Monday, 22 August 2016

Mibvunzo ne Mhinduro 6

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 5 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda

1 Kurera mwana wemurume. Mukomana wangu akamitisa umwe musikana asi haana kundiudza kusvika tachata. Zvino ava kuda kunotora mwana kuti ini ndirere. Zvinoita here kurera mwana weumwe mukadzi iye ari mupenyu.? Ini handina mwana naye.  Hazviiti zvachose. Kana achida kuona mwana wake anomuonera kwamai vemwana kusvika mwana ava nemakore 18. Hazvina kunaka kutora mwana kumubvisa pana mai vake kumupa kune umwe munhu kuti ave mai vake pasina chakaipa chaitwa namai vemwana.

Mwana anofanira kureriwa nevabereki vake mai nababa hazvinei kuti vari pamwe chete kana kuti vakaparadzana. Kana achiri mudiki anofanira kuva namai vake. Kana akura akazoda hake kuva nababa vake zvava kwaari.

Asi iwewo chihwisisa kuti murume wako ane mwana noumwe munhu. Kana munhu iyeye asinganyanyi kukunetsai, iwe gamuchira mwana paanouya kuzoona baba vake. Hwisisazve kuti uchagarofunganya pamusoro pemwana uyu zvokuti kana murume wako akaenda kundoona mwana, uchafunga kuti ari kuvata namai vemwana. Ifungwa chete.

Kana uchida murume wako gamuchira nyaya dzake mugare zvakanaka. 
2
Chii chinokonzera kuti pakusvirwa dzimwe nguva ndotunda dzimwe nguva ndotadza kutunda asi pasina chandinoona kuti murume asiyanisa. Ndenge ndichidawo kutunda asi dzimwe nguva ndinotadza. Chingava chii? 
Aaaah iwe, vanukadzi vanoita orgasm pakuvatana nguva dzese vashomanana. Vanoita pano neapo vanosvika kuma 35% yevakadzi mupasi rese. Vanoti vakaita nhasi vombokangamwa vozoitazve pava paya ndivo vakati wandei. Asi kune vanopfuura 30% vasingatombozivi kuti chinohi ORGASM chii.

Kuti kungoita pese pese kashoma. Variko have vanoti kungovhuriswa makumbo votopedzisira vaita asi vashoma. Kuti Orgasm inoitiswa nei mubvunzo unonetsa kudavira asi kungoti zvinobva mufunga mako uye kuti wakasununguka zvakadii nomurume wako, unoda kuiswa zvakadii, zemo rakawanda zvakadii, uye inguva ipi yemwedzi. Koitazve zvimwe zvatisingazivi. Zvese izvi zvinoshanda pamwe chete kukuitisa Orgasm pese paunovata nomurume wako.

Vakadzi vanojaira kuzviitisa Orgasm murume asipo, nokuzvikwizirira bhinzi, vanokasira kuita pakuiswa nomurume kana ari murume anononoka kudiridzira urume pakuvatana. Kotizve unokwanisa kuti uku murume ari kukukoira uku iwe uri kuzvikwizirira bhinzi, nguva imwe cheteyo. Zvinoita ukasire kuita.

Kune vakadzi vakawandisa vasingakwanisi kuitiswa nokupinzwa chombo chete pasina kutambiswa bhinzi, koita vakadzi vakawanda chose vanokasira kuita kana murume achisveta bhinzi.

Kana iwe uri pamusoro pemurue unokwanisa kunangisa chombo kuti chindogofa madziro ekuno kumusoro kuguvhu panova pane nzvimbo inohi G-SPOT inozvimbirira kana une zemo. Zvadaro unokwanisa kuita Orgasm nokuti kugofiwa ipapo kunonaka. Zviri nani kukwira murume pane kuti iye akukwire nokuda kwekukwanisa kunangisa chombo paunohwa kunaka.

Kupakicha makumo pamafudzi emurume muchiisana kunoita futi kuti chombo chinange pa G-SPOT apo saka unokwanisa kukasira kutunda. 
3 Kana mwana azvagwa ndinodzora sei dumbu kuti ndisaita sendinemimba?  Chokutanga ona kuti kuzasi kwakanana uye hakusi kuvhinza ropa. Kana waitwa masitichi, ona kuti kwapora usati watanga zvimwe. Zvadaro chitanga kudya zvakakodzera nokumwisa mwana.

Pazuva rimwe nerimwe, famba famba, sokuti KILOMETRE imwe chete pazuva kana zviri nyore ita mbiri.

Itazve ma SIT UP zuva nezuva.
Itazve mamwe ma EXERCISE akasiyana siyana.
Zvese dumbu nekuzasi zvinofanira kudzoka panzvimbo dzazvo pamavhiki matanhatu. Varapi vanoti musatanga kuvatana mwedzi nehafu zvisina kupera kubva musi wekuzvara, asi pamwe nguva iyi inopera usina kunatsopora saka mirira futi. Hwisisa kuti unokwanisa kuita mimba saka imboshandisai makondomu.

4 Ndibatsireiwo pakufunga. Murume wangu akauya kumba ndokutanga kuchema kusvika ndamuvunza kuti zvaita sei. Akandiudza kuti akavata na EX wake asi ari kukumbira regerero uye haachazviiti futi nokuti anondida.

Ndoitawo sei? Sei andiudza. Adii kungonyarara hake? 
Zvinoita sokuti murume wako akahura ndokuvhunduswa nazvo nokuti anokuda, ndokushaya kuti zvaitika sei. Kuzokuudza uku ange achida kuti zvibude mufungwa dzake kuita sokupakurirana dambudziko rake kuti rionekwe ritaugwe rigadziriswe.

Ndahwisisa kuti iwewo zvakuvhundusa asi hwisisa kuti ari kukuudza kuti uzive zvaari uye kuti uhwisise kuti anoziva kuti aita chinhu chakaipa. Zvinotaridza kuti anokwanisa kusazozviita futi, asi unofanira kumubatsira kuhwisisa kuti zvaitika sei kuti azive zvokuita kana CIRCUMSTANCE yacho yaitikazve.

Chokutanga fungisisa nezviitiko zvemuba menyu kuti unoda here kuregerera murume anoti akanganisa ouya kumba okuudza zvaaita usipo, okumbira regerero. hwisisa kuti aikwanisa kungonyarara iwe wosamboziva kuti ndizvo zvaaita. Isu tinokwanisa kukuudza kuti ita ichi kana icho asi iwe ndiwe unofanira kufunga wega zvokuita.

Inyaya huru yaitika chose asi funga zvokuita kuti isauraya upenyu hwako. Kuregerera munhu ahura kunonetsa uye funga kuti dai uriwe wangoerekana wahura, zvaiita here kuti uuye kumba uudze murume kuti zvaitika asi wange usingadi kuhura uye haudi kuzohura futi, aikwanisa here kukuregerera?

Nyaya ngaisvitswe kuvabereki vese vakubatsirei asi pauviri hwenyu kana wakwanisa kumuregerera taurai muhwisisane kuti zvaitiswa nei uye achazvidzivirira sei. 
5 Batsirai mnin'ina wenyu sisi. Ndinoita zemo masikati. Murume zvokuisana masikati haadi. Manheru ndizvo hazvo asi inguva yake, ini ndoda masikati.  Kana akati kamwe pavhiki masikati ndingafara nazvo. Pane zvimwe zvese tiri tese. Tongai tinzwe.  Zvinobva nokuti mune makore mangani okuerekwa. Kana murume ari pasi pemakore 45 zvinoreva kuti munhu anokwanisa kuvata newe kaviri pazuva. Saka munokwanisa kuti manheru movatana, masikati movatana futi, zvikuru paWEEKEND musingashandi kana musina vana.

Nyaya inonetsa zvokuvatana masikati ndiyoyo yevana. Zvinonetsa kuronga kuti vana vawane kokumbonotamba kuti muwane nguva yokutambawo. Asi iwewo ndoona sokuti uri kuisa murume pakaoma nokuti zvinonetsa kuti ave kumba masikati kana achishanda.

Kana asingashandi iwewo usingashandi zvinoreva kuti munokwanisa kuita sharaude. Kana achiramba unokwanisa kumukwezva nezvakawanda, sokuti unokwanisa kumuti asarudze chero chaada kuitigwa asi iwe uchamuitira masikati chete. Pane zvakawanda zvaunokwanisa kumuti awane zvaasingakwanisi kuramba nokuti zvinonakira varume vakawanda. 
6 Tava negore nehafu taroorana. Mukadzi wangu ndomuda chose asi kungoti kanyaya kadikidiki kekuti pabonde tinotanga tigodii tigodii kusvika tapedza asi hapana sound inobuda pamuromo wake. Kungoti ziii. Chiuno ndini chete. iye kungogamuchira akaoma mutezo. Pane zvandingaitawo here, kana kuti haasi kunakigwa nazvo?  Pane nyaya dzamunofanira kutaurirana kusvika mahwisisana panyaya dzenyu. Zvinokwanisika kuti :
1 Mukadzi wako haana kusununguka pabonde. Chinhu chinomunetsa kuhwa akasununguka zvokukwanisa kuchemeerera pamunoshanda basa. Kana zvirizvo iwe ndiwe unosunungura mukadzi wako. Pane zvaari kutya pauri saka tauriranai muhwisisane. Iwe tungamira pakutaurirana.

2 Mukadzi wako haanakigwi pakuisana kwenyu zvoreva kuti hamusi kuisana zvaanofarira kana kuti iye munhu asina hanya nokuisana nomurume wake. Kune vanhu (varume/vakadzi) vasingatohwisisi kuti chinonaka pakuisana chii.

3 Anokwanisa kunge achitofarira chose kuisana asi asingatozivi kuti pane zviwe zvaanofanira kunge achiita. Kazhinji kuchemerera kunongoitika kwega zvisiri zvokuti munhu anofunga kuti dai ndachemerera.

Tauriranai kusvika mahwisisana kuti nyaya chaiyo iri papi. asi tanga nokumusunungura pakutaura kuti pasava nezvaanotya kutaura pamberi pemurume wake. Vamwe venyu imi varume munoda zvokuti mukadzi akukudzei sezvaanoita baba vake, kureva kuti anozosvoda kuita zvimwe zviitwa pamberi pako. 
7 Ndine mudzimai wangu
wandinodisisa. She is 8 months pregnant. Pese pandinomubata kuti tiite bonde paye paanenge ave mugiya kunengo yake
kunobuda zvinhu zvichena zvinenge mukaka Inini chandirikuda kunyanya kuziva Ndechekuti zvirinormal here izvi
Kana munhukadzi ane mima, anokwanisa kubudisa ma DISCHARGE akasiyana nezvaanoita asina mimba. Hapana chakaipa uye Hapana chinokonesa kuti muvatane. Kuvatana une mimba kunokonzeresa kuti kuzvara kuite nyore zvichibva nokuti nyamima anoguta here pakuiswa nomurume. Torai nguva muchiisana uye murume ngaanatse kusiya urume mukati memukadzi. Urume hune ma CHEMICAL anobatsira pakuzvara.

Asi hwisisai kuti Orgasm yemukadzi inokwanisa kutanga kuzvara kwake mwana kana kuzvara kwava pedo.

Hapana chekutya. Isanai makasununguka asi kungoti mochenjerera kuti kana DISCHARGE ichipa hwema hwakaipa zvoreva kuti ane infection saka mokasira kundorapwa. Kana pasina hwema hwakaipa hapana chakaipa. Isanai henyu murudo. Moshandisawo maitire asinganetsi mukadzi, sokuti avate nedivi murume opinza nekumashure, kana kuti mukadzi ofongora. 
8
Ini nomukadzi vangu  tichangobva kuwana chikomborero chamwari chemwana. Nyaya  yaita ndeyekuti mukadzi wangu anoti mazamu ake  handichafanire kuabata nekuti mwana arikuyamwa nekuti  zvonoita kuti mwana arware.

Ndisingazive kuti ichokwadi here  kuti mwana anorwara. Zvimwe zvese kuita tinoita asi nyaya  iyo ndoyadzisikuziva.
Kana mwana achangozvagwa anenge asina RESISTANCE yezvigwere zvepanyika zvevanhu saka anokwanisa kubata zvigwere zvakati wandei. Zvikuru zvacho zvinobva kune vamwe vanhu zvikuru vemhuri. Anowana RESISTANCE yokutanga kubva kumukaka wamai wezamu, ndoosaka muchikurudzigwa kumwisa mwana zamu. Mukaka webhodhoro hauna zvakawanda zvine mukaka wezmu.

Mwana anomwiswa zamu kakawanda pazuva asi mcho kuda kamwe kana kaviri pazuva, saka zviri nani kuti vanhu vakawanda vasabata bata mazamu amai vemwana. Murume ngaamborega kubatabata mazamu emukadzi kusvika mwana ati kurei, asi kana murume akatanga ageza maoko nesipo, hapana chakaipa. Varume vakawanda havagezi nesipo vasati vauye kuzovata.

Saka mukadzi wako ahaasi kukuudza nhema asi kuti ari kungoti muwedzere utsanana pazvokudya zvemwana apa. Mwana anokwanisa kurwara neutachiona hwabva pamaoko ababa. Asizve anokwanisa kusarwara. Zvinongobva nokuti baba vange vachiitei vasati vabata mazamu. Vanhurume zvokukwenyakwenya vanozvida saka utachiona hunenge huripo pamaoko.

wedzera kugeza nesipo chete kuti zvifambe.

9 Pabonde nomurume ndinohwa kuda kuita weti asi ndikaenda kutoireti hapana chinobuda. Zvinoitika zvikuru kana ndiri pamusoro pemurume. Chingava chii?  Kune vakadzi vakati wandei vanodaro, iri ngari yokuti BLADDER inobata weti iri pedo pedo nemadziro echituu zvokuti inogofewa paunogofewa nechombo chomurume mukati mako. Kana uri pamusoro pemurume chomo chinonanga kumadziro akatarisana nokune BLADDER zvoreva kuti unonatsogofewa ikoko wohwa kuda kuweta cheto muBLADDER musina weti.

Kotozve madziro ekuno mberi kwakanangana nebhinzi ndiko kune nzvimbo inohi G-SPOT inoti ikagofewa inonaka kupfuura dzimwe dzese uye kugofewa kwayo kunokwanisa kuti munhu kadzi anakigwe kusvika pakubudisa mvura isiri weti. Saka pamwe unenge uchitosvitswa pedo nokubudisa mvura iyi. Imbozama kuwedzera kukoirana nomurume paunohwa wava kuda kuweta pacho uone kuti zvinogumirepi. Unokwanisa kunakigwa chose. 
10 Ndezvipi zvinonzi "utsanana pabonde" ?  Gezai mese musati mandovata. Mutemo wechivanhu unoti isira murume mvura yokugeza iwe ugezevo kuti mundosangana makagezerana. Zvinoitigwa kuti mukwanise kuita zvese zvamunoda kuita pasina anofungira umwe kuti ane svina.

Pakuisana fanogadzirira tawero rokuzoti mapedza wopukuta murume chombo wobva wazvipukutawo kana kungoisa tawero pakati pemakumbo kuti urume hunovhinza huvhinzire patawero. Kana murume wako ane utano hwakanaka anokupa urume hwakati wandei musi umwe noumwe. Humwe hwacho hunovhinza mapedza, zvichiitiswa nokudzoka kwechituu panovhomogwa chombo. Madziro acho anosangana osvina urume hushoma hwobuda. Uzhinji hunosaramo hwogara kwemazuva anosvika matatu huri upenyu zvokukwanisa kukuitisa mimba.

Kana wapedza kuvhinza bvisa tawero riya kuitira kuti murume akamira chomo iwe uvete akwanise kukuinzazve chombo pasina chakadzivirira. Unokwanisa kuiswa kusvika murume atundazve urume uri kuhope. Chinhu chokuti mukadzi wese ane murume anoita pamwe asingamuki, pamwe achiita seanorota izvo ari kutoiswa. Varumewo vanokwanisa kupinza mukadzi, kukoira mukadzi nokusvika pakutunda vasina kupepuka. Ingari yokuti majaira kuvata mese.

Mangwana unokwanisa kumuka wakapupira urume hwakaoma muzvidya. Hapana chakaipa. Kana murume achida kukukwirazve mangwanani iwawo vhura akwire. Mapedza pukuta muchibva matanga mabasa enyu. Utsanana kungogeza musati matanga chete. 
11
Ndakaroorwa August 2015. Ipapo murume ange asinganatsi kuda kuvata neni. Aingoti kamwe kana kaviri pavhiki. Ndakazama zvese ndikatadza kusvika ndanoudza tete vake muna December 2015. Takatongeswa natete. Kubva ipapo zvava kutondinetsa. Handirare. Zvenge zveshavi. Anoda kaviri kana katatu pazuva. Ndinoda chose kusvirwa asi zvawandisa. Pane zvandingamufidha here kuti ndiwane hope? Ane makore 25 in ndine 22.
Nyaya yako iyi ndeyokudadira vamwe vasingawani zvauri kuwana. Uri kungoBHOSITA hako nazvo. Shuwa here kuti ungatokomburena kuti murume wako ari kugonesa basa?

Hwisisa kuti muviri wemunhu unoita zemo zvichiva pakujaidzwa kwake kwake kuti anofanira kuita zeme kangani pavhiki. Ukajairakugaronzi ita zemo, muviri wako unosvika pakungoteverawo izvozvo. Vanoziva vanoti Kuisana kunozvara kuisana.

Murume wako aratidza kuti mutemo uyu unoshanda. Iwe kumufoya kwako nokuda kuiswa kwakonzera kuti iye awedzerewo kuda kuisa saka atokupfuura. Hino iwe woita sebenzi woda kuramira murume. Uchaona kuti pakapera makore manomwe muchipengesana saizvozvi, munotanga kuderedza pavhiki, saka dai ndirini iwe ndaitokurudzira murume kutsividza zvichaitika mati kurei.

Kana wakaneta, vata nedumbu, woisa piro pasi pechiuno. murume oita ega basa ari kumusana kwako. Iwe kungochemachema hako pasina zvinonetesa zvaunoita. Ukashinya chombo murume anokasira kupedza. Wozozviona womutswa mambovata. Chinonetsa ipapo chii?

unokwanisazve kutoiswa kupedza uri kuhope. Kungoudza murume kuti akapepuka akati twii, achida kuita chirango, ngaakutendeudze apinze aite zvaanoda. Iwewo ukavata une funwa yokuti uchaiswa usiku, unongoiswa wotozoziva mangwana kuti wakaiswa madeko.

Asi hwisisa kuti kuvhinza kweurume kana murume akusiira hwakawana kunokwanisa kukumutsa nokuti kunosekenyedza. Siya tawero pedo kuti ukapepuka madomhwe eurume achierera ukwanisa kupukuta. Asi Kana murume ambobudisa hwakawanda pakunovata haazowanzizve pakati peusiku. Kuti murume abude hwakawanda panononovata, paanotanga kukudiridzira, purudzira pakati pemagaro ake, kana kupuresa pakati pemabhora neburi rake rekumashure. Vamwe vanoti pinza chigumwe kuburi rake. Anobuda hwese hwaanahwo.  Movata hope chaidzo mese mozozviona mangwanani.

Hwisisa kuti kune varume vanovhunduswa nokupinzwa chigumwe kumashure saka tanga wajaidza murume kumubatabata ipapo pamunenge muchitamba une chombo mumaoko uchipota uchipurudzira mabhora ake uchipfuurira uchinopurudzira kuburi.

Usarambira murume kana kumuderedza zemo kana kumuudza kuti ari kuwanzisa. Wana maitire anoita zvisakunetesa chete. 
12 COKE yakabhoiliwa inobvisa sei nhumbu?  Coke yakabhoiliwa ukaidonhedza pama SUGAR CUBES ukaisiya pedo nepanotambira mapete, uchaona kuti mapete anofa oita mashoma mumba. Zvinokurudzigwa izvi nokuti mapete anosemesa. Handifungi kuti chero ukamva mabhodhoro gumi eCOKE iyi mimba inobva. Zviri nani kuti kana usingadi mima uye usingadi zvigwere, ushandise makondomu. Hatikurambidzi kurhojewa nokuti tatoona kuti kukurambidza kutambisa nguva asi kungoti shandisa makondhomu chete murume asakusiira urume mukati nokuti uchabata zvigwere zvese zvaanazvo ugoitazve mimba. Ndiko kupusa ikoko. 
13 Pane pandoda kubvunza pandombo sangana napo mumagwaro andowerenga. Zvanzi murume anogonawo kuita ma Pelvic exercise kusimbisa sex organ yake zvozobatsira  kuti anonokere mukadzi wake uye to become multi orgasm man. 1 handisikuziwa kuti tinoita sei PELVIC EXERCISE acho uye ichokwadi here oro kungotambisirana nguwa. Ndinoda chose kunonokera mukadzi wangu ndibatsireiwo nechokwadi. Ndinotenda nemhinduro dzenyu uye dzinofundisa
Zvinohi ma EXERCISE awa anobatsira varume pane zvakati wandei zvinoti:

1 Kuwedzera kugona basa pakuvata nomukadzi. Pane nyaya apa yokuti kana murume achikasirira mukadzi, zvinoitiswa nokusajaira kudziya kwemuviri wemukadzi uye kusajaira kukwizwiwa chombo. Chimwe chezvinobatsira ndechokuwana nguva yamunopinda mese moita nyaya henyu makapindana kudaro pasina anokoira umwe, kuti murume ajaire kudziya kwemukati memukadzi, zvisingamuitisi kuti adiridzire. Kana uchigaroita ma EXERCISE awa unokwanisa kufakanyisa chomo chiri mukati memukadzi asi zvichingoitiswa nemasuru yechiuno chete pasina kukoira. Zvinonake kumukadzi saka anorama achieredza kudziya kuya kuripo murume achijairawo.

Kozotizve mukadzi ngaajaire kubata nokupurudzira chombo chomurumekuti ajaire kukwizwa kwacho. Ndizvo paanotanga kukoirana nomukadzi haakasiri kudiridzira. Mukadzi kana achibata nokupurudzira chombo apote achimboshinya nemaoko achimbochikoira nemaoko. Kuzora mafuta evhasirina zvinonyorovesa gana remaoko nerechombo kuti zviite nani. Pakudaro taura nomurume nyaya dzisinei nokuisana kuti adzidze kubvisa fungwa pakutunda. Unokwanisazve kupota uchitsunyirira murume pamagaro kana musana kuti kugwadzirira kuya kutore fungwa kubva pane zviri kuitwa chombo kuti anonoke kuuda urume.

2 Kunonoka kutanga kuzviwetera pakuchembera

3 Kugona kubata ura kuti usazviitira svina

4 Kuti kana wonoweta uwete witi yese ugosanyorovesa UNDERWEAR.


Saka zvinobatsira varume zvokuti munofanira kuramba muchizviita. 

14 Ndakamboverenga pamaiti murume nemukadzi vataridzane pamberi pavo. Mukadzi wangu haadi kuti ndione pake. Asi kwaDoctor na Gynecologist anoenda achinobvisiswa bhurugwa vachiona. Ini murume wake anoramba. Ndodawo kuona kuti pakadii.   Handihwisisi nyaya yako iyi? Unoda here kuti mukadzi wako abvise bhurugwa kuti uongorore chete chete, kana kuti uri kuti hauna kumboongorora mamirire ezvinhu zvake?

Zvinoreva kuti pese pamakatanga kuva mese hamuvatani here kana kuti munongovatana murima semakozho. Kana muchivatana, ungatadzawo kuti mukadzi afongore iwe uri kumashure here. Kana akafongora ungatadza kuona kuti zvinhu zvimire sei here. Iye musoro mupiro maoko mberi, chiono chakasimudzwa chakatarisa murume, Makumbo rimwe uku rimwe uko, chitubu chakanyenama chichionekwa chese chakamirira kushandiswa. Ungatadza kungoongorora nokuzvirova dundundu kuti zvese zvauri kuona ndazvako here?

Ko kana wamupakicha makumo pamafudzi ako, ukaisa rimwe gumo rake pasi ungatadza kuona kuti pamberi pake pakadii here?

Ko paunomunon'ona pamberi nokumupurudzira bhinzi, haumbotarisiwo here kuti pakadii?

Chauri kuda kuti akutaridzepo chii chausina kumboona. Chiita vhiki mbiri uchingoti afongore mangwanani kwachena uchiona hako zvauri kuda kuona zvacho. Vanhu vakuru ngatisaita sepwere. Hakuna mukadzi wemumba anoti ambokubvisira bhurugwa ukurambidza kudongorera zvaanazvo. 
15 Ndinodanana nomukomana ane makore 23 ini ndine makore 19. Toda kuchata muna October 2016. Ndokumbirawo kuziva kuti kuvhurwa kunorwadza zvokusvika pakadii?

Zvinoita here kuvhurwa nemurume ane condom?

Ndichiri mhandara. 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50Anondida nomoyo wose here kana kuti achandihurira?

Paita nyaya pano inoonekwa kuti kune vakawanda vari panya dzakadai. Munhu wobva afunganya pazviri nokusahwisisa kuti zviri kubvepi. Chitererai muhwe musoro wenyaya.

"Ndakadanana na Eliza wangu kwemakore akati uye tinoda kuroorana. Musikana akamboita ‎mimba nemumwe mukomana mwana akashaya, vakarambana. Ini pachezvangu, ndakambo danana nevamwe vasikana whilst ndiri kudanana naye pamwe chete ndikamuudza uye ndakazviregera ndaona kuti hazvibatsiri. Iye haana kundiramba.

Ini mubvunzo wangu is kuti pese apa kubvumwa kwangu nemusikana uyu kunoreva here kuti nayewo futi akandi hurirawo here kana kuti anondida nemoyo wake wese."

_________________________________________________________________________________

Kuti uzive kuti munhu waunodanana naye anokuda nomoyo wose here kana kuti ari kukunyebera inyaya isingakwanisiki kuti umwe munhu akuududzire asi kuti iwe pachako unofanira kuziva wega kuti anokuda here kana kuti kwete, zvichibva pazviito zvake uye kutaurirana kwenyu kuti unoterera here uchimhwisisa.  Asi chikuru pazviri ndechokuti usabvuma kuroorana nomunhu wausinganatsi kuziva kuti anokuda here kana kwete. Mufungwa mako tanga wanatsobvuma kuti anokuda. 

Kudanana nomumwe munhu chinhu chaunozvisarudzira wega iwewe, iyewo achizvizvisarudzira. Kuva faithful kune umwe munhu chinhu chaunozvisarudzira futi iyewo achizvisarudzira. Kuhurirana hakuitiki kwega. umwe noumwe anohura anozviitisa kuhura. Anokwanisazve kurega kuhura asi ngatisakangamwa kuti 

" Kana munhu akambohura, zviri nyore kwaari kuti ahure upenyu hwake hwese. Vashomanana vanhu vanoti akambohura ozoregera zvachose. Kuhura kunoitiswa nezvinhu zvakati wandei asi chikuru chazvo kushaya RESPECT pamunhunhu waunodanana naye uye SELF-RESPECT. Uchaonazve kuti munhu anohura munhu anotora ma RISK akawanda paupenyu sake kazhinji haashandisi makondomu pahurekadzi/hurerume rake.  Zvadaro anouya kumba ovata nowemumba pasina kana hanya nezvigwere. Saka iwe unofanira kuhwisisa kuti wako munhu akaita sei uye iwe uri munhu akaita sei. Maonere aunoita upenyu hwako ndiwo maonere aunoita upenyu hwavamwe."

Asi kana mese mukahwisisana zvepamusoro uye kunatsotaurirana (COMMUNICATION) uchaona kuti kuudzana zvamnoda kunoita nyore uye kuhurirana kunoita kushoma kana kutopera zvachose. Vanhukadzi zvinovahurisa zvishoma pane zvinohurisa varume saka uchiona kuti vakadzi vakawanda vari FAITHFUL kuvarume vavo. 

Iwe semurume sunungura mukadzi wako pakutaura akwanise kutaura zvese zvaanoda uye anatse kuguta pakuvatana kwenyu. Azive kuti unofarira chose chose kuvata naye uye kumugutsa. Hazvinetsi kugutsa munhukadzi. 
1 Ratidza kuti unofarira muviri wake uye kumutarisa kunokuitisa zemo. 
2 Pakuvata naye onawo kuti anoita ORGASM zvinova zvinoitiswa nokumunonokera. Koiranai nguva refu chose kusvika aguta. hwisisa kuti zemo romukadzi rinotora nguva kuti ritange, rigotorazve nguva kuti ripere. Anofanira kupiwa nguva refu pakubviswa zemo. Ngatihwisise kuti kuisana kunoratidza zvakawanda uye maitire edu anoratidza kuti rudo guripo here kana kuti ndezvemurairo chete. Zvaunotaura iwe murume pakuisana kwenyu zvinoreva zvakawanda. Ukangoti zii zvoratidzawo kuti uri kungoita chirango asi moyo wako hausi pamunhu wauri kuisa uyu. uchaona kuti anononoka kusununguka pazviri. 
3 Garoda kuvatana naye kwete kumirira kuti iye ataridze kuda. Ngaahwisise kuti ukamutarisa unofunga kumuvata wobva watoda kumuvata, uye kuti hazvisirizvo kana uchitarisa vamwe. 
4 Dzidza kusarhafura mukadzi asi kumukurudzira pane zvese zvaanoita
5 Dzidzisa mukadzi kutaura zvekuvatana akasununguka achikuudza zvinonaka nezvisinganaki.
6 Dzidzsa mukadzi wako kusiyanisa maitire enyu mumba menyu uye kufarira kuti atambise chombo iwewo uchijaira kutambisa pamberi pake nomuviri wake wese. 
7 Usamhura vanhu vemhuri yako aripo achizvihwa
8 Usamhura vanhu vemhuri yake aripo achizvihwa.
9 Musatukana panyaya dzemari mumba. Rongai mese chero mari iri shoma tamburai mese mudzidze kuronga mese. 
10 Dzidzai kugaromundikurana muchimboita nguva muchitaridzana rudo
11 Tangai upenyu hwenyu pmwe chete nokudzidzisana rudo chete chete pazviito nepakutaura. Iwe murume ndiwe mukuru mumba, usarega mukadzi achijaira kupopota kana kuita ma MOODS mumba.  Gadzirisa nyaya yese inokutsamwisa iwe kana kutsamwisa mukadzi wako. Kana zvangogadzirika pasina kupopota, pedzai nyaya nokumbundikira mukadzi wako, kumutenda nokuhwisisa kwake uye kumuudza kuti unomuda nokuti... (womupa REASON yacho) 
12 Kurudzira mukadzi kutaura zvine musoro uye kuhwisisa kuti zvine musoro. Iwewo chirega kuita zvubenzi.
13 Wanai nguva yokutamba sepwere pasina kungomirira nguva yokuisana. Wanaiwo nguva yokutamba mese. hwisisa kuti munhu wese anofarira kutamba. 
14 Batsira mukadzi wako mumabasa emumba kuti asaneta zvokuzoshaya simba kana monovata. Usatora mukadzi semunhu asina maturo. 
15 garounza zvinhu zvaunopa mukadzi zvisinei navamwe vanhu asi zvinoratidza kuti wange uchimufunga paange asipo
16 Mafoni atinawo awa mazuvano, garotumira mukadzi zvinonakidza kuverenga uye zvichiratidza rudo. 

17 Ratidza mukadzi kuti unovimba naye pazviito zvake uye iwewo uri munhu akavimbika pazviito. 
18 Kana wamukanganisira, chero chiri chinhu chidiki sei, hwikwa uchikumbira regerero, Uchaona kuti iyewo anotevedzera izvozvo mogara zvakanaka. 

Zvaita sokuti nyaya dzese pamusha ndedzekuvatana chate. Bodo handizvo asi kuti pamunotanga musha wenyu, kuwanza kuvatana, zvikuru kuvanhu vane HISTORY semi, kunoita kuti fungwa iite FOCUS pauviri hwenyu kuti muwedzere kufunga zvakafanana zvinoenderana nokuvaka musha wenyu. Munhukadzi haanetsi kupa murume wake rudo. Imi varume ndimi munotonetsa nokuti munofunga kuti rudo kuvhurigwa makumbo. Zvomoyo zvinokunetsai. Saka ukamujaidza kuvhura makumbo uchakasira kufunga kuti anokuda. Iyewo achakasira kufunga kuti unomuda.

Mukadzi akahwisisa kuti hapana THREAT pamusha wake anosununguka oisa FOCUS yese pamurume wake. Tese vanhukadzi tinofarira kuriritira uye kuzvipa kuvarume vedu. Fungwa dzese dzokuhura kazhinji dzinobva pakusanatsohwa kuti pano midzi yakadzika zvinova zvinokonzegwa nevarume vasina hanya. 

Usashushikana nenyaya yako iyo. Iwe ndiwe une KEY yokuti inake kana kuipa musati maroorana. Bvuma kuti anokuda nomoyo wake wese. 

 Usazoti hapana akakuudza.

WEDZERAI VANOWEDZERA TIBATSIRANE NOKUTI NYAYA ITI IRI KUVAZHINJI 

Sunday, 26 June 2016

Hazvanzi kadzi inohura ichikupa mari

Toti uri munhurume asi une hazvanzi yaunoziva kuti inohura nevarume vane mari, iyewo opota achikupa mari kana usingashandi, kana kuti kukukweretesa mari paunenge washupika. Hazvanzi iyi haina murume wemuma. Munhu akangozvimiririrawo hake, anohwisisa kuti mari inowanikwa sei kubva kuvarume vanayo, zvisinei kuti varume ava vane vakadzi here kana kwete.

Zvinoita here kuti ugamuchire mari yakadai uchiziva kwayabva? Ko umwe wevarume vaanohura navo akasangana newe akakupa mari yakati wandei unoramba here kuigamuchira?

Zvine basa here kuti hazvanzi iyi muduku pauri kana kuti mukuru pauri iwe kuti ude kana kuramba kugamuchira mari yaanokupa uchiziva kwayabva. Ko kukutengerawo mudziyo yakaita se motokari kana Tarakita yokurimisa, kana rhori yokuitisa maraicha kubva kune dzimwe nyika?

Nyaya yava munyika yedu ndeyokuti mhuri imwe neimwe ine vana vayo vakawanda vanoita basa rechihure zvinotozikamwa kuti ndiro basa ravo. Unoona munhu ane imba yakanaka chose yaanogara, yakavakwa nemari yokuhura.

Taurai tihwe vanhurume?

Tuesday, 21 June 2016

Chikomba chamai nehure rababa

Mubvunzo uri pano ndewekuti zvinoita here kuti mwana abva zera arove kana kudzinga chikomba chamai? Chikomba chamai zvoreva murume ari kuhura namai vako ivo mai vako vasina kurambana nababa vako. Kana mai nababa vakatorambana hazvigoni kuti mai vahi vane chikomba nokuti mai ipapo munhu asina murume. Chikomba munhu wechihure. Kana baba vakashaika, mai vari chirikadzi, hazviiti kuti mai vahi vane chikomba nokuti mai munhu asina murume.

Chikomba murume ari kuhura namai kureva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo wechivanhu. Hazvinei kuti murume uyu ane mukadziwo here kana kuti ijaya anongohi chikomba chete.

Saka ngatichitarisa mitemo yakawanda inopindira panyaya iyi tigoongororazve kuti chii chinobvumigwa kuitwa pazviri, uye kuti ndiani anobvumira uyezve kuti ndiani anobvumidzwa.

Mai munhu akaremekedzwa chose chose munyika dzakawanda zvokuti hakuna nyika yandinoziva inobvumira mumnhu kurova mai. Chero nyika dzechiArabhu idzo dzine mitemo inobvumidza vanhu kuuraya hama dzavo. handina kumbohwa nyika inobvumidza munhu kurova mai. So apa totanga nokubvunza kuti ko kana mai vakandisvodesa nokuhura kwavo ndinofanira kuita sei? Chokutanga ndechokuti uhure hwamai hunoera. Hautaugwi nomwana wavakazvara mai ava. Hazvinei kuti akura zvakadii. Kutaura chihure chamai kana kupumha mai chihure kutsveruka. Hazvibvumidzwi pachivanhu pedu.

Asi tichiripo apa ngatitaure chokwadi chokuti Mai vanokwanisa kuva munhu asina kukuzvara asi achongohi mai. Sokuti Mainini kana maiguru vakamwa pazamu rimwe chete namai kana kuti vana vehazvanzi dzamai. Vese ava ndivana mai asi vanoonekwa vakasiyana pa chivanhu. Munhu anohi mai asi achibvumidzwa kupumhiwa chihure kana anatsoonekwa achihura ndiMainini kureva mukadzi wababa wechipiri kana kuti wechitatu. vaya vanohi pa Chirungu STEP MOTHER. Hauna ukama naya kuzhe kwekuti munhu akazowanikwa nababa vako pabarika. STEP Mother techirungu inosanganisawo mukadzi akawanikwa nababa vako mai vashaika.

Wese zvake anohi STEP Mother anokwanisa kupumhiwa chihure nomwanakomana wemurume wake ariye mwanakomana mukuru. Vaduku ava havabvumidzwi. Iye mukuru uyu anobvumidzwazve kugara nhaka yababa vake pamukadzi wechipiri kana wechitatu. Ndizvo achibvumidzwa kupumha mainini ava chihure.

Mukadzi wese anohi Maiguru (mukoma wamai, kwete mukadzi wemukoma) haabvumidzwi kupumhiwa chikure nomwana anomuti maiguru.

Zvokuita nechikomba chamai:
Pamutemo wedu wechivanhu, Hazviiti kupumha mai chihure saka zvotoreva kuti haukwanisi kuwana zvokuita nechikomba chamai chero ukachiziva.
 • Haukwanisi kubvunza mai kuti ko uyu ndiani?
 • Haukwanisi kutukana nechikomba chamai
 • Haukwanisi kuudza baba vako kuti waona mai vane chikomba
 • Haukwanisi kuudza hama dzimwe kuti mai vako vane chikomba.
 • Haukwanisi kuvunza chikomba chacho kuti chiri kuitei namai vako.
 • Hapana zvaunobvumidzwa kuita panyaya iyi pamutemo wedu wechivanhu. Unongosiyawo zvakadaro kusvika baba vako vabata sick kubva kuna mai iwe wagara uchitoziva hako kuti mai vari kuhura.

Pamazuvano tinoona kakawanda kuti murume nomukadzi vanogara kunyika dzakasiyana zvinoreva kuti nyaya dzechihure dzinowanda pakati pavo. Vana vanowanzoti vakagara nababa vobva vonogara namai.  Zvinoitika chose kuti mwana anosvika pakuhwisisa kuti murume anogarovhakasha pamba chikomba chamai. Chero akatohwa mai vake vachichemererana nechikomba ichi usiku, hapana chaanokwanisa kuita. Kungovharawo zheve wobatwa nehope wosiya vaviri ava vachiisana mubedroom yavo. Hazvinei newe.
Ukazoti wava nababa ukada kuvatsanangurira kuti waigarohwa mai vachichemererana nechikomba, ivo baba vako vanokwanisa kukutsiura pamataurire aunoita nyaya dzamai vako. Inyaya you kutodzidza kunyarara zvachose.

Kune vanakomana vaya vabva zera zvokuti anenge ava kuzviona somurume mukuru, sokuti ava nemakore anopfuura 25 mai vane makore ekuma 30 chakuti. Wobata chokwadi chaicho kuti mai vari kuhura nanhingi. Iye nhingi wacho achigaroita chivindhi chokusvika pamba achitombopindawo mumba inovata mai. Zvinokwanisika kuti mwana anohwa hasha pakuti mai vari kuiswa nomunhu asiri baba vake, ivo baba vasingazivi kuti ndizvo zviri kuitika. Hasha idzi ndidzo hadzo asi mai havarangwi saka haakwanisi kupopotera mai. Kunosvika pakuti ade kunopopotera chikomba chiya asi hazviiti kutukana nechikomba iugosatuka mai pamwepo. Hino mai havatukwi. Saka inyaya isingaendi mberi.

Kune vana vaya vakakurira mukombhoni vakatsveruka zvokuti unomuone achidzinganisana nechikomba chamai. Achipopota zvinoudza vatereri kuti  nyakutiza uyu avata namai vake. Anofumugwa ipapo ndimai kwete chikomba. Pamutemo wedu wechivanhu, munukadzi ndiye ane KII yokuti anoiswa nani uye nguvai. Kazvinji mumba mukadzi ndiye anonyima kana kupa murume wake. Varume kana mukadzi akamubvisira bhurugwa haanetseki nazvo, zvokutoti chero asingadi mukadzi wake anongokwanisa kisana naye zvakadaro.  Kashoma kuona murume anonyima mukadzi wake mumba. Nyaya inenge yatoipa chose. 

Ndoosaka zvichinzi kana mukadzi achihura ndiye anoda kuhuriwa naye, kwete kuti pane chiri kuitwa nechikomba chinoshamisira. Bodo. Mukadzi ndiye anoda zvokuhuriwa naye. Hino kana vari mai vako vadaro hwisisa kuti ndivo vanotoda zvokuhuriwa navo nechikomba ichi. Dai vabatwa chibharo dai vaenda kumapurisa, uyezve chibharo hachingabatwi zuva nezuva mubedroom yamai vako.  Hazviiti.

Saka pane chimwe chingaitwa here?
Kana uri mwana ukahwisisa chose kuti mai vari kuhurira baba, unokwanisa kundobvunza munhu ava munhu mukuru wemhuri, sokuti mbuya kana sekuru. Iwe hapana zvaunikwanisa kuita pazviri asi pane vamwe vanokwanisa kuita. Mbuya kana sekuru havakwanisi kutongesa muroora murume wake asingazivi. Cero ari kune imwe nyika, vanotanga vamufonera vomuudza kuti kwaita nyaya yokuti. Hino vakawanda havafariri kuudza mwana wavo nenyaya dzokuhura kwemukadzi wake nokuti kwaari uko anokwanisa kuva ari ega achishandira mhuri zvinopedza simba Kupiwa nyuzi dzokuti mukadzi ari kuhura kumusha zvinopurtsa musoro. Vabereki vanozviziva saka pamwe vanomirira kusvika auya kumusha.

Kana achigarapo asi achiti akaenda kwaaenda mukadzi osara achihura vabereki vanokwanisa kumuudza kuti azvitarisire ega aone zviri kuitika. Mwana haakwanisi kuudza baba pakuhura kwamai.
Saka nyaya iyi tonoipedza tichiti Kuhura kwamai chinhu chinoera kuchitara kana kuita nyaya pachiri noumwe munhu. Kana wazviona vichiitika siyana nazvo. Mai vako haasi mwana wako wekuti unomuraira.

Zvese izvi zvakangofananawo nokuhura kwababa. Hazviiti kuti unotukana ne hure rababa Asi mwanakomana mukuru aibvumigwa kugara nhaka yababa pamukadzi wechipiri kana wechitatu. Baba vakashaika vakasiya mukadzi achiri wechidiki ane mwana kana vana Mukomana mukuru wemhuri aibvumidzwa kuti mainini chipindai mumba tibatsirane kurera vanunguna vangu. Ofugura mainin vaya otoisana navo paimboiswa nababa vake.  Mazuvano chinhu chinosvodesa kuhi munhu akavata numusikana anovata nababa vake. Asi kare zvaikwanisika kana baba vashaika vasiya mukadzi ane vana vavo.

Hakuna mwana anobvumidzwa kupumha baba chihure kana kudzinga hure rababa mumba, kana kuonekwa uchipopotedzana nehure rababa muraini. Bodo.

Munhu anovata namai vako kusvika pakuvachemereresa nokuva pa hurume munhu ane STATUS yababa vako, zvichibva parukudzo gunopiwa mai. Munhu uyu kana baba vako vakashaika anokwanisa kuroora mai vako obva atori munhu waunomuka mangwanani uchibvunza kuti "Mamuka sei baba? " Iye achitopindurawo kuti "Ndamuka mwanangu wamukawo sei?" Kana akaita mwana namai vako iwe ndiwe unotohi MUBVANDIRIPO mwana wemvana yemurume uyu. Hwisisa apa. Kana mwana iyeye ari musikana, pakuwanikwa kwake unobvumigwa kuvapo asi hautauri roora rake nokuti mitupo yenyu yakasiyana.

Hwisisazve kuti iwe haufi wakaziva kuti baba vako ndiyani mai vako vasina kukuudza chokwadi. Vanamai ndivo vanoziva kuti baba vemwana uyu nouyu ndevapi. Iwe unongotevedzera zvawaudzwa izvozvo. Kune vana vakawandisa vanokura nokuzoitawo vana vavo vareriwa nomurume wavanoti baba asi asiri baba pavari. Murume uyu zvese nevana vasingatozivi kuti pane nyaya yakaitika.

Hwisisai kukosha kwamai pamhuri dzenyu. Mai havapumhiwi chihure chero zvodii. 

Vanowedzera wedzerai. 


Udzai vamwe.!!!!!!!!!!Saturday, 7 May 2016

Tsika yokumwira mukadzi Mushonga

Ndatumigwa mwadhi dzasvika nhatu nevakadzi vane varume vane tsika yokuti nguva nenguva anomwa mushonga wekumisa chombo kwenguva refu, ipapo asina kuudza mukadzi kuti ndizvo zvaaita. Zvadaro oda kuti mukadzi avate akasvinura achimuvhurira makumbo kuzvika azoneta zvokuti vese vavate hope.

Kusvika pakunyora mwadhi yakadai mukadzi achikomburena, zvinoreva kuti pane chamugumbura pazviri. Chii chingagumbura mukadzi ane murume anoda kuvata naye nguva refu? Ko tese wani tinoda murume anodaro mazuva ese . Saka chaipa chii? Chaipa ndechokuti murume angozvifungira ega kuti nhasi anoda kumwira mukadzi mushonga. Mafungire ake ndeekuti mukadzi haanei nokuudzwa kuti nhasi gadzirira tigombotamba nguva refu. Murume uyu munhu asingahwisisi kuti kuvatana ndekwevanhu vaviri saka vanofanira kuronga vese.

Hapana chakaipa kufungawo kuti shuwa dai ndagarotora nguva pakuvatana nomukadzi wangu. Hapana chakaipa kuzama kuzvigadzirisa. Asi kana wafunga kumwira mukadzi mushonga zviri nani umuudze kuti uri kumurongera nyaya nyaya , kuti afane kugadzirirawo kunakigwa nazvo. Kuvatana ndekwevanhu vaviri saka kana pane mushonga waunoda kumwa taurira umwe wako.

Nyaya dzemishonga idzi inyaya dzinokuvadza muviri. Mishonga mizhinji yakawanda ine zvainoita zvisina kukwanirana nomuviri. Kuti chombo chimire BLOOD pressure inokwanisa kubva payange iri igokwira, zvinoreva kuti murume anokwanisa kuita HEART ATTACK. Kuziva kuti murume wako amwa mushonga wakadai ega asina kukuudza chinhu chinotyisa. Hazvinei kuti azokurhoja zvinogutsa.

Kana wada kumwira mukadzi mushonga, tsvaka mushonga unozikamwa mashandire awo wakaita se VIAGRA. Zvadaro tanga waenda kwa Doctor wonotariswa kuti une utano hwakakwana here kukwanisa kushandisa mushonga uyu. Hazviiti kuti Doctor akupe mushonga wakadai pasina chikonzero chaunodira kuushandisa. Saka zvotoreva kuti unofanira kureva nhema pazviri kuti chombo hachisi kumira. Zvadaro achakuongorora kwenguva ozokuudza kuti anokwanisa here kukupa mushonga kana kwete. Kana uri wezera rechidiki kazhinji haupiwi mushonga. Murapi anokuudza kuti unofanira kumirira kusvika chombo chega zvacho chafunga zvokutangazve kumira.

Kana akakuudza kuti haasi kuda kukupa mushonga okuti muviri wako une RISK yekukuvara pazviri, iwe chirega kuenda negweseri wondomwa mushonga wega. Unokwanisa kufa nazvo. Kana akakupa mushonga usangotanga nokumwa mamwire aakuudza. Tanga nomushoma kuti uone zvinoitika. Asi udza mukadzi wako kuti ndizvo zvawaita kuti kana pakaitika chakaipa azive chikonzero uye zvokuita.

Mishonga yedu yechivanhu inonetsa kuihwisisa nokuti kazhinji inoita zvinodiwa kuti iite asi hapana anoziva kuti mugwere anofanira kumwa mushonga wakawanda zvakadii. Zvinoitika kuti unokwanisa kumwa mushonga wakawandisa (overdose)

Hwisisazve kuti kana watanga tsika yokumwa mushonga wekumisa chombo, panosvika nguva inoti unozotadza kumira chombo pasina mushonga. Uchaona kuti pakupera kwenguva unotanga kuwedzera mushonga iya kusvika wapfuura paunofanira. Saka funga kuti kana zvazodaro uchashandisei.

Kana uri munhu wechidiki, chokwadi ndechokuti haufaniri kufunga nezvokushandisa mushonga pakumisa chombo. Chombo chega chinongomira kakawanda pazuva kana une utano hwakakwana. Kana uvete chinomira zvinopfuura ka gumi. Kwaedza chinomira kupfuura kagumi nechanu. Chauri kuzomwira mushonga chii? Kana mukadzi wako asingaguti. Wana mukana wekushandisa maoko ako pakumukwizirira bhinzi yake nepamberi kusvika anatsozara zemo iwe wozomupinza chombo iye okasira kuguta iwe wosara uchitevera.

Kana wava munhu ati kurei, toti makore anopfuura makumi mana, zvinokwanisika kuti chombo chinomboita nguva yachinoramba kunatsoti GWAA kuoma pakumira. Tsvaka chikonzero kwete kungoda kumhanyira kundomwa mushonga wekuwedzera kumira. Unokwanisa kufa nazvo.

Vakadzi:
Kana murume wako akumwira mushonga ukavata wakasvinura nazvo uchiita zvokuchinjanisa maitire usiku hwese, mirira kusvika kwaedza ugogarisa murume wako pasi umutsanangurire kuti hazviiti kuti angoerekana amira chombo usiku hwese saka ngaakuudze kuti zvakabva kupi. Kana azokuudza, mutsanangurire kuti kushandisa mishonga yakadai kunokwanisa kumukuvadza saka zviri nani kuti kana achida kuwedzera zvokuita musi waada zviri nani kuti titaurirane tibatsirane kufunga zvokuita musi wacho.

Mishonga ndiyo hayo. Mukadzi wese anofarira murume anomufunga uye kumurongera zvemanheru asi mishonga dai tashandisa takachenjera. Kana tabvumirana kumwirana mushonga ngatibvumirane asi zvokungoerekana mushonga wamwiwa bodo.  Mumba ngamuite RISK paupenyu inozikamwa nevese vakuru vemhuri, murume nomukadzi.

Mkadzi anoisira murume mushonga 
Koitawo vamwe vakadzi vanoti akaita vhiki yese murume achiramwa kumuisa, pamwe zvabva pakupopotedza, pamwe iri ngari yokuti haachamudi, kana kuti anongoti akaneta, mukadzi woisira murume mushonga wekumisa chombo kuti murume ashushikane pakunovata. Izvi handizvo nokuti unokwanisa kuuraya murume wako. Zvadaro pa POST MORTEM paya kana muri kunyika dzinoita POST MORTEM, zvinobatwa kuti murume ange amwa mushonga. Unokwanisa kusungwa nazvo.

Asi kune vakadzi vakawanda vanozviita kuitira kuti murume ade kumuisa. Zviri nani kugara pasi nomurume wako womuudza kuti dai awedzerawo basa mumba nokuti hausi kuguta. Asi kana wave kudaro wana mataurire okuti murume ahwisise kuti chauri kudira kuti awedzere ndechokuti pakuisana anokunakira saka unoda zviwande. Murume akafungira kuti hausi kuguta pakuisana kwenyu anokwanisa kushaya CONFIDENCE pakuisana opedzisira atoderedza.

Usaisira murume mushonga wekumisa chombo asingazivi. Zvikuru VIAGRA nokuti inoitisa HEART ATTACK kana ane HIGH BLOOD PRESSURE.

Asi iwewo ukajaira kugarobata chombo chomurume uchichipurudzera chichijairawo kubatwabatwa uchaona kuti anowedzera kukunonokera uye chinowedzera nguva yokugara chakamira, iwe wowedzerawo kunakigwa.

Uyezve kugarovhurira murume kunoita asakasira kutunda nokuti anenge asina nguva yakareba asina kumbovata newe. Anononoka monakigwa mese. Vakadzi vemudzimba tinowanzisa tsika yokuita unyope pakuvhurira varume vedu. Murume akavata asina chaaita anotombomira chombo chete avete hope kureva kuti aifanira kunge ambotapudza urume. Tapudza urume hwemurume wako agare akadzikama hana. Newewo uchaona kuti unodzikama kana uchipiwa zvokuita mumba kakawanda paviki.vemishonga izvo dai wamosiyana nazvo.

Udzai Vamwe !!!

Sunday, 1 May 2016

Maitire emwana abva zera kuvabereki

Pano toda kumbotaura nemaitire emwana abva zera kuvabereki. Kuvana vakawanda, chinhu chinonetsa kuhwisisa kuziva kuti vabereki vachiri kuvatana. Asi kana ukanatsa kuzvifunga unotoona kuti chinhu chinofadza chose kuziva kuti vabarejo vako vanodanana zvokutogararhojana nguva nenguva. Kana wava munhu ati kurei sokuti wapfuura makore 20 wava kukwanisa kufunga somunhu mukuru, chii chaungaita kuti upewo vabereki vko mukana wekuva ukadzi nomurume vakasununguka moyo. Ndiyo nyaya iri pano nhasi. Imbofungai nezvayo.

Kana mwana ava munhu ava pakuhi abva zera, zvoreve kuti ava munhu ohwisisa zvinoitika pakati pevanhu vakuru. Paanozozvihwisisa vabereki vanenge vatova nemakore vachizviita. Vabereki vanhu vanotarisira utano hwevana saka vanogara magarire ekuti vana vasagaroziva zvimwe zvezvavanoita. Hakuna mubereki werudzi gwedu anofarira kuti vana vake vazive kuti anoita zvekuvatana. Saka kana vana varipo vabereki hapana chavanoita. Zvoreva kuti kana vana vari vanhu vasingahwisisi magarire evanhu vakuru, zvinokwanisa kukanganisa magarire nomufaro wevabereki. Pano tiri kuda kumbotarisa maitire emwana abva zera okubvumidza vabereki vake kuti vaenderere mberi noupenyu hwevanhu vakuru.

Chokutanga ndechokurondedzera kuti munhu wechidiki anogara akazara ma HORMONES ekuda kuvata noumwe munhu zvinoreva kuti anokwanisa kuhwisisa kuti vanhu vakuru vane maHormones awawa uye vane vanhu vakuruwo vekuvata navo zvinoreva kuti vanovata navo.

Totizv mwana wezera iri kazhinji haavati nguva inovata vabereki kureva kuti anokwanisa kuhwa vabereki vachivatana panguva dzousiku. Semazuvano ema foni emuhombodo, mwana wezera iri anenge achitumirana magwaro neshamwari dzake kusvika koda kuedza ozovata vakuru voda kumuka kuti vaende kumabasa. Iyewo ozomuka kuda kuita masikati. Kana asingaendiwo ku University anoswerombeya neraini asina zvaanotsvaka, foni iri muhombodo achipota achifonegwa neshamwari dzakafanana naye. Nguva yokufunga nezvoutano hwevabereki munhu akadai haana asi dai achida, aikwanisa kuwedzera utano hwevabereki vake.

Kufunga utano hwevabereki:
Mwana abva zera anofanira kupa vabereki mukana wekuramba vachiita zvavakajaira kuita. Pakugara nevabereki iwe wava mhunhu mukuru hwisisa maitire evakuru. Ratidzazve kuti wakura. Ipa vabereki nguva yavanoziva kuti vari vega pamba pavo kuti vawane vokuita pauviri hwavo.

Somunhu ane shamwari pota ichiita mazuva aunoshaikwa pamusha asi vabereki vachiziva kwauri. Shamwari dzako idzo dzaunadzo dzine vabereki sewe. Hapana chakaipa kuti muchinjane kuti nhasi mukatandara kumba kwako vabereki veshamwari vombosarawo vega, mangwana monotandara kumba kweshamwari vabereki vako vachisarawo vega.  Asi usati waenda jaidza baba namai kuterera nokuvimba nezvaunovaudza. Usati waenda kunotandara udza vabereki kwauri kuenda uyezve wovaudza nguva yaunodzoka. Unoziva nguva inonovata vabereki vako. Toti vanowanzovata kuma 8 usiku, iwe chivafonerawo kuma 7 wovaudza kuti vasakumirira unouya kumba kuma ten. Ipapo ivo vachaziva kuti vari vega kusvika na 10. Ngazvisaitika kuti umwe musi kana wat unodzoka na teni iwe wodzoka na naini. Bodo. Nonoka kudzoka asi usambofa wakakasira. Usati waenda kwawaenda wesaudza vabereki nguva yaunodzoka. Udza mai vako kuti kana usina kuvafonera nguva yavo yokuvata yosvika vakufonere ugovaudza nguva yaunodzoka.

Wana kwekugaroenda kuti vabereki vawane nguva. Pota uchivhakashirawo hama dzenhuri yako uchimbonovatako umwe musi. Ronga upenyu hwako uchifungawo vabereki vako.

Kana pari pa weekend, usati weekend imwe neimwe vabereki varipo iwe woswerawo pamba. Unoti wadya masikati womboendawo kuPark neshamwari dzako mondoswerako vabereki vachirezvanawo pamba pavo. Hazvirevi kuti iwe hausi wepamba ipapo asi kungoti mese mopanana nguva yokusununguka kuita zviitwa zvezera renyu.

Hwisisa kuti vabereki vachasvika kumakore anopfuura makumi manomwe vachingovatana kureva kuti pauchazoitavo vana vako vakakura kusvika makore anosvika kana kupfuura gumi nemashanu vana sekuru nambuya vavo vanenge vachingovatana.

Kuvatana kwavo kunobatsira mese nokuti kunodzivirira zvigwere zvakawanda kwavari kureva kuti hauzobhadhari mari yedzihosipitari paugwere hwavo. Mari noufumi zvavachasiya pamusha ndezvevana vavo saka kuvachengeta vane utano chinhu chinobatsira mese.

Kana vakashaya mukana wekuvatana, zvinokwanisa kusvika panguva yokusazonatsonakirana kusvika vangozorega, Zvadaro vanoita mamwe matambudziko auchazofanira kugadzirisa iwe asi ipapo iri mhosva yako.

Ngatihwisisane nevabereki vedu kuti kuita vana hazvifaniri kudzikisira zvinhu zvavanofarira kuitirana pauviri hwavo. Ngatifarire kuti vabereki vedu vanovaraidzana pachavo zvinotipawo mukana wekuvasiya vega kana vazokura. Rangarira kuti vese munhukadzi nomunhurume vane nyaya dzomuviri dzinogadziriswa nokuvatana vachiri pazera rokuzviita. Rangarirazve kuti vanhukadzi vanorarama makore anopfuura gumi kupfuura vanhurume pakuchembera. Makore gumi awa anozopera iwe washungurudzwa nokuchengeta mai kana vasina utano hwakanana asi iri mhosva yako.

Dzimwe mhuri: 
Kune vakawanda vane mhuri dzisina vabereki vese. Pamwe una mai voga pamwe una baba voga. Pamwe mubereki iyeye waunaye anofarira kugarotorana neshamwari achiuya nayo kumba kuzovata nayo.  Tinoziva vanhu vava vanhu vakuru vanokokana neshamwarikadzi kana shamwarirume kuuya nayo kumba vana varipo, voti pakunovata vondovata vese.

Kana une mubereki akadai, harisi basa rako kutongesa mubereki. Mubereki anokwanisa kukutongesa asi iwe kumutongesa bodo. Rega aite zvaanoda kuita uye iwe kana ukahwisisa kuti pane shamwari yake ichauya nhasi kana mangwana, vape mukana wekusununguka pazviito zvavo.  Vakawanda vedu tinoda kuunza nyaya dzezviito todzisengedza vabereki. Hwisisa kuti kana munhu anofanira kugarovata numwe, akashaya mukana wekuzviita anoshaya mufaro. Ipa mubereki wako mukana wezvinomufadza aite. Vanhu vemuraini vanotaura nokunyeya uye zvimwe zvezvavanotaura unozvihwa asi haisi nyaya yako. Siyana naya. Iwe nyaya yako kuvaka upenyu hwako zvinokufadza iwe uye zvinodadisa vabereki vako nedzimwe hama.

Kotizve umwe vamwewo vasiri vabereki asi vave vanhu vakaroorana. Mazuvano kusina mari, magarire edu emutaundhi kana kumusha zvinokwanisika kuti unovata mukamuri remba rinoita kuti uhwe zviri kuitika mune rimwe kamuri remba kunovata vanhu vakaroorana. Ivavo vanhu ndivo vaunopawo mukana wekusununguka dzimwe nguva kuti vaite zvinoitwa nevakaroorana. Kana uchifambafamba, vaudze kuti unodzoka nguvai kuti vazive kuti inguva yavo yokutamba pasina anovadzivaidza.

Udzai Vamwe!!!
Saturday, 2 April 2016

Kubhadhara mari yokurera mwana MAINTENANCE

Ngatimbomira titaure nyaya yokubhadhara mari yokurera mwana inohi MAINTENANCE. Iyi imari inobhadhagwa nomubereki asingagari nomwana kumubereki anogara nomwana kuti mwana areriwe zvakakwana. Kazhinji murume ndiye anobhadhara mukadzi asi zvinokwanisika kuti mukadzi abhadhare murume kana murume ariye anochengeta mwana. Ngatimbosiya vanoita vana vakaroorana totaura yevasina kuroorana.

Pamutemo mwana akazvagwa, vabereki vasisadanani zvikukwanisa kugara vese, baba vemwana vanobhadhara mari tokuwedzera mari inamai vemwana kuti mwana agokwanisa kureriwa zvakanaka. Nyaya yakadai inowanzoitika kana murume nomukadzi vavatana zvechihure asi vasingashandisi makondhomu mukadzi obata mimba. Hakusi kuti vanenge vasingazivi kuti mukadzi achaita mimba, asi kungoti njere dzinenge dziri shoma kana kuti mukadzi anenge achingodawo mimba kubva kumurume uyu.

Kune vakadzi vakawandisa vanofunga kuti akaita mimba nomurume asingamudi murume achazomuda nokuti ava nemimba. Pane kuti akwanise kukwezva murume iye pachake anozama kushandisa mimba kuti murume amude. Chokwadi ndechokuti makure uno hakuna mukadzi anokwanisa kuita mimba asingaidi. Kune mapiritsi anomwiwa zvokuti chero mazuva matatu wapihwa urume ukamamwa hauiti mimba. Kungokwira bhazi woenda kutaundhi wonoonekwa navarapi wopiwa PRESCRIPTIOn womwa mapiritsi ako nyaya yatopera.

Koitazve makondhomu akangozara nyika dzese. Unongonotenga wega kana kuhodha paINTERNET wotofanochengeta mumba kusvika murume auya, womupfekedza kondhomu movatana, monakigwa, wopa murume tii omwa, okwira bhasikoro rake oenda. Nyaya yemimba haitombotaugwi.

Kana waita mimba ukapomera murume awakambovata naye,  hwisisa kuti varume havasi vanhu vakapusa. Murume anohwisisa kuti mimba haiitwi pasina bvumirano saka kana waiita anoziva kuti waita bwoni saka anokwanisa kukupanicha pazviri.  Anokwanisa kukurambira kutotsika madziro kuti haana kumbovata newe. Anokwanisazve kuudza hama dzake kuti akashandisa kondhomu saka mwana haasi wake. Anokwanisa kungokuudza kuti haakudi asi mwana anomuda. Vakawanda vanobvuma mwana asi asingadi mai vacho.

Kana warambwa une mimba ndipo paunofunga zvokuti mwana achareriwa sei. Ndipo unotanga kuenda kuCOURT kundomangarira mukomana kuitira kuti upiwe mari yokurera mwana.  Nyaya yenyu ikangohi murume ngaabhadhare mari yokuti, inobva yapera yakadaro asi COURT inotaurawo kuti mai vemwana ngavabvumidze baba vemwana kugaroona mwana.

Panokwanisika kuita matambudziko akawanda okuti
1 Baba vemwana vakadzimgwa basa vakazotadza kubhadhara mari yemwana
2 Mai vemwana vakatanga kushandisa mari pazvinhu zvisinei nomwana
3 Zvikazofungigwa kuti mwana haasi wemurume ari kubhadhara mari
4 Mai vemurume vakazowanikwa noumwe murume panokwanisa kunetsa.
5 Kana baba vemwana vane mari kazhinji vanoda kubhadhara asi vanozodazve kugarorhoja mai vacho asi zvichizikamwa kuti rudo hapana. Zvinoitiswa nokuti mukadzi akadai anoonekwa sokuti iSMALL HOUSE. Kazhinjizve anopiwawo mari yakawanda kupfuura zvarebwa ne COURT. kureva kuti zvechokwadi anoonekwa sehure. Kana usingadi zvokugarovatana nomurume asingakudi, unofanira kumuudza. Kana akarama achikufosa unokwanisa kuudza mapurisa asi iye anoziva kuti hauudzi mapurisa nokuti akaenda kujeri hapana anozokupa mari. Zvinenge zvatoonekwa kuti maitire ako okuita mimba musina kuwirirana zvinoreva kuti uri munhu anoda mari.

Panyaya yese iyi pava nezvakawanda zvinoitwa nevanhukadzi kuvarume kuti vakadzi vakadai vawane mari. Kune vakadzi vakawanda chose vava kushandisa mari ye Maintenance sebhizimisi, vachitowana mari yakawandisa pamwedzi umwe noumwe.

Chokutanga musikana anovata newe pasina kondhomu kwevhiki kana mbiri achikuitira zvese zvaunoda. Zvadaro anonovata noumwe murume zvakadaro. Kunoita varume kana vashanu vaanovata navo saizvozvo. Obva abata mimba. Varume vese ava umwe noumwe anobhadhariswa mari yeMaintenance asingazivi kuti kuti vamwe varume vari kutofungawo kuti mwana ndewavo uye vachitobhadhara. Izvi zvakagara zvichiitwa nevakadzi vanohi maSMALL HOUSE asi mazuvano zvanyanya uye vasikana vanozviita vanhu vakachenjera chose pakunatsoona kuti varume vari kuvabhadhara havafi vakasangana uye vanhu vasingazivani.

Koitazve vamwe vasikana vanongovata nevarume saizvozvo asi vasingaiti mimba. Anoti akavata nomurume pano onovata nomurume uko kure kure. Oita varume vakati wandei. Obva aitazve shamwari dzine vana.

Anotaurira umwe noumwe wevarume kuti ane mimba asi iye asina. Zvadaro anotumura mapikicha ema SCAN emimba kusvika mwana azvagwa, otanga kutumira mapikicha emwana. Murume akangobvuma kubhadhara MAINTENANCE zvatopera. Mukadzi anongopiwa mari asi asina mwana. Kune Musikana anohi Kudzai ari ku Cap Town. vhiki yakapera, Kizito akawana kuti ange achibhadhara musikana asina kumboita mwana wake achifunga kuti pane mwana. Anotori nemapikicha emwana aakaisa muSitting Room make achifunga kuti mwana ndewake izvo bodo mwana ndeweshamwari ya Kudzai. Kuzito anoshanda muJoburg ari Security guard.

Koitazve vakadzi vevanhu vanoti akahura nechikomba akaita mimba oudza chikomba kuti mwana ndewako kuti apiwe mari. Ukuwo anenge ane zvikomba zvaari kupomera kuti madzibaba emwana. vese vachimupa mari vachifunga kuti mwana ndewavo.

Hezvinoi zvokuita pa MAINTENANCE.
Kana waita musikana, jaira kumupfekera makondhomu pamunovata mese. Zvikuru kana une mari nokuti zvinohi munhukadzi pamurume ane mari zvakafanana ne nhunzi panyama yakaora. Kana uri murume ane mari, chishamwaridzana nemakondhomu. Usaterera musikana anokuudza kuti ari pa DEPO kana kuti pamapiritsi kana kuti IMPLANT kana kuti COIL. Terera vara rokuti kondhomu chete chete, kusvika iwe wava kuda kuita mwana. Mukadzi kana ada murume, fungwa dzake hadzishandi zvokukwanisa kufunga kuti zviri nani kumirira kusvika maroorana kuti muzoita vana venyu zvakanaka.

Hatisi kuti vasikana vese havahwisisi nyaya iyi asi kuti pane vakawanda vasingahwisisi kuti murume anokuda kana wamutaridzawo rukudzo panyaya dzokuita mimba kwete kuda kumubata neriva sembeva. Bodo. Usaita mimba kusvika mabvumirana kuti nguva yemimba yakwana.

Chinonetsa panyaya yemakondhomu ndechokuti vanhu munotanga muchiashandisa pese pese, pozosvika umwe musi wamunongoerekana maisana musina. Zvadaro munozopota muchidaro futi. Munhukadzi wese anofarira kurhojewa anofarirawo kupiwa urume. Hakusi kuti urume hunonaka asi kuti kuhupiwa kunoratidza rudo. Munhukadzi akavata nomurume akasapiwa urume anoona sokuti haana kunakira murume. Saka chenjerera ipapa kuna uri murume anoda zvokurhojana nomukadzi wausina kuroora uywzve usingadi mwana parizvino. Kana ukaziva kuti wapa musikana urume, pamunomuka enda naye ku CLINIC andopiwa mapiritsi anohi MORNING AFTER.

Kana musikana wawakambovata naye akauya achikuudza kuti ane mimba usaramba kuti ndeyako asizve usabvuma kuti ndeyako. Mutsanangurire kuti kana azvara mwana muchaenda mese kunotesitwa kuti mwana ndewako here. Zvadaro kana ari wako unomubhadara MAINTENANCE. Kana asiri wako haumubhadhari. Uchaona kuti kazhinji anopopota chose pamafungire ako asi kana achiziva kuti mwana haasi wako haazodzoki kumba kwako.

Nyaya nokuti unotanga kubhadhara waona mapikicha asi usina kuona mwana haitomboiti. Hazvina basa kuti munogara kure nakure zvakadii.

Zvokuita kuvasikana: 
Sezvandareva kuti hakuna munhukadzi mazuvano anoita mimba asingadi mimba. Kana waita mimba zvoreva kuti iwe wega wafunga kuteya murume sembeva. Chimirira uone mafungire ake. Chigamuchira mafungire ake nokuti iwe wega wamufungirawo pakaipa. Mwana hachisi chinhu chokungoita kunge uri mombe kana mbudzi inongokwigwa isina kumboudza murume kuti inoda kukwigwa. Munhu anotozvibvisa ega bhurugwa ovhura ega makumbo, kana kufongora ega. Murume omupinza chombo, iye otochemerera ipapo nokunakigwa nazvo. Zvadaro pamwe anototenda murume kuti haa waita basa ndaguta. Pedzezvo oti ane mimba oda kupa murume mhosva.  Bodo. Mimba ndeyokupurana mese. Kana uchida mwana udza mukomana wako kuti uri kuda mima. Motaurirana kusvika iye abvuma mobvisirana mabhurugwa muchitoziva kuti ndezvemimba izvi.

Isu vanhukadzi tava kutopiwa zita  rakaipa nokuda kwekukara kuteya varume. Ngatisaudzana nhema dzokuti murume anenge achida kurhoja iwe usingadi. Idzi inhema dziri pachena, Tese zvekurhojana tinozvifarira asi isu vanhukadzi takajaidzwa nomutemo kuti ndisu tinozopiwa mari. Kana uchiona mari yakakosha kwauri kupfuura REPUTATION yako zvokuti unoda kuendesa munhu asingakudi kuCOURT kuti akupe mari yokurera mwana wawakaita naye iye asingadi mwana, zvinotoreva kuti njere hauna.

Kana mambobvumirana kuita mwana akazokuramba wava nemimba inyaya inohwisiswa asi kungoita mimba wazvifunga wega iye asingazivi, bodo. Handizvo. Unoa mwana wako upenyu husirihwo, uye kana ari mwanasikana hwisisa kuti achaitawo mwana asina murume sezvawaita iwe. Ukatarisa mvana dzemuraini menyu uchaona zvinhu zviviri zvinoti (1) Mai vake vakamboitawo mvana (2) Mwana wake achaitawo mvana.

Kisito uyu wekubhadhara asina kuona mwana haasi ega, vakatowanda varume vakadai asi ifuzawo hadzo varume vacho. Hazvirevo kuti varume vese vaunovata navo ifuza.

Mari ye MAINTENANCE yachinja mazuvano yave yebhizimisi. Ngatikurudzirane kuva vanhu vanoita zvine mwero. Varumewo ngwarai. Haa pese pese munongobatwa pamariva evakadzi vamusingazivi kwavabva.

Kubhadhara mari
Kana paya uchibhadhara mari yokurerwa kwemwana, hwisisa kuti zvinokwanisa kudzokera kuCOURT saka panodiwa magwaro anotaridza kuti uri kubhadhara. Kana mukadzi achita zvekubhadharisa varume vakawanda pamwana umwe chete, kana kuti akapomera murume asiriye baba vemwana, zvinoreva kuti inhubu chaiyo  zvokukwanisa kuti hauna kubhadhara iwe wange uchibhadhara. Saka gara nekabhuku kaunoti paunobhadhara iye anosaina onyora nhambha dzechitupa chake pese pese paunomupa mari. Kana kuti unobhadhara ne BANK TRANSFER kubva muaccount yako kuendesa mune yake.

Hwisisazve kuti kubhadhara mari handiko kunorera mwana. Mwana wese anoda kugaroona vabereki vake vese mai nababa saka pota uchindoona mwana uchimboitawo nguva naye. Pota uchindomutora achimbozogara newe mazuva maviri kana matatu akure achiziva kuti ndiwe mubereki wake.

Kune vakaroorana:
Kune vakaroorana kazhinji munoita vana nokubvumirana kwenyu pamusha wenyu. Asi zvinokwanisika kuti munorambana vana vozoda kuti vareriwe zvakana. Anenge asingagari nevana anofanirawo kubhadhara kubatsira anogara nevana. Nyaya yokupopotedzana panyaya dzevana hazvisizvo. Chengetai vana venyu zvisina mutauro kusvika vayaruka vozvionerawo muupenyu.


Udzai Vamwe!!!!!

Sunday, 27 March 2016

Kana umwe wako asipo ungaita sei nezemo?

Mazuvano tinoona kuti zvifambiso zvawandisa uye vanhu vogara vakatarangana zvokuti munhu umwe chete anokwanisa kuita hama munyika dzakasiyana siyana. Akaenda kundovhakasha hazviiti kuti adzoke musi iwoyo, zvinoreva kuti umwe wake anosara ega mumba, iyevo anenge ari ega kwaari ikoko.

Kana muviri wako wajaira kugarorhojana nomurume/ mukadzi wako mumba, chinhu chinonetsa kuti uite nguva usina wekubvisana naye zemo. Zemo harina shasha. Kana rakubata rinokwanisa kuuya nesimba zvokuti rinoda kubviswa. Uyezve fungwa dzinoriteverera zvinova zvinorikudza zvoita nguva unaro.

Varume vanhu vanoti akaita zemo akashandisa maoko ake haanetseki kuribvisa nokuti anokasira kubudisa urume zvatopera iota hope dzake, mangwana omirirazve kurhoja maoko. Zvichingodaro kusvika mukadzi adzoka. Hapana chinokuvadza pakuzvirhoja maoko. Mhomho yese yaunoona pama BUS stop kana muzvitoro vanhu vakanatsozvika pautano asi kana vava kumba vanotombozvirhoja maoko kuti zvinhu zvifambe. Koitazve nyaya yokuti vanhurume vakawanda chose chero mukadzi arimo mumba vanopota vachizvirhoja maoko. Zvinohi manakire acho akasiyana poti okuvata nomukadzi koti ekuzvirhoja maoko.  Imi varume ndimi munoziva kusiyana kwazvo.  Iwewo mukadzi wemumba ukaona murume wako achizvirhoja, hazvirevi kuti iwe haugoni basa. Zvinoreva kuti manakire ako iwe neemaoko ake zvakasiyana saka rega aite. Pamwewo kana mava mese dzidza kushandisa maoko ako pachombo chake kuti uhwisise maitigwe azvo. Kana uri kumwedzi kana kuti akakuwanzira nezuro ukasvuuka mukati zvokugwadziwa, unozowana mukana wekubvisa murume zemo pamunenge musingakwanisi kupinzana.  Kana usipo hwisisa kuti murume wako anoita zemo rinoda ubviswa. Kana wava kumufonera mukurudzire kuzvibvisa zemo pafoni kuti avate zvakanaka. Unoziva zvokutaura.
Hino kuvanhukadzi kunonetsa pakuti kune vakadzi vakawanda vasingawanzosvika paORgasm nokuiswa nomurume uyezve vasingawanzozvibvisa zemo. Munhu akadai anokwanisa kuti akatanga kufunga murume wake akaita zemo rinokwanisa kutora nguva anaro oshaya hope. Munhukadzi munhu anofanirawo kudzidza maitire emuviri wake zvokusvika pakuziva kuti chinomukasirisa kubva zemo chii. Kana murume asipo, unokwanisa kuzvikwizirira bhinzi kusvika wabva zemo. Pamunofonerana nomurume wanawo zvokutaudza murume zvinokupai mese zemo. Zvadaro ukafunga zviri uita murume wako nemaoko ake ukaitawo wega iwe unokwanisa kubva zemo zvinotofadza hazvo. Kana mava mese dzidza kuti murume ari mukati iwewo maoko ako ari kukwizirira bhinzi kuti ujaire kuzvibatsira kukasira kusvika pokupedzisira kunakigwa.

Kana wava mukadzi/murume wemunhu hauchisiri pwere saka hwisisa kuti zemo rinoshungurudza uye rine mushonga waro warinoda kuitwa kuti ripere.

Maitire okuzvibvisa zemo akasiyana siyana kuvanhu. Kune vaneunyazvi pazviri vannatsoziva kuti ndikadai nokudai ndinokasira kupedza. Koitawo vamwe vanoona sokuti ari kuhura nemaono ake nokuti murume/mukadzi haapo. Kana mese muchihwisisana kuti munopota muchishandisa mawoko zvoreva kuti munokurudzira kudaro saka hapana chihure chaitikapo.  Vanhu vashomanana Mupasi rese vasingashandisi maoko avo pakuzvibvisa zemo. Asi vakawanda vanovanzira murume/mukadzi pazviri Havana kusununguka kuzviita achiona. Koitawo vamwe vasingatodi kuhwa kuti mukadzi/murume wake ange achizvibvisa zemo. Anoona sokuti amhurwa kuti haagoni basa. Bodozve, munhu uyu iwe wakazoroorana naye atombozvibvisa zemo kwemakore akawanda saka unodirei kuti achiregera nhasi.  Uku kusangohwisawo zvinhu zvoupenyu hwevanhu.
Musikana mudiki anowanzotanga kuzvibatabata nokuhwisisa panonaka kubatwa ava nemakore gumi nematatu. Paanozosvika makore gumi nemashanu anenge ava kutozvigona chose. Kuzoti ava kumakore 18 anenge achiita zemo rokumira bhinzi nokunyorova mukati kanopfuura kashanu pazuva, zvikuru avete. Ndizvo muchiona kuti kana wawanikwa unokwanisa kupinzwa chombo uri kuhope zvisingagwadzi, Iri ngari yokuti pakugumhana miviri yenyu muvete, mese munoita zemo.

Varumewo vanotanga kuzvibvisa zemo vane makore 14 zvokuti pamwe anotoita kaviri pazuva. Chiombo chomukomana chinotanga kumira ari mudumbu ramai vake. Kasi paanozoti chakura omera choya ndipo paanowanza kudzidza kuzvibvisa zemo. Kana aroora anowanza kuderedza kuzvibvisa zemo asi haaregi zvachose. Hapana chakaipa pazviri.


Saka apa tiri kuti kana umwe wako asipo usaita vhikiyese uchiriritira zemo kusvika rakundwa nehope. Bodo bvisa zemo uye udza umwe wako uti uri kumufunga zvokuti wazara zemo sakawafunga zvokumufunga uchibvisa zemo. Uchaonawo kuti paanodzoka munomboita nguva muchitsividza kupatsana kwenyu.  Uyezve musi wamunenge musingakwanisi, sokuti umwe ari kumwedzi, mese munohwisisana kuti uya asiri kumwedzi anofanira kubatsigwa kubvisa zemo. 

Nyaya dzezemo pavanhu vakaroorana hadzisi dzokuvanzirana kana kuda kuemerana nadzo. Kana murume wako ataridza kuti ane zemo wana mukana wekuti ribviswe. Kana mukadzi wako ataridza kuti ane Zemo, wana mukana wekuti ribviswe. Kana usipo mukurudzire azvibvise ega womuudza kuti kana wadzoka uchamupa COMPENSATION. 

Udzai Vamwe!!


Saturday, 16 January 2016

Zviito zvevabereki pakukura kwevana

Vabereki pakurera vana vanowanikwa vane zvinhu zvakawanda zvavanofanira kufunga. Pano toda kumbotaura nezvimwe zvacho kuti zvinokonzera chii pavana.  Umwe noumwe we vanhu panyika pano machengetere atinoita vana anobva pakuchengetwa kwatakaita isu tiri vana. Hakuna chikoro chinodzidziswa vanhu kuva vabereki asi kuti tinodzidzira pakuona vabereki veu vachitichengeta isu.

Ndizvo uchihwa vanhu vachiudza vana vavo kuti vasaroorana nevana vokwanhingi nokuti vabereki vavo imbavha kana kuti mahure, kana kuti zvidhakwa, kana kuti vakamboenda kujeri. Kana mubereki ane tsika dzakaipa idzi zvinoreva kuti ndiwo makurire anoita vana vakevo kusvika vangoitawo izvozvo zvavakakura vachiona.


Tichataura nezvokuti

Pakudanana kwevabereki: 
Vana vanokura vachiona vabereki vari vanhu vanodanana mumba uye vanotaridzana rudo, vanoti vava nemhuri dzavo vova vanhuvo vanotaridza rudo kumhuri dzavo. Kutaridza rudo kuri pakawanda asi vana vanokasira kuhwisisa mafungire avabereki vavo kubva vachiri vadiki. Kana umwe wavabereki asipo uya wasara navana anoshushikana moyo nokushuva umwe wake. Anotaurira vana zvaanofunga, hazvinei kuti vana vanhu vadiki. Vana vanodzidziswa kuhushikana kana baba/mai vasipo.

Vana vanoona kuchingamdzwa kunoita mubereki uye ange asipo paanodzoka kumba, vanoterera mashoko okukoshesa kudzoka kwaaita nokuona kufara kunoita mhuri.  Vana vanoona kushaya mufaro kunoitika kana vabereki voda kuparadzana. Vanohwa zvinotaugwa nevabereki. Vanoona misodzi yamai nokuziva zvainoreva.

Vana vanoona mushandirapamwe wevabereki vavo pakuronga nyaya dzomumba. Vanokasira kuhwisisa kuti musha uno una mai nababa vanogadzira zvinogadzigwa pamwe chete. Vana vanokura vachifunga kuti ndiwo maitire evabereki vese.

Vana vanoona kutarisana mumaziso nokutaurirana nokubatana kwevabereki vavo vohwisisa kuti baba namai vanorudo. Vanohwa kukumbirana regerero kwevabereki kana pakanganisiranwa pakati pavo. vofunga kuti ndiwo maitire ezveupenyu.

Vana vanoona vabereki vachinyemwererana nokusetsana nokutamba vese. Vanoona vabereki vachikokana pakudya. vanoona vabereki vachipanana zvokumwa pasina kupopotedzana vofunga kuti ndiwo magarire evanhu.Pakupokana
Vana vanoona vabereki vachiti vakapokana baba votora chitirobho vorakasha mai, kana kuti mai vanobuda pazhe vopopota kusvika raini rese raunganapo kuterera kuti chii chaitika, vofiunga kuti ndiwo magarire emunhu anohi mubereki.

Vana vanoona baba vachiramba kudya zvabikwa namai kana vabereki vakatsamwa vohwisisa kuti kutsamwira munhu nokudya zvaabika hakuenderani kana uri mubereki. Vanohwisisa kuti kana munhu anohi baba akatsamwa haafaniri kudya mumba make kusvika nyaya yapera, hazvinei kuti inoita mazuva mangani.

Vana vanogaroona vabereki vachichemedzana pakupokana, vofunga kuti ndiwo maitire emunhu anohi mubereki. akatsamwa panofanira kuita umwe anochema pazviri.

Vana vanoona vabereki vachitsamwa kusvika pakusataudzana kwemazuva akati kuti musha wakangoti zii kuita sepasina vanhu, vofunga kuti ndizvo zvinoita kuti uhi mubereki. Vanoona sekuru nambuya vachiuya kuzotonga nyaya voterera kupopotedzana kunoitwa ipapo nemhosva dzamai nababa dzinotaugwa ipapo dzakadzika uye dzinoitwa zvokupopotwa kuti vanopfuurawo havo vahwe kuti pane nyaya apa. Vana vanoti ndiwo maitire evakuru kana mhosva yaitwa.


Pakusaita nyaya mumba
Vana vanohwa vabereki vachiti kana vane vamwe vanhu vanoita nyaya vachiratidza mufaro asi kana vava kumba hapana nyaya inotaugwa. Kunongori kuti ndipe ichi kana ich kusvika vanhu vaenda kunovata. Mangwana ndizvozvo, mangwana ndizvozvo kusvika gore rapera. Vanobva vangofunga kuti kuva mubereki kureva kuti hautauri noumwe mubereki.

Mwana akangoti kurei unoona ongoti akabva kwaabva oenda kuimba yake yokuvata ogarako vabereki vasingazivi zvaari kuita ikoko. Hakuna une hanya naye kuti chii chadzidza kuchikoro nhasi kana kuti shamwari dzake ndivanaani. Vabereki zii zvavo sepasina vanhu.


Pakuhurirana zvinobuda pachena
Vana vanokura vachihwa nyaya dzekuhura kwevabereki vavo. Dzimwe ndedzekuhwa pakupopoterana mumba, dzimwe dzinobuda vabereki varovana umwe achigumira kuchipatara, dzimwezve dzinobudira kwasabhuku vana vachidzihwa nevanhu vomuraini vachiseka kuti mai nhingi kuhura nanhingi here veduwee, kana kuti baba nhingi vakamitisa mwana wekwanhingi. vakadzi patsime/pamagirosa votaura voridza chikuwe vorovana maoko. Vana vevabereki ava vachizvihwa uku vachiona uya amitiswa achitakwaira nemmba yababa vavo kana kuti vanotengegwa zvihwitsi nechikomba chamai.

Vana vanokura vachifunga kuti munhu anohi mubereki munhu anomitisa vasikana vemuraini kana kuti munhu anoshamwaridzana nevarume vanotengera vana vake zviwhitsi,

Pakurambana
Pakurambana mai nababa vanopomerana mhosva dzakawandisa zvinji dzacho dzinoudzwa vana kuti vafunge kuti baba kana mai munhu akaipa chose pazvinhu zvinoti nezvinoti. Vana vanokurudzigwa kutongesa vabereki uye kuhwisisa kuti mubereki munhu akaipa anoitira vana vake zvinhu zvakaipa uye asingadi umwe mubereki aakaita naya vana.


Pakusagara mese nenyaya dzemabasa
Vano vanokura vachiona mai nababa vachiti umwe anogara Joni umwe anogara Harare. Vanokura vachiona kuti pakusangana vabereki vanouya nezvinhu zvakaita senhumbi dzokupfeka dzokupa vana vanoona vabereki vachiita mwedzi nemwedzi vasina kuonana vanoterera uya wavanogara naye achidembademba kuti murume/mukadzi haapo, vofunga kuti mubereki munhu asingagari noumwe mubereki pamusha nenyaya yemabasa anowanikwa kure.

Pakusavhakashira hama
Vana vanokura vachiti kana chikoro chakavhara vakada kuvhakasha vanonoona shamwari dzevabereki asi havaoni hama dzamai kana dzababa, vofunga kuti munhu anohi hama haana kukosha. Vanoona kuti kana kukaita rufu baba vanokwira mota yavo voenda vega kana kuti mai vanoenda vega kwavo. Vanoonera hama pamapikicha vachiita zvokubvunza kuti uyu ndiani. Vana vanokura vasineiwo nehama dzavo.


Pakusadzidza zvinoonekwa nevana
Vana vakakura vasingaoniwo mubereki chaverenga kana kuratidza kudzidza zvinodzidza kumabasa kana kuti kudzidzawo zvokungoda kuhwisisa zvimwe zvinhu kana kuti kudzidza kana Bhaibheri haro kana rimwe bhuku redzinza kana rinotaura nezvekuita zvinonakidza kudzidza, sokuti kurima, kuteya mbeva, kuvhima, kuchengeta magarikuni, kana chimwewo hacho chinowanikwa mumbabhuku. vana havazokoshesi kudzidza. Kana mubereki akagumira muForm " asingaratidziwo kuti anofanira kuwedzera kudzidza tinoona kuti vana havaneiwo nazvo.


Pakureva nhema.
Mubereki anogaroreva nhema anowanza akakurudzirawo vana vake kurevawo nhema zvikuru kune umwe mubereki. Nhema hadzizonetsi vana ava kureva nokuti ndiwo makurire avakaita.


Chibharo: 
Kune vakawanda vanobata vamwe vanhu chibharo zvokutoti akabatwa nemapurisa anosungwa. Ukatarisa makurire emunhu wakadai uchawana kuti pane zvakaitika kuti asava norukudzo kune vamwe vanhu saizvozvo. Tese tinoziva kuti ukahwa kuti hama yako yabatwa chibharo nomunhu anohi nhingi unoita fungwa dzisina kunaka panhubu iyoyo. Asi ruzhinji zvakabva pakukoniwa kwevabereki. Hakuna mwana anozvagwa akahi achava munhu wekubata vamwe chibharo asi kuti vabereki ndivo vanoita vimwe zvinhu zvinokanganisa musoro wemwana.

Basa romubereki:
Kana wazvara mwana, chironga yokurera mwana zvine mwero uchimutsiura pazviito zvaka asi iwewo chirega kuonekwa nomwana uchiita zvinhu zvaunotsiura mwa kana azvita. Mwana haana kuzvarigwa kuti agozvirera kana kuti agopiwa umwe munhu kuti arere mwana wako. Iwe kuva mubereki kwako kureva kuti unofanira kurera mwana wako zvakakodzera. Kwete kusiya mwana achikuri usingazivi kuti ari kukura sei.

Vana vanoda kuva mumhuri yakadzikama inokoshesa vana zvese nevakuru. Hatisi kuti vabereki havapokani asi kana mapokana vana ngavasaziva kuti pavabereki paita nyaya yokuti uye vazotukana vachiti vakanyimana zvokuti. Vana vanei nakupokana kwenyu. Tukanai henyu pachenyu asi vana ngavasaziva zviri kuitika. Mwana anofanira kukura achifunga kuti vabereki vake vanhu vanoziva havo nhamo asi vanogadzirisa zvinonetsa mumba. Kana musina mari mhuri inoziva kuti mari hapana. Haisi nyaya yokupopota.

Tinoona vana vachikura kuita zvimwe zvinhu zvinotyisa asi tochema chema kuti mwana azviitirei asi kazhinji tisu takarera mwana wacho tichimupa mafungire akadai.

Musaona sokuti mwana mudiki hapana chaanodzidza. Kana mwana achiona zvinhu zvechikuru anohwisisa zvakawanda pane zvaari kuona uye anodzidza kubva pazviri. Anozoti ava munhu mukuru moshamisika kuti akazviwanepi izvo ndimi makamudzidzisa.

Saturday, 9 January 2016

Kana uchida musikana/mukomana vabereki vasingamudi

Zvinoitika kuti unokwanisa kudanana nomunhu kusvika pakufunga zvokuenderera mberi naye, wozoti wamutaridza vabereki vako zvoonekwa kuti havamudi zvachose, zvokuti vanozama kukuparadzanisai.  Iyi inyaya inoshungurudza chose zvokuti vamwe vanopedzisira vafosa vabereki kusarudza. 

Kune vaberek ivanoti ukanyengana nomukomana/musikana asina kukodzerana newe vanokuudza kuti hazviiti, vozama kuti uhwisise kuti unofanira kurambana naye.  Zvikuru kana umwe munhu akakuudza kuti mafungire ako akaipa iwe unobva watowedzera kufunga saizvozvo. Uku kusahwisisa nokuti vabereki kazhinji vanohwisisa nyaya dzorudo kupfuura vana vavo saka vanenge vatoona kuti hapana kwamuchasvika uye munokwanisa kumitisana mozoshaya zvokuita.

Vabereki vakawanda vanotya kuti mwana wavo mukomana kana musikana atange kuvata nomunhu waanoti anodanana naye vasina kuroorana. Kufunga kuti mwana wako akura zvokukwanisa kuvata noumwe munhu chinhu chinotyisa. Saka mubereki wese wese anoda kuti ugare uri mwanana kwenguva refu.

Koitazve vabereki vanoona sekuti mhuri dzavo nevana dziripamusoro kupfuura vana vekune dzimwe mhuri . Hino iwe ukazoonekwa wosvika pamba nomusikana/ mukomana wekumhuri dzisingaite, vabereki vanogumbuka nazvo vozama kukudzivisa.  Pakukudzivisa apapa vanokwanisa kukukonzera kuita chinhu chawange usingafungiri kuti ungaita.

Uyavo mukomana/musikana wako akaziva kuti vabereki vako havamudi, anokwanisa kuitawo zvinhu zvamange musina kuronga.  Saka pano toda kumboongorora zvimwe zvezvinhu izvi kuti zvinosvika kupi panyaya yokuzama kuti vabereki vako vade munhu wawasarudza kudanana naye.

Jessica:
Pakashaika vatete vaJessica, vange vaita mwana umwe chete nomurume wavo, ndokubheuka nemota ndokushaika. Murume ndokuuya kumhuri yomukadzi ndokunyengana nomwana wehazvanzi, uyu Jessica. Baba vaJessica nomufi vange vari hazvanzi nehazvanzi asi vasiri vemumba mumwe chete. Madzibaba avo vari vatevedzani vanga vagara vachingovenganawo havo pazvinyaya zvavo zvemumusha.  Jessica ange ane makore18 oda kutoenda ku University, uye murume watete ane makore 42 achiticha pa University ku Kenya.  Jessica waona mota ne suit yababamuru nokuumburudzwa moyo nazvo.  Vayavo babamukuru voti vakapfekegwa mini hana yorova.  Hapozvo!!.

Baba vaJessie vahwa kuti mukuwasha ada mwana wavo ndokuputika chifuva nehasha kutoda kuuraya munhu kwahi handina mwana anowanikwa nomurumme ane makore 42. .

Saka unoita sei?
Kuita mimba
Kana wava panyaya iyi urimusikana unokwanisa kutosvika pokuti unonyengegwa
Nevamwe kuti kana ukaita mimba vabereki vanokubvumidza kuwanikwa nomukomana wako. Idziinhema.  Havasi vabereki vese vane hanya nokuti waita mimba.  Vamwe vanotokwanisa kukuwedzera puresha yokuti ubvise mimba yacho.  Wosara wava nenhamo mbiri, yokuti vabereki havadi mukomana wakouye yokuti havadi mwana wako voda kuti umuuraye.  Chimwezve ndechokuti mimba hachisi chinhu chaunoita nomunhu pasina kubvumirana. Iyewo akaona pava ne puresha yakawanda paari anokwanisa kukusiya iwe wava nemimba. Kuita mimba pakadai kuratidza kusahwisisa nyaya yako.

Kubvumirana nevabereki:
Vakawanda, zvikuru vakomana, vanokwanisa kuwirirana nevabereki voramba musikana asingadiwi uya. Vakomana vanhu vanoita sevavhimi. Akaona sokuti mhuka iyi haibatiki anokusiya wakadaro. Iwe ndiwe unotozomutevera kusvika madzokerana.  Varume vanoita rudo chaigo vashoma. Kazhinji mukomana anongotanga nokuchiva mamirire akaita musikana. Zvinomboramba zvakadaro kwenguva refu zvokuti kuzoti ava nerudo hazvifanani nerudo gwemusikana. Saka kuramba musikana hakunyanyi kumudya moyo.

Asi kumusikana hazvisi nyore kuramba mukomana uchiti nokuti vabereki vako havamudi. Unenge wagara usingamudiwo hako. Munhukadzi akava norudo pamukomana anoita rudo chaigo zvokuti kuudzwa kuti murambe zvinonetsa.  Ndipo unozoona otsvaka mamwe maitire kuti arambe achidanana nomukomana wake.

Kubvumirana nevabereki kazhinji zviri kuvakomana. Kana mai vake vaketi musikana nhingi akaipa pokuti nepokuti mukomana anoterera mai vake. Kana iwe musikana ukahwisisa kuti ndiko kwaenda nyaya, chimusiya akadaro utsvake umwe mukomana. Chinhu chakaoma chose kudanana nomukomaka kana mai vake vasikufariri. Mukomana namai vake vanhu vanonetsa kusiyanisa mafungire avo.  Kana vari baba vake vasingakudi, kazhinji inyaya yekuti vanoona sokuti uchatadzisa mwana wavo kuita chimwe chinhu chavanga vakamurongera kuti aite, sokuti vanoda kuti aende kuUniversity

Kumirira vabereki kuti vachinje mafungire
Pane vanoramba vachidanana nomukomana/musikana vakamirira kuti vabereki vachachinja mafungire. Zvinobva pakuterera kuti vabereki chavari kurambira munhu wawasarudza iwe chii, wopedzisira wafunga kuti vabereki vakaramba vachiona mukomana/musikana wako vachafunga kuti munhu kwaye vozobvuma kuti wasarudza zvakanaka.

Kurambana nevabereki
Koita vamwe vanoti akaudzwa kuti musikana/mukomana wako hatimudi nokuti chino nechino, anobva angosiyana nevabereki kusvika pakusavaudza nyaya dzake. Vabereki vongozoita zvokuhwa nemakuhwa kuti mwana ane musikana/mukomana. Izvi zviri nyore kuvakomana nokuti anokwanisa kuti achishanda kutawundhi, ongoramba achionana nomusikana wake vabereki vasingazivi. Pamwe anongozorega kundoona vabereki nokuti havafariri zvaari kuita.

Kuvana vaye vane vabereki vakarambana, zvinoitika kuti umwe mubereki anoda umwe haadi. Pakadaro unokwanisa kusiyana nomubereki asingafariri sarudzo yako wofambidzana nouya asinei nazvo.

Kutsvaka munhu wemhuri anonotaura nevabereki
Pane vamwe vanoita zvokupotera kune umwe munhu mukuru wemhuri. Sokuti kana mai vako vasingadi sarudzo yako unokwanisa kundopotera kwambuya, mbuya vozotaura namai kuti regai mwana azvitsvakire rudo gwake ega sezvandakakurega uchizvitsvakira wega. Pamwe mubereki anozoti anatsofunga okuti ita hako. Asi kune vamwe vanoomesa moyo zvachose.

Chokwadi
Chokwadi ndechokuti vabereki vanokuhwisisa kukupfuura. Usakangamwa ipapo. Kune vabereki vanongoda kuhwa kuti unofadzwa nesarudzo yako, asi kune vamwe vabereki vanopindira nyaya dzevana vavo kusvika pakuti uyu tomuda uyu hatimudi. Kana une vabereki vakadai  zvinonetsa kuti ubvumidzwe kukura. Vanoda kukuitira zvese.  Kana wafunga kuti wava munhu anokwanisa kuva nomukomana/musikana onofanirazve kukasira kufunga kuti munhu mukuru haawedzeri dambudziko rake asi anoridzikisa kusvika rapera.
Taona kuti kuitisana mimba kuwedzera dambudziko. Kutizirana kuwedzera dambudziko. Saka chasara ndechokuzama kuhwisisana nevabereki kuti chii chaicho chiri kuvadya moyo. Pamwe unotaura navo wosambohwisisa kuti chavari kurambira sarudzo yako chii. Dzimwe nyaya dzinonetsa kuti mubereki ataure.

Zvinokwanisika kuti ndiwe mwana mukuru mumba uye wange wava kubatsira panyaya dzemari mumhuri. Hino ukauya nomusikana/mukomana vabereki vanoona sokuti mukana wemari wapera. Mari yange yava kupota ichiuya yava kushandiswa kuvaka musha wako. Iyi inyaya huru kune dzimwe mhuri uye kana mubereki atanga kufunga seizvi anokwanisa kuvenga munhu waunodanana naye kusvika pakadzika. Anoona sokuti ndiye ari kukunyengera kuti upokane nevabereki. Kana uchida mukomana/musikana wako, zama kudzivirira umwe wako kuzvinhu zvakaipa zvemhuri yako nokuti mukazokwanisa kuroorana achada kufambidzana nehama dzako asina zvakaipa zvaanoziva kuzhe kwezvavamuudza ivo.

Kupikisana nevabereki handi chinhu chakanaka kuita uye hazvifadzi asi zvinokwanisika kuti unosvika pakadai. Ramba uchitaura nevabereki uchiratidza kuva munhu akura pkufunga. Usapopotedzana nomubereki. Bvunza zvausingahwisisi umirire vatsanangure. Wava wega zvibvunze kuti zvawaterera mubereki achikuudza zvine musoro here kana kwete. Kana zvisina, dzokera undobvunza futi kuratidza kuti waterera asi unoda kuwedzera hwisiso. Uchaona kuto kupopota kwevabereki kunoita kushoma.

Kune vabereki vanoda kuti mwana kana ari kuchikoro asambowana nguva yokunyengana nevamwe vana vechikoro. Kuri kufunga kuti unozotadza kupasa bvunzo dzako. Mafungire awa haana kuipa asi kungoti tese tinozosvika kuCOllege  kana University muviri wakura zvokuti unoitawo zemo, unoziva kushandisa maoko kuzvibvisa zemo, unohwa kuda kuvata noumwe munhu.  Kuti uku uterere muviri uku uterere mubereki zvonetsa. Ipapo unenge uchionawo vamwe vane vakomana/vasikana zvoita sokuti wasarira sure.

Zvikuru kana ukadziviswa kuita chinhu unotowedzera kuchida. Ukahwa mubereki achiti watadza kusarudza, ndipo paunotoda kutaridza kuti wasarudza zvakanaka.  Saka kuudzwa kuti ramba munhu zvinokwanisa kutokuwedzera kumuda. Saka iwewo pakuzvibvunza mibvunzo uri wega zama kuhwisisa kuti maonere ako ari kubva papi. Ari kubva pakuti hausi kuda kuramba musikana/mukomana wako here kana kuti ari kubva pakuti unomuda zvechokwadi. Hwisisazve kuti vanhu kuti varoorane pane nyaya dzakawanda dzinofanira kuvaro. Rudo inonova imwe yenyaya idzi. Whisisazve kuti kune vanhu vakawanda vaunokwanisa kuda. Zvokuti pari zvino uri kuda uyu hazvirevi chinhu. Asi hwisisazve kuti vabereki pamwe AGENDA yavo haineyi nezvavari kukuudza. Panodaro pane nya dzaksitika pakati pemhuri dzenyu dzavasingadi kukuudza.
 1. Mai vake vanohi vanoroya
 2. Hazvanzi yake iri kujeri saka imhuri inosvodesa
 3. Haana kudzidza sewe
 4. Mhuri yake haina mari, dai wanyengwa na nhingi vane mabhizimisi.
 5. Haana motikari
 6. Haana chimiro chakanaka

Nyaya dzakawanda dzinobva pakudanana nomunhu anobva mumaruwa/maraini ekwenyu.  Nyaya dzinoita shoma kana ukatanga kudanana nomunhu anobva kure. Mazuvano kune zvifambiso zvakawanda saka vanhu vanosangana nevanobva kure asizve unohwa mubereki okuudza kuti vasikana ve Vhitori hatidi. Muzezuru bodo dai watsvaka wekuno. Mukorekore haatomboiti. VekuChipinge vanonetsa.
Hwisisazve kuti kana wagara une kuwirirana kwakanaka nevabereki vako nyaya dzokupokana dzinoitawo shoma uye kana vakahwisisa kuti moyo wako wazvisarudzira munhu uyu, vanokusapota pane zvauri kuita.

Jessica akazotogwa nehazvanzi yake yaigara ku USA akaudzwa kuti anofanira kuenda kuUniversity. Kwahi kana mukomana wako achikuda mozoroorana wapedza kudzidza. Ndofunga mese pakuhwa nyaya iyi munokwanisa kufembera zvakazoitika. Jessica ava nemhuri yake uye anogara ku USA.

Udzai vamwe!!!!!