Saturday, 11 October 2014

Onaiwo izvi

Interruption-Apologies- Copyright infringement of this blog

Copyright infringement:

Please find list of websites reported for infringing CopyRight laws by copying content from this blog and reposting onto their own pages.

18 have already been contacted by their publishers including Facebook, and asked to removed all unlawful content. Those of .com or .co.uk are interesting because their publishers FaceBook or other are subject to heavy fines.

This list only lists those which have not removed content in four days of being notified. We remove any list item belonging to you if you remove the content or your publisher shuts you down for fear of being fined.

It is normal protocol to ask for permission before posting on your own site.
For each of these, the following report form has been filled in for FaceBook

List 
1.       https://www.facebook.com/HurukuroNaGrace/posts/320919878086104

https://www.facebook.com/pages/Tisu-Anhu-Achooo/373203822750953?fref=nf
11.   https://www.facebook.com/permalink.php?id=164977040367504&story_fbid=254561474742393
https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/205687299607965

https://www.facebook.com/permalink.php?id=213483298820449&story_fbid=300468733455238


https://www.facebook.com/nyoroi/posts/582246161826651
https://www.facebook.com/nyoroi/posts/613925845325349
#https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/305658792944148

https://www.facebook.com/HurukuroNaGrace/posts/320362881475137
http://f.hi18.cn/HurukuroNaGrace/posts/320036698174422?comment_id=320048961506529&offset=0&total_comments=1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399259690177148&id=377827842320333


https://www.facebook.com/permalink.php?id=750380154977971&story_fbid=765015736847746

https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/230270743816287
https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/230270743816287

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498438530240075&id=420396778044251

https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/231575293685832
https://www.facebook.com/ZvemuBedroom/posts/511197408933861

Thursday, 9 October 2014

Mibvunzo nemhinduro

Pano ndoda kumbounganidza mibvunzo inobvunzwa navamwe zuva nezuva inokwanisa kuzobvunzwazve navamwe umwe musi.  Kana mubvunzo uchiita nyaya huru handiuisi pano asi kuti ndinozopindura uri wega nbva ndapindura zvakakwana. Imwe mibvunzo inobvunzwa nevanhu vechidiki zvokuti unotoona kuti munhu uyu zvoupenyu chaizvo haazvihwisisi. 

Saka muchaona kuti mubvunzo yepano inoramba ichiwanda nenguva. Haisi yese inobvunzwa inosvika pano. Imwe yacho ndinongopira nyakubvunza wacho.

Mubvunzo umwe noumwe unongonyogwa semabvunzigwe awaita asi kungoti ukashandisa mavara anonyanyosvodesa tinochinja mavara acho chete.Mubvunzo
Mhinduro


 Q1
Kubviswa ujaya naSUGAR  MOM chinhu chakanaka here?
Zvinobva nokuti jara racho rine makore mangani uye kuti mukadzi wacho akurawo zvakadii. Asi iwe jaya hwisisa kuti munhu waunoti MOM haachisiri munhu waunofanira kunge uchivata naye.

Kana jaya rine makore ari pasi pe 16 mukadzi ane makore apfuura 20, zvakakodzera kuti mukadzi asungiswe panyaya ye STATUTORY RAPE.


 Q2
Kurapa nhova kunoitwa sei?

Vanhu vechidiki vanofunga kuti ndova chigwere.
Nhova hachisi chigwere saka hapana chinorapiwa panhova. Nhova yomwana inotamba kana mwana ane nyota zvoreva kuti anofanira kupiwa mvura kana mukaka.

Musarapa nhova uye musafungira varoyi panyaya yenhova. Ukakwira bhazi nomwana uchaona kuti nhova yake inotamba zvakawedzera. Ingari yokuti mubhazi munopisa saka mwana anoda kupiwa mvura kana mukaka nokukasira uye kusamuputira zvakanyanya nokuti kunopisa. 

Mwana rusvava anokwanisa kuita DEHYSTRATION kusvika afenda kana kutoshaika chaiko kana mai vake vasina ruzivo gwenhova. Garoongorora nhova yomwana wako. Ukaona ichitamba kasira kupa mwana mvura kana mukaka wezamu


 Q3
Chii chinoita kana mukadzi ane pamuviri
Kana mukadzi ane pamuviri hapana chinoitika kuzhe kwekuti umwe musi achazvara mwana. Hapana chinotyisa pakuva nepamuviri. Inguva yakanaka uye inofadza. Vakadzi vakawanda mupasi rese vanohwa kufara panguva iyi nokuti zvinotaridza kuti uri munhukadzi akakwana.  Q4
Chitubu chehure chakasiyanei nechemukadzi asiri hure.


Mubvunzo uyu unobvunzwa kakawandisa nevarume vasingazivi BIOLOGY
Hapana siyano pakutarisa kana kuti pakuvata nehure, asi kungoti hure rinokwanisa kuva nezvigwere zvakawanda kupfuura mukadzi asingahuri.  Hapana imwe siyano. Varume vakawanda chose vanokwanisa kuvata nehure vagobvapo vachifunga kuti imhandara. Chitubu hachitaridzi HISTORY pakuvata nomuridzi wacho. Zviri mufungwa chete.  Mahure ane Experience zvese neyokusimbisa masuru kupfuura vakadzi vemumba nokuti ndiro basa remahure rinovawanisa mari. Ndoosaka varume vakawanda vachibhadhara nokuhura mukadzi ariko kumba asingabhadhagwi.

Hapa na chinogonekwa nehure chisingagonekwi nomukadzi wemumba asi kungoti vamwe vedu kufadza varume havadi.


 Q5
Ndoita sei kuti vhudzi rangu rikure nokukasira?
Hapana zvaungaita kuti vhudzi rikasire kukura. Vhudzi remunhu wega wega rinokura paradira hazvinei nezvaanoita iye.


 Q6
Pana makwirirwe andingaita here kuti ndiite nhumbu?
Verenga pakahi “Kana wada mimba”. Asi chikuru kuhwisisa kuti urume hwemurume nezai romukadzi ndizvo zvinoitisa mimba. Kana wakakoresa kana kuondesa, kana kuti wave munhu mukuru (over 35) uye kana murume wako asina mhodzi dzakakwana muurume hwake, zvinonetsa kuita mimba. 

Makwirigwe ako haana basa asi kungoti kana zvichinetsa wanzai yekufongorera murume kana kuvata nedumbu wakasimudzira chiuno zvishoma. Izvi zvinoita kuti pakudiridzira murume anosiya urume hwakawana pamuromo wechibereko chaipo. Zvinofungigwa kuti zvinobatsira. Q7
Ndingashandisei kubvisa nhunbu.
 Ndakamitiswa asi mukomana haasi kundida. 
Hazvina kukodzera kuti ndikutsanangurire kuti nhumbu inobviswa sei. Hachisi chinhu chakakodzera kuitwa nomunhu akachenjera. Asi kungoti kana wazvara mwana chikasira kundokumbira mapiritsi ekudzivirira nhumbu kuti usazomitiswazve. Mukore uno hakuna munhu anoita mimba asingadi mimba, ndizvo uchiona mukomana achikuramba. Ukavata nomurume musina kondhomu unokwanisa kubvapo wondopiwa mapiritsi anohi MORNING AFTER kusvika pa 72 hours kubva pawapiwa urume, kuti usabata mimba. Mimba inokwanisa kubata pamazuva matatu kubva pakuiswa urume.

Ngatisabata varume chibharo nenhumbu. Vhura makumbo uchiziva chawakatembha. Kumitiswa unenge washayeiko? Makondhomu, mapiritsi, kuroogwa, zvese zviriko. Q8
Pane mushonga wandingashandisa kukudza chombo here, kana wechivanhu hawo? 

Ndingakudza chombo changu sei? 

Hapana. Kubva kare nakare varume, nengari yokupusa vaingotoregwa mari vachipiwa mishonga yenhema. Chombo chinongokura kusvika pachada. Hakuna zvaunokwanisa kuita kuchiwedzera. Asi kunyika dzese varume vanomwiswa mishonga asi chombo hachiwedzeri kukura chero zvodii. Kukura kwechombo hakunei nokuti baba vako vakakura sei kana kuti muviri wako iwe wakakura sei. Chombo hachina pattern zvinongobva nokuti waita mahormones akadii pazera rinoti 12-18.


Q9
Ko kuchemerera pakuvatana kunobatsirei?
Kuchemerera kunoitwa nomurume kana mukadzi, kazhinji zvichibva pakunakigwa kwairi kuita nezvaari kuita zvacho. Vashoma vanhu vanotozvisarudzira kuchemerera. Chinhu chinongoitika kana munhu achinakigwa zviri pamusoro nezvaari kuita. Hatingati zvinobatsirei nokuti tingatozobvunzwa kuti KUNA ANI? Asi kungoti kana paya   muchikoirana ukahwa umwe wako ochemerera chinopa manyawi okuwedzera basa chikaa kana kukoira.

Pavahukadzi kunaka kunochemereresa kunoitika pokutanga chaipo murume achipinza chombo. Unohwa muviri wese kuti zharara, kudavira kuti ndahwa chombo kupinda, uye kazhinji ipapo unobva watora mveya wakawanda mumapapu, (gasp) kuti uwane ENERGY yokushanda. Pakupinda kwechombo unoita sokuvhunduswa nokunaka kwacho. Kozoti murume okoira zvinonaka chose kana wakarerusa muviri.

Mukadzi anokasira kutanga kuchemerera. Murume anozotanga kana ambokoira oda kuti achizodiridzira.

Kana pana vangakuhwai muchichemererana hamurerusi muviri saka hazvinyatsi kunaka. Ndosaka muchihwa vanhu vachiti muhotera munonaka kuvatana. Ingari yokuti hakuna anokuhwai. Q10
Ndoita sei kuti mukadzi anakirwe nebonde.Ini ndoda kuti achemerere asi iye haadi.Kana asvika orgasm anoedza chose kusabuditsa any sound.Haadi kukwirwa kanodarika kamwe round pahusiku.Ndodii
1 Unzova sei kuti haasi kunakigwa nazvo.
2 Ko iwe unoda kuti achemerere Seiko? Kuchemerera hakusi kwekungoita kuti umwe wako afare. Kunongoitika kwega munhu anakigwa nezviri kuitika paari. 

Ukatoudza munhu kuti chemerera watomukanganisa. Iwe basa rako kumupa zvinonaka chete, iye ega akanakigwa anochemerera.
3 Kuedza kuyarara zvinobva pakuti akarerwa sei mumhuri yake. Kana akakura achiudzwa kuti kuvata nomurume chinhu chisingafaniri kuitwa haakwanisi kuzofunga kuti chinhu chinofanira kuitwa. Anoona sekuti musikahwa. Zvoreva kuti haarerusi muviri kuti anatse kuhwa pane moyo paanenge achivata nomurume.

 Uchaonazve kuti munhu anofunga kuti pakuvatana iye anongori VICTIM yemurume zvokuti murume ndiye anoita basa iye achingomirira kuitwa. Uchaonazve kuti haakwiri murume. Anomirira kukwirwa nomurume. Zvimwe zvakadai zvinobva paATTITUDE yemurume wacho kuti anoona sei munhukadzi. Varume vedu vechiZimba kazhinji vanoda mukadzi anenge chimwana chiri muGRade 5 chinongoita zvachinoudzwa nababa. Varume havabvumidzi mukadzi kuitawo mazano ekunakigwa. Vanongoda murkadzi anoti akahi vhura ovhura, akahi fongora ofongora, akahi vata nedivi otevedzera. Kuti audze murume kuti anodavo kukwira murume hazvigoni. Kwahi wandidherera. Ndipo panonetsa varume vedu. Zvinotadzisa mukadzi kuita Development panyaya dzokuvatana.
 

4 Nyaya dzemaROUNDHI idzo dzinobhowa zvokuti. Vakadzi tinoda murume anoti akavhurigwa onyatsotora nguva achizadzisa chirango kusvika kwapera kana 10 -15 minutes kubva pakupinza kusvika pakudiridzira. Munguva iyi mukadzi anotoguta murume ogutawo chose. Ita nguva yemarhaundhi matatu murhhaundhi imwe chete yokutanga iyoyo. Kwete kusiya mukadzi ane zemo wozomumutsa ambovata. Zvinobhowa chose.  Hwisisa nyaya iyi Bheta kuti murume opinza iota basa opota achizorora vombokisana nokubatabatana murume ari mukati chombo chimire, votangazve kuita, kozoti mukadzi aguta murume opedzisa hake nokudiridzira vose vabatwa nehope. Kana mazodazve moita zvokumukirana kuseni. Kana ukapepuka chombo chimire, vashoma vakadzi vanoramba kuti murume apinze uyezve mukadzi akazvijaira pamwe haanatsi kumutswa nokurhojewa nomurume kuhope. Murume anongoita opedza mukadzi pamwe avete. Ndezvokujaira.
5 Pamwe mukadzi anotya kuhwikwa navanhu vamunogara navo. 

Zvokuita ndeizvi sezvo wabvunza kuti zvoitwa sei. Jaira kutaura nomukadzi nyaya dzekuvatana kana muri mega. Wojairazve kumutenda kana iwe wanakigwa nechimwe chinhu chaaita pakuvatana. Jaira kugaroongorora pamberi pemukadzi nokumuudza kuti pakanaka hapana chausingadipo uye unofarira kutamba napo. Udza mukadzi kuti muviri wemukadzi wako wakanaka chose, magaro, mazamu, kumeso, kunyemwerera kwake, mafambire ake, womuudza kuti ukazvitarisa chombo chinomira.  Izvi zvinop mukadzi confidence yokusununguka pakuvatana. Usamuudzoa zvokuita asi kuti mukudze kana aita kuti awedzere. Muudze kuseni asi usamuudzira muBedroom. Muudze pafoni yeke womutumira TEXT kuti aite manyawinazvo.
 

“Madeko wainaka zvokuti”
“Shamwari chiuno unogona kushandisa”
“Ndokupeiko nokundinakira kwawaita patamuka?”
Akakupindura ramba unayo nyaya mutaudzane nezvayo kuti agone kutaura akasununguka.
Ipawo mukadzi chombo atambe nacho umuratidze mashandure acho pamabasa acho. Muratidze pakuweta, muratidze pakumira wava nezemo, muratidze pakudiridzira aone urume huchibuda. Unokwanisa kumbohubudisira padumbu pake aone huchibuda. Iwewo dzidza Biology yemunhukadzi pamukadzi wako. Bvunzanai mibvunzo muchipindurana. 

Mubvunze maitire anomunakira iwewo womuudza zvinokunakira. Usapinza mukadzi chombo kusvika akuti pinza kuti aite sokuti ndiye anokupa mvumo. Iwe kwezva mukadzi chete, Kiss, body bath, kumwa mazamu. Kunanzva dumbu, kukwenyerera matinji, kupinza zvigumwe mukati, etc. Woita zvokudembademba kuti akupe mvumo yokupinza. Akakupa iwe chibvunza kuti anoda maitire api. Akakuudza chimirira aite mavhurire aanoda. Zvadaro chiita zirhaundhi risingaperi, ndipo paunozoziva kuti anochemerera here kana kwete zveshuwa. Iwewo kwete kungoshanda wakati zii. Tungamirira mukadzi pakuchemerera kwacho.
 

Kana pamba penyu pane vanhu, imbotora mukadzi uende naye kuhotera monovatana ikoko.
 

Mukadzi wemumba akakosha chose zvokuti anofanira kukupa zvese iwe uchimupawo zvese kusvika mese makona kuzoona vamwe vanhu. Vanhu gutai mumba menyu. Ini handineti kukudzai mafungire angu. Asi handigoni kukupai SUPERVISION muchiita.
 

Tiri tese here? Ndadavira mubvunzo here? 


Q11
Urume hunobuda pakuzvifadza hwakafanana  nehwe pakuvatana nomukadzi here?
Ndizvo zvimwe chetezvo. Kana mukaroorana mukatadza kuita mimba, varapi vanoongorora mese mukadzi nomurume. Vanovheneka muviri wemukadzi. Murume anoverengwa mhodzi muurume hwaanobusdisa. Kuti vawane urume vanotora murume vomuisa muPRIVATE ROOM vomupa kandigwana kana kapu vomuratidza mafirimu ezvokuvatana kuti afungezvo chombo chimire. Zvadaro anorhoja maoko ake kusvika urume hwabuda oita kuti hubudire muchikapu chiya, varapi votora voverenga mhodzi.

Koitazve vakadzi vaya vasingadi kuwanikwa asi vachida vana vanoita zve ARTIFICIAL INSERMINATION semombe dzepapurazi. Vanoenda kubhangi reurume vonopiwa urume hwakasiiwa nomunhu aishandisa maoko ake, votora Syringe voishandisa kudira urume mukati mechitubu voita mimba.

Saka hapana siyano. 

Q11
Chii chinoita kuti pamberi pemunhukadzi pagare pachivavirira?
Pamberi pemunhukadzi panhu panyoro kureva kuti pane zviri kuitikapo nguva dzese. Chibereko chinozvigeza mwedzi wese chichibudisa zvachisingadi ukuwo chichikurudzira chitubu kunyorova kuti murume akwanise kupinza chombo mukadzi nomurume vasingasvuuki. kueredza uku unovavirira. Pamwe unongonyorova wega nokuti wafunga kuiswa. unosinira pamberi. Kozotizve murume akakusiira urume mukati humwe ushomanana hunochururuka. Kotizve kana kukanyanyopisa unodikitira nokuti hapana panopinda mhepo ingakuomesa. Kotizve pabhinzi pakafikidzwa nezzvinyama zvinoona kuti bhinzi haina chinoikuvadza. Zvinosinira kaoiri kanourunga bhinzi nokuona kuti hana chinoikwiza ivete. Zvese izvi zvinovavisa pamberi. Jaidza murume wako kukwenyerera pamberi pako kana vana vaenda kundovata uku muchiona henyu TV mugere pasofa renyu. Uchisvika kumba manheru wabva kubasa bvisa bhurugwa ne BRA muviri uwane mhepo. murume awane basa. Mozonogeza henyu monovata yave nguva.

Asi ukatarisawo varume uchaona kuti vanongogara ruoko guri mubhurugwa kureva kuti pake pari kuda kukwenyewa  vo. Iwe mukadzi wake wana mukana wekumukwenya.

Q12
Ko sei zvichiti paunotanga kurara nemusikana kana kuita mhandara maoko unoburitsa urume hwakawanda zvozoti ukaramba uchizviita unoburitsa ushoma? 
Kuwanda kweurume kuri pakawanda. chikuru chinowandisa urume kuwanda kwemvura yaanomwa murume wacho. Kana achimwa mvura yakawanda urume hunowandawo. Kuwanda kweurume hakunei nokuwanda kwemhodzi dziri muurume.

Kotizve kana muchiwanza kuvatana kwacho murume achibudisa urume zuva nezuva hunomboita ushoma Asi mukazomboparadzana kana kuti kumbomira kuvatana, sokuti mukadzi ari kumwedzi, musi wamunozotanga urume hunoita gusvi, asi napo napo hwoderera.

Kotizve pamwe murume haana zemo rakawanda kana kuti akaneta. Zvinokwanisika kuti urume huite ushoma. Chokuhwisisa ndechokuti isu vazhinji vedu vanofarira kuwadzigwa urume nevarume vavo. Zvine PSYCHOLOGY yokuti murume anakigwa ndoosaka andizadza urume, asi kwavari ivvo varume hazvina basa chero hwabuda chete .
Q13
Ko vaya vanoburitsa urume senge madrop anosvika 5 anokwanisa kupa mukadzi pamuviri here 
Kuita pamuviri kunongoda mhodzi imwe chete. Pakudiridzira mukadzi kamwe chete pane mhodzi dziri pakati pe 40 Million ne 600 million zvichibva nokuti murume ange agara nguva yakadii asina kubudisa urume. mu DROP imwe chete yourume mune mhodzi dzakawandisa. Mimba inoitika chero murume ane mhodzi shoma. Kana muchivatana zuva nezuva murume anobudisa mhodzi 20 Million zuva nezuva. asi mimba unotoita chete. 

Murume asingamwi mvura yakakwana zuva riwe nerimwe anobudisa urume ushoma asi mhodzi dzakangowanda. Akawedzera kumwa mvura anowedzerawo kuwanda kweurume.

Kuwanda kweurume kunodiwa nevakadzi nokuti PSYCHOLOGY  yevanhukadzi inoona sokuti kupiwa hwakawanda zvoreva kuti murume anakigwa, Mapedza unohwa humwe urume huchivhinza kubva muchitubu wotozoita zvokupukuta. Chinhu chinofadza kuziva kuti murume anokuzadza zvokutozovhinza. Zvikuru kana ange ambokukwesha kwenguva refu ukahwa pane moyo.

Varume vanoita urume hwakawanda kana mange madarikira mazuva musina kuvatana, sokuti mukadzi ari kumwedzi kana kuti mange makaparadzana. 


Q14
Kuvata nomukadzi ane pamuviri kwakanaka here?
Kune varume vasingahwisisi kuti muviri wemunhukadzi unoumba mwana sei. Vanofunga kuti mwana ari muchitubu chomukadzi uye ukapinza chombo unokwanisa kugofa musoro wemwana. Havanatsi kuhwisisa kuti mwana anokurira muchiberero chakavharika zvokuti hakuna chinosvikako.

Kuvata nomukadzi ane pamuviri kwakanaka chose uye kunobatsira mukadzi pane zvakawanda. Panguva yese mukadzi ane mimba anoda murume wake kuti aone makurire emimba uye kuhwisisa kuti mimba yakaitwa navo vari vaviri. Inguva yokuti mukadzi anenge asingatyi kuita mimba nokuti atova nemimba saka anokwanisa kunatsorerusa muviri obva anakigwa nomurume wake.

Kugaronakwigwa kunoita mukadzi awane hope dzakanaka, uye kuti avimbe nomurume wake. Kuvata nomurume une mimba kunobatsira pakuzvara. Urume hune maChemical anobatsira vanhukadzi kuwedzera mufaro uye kudzivirira zvigwere, nokuti azvare mwana nyore. (Labour inoita pfupi uye kugwadziwa kunoita kushoma)
Q15
Ko chombo chomurume asingabereki chinomira here?
Murume kuti ahi haabereki hazvnei nokumira kwechombo. Chombo chinongomira sezvinongoita zvevamwe uye pakurhoja anongobudisawo urume. Siyano iri pakuti urume hwake hauna mhodzi dzakakwana saka mukadzi anotadza kubata mimba naye. Hapana chingaonekwa kuti chakaipa pamurume akadai sezvo mhodzi dzeurume dzisingaonekwi nemaziso.
Q16
Ko sei ndichiti pese pese pandinoona musikana kana mukadzi chombo chinomira?
Kurwara uku. Enda undoona varapi urapiwe nokuti handizvo zvinoita vamwe varume kungo paaonera munhukadzi otomira chombo. Bodo. Chombo chinomiriswa nezviri kufungwa nefungwa chete, kwete zvaonekwa nemaziso. Maziso anoona zvaaona fungwa yofunga zvainoda kufunga, chombo chomira.
Q17
Ukaita zvokuzvirhoja maoko urume hunofanira kubuda huchimhanya here?
Urume kubuda kwahwo pese pese pahunobudira hunobuda zvokuti tsa tsa tsa, zvisina basa kuto chakonzeresa kuti hubude chii, Masuru inohubudisa ndiyoyo imwe chete.
Q18
Kuvhura nzira yemwana kana uine mimba kunoitwa sei? 
Mwana achizvagwa anotanga kubuda muchibereko munova maanenge akurira kusvika pamusi wekuzvagwa. Mukova wechibereko kana usina mimba mudiku zvokuti penzura haikwanipo zvinoreva kuti mwana haakwani kubudapo. Asi musi wekuzvagwa mwana anobudapo. Anokwanapo nokuti muviri wanyamimba unoziva kuti nguva yokuti mwana abude yasvika wogadzira ma HORMONE anokudza mukova wechibereko kusvika musoro wemwana wakwana. Zvadaro kuno kuchitubu kunokurawo mwana wobuda hake zvakanaka.

Nyamimba hapana chaanofanira kuita kuti zvese izvi zviitike, asi pachivanhu pedu vanamai vakuru vemuraini vanodai kupiwa rukudzo pakuraira munhu ane mimba saka vakafunga kuti nyaya dzavo dzionekwe kuti dzine uremu, ndokuunza nyaya yemishonga iina chainorapa. Kana ukaisa zvimwe zvinhu muchitubu unokwanisa kutoisa utachiona hunozokangania mwana. Hapana chinodiwa kumwiwa kana kupinzwa muchitubu. Dai zvisizvo dai isu vekuZimbabwe tirisu tinogona kuzvara chete vekunedzimwe nyika vasingagoni. Asi uchaona kuti tinotoita vana vashoma pane vamwe vasina mishonga iyi. 
Q19
Ndaigarorota ndichivata nomurume anogara mumaruwa medu. Ndakazoudzwa nevamwe kuti ane mushonga wekuvata nemukadzi wesewese waada. Zvinoita here kuti ndingabata chiwere? 
Chokwadi ndechokuti ukavata nomurume anovata nevakadzi vakawanda unokwanisa kubata zvigwere zvakawanda. Asi kurota uchivata nomunhu handiko kuvata naye. Mushanga wauri kutaura unohi mubobobo. Ukahwa munhu achikuudza nezvawo ari kungokutyisidzira hake asi chokwadi ndechokuti hazviiti kuti munhu avate nomukadzi waada mukadzi wacho asingadi, uye pasina chibharo, kana kuti murume ane kiyi dzedzimba dzese dzemuraini uye achiziva kuti vakadzi vasingapepuki pakuvatana ndevapi.

Vanhu tinofarira kuudzana zvinhu zvinotyisa nokuvhundusa asi kazhinji inhema hadzo saka usaita hanya nazvo. Kana usina kumbomuka une urume, zvikuru musi waunenge warota, ziva kuti hapana chakaitika asi kuti unogarofunga murume uyu masikati zvoreva kuti unomufunga kana wavata.

Hakuna mishonga inokwanisa zvinhu zvakadai. Asi vanhukadzi vanohura vanokwanisa kupomedzera murume kuti ane mushonga kuti vagohi ivo havahuri. Asi mukadzi anotaura izvi akazobatwa ane chikomba feya feya chero akati chikomba chine mushonga hapana anoterera, nokuti vese vanoziva kuti inhema. 
Q20
Zvinoita here kuyamwisa mwana mai vari kumwedzi? 
Zvinoita chose nokuti kugadzigwa kwemukaka hakunei nokuenda kumwedzi. Kumwedzi kunoita nengari yokuti mukadzi akandira zai zvinoreva kuti anokwanisa kubata mimba. Kana wazvara mwana, zvinoita kuti ukwanise kubata imwe mimba mwedzi umwe chete usina kupera asi vakawanda vanononoka kubata imwe mimba kana vachiri kumwisa mwana. Asi kumwedzi unokwanisa kutanga mwedzi unotevera wazvara mwana. Hino kana uchida kumwisa mwana wako gore rese zvinoreva kuti uchaenda kumwedzi kakawanda mwana achiri kumwa mukaka. Hapana chakaipa. Chero ukabata mimba yacho mwana anokwanisa kumwa mukaka kusvika umwe mwana azvagwa. Kare vanhu vedu vaifunga kuti pane chingakuvadza mwana asi chokwadi chaicho ndechokuti hapana chinoitika kumwana chingabva pakumwa mukaka mai vake vane mimba yemwana anotevera. Usatyiswa nazvo nokuti hazvina chazvakaipa.
Q21
Ko kurota ndichivata nehama yangu zvinorevei? 
Hapana chazvinoreva. Kurota kunoitiswa nokuti munhu paanovata fungwa yake avete haivati nokuti ikavata anofa. Fungwa inotaririsa zvinhu zvakaita sokufema, kushanda kwemoyo, kugaya zvokudya mudumbu, uye kufunga zvinofungwa. Ukahwa munu achiti arota zvinongoreva kuti pane chaange achifunga avete chaarangarira.

 Asizve pane kumwe kuroti kunohi navakuru pane zvakunoreva. Ndosaka tichida kuziva kuti chii chichaitika kana tarota. Asi kurota kuzhinji hakuna zvakunoreva.
Q22
Kuvata nomurume anokasira kudiridzira zvingakwanisa kumbonakawo here?  
Hazviiti nokuti paanopedza iwe unosara uchine zemo zvoreva kuti hapana chaaita. Mutemo wekunakirana unoti mukadzi ndiye anotanga kupedza, murume ozotevera. Mukadzi akapedza hapana chinomisa murume kuramba achikoira achinakigwa kusvika azodiridzira achipedzawo.

Asi murume akava iye anotanga zvotoreva kuti mese hapachina chokuita. Murume kana achida kukaurisa mukadzi wake anomukasirira. Ukaterera vakadzi vachikomburena unohwisisa kuti nyaya iyi ihuru chose mudzimba. Varume zvokunakira vakadzi havadi. 
Q23
Kana vanhu vachangoroorana vanofana kuvatana kangani pazuva?  
Zviri kwamuri kuti munoda kuvatana kangani pazuva. Kunyika dzakawanda vanhu vakaroorana vanobva pamusha voenda kumwe kure kwavasingazikamwi kuti vaite mukana wekungogarira zvokuvatana chete vari panguva inohi HONEYMOON. Zvadaro vadzoka vanoramba vachingovatana pavadira. (more than 15 times per week) Kunozoti vava vanhu vakuru kumakore 35 uko votanga kuderedza kusvika ka gumi pavhiki (8 to 12 times per week ). VekuAfrica vari mberi. Kuno ku Europe zvinohi kaviri pavhiki. Hameno kuti imwe nguva yese vanoregereri.  
Q24
Kune vano vatana kuseni here?    Zvinodii? 
Vanhu vakawanda vanovatana kuseni. Zvinoita sokuti vanhukadzi vanoda kuseni asi vanhurume vanoda manheru. Varume vakawanda vanomuka vakamira chombo vakadziwo vanomuka chitubu chakanyorova. Zvinoreva kuti vese vane zemo rinongoda kusimudzwa nokubatana batana. Muviri wemunhukadzi unenge wakareruka zvokuti anogamuchira chombo chomurume zvakanaka. Kuseni ndizvo.  
Q25

Ndoda kubvunzawo. Ndakanzwa vanhu vachiti unogona kupfeka course salt kuiisa pacotton wool wopfeka kuburi kunodzoka ichokwadi here uye hazvikuvadze here?  
Kune zvakawanda zvinoshandiswa nevanhu vasina njere noruzivo panya dzoutano hwechitubu, kudzora chitubu vachifunga kuti ndizvo zvinonakira varume. Iyi inyaya yave nemakore akawanda chose vanhu vachiudzana nhema. Chokwadi ndechokuti zvinokuvadza uye zvinowedzera kukasira kubata zvigwere. Hapana chaunofanira kupinza zasi kuzhe kwezvinoshandiswa kana uri kumwedzi uye kana wabata chigwere chinoda kurapwa ne mishonga yakadaro. Kuti kuzasi kudzoke zvinongoda kusimbisa maruru chete. Verenga pakahi "Kusimbisa masuru
Q26

Muviri wangu unotonhora zvekuti ndikapinda mumagumbeze unotozotora nguva kuti ndidziye murume wangu anotozoti mira ndikudziise. Chii chandingashandise kuti muviri udziye?  

Umwe noumwe munhu ane muviri unoshanda zvakasiyana nomuviri weumwe munhu. Vamwe vanodziya muviri kupfuura vamwe. Muviri wemunhurume unodziya kupfuura muviri wemunhukadzi kuvanhu vakawanda. Kazhinji hapana chinokwanisika kuitwa kuti muviri uchinje avarage temperature yawo.Kune vanhu vanotengesa mishonga isina chainoshanda panyaya iyi koita vamwe vanokupa pasina mutengo asi mishonga yakadai inongoshanda kukuvadza tsvo (kidneys) chete.
Q27

Ko mukadzi anobata sei nhumbu?

Kubata pamuviri kunoitika kana munhukadzi ava nemakore anopfuura 13 akavata nomurume vasingashandisi kondhomu, uye munhukadzi wacho asingamwi mapiritsi okudzivirira mimba. Pakuvatana apa murume anosiya urume mukati memukadzi, mukadzi iota pamuviri. Kuti mukadzi aite pamuviri anenge akandira zai rinova ndiro rinosangana nemhodzi imwe chete kubva kuurume hwemurume mwana ogadzigwa. Mukadzi anokandira zai pamazuva anobva pa 14-16 pamazuva ekumwedzi. Asi hwisisa kuti urume hunoita mazuva mana huri upenyu mukati memukadzi saka unokwanisa kuvata nomurume musi wemazuva gumi wozokandira zai musi wechi 14 asi wobata pamuviri.
Mhodzi dzeurume dzinoziva kwekuenda, uye chitubu chomukadzi chinoziva kukwezva mhodzi saka hazvinei kuti murume adiridzira mukati here kana pamuromo wechitubu. Pakunakigwa nokuvatana chitubu chomukadzi chinoita ma SPASM anoita kuti zvese zviri pedo nomuromo wechitubu zvikwire. Urume hwasiiwa pedo hunokwanisa kuitisa pamuviri.
Q28

Zvinoita here kuenda kumwedzi une pamuviri?

Kuenda kumwedzi une pamuviri zvinoreva kuti pane chaipa nepamuviri pacho. Unofanira kukasira kundoonekwa nevarapi kuti vaone kuti zvakamira sei. Pamwe mimba inenge yabva. Mimba dzakawandisa dzinobva muridzi asati atomboziva kuti ane mimba. Chibereko chikangoziva kuti chakanganisa kuvaka mwana chinomisa basa rese mimba yobva. Izvi zvinoitika pasi pemavhiki matatu mimba yabata, asi dzimwe dzinosvika kuvavhiki matanhatu. SPONTANEOUS ABORTION.
Q29
Zvakasiyanei kuvata nomukadzi mutete kana mukobvu, murume mutete kana mukobvu? 
Zvinohi nevanoziva, "Hakuna mukadzi akakora zvokutadza kuvhura makumbo kana kufongora zvakakodzera pakurhojewa nomurume, Chitubu chiri panzwimbo yakanakira kuti murume akwanise kurhoja chero mukadzi akava mukobvu zvakadii. Ukabvunza vanhukadzi vane mumhu mukuru vanokuudza kuti vanongovata nevarume vavo zvinongogutsa zvakakwanirana nemadire avo.

Murume mukobvu anongokwanisawo kurhojana nomukadzi wake chero zvadii.Chero mukadzi nomurume vese vakakora vanongovatana zvakanaka pasina dambudziko.

Chakangoipa ndecokuti kukora kunokonzera zvigwere zvakaita se diabetes kana chigwere chomoyo zvoreva kuti kana uri murume chombo chichanetsa kumira pava pane imwe nguva. Hachisi chinhu chakanaka pautano kuita muviri mukuru. 
Q30
Murume anobatwa sei mumba? 
Varume havanetsi sevakadzi. Murume chaanongoda kuchengetwa zvakanka pasina kupopota. Kuchengetwa zvinoreva kuti mukadzi anozvipa kumurume wake pazvinhu zvinoonekwa zvinoti:
1 Kubika
2 Kuwacha  (asi mazuvano imba inemuchini wekuwacha)
3 Kufarira kuvatana nomoyo wose.
4 Kuda kuita vana vomurume wako.

Pakuvatana apa ndipo panoda unyanzwi asi varume vanoda kuti ungomuratidza zvawakadzidza wava naye chete, kwete zvawagara uchiziva. Asi iwewo ngwara.

Chokutanga shamwaridzana nechombo chomurume uye wonekwa uchiona kuti chombo chinhu chinoshamisa maitire acho, kumira kwacho, tsinga dziripo, chimusoro, kubuda kweurume, Zvese izvi unozviona pakujaira kuchibata mumaoko nokuchitarisa nokuchipurudzira. Kuchiongorora murume avete hope. kubvunza murume mibvunzo pamusoro pechombo. Kukumbira kurhojewa. kupurudzira murume magaro kusvika amira chombo, kusveta minyatso yemurume pakutamba naye. kukisa murume, kumwisa murume zamu, kumbunda murume. Kuita nyaya dzinovaka nomurume wako. Kukudza murume sababa vemusha. 
Q31
Mukadzi anobatwa sei mumba? 
Munhukadzi munhu anoti kana ava nomurume, uye achida murume wake, anodawo kuziva kuti murume wake anomuda. Murume anofanira kuratidza rudo kumukadzi wake muupenyu hwavo. Zvinhu zvinoratidza rudo kumukadzi zvakawanda kupfuura zvomukadzi zvinoratidza rudo kumurume. ndoosaka varume vasingahwisisi zvimwe zvacho.

1 Mukadzi anoda kugaroudzwa kuti anodiwa saka murume garoudza mukadzi wako kuti unomuda. Zvinofadza moyo.
2 Murume wana chimwe chinhu chaunoyemura pamukadzi wako ugogarochitaura, sokuti ane magaro anoyevedza, mazamu, makumbo, kumeso, maziso, etc. Garomuudza kuti ukatarisapo unomira chombo. Zvinoitisa manyawi kumukadzi wako.
3 Garoudza mukadzi kuti kubika kwake kunofadza.
4 Muudze kuti wakasarudza zvinogutsa uye haudi vamwe.
5 Muudze kuti unofarira kumurhoja uye anonaka chaizvo.
6 Usamufosa kuvata newe. Ita zvokumukwezva nokurezva nokukumbira, uchipota uchidembademba. Kana abvuma womutenda chose kuita sokuti chinhu chawanga usingafungiri kuti achabvuma. Zvadaro mapedza muudze kuti chikapa nokubata murume anogona. Usamirira kuti abvunze kuti sei wava nemazuva usingamurhoji. Garokumbira kuti ambokwirawo pamusoro akataridze maitire.
7 Pota uchimuvigirawo zvinhu kana zvisina maturo kungoratidza kuti wange uchimufunga.
8 Kana akapopota iwe nyarara kusvika apedza, wozotaura wakaderedza hwi rako, womuti gara pasi undiudze dambudziko womuterera achitaura womuudza zvauchaita nenyaya yake. Vakadzi kuiginoiwa hatidi. Zvinogwadza moyo.

9 Pakunovata rega mukadzi avate ari mumaoko ako achihwa SECURITY yaanopiwa nomurume wake. Usafuratira mukadzi mumubhedha.
10 Taridza kuti unomuvimba uye unoziva kuti anokuda.

Vakadzi tinonetsawo kuti kana tiri kumwedzi MOOD inochinja. Kana tikabata mimba, MOOD inochinja. vamwe vedu vakaita zemo havaudzi varume saka anongotsamwa kuti sei murume asina kuzviona ega, MOOD yochinja. Varume gwaraiwo muhwisise vakadzi venyu. 
Q32
Kukoira kuita sei? Chii chinohi kukoira. 
Kukoira kuti paya murume apinza chombo mumukadzi, vese votanga kushandisa zviuno zvavo kukwizirana chombo nechitubu zvichibva pakuti murume anopinda nokubuda muchitubu (kukoira) mukadziwo avhishandisawo chiuno kugamuchira chombo chomurume (chikapa kukoira kwemukadzi) vese vachiita kuti chombo chigofe mukati mechitubu panzwimbo dzakasiyana siyana zvichibva nemashandisire avari kuita zviuno zvavo. Murume anopota achimboiita achikurungira, mukadziwo achimboshandisa masuru yechitubu kushinya chombo, vese vwedzera kunakigwa. 
Q33
Nhai Mai Chibwe, yangu haisi comment...mubvunzo.

Zvinoita here kuti mwana we mwanakomana ari murume orara ne mwana we mwanasikana ari mukadzi?

Apa ndi sekuru ne muzukuru, zvinoita here?

Ko pakuzoti muzukuru mutsago zvinorevei?

Ndatenda
Sekuru nemuzukuru hazviiti chose chose. Ava sekuru nambuya vavo ndivamwe saka vana vomunhu umwe chete ava. Zvinokwanisika kuti vaite mwana akaremara pane chimwe chinhu, kana kuti asina njere dzakakwana.

Ukatarisa vana vevanhu vanobva kunyika dzakaita se Pakistan uchaona kuti vakawanda vakaremara. Zvinobva pakuvatana nokuzvarisana nehama sezvawabvunza izvi. Hazvifaniri kubvumidzwa. Mune dzimwe nyika zvinotosungisa.

Pamaonere angu hazvifaniri kuitika zvachose. Vana ngavakure vachidzidzswa kuti chinhu chakaipa kuvatana nehama uye vakuru vachirondedzera kuti sei tichiti hazvibvumidzwi.


Q34
Mazamu angu ari kubuda zvimvura zvichena. Chingava chii?
Chokutanga kasira kundotestitwa kuti une mimba here kana kwete. Kana une mimba wochirega kuzvinetsa nenyaya yacho.Vamwe vanhukadzi vanovhinza mazamu pakutanga kubata mimba. Muviri unotanga kudzidza kugadzira mukaka kuitira pachazozvagwa mwana.  Hapana chinotyisa.

Kana usina mimba zvinbvunze kuti uri kushandisa mapiritsi ekudzivirira mimba here. Kana uchimashandisa zvoreva kuti unokwanisa kunge muviri wako uchipota uchifunga kuti une mimba. Pane CONDITION inohi  GALACTORRHOEA inoitika kana ma HORMONE ako asina kukwanirana.

Kana usina mimba uye usiri pamapiritsi, funga maitire emurume wako. Kana ari munhu anofarira kumwa mazamu pamunotamba mese pakuvatana uye achitora nguva achimwa mazamu, zvinoita kuti muviri wako utange kugadzira mukaka kusvika pakuvhinza. Vakadzi vakawanda vane varume vanofarira mazamu vanovhinza (zvikuru kana aita mimba) kupfuura vane varume vasinganyanyi kumwa mazamu. Kana waita mimba, zvikuru yokutanga dzidzsa murume wako kufanomwa mazamu kuti kana nguva yako yosvika mwana azowana mukaka nokukasika uye wakakwana.


Kana usina mimba, usiri pamapiritsi, usina murume anoda mazamu, kuvhinza kunokwanisa kukonzegwa nezvinoda kurapiwa. Kasira kunoonekwa nokuti zvimwe zvacho zvakaipa. 

Q35
Mukomana wangu ari kuda kuvata neni asi ini handidi, Manje ndotya kuti anondiramba. Ndiri mhandara. Iye akambovata noumwe musikana. Ndoita sei?

ndachinja mavara kubvisa anosvodesa 
Ko musikana waakambovata naye aripi? Saka iwe uchaendepi kana wavata naye? Usaudzwa nhema.

Mukomana anokurambira kuti waramba kuvata naye munhu asina kukodzera kuva mukomana wako saka kana akuramba tenda Mwari kuti vabvisa munhu akadai muupenyu hwako. Kubviswa humhandara chinhu chokuti iwe muridzi uzvifungire kuti zvoitwa riini kwete kufosiwa. Pane zvinhu zvaunofanira kunge wagadzirira kare.
1Kana muchidanana zvechokwadi endai kunotesitwa mese moonekwa kuti hamuna zvigwere.
2 Kubvumirana kuti munoshandisei kudzivirira mimba
3 Kuhwisisa kuti mhuri dzenyu mese dzinoziva kuti muri kudanana uye makura zvokugona kuroorana.
4 mese muri kuda kutanga kuvata mese uye munohwisisa kuti mimba inokwanisika.
5 Rongai musi wekuzoita uye kwamunoitira mugoita mune nguva yakakwana kuti mese mugozoyeuka musi uyu nezvakaitika. 
Q36
Kana mukadzi abiswa chibereko for medical reasons anongoramba achida bonde here? 
Chibereko chemukadzi chiri mudumbu rake paseri peguvhu nechepazasi zvishoma. Kuti uone mukova wechibereko unopinda muchitubu woona kaburi kadiki kakaita sebhatani diki. Ukatonona wakapatsanisa makumbo unokwanisa kupinza chigumwe muchitubu ukanobata mukova wechibereko. Zvinokwanisika kuti pakuva munhu mukuru unokwanisa kuita chigwere che CANCER pamukova wechibereko unohi CERVIX pachirungu. Chinoitiswa nezvakawanda asi chikonzero chikuru kupiwa urume nevarume muviri wako usati wakura zvakakwana. Vasikana vanotanga kuvata nevarume vari pasi pemakore 18 vanowedzera chanzi yokuita CANCER iyi. Koitazve vakadzi vanovata nevarume vanopfuura 6 vachiri vechidiki vanowedzera kuda kuitika kwechigwere ichi. Asizve unokwanisa kungoita kana murume wako achihura nevamwe vakadzi kureva kuti anopinza chombo chisina kondomu mumukadzi amboiswa nevamwe varume obva auya kumba okupa zvaabva nazvo. Saka zvangofanana nokuti dai wange uchihura iwe.
Asi urume ndihwo hunoitisa saka kunohi ukagara waziva ukashandisa Makondhomu anova anodzivirira urime kusvika pamuromo wechibereko, unokwanisa kuzvidzivirira pachigwere ichi.

Chigwere ichi chinouraya saka ukaziva kuti unacho kasira kundorapwa. Kumwe kurapwa kwacho kubviswa chibereko. Kana waudzwa kuti nani ubviswe chibereko usatya chinhu. Ingokumbira kuti vasabvisa zvifactory zvemazai nokuti zvinokupa BALANCE yema HORMONE. Mamwe acho anosimbisa mabhonzo zvikuru kana wazochembera.

Kana mukadzi achibviswa chibereko anochekwa dumbu vobvisa chibereko vovhara muromo wechitubu zvokuti kana apora anokwanisa kurhojana nomurume wake pasina dambudziko.

Kana wapora zvokukwanisa kuvata nomurume vata hako sezvawaingochiita une chibereko chako. Chitubu chinongotatamuka sekare saka chero murume anezichombo rakakura hazvinei rinongokwanamo sakare. Kuita zemo kwako kwakangofanana, kunyorova unongonyorova, bhinzi inongomira,  saka nyaya dzokuvatana hadzichinji. Chinongochinja ndechokuti hauchaendi kumwedzi uye hauchaiti mimba, Saka kuvatana kwava kwemazuva ese kana simba racho munaro.

Q37
Ko chii chinonzi runyoka?


Zvakafana nokusunga mukadzi kana murume. 
Kana tichida kutaura chokwadi hakuna chinhu chinohi Runyoka chingawanikwa pavanhu. Runyoka ivara rakangoiswa mumutauro wedu richibva pakutyisidzira vanhu kuti vasahura nevakadzi kana varume vevanhu muraini. Zvinohi kana murume wako akakuisa runyoka, murume anenge avata newe anokwanisa kufa kana kupinza chombo otadza kubudisa, kana kukura chombo kuenzana negumbo rake.

Kotiwo mukadzi akaisa runyoka pamurume wake murume akada kuhura chombo hachimiri chero zvoita sei.

Idzi inhema hadzo asi vanoripo vanhu vasingahwisisi ANATOMY and PHYSILOGY yemuviri wemunhu vanofunga kuti mishonga yechivanhu inokwanisa kuitisa masaramusi. Chokwadi ndechokuti kana vanhu vachida kuhura hakuna mushonga unovaregesa.

Asi tichiri paugino hwakadai vaporofita nen'anga vari kuita mari pazviri. Kana uchifunga kuti munhu wari kuhura naye ane mushonga shandisai kondomu. Hazviiti kuti kondhomu rinamire mukati memukadzi chombo chomurume chigonamirawo mukati mecondhomu. 
Q38
Ko murume angaita sei kana akasangana nomukadzi ari kumwedzi? 

Pamutemo wedu wechiKaranga, mukadzi kana ari kumwedzi haapinzwi chombo muchitubu. Mutemo weBhaibheri unodaro futi. Hazvikuvadzi saka hameno kuti zvakaitigwei asi zvinosemesawo hazvo saka kumirira mazuva matatu kuri nani.

Kana mukadzi ari kumwedzi murume haaregi kuita zemo. Saka zviri nani kuti mukadzi ahwisise kuti murume anofanira kubviswa zemo. Mukadzi anokwanisa kushandisa maoko kana mazamu kukwizirira chombo chomurume kusvika murume adiridzira

Q39
Ko maitire anonyanyonaka ndeapi pabonde?Ndomupa sei murume kuti anakirwe? 
Hazviiti kuti umwe munhu akuudze kuti ichi chinonaka kupfuura icho asi kungoti imi pachenyu mumba menyu zamai zvakasiyana siyana kusvika mawana chinokunakirai. Asi muchaona kuti pamwe murume anonakigwa nezvakasina nezvinonakira mukadzi wake.
 Vakazviongorora nguva refu vanoti kusiyanisa maitire ndicho chikuru nokuti kusvitswa chombo panzvimbo yachisina kujaira mukati mechitubu kunonaka. Hino iwe ukanakigwa ukadavira pakuchemerera murume anoita manyawi owedzerawo onakigwa.

Garai muchibvunzana kuti nhasi unodei? moita zvarebwa izvozvo. Iwe wabvunza kuti wopa sei murume kuti anakigwe. Mubvunze each time kuti anoda maitire api asi iwewo wombomuudza zvaunoda kuti unakigwewo.

Q40
Ko nhai mai Chibwe, vakadzi vanoitawo here zve chijaya maoko sezvinoita varume mhandara maoko?Uyu mubvunzo wakanaka chose. Vanhukadzi munyika dzese vanotanga kuziva kuti kubata bata zasi kunonaka vava nemakore kubva pa 9 zvichikwira. Vakawanda vanozotanga kuzvigutsa vava ku 15-16. Asi vamwe vanosvika kana 20 vasati vatanga. Pakuwanikwa zvinombomira kwekanguva asi kana murume asingamugutsi anotangazve kuzvigutsa upenyu hwake hwese. Vane varume vasingagoni basa vanoita kakawanda kupfuura vane vanogona. Asi vanogonekwa nevarume vavo vanongoita futi nokuti manakire acho akasiyana. Vakadzi vakambozviita 83%

Varumewo vanoita zvisinei kuti akaroora kana kuti haana. Kuzvinakidza hakunei nokuti une mukadzi/murume. Chinhu chinongoitwa nevanhu mhomho yese asi kuti kana usina wekuvata naye unowedzera kuzviita. Varume vanotanga vari vadiki kupfuura vakadzi 14
Varume vakambozviita = 95%

Kare zvaidziviswa nevakuru. Mazuvano zvakasoonekwa kuti munhu asingazviiti akaziroorana noumwe munhu zvinonetsa kuti agute kana kugutsa umwe wake. 
Q41
Ko pakutanga kuvata nomurume zvinorwadza here?


Kobviswa humhandara

Kana uri mhandara usina kumbopinzwa chombo, pachinopinda chinotatamura kanyama katetetete kari pamukova wechitubu. Katete chose zvokuti hakanetsi kubvaruka asi pakubvaruka apa unokwanisa kuhwa sewabaiwa netsono kwekanguva kadikidiki. Kugwadza kuripo asi kushoma.

Zvadaro unohwa chombo kuti chapinda mukati. Zviri nani kumboti mese mosafakanyika kusvika wagadzikana hana. Asi kana ari mukomana ange ari jaya, anobva atokudiridzira pamwepo. Hapana chinonaka. Mese menge muchityiswa nezvamuri kuita.

Kunzoti majairana monakigwa nazvo chaizvo.

Q42
Kubatwa bhinzi nomukomana ndichiri mhandara kwakaupei?Kubatwa magaro
Kubatwa mazamu
Kubatwa bhinzi

nemukomana zvakaipa here? 


Ko ati kwakaipa ndianiko? Kubatwa bhinzi kana pamberi kana mazamu nomukomanawo zvake asina kukuroora kana kudanana newe kwenguva refu uye asingazikamwi nevanhu vemhuri yako zvinotaridza kuti uri munhu asina unhu zvokuti hazviiti kuti mukomana wacho afunge kudanana newe zviri siriyasi zviya zvokuzoronga upenyu newe. Pamberi panhu panokosha. Hapasi pekungoti chero munhu ada iwe womuvhurira achiita zvaanodapo. Ukabatwa bhinzi unokwanisa kuita zemo guru wobitirigwa naro kusvika wazoti pepu mukomana atopinza chombo mukati mako akuzadza urume. Zvozodii.?

Kana uchihwa kuda kubatwa bhinzi iwe uchiri mwanana kana kuti usina murume, zvibate wega iwe muridzi uzvibvise zemo kwete kuuraya unhu hwako muraini. Vakomana vanotaurirana zvese zvavanoita nevasikana asi murume akakuroora haaudzi shamwari dzake zviitiko zvomumba make. Hwisisa ipapo. Hazviitiki zvakanaka kuita shamwari yechikomana asiri mukomana wako unopedzisira wasvika pamuedzo chete umwe musi. 
Q43
Chii chinotanga kuitwa musati mavatana?
Pane zvakawanda zvinofanira kuitwa.
1 Endai kunotesitwa muzive STATUS yenyu mese.
2 Tauriranai nyaya yokudzivirira mimba uye kuti mukadzi akaita mimba ne accident munoita sei. (Mazuvano hakuna mukadzi anoita mimba neaccident)
3 Zikamwai nevakuru vemhuri dzenyu kuti muri kudanana uye mava pachinhanho chokuvatana.
4 Zvadaro chirongai henyu kuti munovatana kupi.
5 Imbotambai mese musina kunyatsopfeka, kukisana, kusvetana minyatso, kubatana pamberi, kupurudzirana, etc. Mukadzi kusvika anyorova zvinoonekera. Murume ozopinza hake chombo moita basa.
6 Murume asadiridzira kusvika mukadzi atunda kuti mese munakigwe.

Kana une murume GINO, uchatadza kunakigwa, uku ugoita zvese chigwere nemimba ugozvara mwana ane chigwere futi, uku ugorambwa. Asi imhosva yako iyoyo nokupusa kwako. Murume wemumba chete ndiye anokupinza chombo chisina kondhomu. Kana waziva kuti wava kuhura (kuvata nomurume asina kukuroora) chitenga makondhomu akawanda ufambe nawo ari muhandbag nguva dzese.Toenderera mberi vhiki inouya. Moramba muchibvunza mibvunzo yenyu. Pano hatitauri mazita evanhu vabvunza. Tinongopindura mubvunzo chete. 


UDZAI VAMWE!!!!