunga. Ndakawana ROOM yokubhadhara RENT paFlat yemurume nomukadzi vachiri vechidiki chose. Late 20s. Bedroom yavo iri next kune yangu zvokuti ndinonzwa Everythin zvavanoita. Everyday, even ndikakasira kurara ndinomutswa nekuvatana kwavo. Ndava ne two months ndiripo asi hazvisi kujairika. Pane zvandingaita here kuti vasangogaroita noise pachiito chavo ichi? Ndinoona kuti ndave kuwedzera nyaya yechijaya maoko.
"
Magarire edu emazuvano mumadhorobha, zvikuru pakushaika kwedzimba dzakakodzererna nemari dzatinotambira, haaenderani nezvaaiitika kare zvainge zvakarongwa zvichienderana nokuchengetedza unhu hwevanhu. Mazuvano unongoti ipapo pawakwana kuti uwane pokuvata wotovatapo. Kune vanhu vechidiki vakawanda chose vari kugara nehama dzavo mumadhorobha, hama dzisina chaipo pokuti vagare. Zvadaro magarire acho haaenderani nokuchengetedza unhu. 

Munhu ava munhu mukuru zvokukwanisa kubhadharira imba yokugara anofanira kukwanisa kuti kana oda hake kutandavara makumbo mumba yaabhadharira akwanise pasina zvinomudzivaidza fungwa. Asi tinoona kuti kune vakawanda vabva zera vanowana dzimba dzisina kodzero iyoyo.

Kune dzinodai:
1 Unohwa varidzi vemba kana kuti vamwewo vanobhadhara mari vacho vatana nokuda kwekuti imba haina kupera kuvakwa isati yava nezvimwe zvezvinoti 
·         Ceiling
·         Mikova isna magonhi
·         Dzimba dzomukati dzisati dzapatsanugwa zvakakwana.
·         Midhuri isina PLASTER kana pendhi.
·         Dzimba dzakanyanyobatana zvokuti unohwa zviri seri (maFLAT)
·         Dzimba dzakadurikidzana zvokuti unohwa zviri kubva pasi kana kumusoro (maFLAT)
·         Dzimba dzakavakwa nemarata (zvitangwena)

Pakadai unohwa zvese zvinoitika muimba yese. Kana varidzi vemba vachigarapo unovahwa, wohwa vamwe vese vanogarapo vakaroorana. Hapana zvaunokwanisa kuita zvinobatsira upenyu hwako.  Asi kana waziva kuti ndizvo zviri kuitika, unokwanisa kundotenda ma EAR PLUG wovata wakamapfekera muzheve kuti usahwa zviri kuitika. Chinongozonetsa ndechokuti kana mumba mukapinda mbavha kana kuti mhuka (savaya vanogara kuma PLOTS) hauzoihwi saka panenge pava ne SECURITY ISSUE.

2 Unohwa vamwe vachitukana kana kupopotedzana zvinofanira kuva zvakafukidzwa nematenga edzimba. Izvi hazvina kunaka kwauri kana kuti kwavari ivavo vanopokana. Nyaya dzemuchato dzinofanira kugara dziri nyaya dzomuchato dzakavanda. 

Tichiongorora nyaya yokuhwa vamwe vachirhojana tinoona kuti inokonzeresa zemo pavanhu vakawanda zvokuti kupiwa zemo zuva nezuva iwe usina wekuripedza naye zvinoshungurudza. Pasina izvozvo chinhu chinosvodesa mese vaiti nomutereri. Zvadaro unozoshaya rukudzo kuvanhu ava,  Kuhwa mukadzi wako achichemerera chinhu chinofadza varume vedu chose asi kuhwa mukadzi weumwe munhu achichemerera kunofanisa kushungurudza vatereri vese uye kubvisa chimiro chevaiti.

Asizve muviri wemunhu haukwanisi kumirira kuti pokugara patange pagadzigwa zvakanaka kuti muzorhojana saka vaya varhojani zvinenge zvichitovanetsawo kuti voita sei kuti vasahwikwa. Unoona kuti pamwe vanomirira kusvika vofuna kuti munhu wese avata vozotanga kuchemererana vokumutsa vosaziva kuti wavahwa.

Pamwe kana murume achiziva basa unotohwa kurhojana kwavo kwenguva refu chose wozohwa murume okuma kuma woziva kuti  vava kuzovata iwewo wozowana hope. Haisi nyaya ine utano kumutereri nokuti unokwanisa kutsamwiswa nekumiswa kwawaitiswa chombo kana kunyoroveswa chitubu panyaya isiri yako.

Tinoonazve vamwe vezera diki vanogara pahama mumadhorobha vanovatiswa pasi pemubhedha une vakaroorana. Nyaya iyi inonetsa chose nokuti chero vakaita sei kuti usazvihwa unongozvihwa chete. Iwe ndiwe unotozonyebera kuti uvete kuti vasasvodeswa nenyaya yeamusha wavo.

Zvimwe zvokuita pakadai ndezvokuti kana ukaona varipo vese, vaudze kuti uchambonoona shamwari uye unodzoka nguvai kuti vawane mukana wekurhojana usipo. Kana uchikwanisa kuvata kumba kweshamwari mamwe mazuva, vatako.

Koitazve nyaya yokuvhenganisa vakomana nevasikana muimba imwe chete kuti  vese vawane pokuvata. Munoti mavhenganiswa kudaro mese mohwa vakuru vaya vachirhojana. Mese moitiswa zemo asi mese musina zvokuita naro. Kana vasikana nevakomana vari muimba imwe chete vasina ukama chaihwo, panokwanisa kunetsa. Sokuti  vamwe ihama dzomukadzi vamwe ihama dzomurume, pasina zvinorambidza kuti vadanane,  panoita nyaya inonetsa asi isiri mhosva yevanhu vechidiki ava.

Koitazve nyaya yokuti munogara muimba imwe chete asi unongozohwa zviitwa zverhoji kana ukabuda uchienda kunogeza kana kuti kuchimbizi iri ngari ye CORRIDOR.  Pakadai ita zvokukasira kuita zvekugeza nokuenda kuchimbuzi nguva ichipo kuti vazive kuti vamwe vavata kana kuti vazvivharira mudzimba dzavo nguva yokuti.

Koitazve musi unoti munhu anochigara asina wekuvata naye ouya kumba nemukomana/musikana wohwa zviitiko panosigara pakanyarara. Pakadai unokwanisa kusatovata zvachose nokuti vanovata usiku hwese vachingoti napo napo vochemedzana, iri ngari yokusagara vese.

Kare taimbogara kumaFLAT tichangoroorana. Kwaiti pamwe takagara tichiita nyaya wotanga kuhwa kutsvitsvinya komubhedha weveFLAT repamusoro, koita maminitsi kana maviri wohwa mukadzi otanga kuchemerera. Chero ukazama kusazviterera, kana zvatanga ukaziva zviri kuitika, fungwa inotanga kufunga vanhu vaviri vasina hembhe uye kuti mukadzi akavhura murume ari mukati ari kukoira. Kuchemerera kunakigwa nazvo. Hapana chaunokwanisa kuita kuti usazvihwa.  Kana fungwa yatotanga kufunga zverhoji  kuzasi kotonyorova. Kana uri wega pakadaro ungaita sei? Unotanga uchanotsvaka DRINK kukicheni asi fungwa yerhoji hapana kwainoenda kusvika waigadzirisa.

Saka tingadii pakugara kwakadai?
Chokutanga ita taudzano nevanhu vawakagarisana navo kuti vahwisisa tsika dzako. Zvadaro garovaudza kwauri kuenda, uye vape nhambha dzako dzefoni kuti vakwanise kufonerana newe. Kana uri kuzhe, vaudze kwauri vazive kuti pamba panani uye kusvika nguvai. Zvikafamba zvakanaka unozopinda vapedza kuvatana. Vanhu vakachenjera vanoronga kuvatana nguva dzamafuramhepo kusina vanhu.

Kana uchibuda ita zvokubvunza kuti “Pane chamuri kuda here kumagirosa nokuti ndiri kupfuura neko ndichinoona shamwari yangu anogara nechoko?” izvi zvinoreva kuti uchaita kanguva uriko, saka vane nguva yokuita zvavanoda.

Kana ukanovakasha, tumira TEXT uriko kuti “Sori ndiri kunonoka saka kana ndopinda musavhunduka, uye musashaya hope.”  Zvinovapa nguva yokuita zviitwa zvavo usati wadzoka.

Kana une mota inohwikwa kana kuti gedhe repamba richiita ruzha, hwikwa uchipinda, zvadaro imboti mirei kuti kana vange vachitoita vanyarare paunopinda. Usatya kuhwikwa uchipinda muimba yako yokuvata nokuti kana wapinda vamwe vese vanobva vafunga kuti pane zvavanokwanisa kuita usingazvihwi.

Unokwanisazve kuita tsika yokuoneka kana wonovata. Udza vamwe kuti kwasvina toonana mangwana. Chizvivharira mumba mako uzame kuvata. Asi inyaya inonetsa vanhu vakawandisa nokuti pamwe chokuita chaicho hapana chinoshanda. Nokuwanda kwevanhu mumadhorobha, nyaya dzakadai dziri kutowedzera saka ngatiwane maitire atingaita kuti tikwanise kugarisana tichiziva kuti 

Hazvina kukodzera kuti tihwikwe nevamwe tichirhojana
Hazvikwanisiki kuti tigarisane muma tisingarhojani

Saka kugarisana kunonetsa. 

Pamusha une zvakadai kana uchikwanisa kuwana ma EAR PLUG gara unawo mumba uchimashandisa kuti usakanganiswa hope. 

Tiudzeiwo vanazvo kuti munozviita sei.


Udzai Vamwe!!!!!!!!!!!

Kuchemerera
kukoirana

Sunday, 18 September 2016

Mibvunzo nemhinduro 7

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 6 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda


1 Zvinoita here kuti murume agare kubasa kwake ini ndiri kumusha namai vake. Anoshanda asi mari ishoma. Hatikwanisi kuwana imba yakakodzera.

Takaroorana muna May 2016
Kufunga kwangu kunoti kana muchangoroorana zviri nani mutambure muri pamwe chete muchisheya kutambura kwenyu pane kuti uyu kwake uyu kwake. Kumusha unokwanisa kupota uchimboenda hako kana mari yebhazi iripo asi kuti ugareko handizvo.

Pane zvakawanda zvaunodzidza pakugara mese. Kana iye ane pokugara pakaita se ROOM yeRENT, enda unogarawo ipapo. Hakuna muridzi wemba anodzinga munhu achiti nokuti aroora. Anokwanisa kuwedzera mari zvishoma kuitira mvura nemagetsi asi zviri nani pane kuti mugare makatarangana. Kana zvisingaiti hazviiti.

Miyedzo yakawandisa kuvanhu saka zviri nani munge muri mese. Ndiwo mafungire angu. Vamwe vanofunga zvakasiyana. 
2 Murume wangu akaudzwa 
kuti haazvari
Ndoitawo sei? 
Pakadai chokuita ndechokuti ivavo vakamuudza kuti haazvari ndivo vanokwaisa kumuudza kuti zvoitwa sei kana muchida mwana. Kusazvara kwemurume kunokwanisa kunge kuchingori kwekanguva kapfupi zvichibva nokuti vakaona chii kuti vazoti haazvari. Kana vakaita zvokuverenga mhodzi dzeurume vakaona dziri shoma, zvinokwanisika kuti murume aite mhodzi dzakashomakara imwe nguva ozoitazve dzakawedzera imwe nguva zvokuti anokwansa kuitisa mukadzi wake mimba.

Hwisisazve kuti kuwanda kana kushomakara kwemhodzi hakunei nokuwanisa kuvatana kwenyu. Chombo chinongomira zvakafanana uye urume hunongobuda zvakafanana, zvisinei kuti mhodzi muurume dzirimo here kana kwete.

Zvimwe zvinokonzeresa murume kusazvara zvine zvokuita nokugadzigwa kweurume, kuwanda kwemhodzi dzeurume kana kufambiswa kweurume kubva kumabhora anogadzira kusvika hwabuda kuzhe huchinopinda muchitubu chemukadzi. Zvinhu zvitatu izvi zvinokwanisa kukanganisika. Asi varapi vanotarisa vachikuudza.

3 Tinosangana pa weekend chete nokuti murume wangu anoshanda kure. Kutaura chokwadi handisi kuguta. Kubasa kwedu kune murume ane mukadzi wake anogarawo kumusha. Ari kuda kuti ndikabvuma tipote tichisangana kana murume wangu asipo. Zvinoita here kana kuti ndogara ndisingaguti?

Kuita zvinoita nokuti iwe uri kufunga kuti murume uyu anokwanisa kukugutsa uye murume wako haagutsi. Asi chokwadi ndechokuti kusaguta kwako nomurume wako inyaya yemafungire ako kana unaye.

Kuguta kwemunhu pakuvatana kunobva pazvinhu zvakawanda asi zvizhinji zvazvo zvinobva pana iye nyakusaguta wacho kwete pane umwe  munhu. Kana murume achikwanisa kukumisira chombo uye achikwanisa kukunonokera, zvimwe zvese chiita iwe muridzi.

Chihure hachina zvachinokupa nokuti uchangotora maitire ako iwayo ugoenda nawo kuchikomba. Paunozoona kuti hausi kuguta unenge watove nedambudziko idzva rokuti wave hure. Unokwanazve kunge wave nechigwere.

Bodo, gadzirisa nyaya yemumb amenyu pane kubuda mumba. Hazvishandi. 
4 Kukura kwebhinzi kune basa here. Bhinzi yangu yakakurisa. Ndotya kuonekwa nomukomana saka handina kumboita mukomana. Ndine makore 22. Chii chandingaita. Kukura kwebhinzi chinhu chinototsvakwa nevanhukadzi vakawanda chose. Vakatokuhwa uchikomburena kuti yako yakakurisa vanotoshamisika kuti uri munhu akaita sei asingadi zvinhu zvakanaka..

Bhinzi kana yamira une zemo inokwanisa kuva pakati pe hafu ye CENTIMETER kusvika pa 5CM. Hapana chakaipa ipapo.

Ikazopfuurawo pa 5 cm hazvirevi kuti yakurisa, zvinongoreva kuti uri munhu ane bhinzi refu chete. Hapana chokunetseka fungwa nacho. Varume vakwanda vanonetseka kuwana bhinzi nokuti inogara pakavanda. Hino yako ichaita nyore kuiwana sanda chinhu chinofanira kukufadza. 
5
Ndirimusikana ane 21 years , kubva ndine 12 years , ndakadzidziswa kudhonza matinji , but haana kana kumbokura , ndoita sei kuti akururmidze kukura , ndakazama kiuita nevaseline but still haasi kukura zvandinoda. 
Chokutanga ndechokukukurudzira kuti usazvinetsa moyo nenyaya yekuti matinji akakura sei. Kutaura chokwadi hapana chaanowedzera pakunakigwa kwako kana kwemurume. Nyaya iripo chete ndeyokuti tinokura tichifunga kuti kukura kwawo kunodiwa nevarume. Koitawo tumwe tuvarume tusina ruzivo panyaya dzokuvatana tunofunga kuti ane basa raanoita. Unohwazve varume vakadai vachiudzana nhema pamusoro pazvo kusvika pokuti unotoshaya kuti vakazvihwepi zvakadaro. 

Kudhonza chinhu chakaitigwa kuti musikana achikura ajairire kuzvibatabata kuzasi kuti akasire kuhwisisa kuti kuzasi kunonaka kubatwa. Kana azakura asavhunduka pakuatwabatwa nomurume wake, zvinova zvinoita nyaya mumba dzisawandisa.

Totarisawo kuvanhurume toona kuti vakawanda vanofunga kuti saizi yechombo ndiyo inonakira mukadzi.  Bodo. Handizvo. Tese vakadzi nevarume kunaka kwedu kunobva pa ATTITUDE dzedu panyaya yekuisana, uye parudo nomunhu watiri kuisana naye.

Hapana siyano yekunaka kwemukadzi ane matinji marefu neane mapfupi. Kunaka kuzhinji kuri mumashandisire aunoita chiuno chako pakukoirana nomurume wako. Iyewo achikunakira nokukunonokera kukubudisira urume. 

Zvadaro hwisisazve kuti vakawanda vanodhonza vanopedzisira mnatinji avo ava marefu kupfuura pakutanga, asi kune vamwe vanooona chiri chinhu chinonetsa kuita. Unofanira kutanga wapinda mumvura inodziya wozoisa mafuta mumaoko akaita se OLIVE OIL kana vaseline, womboadhonza kwekanguva sokuti ten minutes. wosiya, wozodhonza futi dzimwe ten munutes. zuva nezuva. Handina kumbohwa munhu asingawedzeri kukura kwematinji chidhonza saizvozvo. 
6 Chii chinonzi barika. Barika zvinoreva pachirungu kuti BIGAMY kana POLYGAMY. Murume umwe chete ane vakadzi vaviri kana vakawanda, tisingaverengi mahure ake akaita se SMALL HOUSE, asi vakadzi vake chaivo vekuroora.

Mukadzi umwe chete achiita varume vaviri kana vakawanda, kwete zvikoma asi vakadzi vekuroorana navo.

MuZimbabwe mune varume vane vakadzi vakawanda, uye vakadzi vane varume vaviri. Kashoma kuona mukadzi ane varume vanopfuura vaviri.

Kana uri munhukadzi, uchida barika, zviri nani kuita varume vaviri pane kuita umwe wevakadzi vaviri pamurume umwe chete, nokuti unoshoteswa zvinhu. 
7 Mushonga wekusimbisa
 hurume
 ndingamuwanepi? 
Mushonga wekusimbisa urume unawo nechekare haunetsi kuwana zvachose, uye haudhuri.

Verenga apa pandakambonyora nezvemushonga uyu,

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2015/08/kuremara-kweurume.html
8 Munhukadzi anofanira kuita sei kana apinzwa chombo nomurume wake. Kuti apinzwe chombo anenge atoziva zvokuita kare. Kupinzwa ikoko chinotori chinhu chakanaka kuita nomurume wako. Zvadaro chiatirirawo murume kuti awane zvokuita newe. Zvimwe zvese zvokuita uchazodzidza wajaira kupinzwa chombo nomurume zuva nezuva. Ukangodya sadza kaviri wobvisa bhurugwa wopinzwa chombo kamwe chete. Ukamwa tii kamwe chete, wobvisa bhurugwa wopinzwa chombo kamwe chete. Ndiwo mutemo wacho wemumba. 
9 Mai Chiwe, batsirai. Ndine chombo chidiki saka handizivi kuti chinonakira mukadzi here. Ko iye mukadzi anenge amboziva sei kuti chidiki. Anenge akamboona chaaniko? Kuti chomo chigohu chidiki chinenge chiri pasi pe 10cm kureba uye 11cm kukora chakapimiwa sekusunga bhandhe. Vashomanana varume vane zvidiki kusvika ipapo. Kana chakakura kupfuura ipapa usatombofunganya nesaizi yacho.

Asi kana chikazipfuurawo pa 16 cm kureba uye 15 kukora chinogwadzisa mukadzi, zvikuru kana asina kunyatsonyorova saka zvotoda kuona kuti anyorova chose uye monoita zuva nezuva kuti ajairire saizi iyoyo.  Vashoma kurudzi gwedu vane zvomo zvikuru kupfuura ikoko. Asi kunyika dzikumusoro vane zvikuru. Tarisa apa.

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/06/saizi-yechombo.html
10 Mukadzi wangu haadi kuiswa. Nguva nenguva anoramba obva atotsamwa kuti sei ndichiramba ndichimukumbira. Pane chingaitwa here? Kuhura handidi. Vakadzi vakawanda vanoramba kuiswa ingari yokuti
1 Murume anokasirisa saka mukadzi oona sokuti kuiswa kutambisa nguva nokuti haanakigwa nazvo.
2 Mukadzi nomurume havachina COMMUNICATION saka mukadzi annona sokuti kuiswa kungoshandiswa pasina rudo.
3 Mukadzi nomurume havachazivi kutama vese saka mukadzi anoshaya zemo.
4 Mukadzi akawandigwa nemabasa emumba
5 Mukadzi akazvara mwana mumwedzi 18 yapfuura saka anokwanisa kunge ane POST NATAL DEPRESSION
6 Mukadzi anogwadziwa pakupinzwa chombo anofanira kundorapiwa
Mukadzi haachina RESPECT pamurume, pane chakaitika pakati pavo. sokuti chihure, kurobwa, kutukwa, kusadiwa, kupiwa siki

11 Hure munhu anoita nezvei? Hure munhu anovata nomunhu asiri wake. Chihure kujaira kuvata nevanhu vasiri vako. Kana ukavata nomusikana/mukomana, mukadzi/murume wausina kuroorana naye pamutemo wenyuka kana wechivanhu kana weCHURCH, zvoreva kuti uri kuhura. Hazvinei kuti washandisa kondhomu kana kuti hauna, chinongori chihure.

Kana muchibika mapoto zvinozikamwa nemhuri dzenyu hachisi chihure pakati penyu. 
12
Ndine dambudziko rekuita gumbo mumba gumbo pazhe. Ndiri murume uye takaroorana pava nemakore gumi. Ndaive ndisingadi kuita chihure asi ndakazoita mushure ndaita nguva zhinji dzekunyimwa namai.

Ndaiedzawo kukumbira asi ndaisungirwa mutambo. Ikezvino ndohwa kuti dai ndachiregera chihure asi zviri kunetsa kunyatsochisiya
"Apa tiri kuti kana umwe wako akakunyima mumba zviri nani kundohura. " Ndiyo hwisiso yandabata panyaya yako apa. Mafungire awa haatomboiti zvachose nokuti vaviri vanogara mumba vakatanga nyaya yokuti uyu obuda akananga kwake uyuwo wobuda akananga kwake zvorevei?

Kana wafunga kuhura, chitanga warambana nouyu wawakarorana naye uchitsvaka umwe.  Zvokuti ari kuramba kuvata newe izvo ndizvo hazvo asi hazvikodzerani nokuhura.

Chihure chinobva pakumhura umwe wako kusvika pakusamuona somunhu akakodzera kuva umwe wako. Saka tichiti kana zvasvika ipapo, chisiyanai mutsvake vatsva vokugara navo zvinozikamwa.

Kunyimana chigwere chinowira mhuri dzakawanda asi nyakunyimwa taura nyaya yako pachena kuti kunyimwa kuri kukushungurudza. Kana nyakunyima asingaihwisisi chimuudza kuti zviri nani muchiparadzana musati makuvadzana. Chihure chinouraya.

Pakuramba hure apo hapana chinonetsa kungotaura kuti ndava kudzokera kumba kwangu iwe chisara hako uone zvokuita. Kune varume vanofunga kuti kunakigwa nehure zvoreva kuti wakadyiswa. Idzi inhema hadzo. Dai zvirizvo dai kusina zvakadai mune dzimwe nyika. Chokwadi ndechokuti hure rinopa chiuno nomoyo wese nokuti murume ane mukadzi kumba anofanira kutoti adzoke futi kuhure. Mukadzi wemumba kana asingahwisisi nyaya dzekupa chiuno nomoyo wese idzi, anenge asingagoni basa. Ndiko kudyiswa kwacho.

Iwe murume kana wada mhuri yako chirama hure udzokere kumba, asi zvinoda kutauriranwa upiwe chiuno kumba. 
13 chii chinoitisa kuti Mukomana arambwe nevasikana, Musikana wese andinonyenga anondiramba. Chii? Kana uchida kunyenga musikana, usatanga nokuratidza kuti unonyanyomuda chaizvo. Zama kutanga kushamwaridzana naye kana shamwari yake. Pane zvakawanda zvinorambisa vakomana.

Kuonekwa sokuti hauna PLAN yeupenyu hwako
Kusaita hanya ne kugeza
Kuva munhu akajaira nhamo
Kusagona kutaura nevasikana zvine RESPECT
Kugaromwa doro nokuputa fodya zvinonhuwisa munhu
Kuonekwa seusina shamwari
Kuonekwa seusina njere
Kusasununguka pakutaura zviri pamoyo.

Apa unokwanisa kunge usina chacho chaunoramigwa asi iwe hwisisa kuti ndiwo maonere avari kukuita, saka unofanira kutobata kuti ndepapi wobva wachinja.

Shamwaridzana nevanhukadzi uterere mataurire avo. Dzidza pazviri ukwanise kutaura nevanhukadzi sevanhukadzi. 
14 Kuiswa ndichanobva kumwedzi kuiota here. Ndomirira mazuva mangani. Kana wangoziva kuti wapedza kumwedzi sanhasi, mangwana chitubu chinenge chatozvigeza chega zvokuti munokwanisa kuisana pasina chakaipa pazviri kana une utano hwakakwana. Wega unoona kuti waswera usina kusvibisa PAD zvoreva kuti wapedza.  Hapachina chokumirira. Chiudza murume wako kuti wapedza muisane. Hwisisa kuti ange akakumirira saka kekutanga anokwanisa kukukasirira.

Hwisisazve kuti kana uchangobva kumwedzi unenge une zemo rakawanda kwevhiki yokutanga. Panya nyaya iripo inokonzera izvozvo.  
15 Ndibatsireiwo. Takaroorana pave nemakore mana asi mwana hatina. Zvino mazuvano ndogarofunga nhumbu yandakabvisa ndine makore 19. Ndave kutya kuti pamwe ndichashaya mbereko zvachose. Ndoitawo sei? Nyaya yako iyi inotosuwisa chose. Zvinokwanisika kuti pakuvisa kwawakaita pane chakakanganisika asi zvinobva nemabvisire acho. Kana zvakaitwa kuchipatara kana nevarapi ivo vaifanira kuzotarisa wapedza vokuudza kuti zvafamba sei.

Ngatichitarisa nyaya yanhasi yokushaya mbereko. Zvinokwanisikakuti murume wako haana mhodzi dzakakwana muurume hwake.
 Dai mambonotariswa mese muzive pamumire kwete kufunganya nenyaya. Iko kufunganya kunotokukonzera kuti usabata mimba.

16 Kana murume akaneta musana ndoitawo sei?
Kuneta musana zvinoreva kuti murume haasi kugona basa rokuvatana. Anonetsa kukwezva. Anoona mukadzi wake somunhu akangomirira kubika nokuwacha nokurera vana nokutsvaira mumba, pasinawo umwe muripo ungahi haa nhasi mukadzi anakigwa nomurume wake.

Chokutanga tsvaka chikonzero chiri kuitisa murume ave NYOPE pakuvatana. Usamuvanda. Muudire pachena kuti zviri kufama sei asi chero zvodii usapopota.

Kana wawana nguva yokutaura naye tanga nokumurondedzera nyaya yokuti unomuda chose. Kana ahwisisa ipapo chirondedzera kuti zviri kukugozhera kugara nomunhu waunoda kudai mumba asi achigara ari kure newe. Rondedzera kuti kuhi mukadzi wemumba zvinoreva kuti chimwe chikuru chinangwa chemukadzi kuratidzwa rudo nomurume wake zvinova zvinosvika kumubhedha sokuti kana kamwe chete hako pazuva zvimwewo kaviri kana katatu unongoda. Asi wange wakamirira nguva yese iyi hausi kunatsoona kuti murume wako ari kufungei.

Kana ahwisisa muukumbire kuti pane chaanodawo kubvunza here kana kutsananura nokuti pamwe iyewo anenge achitoti iwe ndiwe unofanira kutanga nyaya iyi kuti zviitike. Saka rega ataurewo mafungire ake. Iwe terera wakanyarara kusvika apedza.

Chihwisisanai kuti dambudziko riri papi. Kana murume achitombomira chombo dzimwe nguva, zvinoreva kuti anokwanisa kugaromira uye kuvata newe. Asi kune varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchiratidza kuda kuiswa chose uye kutanga nyaya pamunonovata. Hazvirevi kuti unotaura kuti NDODA KUISWA. Unokwanisa kuudza murume chiito chaunoita kana uchida kuiswa. Kana angoziva ega anoti akaona chiito ichi ofanomirira.

Koitazve varume vanodawo kuti iwe mukadzi upote uchimbomukwirawo. Iye anokumisira chombo iwe wochishandisa wega iye achiyevedzwa nokuona zvauri kuita.


17 Ndoita sei kana ndichida kuitisa mapatyaMapatya anobuda mumhuri dzine mapatya uye anoti akaita zera rino, odarikira rinouya obudazve pane rinotevera. Hazvinei nokuti chii chawaita. Zvinoitiswa ne GENETICS. 
18 Kubvisa mvura kuzasi kunoitwa sei? Kunyorova zasi chinhu chakanaka chose uye hachiitiki upenyu hwako hwese. Kana uchikwanisa kunyorova tenda pazviri uye isana nomurume wako waasununguka pakunyorova kwako. Usaudzwa zvakaipa navanhu vanoti bvisa kunyorova. Unozvikuvadza LINING yemukati mako.
Kana zvichikunetsa shandisa maisigwe anokonzera kuti ushinye chombo zvisinganetsi. Sokuti wovata nedumbu makumbo ari pamwe chete. Murume okupatsanisa magaro nemaoko ake kuti anatse kuona pokupinda, opinda akakutanyanga. achingopinda iwe wosimudzira chiuno kuti awedzere kunyudza. Unokwanisa kumushinya chomo chake chero wakanyorova sei.

19 Ndingadzidza sei kukoira pabonde.? Kukoirana hakudzidziswe munhu. Kana muchiisana muri vaviri tereranai zvamuri kutaura. Kuisana makanyarara handizvo. Kuisana umwe akati kwindi seafa umwe achikoira ega handizvo. Mutambo ndewenyu mese, Tambai nezviuno mese. 
20 Kana mukadzi atunda  uneonei? Pese pese mapedza kuisana itai tsika yokubvunzana kuti zvange zvichinaka sei uye mese mahwa sei pazviri. Chero mukazobvunzana mangwana. Zvinoita mujaire kutaura nyaya idzi muma menyu uye muudzane zvinonaka nezvisinganyanyi kunaka. Kana mukadzi atunda anokuudza kuti atunda. Hapana chingahi chinonekwa. Kuisana kunoitika nguva dzakasiyana zvokuti pamwe kwazviba chokuona hapana. Murume anoonekwa nokubuda urume. Chero muruma unongoziva kuti pano ndapiwa urume nokuti humwe hwacho hunochururuka huchibuda. Vakadzi mhomho hapana chinobuda. 
21 Ndonobuda CREAM pakuiswa nomurume. Ndizvowo here? Vakadzi vanobuda zvakasiyana siyana pakuita zemo. Imboverenga apa

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2014/04/furo-jena-rinobuda-muchitubu-pakurhojana.html
22 Mukadzi wemunhu anonaka kupfuura musikana here?

Ko murume wemunhu anonaka kupfuura jaya here? 
Munhu wese akaroorana noumwe munhu anonaka kupfuura munhu asina kuroorana noumwe munhu iri nyaya yekujaira kuisana noumwe munhu PRACTICE. chokutanga hwisisa kuti kana mukadzi wemunhu akakubvisira bhurugwa zvoreva kuti azvipira kuiswa newe uye azvipira kukuratidza kuti ane zvinhu zvake zvese zvakakwana.

Mushandisire aachaita chiuno nomuviri wake wese ndeekuratidza kuti munhu akakwana. EXPERIENCE yake yokuiswa inotobudirapo zvokuti iwe kana uri jaya unonakigwa nazvo.

Zvimwe chetezvo nomurume ajaira kugaroisa kuma kwake akazosangana nomusikana akamuisa musikana anohwa parere moyo nokuti murume uyu azvijaira uye musikana haana kuzvijaira.

Ndoosaka uchiona kuti varume vanopota vachidzokera kuSimoro Hausi. uyo akangomirira kuiswa chete. Mukadzi wekumba ane mabasa emumba akawanda saka pamwe anopota achishaya simba rechiuno. 
23 Kusv**wa kunorwadza here kana murume ane hombe? Kana uchimurega achizama kupinza usina kunyorova zvinokwanisa kugwadza. Zvinokwanisazve kukukuvadza mukati. Mutemo wazvo unoti imbotamai muchiatanabatana kusvika wanyorova mukati. Unokwanisa wega kuziva kuti kwanyorova uye pamwe unotoeredza yakaita iori inotsvedzerera kubata, Zvadaro chivhura makumbo, worerusa muviri (RELAX) murume opinza.

Pakupinza kwakwe panoita kumwe kunaka kusingatomboiti asi kunongoitika paanopinda chaipo, Kunaka uku kunokuitisa ude kukoirana nomurume kuti chombo chake chikwizirire madziro emukati mako. Kana murume wako asina kuchekwa ganda iro ganda racho rinokokota madziro chombo chichipinda nokubuda muchikoirana kudaro.

Kana usina kunatsonyorova unotohwa kukokotwa neganda zvinonaka. Chimusoro chechombo chinovhura mberi chichitatamura madziro.

Kana wakanyorova zvinotonaka. Hapana chinombogwadza kana. Wega unongohwa wotochemachema nokudzungaidzwa nechomo kunaka kwacho. Hakuna anokuti batirira murume asi wega unongowanika watobatirira.  Kana wava nemurume wekuroorana naye usatya kuiswa. kunonaka hose. Saizi yechomo hainei. Chinopinda chete zvakangofanana. Nyorova chete.

Mazuva okutanga zviri nani kuiswa wakavata manhede murume ari pakati pemakumbo kuitira kuti ahwe zvaunotaura. Zvikakugwadza womuudza ambomira. Uyezve unomuudza asaita zveganyanbu asi akoire zvakapfava kusvika iwe woda ganyabvu. Kune vakadzi vanoda zveganyabvu nguva dzakawanda.

Tangai manotesitwa mese uye taurai nezvemimba kuti moidzivirira sei. DEPO ndicho  chiororo. 
24 Kubuda musana kuita sei? Mima imwe neimwe ine unohi musana pachikaranga kana kuti PLACENTA pachirungu. Pakuzvara musana uyu unobudawo pavanhu zvese nemhuka. Ndezvimwe zvinoitika pakuzvara.

Zvadaro mhuka dzakawanda dzinodya musana wadzo. Hino zvakazoonekwa kuti musana uyu une zvakawanda zviri mauri zvakakodzera muviri saka kwave nevamwe vazvari vanotorana nomusana kudzihosipitari kwavazvarira voenda kumba vobika vodya.

Ini hangu bodo. 
25 Chii chinonzi chikwambo, uye chinobatsirei? Chikwambo hachisi chinhu chaungakwanisa kuona, kubata kana kushadisa. Chikwambo ifungwa yomunhu asina hwisiso youpenyu. Kana watadza kugadzirisa upenyu hwako, unoenda kun'anga wonotenga chikwambo. N'anga inokubhadharisa mari yakawanda yokuudza zvakawanda zvichaitika. Zvadaro inokupa bhokisi risina chinhu mukati yokuudza kuti mune chikwambo chichakubatsira kuita chokuti nechokuti nechokuti asi dziri nhema.

Iwe wodzokera kumba kwako nebhokisi riya wozvifadza kuti wave nomubatsiri ipo pasina. Kuva nechikwamo zvinobatsira kupa vamwe vanhu CONFIDENCE yokuita chimwe chinhu chaanoda. Kune zvakawanda zvinoitwa nen'anga zvakadai. 
26 Mwana anotanga kutambatamba mudumbu ava nemwedzi mingani. Kuti mana atange kutamba mudumbu ramai anofanira kuva neuruzvi nemabhonzo emusana. Saka zvinowanzotanga mwana ava kusvika mwedzi mina kubva pawakatana mimba yake. Kana ari mwana wekutanga unokwanisa kunonoka kuzvihwa kuti mwana ari kutamba asi kana iri yechipiri unokasira. Asizve kana ukatarisa mwana pa ultrasound unokwanisa kuona kuti anotamba achiri mudiki chose, kungoti mai vake havazvihwi
27 Musikana anofanira kubva humhandara avanemakore mangani? Chokutanga ndechokuhwisisa kuti munyika dzakawanda mukomana akavata newe une makore ari pasi pe 16 anosingwa. Chechipiri kuhwisisa kuti muromo wechibereko ukatanga kudirigwa urume iwe une makore ari pasi pe 18 zvinowedzera nyaya yokuti kana wazoti kurei uite chigwere chiya chinotyisa chinohi CANCER. Inyaya yokuti muviri wako hausati wakora nyama dzawo kuti uhi uri munhu mukuru.

Kana zvaitika kuti unotanga kuvata nomurume uchiri pasi pemakore 18 shandisai Condomu kuti usasvitswa urume mukati mako.  Kana zvichigoneka mirira kusvikwa makore ako aphuura 18. Uyezve bviswa humhandara nomunhu aunoziva kuti anoda kukuroora. Zviri nani kusawanza varume vekuvata navo. 
28 Chii chinokonzera kuti mukadzi ane nhumbu asakurumidza kutunda? Mhomho yese yevakadzi kana ane mimba ndipo paanotokurumudza iri ngari yokuti haachatyi kubata mimba saka anenge akarerusa muviri pakuvatana nomurume, Munyika dzese dzinotaura nezvokuisana mukadzi ane mimba ndizvo zvavanotaura. Asi zvinoitika kuti mukadzi haana SECURITY pamurume waanaye. Ndichochikonzero chikuru chingamutadzisa kusvika pa ORGASM kana aichimbosvika asati abata mimba.
29 Chibereko chinobudisa tsvina inonhuwaKana pamberi pakangotanga chete kubudisa hwema hwakaipa, zvoreva kuti une INFECTION saka usatombopedza nguva wakamirira. Kasira kundoonekwa nevarapi upiwe mushonga wekakodzerana neINFECTION yaunayo. 
30 Cancer yemuchiberekoCancer iyi inokonzegwa nezvakawanda asi chimwe chikonzero chikuru kutanga kuvata nevarume une makore ari pasi pe 18 uye usingashandisi CONDOM, kana kuvata nevarume vanopfuura 6 kana kuvata nomurume kana varume vakambovata kana kuti vari kuvata nevakadzi vakawanda pasina CONDOM. Kana kuti kuita zvechihure pasina CONDOM.

Kurapiwa kwacho kazhinji kubviswa chibereko. 
31 Kuda murume uchiri mudiki kwakaipei.Rega zvikomana zvitange zvakura. Kana mukomana ari pasi pemakore 18 imbomusiya akure. 
32 Kutundira urume muchibereko kunoitwa sei? Hazvikwanisiki kuti murume asiye urume muchibereko nokuti chibereko hachina pokupinda napo pangahi panokwana chombo. Kamuromo kechibereko kadikidiki kasinatombokwani kana penzura chaiyo uye kanogara kakavhagwa. 
33 Ndingaziva sei kuti mimba ndeyangu? Kana wakavata nomukadzi ukamusiira urume pasina CONDOM, zvoreva kuti mimba inokwanisa kuva yako asi, kana aizombovata nevamwe varume zvinokwanisika kuti haisi yako. Saka mwana achingozvagwa moenda mese kundotesitiwa DNA TEST kana Blood TEST zvoonekwa kuti mwana ndowako here.

Asi uri fuza yomurume kana uchibvuma kuvata nomukadzi wausingadi, wausinavimbi usina CONDOM. Ndihwo ubenzi chaihwo. 
34 Ndinoita sei kana mukomana wangu akatanga kundikoira?Kuvata nomunhu waunoti mukomana wako kureva kuti mese njere ishoma. Kana makura zvokuroorana endai muroorane mugonatsovatana zvechikuru zvisingadi mubvunzo wakadai. Wepwere. Kana murume achikupinza chomo achikukoira iwe chikoirawo munakigwe mese. 
35
Ndinozvimba makumbo nekupera simba asi ndakaita mwedzi one chete ndisina kuenda kumwedzi saka ndine mimba here?
Kana uchiita zvawataura izvi, chikasira kumhanya kuvarapi nokuti zvikonzero zvese zvinhu zvakaipa. Unokwanisa kunge une inohi Ectopic Pregnancy, inova yakaipa. 
36 Mukadzi anotunda kwapera nguva yakadii pamkusvi**a
Vakawanda vanoda maminutes anopfuura manomwe murume achikoirana naye. 
37
Chii chinokonzera kuda bonde zvakanyanya
Hakuna chinhu chinohi kuda bonde zvakanyaya. Umwe noumwe munhu anoda madire ake. Hapana chakaipa pazviri. Muviri wako ndiwo unokuudza kuti nguva yebonde yakwana chiita nomurume wako. Kuda bonde chinhu chakatonakawo chose 
38

39

Wednesday, 14 September 2016

Mwana anovata nomubereki

Kunyika dzese kune vanhu vanetsika yokuvata nomubereki toti mwanakomana namai vake kana kuti mwanasikana nababa vake. Kune vamwe vanotosvika pakuzvarisana vana kana kuroorana nokugara somurume nomukadzi. Inyaya isingabvumidzwi munyika dzese iyi asi zvinongoitika.

Zvinohi kuMwenezi kwakaita mai vakada chose kuroorana nomwana wavo wavakazvara. Iyewo mwana akataridza chose kuda kuvata namai vake. Ndisingazivi kuti anokwanisa here kuti Mhamha, bvisai bhurugwa kana kuti mhamha fongorai . Hameno kuti imi vanhurume munozvionawo sei asi ini sokuona kwangu nyaya yakadaro haaiti hayo. Mai kutoudza mwana kuti haa nhasi wange uchinaka zvisingaite. Bodo. Ruzhinji gwedu tinoona zvichirema asi variko vanozviita. Takahwa nyaya yake uyu Betty Mbereko weMasvingo.

http://jadeafrican.com/40-years-old-mother-set-to-marry-own-son-in-zimbabwe/

http://www.thezimbabwedaily.com/bizarre/75168-mother-44-and-her-25-year-old-son-arrested-for-incest.html?doing_wp_cron=1473964288.8794000148773193359375

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2915094/I-lost-virginity-d-never-felt-comfortable-man-Daughter-plans-marrying-father-talks-taboo-relationship.html

http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mum-arrested-for-marrying-25-8790959

Apa tiri kuti zvinohwisisika kuti mubereki atange kubata mwana zvisirizvo nokuti mwana munhu mudiki. Chisingahwisisiki ndechokuti mubereki otanga kufunga zvakadai mwana ava munhu mukuru, mwana obva atobvumawo kuvata nomubereki. Kusvika pakutopinda muBEDROOM mamai kana kuti mababa. Zvinofamba sei mufungwa dzomwana uyu?

Munyika zhinji zvikazikamwa mese munosungwa nenyaya yokuvatana pachenyu vanhu vemhuri. Hazvibvumudzwi. Zvokuti sei zvisingabvumidzwi ndeimwewo nyaya asi kungoti tikatarisa nyika dzakawanda chose tinoona kuti hazvibvumidzwi. Ku America kune mamwe ma STATE azvinobvumidzwa asi isiri nyaya yokuti vanoti itai. Nyaya ndeyokuti mukaita hamsungwi.

Nyaya yedu yoenderera mberi yakadai.  Mwanakomana, chii chinoitika mufungwa make kana achihwa mai vake vachichemerera achivarhoja iye? Ko mwana sikanawo chii chinoitika mufungwa yake achiona chombo chababa chakati twii kuti iye atambe nacho? Zvisiri zvokuti vana ava vakatanga kuita izvi vari vanana asi vava vanhu vakuru? 

Tochiwedzerazve zviitiko zvedzimwe dzenyika nyika dziya dzatati zvinosungisa.  Pamakore akati wandayi apfuura tinoona kuti nyika dzawanda dzava kuudza vanhu kuti munobvumidzwa kuroorana pachenyu varume mese kana kuti vakadzi mese. Varume kare vaimbosungwa kana vakazikamwa kuti vanopinzana zvombo kumashure vachipanana urumeko sevari mujeri. Kuvakadzi zvaionekwa sokuti hapana chokusungira munhu nokuti hapana chapinzwa mumunhu saka kana muchida kungokwizana zvitubu kwizanai henyu isu tongosekeka kuti muri mapenzi.

 Mitemo iyi yaifungwa kazhinji nevanhurume saka vaaitira kuzviPROTECTA ivo kuti vamwe varume sasafunga kuita chingochani pavari. Zviaonekwa sokuti chingochanikadzi hachina chachingakanganisa pamunhukadzi.

 Hino mazuvano toona kuti varume voroorana, vakadziwo voroorana asi hakuna ane basa nazvo.  Asi tichiri panyaya yokuti kana ukada kuvata nomwana wako ava munhu abva zera mese munosungwa.  Chinosungisa ipapo chii?

 Toti mai nomwana vanogarorhojana, Mai vari pamapiritsi mwana anoshandisa makondhomu. Chingahi chakaipapo kupffura varume vaviri vemhuri dzakasiyana kuvata vese chii? Pese hapana mimba inoitika saka hapazvagwi mwana.  Chii chakaipa kupfuura chimwe. Mwana ndewako uye mese makura munodanana.  Ndiri kuona sokuti tikaita mamwe makore mashanu, mibvunzo iyi ichaendeswa kuCOURT zvokuti tichahwa COURT yoti regai vabereki vavate nevana vavo kana vana vabva zera.

 Izvozvo ku AUSTRALIA vari kugadzirira kuvhota kuti  nochani/ngochanikadzi  dziroorane kana dzichida. Vachiri kuitirana nharo aro kuno kuEUROPE ne America nedzimwe nyika dzakawanda chero dzechi ISLAM dzakaita se IRAN zvakabvumidzwa kare.  Pasara chete pasingabvumidzi ndipapo pemwana nomubereki. Asi tinoziva kuti kune vanhu vakawanda vari kutozviita. Vamwe vari kutobuda mumanyuzipepa vachizvitaurira vega kuti heee ndinoda kuroogwa nababa, ndinoda kuroora mai.

 Tiri kutaura mubereki wekubereka chaiye kwete mainini kana maiguru kana babamunini kana babamukuru. Chaiye akakubereka.  Asi mubvunzo woti iwo kana nyika yako ichbvumidza murume kufongoresa umwe murume, chinhu change chisingabvumidzwi nguva shoma yapfuura, chiri kuitisa kuti varambe vachirambidza vanhu kuvata nevabereki vavo chii.

 Ngatitarise nyaya dzinoitisa munhu ade kuvata nomubereki.  Totanga nemagarire evanhu mumadhorobha kana kuti mumapurazi. Mumadhorobha dzimba idiki zvokuti munokwanisa kugarovata pedo napedo. Unokwanisa kuhwa mubereki wako achizvibatabata achinakigwa, iyewo achihwa mwana achidaro. Umwe wevabereki anokwanisa kushaika kana kurambana pamba posara pane umwe chete. Munokwanisa kuva EMOTIONALLY VERY CLOSE zvokuti umwe musi munoerekana mabatana zvisitangwa zvotanga.

 Kumapuraziwo vanhu vanogara vakatarangana zvokuti umwe mubereki akafa pamba pane vana vakura zvinokwanisika kuti mwana mukuru atanga mabasa ami kana kuti ababa, zvozoonekwa kuti uya muereki asara iota zvinhu nomwana zvasingafaniri.  Asi kana ariwo maitire evanhu, chero tikati vanopenga kana kuti Havana unhu, hurumende inei nazvo? Voroorana here kana kuti vongoita zvechivande sevari kuhura?

Tongai tihwe vanotonga. UNHU hwenyika zhinji hwava kutsanangugwa zvakasiya nezvazvange zviri. Kuvata nomuereki ndicho chinhi chega chasara chichiri kuramidzwa panyaya dzokuvatana.


Kana uchihwa kuti une ruchiva gweZEMO pamubereki kana kuti pamwana wako, enda unotsvaka COUNSELLING uite nguva uchizama kuhwisisa kuti chakakanganisika mufungwa dzako chii. Usarega zvinhu zvakaita zvazvakaita. Kudanana nomwana kana mubereki chinhu chinokubvisa unhu panavanhu. Zvinokuderedza chimiro. Mibvunzo yese yatabvunza, chokwadi ndechokuti hatizivi mhinduro dzakakwana. Pari zvino mhomho yese inoti kuvata nomwana kana mubereki chinhu chakaipa.


UDZAI VAMWE!!!


Thursday, 1 September 2016

Zvimwe zvezvinokonzera ganda kuunyana (Wringles)

Munhukadzi wega wega anofarira ganda rake kuti risaunyanauye rigare rakatsetseka seremwana mudiki , zvikuru rusvava. Asi kana wangokura chete unoona kuti ganda rinotanga kuunyana. Vanhu vatema vari nani kupfuura varungu pakuunyana kweganda, zvokuti ukaona vanhu vemarudzi akasiyana vezera rimwe chete, toti makore 50 vari pamwe chete unokwanisa kufunga kuti munhu mutema mudiki pane vamwe asi zvichingobva paganda rake kuva rakatsetseka kupfuura vamwe. Vechi CHAINA vane ganda rakatsetsekawo.

Kuva neganda rakatsetseka kunobatsira kuti murume wako aone sokuti uchiri munhu mutsva zvinova zvinoita kuti ade kuvata newe sezvinoita vanhu vatsva. Dambudziko nderokuti kune vamwe vanhukadzi mudzimba vanoona sokuti kusvika pane rimwe zera zvinoreva kuti havachafaniri kuiswa nevarume vavo. Kana uri umwe wevanhu vane mafungire awa hapana chakaipa asi kungoti hwisisa kuti murume wechitema zvokurega kukuisa haaregi. Kana uchinetsa kuisa uchahurigwa.

Totizve kuda kwemurume kukuisa kunoreva kuti kazhinji anopedzisira akuisa zvoreva kuti unoitawo zvinoitwa nevechidiki.

Kutsetseka gana kunokubatsirazve kuhwa uri munhu akasima utano. Ukazvitarisa mu MIRROR unozviona uri munhu achiri kuhwa zvokuti unoitawo zviitwa zvevanhu vechidiki.

Tinoonazve kuti munhukadzi ane ganda rakatsetseka kupfuura remurume uye kuti varume vakawanda vanofarira vakadzi vane ganda rakatsetseka.  Kune varume vane zvinhu zvechikadzi pavari zvakaita sekutsetseka ganda kana kushaya ndebvu, kana kuita magaro makuro erhaundhi asi vashoma. Zvinhu zvakawanda kuvakadzi.  

Kana ganda ratanga kuunyana unokwanisa kuona kuti muviri wese unounyana.  Zvinokwanisa kukushungurudza kana kukupedzera mari uchitsvaka ma KIRIMU okuti zvibve. Izvo bodo ndiwe uri kukonzera kuti ganda rako riunyane.

Zvikonzero zvokuunyana ganda:
Kune zvikonzero zvakawanda asi zvinonyanyozikamwa ndeizvi  zvinoti
1.       Kuputa fodya
2.       Kupiswa nezuva
3.       Kusagaromwa mvura yakakwana (8 glasses per day minimum)
4.       Kusadya BLANCED DIET
5.       Kusavata zvakakwana zuva rimwe nerimwe.  (8 hours)
6.       Kudya zvinohi JUNK FOOD
7.       Kumwa doro
8.       Kushandisa ma DRUGS aya asingabvumigwi.
9.       Kugarofunganya zvokukushaisa hope.


Pane zvimwezve zvakawanda zvinoitisa asi izvi ndizvo zvikuru zvatinoita isu. Kuita chikonzero chatisingakwanisi kudzivisa chinova chezera. Kana wazongochemberawo hako, ganda rinounyana rega,

Chokuita: 
Tichadazve kutarisa kuti pane zvatingaitawo here kuderedza kuunyana kweganda.
Unokwanisa kuwedzera zvokudya zvinoti
·      Muchero unohi Blueberries, neMuchero unohi Cranberries, neMuchero unohi Prunes asi ukauwanzisa PRUNES unoita manyoka
·      Muriwo we Spinach nowe Kale uye kudya kale mbishi, uye kungowanzawo muriwo wese wese chinhu chakanaka chose.
·      Mhodzi dzinohi WALNUT
·      Beans  dzemarudzi akasiyana (red, kidney, pinto)
·      Kunozve kuti DIET yako ine BALANCE. Takambotaura nezve BALANCE iyi.

Kuchinja zvinhu zvawajaira kudya chinhu chinonetsa chose asi chokuita ndechokuti usachinja zvinhu zvakawanda panguva imwe chete. Zvimwe zvinhu ndezvokungoita muzvokudya zvaunogarobika iwe. Kungowedzera chimwe chinhu. Michero imwe inodhura uye haiwanikwi dzimwe nguva dzegore sapa pamaiwanira momboitawo nguva muchidya. 

Kana wadawo kuti murume wako nevana vadzidze kudya zvakawanda wana zano rokuvadzidzisa zvishoma nezvishoma. Murume haanetsi nokuti ukada kuti adye chimwe chinhu, muudze kuti musi waakachidya chombo chakanatsomira zvinonaka. Uchaona ega owedzera kudya zvokudya izvozvo. Hakuna murume asingadi kuhwa kuti ichi kana icho chinomisa chombo. 

Tabva pazvokudya apa toenda pakunovata. Jaira kuvata nguva yakakwanirana nokuvata inotita maawa masere. Kana pane zvinonetsa deredza usvike pa manomwe. Kazvinji tinoona kuti vanhu vanononoka kunovata vachiona TV isina zvainovabatsira. Zviri nani kuRHEKODHA PROGIRAMU yaunoda kuona wozokasira kuiona mangwana kusina kunyanyosviba.

Dambudziko rokusavata iri rakawanda kuvanhu vanogara mutaundhi vanozvitsvakira zviitwa manheru pane kunovata.

Toonazve kuti kune vamwe vanomutsva nevarume vavo usiku kuti vaisane pakati peusiku. Hatisi kuti kumutsigwa kuiswa chinhu chakaipa asi kungoti iwe mukadzi batwa nehope une fungwa yokuti uchaiswa usiku. Ukadaro unokwakusa kuiswa uri kuhope wozozviziva ava mamgwana. Vakawanda vedu tinoiswa nevarume vedu kuhope. Pamwe iyewo murume anenge ari kuhope. Kana majairana munongopinzana, pamwe haatomokoiri anongorota achikoira otokupa urume chombo chovata. Pamwe unokwanisa kubvumirana nomurume kuisana pakumuka nepakunovata poshaya anomutsa umwe usiku.

Tsvikazve pakumwa mvura. Vanhu imwai mvura kuti utano hwenyu huwedzere. Munhu anomwa mvura anoita ganda rakanaka kupfuura asinamwi mvura. Anoitazve zvigwere zvishoma. 

Pangangoita dambudziko mazuva okutanga rokuti unokwanisa kumuka usiki kuenda kutoireti asi unozoona kuti kupera kwevhiki unene wava kukwanisa kuvata usiku hwese.

Zvefodya nedoro izvo zvinozvitaurira zvega. Fodya kumunhukadzi haitomboitiwo hayo kuvanhu verudzi gwedu. Doro kune vanomwa havo asi kumunhukadzi dai raita shoma zvokungomwawo kuti vamwe vari kumwa, kwete kutadza kudhiraivha naro.


ma KIRIMU nezvimwe zvokuzora:
Kotizve makirimu anozogwa paganda. Kune akawanda. Mamwe acho tichamatarisa pano togoona kuti anohi anobatsirei paganda romunhu. tichadzoka pano.


Tichazotaurazve nenyaya yourume nokuti kune vanoti hunoshanda chose pakudzivirira kuunyana kweganda. Kune ANTI_OXYDENT inohi SPERMINE yava kugadzigwa muma LABORATORY ichitengeswa ichidhura chose, inohi inoshanda zvakasimba kutsetsa ganda. Yakatanga kuonekwa kare muurume hwevarume vedu kusati kwazikamwa kuti ingagadzigwa sei. 

Iwe zvokunotenga chinhu chaunacho mumba hazvina musoro. Unokwanisa kungoti mamwa mazuva murume oti chombo chake chirasire urume padumbu pako wozora urume kumeso kutsetsa ganda. Asi hwisisa kuti panooma urume, hunoita sokuti une ganda dzva riri pamusoro perako. Zvinomboita sokushinya kuzvika wajaira kuzviita. Murume haanetsi nokuti unotomujaidza kuti kana uri kumwedzi akurhoje mazamu okupa urume muhuro kana pachifuva zvichibva nemaitire enyu. Zvadaro unenge une urume pamuviri wondohuzora paunoda kuzora. Kana mave kuzoisana wabva kumwedzi unokwanisa kungoti akukoire mazamu. Varume vakawanda vanozvifarira nokuti iwo mazamu akatsetsekawo somukati mechitubu. Kungosiyana kudziya kwacho. Munokwanisa kutangira muchitubu kusvika oda kutunda wokwiza chombo nemazamu kana kuti wochiputira nemazamu iye wokoira. Maitire anonakidza kuona nokuti unoona kumeso kwemurume wako iyewo achikuona uchitamba nechombo.

Urume hunobatsira ganda chose chose. Hapana HYGENE ISSUE paurume. hunokasira kuoma. zvokuti hahusvibisa zviri pamubhedha. Kana usingadi kuwacha, isa tawero pa PILLOW kuti isasviba. 


Hwisisazve kuti vamwe varume havafariri urume hwavo saka anoramba kukuisa kana wazora urume. Tsanangura kuti uri kuzviitirei nokuti kune vamwe varume vanozoti ndezvemishonga.