Thursday, 16 March 2017

Chihure Chinoitiswa ne Mushonga Wen'anga

N'ana vanhu vakachenjera chose uye vanoziva PSYCHOLOGY yevanhu. Havana kunyanyosiyana nevaporofita vavako mazuvano. Vese vanhu vanokwanisa kukonzera iwe nemurume wako kuita chihure muchifunga kuti muri gadzirisa nyaya dzinoda kurapwa.

Pano toda kutanga nyaya nokutaura chokwadi chekuti chihure chakaipa kuitwa newe kana kuti nemurume wako mese.

Chikure chinouraya vakawanda chose nengari yezvigwere,

Kana munhu akatanga kuhura, hazviiti kuti arege kuhura.

Mahure haashandisi mishonga kuwana varume kana vakadzi. Wega unongosimuka wonotsvaka hurekadzi kana hurerume usina akupa mushonga.

Saka pane n'anga dzinoti ukaendako dzinokuudza kuti kana uchida mimba enda undovata namurume akati. Uchamuwana akasendeka bhasikoro rake pamagirosa ekwanhingi. Ziva zvokuita naye kuti uite mimba nokukasira.

Koitazve n'anga inoudza murume wako kuti kana uchida kukwanisa kuzvarisa mukadzi wako enda undovata nomusikana asina kumbovata nomurume, Asi vata naye musango pedo negwizi gunoeredza.

Kana uchida kuita bhizimisi, tanga wanovata nechikomana chidiki. Kana kuti tora mushonga uyu undouvhenganisa neropa rokumwedzi kwekutanga kwemusikana.

Kwedu kwaimbova nemukadzi wasabhuku aibika doro chose asi asingamwi doro iye. Akaudzwa nen'anga kuti doro rokutengesa rinoda kuti pakubika paya aise NAPUKENI yemwana ine tsvina nokuti hakuna munhu asingafariri vanana. Saka doro rake raiziotengwa nevakawanda oita mari.


Nyaya dzakadai dzakawandisa, zvikuru kunyika yedu nedzakaitenderedza.

Toda kumboona kuti zvinobatsira chinhu here kwamuri, uye zvinozofamba sei mberi.

Monday, 13 March 2017

Kugumbatirana (Cuddling)

Kugumbatirana kwakakosha kuvanhukadzi kupfuura kuvatana, iri ngari yokuti kunoratidza rudo uye vanhukadzi mhomho yese, vanovata nomurume fungwa dzavo dzichivaudza kuti zvinotaridza rudo. Saka kuti avate nomurume wake anodawo kutaridzwa rudo. Kugumbatirana nguva dzakasiyana siyana kunoratidza rudo. Asi pane nguva dzandichatsanangura pano dzinodiwa uti murume ane achihwisisa kuti kugumbatira mukadzi wake nguva idzi chinhu chakanaka chose uye mukadzi ane murume akadai munhu akareruka hana anomufaro mumba make.

Vanhukadzi tine nyaya yokuda kuriritira mhuri yese. Maitire ekuriritira akasiyana kuvana nokumurume asi dzimwe nguva zviitwa zvacho zvakangoda kufanana zvokuti kana murume akazvihwisisa kuriritigwa kwake kunowedzera, kusiri kuti mukadzi ari kufunga kuti dai awedzera kuriritira murume asi kungoti maitire emurume anoita mukadzi awedzere.

Kune vakadzi mudzimba umu vanoti kana murume akati ita ichi kana icho, haambofungi kuramba. Anongoita chete nokuti anoziva kuti murume wake anozvifarira. Iyeweo anofarira kufadza murume wake. Asizve unohwa vamwe varume vachikomburena kuti mukadzi hadi kugaroiswa. Izvo bodo mukadzi handiye ane dambudziko, murume ndiye asina rudo zvokuti mukadzi haachatooni sokuti murume wake munhu akakodzera kuriritigwa kusvika pakuvhurigwa makumbo.

Kana murume ane mukadzi mumba, ngaaite tsika yokugarogumbatira mukadzi wake, uye kujaidza maoko ake kunanga kumuviri wemukadzi nokugarokwevera mukadzi wako kwauri kuti muve pamwe chete.  Mukadzi ngaagare achihwisisa kuti murume wake anomuda chose zvokuti pamunoparadzana murume anotaridza kushushikana nazvo. Kana muri mese, usagara kure nemukadzi wako moti uyu kusofa rake uyu rake kunge muri padare rekutonga mhosva kwasabhuku. Garai pedo napedo murume oitawo maoko anodzungaira akananga kumukadzi.

Mukadzi haanonoki kuzviona kuti murume uyu ane rudo, unoona ega oti akaiswa ruoko pafudzi nemurume, orerekera musoro kutsvaka kutsamhira murume wake kureva kuti ari kugamuchira rudo gwemurume uye anozvifarira.

Kana ukabva kure ukawana mukadzi wako achiita zvaari kuita, pakumhoresana mbundikirawo mukadzi wako wombomubata Makati zii wozomuregedza hako motanga kutaudzana.
Munhukadzi anodawo kuudzwa nezviri pamuviri wake. Kana murume akaita tsika yokugaro purudzira magaro emukadzi wake, mukadzi haanonoki kuti napo napo omisa magaro kuti murume amaone zvakanake. 

Kana mukadzi akaziva kuti murume anofarira mazamu ake, maitire ake anosiyana. Anotanga kuita zvinoratidza mazamu ake kuti aonekera zvakawedzera kumurume wake.
Mukadzi ajaira kumbundikigwa nomurume, unoona ega ozvipa kumurume kuti ambundikigwe pese pese paanoona zvichiita. Mukadzi ane murume akadai anoshuva murume wake kana asipo.

Pakunovata paya Murume jaira kuti kana monovata moenda mese kunovata kwete kuti umwe omboenda, iota nguva aenda umwe ozotevera. Bodo. Endai mese muwane mokana wekumboita tunyaya tusina mature tweushamwari hwenyu, hazvinei kuti makuhwa here kana kuti kutaurirana zvinosetsa. Chikuru kuita nyaya dzenyu pasina umwe munhu akakutererai.

Ipapo panyaya apa murume usaita nyaya nomukadzi ari uko iwe uri uku. Bata mukadzi wako umugumbatire, mozevezerana zheve nemuromo zviri pedo napedo, uchihwa hwema hwemumuromo make uchihwisisa kuti TOOTHPASTE yaashandisa ndeipi. 

Terera kutinhira kwemoyo wake newako kuti zviri kuenderana here. Isa ruoko kuseri kwemusana wake umukwevera pamuviri wako. Pota uchipurudzira magaro ake muchiita nyaya dzenyu muchidaro. Hwisisazve kuti mukadzi wese wese anoda kuziva kuti murume wake anomuda chero pasina nyaya yokuisana. Saka kana ari kumwedzi uchiziva kuti kuisana hakuiti, gumbatira mukadzi wako uite nyaya naye achiziva kuti unoziva kuti nhasi zvokuisana hapana. Uchazoona kuti maitire ake anosiyana. Kana asiri kumwedzi anozvipira kwauri kuti ufadzwe nomuviri nezviito zvake.

Kana mamboita nyaya mukazosvika pakuisana, uchaona kuti kana mukadzi achiziva kuti unoshamwaridzana naye murudo, hapana chaasingakuitiri kana wamuti ita. Anohwa akasununguka pamurume wake. Varume pakuisana munopota muchikoniwa dzimwe nguva. Taudza mukadzi wako muchiisana, kwete kungoti zii zvinokweshana zvichikweshana zvega iwe uchiita seusipo.  Ramba uchikurudzira mukadzi wako kuita ichi neicho uchimuudza kuti ari kukunakira. Zvinopa manyawi ekuwedzera. Uchazoona kuti mangwana kana umwe musi achakuitira izvozvo zvinonaka zvacho usina kumuudza.

Pamunonyanya kukoniwa ndepekuti paya murume adididzira mukadzi urume, chombo hachichina simba.  Zvisinei kuti mukadzi atundawo here kana kwete nyaya yese ndipo poyotombomirira nokuti chombo hapachina. Murume simba rokutaura nyaya haachina. Kana mukadzi achine zemo anofanira kubatsigwa kuripedza. Maoko enyu mese aripo. Hwisisa kuti mukadzi anoda kukwizirigwa papi kuti abve zemo. Kana ange abva zemo sezvawaita, gumbatira mukadzi wako ave pedo newe mobatwa nehope makadaro.  

Kana uchida kuvbunza kuti anakigwa here, bvunza  ugomutenda kuti akunakirawo.
Kune vakadzi verudzi gwedu vanoti akapedza basa nemurume anopukuta murume. Rega akupukute agozvipukuta asi kana angodzoka pakuvata mugumbatire muve pedo napedo. Hope dzozouya hadzo makadaro. Kana akakufuratira unokwanisa kuisa ruoko pazamu asi usarisvinyanga nokuti kana achangobva zemo rinenge riri SENSITIVE.  Kana makatarisana, isa ruoko pamagaro kukwevere mukadzi wako kwauri mudziisane muviri makadaro. Haanonoki kubatwa nehope.

Kune vakadzi vanofarira kuisa musoro wemurume pakati pemazamu maoko pamagaro emurume murumewo ane maoko pamagaro emukadzi. Hazvinei kuti munogumbatirana sei. Asi chikuru kugumbatirana. Mukuva vanhu vakaroorana, kugumbatirana ndicho chinhu chikurusa pakugadzikanisa hana dzenyu kuti musagarofunganya. 

Kana mukatukana ukaona kuti umwe wako agumbuka pazviri, usarega achibatwa nehope akagumbuka. Kana akaenda kunovata, tevera ugozviswededza paari ugomugumbatira. Mukamboti zii makadaro, chero iye asina kukugumatirawo, ukaona asina kukutuka kuti ubve paari, ndipo paunomukumbira regerero, chero ariye ange ane mhosva, zvitsvakire mhosva umuudze mhosva yako pakutukana kwenyu. Unohwa ega ozviswededza kuti uwedzere kumugumbatira, iri ngari yokuti anoziva kuti une rudo.

Ikoko kugumbatirana kunotonga nyaya dzakawandisa dzamange muchazopokana padziri. Zvinongobva pakuhwisisana kuti munodanana. Zvikuru varume, ratidzai rudo kuvakadzi venyu. Murume ane rudo zvishoma zvaanoshaya kubva kumukadzi wake.  Kuriritigwa nomoyo wese nguva dzese.  Vanhukadzi vanoita mabasa akawanda chose pamusha asi muripo wavo wavangoda vese muripo werudo kubva kumurume. Kuudzwa kuti wagona ichi neicho uye uri munhu ane moyo wakanaka, zvinofadza chose.

Vakadzi vakawanda vane fungwa dzokuti kuvhurira murume makumbo kupa murume muviri kuti anakigwe nawo. Apa tiri kuti mukadzi ndiye anopa murume zvinonaka sokupa kwaanoita zvokudya kumurume. Hakuna mukadzi anoti ari pa LEAVE yezvekuika, nokuriritira mhuri. Ndizvo zvimwezvo pakunovata, mukadzi LEAVE yake inobva pakuenda kumwedzi chete.

Kana murume ane tsika yokugumbatira mukadzi wake, mukadzi anotevedzera tsika iyoyo. Zvoonekwa kuti  zemo remurume rinogara riri pedo pedo, mukadziwo otevedzera tsika iyoyo.  Kana uri kumamisha ukaenda kutsime nevamwe vakadzi, kana kuhuni, uchahwa nyaya dzavo dzinorerekera kune zvokuisana nevarume vavo kuti dziri papi. Varume vane rudo havatsoropodzwi nevakadzi vavo kune vamwe vavo. Unotohwa mukadzi mukuru achitaura kuti mazuvano hope ishoma, oridza chikwee vamwe vosekawo kuri kuziva kuti ari kuiswa zvinofadza.

Mukadzi anogarogumbatigwa nomurume wake haana nyaya dzakaipa nomurume wake. Anohwisisa murume wake. Murumewo anohwisisa zvokugumbatirana anopiwa zvese zvaanoda. PSYCHOLOGY yekugumbatigwa yakakosha chose. Munoonazve kuti munoudzana nyaya dzakadzika pakati penyu. 

Ngatiwedzere kugumbatirana mudzima dzedu veduwee. Kana zvisingakufambiri zvakanaka imbowedzera kugumbatira, zvikuru pakunovata paya mapedza mamwe mabasa, iwe woda kuturirawo umwe munhu nhamo dzako. Ukamugumbatira anoterera nyaya dzako zvizere.

Zvokuita kwemukadzi werudzi gwedu kuti uriritire murume nemhuri zvinoti :
1 Kubika zvokudya nokugadzira DIET yemurume nemhuri
2 Kuita utsanana mumba kuwacha nokusuka, kutsvaira, kuaina
3 Kurera vana, kuvagezesa,
4 Kuisira murume mvura yokugeza
5 Kuronga BUDGET repamusha
6 Kuzvipa kumurume nokuona kuti anogara akasununguka pamoyo

Zvokuita kwemurume werudzi gwedu kuti ave saimba
1 Kuterera zvinodiwa nomukadzi wake
2 Kuronga kuvaka musha pamwe nomukadzi wake
3 Kugamuchira zvawapiwa nomukadzi, zvokudya, zvokupfeka
4 Kuda mukadzi nevana
5 Kukwezva mukadzi wako kuti ave pedo newe asaita fungwa dzevamwe varume
6 Kugamuchira muviri wemukadzi nokumuyemura nokunakigwa nawo kumubata, kumudziisa muviri, kuvata naye, kumukwenya panovava, kumuongorora asina kupfeka.Udzai vamwe!!!!!!!!

Monday, 6 March 2017

Mukadzi anotya Chombo, Murume anotya chitubu

Kune vanhukadzi vanotya chose chose kupinzwa chombo zvokuti anokwanisa kutoita mukadzi mukuru asina kumboita mukomana, kusiri kuti haadi vakomana asi kuti anotya kupinzwa chombo. PaWeekend apa ndange ndine umwe wechi INDIA ava nemakore 34 achiri mhandara. Anoti iye akazama kuiswa kaviri paupenyu hwake hwese asi zvakamugwadza zvokuti ari kutya kuzamazve. Asi haadi kushaya experience yokuiswa. Saka odii.

Koitazve varume vanotya kupinza chombo mumukadzi. Kusiri kuti haadi asi kuti anofunga kuti zvinotyisa.

Tiudzeiwo kana mune EXPERIENCE yokutya Rudo, Kutya chombo/chituu, Kutya kudanana noumwe munhu. Apa tiri kutaura pamusoro pevanhu vasina zvinoonekera zvakasiyana pavari asi kungoti anotya chete,


Sunday, 26 February 2017

Shamwari isina murume/mukadzi

Zvinoita here kushamwaridzana nomunhu asina murume/mukadzi iwe une mhuri? 

Mubvunzo uyu unonetsa kudavira nokuti pane nyaya dzakawanda dziri panyaya zvokuti tingatoswera pano tichibvereketa nezvenyaya iyi tichiwirirana nokupokana pairi nokuti vakawanda vane EXPERIENCE yayo.

Zvinoitika kana maroorana: 
Murume:
Kune varume vanonetseka chose kunyanga vasikana panguva yavanofanigwa kuti vanyenge zvichibva pazera ravo. Asi nyaya yese inochinja kana murume akadai akangozikamwa kuti aroora. Vasikana vaya vaimbomuona somunhu asina kodzero yokuvanyenga vanobva vamuoona somurume anohi murume wemhuri. Kune varume vakawandisa, uye munyika dzakawanda chose vanozokwezvwa nevakadzi vasina varume iri ngari yokuti varoora chete chete. Kwete kuti ange ari murume akakodzera kare, asi kungoti aonekwa kuti anokwanisa kuva saimba.

Kune vakadzi vakawandisa vanoona pasina chakaipa kuhura nomurume wemunhu. Zvokuti kana murume wako ari munhu asina unhu, anokwanisa chose kupedzisira ahura nomusikana/mukadzi ange asingazomudi dai asina kukuroora,

Vakadzi:
Kune varume vakawandisa vanochiva mukadzi weumwe murume, iri ngari yokungoti mukadzi wemunhu. Muchiridzi chedu mukadzi wemunhu anoonekwa sokuti muridzi wake murume wake. Zvino kana umwe murume achimhura murume wako, zvinoonekwa sokuti kuvata newe chiratidzo chakanaka chokuti murume wako haasi munhu akakosha. Zvoreva kuti iwe ukapa mumwe murume mukana wekuvata newe haanonoki. Kwete kuti wagara uri munhu akakodzera kuti ade kuvata newe, asi kungoti uri mukadzi wemurume wako.

Kotizve vamwe varume vanoona murume wako ari munhu ari pamusorosoro kuvapfuura, anoda kuzvifadza nokufunga kuti kuva pamusoro kwake kunoitisa kuti ave munhu asisisagoni kunatsogutsa mukadza sezvinodiwa nomukadzi.Saka zviri nani uyu umwe murume aratidze mukadzi kuti kuguta pakuvatana kunoitwa sei.

Iwe ukangomukwezva murume ane fungwa idzi haanonoki kuvata newe.

Saka izvi zvinei neshamwari?
Kana wavamai vemba kana saimba, zama kushamwaridzana nevamwe vakafanana newe. Munhu asina murume anonetsa kuti ave shamwari yako nokuti kazhinji anoshamwaridzana nemi mese muri vaviri, uye anotaura nhamo dzake dzevarume kwamuri mese. Paanenge ari padambudziko rokushaya wekuvata naye, munozviziva mese iwe nomurume wako, kureva kuti paushamwari hwenyu ipapo murume wako neshamwari yako vanoerekana vatoisana. Nyaya yako yange yakangozvinakira yotokanganisika.

Ikatarisa vanhu vanohura nevarume vevanhu kazhinji ishamwari dzemukadzi, zvikuru shamwari dziya dzepedopedo dzinoti kana murume wako akaita ugwere, ndidzo dzinobatsira chose. Tarisa vanhu vemuraini menyu vanohura ufunge kuti chihure chavo chakatanga sei, uchaona kuti kakawanda chakaitika neshamwari dzevakadzi vavo.

Shamwari yako isina murume usafunga kuti haadi varume. Anoda asi ari kutoshaya murume akatsiga zvokuti amuroorewo. Paanokuona iwe nemurume wako, zvinomufungidza kukoniwa kwake, zvoreva kuti wako uyu ari kuratidza kumufarira paushamwari apa, atova CHALLENGE kwaari, muedzo chaiwo wekuti potodiwa kuzvidzora kukuru. Iwe woonekwa somunhu ava mberi asi muri shamwari. Shamwari zhinji kuzovengana kwadzo kunobva pakusava pakafanana pamhuri neufumi.

Iwe neshamwari dzako maonere enyu anowanza akafanana panyaya zhinji. Kana iwe uchiona murume wako ari munhu akanaka, usafunga kuti ndiwe wega. Kunotori nevamwewo vanoti vakamuuona vanoita ruchiva paari. Kungosaya hako mukana wekumuwana ari ega. Zvino shamwari yako hainetseki nokumuwana ari ega. Chinongonetsa kutanga nyaya yokuti vapedzisire vaisana. Uyezve kuisana kwavo ndekwevanhu vanotozivana nechekare zvokuti kana nyaya dzemakondhomu hadzitaugwi pakadaro. Vanongoisana paushamwari hwavo. Iwe hapana chaunoziva kusvika nyaya yatombofamba mberi chose.

Murume wakowo akapiwa fungwa yokuti shamwari yako munhu ari AVAILABLE, kubva panyaya dzamunotaura kana aripo kana kuti asipo, musi waunovhakasha kure, shamwari yako anouya kuzoriritira murume weshamwari yake, sokuti kubika, kusuka ndiro, kuwacha, kutsvaira mumba. Zvoda murume anokwanisa kuona muedzo nokuudzirira pafungwa. Kana akatadza kuhwisisa kuti shamwari iri kubata mukana, anopakurigwa zvokudya nezvimwe zvakawedzera.

Zvino kana une shamwari ine murume wayo, zviri nani munongokombeya paufumi chete asi pamhuri menge makafanana. Zviri nani. Kana achiuya kumba kwako haana fungwa dzokuti akundwa pamburi. Anongoona nyaya yokuti chii chamatenga mukaisa mumba. ndidzo nyaya dzenyu. Iwewo chawatenga chiya kazhinji unenge uchida kuti shamwari dzako dzizive dzigokuti wagona.

Vana munobatsirana kuchengeta, vanotamba vese. Varume venyu vanoita nyaya dzemhuri. Kana achiuya kumba kwenyu anouya nomurume wake. Kana ari ega hapana fungwa yokutarisa murume wako.

Varume.
Kana ukaroora ukaita shamwari dzisina vakadzi kumba, ita hako asi hwisisa kuti handizvo. Ishamwari dzako hadzo asi hadzina fungwa dzemhuri. Uchaona kuti mukadzi wako anogarofidha shamwari idzi, uye anokwanisa kutaudzana nadzo panyaya dzakadzika iwe usipo. Varume vasina vakadzi vane nyaya dzakawanda dzavanoda kuti umwe munhu aterere avape mazano.

Vanokwanisa kushamwaridzana chose nomukadzi wako zvokuti kana kufonerana nokutumirama iwo ma WhatsApp akadai kuuya awa hazvikoni. Nyaya dzavo dzowanda. Kunemerana sevaramu hakunonoki. Usafunga kuti shamwari yako haisi kuona runako gwemukadzi wako. Kungoshayawo hako mukana. musi waunopokana nomukadzi wako, shamwari yako ndiyo inoudzwa, zvikuru pavakadzi vezera diki ava vasingahwisisi kuti chinohi CONFIDENTIALITY chii.

Zvese zvinoitika hapana chaunoziva kusvika nyaya yatova pasina kunaka. Ukatarisa vanhu vaunoziva uchaona kuti vakawanda vane vakadzi vakavata neshamwari dzavo. Kana uri munyika dzakaita se muDIASPORA, kuvata neshamwari dzevarume/vakadzi chinhu chinoitwa nevakawanda.

Hino ukashamwaridzana nomurume ane mhuriwo, nyaya dzenyu kana kuti dzake nomukadzi wako dzinosiyana. Munotaura nenyaya dzemhuri, dzemota, dzekutenga dzimba, dzekuendesa vana kuzvikoro, etc.

Pamusha
Kune nyaya dzaunongozvitsvakira pamusha wako dzisina kodzero yokuti udziite.
1 Nyaya yokuva neshamwari dzisina kufanirana nemagarire ako.
2 Nyaya dzokuva nevashandi pamusha vasina kodzero nemagarire ako.

Toti Mukomana wegarden. Kana wada mukomana wegarden, tsvaka chikomana chiri pasi pemakore 15. MuZimbabwe mune zvikomana zvakawanda chose zvinotodawo munhu anozvichengeta. Kana usingadi chikomana chidiki enda undotora munhu akura chose ava kumakore  60, ane chiremera chokuti akada hure remuraini, ndiye anonovata kumba kwaro achitya kubviswa chiremera chake. Mukuru akadai haana musi wekuti akabvisa hembhe kuchipisa mukadzi wako anofunga kuti paita rume rine mamasuru apa. bodo. Anongoona sasekuru.

Kana ukadzi musikana webasa, enda unotora munhu akura ava mbuya vanezvizukuru. Kune chirikadzi dzakawandisa dzinoda kurera zvana zvako. Mbuya ava hauwani musi wavanohi vatariswa mazamu nomurume wako. Murume wako anongoona sambuya. Hakuna imwe fungwa yaanoita kuzhe kwekuti achitogwara fungwa.

Kana mafunga munhu wemumba newegarden, tsvakai munhu ane mhuri yake anouya okagarapo nemukadzi wake vese vachiita mabasa.

muupenyu hwako iva nevanhu vakakodzera nemagarire ako kuti usazvitsvakira madambudziko awange usina.

MaEXAMPLE tinawo chose asi kungoti iwe wega ukatarisa kuvanhu vaunoziva uchaona kuti kune vakawanda vakavata veshamwari dzevarume/vakadzi vavo, iri ngari yokuti iye murume/mukadzi ashamwaridzana nemunhu asiriye.

Ukabvunza murume/mukadzi avata neshamwari yemukadzi/murume, unohwa achiti zvakangoitika, kuita sokuti haana kusarudza kuzviita. Nyaya ndeyokuti ange ane ruchiva pashamwari iyi kwenguva refu kusvika shamwari iya yaziva kuti pane mukana mukuru saka regai nditore mukana ndinakigwewo pari kunakigwa shamwari yangu. Maitire edu akafanana.

Tarisa shamwari dzako, hama dzako, vemuraini menyu, vekubasa kwenyu, uzvionere vanhu vakaita damudziko iri.

Hazvirevi kuti kana wawanikwa/wawana, chisiyana neshamwari dzese dzisina varume/vakadzi. bodo handizvo. Shamwari idzi ndidzo dzakubatsira nokukukurudzira kuroorana nomunhu wako. Apa tiri kukutaridza dambudziko raunofanira kugara wakarichengera kuti risaitika. Ziva nyaya dzokutaura neshamwari yemukadzi/murume wako. Hwisisa kuti kana achikuona zvinokwanisika kuti anokuona somhunhu akatsiga zvokukodzera kuva munhu wekuroora kana wekuroogwa naye.  Hwisisa kuva munhu akatsigawo zvechokwadi iwe.


Udzai vamwe. !!!!!! 


Saturday, 25 February 2017

Mibvunzo neMhinduro 9

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 8 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda


1 Ndakavata nemusina ari kumwedzi. Vamwe vanoti zvinoita ndasazozvarisa. Ndoita sei? Chakangoipa pakuvatana mukadzi ari kumwedzi kungoti hazvitaridzi utsanana uye kuti parmaitire edu hazvibvumindzwi. Asi kana mese magara musina chigwere, azvina chigwere chazvinokonzera. Kungosemesa chete uye kusvibisa mubhedha.

Kuzvara hakuna kana basa nazvo nokuti hapana chigwere. Usashupika hapana nyaya apa. Asi kungoti hazvina unhu. 
2 Pane mushonga wechivanhu here ungandibatsira kubata mimba nokukasira? Mushonga wekubata mimba kuiswa musingashandisi Kondomu kana mapiritsi ekudzivirira mimba. Verenga pakahi "Kana wada mimba." uhwisise kuti chii chinonosa mimba. Kukoresa ana kuondesa kana kuti wakamboita zvegwere zvechihure kana kuti murume asingazvari nengari yeurume heakaremara kana kuti husina kukora.

Mishonga yechivanhu iriko asi unokwanisa kuwedzera dambudziko rako. Zviri nani kutanga waenda kundoongorogwa kuti uzive dambudziko. moenda mese nomurume andoonekwa huti urume hwake hwakakwana here kukuitisa mimba. DIET yako yakakwana here. 
3 Zvinoita here kuti mukadzi mutema akwanise kuzvara mwana murungu? Zvinoita chose. Kune vatema vakatozvara vana varungu, koitawo varungu vakazvara vana vatema.  Kuva murungu kana mutema ruvara gweganda chete.

1 https://www.youtube.com/watch?v=xhkYTkzjQVs

2 https://www.youtube.com/watch?v=WpblcdxKc28

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1093674/The-tragic-story-white-girl-born-black-tore-family-apart.html

4 Kubva last week ndine tumapundu panhengo yangu. Ndoita seiKana wangoita chimwe chinhu chawanga usina, chokutanga enda ku CLINIC undotariswa uudzwe kuti chii.

Kana wakavata nomunu musina kondhomu, zvoreva kuti une chigwere chechihure. Munofanira kuenda mese kundotariswa moraphwa. Musavatana kana kuvatana noumwe munhu kusvika chigwere chapera.  Zvadaro dzidzai kushandisa makondomu.

Kana ukagaroita zvigwere zvechihure unokwanisa kuzotadza kuzvara/kuzvarisa. 
5 Bhinzi inofanira kureba zvakadii? Rega bhinzi irebe payadira. Unei nayo? Hakuna murairo wekuti bhinzi ngairebe kusvika apa kana apo. Siya zvakadaro chete.

Vakawanda bhinzi inobva pa hafu ye CENTIMETRE kusvika pa 5 CENTIMETRES as diki ndidzo dzakawanda.

Nakigwa nebhinzi yako chete kwete kuzvinetsa kuti yakareba zvakadii. 
6 Mukadzi wangu ane nhumbu. 5 months saka ndagarisa ndisina sex.  Ndingaita sei. Kuhura ndange ndisingadi. Mubvunzo wako hauna kana musoro. Mukadzi wako akaendepi nemimba yake? Kana aripo, chinokukonesai kuita sex yenyu chiiko? Kana mukadzi ane mimba ndipo paanotofanira kuwedzera kuiswa kuti agoshaya dambudziko pakuzvara mwana. Urume hunobatsira pakukura kwemimba uye pakuzozvara. Mukadzi kana zvichikwanisika ngaavate nomurume kusvika zvisakwanisiki. Vamwe vanotovatana kusvika kwasara mazuva mashomanana kuti mukadzi azvare.

Enda undovata nomukadzi wako wakasununguka. Uchatoona kuti iye anofarawo nazvo. 
7 Ndingafuhwira mukadzi wangu sei? Kufuhwira mukadzi hakunetsi zvachose.
1 Terera zvaanotaura, kana usingahwisisi bvunza mibvunzo kusvika wahwisisa zvaari kutaura. Wahwisisa chiita zvaanoda kana zvichivaka musha. Kana zvisingavaki muudze kuti hazvivaki womuudza zvinovaka zvauchaita.

2 Usapopotera kana kurova mukadzi. Kana akanganisa, gara naye pasi umutsanangurire kuti chii chausingabvumirani nacho pazviito zvake.

3 Kana akabika zvakanaka, ukadya, ukaguta, tenda nezvawadya. Ratidzawo kuti zvinofadza kuva nomukadzi mumba.

4 Harogumbatira mukadzi wako (hugs) pese pawawanira mukana. Garotarisa mukadzi mumaziso womuongorora kumeso womuudza runako gwake wonyemwerera pakumuona achinyemwerera. Womuudza kuti unofara chose kuti mukadzi wako.

5 Pakunovata tora nguva uchimubatabata muviri wake wese uchimuongorora pesepese uchiratidza kuti iwe wakagona kusarudza pawakasarudza mkadzi uyu. Itai nguva musina kupfeka uchiyevedzwa nomuviri wemukadzi wako iyewo achiziva kuti ari kukuyevedza.

6 Pakuvatana tora nguva refu uri mukati memukadzi wako, inopfuura maminitsi manomwe (7) achihwawo pane moyo. Mapedza, kwevera mukadzi wako pedo womugumbatira wodembademba nyaya yokumuda uye kuti anokunakira zviri pamusoro.

7 Kana paunokwanisa kumubatsira mabasa ake emumba, batsira.

8 Kana asingahwi zvakanaka, miramira uchitaridza kusagadzikana nokugwara kwake. Wopotawo uchimuitira tii uchimubvunza kuti ari kuhwa sei.

Ndiwo mufuhwira unoshanda zviri pamusorosoro uyu. Iya imwe mifuhwira inotengwa kuvanhu vemidzi, kungotambisawo mari. Hazvishandi.

8 Kana uchida mwana mukomana uno**irwa sei?Kwete kuti SEI asi kuti nguva ipi pamwedzi. Munhukadzi wegawega anokwanisa kuita mimba pamazuva anozikamwa epamwedzi. Pamazuva awa pane nguva yokuti ukapiwa urime unowedzera CHANCE yokuita mwanakomana kozotiwo awo asara anowedzera yokuita musikana.

Nyaya iripo ndeyokuti paunopiwa urume paya, urume hunoitisa mukomana hunokwanisa kudhidha nesipidhi iri pamusoro kupfuura hunoitisa musikana, asi hunokasirawo kuneta nokufa zvokuita kana mazuva maviri huchitsvaka zai. hwevasikana hunonogara kusvika mazuva mana huri upenyu.

Izvi zvoreva kuti kana uchida mukomana pamazuva ekukandira zai, mirira wozopiwa urume zai radzira rava pedo kuitira kuti urumu hwechikomana hukasire kuriwana. Kana uchida musikana piwa urume mazuva okutanga zai richiri kure nokuti hwechikadzi hunoramba huchitsvaka hwechikomana hwatofa.

Asi hwisisa kuti panguva yemazuva ekukwanisa kubata mimba apa unowedzera zemo chose chose zvokuti kuti urege kuiswa zvinokunetsa saka kutoronga yokuvhakasha kuti upatsane nomurume pamazuva ausingadi kuiswa. Hwisisazve kuti maitire awawa anohi anoshanda asi haasi 100%. 
9 Kugezwa chibereko 
kunoitwa sei?
Kugeza chibereko inotori OPERATION inoitwa kuhosipitari inohi DNC. Hazviiti kuti ungoenda wega woti ndoda kugezwa chibereko. Zvinoitwa kana pane chaitika dhokotera okuudza kuti unofanira kugezwa chibereko. Zvokuti zvinoitwa sei iwe haufaniri kuzvinetsa nazvo. Kana wahi enda undogezwa, rega vanoita vaite.
10 Inhu yemurume iri normal inoita macentimetre manganiKureba kana yakatsamwa inoita masendimita ari pakati pe 12 ne 15
kukora tichipima kutetendedza zvakaita sekusunga bhandhe inoita masendimita ari pakati pe 10 ne 14.

Asi kune vamwe vane pfupi hobvu koita vamwe vane refu nhete refu hobvu, pfupi nhete. Hazvinei kuti saizi yakadii. 
11 Kudyiswa. Chii chingaitisa kuti mukadzi adyise murume?  Munyika yedu, kune vakadzi vakawandisa vanotsvaka kudyisa varume vavo. Ingari yokuti varume hamudi kutaridza vakadzi venyu rudo. Mukadzi akahwa sokuti murume wake haasi kumuda zvomoyo wese, anotsvaka kudyisa murume. Ndiwo maitire aaanoudzwa nevakadzi vakuru vemuraini.

Kudyiswa ndizvo hazvo asi tese tinoziva kuti mhomho yevarume vemuraini vanohura, zvikuru nehure rimwe chete kana maviri muraini imomo, kureva kuti vese vakadyiswa mishonga yacho haishandi chinhu.

Mishonga yacho yakawanda uye inodhura. Vanotora chidhambakura, chifurira, kana gwaivhi. Vanomesa chimhuka ichocho, vokuya choita upfu. Zvadaro vovhenganisa nemushonga wemidzi wavapiwa kun'anga, vobika pamwe chete nechijira chapukutisa kuzasi kwemukadzi. Anoisa mushonga uya mubhotoro. Zvadaro mukadzi wako anopota achiisa mushanga uye muzvokudya zvako kuri kutamburira rudo kubva kumurume wake.

Munhu anohi murume wemunhu anofanira kungoda mukadzi wake pasina zvokutotsvakigwa mushonga. 
12 Kana mukomana achibata mazamu emusikana anonzwei?Zvinobva nokuti mukomna wacho ndiani uye ari kubatirei mazamu emusikana, uyezve kuti ari kuabata sei, uye kuti chii chavanotaurirana paanobata mazamu emusikana.

Izvi zvinoreva kuti vasikana vanohwa zvakasiyana siyana pakubatwa mazamu asi kana muchidanana musikana akakutaridza kuti ari kuda kubatwa mazamu anokwanisa kunakidzwa nazvi zvichibva nemabatire ako. 
13 Kuti ndinakirwe nekuiswa ndingaita sei? Tangai nokutamba mese muchiatana nokupurudzirana nokukisana nokusvetana, nokutaura zvinofadza, nokupa murume mazamu kuti amwe nokusveta, nokumudzidzisa kuti unoda matinji  nebhinzi zvikwiziwe sei. rezva chombo chomburume. Sveta minyatso yemurume. Nanzva guvhu rake, purudzira chombo. Tambai muchidaro kusvika wanatsa kunyorova.
1 Iswa nemurume anokuda uye waunoda iwe.
2 Rerusa muviri pakuvatana kwenyu,
3 Usava nezvimwe zvaunofunga kuzhe kwekuiswa
4 Mufungwa mako teverera chombo chomurume uchihwa chichipinda nokuuda.
5 Deredza sipidhi yemurume womupa RHYTHM yakanaka yaunohwa wega kuti inokonzera kuti chombo chikwize mukati zvinonaka
6 Ramba uchitaurira murume zvokuita achitevedzera
7 Kana uchifunga kuti kunatsopinzwa ndiko kunonaka, ita zvokufongorera murume. Kana uchifunga kuti kubatirira murume nokuona kumeso kwake muchiisana ndizvo zvinonaka, vata manhede murume ova pamusoro kana kuti murume manhede iwe pamusoro.
8 hwisisa kuti kuisana ndekwenyu mese saka mese shandisai chiuno iwe kugamuchira chombo murume kukupa chombo.


Wega unohwa kuti pano ndaiswa zvinonaka.

14 Ndoda kudya bhinzi yemukadzi asi iye haadi kuti ndidye ndoita sei? Handisi kuda kudya yeumwe mukadzi. Ndoda wangu chete. Chihure No No. Kune vamwe vakadzi vasingadi kudyiwa bhinzi dzavo iri nyaya yokusangozvidawo kana kuti kutyiswa nazvo. Hapana zvokuita kana mumba menyu umwe ane zvaasingafariri kuitwa kana kuitwa. Iwe unotofanira kuremekedza zvaanoda.

Kune zvikonzero zvakawanda chose zvinoita munhu asada chimwe chinhu. Chikuru kumubvunza iye kuti sei asingadi, iye okutsanangurira ega. Zvadaro ukahwisisa chizviremekedza. Vamwe vanhu verudzi gwedu havabvumi kuti kuzasi kunogezeka saka vanoona sokuti hakuna kunaka. Pamwe anotya kutariswa zasi nomurume wake, pamwe anoona sokuti chiitwa chinoitwa nevanhu vemishonga.

Iwe hazvigoni kuti uti ungaitiswa chihure nokuti mukadzi wako haadi kudyiwa bhinzi. Ah bodo hakuna zvakadaro. Kuisana mumba ndekwerudo kwete kudzvanyirirana kuti 2Vhura ndidye kana usingadi kuti ndukuhurire" Bodozve, Vakadzi vakawanda vantodawo kufadza varume vavo uye vanoita zvakawanda zvavasingadi kuta asi kuri kuti murume afare. Saka imi varume chiregari zvokungoti pese pese mounza nyaya yechihure. Ko iyewo akazotanga kuti ukasadai ndokuhurira, mungavaka musha sei? 
15
kurapira nhova nesikarudzi kunoitwa sei uye nemishonga ipi, ndinoiwanepi? 
Kana wazvara mwana sikarudzi inoita nguva kuti idzokere payange iri usati wazvara. Zvinoita Vhiki nhanhatu (6 weeks). Panguva iyi momborega kuisana. Kozoti wabva kwachirema kundotariswa ukaudzwa kuti zvese zvakanaka, Ndipo pomotanga henyu kuisana asi shandisai kondhomu nokuti unokwanisa kuita imwe mimba.

Hapana mushonga unodiwapo, asi kana wakachekwa ukasonwa, unokwanisa kupiwa maANTIBIOTIC ekudzivirira utachiona sezve pari pedo nekunobuda svina. Saka terera rairidzo yevarapi.


Takataura kare nenyaya yenhova yomwana kuti hachisi chigwere saka hapadiwi mushonga. Chinodiwa kugarotarisa nhova yomwana. Kana ichitambatamba zvoreva kuti mwana ane nyota, mwisa mwana mukaka kana mvura.
Verenga apa.
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2016/08/zvinoitwa-panhova-yemwana.html

16 Tange tichitama nokukisana nomukomana wangu. Ndaona mb**o yake kukura kwayo. Hazviiti kuti tikaroorana akwanise kuvata neni. Ndomuramba here? Asi ndomuda dai pasina dambudziko iri. Varume chombo chinokura kuva pakati pe 10 cm ne 18 cm. Mhomho yese iri pakati pe 14 ne 16 nokukora 14cm. Hakuna munhukadzi akambohi chombo chatadza kukwana. Mukadzi wese anotatamuka zvokuti chero chikuru sei chinopinda zvakanaka chose vese vachitonakigwa nazvo.

Asi unofanira kungohwisisa kuti motanga matamba sezvamange muchiita kusvika iwe wanyorova zvakakwana. Uyezve pakupinza kana uchifunga kuti chomo chikuru ndiwe unochibata wochipinza zvishoma nezvishoma. Chapinda mombomira makadaro uchidzidza kufemereka une chombo mukati. Wega unotohwa nyama dzako dzichizvimirira nokudavira kuti une chomo mukati. Zvadaro ndiwe unotanga kufamasa chiuno kuti murume agoziva kuti wava kuda kuswa. Zviri nani kana iwe uri pamusoro pemurume. 
17 chii chinokonzera kuita weti kazhinji uye iri shomaKuita weti kakawanda pazuva zvinoreva kuti wava ne chigwere che
1 DIABETES
2 Cystitis
3 Prostate
4 Infection
Kana zvimwe zvigwere zvakatowanda zvinopfuura 16 zvinokwanisa kukinzera nyaya iyi saka kasira kundoonekwa nevarapi uudzwe zvokuita. 
18 Kupfeka tsangamidzi kuzasi kwakanakei? 

Kuisa Ginger muchituu. 


Most foolish thing
Izvi zvinoitwa nemunhu anohi GINO, asingahwisisi zvaari kuita. Hakuna chinofanira kuitwa zasi uko. Zvikuru kwemunhukadzi. Usaisa chinhu chisiri TAMPON kana chombo chomurume mukati mako usina kuhwisisa kuti chinotanga chagezwa sei. Zvinhu zviese zvhinokwanisa kusiya RESUDUE mukati usatomofa wakazviisamo.

Vanhu musaudzana nhema. Unozviitisa mamwe ma INFECTION asina kufanira.
Kana une chigwere chauri kuzama kurapa enda kwamurapi upiwe mushonga urapiwe, kwete kuudzwa nhema nepenzi emuraini. 
19 Kugutsa murume pabonde kunoitwa sei? Kugutsa murume kunobva pakudzidza kutaudzana muchiisana. Dzidzai kuhwisisana nokuudzana zvinokunakirai. Kutererana nokuita zvarebvwa noumwe. Murume haanetsi kugutsa nokuti varume vakawanda vanongoda mukadzi anohwisisa kuti kuisana ndekwevanhu vaviri kwete kuno kwindi sewafa murume achizama kuti muisane
Ratidza kuti uri mupenyu.
Shadisa chiuno,
batirira murume,
chemerera,
wana mukna wekuti murume anatse kuva pedo newe.
Kwira murume
Wirirana nechombo chemurume.
Farira kuisana nomurume wako.
Usakundwa nemahure. Une nguva yokupurakitiza kupfuura yemahure. 
20 Chii chingakonzera kurwadza nekubuda mvura mumazamu usina nhumbu? Vanhu jairai kuti ukahwa kugwadza panhengo yemuviri pausingasihwi kugwadza, wokasira kundotariswa woudzwa chilonzero. Pano tinokwanisa kukuudza zvikonzero zvakawanda kana zviripo asi kuti tizoti chako chaicho ndechipi zvonetsa. Saka kasira kundoonekwa. Kubuda mvura kana mukaka chaiwo usina mimba zvinokwanisika kune vakawanda zvichikonzegwa nezvinhu vakanaka zvinoti :

1 Kuwanza nokufarira kuiswa nomurume wako
2 Kugaromwiwa mazamu nomurume wako une zemo
3 Ku garozvibatabata mazamu iwe muridzi.
4 Kuva nemimba usingazivi kuti unayo.
Kuitazve zvimwe zvakaipa zvinokonzera nyaya iyi sokuti une chigwere chinohi MASTITIS.
Kotizve kana ukabatabata mazamu ukahwa muchiita semune mapundu kana kuomarara, kasira kundoonekwa.
Pamwe inongori INFECTION as kasira kundoonekwa

21 Nzira dzoku**irana nadzo kuti mukadzi afare ndedzopi? Kuti munhukadze agare ane mufaro pamurume wake murume anofanira kutaridza rudo pese pese kumukadzi wake. Kuzoti kuvata naye zvakanaka ngazvibve parudo zvoenda pakuvatana kwete kufunga uti kungovatana kwega pasina rudo kungafadza mukadzi. Mukadzi wako harisi hure rako raunopa mari kuti ribvise bhurugwa. Mukadzi wako anofanira kuva shamwari yako yepamoyo.

Kana monovatana usafunga kuti anodei kuti afare, mubvunze kuti anoda kuiswa sei iye akuudze zvinomufadza. Unofungira munhu aripo zvaita seiko. Rega iye akuudze zvaari kuda. Mukadzi ndiye anofanira kuva Manager wezvemumba. Rega aite basa rake. Iwe zvako ndezvokugarden uko nokumunda. 
22 Kunzwa weti ndichisvir** kuri nNormal here? Kune vanhukadzi vakawanda vanohi vanoweta pakuiswa. Ari haisi weti inobuda. Umvura usina munhuhwi. Kana ukahwa uchida kuweta pamunenge muchiita usazvishinya kuti usaweta. Rerusa muviri uudze murume aramba achiita Ukaweta saizvozvo unohwa kunakigwa kuri pamusorosoro kwekanguva kanoita kota ye miniti asi hauzvikangamwi.

Murume wako achazvifarirawo asi unofanira kumutsanangurira kuti haisi weti uye kuti ndiye azvikonzera nokunaka kwake. 
23 Murume wangu haatauri kana tichiita basa pamubhedha. Anongoita akanyarara, opedza ovata, pasina zvaataura kunge pasina chaitika. Handizivi kuti anonzwa sei pazviri. Tave nemwedzi miviri taroorana.  Ndoita sei? Varume vakawanda vanokomurena chose chose kuti vakadzi vavo havafakanyiki pakuiswa uye havatauri. Ukuwo vakadzi vakawanda chose vanokomburena kuti varume vavo havatauri pabasa.

Iyi inyaya inoda kuhwisiswa chose kut pakuvatana zviri nani kutaudzana nokutererana kuti umwe noumwe ari kuhwa sei kuti mese muzive zvokuwedzera nezvokuderedza.

Kungoti zii, zvoita sokuti hamuzivani. Kana mabvumirana kuti nyaya ndeiyi, motangawo nokuwedzerana zemo pakubatana batana nokupurudzirana nokunanzvana nokumwanana munyatso kusvika iwe muridzi wemurume wanatsonyorova ukuwo uchibata chombo chake uchihwa kuti chava nesima rakafanira. Iwe taudza murume. Bvunza mivunzo kuti anoda kuisana sei nhasi. Muudze apinze chigumwe mukati mako ahwe kuti manyorova here akuudze.

Pamunenge muri pabasa bvunza kuti zviri kunaka here akupindure. Ugomuudza kuti unofarira kuudzwa kana zvichinaka. Mapedza muudze kuti wahwa sei pazviri ugomubvunzawo kuti ko iye ahwa sei.

Kutaura kwevaviri kunobva pakutanga kutaura kwemunhu umwe chete. 
24 Ndingashandisa here mushonga wekumisa chombo? 
25 Varoyi zvidoma ne zvikwambo kuharare zviriko here? Harare yese haina kana muroyi umwe chete. Haina chidhoma, Haina chikwambo. Ndinodaro nokuti zvinhu zvese izvi mupasi rese hakuna. Dai zviriko dai Mugabe akatorohwa nezvidhoma zvemuroyi wacho wekuharare. Kutaura nezvevaroyi kana zvidhoma, kana zvikwambo, dzinongoriwo nyaya dzokuita kana vanhu vaperegwa.

26 Kubata pamuviri uchiyamwisa kwakaipa here? Vakadzi vakawandisa vanobata mimba mwana mukuru asai arumugwa. Hapana chakasipa pazviri uye hapana chingahi chakaipa. Mimba ndeyemwana ari mudumbu. Uyu mwana mukuru haanei nayo chake kumwa mukaka wezamu zvinova zvisinei nokut une mimba here kana kwete.

Kare vanhu vasina ruzivo vaifunga kuti mukaka wamai vane mimba unokwanisa kukanganisa mwana anoumwa. Uku kwaingove kufungawo kwavanhu dzidzo isati yanatsobuda pachena. Hakuna chakaipa chingaitika kumwana ari mudumbu kana kuti uyu ari kumwa mukaka.

Chiripo ndechokuti mai vevana vanofanigwa kuhwisisa kuti muviri unoda zvaokudya zvakakwana kuti ukwanise kuita mabasa maviri awa kuti uku uri kuumba mwana uku uri kugadzira mukaka weumwe mwana saka kana mwana ati kurei rumura mwana. Asi kana achiri mudiki imoramba uchimwisa mwana.

Munhukadzi akazvara, anokwanisa kuita imwe mimba kusina kupera mwedzi miviri kana murume wake iri nhuu asingadi kumirira 6WEEKS zvinokurudzigwa. Kana akamirira anokwanisazve kungobata mimba ipapo. 
27 Kunhuwa mukanwa kunopedzwa neiKana uchiziva kuti uri kunhuwa mumuromo zvoreva kuti une mazino akaora saka enda kwaDENTIST.

Kana usina mazino akaona unenge une ma Bacteria anokonzera kunhuwa. Imbosiyana ne TOOTHPASTE uende kusupermarkets utenge BAKING POWDER woisa pa TOOTHBRUSH wokwesha mazino nayo yakawanda. Wokwesha zvese nemazino ekumashure, ekumusoro, ese zvawo. Woita mazuva matatu uchidaro katatu pazuva.

Zvadaro wodzokera kuTOOTHPASTE. Kukapera mwedzi womboitazve zve Baking Powder.  Isaishandisa nguva refu nokuti inodya mazino.

Asi inouraya maBACTERIA uye inobvisa zvimwe zvimatombo zvinohi PLAQUE zvinogara maBACTERIA acho.  
28 Unonzwa kudii kana nhumbu ichibataMimba haiati nguva yaunopiwa urume nomurume wako. Inokwanisa kuzobata kwapera mazuva maviri kana matatu. Mima zhinji dzinobata masikati anotevera iwe wapiwa urume manheru akapera.

Hapana chaunohwa panobata mimba. Unotozoziva kwapera mavhiki anopfuura matatu wotanga kuhwa muviri kusiyana. Pamwe hautomozivi kusvika mwedzi nehafu. paunotanga kuda kurutsa.
29 Mushonga unoita kuti mazamu amireVeduweeka, siyanai nezvemishonga mishonga izvi. Munhu ita zvinokupa utano hwakanaka chete. Kwete kungoti pese pese woita zvemishonga.

Verenga pakahi Kusimbisa mazamu

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2013/01/kusimbisa-mazamu.html
30 Murume anozvarisa ane mabhora akaita sei?Zvokuti mabhora emurume akaita sei kazhinji hazvina basa. Chine basa ndechokuti murume ane mabhora uye anobudisa urume pakuisana kwenyu. Kuti urume hukwanise kuitisa mimba zvinobva noutano hweurume. Kune varume vanoita urume hwakaremara. Koita mhomho yese yevarume vanoita urume hwakavhengana hwakanaka nehwakaremara.

Verenga apo pakahu Kuremara kweurume

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2015/08/kuremara-kweurume.html
31 Zai remukadzi rinofamba sei? Munhukadzi wese wese anozvagwa achitori nemazai ake akakwana okuita vana vaanoda kuita asi nyaya iripo ndeyokuti akazvinonokera mazai anopera. Mukadzi anokandira zai kubva kuchikandiro chokuruoshwe kamwe chete pamwedzi miviri, chokurudyi kamwe chete pamwedzi miviri. Zvikandiro zvinochinjana kukandira saka mukadzi achienda kumwedzi kamwe chete pamwedzi.

pese paanoenda kumwedzi anoshandisa zai rimwe chete. Kana akabata mimba kumwedzi kunomomira saka anochengeta mazai ake. Kana azvara, kukapera vhiki nhatu muviri unodazve kutanga nyaya yokumwedzi kureva kuti anokwanisa kubata mimba futi.

Paanozosvika makore 40 mazai aya aakazvagwa nawo  anenge apera nokuda kwekuenda kumwedzi, zvobva zvagumira ipapo, kumwedzi haachaendi, mazai haachakandiri.

Vamwe vanopera mazai vari vaduku. Zvinotangira pamakore 32 zvichibva nokuti wakazvagwa une mazai mangani. Vamwewo vanokandira kusvika kuma 50. Kana apera apera hapana zvokuita. 
32 Ukaenda kunoongororwa kuchipatara wowonekwa usina nhumbu asi usingaendi kumwedzi chikonzero chii
33 Zvinokwanisa kuitika kana wawanzisa mapiritsi ekudzivirira mimba zvii?
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50Monday, 20 February 2017

Kuchemerera ndekwevakadzi chete here?

Pakuvatana zvinozikamwa kuti mukadzi ane murume anohwisisa muviri wemukadzi wake anonakigwa kashanu kupfuura kunakigwa kwemurume. Izvi zvinobva pakutarisa maNERVES ari pabhinzi yemukadzi tichimaenzanisa neari pamusoro wechombo chomurume. Zvinoonekwa kuti bhinzi iri mberi chose.

Kutizve mudzi webhinzi unopatsana woti hafu uku hafu uku kumativi echitubu zvokuti chombo chiri mukati make chichikwiza mativi awa, maNERVES aya anodavira kunokubhinzi. Kana mukadzi akazowanazve mukana wekuti uku ane chombo mukati, uku ari kukwizirigwa bhinzi, zvinonaka chose chose.

Zvinofungigwa kuti kunaka uku kunowanda zvokudzungaidza fungwa kusvika mukadzi atanga kuchemerera, kureva kuti kuchemerera iratidzo yokunakigwa nekuvatana nomurume. Kotizve kana murume akahwisisa bhinzi akada kushamwaridzana nayo, Mukadzi wake anongogara ari munhu anochemerera iri nyaya yokudzungaidzwa fungwa nemanakire azvinoita.

Saka apa tiri kubvunza kuti imi varume, pane paunombonakigwawo here kusvika pakuchemerera mukadzi wako, zvisiri zvokutofunga kuti "Rega ndimbochemerera." asi kungoerekana zvatoitika kubva pakunakigwa kuti pamusorosoro?


Tiudzeiwo kuti munohwa sei.

Tuesday, 14 February 2017

Kukudza bhinzi.

Bhinzi kana imire muridzi ane zemo, inokwanisa kureba kubva pa 5mm kusvika pa 5cm zvichibva nokusiyana kwevanhukadzi. Kunakigwa kwava hakunei nokukura kwebhinzi saka hapana chakaipa pasaizi yebhinzi. Asi kungoti kune vamwe vane bhinzi dikidiki vanoona sokuti zviri nani kuva nebhinzi yakati kurei.

Tisati taenda mberi nenyaya iyi hwisisa kuti kune varume vanotyiswa nebhinzi zvokutoitiswa buka nayo kana yakakurisa. Koitazve vamwe vakadzi vane bhinzi huru chose kuti uku yakareba uku yakakora zvokutoti chero asina zemo inoonekera.

Koitazve varume vanoda bhinzi hombe. Iwe zivana nomurume wako nezvaanoda. kugaroisana mumba chinhu chakanaka. Mukadzi ndiye MANAGER wekuisana saka ndiye anorongera murume zvokuita. Ukasvoda murume wako ndiwe unoita dambudziko. Wana mukana wekuitisa murume wako zemo pese pese. Ukatanga nyaya yebhinzi akangoijoinira chete kana kubvunza mubvunzo, hazvichaiti kuti asamira chombo. Watowana mukana wekuiswa.


Bhinzi inonaka kutambwa nayo nomurume uye kutamba nayo wega iwe muridzi. Asi kukura kwayo hakuna basa. Chine basa kungoziva pairi chete uye kuziva makwizire aunofarira iwe. Zvadaro chidzidzisa murume maitigwe azvo iyewo achikudzidzsa mabatigwe echombo chake nemaoko muchikwizana musina kupfeka.

Kune vanoti ivo bhinzi yakati kurei iri nani kana une murume anohwisisa nyaya yokumwa bhinzi semunyatso kana kuikwiza norurimi. Kukwizwa bhinzi norurimi gunodziya kunonaka chose chose uye kunobatsira kukasira kutunda kwemukadzi. Bhinzi ir kumusoro kwechitubu saka hakueredzi sezvinoita mukati mechitubu. Kune varume vakawanda vanogaronyora vachihunza kuti zvekunanzva bhinzi zvineutano here? Chokwadi ndechokuti kana mese musingahuri uye mese musina zvigwere, kunanzva bhinzi kunonakira mukadzi wako chose kupfuura kupinzwa chombo saka ukatanga wambomusveta bhinzi ukazipedzisa nokupinza chombo unoita munhu anodiwa chose nomukadzi wako.

Iyewo akakusveta chombo akazopedzesa nokukuti pinza uchanakigwawo chose asi zvinohi bhinzi yomukadzi ine ma NERVES akawanda chose kupfuura ari pamusoro wechombo chomurume. Saka mukadzi anokwanisa kunakigwa kukupfuura, kana uchihwisisa kuti maitire anomunakura ndeapi.

Kukudza bhinzi kunokwanisika kana ukashandisa pombi dzokukurudzira ropa kuti riuye pabhinzi kwenguva refu. Pane zvipombi zvinoshandiswa kupomba bhinzi kusvika yazvimba iri mukati mepombi yacho. Womboisiya yakadaro kwenguva wozobvisa. Wopotazve uchiita nguva nenguva. Uchaona bhinzi yako yoti ukaita zemo inoti kurei kupfuura zvayange iri.

Pombi dzacho dzine mazera akati siyane asi dzinoshandiswazve kukudza minyatso. Varume vanofarira mazamu ane minyatso mirefu. Kana zviya muchiisana murume ari pamusoro ukamukweva musoro womupa munyatso unozvionera wega kuti anofarira kumwa zamu serusvava uye zvinokuitisawo zemo iwe. Minyatsi inomira kuti twii kana murume achitamba nayo.

Zvipombi zvacho zvinokurudzira ropa kuuya kumunyayso kuti umire. Ukajaidza munyatso kumira kwenguva refu inozoita sokuti yareba asi zvinohi inongoti korei zvokuwedzera kuonekera. Zvinohi varume vashomanana vasinganatsofarira minyatso murefu kana mikuru.

Ko varumewo? 
Patakatanga kutaura nezvipombi izvi.  Zvakaonekwa kuti zvinouya zvakatonyogwa kuti UNISEZ, kureva kuti vese varume nevakadzi vanokwanisa kuzvishandisa paminyatso, zvichitoonekwa kuti inowedzera kukura.

Saka mubvunzo wobva ipapo ndewekuti ko sei chombo chisingakudzwi nepombi yakadai. Pombi dzechombo dziriko chose uye dzinoshandiswa nevarume vakawandisa. Asi zvinohi dzinongoshanda kuvhura tsinga dzinomisa chombo kuti dziwedzere ropa rinomisa chombo, chobva chagwinya pakumira. Zvinohizve chombo chinokwanisa kuti wedzerei kukora asi kureba hachiwedzeri kureba, zvisinei kuti washandisa pombi kwenguva yakadii.

Tese tinoziva kuti pachombo kukora kuri nani chose pakureba kana tichitarisa kunakigwa kwekukwiziwa mukati nechombo pakuiswa nomurume. Vakadzi vakawanda vanonetseka pakushinnya chombo asi vasinganetseki pakuti chapinnda zvakadii. Vakadzi vakawanda chose havatombohwi kudzika kwekupinda kwechombo pakuiswa, asi vanohwa chichikwiza madziro ekuno kumukova. Zvinoreva kuti murume ane chombo chikobvu anohwikwa kupfuura ane chitete chirefu.

Saka pombi idzi dzinokwanisa kuti murume akadzishandisa nguva refu chombo chinowedzera ropa rinosvika kwachiri, chowedzera kumira uye kukora mese monakigwa nazvo.

Koitazve kuti kugarobatabata chombo uchichipomba kudaro kunochijaidza kubatwabatwa zvokuti murume anokwanisa kuzononoka kutunda zvinova zvinonaka kumukadzi.

Saka apa tiri kuti kune mukana wekuwana zvekutambisa pakuita nyaya muchiseka henyu musina kupfeka muchirezvana. Kana mukatengerana zvipombi izvi munokwanisa kutombopombana makadaro muchifara. Chero zvikakuitirai, chero zvikatadza, munenge madzidza kuongororana pamberi uye munenge mamboita mwedzi wese muchiwedzera kuisana. Hapana chingahi chakaipa ipapo.

Yambiro
Kana ukapomba bhinzi zvakapfuuridza usina kujaira, inokwanisa kuzvimba uye kuramba yakazvima wabvisa pombi. Unokwanisa kugwadziwa zvokutozotadza kuiswa musi iwoyo, pamberi pachigwadza.

Udzai Vamwe!!!


Nyaya Ye INSURANCE parudo.

Mazuvano kune vanhu vakawanda chose vanoshandisa vara rokuti INSURANCE kureva kuti iye munhu abva zera ane mukomana/musikana waari kudanana naye uye waari kuda kuroorana naye, asi haana vimbo yokuti musikana/mukomana wacho anomuda zvakafanana uye achada kuroorana naye zveshuwa.

Saka anotsvaka umwezve wekudanana naye anohi ndewe INSURANCE kuti kana nyaya ikakanganisika uko ndobva ndakasira kungozoroorana nouyu pasina zvokuita rimwe gore ndichitsvaka wekudanana naye. Kune vasikana vakawandisa vanoshandisa INSURANCE parudo. Varumewo vava kuzvitevedzera.

Nyaya dzakadai dzinobuda kana paita mimba woona musikana opomera uyu naponapo wopomera uyu. Zvoreva kuti vese varume vange vachipakurigwapo. Asi chero pasina zvokuvatana kune vasikana vanoita INSURANCE nokuda kwemaitire evarume pakuramba vasikana kwapera nguva refu vachidanana.

Saka pano toda kumbotarisa kuti INSURANCE inyaya yakana here kuva nayo kana kuti pane chingahi chakaipa here?


Monday, 30 January 2017

Kusiya vana vadikidiki pamurume warambwa

Kune vakadzi vava netsika yokusiya zvanana pamurume kana varambwa. Kwahi iwe ndiwe unoshanda une mari. Ini ndikaenda nevana ndinonovapei? Zvadaro mai vaya vanoenda kwavanoenda murume haachakwanisi kuenda kubasa nokuda kwekurera vana.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurambana kwevakaroorana kunokwira chose kana vagara makore anoita manomwe kusvika pagumi. Vazhinji vanorambana ndipo pavanorambana ipapo panguva iyi. Hazvina kunyatsobuda kuti chikonzero chacho chii asi zvinoonekwa sokuti  ndiyo nguva yavanenge vane vana vadiki vaviri kana vatatu.
Kana mhuri ine vana vechidiki vakadai, baba namai mumba vanoita mabasa akawanda kuti variritire mhuri yavo. Zvikuru mai vemba vanoswera nevana, voita manheru navo futi. Kuneta uku kunoita kuti vashaye nguva yakanaka nomurume wavo. Zvikashaya anobatsira kugadzirisa, uyewo murume akava munhu asinganatsi kuona zviri kuitik mumba make, zvinokwanisika kuti kurezvana kwamasiita kare kuya kunopera musingaoni kuti kwapera.

Kuzoti pepu moona umwe ava uko umwe uku, hamuchataudzani , mofunga kuti rudo hapachina, Kazhinji murume anotanga chihure. Varume akangofunga kuti mukadzi haasi kuvhura makumbo zvakakwana, hoyo onanga kumahure emuraini. Nyaya yenyu yemhuri yese yatokanganisika uye haichagadziriki.
Ukuwo mukadzi akangofunga kuti murume ari kuhura, otoona sokuti asaririra. Kune vakadzi vanofunga kuti kuhura kana murume ahura kunogadzirisa nyaya dzemumba. Zvinohi tafanana saka hapachina anokwanisa kupopotera umwe. Kwahi iwe wakanakigwa nehure iniwo ndikanakigwa nechikomba saka ini ndikakuregerera iwe unofanira kundiregererawo. Hazvifambi saizvozvo. Muhume uya anohura anobva atoona sokuti awana mukana wekuramba mukadzi kuti adanane nehure zviri pachena. Zvikuru kana hure risina vana richingoti chero parahi bvisa bhurugwa robvisa.

Kana mazorambana, munorambana zvine hasha chose mukati nokuti umwe noumwe anenge asingadi kuregerera umwe kuti nyaya ipera mutange kudananazve. Zvadaro imi munganakigwa henyu nokuhura kwenyu asi vana ndivo vane dambudziko guro rokuti upenyu hwavo hwatosiyana.

Ndipo pane nyaya yedu iyi yokuti mukadzi arambwa anobva oenda kumusha kwake osiya vana pamurume. Zvinoitigwa kuti awane mukana wekuhura zvakanana , kana kuti ashaise murume mukana wekuhura, kana kuti kuti atadzise murume kuenda kubasa zvisinei kuti iye haasi kushanda. Kana achishanda murume asingashandi, chinhu chakanaka kusiya vana nomurume kuitira kuti ape murume mari yokurera vana nayo.

Asi varume verudzi gwedu kurera vana pasina mukadzi havadi. Kugona vanogona havo asi vazhinji vavo havadi. Saka unozoona kuti maitire avo haana kodzero kuvana.

Totanga nomuadzi anosiya vana pamba kuti munhu akaita sei. Maitire evanhu verudzi gwedu ndeekuti mukadzi ndiye anorera vana. Hazvinei kuti anoshanda here kana kuti haashandi. Kana arambwa anobvapo nevana vake oenda kwake. Murume kana achida kuona vana ndiye anotevera kwakaenda mukadzi zvisinei kuti ari kumusha kwake here kana kuti kuchikomba chake.

Kusiya vana zvinoratidza munhu asina hanya nevana vake. Mhomho yese inozviona inomhura mai vakadai kuti munhu asina kodzero yokuva mai vevana. Tichitarisa tinoona vakadzi vakawandisa vanogara pamurume asingamudi zvachose asi achigarira vana vake. Ingari yokuti anohwa kushushikana pakuva achisiya vana vake.

Kana uchishanda usina nguva yokurera vana vako murume asipo, savaya vanochinjana kuti murume oshanda masikati, mukadzi oshanda usiku kuti vana vave nomuereki panguva dzese, kana mukarambana mai vevana enda nevana kana kuti murume okusiyai muma oenda hake kuhure rake. Zvadaro tsvaka anobikira vana asi gara nevana vako.

Kana ukabva pamba ukasiya vana, murume akatora hure akaisa mumba, haungazivi zvinoitika kuvana vako. Kana ukabva nevana vako, zvinokwanisika kuti unohura hako asi unohurira kuzhe kwemusha wauri kugara. Vashoma vakadzi vane vana vanounza chikoma mumba mune vana. Varume ndivo vasina hanya nokutiunza hure pane vana.


Saka apa tiri kuti dai zvaikwanisika gara nevana vako kusvika vava vanhu vakura zvokukwanisa kuzviriritira, toti makore 16 zvichikwira. 

Vana havafaniri kushandiswa kudzwanyirirana pakati pemurume nomukadzi. Kana musisadanani, hazvirevi kuti hamuchisina vana. Zvinoreva kuti matofanira kuwedzera kushandira pamwe kurera vana venyu. Ukaramwira murume vana kuti achitadza kuenda kubasa, zvoreva kuti svimari sviya zvaanga achiti svimwe kumba svimwe kuhure hakuchina svichasvika kuvana venyu. 

Kana tatsamwisana isu ngatisawedzera nhamo yevana. 
----------------------------------------------------------

Tongai tihwe vanohwisisa nyaya iyi. Pane vanodawo kupiwa mazano pairi.

Sunday, 1 January 2017

Nyaya yokupfugamira murume

Ko nhai vanhu, nyaya yokupfugamira murume monoiwonawo sei? Tokumbirawo kuhwa mafungire evarume vedu. Unoda here kuti mukadzi wako akupfugamire kana kuti haudi. Zvinorevei kwauri kuona mukadzi achipfugama?

Kurudzi gwedu tinopfugamira varume vedu uye murume haadanwi nezita rake. Anodanwa nomutupo wake kana kuti nezita remhuri. Zvikuru kana mune vana nokuti vana murudzi gwedu vanokura vasingatombozivi mazita evabereki vavo. Ini ndakazoziva zit ramai ndapfuura Grade 5. Ndaingoziva kuti zita ravo ndimai.

Mumagarire edu amazuvano zvichiri kuita here kuti tinopfugamira varume vedu kana tiri tega uye kana pane veri kushanya? Zvinoonekwa sei nevanobva kune dzome nyinya. Zvinokudzwa nevanozviona here kana kuti zvinomhurisa? Iyi mibvunzo yatinoda kuzama kupindura as tisati taipindura tiudzeiwo mafungire enyu mese varume nevakadzi mudziba. Kana usina murume kana mukadzi tiudzewo kuti kana wazova naye unofunga kuti zvinofanira kuitwa sei.

Ini kazhinji ndinoona sokuti mafungire emurume wangu akakosha kupfuura angu saka kana akataura zvaanofunga zvikasiyana nezvandinofunga toita zvaanofunga iye. Asiwo iye kazhinji anoda kuti tiite zvandinofunga saka anoramba achibvunza kuti "Ndizvo here?" kana ndikati ndizvo, onyarara. Ndikati handizvo, toramba tichitaura nyaya yacho.

Murume akati Masibanda fongora, hazvinei kuti ndange ndichigunga maitire api, kungofongora pasina mubvunzo zvinoitwa zvoitwa tofadzana takadaro, asi pamwe anobvunza kuti unodei. Ndotaura zvandinoda. Iniwo ndikamutanira kubvunza kuti anodei zvaataura ndizvozvo.

Tongai tihwe vanotonga. Mese varume nevakadzi.