Saturday, 11 October 2014

Onaiwo izvi

Interruption-Apologies- Copyright infringement of this blog

Copyright infringement:

Please find list of websites reported for infringing CopyRight laws by copying content from this blog and reposting onto their own pages.

18 have already been contacted by their publishers including Facebook, and asked to removed all unlawful content. Those of .com or .co.uk are interesting because their publishers FaceBook or other are subject to heavy fines.

This list only lists those which have not removed content in four days of being notified. We remove any list item belonging to you if you remove the content or your publisher shuts you down for fear of being fined.

It is normal protocol to ask for permission before posting on your own site.
For each of these, the following report form has been filled in for FaceBook

List 
1.       https://www.facebook.com/HurukuroNaGrace/posts/320919878086104

https://www.facebook.com/pages/Tisu-Anhu-Achooo/373203822750953?fref=nf
11.   https://www.facebook.com/permalink.php?id=164977040367504&story_fbid=254561474742393
https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/205687299607965

https://www.facebook.com/permalink.php?id=213483298820449&story_fbid=300468733455238


https://www.facebook.com/nyoroi/posts/582246161826651
https://www.facebook.com/nyoroi/posts/613925845325349
#https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/305658792944148

https://www.facebook.com/HurukuroNaGrace/posts/320362881475137
http://f.hi18.cn/HurukuroNaGrace/posts/320036698174422?comment_id=320048961506529&offset=0&total_comments=1

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=399259690177148&id=377827842320333


https://www.facebook.com/permalink.php?id=750380154977971&story_fbid=765015736847746

https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/230270743816287
https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/230270743816287

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=498438530240075&id=420396778044251

https://www.facebook.com/RelationshipsLoveSexWithTeteManyatiAndSekuruNyati/posts/231575293685832
https://www.facebook.com/ZvemuBedroom/posts/511197408933861

Thursday, 9 October 2014

Mibvunzo nemhinduro

Pano ndoda kumbounganidza mibvunzo inobvunzwa navamwe zuva nezuva inokwanisa kuzobvunzwazve navamwe umwe musi.  Kana mubvunzo uchiita nyaya huru handiuisi pano asi kuti ndinozopindura uri wega nbva ndapindura zvakakwana. Imwe mibvunzo inobvunzwa nevanhu vechidiki zvokuti unotoona kuti munhu uyu zvoupenyu chaizvo haazvihwisisi. 

Saka muchaona kuti mubvunzo yepano inoramba ichiwanda nenguva. Haisi yese inobvunzwa inosvika pano. Imwe yacho ndinongopira nyakubvunza wacho.

Mubvunzo umwe noumwe unongonyogwa semabvunzigwe awaita asi kungoti ukashandisa mavara anonyanyosvodesa tinochinja mavara acho chete.Mubvunzo
Mhinduro


 Q1
Kubviswa ujaya naSUGAR  MOM chinhu chakanaka here?
Zvinobva nokuti jara racho rine makore mangani uye kuti mukadzi wacho akurawo zvakadii. Asi iwe jaya hwisisa kuti munhu waunoti MOM haachisiri munhu waunofanira kunge uchivata naye.

Kana jaya rine makore ari pasi pe 16 mukadzi ane makore apfuura 20, zvakakodzera kuti mukadzi asungiswe panyaya ye STATUTORY RAPE.


 Q2
Kurapa nhova kunoitwa sei?

Vanhu vechidiki vanofunga kuti ndova chigwere.
Nhova hachisi chigwere saka hapana chinorapiwa panhova. Nhova yomwa inotamba kana mwana ane nyota zvoreva kuti anofanira kupiwa mvura kana mukaka.


 Q3
Chii chinoita kana mukadzi ane pamuviri
Kana mukadzi ane pamuviri hapana chinoitika kuzhe kwekuti umwe musi achazvara mwana. Hapana chinotyisa pakuva nepamuviri.


 Q4
Chitubu chehure chakasiyanei nechemukadzi asiri hure.


Mubvunzo uyu unobvunzwa kakawandisa nevarume vasingazivi BIOLOGY
Hapana siyano pakutarisa kana kuti pakuvata nehure, asi kungoti hure rinokwanisa kuva nezvigwere zvakawanda kupfuura mukadzi asingahuri.  Hapana imwe siyano. Varume vakawanda chose vanokwanisa kuvata nehure vagobvapo vachifunga kuti imhandara. Chitubu hachitaridzi HISTORY pakuvata nomuridzi wacho. Zviri mufungwa chete.  Mahure ane Experience zvese neyokusimbisa masuru kupfuura vakadzi vemumba nokuti ndiro basa remahure rinovawanisa mari. Ndoosaka varume vakawanda vachibhadhara nokuhura mukadzi ariko kumba asingabhadhagwi.

Hapa na chinogonekwa nehure chisingagonekwi nomukadzi wemumba asi kungoti vamwe vedu kufadza varume havadi.


 Q5
Ndoita sei kuti vhudzi rangu rikure nokukasira?
Hapana zvaungaita kuti vhudzi rikasire kukura. Vhudzi remunhu wega wega rinokura paradira hazvinei nezvaanoita iye.


 Q6
Pana makwirirwe andingaita here kuti ndiite nhumbu?
Verenga pakahi “Kana wada mimba”. Asi chikuru kuhwisisa kuti urume hwemurume nezai romukadzi ndizvo zvinoitisa mimba. Kana wakakoresa kana kuondesa, kana kuti wave munhu mukuru (over 35) zvinonetsa kuita mimba. 


Q7
Ndingashandisei kubvisa nhunbu. Ndakamitiswa asi mukomana haasi kundida. 
Hazvina kukodzera kuti ndikutsanangurire kuti nhumbu inobviswa sei. Hachisi chinhu chakakodzera kuitwa omunhu akachenjera. Asi kungoti kana wazvara mwana chikasira kundokumbira mapiritsi ekudzivirira nhumbu kuti usazomitiswazve. Mukore uno hakuna munhu anoita mimba asingadi mimba, ndizvo uchiona mukomana achikuramba. Ukavata nomurume unokwana kumwa mapiritsi kusvika pa 72 hours kuti usabata mimba.

Ngatisabata varume chibharo nenhumbu. 


Q8
Pane mushonga wandingashandisa kukudza chombo here, kana wechivanhu hawo? 
Hapana. Kubva kare nakare varume, nengari yokupusa vaingotoregwa mari vachipiwa mishonga yenhema. Chombo chinongokura kusvika pachada. Hakuna zvaunokwanisa kuita kuchiwedzera. Asi kunyika dzese varume vanomwiswa mishonga asi chombo hachiwedzeri kukura chero zvodii. Kukura kwechombo hakunei nokuti baba vako vakakura sei kana kuti muviri wako iwe wakakura sei. Chombo hachina pattern zvinongobva nokuti waita mahormones akadii pazera rinoti 12-18.


Q9
Ko kuchemerera pakuvatana kunobatsirei?
Kuchemerera kunoitwa nomurume kana mukadzi, kazhinji zvichibva pakunakigwa kwairi kuita nezvaari kuita zvacho. Vashoma vanhu vanotozvisarudzira kuchemerera. Chinhu chinongoitika kana munhu achinakigwa zviri pamusoro nezvaari kuita. Hatingati zvinobatsirei nokuti tingatozobvunzwa kuti KUNA ANI? Asi kungoti kana paya   muchikoirana ukahwa umwe wako ochemerera chinopa manyawi okuwedzera basa.

Pavahukadzi kunaka kunochemereresa kunoitika pokutanga chaipo murume achipinza chombo. Unohwa muviri wese kuti zharara, kudavira kuti ndahwa chombo kupinda.  Kozoti murume okoira zvinonaka chose kana wakarerusa muviri.

Mukadzi anokasira kutanga kuchemerera. Murume anozotanga kana ambokoira oda kuti achizodiridzira.

Kana pana vangakuhwai muchichemererana hamurerusi muviri saka hazvinyatsi kunaka.


Q10
Ndoita sei kuti mukadzi anakirwe nebonde.Ini ndoda kuti achemerere asi iye haadi.Kana asvika orgasm anoedza chose kusabuditsa any sound.Haadi kukwirwa kanodarika kamwe round pahusiku.Ndodii
1 Unzova sei kuti haasi kunakigwa nazvo.
2 Ko iwe unoda kuti achemerere Seiko? Kuchemerera hakusi kwekungoita kuti umwe wako afare. Kunongoitika kwega munhu anakigwa nezviri kuitika paari. 

Ukatoudza munhu kuti chemerera watomukanganisa. Iwe basa rako kumupa zvinonaka chete, iye ega akanakigwa anochemerera.
3 Kuedza kuyarara zvinobva pakuti akarerwa sei mumhuri yake. Kana akakura achiudzwa kuti kuvata nomurume chinhu chisingafaniri kuitwa haakwanisi kuzofunga kuti chinhu chinofanira kuitwa. Anoona sekuti musikahwa. Zvoreva kuti haarerusi muviri kuti anatse kuhwa pane moyo paanenge achivata nomurume.

 Uchaonazve kuti munhu anofunga kuti pakuvatana iye anongori VICTIM yemurume zvokuti murume ndiye anoita basa iye achingomirira kuitwa. Uchaonazve kuti haakwiri murume. Anomirira kukwirwa nomurume. Zvimwe zvakadai zvinobva paATTITUDE yemurume wacho kuti anoona sei munhukadzi. Varume vedu vechiZimba kazhinji vanoda mukadzi anenge chimwana chiri muGRade 5 chinongoita zvachinoudzwa nababa. Varume havabvumidzi mukadzi kuitawo mazano ekunakigwa. Vanongoda murkadzi anoti akahi vhura ovhura, akahi fongora ofongora, akahi vata nedivi otevedzera. Kuti audze murume kuti anodavo kukwira murume hazvigoni. Kwahi wandidherera. Ndipo panonetsa varume vedu. Zvinotadzisa mukadzi kuita Development panyaya dzokuvatana.
 

4 Nyaya dzemaROUNDHI idzo dzinobhowa zvokuti. Vakadzi tinoda murume anoti akavhurigwa onyatsotora nguva achizadzisa chirango kusvika kwapera kana 10 -15 minutes kubva pakupinza kusvika pakudiridzira. Munguva iyi mukadzi anotoguta murume ogutawo chose. Ita nguva yemarhaundhi matatu murhhaundhi imwe chete yokutanga iyoyo. Kwete kusiya mukadzi ane zemo wozomumutsa ambovata. Zvinobhowa chose.  Hwisisa nyaya iyi Bheta kuti murume opinza iota basa opota achizorora vombokisana nokubatabatana murume ari mukati chombo chimire, votangazve kuita, kozoti mukadzi aguta murume opedzisa hake nokudiridzira vose vabatwa nehope. Kana mazodazve moita zvokumukirana kuseni. Kana ukapepuka chombo chimire, vashoma vakadzi vanoramba kuti murume apinze uyezve mukadzi akazvijaira pamwe haanatsi kumutswa nokurhojewa nomurume kuhope. Murume anongoita opedza mukadzi pamwe avete. Ndezvokujaira.
5 Pamwe mukadzi anotya kuhwikwa navanhu vamunogara navo. 

Zvokuita ndeizvi sezvo wabvunza kuti zvoitwa sei. Jaira kutaura nomukadzi nyaya dzekuvatana kana muri mega. Wojairazve kumutenda kana iwe wanakigwa nechimwe chinhu chaaita pakuvatana. Jaira kugaroongorora pamberi pemukadzi nokumuudza kuti pakanaka hapana chausingadipo uye unofarira kutamba napo. Udza mukadzi kuti muviri wemukadzi wako wakanaka chose, magaro, mazamu, kumeso, kunyemwerera kwake, mafambire ake, womuudza kuti ukazvitarisa chombo chinomira.  Izvi zvinop mukadzi confidence yokusununguka pakuvatana. Usamuudzoa zvokuita asi kuti mukudze kana aita kuti awedzere. Muudze kuseni asi usamuudzira muBedroom. Muudze pafoni yeke womutumira TEXT kuti aite manyawinazvo.
 

“Madeko wainaka zvokuti”
“Shamwari chiuno unogona kushandisa”
“Ndokupeiko nokundinakira kwawaita patamuka?”
Akakupindura ramba unayo nyaya mutaudzane nezvayo kuti agone kutaura akasununguka.
Ipawo mukadzi chombo atambe nacho umuratidze mashandure acho pamabasa acho. Muratidze pakuweta, muratidze pakumira wava nezemo, muratidze pakudiridzira aone urume huchibuda. Unokwanisa kumbohubudisira padumbu pake aone huchibuda. Iwewo dzidza Biology yemunhukadzi pamukadzi wako. Bvunzanai mibvunzo muchipindurana. 

Mubvunze maitire anomunakira iwewo womuudza zvinokunakira. Usapinza mukadzi chombo kusvika akuti pinza kuti aite sokuti ndiye anokupa mvumo. Iwe kwezva mukadzi chete, Kiss, body bath, kumwa mazamu. Kunanzva dumbu, kukwenyerera matinji, kupinza zvigumwe mukati, etc. Woita zvokudembademba kuti akupe mvumo yokupinza. Akakupa iwe chibvunza kuti anoda maitire api. Akakuudza chimirira aite mavhurire aanoda. Zvadaro chiita zirhaundhi risingaperi, ndipo paunozoziva kuti anochemerera here kana kwete zveshuwa. Iwewo kwete kungoshanda wakati zii. Tungamirira mukadzi pakuchemerera kwacho.
 

Kana pamba penyu pane vanhu, imbotora mukadzi uende naye kuhotera monovatana ikoko.
 

Mukadzi wemumba akakosha chose zvokuti anofanira kukupa zvese iwe uchimupawo zvese kusvika mese makona kuzoona vamwe vanhu. Vanhu gutai mumba menyu. Ini handineti kukudzai mafungire angu. Asi handigoni kukupai SUPERVISION muchiita.
 

Tiri tese here? Ndadavira mubvunzo here? 


Q11
Urume hunobuda pakuzvifadza hwakafanana here nehwe pakuvatana 
Ndizvo zvimwe chetezvo. Kana mukaroorana mukatadza kuita mimba, varapi vanoongorora mese mukadzi nomurume. Vanovheneka muviri wemukadzi. Murume anoverengwa mhodzi muurume hwaanobusdisa. Kuti vawane urume vanotora murume vomuisa muPRIVATE ROOM vomupa kandigwana kana kapu vomuratidza mafirimu ezvokuvatana kuti afungezvo chombo chimire. Zvadaro anorhoja maoko ake kusvika urume hwabuda oita kuti hubudire muchikapu chiya, varapi votora voverenga mhodzi.

Koitazve vakadzi vaya vasingadi kuwanikwa asi vachida vana vanoita zve ARTIFICIAL INSERMINATION semombe dzepapurazi. Vanoenda kubhangi reurume vonopiwa urume hwakasiiwa nomunhu aishandisa maoko ake, votora Syringe voishandisa kudira urume mukati mechitubu voita mimba.

Saka hapana siyano. 

Q11
Chii chinoita kuti pamberi pemunhukadzi pagare pachivavirira?
Pamberi pemunhukadzi panhu panyoro kureva kuti pane zviri kuitikapo nguva dzese. Chibereko chinozvigeza mwedzi wese chichibudisa zvachisingadi ukuwo chichikurudzira chitubu kunyorova kuti murume akwanise kupinza chombo mukadzi nomurume vasingasvuuki. kueredza uku unovavirira. Pamwe unongonyorova wega nokuti wafunga kuiswa. unosinira pamberi. Kozotizve murume akakusiira urume mukati humwe ushomanana hunochururuka. Kotizve kana kukanyanyopisa unodikitira nokuti hapana panopinda mhepo ingakuomesa. Kotizve pabhinzi pakafikidzwa nezzvinyama zvinoona kuti bhinzi haina chinoikuvadza. Zvinosinira kaoiri kanourunga bhinzi nokuona kuti hana chinoikwiza ivete. Zvese izvi zvinovavisa pamberi. Jaidza murume wako kukwenyerera pamberi pako kana vana vaenda kundovata uku muchiona henyu TV mugere pasofa renyu. Uchisvika kumba manheru wabva kubasa bvisa bhurugwa ne BRA muviri uwane mhepo. murume awane basa. Mozonogeza henyu monovata yave nguva.

Asi ukatarisawo varume uchaona kuti vanongogara ruoko guri mubhurugwa kureva kuti pake pari kuda kukwenyewa  vo. Iwe mukadzi wake wana mukana wekumukwenya.

Q12
Ko sei zvichiti paunotanga kurara nemusikana kana kuita bonyora unoburitsa urume hwakawanda zvozoti ukaramba uchizviita unoburitsa ushoma? 
Kuwanda kweurume kuri pakawanda. chikuru chinowandisa urume kuwanda kwemvura yaanomwa murume wacho. Kana achimwa mvura yakawanda urume hunowandawo. Kuwanda kweurume hakunei nokuwanda kwemhodzi dziri muurume.

Kotizve kana muchiwanza kuvatana kwacho murume achibudisa urume zuva nezuva hunomboita ushoma Asi mukazomboparadzana kana kuti kumbomira kuvatana, sokuti mukadzi ari kumwedzi, musi wamunozotanga urume hunoita gusvi, asi napo napo hwoderera.

Kotizve pamwe murume haana zemo rakawanda kana kuti akaneta. Zvinokwanisika kuti urume huite ushoma. Chokuhwisisa ndechokuti isu vazhinji vedu vanofarira kuwadzigwa urume nevarume vavo. Zvine PSYCHOLOGY yokuti murume anakigwa ndoosaka andizadza urume, asi kwavari ivvo varume hazvina basa chero hwabuda chete .
Q13
Koo vaya vanoburitsa urume senge madrop anosvika 5 anokwanisa kupa mukadzi pamuviri here 
Kuita pamuviri kunongoda mhodzi imwe chete. Pakudiridzira mukadzi kamwe chete pane mhodzi dziri pakati pe 40 Million ne 600 million zvichibva nokuti murume ange agara nguva yakadii asina kubudisa urume. mu DROP imwe chete yourume mune mhodzi dzakawandisa. Mimba inoitika chero murume ane mhodzi shoma. Kana muchivatana zuva nezuva murume anobudisa mhodzi 20 Million zuva nezuva. asi mimba unotoita chete. 
Q14
Kuvata nomukadzi ane pamuviri kwakanaka here?
Kune varume vasingahwisisi kuti muviri wemunhukadzi unoumba mwana sei. Vanofunga kuti mwana ari muchitubu chomukadzi uye ukapinza chombo unokwanisa kugofa musoro wemwana. Havanatsi kuhwisisa kuti mwana anokurira muchiberero chakavharika zvokuti hakuna chinosvikako.

Kuvata nomukadzi ane pamuviri kwakanaka chose uye kunobatsira mukadzi pane zvakawanda. Panguva yese mukadzi ane mimba anoda murume wake kuti aone makurire emimba uye kuhwisisa kuti mimba yakaitwa navo vari vaviri. Inguva yokuti mukadzi anenge asingatyi kuita mimba nokuti atova nemimba saka anokwanisa kunatsorerusa muviri obva anakigwa nomurume wake.


Kugaronakigwa kunoita mukadzi awane hope dzakanaka, uye kuti avimbe nomurume wake. Kuvata nomurume une mimba kunobatsira pakuzvara. Urume hune maChemical anobatsira vanhukadzi kuwedzera mufaro uye kudzivirira zvigwere, nokuti azvare mwana nyore. 
Q15
Ko chombo chomurume asingabereki chinomira here?
Murume kuti ahi haabereki hazvnei nokumira kwechombo. Chombo chinongomira sezvinongoita zvevamwe uye pakurhoja anongobudisawo urume. Siyano iri pakuti urume hwake hauna mhodzi dzakakwana saka mukadzi anotadza kubata mimba naye. Hapana chingaonekwa kuti chakaipa pamurume akadai sezvo mhodzi dzeurume dzisingaonekwi nemaziso.
Q16
Ko sei ndichiti pese pese pandinoona musikana kana mukadzi chombo chinomira?
Kurwara uku. Enda undoona varapi urapiwe nokuti handizvo zvinoita vamwe varume kungo paaonera munhukadzi otomira chombo. Bodo. Chombo chinomiriswa nezviri kufungwa nefungwa chete, kwete zvaonekwa nemaziso. Maziso anoona zvaaona fungwa yofunga zvainoda kufunga, chombo chomira.
Q17
Ukaita zvokuzvirhoja maoko urume hunofanira kubuda huchimhanya here?
Urume kubuda kwahwo pese pese pahunobudira hunobuda zvokuti tsa tsa tsa, zvisina basa kuto chakonzeresa kuti hubude chii, Masuru inohubudisa ndiyoyo imwe chete.
Q18
Kuvhura nzira yemwana kana uine mimba kunoitwa sei? 
Mwana achizvagwa anotanga kubuda muchibereko munova maanenge akurira kusvika pamusi wekuzvagwa. Mukova wechibereko kana usina mimba mudiku zvokuti penzura haikwanipo zvinoreva kuti mwana haakwani kubudapo. Asi musi wekuzvagwa mwana anobudapo. Anokwanapo nokuti muviri wanyamimba unoziva kuti nguva yokuti mwana abude yasvika wogadzira ma HORMONE anokudza mukova wechibereko kusvika musoro wemwana wakwana. Zvadaro kuno kuchitubu kunokurawo mwana wobuda hake zvakanaka.

Nyamimba hapana chaanofanira kuita kuti zvese izvi zviitike, asi pachivanhu pedu vanamai vakuru vemuraini vanodai kupiwa rukudzo pakuraira munhu ane mimba saka vakafunga kuti nyaya dzavo dzionekwe kuti dzine uremu, ndokuunza nyaya yemishonga iina chainorapa. Kana ukaisa zvimwe zvinhu muchitubu unokwanisa kutoisa utachiona hunozokangania mwana. Hapana chinodiwa kumwiwa kana kupinzwa muchitubu. Dai zvisizvo dai isu vekuZimbabwe tirisu tinogona kuzvara chete vekunedzimwe nyika vasingagoni. Asi uchaona kuti tinotoita vana vashoma pane vamwe vasina mishonga iyi. 
Q19
Ndaigarorota ndichivata nomurume anogara mumaruwa medu. Ndakazoudzwa nevamwe kuti ane mushonga wekuvata nemukadzi wesewese waada. Zvinoita here kuti ndingabata chiwere? 
Chokwadi ndechokuti ukavata nomurume anovata nevakadzi vakawanda unokwanisa kubata zvigwere zvakawanda. Asi kurota uchivata nomunhu handiko kuvata naye. Mushanga wauri kutaura unohi mubobobo. Ukahwa munhu achikuudza nezvawo ari kungokutyisidzira hake asi chokwadi ndechokuti hazviiti kuti munhu avate nomukadzi waada mukadzi wacho asingadi, uye pasina chibharo, kana kuti murume ane kiyi dzedzimba dzese dzemuraini uye achiziva kuti vakadzi vasingapepuki pakuvatana ndevapi.

Vanhu tinofarira kuudzana zvinhu zvinotyisa nokuvhundusa asi kazhinji inhema hadzo saka usaita hanya nazvo. Kana usina kumbomuka une urume, zvikuru musi waunenge warota, ziva kuti hapana chakaitika asi kuti unogarofunga murume uyu masikati zvoreva kuti unomufunga kana wavata.

Hakuna mishonga inokwanisa zvinhu zvakadai. Asi vanhukadzi vanohura vanokwanisa kupomedzera murume kuti ane mushonga kuti vagohi ivo havahuri. Asi mukadzi anotaura izvi akazobatwa ane chikomba feya feya chero akati chikomba chine mushonga hapana anoterera, nokuti vese vanoziva kuti inhema. 
Q20
Zvinoita here kuyamwisa mwana mai vari kumwedzi? 
Zvinoita chose nokuti kugadzigwa kwemukaka hakunei nokuenda kumwedzi. Kumwedzi kunoita nengari yokuti mukadzi akandira zai zvinoreva kuti anokwanisa kubata mimba. Kana wazvara mwana, zvinoita kuti ukwanise kubata imwe mimba mwedzi umwe chete usina kupera asi vakawanda vanononoka kubata imwe mimba kana vachiri kumwisa mwana. Asi kumwedzi unokwanisa kutanga mwedzi unotevera wazvara mwana. Hino kana uchida kumwisa mwana wako gore rese zvinoreva kuti uchaenda kumwedzi kakawanda mwana achiri kumwa mukaka. Hapana chakaipa. Chero ukabata mimba yacho mwana anokwanisa kumwa mukaka kusvika umwe mwana azvagwa. Kare vanhu vedu vaifunga kuti pane chingakuvadza mwana asi chokwadi chaicho ndechokuti hapana chinoitika kumwana chingabva pakumwa mukaka mai vake vane mimba yemwana anotevera. Usatyiswa nazvo nokuti hazvina chazvakaipa.
Q21
Ko kurota ndichivata nehama yangu zvinorevei? 
Hapana chazvinoreva. Kurota kunoitiswa nokuti munhu paanovata fungwa yake avete haivati nokuti ikavata anofa. Fungwa inotaririsa zvinhu zvakaita sokufema, kushanda kwemoyo, kugaya zvokudya mudumbu, uye kufunga zvinofungwa. Ukahwa munu achiti arota zvinongoreva kuti pane chaange achifunga avete chaarangarira.

 Asizve pane kumwe kuroti kunohi navakuru pane zvakunoreva. Ndosaka tichida kuziva kuti chii chichaitika kana tarota. Asi kurota kuzhinji hakuna zvakunoreva.
Q22
Kuvata nomurume anokasira kudiridzira zvingakwanisa kumbonakawo here?  
Hazviiti nokuti paanopedza iwe unosara uchine zemo zvoreva kuti hapana chaaita. Mutemo wekunakirana unoti mukadzi ndiye anotanga kupedza, murume ozotevera. Mukadzi akapedza hapana chinomisa murume kuramba achikoira achinakigwa kusvika azodiridzira achipedzawo.

Asi murume akava iye anotanga zvotoreva kuti mese hapachina chokuita. Murume kana achida kukaurisa mukadzi wake anomukasirira. Ukaterera vakadzi vachikomburena unohwisisa kuti nyaya iyi ihuru chose mudzimba. Varume zvokunakira vakadzi havadi. 
Q23
Kana vanhu vachangoroorana vanofana kuvatana kangani pazuva?  
Zviri kwamuri kuti munoda kuvatana kangani pazuva. Kunyika dzakawanda vanhu vakaroorana vanobva pamusha voenda kumwe kure kwavasingazikamwi kuti vaite mukana wekungogarira zvokuvatana chete vari panguva inohi HONEYMOON. Zvadaro vadzoka vanoramba vachingovatana pavadira. (more than 15 times per week) Kunozoti vava vanhu vakuru kumakore 35 uko votanga kuderedza kusvika ka gumi pavhiki (8 to 12 times per week ). VekuAfrica vari mberi. Kuno ku Europe zvinohi kaviri pavhiki. Hameno kuti imwe nguva yese vanoregereri.  
Q24
Kune vano vatana kuseni here?  
Vanhu vakawanda vanovatana kuseni. Zvinoita sokuti vanhukadzi vanoda kuseni asi vanhurume vanoda manheru. Varume vakawanda vanomuka vakamira chombo vakadziwo vanomuka chitubu chakanyorova. Zvinoreva kuti vese vane zemo rinongoda kusimudzwa nokubatana batana. Muviri wemunhukadzi unenge wakareruka zvokuti anogamuchira chombo chomurume zvakanaka. Kuseni ndizvo.  
Q25

Ndoda kubvunzawo. Ndakanzwa vanhu vachiti unogona kupfeka course salt kuiisa pacotton wool wopfeka kuburi kunodzoka ichokwadi here uye hazvikuvadze here?  
Kune zvakawanda zvinoshandiswa nevanhu vasina njere noruzivo panya dzoutano hwechitubu, kudzora chitubu vachifunga kuti ndizvo zvinonakira varume. Iyi inyaya yave nemakore akawanda chose vanhu vachiudzana nhema. Chokwadi ndechokuti zvinokuvadza uye zvinowedzera kukasira kubata zvigwere. Hapana chaunofanira kupinza zasi kuzhe kwezvinoshandiswa kana uri kumwedzi uye kana wabata chigwere chinoda kurapwa ne mishonga yakadaro. Kuti kuzasi kudzoke zvinongoda kusimbisa maruru chete. Verenga pakahi "Kusimbisa masuru
Q26

Muviri wangu unotonhora zvekuti ndikapinda mumagumbeze unotozotora nguva kuti ndidziye murume wangu anotozoti mira ndikudziise. Chii chandingashandise kuti muviri udziye?  

Umwe noumwe munhu ane muviri unoshanda zvakasiyana nomuviri weumwe munhu. Vamwe vanodziya muviri kupfuura vamwe. Muviri wemunhurume unodziya kupfuura muviri wemunhukadzi kuvanhu vakawanda. Kazhinji hapana chinokwanisika kuitwa kuti muviri uchinje avarage temperature yawo.Kune vanhu vanotengesa mishonga isina chainoshanda panyaya iyi koita vamwe vanokupa pasina mutengo asi mishonga yakadai inongoshanda kukuvadza tsvo (kidneys) chete.
Q27

Ko mukadzi anobata sei nhumbu?

Kubata pamuviri kunoitika kana munhukadzi ava nemakore anopfuura 13 akavata nomurume vasingashandisi kondhomu, uye munhukadzi wacho asingamwi mapiritsi okudzivirira mimba. Pakuvatana apa murume anosiya urume mukati memukadzi, mukadzi iota pamuviri. Kuti mukadzi aite pamuviri anenge akandira zai rinova ndiro rinosangana nemhodzi imwe chete kubva kuurume hwemurume mwana ogadzigwa. Mukadzi anokandira zai pamazuva anobva pa 14-16 pamazuva ekumwedzi. Asi hwisisa kuti urume hunoita mazuva mana huri upenyu mukati memukadzi saka unokwanisa kuvata nomurume musi wemazuva gumi wozokandira zai musi wechi 14 asi wobata pamuviri.
Mhodzi dzeurume dzinoziva kwekuenda, uye chitubu chomukadzi chinoziva kukwezva mhodzi saka hazvinei kuti murume adiridzira mukati here kana pamuromo wechitubu. Pakunakigwa nokuvatana chitubu chomukadzi chinoita ma SPASM anoita kuti zvese zviri pedo nomuromo wechitubu zvikwire. Urume hwasiiwa pedo hunokwanisa kuitisa pamuviri.
Q28

Zvinoita here kuenda kumwedzi une pamuviri?

Kuenda kumwedzi une pamuviri zvinoreva kuti pane chaipa nepamuviri pacho. Unofanira kukasira kundoonekwa nevarapi kuti vaone kuti zvakamira sei. Pamwe mimba inenge yabva. Mimba dzakawandisa dzinobva muridzi asati atomboziva kuti ane mimba. Chibereko chikangoziva kuti chakanganisa kuvaka mwana chinomisa basa rese mimba yobva. Izvi zvinoitika pasi pemavhiki matatu mimba yabata, asi dzimwe dzinosvika kuvavhiki matanhatu. SPONTANEOUS ABORTION.

Toenderera mberi vhiki inouya. Moramba muchibvunza mibvunzo yenyu. Pano hatitauri mazita evanhu vabvunza. Tinongopindura mubvunzo chete. 


UDZAI VAMWE!!!!

Saturday, 27 September 2014

Kunonoka/kutadza kudiridzira mukadzi

Kunonoka/kutadza kudiridzira mukadzi
Takambotaura ne nyaya iyi tichiti varume dai mambozamawo kuwedzera nguva yamunopedza muri mukati mevakadzi venyu pakurhojana mudzimba dzenyu, kuti vakadzi vawenewo mukana wekunakigwa nebasa iri roupenyu. Zvino paita mubvunzo wekuti iwo tingagadzirisa sei nyaya yokuti kune varume vashomanana vane dambudziko rokuti pakurhoja havasviki pachinhanho chokupedza. Tichiti kupedza toreva kubudisa urume. Zvadaro zvoreva kuti vese murume nomukadzi vanoshaya hope nazvo nokuti murume anongoramba akamira chombo. Tobvunza kuti zvinoitiswa nei uye zvinogadziriswa sei. Chokutanga hwisisa kuti dambudziko iri riri kunyika dzese saka hakusi kuti wakaroiwa. Zvikonzero zvacho zvinozikamwa uye kana ukada kuzvigadzirisa unokwanisa kuzvigadzirisa kana mabatsirana nomukadzi.

Pamhomho yevarume munyika dzese pane varume vanosvika paumwe chete pavarume churu (1 in 1000) vasingakwanisi kudiridzira mukadzi pakurhojana mumba. Varume vakawanda vanoti ivo kana akapinza chombo mumukadzi wake vakatanga kukoirana, mukadzi oita orgasm yake pamaminitsi manomwe kana masere,  murume iota maminitsi ari pakati pemapfumbamwe negumi nerimwe obva adiridzira mukadzi. Kana murume achizivi kuti mukadzi wake anonoka kana kukasira, anongomirirawo saizvozvo. Asi kana ari murume asingakwanisi kudiridzira, anokubata agokukoira kusvika waguta, agoramba achingoenda kusvika wagutazve agoramba achingonda chombo chakangoti twii.

Kwahi noumwe mukadzi wekubasa kwedu, "Musi we kutanga ndakafunga kuti ndawana murume chaiye. Ndakamuka muviri wese uchigwadza ndavata ndichingorhojewa. Musi wechipiri ndakafunga kuti andimwira VIAGRA. asi ndakazoona zvichingorizvo nguva dzese, ipapo iye haatombopedzi."

Saka tinoona kuti mukadzi anotanga achifarira kuti murume anongovatira kurhoja asi zvinozosvika pakuti anodawo kuti murume wake amupewo urume kuratidza kuti anakigwa

Koitazve vamwe vaya vasina hanya nomukadzi vanongoti kupinza otodiridzira. Ava vakawanda chose pane vanotadza kudiridzira, uye vanowanzokonzera vakadzi vavo kutsaka chihure, iri ngari yokusagutswa mumba.

Kune vakadzi vasina havo hanya nokusadiridzigwa asi vashoma, iri ngari yokuti fungwa dzomunhukadzi dzinoona sokuti kana murume adiridzira zvoreva kuti anakigwa saka afarira kuvata naye mukadzi. Hino kana makoirana kwenguva yakareba inopfuura maminitsi makumi matatu murume pasina zvaabudisa akakupa, zvoita sokuti aunaki kana kuti murume haakudi. Saka zvikazoramba zvongoitika mukadzi oruza CONFIDENCE pakunaka kwake zvounza mamwe matambudziko mumba.

Varume panyaya yokudiridzira vane mabato akawanda anoti:
1 Murume anorhojana nomukadzi wake zvinonakira vese odiridzira kwapera maminitsi oda kusvika kana kupfuura gumi.

2 Murume anorhojana nomukadzi wake zvinonakira vese odiridzira kwapera maminitsi oda kusvika kana kupfuura gumi, asi urume hwake hwoti pakubuda hworasika hwokwira kuno kumusoro kwemachunhu ehurume pane kudzira kunobuda muchombo kunopinda mumukadzi

3 Murume anorhojana nomukadzi wake zvinongonakira iye odiridzira achangopinza chombo mukadzi asati anakigwa kana kubva zemo.

4 Murume anorhojana nomukadzi wake asi otadza kudiridzira zvachose zvokuti chombo chinongoramba chakamira kureva kuti ane zemo, asi hapana chinobuda kwenguva yakareba. Varume vakadai vane mhando dzinoti

                    Pamwe anozodiridzira hake asi vese vatambura  
                   Murume haatombobudi kana chinhu.
                   Murume anongotadza kubuda urume kana ane mukadzi/hure wake asi kana ari ega achishandisa maoko haana dambudziko.

Maonere eMukadzi
Mukadzi anoongorora nyaya kubva paaizivira. Kana akasangana nomurume ane rimwe rematambudziko awa, anokwanisa kukasira kuziva kuti pane dambudziko zvichibva nokuti iye akabva nepi. Kana vese mukadzi nomurume vakambosangana nevamwe vanhu, zvinoreva kuti vanoziva mafambire anofanira kunge achiita zvinhu. Kana murume waanaye ari munhu anoti pakunovata nguva yakarebesa asina kupedza kana kutadza kupedza, mukadzi anokwanisa kungofunga kuti ndiwo mafambire ezvinhu, kana ariye murume wake wekutanga.

Asi vakadzi vashoma vangagara nguva refu vasina kuhwisisa kuti kusabuda urume chinhu chiri kuvarume vese. Saka kana zvaonekwa navo vese kuti pane nyaya, chikuru ndechokukasira kutaurirana kuti mese muone zvokuita panyaya yenyu.

Vakadzi tinofarira kupiwa urume pakurhojana nomurume. Kuti wavhurira murume ukapiwa nguva chombo chirimo wopedzisira usina kudiridzigwa zvinoita sokuti watadza kunakira murume.

Mukadzi anokwanisa kutanga achifarira chose kuvata achingorhojewa iri ngari yokunakigwa nenguva refu chombo chiri mukati, asi nenguva anozotanga kungodawo murume anomupa urume nguva dzese. Kunozoitazve nguva yokuti mukadzi anoda mwana. Kana mabvumirana kuita mwana asi murume oramba achitadza kupamukadzi urume kuti aite mimba, zvinokwanisa kushungurudza mese.

Varume vanofanira kuhwisisa kuti vakadzi vakawanda zvokurhojewa nguva nenguva vanozvifarira chose asi kupiwa urume chinhu chinoratidza kuti mukadzi anodiwa. Kana pasina urume mukadzi anotanga kufunganya. Pamwe anopedzisira asisadi kuvata nomurume kuri kutya kuhi haagoni basa.

Zvinokonzeresa murume kusadiridzira
Kune zvakawanda zvinitisa kuti murume asabuda urume. Ngatitange nomurume anoti kana ari ega anobuda urume asi kana ava nomukadzi haabudi. Zvimwe zvacho zvinokonzera nyaya iyi ndeizvi:
·        
       Murume akakura mumhuri inorambidza zvakawanda
·         Murume ane maitire okuda kubata vamwe vanhu senhapwa (controlling nature)
·         Murume anotyiswa nechitubu chomukadzi kana kuona sokuti chine tsvina
·         Murume anotya kupa mukadzi mimba.
·         Murume ane chaanomhura pavanhukadzi vese zvavo
·         Murume anofarira vanhurume kupfuura vanhukadzi

     Hazvikonzereswi nokusagona basa kwemukadzi. Zviri mufungwa dzemurume chete chete.


Zvinorapika here?
Tichitarisa tinoona kuti matambudziko awa ese ari mufungwa dzomurume saka kuti zvigadzirike murume anofanira kutanga ahwisisa kuti chikonzero chacho chii. Adaro anofanira kubatsirana nomukadzi wake kuti vagaries nyaya yavo nokukasira.

Kugadzira nyaya iyi hakuna mushonga unozikamwa ungashandiswa. Kunyika dzakaita seAmerica ne Europe kana mukadzi nomurume vabvumirana kuti vanoda kuzvigadzirisa, vanoenda ku Counselling kundoongorora kuti chikonzero chaicho chiri papi mufungwa yomurume. Zvadaro vozama kubvisa chikonzero. (Not a physical cause but a psychological cause)

Zvatambotaura kuti nyaya iti iri mufungwa yomurume uye mafungire ake pamukadzi wake. Zvinoreva kuti kana akakwanisa kuchinja mafungire ake anokwanisa kuchinja maitire ake, zvikuru kana ahwisisa kuti mukadzi wake munhu anodawo kuti zvinhu zvichinje asi anomuda.

Pandaitaura noumwe Counsellor panyaya iyi ndakaudzwa kuti pane vamwe mukadzi nomurume vaakamboongorora nyaya yavo ikagadzirika asi zvakange zvaonekwa kuti murume ange achiti mukadzi asipo osweroona mavhidiyo epono achiona vakadzi nevarume vachivatana zvaasingagoni kuita nomukadzi wake. Saka aibva aona sokuti mukadzi wake haasi kuguta kusvika pakutadza kumudiridzira. Pazvakangozikamwa chikonzero akarega kuona mavhidhiyo awa akabva atanga kudiridzra mukadzi wake nenguva kwayo. Kwahi umwe noumwe ane chikonzero chiri kumuitisa kutadza kudiridzira mukadzi. Kana aimbodiridzira zvakanaka anofanira kutarisa kuti kuzotadza kwakatanga riini uye kuti chii change chachinja panguva iyoyo.

Kunevaya vane urume hunorasika pakubuda hwonanga kusiriko, kasira kundoona chiremba utsanangure kuti zviri kufamba sei.

Kune mukadzi anoda mwana asi murume asiri kumupa urume, munokwanisa kuti murume oshandisa maoko mukadzi ari pedo, panotanga kubuda urume mukadzi ovhura ogamuchira urume. Vamwe vanoburisira urume muchikapu che plastic, mobva maronga yokukasira kuhuisa mukati memukadzi asi musashandisa zvinhu zvinokuvadza. Munokwanisa kushandisa SYRINGE. Munofanira kukasira kuisa urume muchitubu huchiri kupisa.

Zvimwe zvenyaya idzi.
Nyaya idzi hadzisi nyaya dzokuti kana yaitika mumba menyu umwe wotanga kupaparika achipumha umwe chihure kana kuti kuroya. Inyaya indoda kuti mese muhwisise kuti kana mukagadzikana hana munokwanisa kubatsirana. Murume munhu anokoshesa chombo chake zvokuti fungwa yake ikangofunga kuti pane chakanganisika pachiri zvimwe zvese zvaanoda kuita zvinokanganisika. Vedu vechiZimba ndipo vanokasira kufunga kuti akaroiwa nomukadzi obva ada kudzinga mukadzi asi nyaya ichitoda mukadzi wacho kuti igadzirike. Kana ange ambovata nehure anobva afunga kuti pane chimushonga chashandiswa nehure riya obva afunganya nazvo. Pakufunganya paya nyaya yotowedzera. Mukadzi wakewo pakuzviona ofungawo kuti pane zvaitwa nomurume. Vese vopedzisira vowedzera kukanganisa upenyu hwavo izvo bodo, nyaya inogadzirika kana vakataurirana zvakanaka. 

Mukadziwo akangofunga kuti ari kutadza kugutsa murume onobva akanganisa dzimwe nyaya dzese dzange dzakanaka pauviri hwavo. Vedu vechiZimba vanokwanisa kufunga kunotsvakira murume mushonga wekuti amude izvo murume anotomuda nechekare, iye mukadzi ndiye ava kutokanganisa rudo. Nyaya idzi dzinoda kutaurirana zviri pachena. Mukadzi woudza murume maonere ake pazviri.

Murumewo obuda pachena kuti chii chaanofunga kuti chiri kukonzera nyaya iyi. Kana achiziva kuti anokwanisa kubudisa urume kana ari ega, ngaaudze mukadzi kuti urume anahwo saka changosara ndechokuti hwubude kana ari mukati memukadzi. Pakuudzwa izvi mukadzi ngaasagumbuka kana kufunga kuti ndiye akonzera. Ngaaudze murume kuti achamubatsira kugadzirisa nyaya kuti vese vafare.  Kana zvichida kuti vanoona COUNSELLOR voronga vese voenda. Rudo chinhu chikuru.

Hwisisai kuti pamunozoona zvoitika murume anenge agara nazvo mufungwa kwenguva yakareba saka musafunga kuti zvinongobviswa nenguva shoma. Kuzvininipisa pauviri hwenyu chinhu chakanaka.

Nyaya inobuda pachena ndeyokuti kukasirira mukadzi hakuiti. Kunotadza kupedza zemo kumukadzi.
Kunonokera mukadzi kusvika nguva yarebesa hakuiti futi asi zvinongoitwa nevarume vashomanana.Kana zvakuwira iwe mumba inyaya huru.


Verengazve apa pakahi "murume asina urume"

Udzai Vamwe!!!!!