Wednesday, 13 December 2017

Bhinzi ne G-Spot zvakamira sei?

Kubatsira nyaya verenga pakahi "Mukadzi kuzvidzidzisa kutunda pakurhojana"

Mubvunzo uri pano wauya ndikaona kuti mhinduro yakarebesa kuisa pa Mibvunzo Nenhinduro 13 patiri mazuvano apo, saka ndaisa pano. 

"Ndiri murume akachangobva kuwana. Ndoda kubvunza musiyano uri pakati pe bhinzi ne G spot. ndoda kuziva musiyano wazvo zvichibva pazvinowanikwa munhengo yemakadzi uye mashandisirwo asvinofanirwa kuita nemurume pakurarana. Ndisingazivi kuti zvese zvingashandiswa panguwa yekabatana here kana kuti pane chinoshanda zvakanyanaya panguwa yekuti chombo chababa chapinda mukati. Uye ndingazvishandisa sei semurume zvingafadza mukadzi wangu ? "

Kana tikavanzarika murume nomukadzi manhede, toti uyu apa uyu apa vasina kupfeka, tinoona kuti pane chombo chomurume ndipo pane bhinzi yomukadzi. Kusiyana kwesaizi chete. Bhinzi yakavhagwa nechiganda chakaivhara. Chombo chine gandawo rakavhara musoro kana murume asina kurichekesa. 

Kana murume akaita zemo chombo chinomira zvakagwinya kuti chikwanise kupinza mumukadzi. Chikamira nguva yakati kuti, chinosinira oiri yakatsetseka chose inosvedza kuibata pamumwe. Inoitigwa kuti chombo chisasviika pakuisana.

Kana mukadzi ane zemo bhinzi inomira, pamberi pese panozvimbirira, Mukati munonyorova kuti pakupinzwa chombo mukadzi nemurume vasasvuuka.

Pane chitubu chemukadzi panopinzwa chombo ndipo pakangofanana nepane chihomwe chemabhora emurume asi kungoti zvakasina pazviri nema CENTIMETER mashomanana. 

Kubva paburi retsvina kusvika paburi rechitubu chomukadzi asina kumbozvara inenge iri pa 4cm. Kana wazvara inoti rebei kusvika kuma 5 cm

Murumewo kubva ba buru retsvina kusvika pachihomwe chemabhora anokwanisa kuita 6cm kana kuti pfuurei. Ndiyo siyano yacho.

Ko G spot iripi?
Kubva panzhinzi tiri paya pamuzvinabhinzi avete nemanhede akasimudzira mabvi isu tichitarisa nokuno kwatiri kuona zvese. Bhinzi ine midzi miviri inodzika mumuviri wemukadzi yakatanyanga buru rechitubu rinopinda chombo. Umwe mudzi uku kuruboshwe umwe kurudyi . 

Zvadaro ukapinza chigumwe mumukadzi ane zemo akavata nemanhede kudaro ukatsvanzvadzira kumadziro ekumusoro (ceiling) patingati ndipo panopatsana mudzi webhinzi, ipapo pane bhundu riripo rinokura nokuzvimba kana mukadzi ane zemo. Ndipo panohi G-Spot ipapo.

Pakuisana kwenyu pane maitire anoita kuti chombo chikwanise kugofa kana kukwizirira ipapo panzwimbo iyoyo zvinova zvinowedzera chose kunaka kwekuisana. Kana mukadzi ari pamusoro pemurume zviri nyore kukwanisa kuti chombo chigofepo pa G-Spot. Kana mukadzi achiiswa akafongora zvinokwanisa kuita nyore zvichibva nemafongorero aakaita ipapo.

Kana mukadzi akavata nedivi, akasimudzira gumbo, nokukotamira,  murume ari kumashure zviri nyore kugofapa G spot. Koitazve mamwe maitire aanoziva iye mukadzi kuti ndikadai murume anokwanisa kugofa pa G-spot.

Kugofiwa kana kukwiziwa pa G-spot kunokonzera mukadzi kukasira kuita Orgasm zvichibva nokuti munhu anofarira kuiswa zvakadii.

Mubvunzo wati ndechipi chinoshanda zvakanyanya bhinzi kana G spot kana muchiisana. Mubvunzo uyu ndiwo hawo asi ngatitange nokuhwisisa kuti G-Spot iri mukati, bhinzi iri kuzhe asizve G Spot ndipo panopatsana mudzi webhinzi kureva kuti ibhinzi kana tichiitarisa kubva nemukati. Kana tichifamba muTUNNEL inohi chitubu mukadzi akaita manhede toona bundu racho riri mudenga.  Saka mubvunzo haukwanisi kuti tipatsanure zvinhu izvi zviite zviviri nokuti chinhu chimwe chete.

Manerves anoita mukadzi anakigwe akanosangana nokuita fundo rinohi bhinzi kuno kuzhe asi anodzika nemidzi kuti pakuisana kugofagofa kwechombo kunakire mukadzi.

Zvokuita:
Tauriranai mugaroisana zvinoita kuti mukadzi agofiwe nechomo paG-Spot asi murume wega wega ane mukadzi ngaashamwaridzane nebhinzi yemukadzi wake. Vamwe vakadzi vari SENSITIVE saka murume ngaazive kuti mukadzi wake pokubata ndepapi.
Hwisisazve kuti kuti chombo chigofe papi zvapo zvinobva nezvimwe zvinhu zvakasiyana pavanhukadzi nevanhurume zvinoti :
1.     Saizi yemagaro
2.     Saizi yechombo chimire
3.     Kukora kwechombo
4.     Maitire amuri kuita
5.     Zemo rine mukadzi panguva iyoyo.

Kune vakadzi vasingatani kunyorova, zvoreva kuti pamberi pazvimbirirawo G spot yave bundu mukati. Koita vakadzi vasingakasiri kunyorova. Murume anombotambawo nebhinzi achireva mukadzi wake. Kumwiwa minyatso kana kunanzwa bhinzi kunokasirisa kunyorova. Mukadziwo kubatabata chombo chomurume kana kuchisveta kunowedzera zemo.

Kuisana ndekwenyu mese. Kana mada zvokuisana chiregai zvokusvoda. Uchasvodei iwe watobvisa zvipfeko. Kana murume achikubatabata vhura makumbo anatse kubata. Pota uchimuudza zvkuita sezvaunoita asipo uri wega zvaunoziva kuti zvinonaka. Dzidzisa murume munakirane.

Kana mokadzi asina kunyorova imbomira kupinza, wana zvimwe zvokuita naye. Kana anyorova ukapinza chigumwe wega unohwa kuti panhu poda chinhu chapo apa.

Jaidza mukadzi kukukwira nokuti kana ari pamusoro unoona achigonya kuti chombo chigofe paanoziva kuti panonaka. Uchaonazve kuti haawanzi kuda kuti chombo chese chipinde mukati, iri nyaya yokuti mukatikati chinenga chapfuura pane mudzi webhinzi chava mberi. Asi mukadzi anoziva kana murume ava kuda kudiridzira ndipo pokusimudzira chiuno chombo chese chopinda. Hapana anokuti simudza wega unongoziva kuti  zvinhu zvangu zvava kutouya, murume kwii, chiuno simu, murume otobvunda aripo. Iwe wototsinzina masiso kugovana nguva yakanaka nomurume wako.

Poitazve imwe nyaya yebhinzi
Vakaita research vanoti ivo kota (25%) yevanhukadzi vese mupasi rese vanowana zviri nyore kutunda pakuiswa nomurume, kutunda (orgasm) kuchingobva pakunakigwa nokuiswa. Koitazve imwe kota (25%) vasingakwanisi zvachose kutunda kubva pakupinzwa chombo chete.  Vamwe ava vasara 50% vanoti pano akwanisa nhasi, mangwana atadza, kungosiyana nezvaari kuita musi iwoyo. 

Vaongorori vakaongorora makore akawanda uye pavakadzi vakawandisa vachitsvaka chose kuti siyano iri papi inokonzera kuti umwe agarotunda umwe atadze. Zvakazoonekwa kuti kusiyana kuri pakuti kana chombo chiri mukati murume achikoira chombo chichigofagofa mukati chinogwinha nyama dziri pedo nebhinzi zvinova zvinonakira mukadzi. 

Hino maNERVES aya akanoungana pabhinzi anodavirirawo kugwinha gwinha kuya mukadzi otunda. Saka vaya vanonetseka kutunda kwahi zvinoitiswa nekutarangana kwakaita kubva pabhinzi uchidzira zasi kuzvika panotangira buru rechitubu. 

1 Kana kutarangana kwapo kukava pasi pe 3 cm (25% yevakanhukadzi) unokwanisa kukasira kutundiswa nokukoigwa nomurume pasina chimwe chiri kuitwa. Ndivo vaya vanzi pese pese paaiswa anowanzotundiswa nechombo chete. 

2 Kana kutarangana kukapfuura 3 cm,unokwanisa kuti umwe musi wotunda umwe musi bodo.

3 Kana kutarangana kukazotiwo kwapfuura kuma 3.5cm zvonetsa kutundiswa nechombo chete.  

Saka kana uri uya anonetseka unofanira kuti uku murume ari kukupa chombo nomoyo wese uku iwewo uri kuzvikwizirira bhinzi yako kana kuti iye murume ari kutama nayo achikukoira futi. Asi mhomho yedu yese zviri nano kutanga tamborezvana tozopinzana chombo zemo rava mumuviri wese havi yokuda kuiswa isisakwanisi kuiginowa. 

Hwisisaizve kuti mudzimba dzinoisanwa zvinogutsa hamuna hasha kana bopoto. Mumba kakareruka kugara. 

Mai vemba: usagara nomurume usingazivi kuti chombo chake chiripapi uye chinobatwa sei, chinofarira zvipi uye chinoshandiswa newe sei. Wakavinga chombo. Zvimwe zvese zvaivako kumusha kwako. 

Baba Vemba: Usagara nomukadzi usingazivi kuti bhinzi yake iripapi uye inobatwa sei, inofarira zvipi uye inoshandiswa sei. Mukadzi wako akakuunzira bhinzi yake kuti uifarire ukovata naye. Ane zvimwe zvakato wanda, mazamu, magaro, zvidya, zvese izvoz nazvo. Jairazvo kugumbatira mukadzi wako zuva nezuva aswedere pedo newe nomoyo wako.  Kana muvete gubatira mukadzi wako. jaira kumuzevezera zvaunoda muzheve chaimo 

Ndiyo nyaya nebhinzi nomudzi wayo iyi. Tikawana zvimwe tichawedzera. 


Udzai Vamwe. Wednesday, 6 December 2017

Mibvunzo nemhinduro 13

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 12 yakazara saka tava kutanga rino Gurupu 13. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 12, 11, 10, 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Ndatenda
Mubvunzo

Mhinduro 

1Ndingaziva sei kuti ndaitira murume chikapa?Ndingaziva sei kuti ndaitira murume chikapa? Unoxiva nokuti ndiwe unofunga kuita chikapa chacho sanga hazviiti kuti uite ugasaziva kuti waita. Chika kungohwisisa kushandisa chiuno kuti uku murume ari kukupa chombo uku iwe uri kugamuchirawo chombo. Zvoreva kuti mese muri kukoirana. Iwe zvoda wakabatirira murume kuti unatse kushandisa chiuno, uchinatsohwa mapindire echombo uchihwa zvinokunakira. Varume vakawandisa vanokomburena kana mukadzi asingahwisisi kushandisa chiuno.

Hazviiti kuti usaziva.

2Ndingaudza sei murume kuti zvinondifadza kumboita nguva tichitamba before taita bonde? Anoti panguva yokurara akangoti twii otondivhura makumbo. Ndiatsireiwo.MMunhu wese hakuna anongomuka umwe musi achitoziva kuti zvoitwa sei. Tinotodzidzawo kuva kune zvinotaugwa neshamwari, zvatinoverenga mumabhuku, kana zvatinoonawo pamafirimu. Kana muri mumba nomurume, hazviiti kuti anongoziva zvinokufadza kana kuti iwe unongoerekana waziva zvinomufadza pasina amuudza. Iwe ndiwe unotofanira kumuudza zvinokufadza kuti azive. Iwe futi kurudzira murume kukuudza zvaanoda kuti ugozviita.

Dzidza kutaura nomurume wako wakasununguka panyaya idzi asi tanga nokuhwisisa kuti kuva mukadzi wemunhu zvoreva kuti wava munhu mukuru saka unofanira kukwanisa kutaura nyaya dzechikuru. Asi pakutaura usashoropodza murume, kurudzira.
3Mukadzi wangu is too fat. Ndikamutsiura anotsamwa for a long time, Hanzi unofanira kundida sezvandiri, but ndakamuroora akanaka zvokuti. Now at 34 ave twice the size. Not nice. HELP!.Munhu wese akakora kupfuura pakafanira zvinokanganisa kufunga kwevanhu vari mumhuri yake. Kukoresa handi chinhu chakanaka.

Uko kuzokuti unofanisa kumuda sezvaari hazvirevi kuti haazivi kuti akakoresa asi kuti ari kutotamburawo nokukora kwake. Iwe usamushora pazviri asi kumukurudzira kuti ambowedzera ma EXERCISE sokuti kufambafamba zuva nezuva.  Kukora kunoitiswa nokudya zvokudya zvisina kukufanira. Mumba menyu dzidzai kudya zvakakodzera uye kusawanza mafuta pakubika.

Chokutanga kutaridza mukadzi wako rudo uye kumupa CONFIDENCE pane zvaanotaura uye kuita. Kana munhu akava nechimwe chinhu chaanoona sechisinganakidzi vamwe kuona, anobva aderedza CONFIDENCE. Ibasa rako iwe murume kubatsira mukadzi wako kuva munhu ane CONFIDENCE. Kana usingafariri kukora kwake tanga kuti muite maEXERCISE mese asi kana maita iwewo womupa mubairo pese paanoita.

Chinosvota ndechokuti munhu anofanira kukusapota paunoita dambudziko otanga kukushotopodza kutevedzera vokuzhe. Bodo handizvo. Taridza rudo kuti iye akwanise kukutaurira mafungire ake kuti ugomubatsira pane zvaanoita kugadzirisa.
4Musikana anobviswa humhandara kutanga pamakore mangani?Zvokuti anobviswa humhandara ava nemakore mangani hazvisirizvo. Asi kuti ngaasabviswa kusvika ava nemakore okuti. Zvinozikamwa kuti musikana anokasirisa kutanga kuvata nevarume anowedzera pa CHANCE yokuzoita CANCER yechibereko kana akura. Zvoonekwazve kuti mukadzi anovata nevarume  vanopfuura 5 kana 6 anoitazve chigwere ichi.

Kana tichingotarisa panyaya yezvigwere zvinobva pakuisana tinoona kuti varapi vanoti musikana ngaasaiswa kusvika apfuura makore 18. Kana akatanga kuiswa ari pasi pezera iri, anofanira kushandisa makondhomu nguva dzese.
Munyika dzakawanda dzisina vanhu ve chiARABHU zvinonzi munhu ari pasi pemakore 16 mwana. Ku EUROPE makore 18 mwana. Kana murume akavata naye anosungwa asi kana vakasiyana makore zvishomanana haasungwi kana musikana ange apfuura 16.
5Kudyanana pamberi mukadzi nemurume kwakanaka here kana kuti kwete? Zvese zvinoitwa pakuvatana kwenyu mumba zvinoitwa nokuti munozvifarira mese. Kuti kuisana kwenyu kunake menge muchizvifarira mese. Kudyanana pamberi kunonaka chose asi munofanira kuva vanhu vane utsanana, uye vanofarira kudyanana. Kana muri vanhu vanovimbika hapana chingahi chakaipa pazviri. Kana umwe achihura zvinokwanisika kuti pane zvigwere zvinouya mumba. Asizve mutemo wekuisana ndewekuti kana uchifungira kuti uri kuhurigwa, usavata noumwe wako kusvika mese mahwisisana kuti hapana zvigwere.

Kupiwa rurimi nokusvetwa bhinzi kunonaka chose  kupfuura kupinzwa chombo.  Kusveta chombo chomurume chimire kunofadza chose uye kunoita uve RELAXED zvoreva kuti paunozoiswa unenge wakarerusa muviri zvinova zvinowedzera kunakigwa.

Kana mese muchizvifarira hapana chakaipa. Asi kana muchipinda chitenderi cheChitawara hamubvumidzwa kudyanana kana kubatana nemaoko pamberi.
6Ko vasikana vane magaro makuru vanonaka here?  Chinonaka pamunhu handi nhengo dzemuviri wake sokuti magaro makuru. Chinonaka mafungire nemaitire emunhu pakuvatana. Iwe ukafunga kuti zvauri kuona pamunhu zvinokufadza kuona, zvinokwanisika kuti paunozoisana  nomunhu iyeye unonakigwa naye. Umwewo murume achitarisa mukadzi wako ane magaro makuru, anokwanisa kusamboona sechinhu chakanaka saka akawana mukadzi ane magaro makuru haanakigwa naye.

Saka zviri kwauri kuti unoona magaro makuru chiri chinhu chakanaka pamukadzi here kana kwete. Mazuvano varume vakawanda vanoda vakadzi vari pakati nepakati panyaya yokukora nokuonda. Magaro akakura akatobuda mufashoni asi kune vamwe vashoma vachiri kumada pavakadzi vavo.
7Bonde muchangoroorana rinonaka zvimwe chetezvo kana machemedzana here? Kana muri vanhu vane rudo Zvinokwanisika kuti muwedzere kunakirana zvichibva nokuti muri vanhu vanohwisisana here pakutaurirana. Kunaka kwekuvatana kunobva pazvinhu zvakawanda pakati penyu asi chikuru chazvo kuhwisisana nokuwirirana. Mese munofanira kuda kuisana uye mese munofanira kufarira kufadzana. Kana mabva zera munohwisisana kupfuura muchangoroorana
8Mukadzi anoita sei kuti akurumidze kutunda pakuiswa?Nyaya yauri kuda kugadzirisa inyaya yemurume anokukasirira. Pakuvatana haufaniri kutsvakiridza kuti zhinhu zvikunakirewo asi kuti munobatsirana kunakirana kwenyu, mese muchihwisisa kuti muri kupa zvese nokugamuchira.

Murume wako anofanira kugadzirisa nyaya yokukasirisa kuti akuitirewo nguva refu ugorega kuzvinetsa nokufunga kuti ungadii kuti zvikukasirire.

Asi hwisisa kuti mhomho yevanhukadzi haitundiswi nokupinzwa chombo nomurume. HEadQuarters iri pabhinzi kuvanhukadzi vakawanda saka murume wako ngaashamwaridzane nebhinzi yako sezvaunoshamwaridzana nechombo chake.

Kana uchikwanisa kuzvikwizirisa bhinzi pamunovatana kwizirira iyewo achichikucha mukati mako nechombo. Zvinokwanisa kukuitira kana uri munhu anokwanisa kushanda pabhinzi yako uri wega murume asipo sezvinoita vakawanda.

Verenga apa 
9Takaroorana muna August 2017. Murume wangu anondikwira ndiri kuhope. IRAPE here iyi kana kwete? Usatamba nevara rokuti RAPE iro. Kuisana kwenyu mumba menyu zviri kwamuri kuti munoita sei uye munoita kangani kana kuti nguvai. Murume wako anoda kuti muisane usiku mambobatwa nehope. Iwe kana usingazvifariri, taura nomurume ako muisane imwewo nguva yaunoda. Chikuru ndechokuti waratidzwa zviri pachena kuti murume wako anofarira kuisana newe uye kakawanda. Iwewo chimuratidza zvaunoda. Kwete kumhanyira kubvunza kuti RAPE iripo here kana kwete.

Vakadzi vese vane varume vanotoiswa vari kuhope chete dzimwe nguva. Varume vese vane vakadzi vanoisana nevakadzi ivo (varume) vari kuhope. Ndiwo magarire evanhhu mupasi rese. Iwe kana wange usingadi zvokuisana nomurume dai usina kuwanikwa. Ngatiregei kuzvitsvakira matambudziko asina maturo. Kuisana tiri kuhope ndizvo zvinoitwa mudzimba umu.

Iwewo hwisisa kuti varume vanomira chombo kakawanda chose vari kuhope. Kana ukapepuka ukawana murume wako amire chombo, suduruka uwane mukana wekuti ukwanise kumutora chombo unangise chipinde mukati mako ugokwesha kusvika murume akodiridzira. Hapana chakaipa. 
10 Matinji ari normal anofanira kureba zvakadii ?Hakuna chinhu chinohi matinji ari NORMAL kana kuti ABNORMAL. Umwe noumwe ane matinji akasiyana neeumwe munhu saka ari NORMAL ipapo ndeupiko? Chiripo ndechokungohwisisa kuti aunawo iwawo ndiwo akakufanira saka fara nawo.
Matinji mamwe madikidiki, mamwe marefu chose vamwe vari pakati nepakati. Hapana chakaipa. Kana uchinetseka nokuti matinji ako mapfipi, dhonza arebe. Kudhonza hakunei nezera chero wakura unokwanisa kungodhonza. 
11Ko kana fambi yada kutora murume wemunhu, munhu wacho anofanira kuita sei? Hakuna fambi inouya kuzotora murume wako. Murume wako ndiye anotevera fambi, zvirizvo zvaari kuda. Iwe hauna nyaya nefami. Une nyaya nomurume wako. Taurirana nomurime wako mubvumirane zvamunoda kuita. Kana ukadzinga fambi iya murume wako anonotsvaka imwe fambi, kureva kuti haachafadzwa newe

Ukaone umwe wako atanga kuhura zvisinei kuti murume kana kuti mukadzi, hazvichaiti kuti azorega. Kuhura kunokonzereswa nokumhura munhu waunaye, kana kuti nokukura uchiona vabereki vako vachihura.

12Ndinoda kubvubza kuti nhengo yemukadzi inodyiwa sei ? Tanga waverenga apo pakahi basa rebhinzi yemukadzi. Umwe noumwe mukadzi akawana murume anofarira kumudya, anowanazve maitire aanofarira iye kuti murume wake aite. Hazvisi zve UNIFORM yechikoro yokuti tese tongoita zvimwezvo. Asi pamberi panhu padikidiki saka pane maitire anongopedzisira ada kufanana.

Vashoma vakadzi vasingadi kuti bhinzi isvitswe rurimi. Masvitsire acho ndiwo anosiyana nokuda kwekuti vamwe vane bhinzi dziri SENSITIVE chose zvokuti vanoteta, koitavo vamwe vanotoda puresha yerurim pabhinzi. Vamwevo pakati nepakati. Saka murume anokwanisa kukwenya bhinzi norurimi akaisa puresha yakakwanirana nomuridzi webhinzi.

Asi chikuru kuterera kuti mukadzi ari kunakigwa here kana kuti ari kuteta. Kana achiteta kwenyerera mativi ebhinzi wpota uchibva pabhinzi chaipo.

Unokwanisazve kusveta bhinzi sokuti munyatso wezamu asi zvinyoronyoro. Kana iye muridzi achinakigwa anokwanisa kubatirira murume wake kuti aramba aripo achiita zvaari kuita.

Mapedza bvunza kuti zvange zvinchinyanyonaka ndezvipi asi tanga nokuudza mukadzi kuti iwe wanakigwa nomumudya kuti azive kuti zvakufadzawo agosaramba kuzviitwa.

Mukadzi anokwanisa chose kuita ORGASM pakudyiwa uku. Anokwanisazve kuwedzera kuita SENSITIVE kana adaro saka nani kuchirega kutamba nebhinzi. Zvokupinza rurimi muchitubu zviri kwaairi asi bhinzi ndiyo inonaka chose nepakatenderedza bhinzi. 
13 Kusaenda kuchimbizi une mimba ndoita sei?

Constipation
OK iyi ndiyo inohi emergency. Kana une mimba ukaita CONSTIPATION unofanira kukasira kuwana chokuita. Kare vanambuya vainotsaka ruredzo vonyika mumvura vokundonyera kumashure. Ukaita awa yese usina kuenda kutoireti haa hameno kuti unenga wakaitawo sei. Mazuvano tinoenda kuclinic tondopiwa ma Laxative asi unokwanisa kuzoita manyoka nawo saka imwa mashoma uye wedzera mvura yokumwa chose chose. Zvikuru kana uri kunopisa.

Kana zvikaramba enda kuchipartara nokuti zvinoitisa muviri poison wobva wabata zvitachiona zvakawanda iwe une mimba hazvifaniri kudaro. Kasira kundoonekwa. Kana uri kumusha tuma munhu anokutsvakira ruredzo umbozama asi udza vokuclinic kuti une dambudziko. 
14Chii chinoita kuti paminyatso yemazamu paite mapunduMapundu paMazamu
Mapundu pama zamu anoita nguva nenguva, zvikuru kana
1 Une mimba
2 Uchimwisa mwana
3 Uchigadomwiwa mazamu nomurume wako

Hapana chakaipa pamapundu. Haasi mapundu chaiwo asi kuti pachirungu anohi ma GLANDS kureva kuti pane zvinogadzigwa mukati mawo zvinoshandiswa mumuviri. Anogadzira oiri onobudira pakasvibirira ipapo paari pedo neminyatso. Vamwe vanotoita mapundu acho nepaminyatso ipapo.

Basa reoiri iyi nderokuti kana uchimwisa kana kut wakamirira kuzomwisa, minyatso inokura yokwizirira pazvipfeko yogwadza kana pasina mafuta. Pakumwiwa ipapo inogwadza futi asi kana mafuta awa aripo hazvigwadzi. usazama kubvisa mapundu awa.
15Unoona sei kuti mukadzi 
imhandara?
Hakuna mukana wekuona kuti mukadzi imhandara. Unotoita zvokubvunza iye mukadzi wacho. Kare zvaimbofungigwa kuti kubuda ropa musi wekutanga kuiswa nomurume zvoratidza kuti imhandara asi kune vakawandisa vasingabudi ropa.
Ndezvokutobvunza kuti uri mhandara here. Iye okuudza. 
17Chombo chihombe chinonaka here? Chombo handicho chinonaka asi kuti murume ndiye anonaka kana achihwisisa zvaari kuita pakuisana. Kukura kwechomo kunokwanisa kutokugwadzisa chose pasina kunakigwa kwawaita pazviri.

Kana uchida kunakigwa dzidzsa murume wako kuti mumbotamba muchibatana batana muchipurudzirana pamberi kusvika wanatsa kunyorova. Zvadaro opinza chombo mukati mako, otora nguva refu kubva paanokupinza chombo kusvika paanokutundira urume. Akasvika maminitsi anopfuura masere zvinonakira vakadzi vakawanda.

Kunaka kwekuisana kunaka kwemunhu wauri kuisana naye. 
18Kubvisa mukadzi bhurugwa kunofamba sei? Bodozve nhaiwe. Mukadzi haabviswi bhurugwa. Kana ukajaira kubvisa munhu bhurugwa ukazozviita kumunhu asiri mukadzi wako, unokwanisa kupomegwa mhosva yokuata chibharo. Kana mabvumirana kuisana iye achitoda kuisana newe, mirira abvise bhurugwa rake ega. Iwewo bvisa rako wega.

Mese ipapo maratidza kuti muri kutoda zvokuisana. Kana akaramba kubvisa bhurugwa zvoreva kuti kuisana newe haasi kuda saka musiye akadaro.

Kana ari mukadzi wako wemumba, unozopinda mumachira asisina bhurugwa kureva kuti anohwisisa kuti pane nyaya yokuisana. Kana ane bhurugwa mumubhedha, ziva kuti ari kumwedzi saka rega akutambse chombo nemaoko kana une zemo. 
19Zviri Normal here kuti murume akanakirwa nebonde anochema misodzi?

Hapana chiri NORMAL pazviitiko zvebonde pakati pevanhu vaviri vanodanana. Vamwe nevamwe vanoita zvakasiyana siyana. Ndizvo zvinoita kuti vava vanodanana pakati pavo chete. Iwe nomurume wako pabonde renyu munoita zvinokunakirai. Apa zvinratidza kuti murume wako munhu anonakigwa chose nokuisana newe saka unofanira kufadzwa pamoyo nazvo kwete kubvunza kuti zviri NORMAL here. Musi wamunotanga kuita zviri NORMAL ndiwo musi wazvichatanga kufinha zvokuti unotozodemba kuti dai usina kuroorana naye.

Kana achiti anakigwa ochema iwe varaidza murume wako. Womugumbatira womuvaraidza. Kare vana mbuya vairaira kuti kana murume akatanga kuchema pakuisana, isa munyatso wezamu mumuromo make, zvichiva nokuti muri kuisana sei. Chinhu chaitozikamwa kuti varume vanochemedzwa nokuisana, zvikuru paanotanga kubudisa urume. Anooma muviri uku akakubatirira chose kuti usabvapo achikupa urume. Ndiyo nguva yaanokwanisa kuchemedzwa nazvo.

Usatya pazviri. Hapana chakaipa. 
20
Ko kuchemerera kwemukadzi kunobatsirei. 
Mubvunzo uyu unobvunzwa kakawandisa. Munhukadzi akapinzwa chombo nomurume waane rudo naye, uye iye agara ane zemo, zvinonetsa kusachemerera. Hakusi kuti anozviitisa kuchemerera asi kuti chinhu chinongoitika chega.

Asi kune mahurewo anozviitisa kuti murume afunge kuti ari kugona basa.
Varumewo kuchemerera chinhu chinofadza mukadzi. Kuziva kuti uri kunakira murume wako chinhu chinofadza uye chinopa manyawi. 
21Chii chinokonzera kusura pabonde?  Zvinondinyadzisa. Verenga apa:
Hatingati kusura asi toti kubudisa mweya. Zvinoitiswa nomweya unovharigwa mukati nechombo paunochishinya, kureva kuti murume wako ane chombo chakati kurei chinoshinya zvokuti mweya unoshaya kwekubuda nako. Ukazowana mukana wobuda une puresha zvoita sokuti uri kusura. 
22 Mukomana wangu ane makore 26, ini 22. Ari kuda kuroora asi haashandi. Ini handishandi. Zvinoita here kutizira ndisina nhumbu? Ndakarerwa kwanasekuru. Hazviiti. kutizira handizvo kana usina mimba. Zviri nani kutaura naanatete wovatsanangurira nyaya yako voihwisisa. Kana akakwanisa kungozokumbira chete, obvisa mombe youmai. Zvimwe zvese zvinongonyeroranwa pasi moenda. Kana mazozviwana moendesa. Zviri nani nokuti kana ukatizira, murume akatadza kundodaidzira, chimwe chinhu chikazoitika vabereki vako vasingazivi kwauri, zvinokunetsai.
Kutizira hachisi chinhu chakanaka kuita nokuti haukwanisi kudzokera kumusha kwenyu uri wega. 
Tuesday, 5 December 2017

Kuuchikwa

Mazuvano tinoona kuwanda kwaita vanhu vanoudza vamwe kuti vanogona kuuchika. Kuuchika tingati i PROCEDURE inoitwa kana wagara nguva refu usina mimba asi uri pamurume zvinoreva kuti unogariisana nomurume iye achikupa urume zvaunotoziva kuti ndizvo zviri kuitika asi ipapo mimba usingaibati.

Kuti uzohi wauchikwa zvinoreva kuti waenda kumuuchiki wacho ukandoterera zvaanotaura kuti uite, zvadaro wodzoka kumurume woisana naye wobata mimba mwana wozozvagwa nguva yakwana. Pano ndoda kukubudirai pachena kuti kana uri murume ukahwisisa kuti mukadzi wako aenda kundouchikwa nomunhurume, chirega kuvata naye kusvika kwapera mwedzi mipfumbamwe nokuti mazuvano zvinonetsa kuti adzokeko asina kuhura nemurapi. Unokwanisa kupiwa chigwere futi nokuda kwazvo.

Kare vauchiki vaingosvikonyeba nyeba voita zvimasaramusi zvenhema kuti usiye huku kana mbudzi yawauya nayo. Vamwe vaiti uya nehuku tema isina mavara zvachose, voiuraya voibika pamwe nemidzi yakasungwa fundo mobika sadza modya mese iwe wopiwa kana musoro. Zvadaro umwe muto wohi chienda undopota uchigeza nawo mazuva maviri.

Vamwevo vaitora midzi yavo vonyika mumvura wohi chigeza pamberi nemvura iya kwemwedzi miviri. Pamwe waipiwa chitanda chambonyikwa mumvura iya wohi chienda nacho kumba kwako ugondovata nacho zuva nezuva kuita sokuti chimwana chako, kusvika musi waunozvara mwana. Saka tinoona kuti zvaiitwa zvakawanda uye zvakasiyana siyana asi zvese zvaiitwa kuti fungwa dzako dzigadzikane panyaya yokuti unokwanisa kubata mimba. Chinhu chakanaka kugadzikana hana panyaya yemimba nokuti zvinobatsira kuti ubate mimba kana zvinoitisa mimba zvacho zviripo.

Mimba inoitiswa nezvinhu zvitatu zvinoti
 1. Murume anokwanisa kubudisa urume hune utano pakuisana kwenyu
 2. Mukadzi anokandira zai
 3. Mukadzi nomurume vanoisana kuti urume hupinde mumukadzi panguva yaanenge ane zai 
Kana chimwe cheizvi chikashaikwa hapana mimba inoitika. Hakuna mushonga unozogwa kuzhe kwemuviri kana kuti unogezwa nawo unokwanisa kukonzera mimba pamukadzi. Mimba inobva pakuisana zvakanaka mukadzi ane zai nguva iyoyo. Hapana chimwe chinokwanisa kuitisa mimba. 

Saka apa tiri kuti Kuenda kunouchikwa usingahwisisi chikonzero chiri kukushaisa mimba kutambisa nguva yako. Zvino varapi vakawanda vava kuzviziva izvi kuti kana akashanyigwa navanhu vanosvika vatatu vachitsvaka kuuchikwa, pakazoita nguva vasina mimba kunokwanisa kubuda shoko rokuti iye muuchiki wacho haagoni basa, obva ashaya maCUSTOMER zvoreva kuti mari haachatambiri. 

Saka nyaya yavapo mazuvano inoitwa nevarapi vakawanda ndeyokutanga nokukuti upinde muimba yaanewe uri wega. Zvadaro anokwanisa kukufukidza jira musoro ukuti bvisa bhurugwa akugezese kana kuti akupe mushonga wemimba. Anokugezesa nemvura yake yemidzi, obva akuita MASSAGE pamatinji achitaura zvisina maturo ari ega. Zvadaro anokufugura okuti chipfeka bhurugwa rako uende asi usacheuka kusvika waona muchakata mukuru uri pedo ne BUS STOP.  Unofanira kudzoka kwapera mazuva mana asi usadzoka kana uri kumwedzi. 

Apa ndiri kutaura zvakaitwa Sandhira kuZaka. Kwakapera mazuva mana Sandhira akadzokera akabvunzwa kuti akaisana here nomurume wake akati kwete murume akadzokera Harare kubasa, zvikahi pinda muimba yokurapira ubvise bhurugwa. Sandhira akapinda ndokubvisa bhurugwa ndokufukidzwa musoro, ndokugezeswa nemvura une mushonga, ndokusvinyangwa svinyangwa matinji nebhinzi neguvu muuchiki achipota achinyika maoko mumvura ine mushonga.

Zvadaro Sandhira akapukutwa netawero dikidiki. Zvadaro akahi nyika maoko ako mumvura ine mushonga utsinzine maziso ugobata chawapiwa. Akabatiswa chombo chomurapi kwekanguva chakati twii kumira. Akabviswa jira rakafukidza musoro ndokuhi chitora chidhishi chine mvura ine mushonga ugezese chombo chomurapi. Ipapo murapi ari kungoimba (HUMMING) achigezeswa chombo. Makumbo aSandhira akavhurika zvese zviri pabani akagara pacheya muimba isina chimwe chinhu kana umwe munhu. Vaingori vaviri.  

Jira rakaiswa pasi iye ndokuhi vatapo ndokumbosvinyangwazve matinji  pedzezvo ndokuvhugwa makumbo ndokupinzwa chombo chiya chaange akambobata nomushonga. Akaudzwa kuti ndiyo zhira yokupinza mushonga uyu uri mumvura muchibereko kuti chibereko chikwanise kugamuchira mimba. Akahi usafakanyika  kana kusvinura. Murapi ndokutambisatambisa chiuno chombo ndokurutsira urume mukati maSandhira, Murapi ndokubudisa chombo chake ndokuchipukuta nechitawero chakanyorova nemvura ine mushonga, ndokuisa tawero pakati pemakumbo emuuchikwi.

 Zvikahi chibata chombo murapi ndokuisa ruoko pahuma ya Sandhira achiimba kambo kake zvinyoronyoro. Kwakapera kanguva Sandhira akabata chombo murapi akabata huma yaSandhira, zvikazohi tora mvura ine mushonga ubike sadza tigodya tese nenyama yehuku yauya na Sandhira yabikwa mumvura ine midzi. 

Vakadya vese Murapi akabvunza nyaya dzakawanda pamusoro paSandhira. Vachinopedza kudya vakadzokerazve mumba Sandhira ndokupiwazve mushonga muchibereko akatsinzina maziso uye asingafakanyiki. 

Kwapera kanguva Sandhira akahi chienda hako asi udzoke kwapera mwedzi nehafu.  Kana wasvika kumba unofanira kuvata nomurume wako  zuva nezuva saka svikotevera kuHarare. Mwedzi wakazopera Sandhira ava nemimba. Paakadzokera kumurapi akasvikobvunzwa nyaya ndokurondedzera kuti ava nevhiki asingahwi zvakanaka uye ari kungorutsa rutsa zvisina mwero. 

Murapi akageza Sandhira nemvura ine mushonga ndokumupa mushonga mukati kuchiereko  kaviri makuseni nemasikati bhazi rokudzokera roda kuuya. ndokumupukuta nechitawero chinyoro nemvura ine mushonga. 

Sandhira ane mwana wake musikana ane makore maviri nehafu. Iye nomurume wake vari kufara nazvo chose. Murapi akavaudza kuti muripo wake imombe inotsika. Kana vasingadi kuti mwana agozoitawo damudziko rakaita seramai vake vanofanira kuzobhadhara mombe iyoyo.

Sandhira akaendeswa kumurapi uyu nevabereki vake vanova ndivo vakabhadhara huku dzese dzaaienda nadzo. Ndivozve vakabhadhara mombe.

MAZUVANO:
Mazuvano kune varapi vemarudzi akasiyana siyana panyaya yokuuchikwa. Kurapa kwavo kwakasiyana siyanazve asi pane chinhu chakafanana chose chose pavari. Mushonga wemimba unofanira kusvitswa mukuti memukadzi. Tinoona vakawanda vachienda kumapositori, vamwe vachienda kun'anga, vamwe vachienda kuvaporofita, vamwewo vanongoenda kumunhu wemuraini anozikamwa kuti anouchika.

Kuuchikwa hazvina kusiyana nokuti ungosangana noumwe murume mubhazi womubvisira bhurugwa moisana woenda hako kumba kwako wava nemimba. Kazhinji zvinoreva kuti iwe wagara hauna dambudziko panyaya yako yokushaya mimba. Murume wako ndiye ane dambudziko.


Usati waendako hwisisa kuti pakuuchikwa kwako pachatosvika imwe nguva inofanira kuti mushonga uiswe mukati mako kuti kana murume wako ava kuvata newe mimba ikwanise kubata. Ndizvo zvaunoudzwa. Apa handidi kukurondedzera kuti chii chiri kuitika nokuti iwe uri munhu akachenjera. Asi ndoda kukudza kuti vanhu vanouchika mhomho yavo yese vanhurume. Vanhu vanouchikwa, mhomho yavo yese vanhukadzi. Kana fungwa yako yava pakuda mwana unoita zvakawanda zvawange usingafungiri kuita nokuda kwe Puresha yokuti ubate mimba.

Ini munyori, ndakatadza kubata mimba kwemakore akada kusvika mana. Ndakazongoti taenda kumusha kuZimbabwe mwedzi wa February, ndokuti manheru ngatibude tinorohwa nemhepo. Takafamba famba ndokuenda kumunda kwakasviba netochi. Hameno kuti zvakafamba sei asi ndakapedzisira ndarhojewa mumunda mechibage tikatorumwa noutunga tiri pabasa iri. Zvainaka zvokuti mangwana acho manheru takadzokerako futi. Patakazodzoka kuUK ndange ndava nemimba asi ndisingazivi. Ndakazozivira ku UK. Saka puresha inopiwa nehama neshamwari kuti ubate mimba yakawandisa uye ndinohwisisa. As nyaya Sandhira iyi uye dzimwe nyaya dzinobuda mumaraini dzinotidzidzisa zvakawanda. Ndinoziva vamwe vakaita nyaya idzi .

Tanga waenda kuchipatara undoonekwa kuti dambudziko riri papi. Moenda mese nomurume ondoverengwa mhodzi kuti dzakakwana here. Zvipatara ndizvo zvinogona chose kuuchika nokuti munodzoka mahwisisa musoro wenyaya yenyu.

Udzai vamwe!!!
Tuesday, 21 November 2017

Kuda mukadzi/murume wako nomoyo wese

Ndati ndingokuudzaiwo chidzidzo chandadzidza kubva panavaMugabe chokuti icho munhu anokwanisa kuda mukadzi/murume wake kupfuura kuhi President wenyika, VaMugabe varatidza rudo chose pamukadzi wavo kusvika pakudzingwa basa nokuda kwerudo gwavo gwavadzivaidza fungwa zvokutadza kuita basa ravo zvakanaka.

Nesuvo ngatide varume/vakadzi vedu kusvika panoonekwa nevoruzhinji kuti mhuri iyi ine rudo.

Handina kumbofunga kuti pane chidzidzo chandingawana kubva kumukuru uyu asi ndazozvionera ndega kuti shuwa rudo kana gukawanda zvokupfurikidza, munhu anodzivaidzwa nago pamoyo nefungwa. Murume uyu aikwanisa kunge akafira mhuri yake.

Ngatidanane kusvika pakadai. Ndatenda hangu nokuenda kwavaMugabe asi ndadzidza chidzidzo ichi. Vanoda kuwedzera wedzerai.

Saturday, 18 November 2017

Kugagwa nhaka

Varume vemukore uno zvekugara nhaka havachadi asi kugara nhaka chaive chiito chaikurudzira mhuri kukura kwayo uye kugara pamwe chete kana hama dzashaika. Zviva zvakakodzera kuti  hama yenyu ikafa, pasava nomufungo wekuti mhuri yake yoparara uye musha woputsika. Ngatitange nokutarisa mukomana mukuru wepamusha. Toti oroora mukadzi iota vana vaviri kana vatatu nomukadzi wake obva ashaika.  Mukadzi aibvunzwa nevakuru vemhuri kuti ndiyani waanoda kuti amugare nhaka, iye otaura waanoda. Zvadaro vakuru vainobvunza uya adomiwa kuti anodawo here kugara mukadzi nhaka. Kana ati anoda, vakuru vaironga kuti vaviri ava vachigara somukadzi nomurume wake vachirera vana vavo.

Hekuno kusiyana kwenhaka: Totanga nokutarisa kuti varume vaikwanisa kugara nhaka ndevapi? Kwaitanga kutariswa kumhuri yomufi kuti kune mununguna here akura zvokukwanisa kuroorana namaiguru asi iye asina mukadzi pari zvino. Kana awanikwa ndiye oroora maiguru. Kana pasina potariswa kuvanunguna vemufi kumhuri dzekwaana babamunini kana babamukuru.

Kana pasina potsvakwa kuvazukuru vana vavatete vemufi.  Ndidzo mhuri dzaitsvakwa murume anokwanisa kugara nhaka. Kana pasina murume awanikwa, Mukadzi aizobvunzwa kuti anoda here kundogara pana babamukuru mukoma wemufi ane mhuri yakewoana zvabvumiranwa mukadzi oenda ondoita mukadzi wababamukuru. Kana zvaramba zvese vakuru vaibvunza mukadzi kuti anoda kugara here kana kudzokera kumusha kwake nevana vake kuti vandoreriwa nemadzisekuru.  Zvikuru kana achiri mukadzi wechidiki pazera.

Kubvuma kugagwa nhaka change chisiri chinhu chiri nyore asi waingozviita nokuti wafigwa nomurume. Zvaikwanisika kuti uzova noupenyu hwuri nani nokuti une murume mumba asi paiita madambudziko akawanda.

Kana murume ari mwanana maiguru vati kurei, zvainetsa kuti vanoita samai asi ari mukadzi. Pamutemo wechivanhu, maiguru, mukadzi wemukoma ndimai kusvika mukoma ashaika. Maiguru vanokwanisa kunemera murunyana wavo asi iye haanemeri maiguru. Anozama kuti kwati kwati namaiguru vake asi achizvidzikisira pasi.  Ivo maiguru ndivo vaizodoma murunyana wavanoda kuti aite murume wavo kana vava chirikadzi. Kana iwe mukomana ukadomiwa, waikwanisa kuramba asi vakuru vaikunyengerera kusvika wabvuma.  Kusiyana kwemazera kunowanzoda mukadzi ariye mudiki nokuda kwekuti pachivanhu murume ndiye mukuru wemusha. Asi maiguru vaizoti kana vava nomurunyana mumba vozvidzikisira pasi kuti akasire kukura kuva saimba.

Zvizoti kana musangano wekusarudza usati waitwa nemhuri, vakuru vemusha vaisanobvunza mukadzi kuti anoda ani pamusha. Iye akataura vakuru voenda kumurunyana uya arebwa vomutsanangurira kuti maiguru vanoda kugagwa nhaka saka ngaapote achisvika kumba kwavo achiita mabasa okuvaka musha nokurera vana vemukoma wake. Vayavo maiguru vaizoti murunyana auya vomubikira vomunyengerera kumovavaraidza kusvika nguva yokunovata yosvika oenda hake. Pamwe vanonyebera kuti kuvata vega pamusha kunotyisa kuti murunyana avatepo.

Vaizosvika pakuti umwe musi vopindira murunyana mumba yokuvata vozvipa kwaari kava vaona kuti pane rudo. Musi wekusarudza waizosvika murunyana atombosangana namaiguru nechekare.
Mazuvano kwava nenyaya dzakawanda dzinokonesa kugara nhanka yemukoma.  Tikadziongorora tinoona kuti dzimwe dzacho dzinonetsa kugadzirisa.

Chitenderi:
Vanhu vanoverenga Bhaibheri  vamwe vanoona sokuti kugara nhaka chinhu chakaipa. Asi kana munhu afigwa nomurume anobvumidzwa kuwanikwa noumwe murume zvisinei kuti murunyana. Hapana chakaipa asi kungoti vaviri ava vanofanira kunge vese vasina vavakaroorana navo. Pamutemo weBhaibheri munhu umwe chete anoita murume/mukadzi umwe chete. Saka kana murunyana asnge asati aroora anokwanisa kuvumirana namaiguru ogara nhaka yamukoma.

Kuzvisarudzira :
Koitawo vamwe vanoona sokuti zviri nani kuzvisarudzira mkadzi/murume wako pane kutsvaka munhuri. Vakomana vechidiki vanoona sokuti maiguru havaite kuwanana navo nokuti vakasarudzwa noumwe munhu. Zviri nani kuzvisarudzira wangu ndega. Ndizvo hazvo chaizvo asi nhaka haifosewi munhu. Kana usingadi maiguru unongobuda pachena kuti bodo maiguru handikwanisi kuvaita mukadziwobva wapa chikonzero chako kuti zvisanyadzisa maiguru mumhuri. 

Kundogara pane umwe mukadzi:
Koitazve vamwe vakadzi vasingawirirani nokunogara pamusha sokuti pababamukuru pane umwe mukadzi kare.  Zvinoonekwa sokupusa kana kuputsa muri yeuya mukadzi aripo mainini. Asi pamwe unozoona kuti vaya babamunini varambwa panhaka, vanokwanisa kubvumigwa kupota vachizorapa ronda ramaiguru pachivande. Asi icho chave chihure hacho chinoitika kusvika maiguru vazowanikwa. 

Zvigwere:
Mazuvano nokuwanda kwezvigwere zvechihure kana usingazivi kuti mukoma akafa nei zvechokwadi zvinonetsa kuda kugara maiguru nhaka nokuti ungangofawo saizvozvo. Saka kutanga iwe namaiguru maenda kundovhenekwa kuti muri papi ndizvo zvinofanira kuitwa. Zvadaro momirira mwedzi mitatu modzokerazve kundoonekwa. Makamirira kudaro kana mukada kuvaraidzana varaidzanai nemakondomu. 

Kushaikwa kwefuma:
Zvinokwanisika kuti mumusha munoshaikwa mukomana ane fuma inokwanisa kurera vana vasiiwa nomukoma. Mazuvano fuma yonetsa kuwana saka vakawanda vanenge vasina.


Tinoona kuti pavanhu vaviri vanoti maiguru nomurunyana, maiguru ndivo vane dambudziko. Vanoda pokugara uye murume. Kuti vatsvake murume wekudanana naye zvinoda murume anokwanisa kuzochengeta vana vasinei naye. Zvinoreva kuti maiguru ndivo vanofanira kukwezva murunyana kuti ade kugara navo semurume nomukadzi.

Murunyaya anokwanisa kubuda mumba achinotsvaka musikana wekuroora achitouya naye kuzoratidza maiguru. Pakadai tinoona kuti maiguru vanowana mukana wekukwezva murunyana kusvika ajairira kushamwaridzana nokupota achivata namaiguru. Kunozoti zvadaro maiguru vanoenda kumukuru wemhuri vakumbira chikumbiro chavo.

Zvinoitwa kwapera gore murume wavo ashaika. Vanoenda kumukuru wemhuri votaura kuti vanoda kutsvakigwa murume mumusha, zvisinei kuti akura zvakadii. Mukuru wemhuri anobvunza kuti pane wawada here mumusha, iye otaura murunyana uya waanoziva kuti ava mwedzi yakati kuti achipota achivata naye.  Mukuru wemusha anonobvunza murunyana uya kuti anoda here kugara maiguru nhaka. Anomoita sokuti haadi kuti zvisaita sokuti ange achizvifunga. Mukuru wemhuri okurudzira odemademba muti enda unoona maiguru vako uhwe zvavanoda nokuti moyo wavo uri pauri iwe kuti uchiita murume wavo nokuti mukoma wako akatisiya.

Uku maiguru nomurunyana vari kutonakirana vari vaviri. Kunozoti nguva yakwana mhuri youngana mukadzi ohu tiudze kuti unoda here kugara wega pamusha, kana kudzokera kumusha kwako kana kusarudza waunoda kuti akugare nhaka. Iye anotanga nokurondedzera kuti hapana chaanokwanisa kudzokera kumusha kwake nokuti vana pano vanosara nani ini ndisipo.

Saka chasara ndechokuti ndinodawo chose kuti mundibvumire kusarudza murume wenhaka asi kana asingandidi ndinogara hangu ndega ndichirera vana vangu kusvika vakura. Mukuru wemhuri anobva ati pakanaka chisimuka upe murume waunoda chiratidzo. Anosimuka ondopa murunyana uya chiratidza chiri chinhu chemumba chakaita sedhuku, kana kwiriti yake iye mukadzi. Kana murunana akagamuchira zvoreva kuti asarudza kugara maiguru nhaka. Vanhu vopemerera nyaya yapera zvakanaka. Kotumwa munyai kundoudza vabereki vemukadzi kuti mukadzi wedu tinochengeta tega.  Hapana dzimwe ceremoni dzakawanda asi vana tezvara vanokanisa kupiwa imwe mombe kana mari shomanana kuti kana murunyana ondoshanya ko vasavhunduka achindovata muimba imwe chete nomwana wavo. 

Nhaka ichiriko:
Kune vakawanda munyika yedu nevari kuzhe kwenyika vachiri kuita zvenhaka. Zvikonzero zvakawanda zvinoitisa kuti ufigwe nomurume/mukadzi kusvika waroorana nomurunyana kana muramu.  Heinoi nyaya yaitisa ndinyore pano:

Eriza akawanikwa na Firimoni ndokuchata. Firimoni aishanda Eriza ndokusvikogara pamusha wavo wekubhadhara rhendi mutaundhi. Vange vakasiyana makore ekuberekwa nemakore mashanu Eriza ane makore makumi maviri nemaviri. Firimoni ane makore makumi maviri nemanomwe. Firimoni anga ane vanunguna vaviri nomukoma umwe chete nehazvanzi. Umwe wevanunguna ange aenda kuUK kundofundhako iye ane makore makumi maviri nemana pakachata mukoma wake Firimoni.

Kwakapera gore nehafu Eriza na Firimoni ndokuita mwana wavo musikana mhuri ikafadzwa nazvo chose. Sezvineiwo Firimni akawigwa nomuchini wekuasa kwake ndokubva ashaikira po pabasa. Eriza ndokusara ava ega nomwana. Vabereki vomrume vakauya ndokutora mwana wavo nemhuri yake ndokunoviga mwana kumusha ndokuchengeta mukadzi nomwana. Uya murunyana woku UK ange aripo parufu ndokumogara kanguva ndokuzodzokera kwapera vhiki mbiri.

Pakuvaraidzana namaiguru akati maiguru sei musingadzokeri kuchikoro mudzidze mugotsvaka basa mugorera mwana wenyu. Kusvika maiguru vatsvakigwa nzvimbo yekudzidza zve unesi ku UK. Vakamosiya mwana wavo navamwene ndokuenda kuchikoro. Nyaya chaiyo yakatangira pakugamuchigwa nomurunyana ndokumbonogara naye vakamirira chikoro ndokuzogarazve vese pakazotanga chikoro.

Eriza anoti akazviona ega kuti ava nerudo chose nemurunyana wake asi aitya kubuda pachena asi akangoerekana ava kuita mabasa anoitwa nomukadzi mumba kuwacha, kuaina, kusuka, kubika, zvese asi kungozoti vonovata voti uyu kwake uyu kwake. Kwakangozoti umwewo musi vaswera vese pamba ndokubvunza murunyana kuti ko nhai babamunini, ko seiko ndisinawo kumboona mainini pano zvamava munhu mukuru waniko? Uya ndokuseka hake achingopindura zvaajaira kupindura kuti ko ndichatsvakirei umwe mukadzi mukoma vakandisiira imi. Ko zvamunongobika mazuva ese wani. Chii chandinoshaya? Eriza ndokuti zvino zvakuri kutonhora kudai maidai muchitowana wekudziisana nayezve nha babamunini. Kubika ndiko kuva mukadzi here handiti mahouse girl anongobika here asi vachingozodzingwa basa. Kana muchifunga kuti ndiri kukukanganisai kuwana vasikana ndinokwanisa kutsvaka pekunogara mosara henyu mega zvandava kutambira kamari mazuvano.

Kwana murunyana akati bodo maiguru garai henyu hapana chakaipa. Ndokumogara asi ndokutanga kufunga rudo nababamunini nengari yukushuva murume uye kufanana nomukoma wake kwaakaita murunyana wavo. Kwahi chando choku UK ndicho chavakazongoshandisa kukwezva murunyana. Kwahi babamunini mukahwa kuchitonhora uyai kumubhedha kwangu asi mopfeka mapijama. Asi murunyana akataridza kuda asi haana kuuya kwamaiguru.

Eriza ndiye akazoti murunyana aita dzihwa ndokurovha basa ndokumuriritira kusvika pakuzongoti rega ndivate muno ndichikutarisa. Dzihwa rakazopera vanhu vava kuvata vese Eriza notaura kuti babamunini vakazobvuma kuti pese vange vachidawo chose asi vaiona sokusapa mukoma rukudzo. Aitoziva kuti maiguru vakada ndivo vachauya vega asi aisada kubuda pachena. Pamwe aitomomuka usiku ofamba akananga ku Bedroom yamaiguru asi opedzisira angoenda kutoilet odzokera kwake.

Eriza anoti Paakangozowana mukana wekuvata nomurunyana akakasira chose kuswedera pamoyo wake uye kuzvipa kwaari nomoyo wese panyaya dzokuvatana. Nhasi uno vana vana vavo vaviri. wechitatu mukuru akasiiwa nomukoma. Hapana chakaipa chakaitika. Vese vanogarofunga hama yavo yakashaika asi vanoti akavasiira chipo chakanaka. Mwana mukuru ana baba namai. Haatomohwisisi kuti baba vake vakashaika kana kuti zvinorevei.


________________________________________________________________
Kana uri panhaka tiudzewo kuti zviri kukufambira sei. 

Saturday, 4 November 2017

Kutsvaka wekudanana naye

Pane vanhu vakawanda vari kugarobvunza nezvekunyengana uye kuti kana wabva zera usina rudo noumwe munhu chii chaungaita kuti zvigadziriswe. Taimbova nepokuti vanhu vasiye mazita avo nezvimutauro zvavo zvokukwezva. Saka pano toda kusanganisa vari kutsvaka rudo chete.  

Kana uri munhu ari kutsaka wekudanana naye, asi usingahwisisi kuti zvinoitwa sei, Chimbofunga kuti unoda here kuti vanoda zvauri vakunyorere mwadhi mutaurirane. Tanga nokunyora zvauri pano. Ugoisa EMAIL ADDRESS yako as hatiitaridzi. Kana pakawana anoda zvauri izvozvo. anosiyavo Email ADDRESS yake. Kana iwe ukazoti unoda kuona EMAIL ADDRESS Yake tobva takuratidza. Motaurirana. 

Saka pano siya zvindiwa paFORM iri riri pazasi. Kana uchida kutsvaka wekudanana naye, kana uchida kuti utumire mwadhi kumunhu wawaona pano zvese isa INFORMATION pa Form irori chete. 

Zvimwe zvese mozotaurirana mozotaurirana mava vaviri. 

Usatambisa nguva yevanhu. Kana usiri kutsvaka rudo siya vari kutsvaka vatsvakane. 
____________________________________________________________________________
Chiisa ma Detail Ako pa FORM iri ugoposita. Pakuisa pano paBLOG tinobvisa Email  ne SURNAME kuti pasawana anokunyorera pachivande. Zita-Rangu:

Taura kuti unoda kunzi ani Pano
Gender: Uri murume here kana kukadzi?
Email Address: Email Yako inotii??
Ndiri Kutsvaka: Uri kutsvaka murume kana mukadzi?
Nyika-Yangu: Unogarepi?
Dhorobha-Rangu: Guta rako nderipi?
Makore-angu: Une makore mangani ekuerekwa?
Wada-Ani: Kana pane wawada kutaura naye reva Zita rake pamazita ari pano?
Mutauro-wangu: Taura zvinokwezva zvaunoda kuudza vari kukutsvaka


Usakangamwa kuisa SUBJECT pakuposita nokuti ukakangamwa Zvinoenda ku RUBBISH BIN/JUNK MAIL BOX saka hapana chinosvika. 


Mahara Chete Chete!!!! 
Tinongokumbira kuti usapedza nguva youmwe munhu. Kana ukaona kuti haumudi kasira kumuudza. 
Kana une mukadzi/murume chirega kutsvaka umwe. Zvechihure bodo veduwee. Pano ndepevanoda kuvaka mhuri dzavo kwete kuputsa dzavo kana kuti dzevamwe. 


Tichatanga kuposita kana vanhu vari kutsvaka vekudanana navo vati wandei. Saka rambai muchitimira ma DETAILS 
________________________________________________________________________

Pakubuda pano zvawanyora zvichabuda zvakadai se EXAMPLE iyi pasina Email ne SURNAME. Chikasirai kuposita titange nyaya uve wakasirawo kuwana rudo. 


Today at 16:12
Zita-Rangu=Lilian 
Gender=mukadzi
Email Address=
Ndiri Kutsvaka=mukomana
Nyika-Yangu=South Africa
Dhorobha-Rangu=Cape Town
Makore-angu=22
Wada-Ani=hapana wanada. ndiri kutsvaka
Mutauro-wangumutauro=ndoda mukomana ane makore 20-28. wekudanana naye kusvika pakuroorana. Ndoda munhu akatsiga, ane tsika, ane rudo. Zviri nani kana uchigara muCape Town. Ndokubirawo munhu asingadi zvokutambisirana nguva, uye anoda kutanga taenda Kuma Test kana tafunga kuti tidanane. Ndiri munhu ava kuda kuronga zvokuroorwa. Ndatenda

____________________________________________________________________________________________________
Kana tikaona vakawanda vachitsvaka tichataura kuti kana muchisangana musi wekutanga munosangana sei, nokuti mazuvano nhubu dzawanda. Toda kugara tiri safe.  

Saturday, 14 October 2017

Kuronga mhuri

Toda kumbomira pano tokurukura kuti kuronga mhuri kunoitwa sei uye kunobatsirei pamhuri yenyu?  Tinoona sokuti vanhu vakawanda havana hanya nokuronga mhuri. Kare vanhu vechivanhu vaitaura kuti varungu vane mari. Waizoti ukatarisa unoonawo kuti zvechokwadi varungu vane mari kutipfuura asi mabasa avo achiita sokuti akangofanana needu. Wozoona kuti siyano iri pakuti murungu anoronga mhuri yake oita vana vaanokwanisa kuchengeta uye kana mwana akangozvika makore 18 otenge ane mari yake pachezvake yakawanda zvakamukwanira kuti aone upenyu hwake huri mberi.

Mari iyi yabvepi? Muvunzo unoshaikwa pavanhu vedu vakawanda. Hakusi kuti hatikwanisi kugadzira mari semamwe marudzi, asi kuti hatikwanisi kuronga. Zvikuru isu vanhukadzi, tinogara nomurume tisina kunatsotenda kuti musha uno ndiwo wava wedu. Kwatakabva takatobva kare. Kuti uchigara pasi uronge nomurume, zvonetsa.

Varumewo, vakawanda kana mukadzi akati uya tironge, kwahi wava kuda kunditonga. Kana zano risina kubva kwandiri harisi zano kwaro. Nyamba murume wacho ifuza rokupedzisira risina kana zano rinobudapo. Kupopotera mukadzi ndiko kutoronga kwacho.

Mese murume nomukadzi, chokutanga hwisisai nyaya yeBUDGET yemusha wenyu. Mukangochata chete chitotangai nokugara pasi mowirirana kuti BUDGET yenyu inofamba sei. Kana mwedzi uchizopera mangoti vavava sehuku yanaiwa nechimvuramabwe, mari yapera, zvoreva kuti munofanira kufunga nezvokuita maPROJECT okuti muwedzere mari. Mukadzi ngaabike makokisi achihodhesa. Murume ngaanohoda zvinhu achisenga nebhasikoro achitengesera vemuraini. Mari ikawedzereka kana ne 20 Dollars chaiyo pamwedzi nyaya yenyu yatowedzera kureruka uye matoita zano rokuwana mari ramunokwanisa kuwedzera. Kurima mubhedha wemuriwo newemadomasi chaiwo kunobatsira pamusha. Kana mvura iripo ita mihedha mishanu kana gumi wotengesera vemuraini menyu. Rima muriwo kumusha wopota uchindofusha uchiuya nawo musaga kutaundhi. Panopera mari mumba munowana chokusevesa kana upfu huripo.

Varume regerai zvokuhura muchishandisa mari yemhuri. Kana shamwari dzako dzine magero hazvirevi kuti iwewo woita magero. Idzodzo shamwari dzichatozoita tsika yokukwereta mari nokuti iwe uchinayo ivo havachina mwedzi uchiri kure.

Kana muri kuDiaspora ma Project haanetsi kuita. Ndakaona kuSouth Africa munhu achirarama zvakatonaka nokungonotenga murivo kuvarimi achitengesera vemisika vaya. Kudzoka ane masaga maviri emurivo mukombhi. Otonosiya pamusika opiwa mari yake odzokera futi. Pazuva katatu atova nemari yokudya. 

Mari dzaana WhatsApp idzo kana tisina ngatisamhanyira kushandisa foni.

Ukasahwisisa BUDGET yemumba mako hapana chimwe chauchagonazve kuhwisisa chinokuatsira.

Zvinobatsirei Kuronga?
Kuronga mhuri kunobatsira pakuti munoronga upenyu hwenyu zvakakodzerana nemagarire amunoda kuita nevana venyu. Umwe noumwe mwana anowana upenyu hwakafanirana nezvamunoda. Mari dzenyu dzinokana pane zvamunoda kuita. Zvinoreva kuti munoronga upenyu hwenyu makatarisira kuti muchagara mese kwemakore akawanda. Saka zvinobatsira kukupai CONFIDENCE yokuti muri kuronga mese semurume nomukadzi kwenguva. Vakadzi vakawanda vasingagoni kuronga, ingari yokuti havana chinovakonzera kufunga kuti vachange vari pamusha uyu vava vachembere.

Kuronga hazvirevi kuti uchakwanisa kutevedzera zvese zvawarong asi kuti ndizvo zvauri kufunga panguva ino kuti uchaita. Vanhu vanoronga upenyu hwemhuri dzavo vakatosiyana nevanhu vasingarongi. Zvinoonekwa pamagarire ese avanoita.

Zvinokubatsiraizve kuwedzera kuhwisisana, Kutaudzana zvakadzama kwakanaka pakuti ukabvunza mubvunzo unopindugwa zvaunohwa wega kuti munhu uyu munhu akaita sei uye akakodzera here kuroorana naye. Chii chaanoda muupenyu uye anofunga kuti achachiwana sei. Kune vanoti vainda ku zvirongwa izvi vohwisisa kuti munhu uyu haana kodzero, zvikuru kana asingafariri zvokutaura zviri pamoyo pake.

Chii chinorongwa:
Zvinoda kurongwa zvakawanda asi zvimwe zvazvo ndeizvi.  Chokutanga pamunoronga nyaya dzokuroorana mukakwanisa kundopiwa COUNSELLING nomunhu ane EXPERIENCE yezvokuroorana uye ari munhu akachenjera, muchakurudzigwa kufunga nezvokuti munoda vana vangani. Mukadzi anokwanisa kuti vatatu, murume oti vaviri. Pakadaro munotaudzana kusvika mabvumirana kuti zviri nani ndezvipi.

Kubva ipapo mava kuziva zvakawanda pane zvimwe zvamuchada kuti mukwanise kuronga upenyu nevana vaviri.
 • Imba yokudara
 • Mari yamuchada kuti mukwanise zvamuri kuda
 • Zvikoro zvevana
 • Muchawanepi mari inokwana 
 • Muchagovana sei mari yamunowana
 • Budget yenyu ndiani anoita 
 • Nyaya dzenyu dzokuwedzera chokoro munodzifamisa sei
 • Muchatanga riini kuita vana
 • Muchasiyanisa vana mazera zvakadii
 • Nezvimwe zvinoda kurongwa. 


Zvese izvi mazuvano zvinhu zvisinganetsi kuita kana muri vanhu vanoronga.

Sezvatambotaura, Kuronga ndiko hako asi panokwanisa kuita dambudziko saka imi pakuronga kwenyu munoronga kuti kana dambudziko rikaitika zvinozofamba sei. Matambudziko anoitika akawanda asi anozikamwa.  Ngatitarise amwe acho.

Muruume oshaika kana kuremadzwa
Mukadzi oshaika  kana kuremadzwa
Mwana okuvara asi achizoda kureriwa futi.
Kuita vana vakawanda kupfuura vamange muchida.

Zvese izvi zvinorongwa ne INSURANCE. Ukabvunzabvunza uchaona kuti kune INSURANCE dzakasiyana siyana. Kana uri mu UK unokwanisa kutenga INSRURANCE yekupinza mwana chikoro kana oenda kuUniversity. Unoitenga achiri rusvava iye ozoishandisa mari yacho ava nemakore 18.

Kana mada vokuroorana munonotora LIFE INSURANCE yokuti umwe wenyu akashaika uyo asara anosara ane mari yakakwana kurera vana. MuUK INSURANCE yakachipa chose zvokuti munhu wese wese anoida anoiwana nyore. Kwaunogara ikoko vhunza kuvanhu vekumaINSURANCE kuti yaunoda yacho inoita marii.

Mukaronga zvakanaka munokwanisa kugara upenyu hwakasununguka uye kuwana kurera vana venyu zvakakodzera.

Zvinonetsa pakuronga:
Kune varume vakawanda chose anoti kana aroora mukadzi ari pamusoro pake kumhuri dzavo kana kuti mukadzi waanoda kuti asakwanisa kubva pamusha kana aona kuipa kwemurume, anomurambidza kuronga mhuri zvokuti vanoti pagore nehafu rimwe nerimwe voita mwana. Zvinonetsa kuva nomurume asina njere pamusha.

Koitazve vakadzi vanoona sokuti kuwanza vana zvinovapa SECURITY pamusha saka anokwanisa kuita bvararira revana kunhu huku, ipapo asina zvokuvapa kana mari yokuvapinza chikoro. Vakadzi vakadai kazhinji vanopedzisira vahurigwa nevarume vavo iri ngari yokuti haana nguva yokufadza murume nokuti anoswera achireva vana chete, oneta chose.

Kana wakaroorana nomurume/mukadzi akadai ngatibvumirane kuti imhosva yako nokuti waidai wakahwisisana nomunhu wako musata matanga kutaura nyaya dzokuroorana. Upenyu hwako nevana vako huchakunetsa.

Kuronga kunoitwa sei:
Vakawanda vanotsvaka mufundhisi wechechi kana umwe munhu anogaroita basa iroro sokuti COUNSELOR, anoshanda nevanoda kuroorana. Kana musiri vatendi, zvakangonakawo kunokumbira kuti mubatsigwe nemufundhisi weshamwari yenyu, zvisinei kuti munoda kuzochatira kuchechi yake here kana kwete. Vamwe vafundhisi vanoramba kana vakahwisisa kuti hamusi vatendi. Siyanai nomufundhisi akadaro nokuti haahwisisi basa rake.

Basa romunhu anokubatsira harisi rokukuudza zvamunofanira kuronga asi kukukurudzirai kuti mutaudzane zvakadzika chete uye muchidudzirana zvamunoda, nokupanana mukana wekutaura zviri pamoyo yenyu.

 Hwisisa kuti munokwanisa kuronga mega asi kana mafunga kudaro tanga nokuti umwe noumwe aite nguva achinyora mibvunzo yezvaanoda kuti zvirongwe. Madaro mobatanidza mibvunzo yenyu moinyora asi umwe noumwe opindura mibvunzo yese. Mapedza mosangana mobatsirana kutarisa mhinduro dzenyu muchitaura zvamange muchireva padziri.

Zvamabvumirana nyorai pasi kuti pamunozoda kuzvichinja munge muchiziva kuti mabva papi uye muri kuenda papi.

Wednesday, 4 October 2017

Mibvunzo nemhinduro 12

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 11 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 11, 10, 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Ndatenda1Pane mukomana ari kundinyenga. Problem yangu ndeyekuti iye akadzidza kundipfuura nokure saka ndoshaya kuti ari kudei kwandiri.  Zvinoita here kudanana zve chi SERIOUS nomunhu akadzidza ini ndisina. Kana tichoda hedu kutaura chokwadi tinoti munhu akadzidza chose neasina kudzidza zvinokwanisa kunetsa pakati pavo kuti vadanane zvakada kufanana.  Zviri  nani kuti vanhu venge vakada kufanana pakudzidza kwavo, kuti kana vachitaurirana vahwisisane. Pachirudzi chedu, kudzidza kunoonekwa sokuti chinhu chinosiyanisa vanhu chose pamafungire avo. 

Kana achikuda achakukurudzira kuti udzidzewo kuwedzera kubva pauri ipapo kana uchifunga kuti hauna kudzidza. Varume vakadzidza kazhinji vanokoshesawo kudzidza zvokuti akafunga kuti hauna kudzidza achakuti udzokere kuchikoro. iwewo kana uchimuda, dzokera kuchikoro. 
2Kudhonza kunobvumidzwa here kuvatendi? Ko mubvunzo wako wabva pakuti kudiiko? Pane zvakawanda zvatinoita zvinochinja masikigwe atakaita. Kana uchifunga kuti zvingangova zvisingabvumigwi, hapana chakaipa. Unongorega kuzviita. Zvimwe zveizvi zvandinosihwa vamwe vachibvunza ndeizvi:
 • Kudhonza matinji
 • Kuboora zheve
 • Kushandisa MAKEUP
 • Kupfeka madhikauzi
 • Kukoresa
 • Kuondesa
 • Kuita nzara dzakareba
 • Kupisa vhudzi (PERM)
 • Mukadzi kubata chombo chomurume wake
 • Murume kubata pamberi pemukadzi wake
 • Mukadzi kufongorera murume wake
 • Murume nemukadzi kudyanana pamberi
 • Murume/mukadzi kuzvinakira uri wega
 • Kupfeka wig
 • Kupfeka shangu dzinohi HIGH Heel
 • Kunyima murume/mukadzi
Zvese izvi nezvimwe vanhu vakawanda vanobvunza, vachida kuhwisisa kuti zvinoitwa here nevatendi. Ini ndoona sokuti nyaya dzisimo muBhaibheri dzinoda kuti utange waverenga zvirimo ugokwanisa kuzvisarudzira zvaunoda nezvausingadi kuita. Asi chese chaunoita ona kuti unokudza Musiki wako pazviri. 
 1. Kana umwe wako ane rudo kwauri, Tenda 
 2. Kana mukadzi/murume wako achinaka, tenda kupiwa kwawakaita munhu anonaka, wobva warega kumuhurira. 
 3. Kana muviri wako wakaumbwa zvinofadza, tenda
 4. Kana une matinji akaumbwa zvinokufadza tenda
Chivi chikuru chandinoona mazuvano ndechekuti "OMG" nokuti zvakatonyogwa kuti usatambisa zita guru iri pazvinhu zvisina maturo. 

Kozoita chivi chokusagamuchira zvawakapiwa. Kuzvishongedza kuti uratidzike wakanaka kumurume wako handioni kuipa kwazvo. Asi kuti kuurue haunei nazvo asi kana wobuda mumba woita sakwini, ndoona sokuti kukanganisa. 

Handioni kuti changahi chakaipa kudyanana nomurume wako kana kufongoresana chii. Asi ini zvewig nekuzora mafuta ekuchenesa ganda bodo. Handizvigamuchiri. Vamwe, chero vana mai mufundhisi vanozvigamuchira. 

3Kuvhura masuwo emwana kunoitwa sei. 

Kugadzira nzira yemwana 
Masuwo anovhugwa zvakanaka chose nemushonga unogadzigwa nomuviri wako unohi ma HORMONES. Panyika yese pane vanhu vanopfuura mabhiriyoni manomwe. Vese ava vakazvagwa nokuda kwekuti vana mai vavo vakaita maHORMONES anovhura masuwo. Hakuna mwana akarega kuzvagwa achiti nokuti mai havana kuvhugwa masuwo. 

Kungoti kuchivanhu chedu tinoudzana nhema uye tinoda mishonga pazvinhu zvisiri zvigwere. 

Chinhu chikuru chinokonzera kuti kuzvara mwana kuite nyore kugaroiswa nomurume wako une mimba. Kujairira kuiswa uye kufadzwa nokuiswa une mimba kunokonzera kuti kuzvara kukuitire nyore chose. Kana une mimba yokutanga, usaterera vanhu vanokuti udzokere kumusha kwako kunomirira kuzvara. gara nomurume wako mutowedzera kuisana kwenyu. Zvinokubatsira chose. Hapana umwe mushonga unozikamwa usingakuvadzi mwana. 
4Kana mukadzi abiswa chibereko for medical reasons anongoramba achida bonde here?Verenga Q37 
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2014/10/mibvunzo-nemhinduro.html

5Ndibatsireiwo. Ndine musikana ande ndomuda zvisinngaite. Akauya kumba kwangu Sunday afternoon.Akabika tikadya tikaswera tese. Ndakamubata ndikamukwira. Akamborama but akazongonyarara ndobva ndamukwira. First time yangu. First time yake. Patakapedza ndakaona kuti ari kutochema. Cut story short Ari kuti ndakamubata Rape. Akati haasi kuda but akarega ndichimukwira haana kumbosunga makumbo. Kana akakuendera kumapurisa zvisinei kuti muri munyika ipi zvayo, unokwanisa kuenda kujeri makore anosvika kana 7 kana waudza mapurisa zvawataura izvi. Kuhi RAPE hunge wavata nomunhu asina kukuudza kuti ari kuda kuti uvate naye. Unofanira kutanga wahwisisa kuti zvechokwadi ari kuda kuvata newe. Kunyarara ambokuudza kuti haasi kuda hazvirevi kuti ava kuda. 

Kana achida anofanira kukuudza kuti ari kuda. Kana ukamubvunza kuti toita here akati kwete usaita. Akati ngatiite ndipo paunomukwira uchiziva kuti ati ngatiite. 

Zvino apa nyaya yowofanira kuita ndeyokuenda kunomuuna motaurirana mohwisisana. Iwe sezvawati unomuda wochimuudzawo kuti unomuda zveshuwa. Kana achida kukuregerera anokuregerera. Kana asingadi zviri kwaari. Asi mhosva unayo. Kuiswa usina kupa murume mvumo, iRAPE, zvisinei kuti akaridza mhere here kana kwete. Pamwe musikana wako anotokuda zvisingaitiwo sekuda kwaunomuita asi wakatadza kumuremekedza kureva kuti haunei nemafungire ake. Chitokasira kunomuona asati afunga kuti uri mubati wechibharo. 

Zvinorevazve kuti hamuna kuronga nyaya yenyu. Maifanira kutanga maenda ku ma TEST mopiwa COUNCELLING motaurirana nezve CONTRACEPTION. Pamunozowana mukana wekuisana menge mawana mukana wekuhwisisana panyaya yenyu nechekare.

Kana musina kushandisa Kondhomu, anokwanisazve kubata mimba kureva kuti dambudziko renyu rinowedzera. 
6Ko nhai mai chibwe ko mushonga wechikaranģa unoshandiswa kuwedzera kukudza matinji unonzi chii kana żvichiita muņgatiisirawo photo uye kuti unoshañdiswà sei Hapana mushonga inoshandiswa kukudza matinji wandinoziva. ndongoziva kuti matinji kana uchida kuti akure unodhonza. Asi hwisisa kuti kana wava munhu ati kurei uchaona kuti kudhonza nokusadhonza ndezvedu isi vanhukadzi varume havanei nazvo. Murume kazhinji anongoda kuti paadira kuvata newe iwe wovata naye mopedzerana Kana atombokunyenga mukadanana, zvokuti une matinji esaizi ani ndezvako wega. 

Kana wada kudhonza dhonza hako pachako wega chero uchihwisisa kuti hazvinei nevarume uye pamwe haatombombooni siyano yacho. 

Kukudza matinji kwakaitigwa kuti nguva yekuti musikana omumudza mazamu iya awane chimwe chaanooti ane CONTROL pachiri, nokuti anokura mazamu, okura magaro, okura chiuno, Otanga kuenda kumwedzi. Zvakawandisa. 
7Mai Chibwe, Chii chinoitisa kuti mukadzi asakudze murume vake?Murume kana achipa EXAMPLE isina kunaka pamukadzi wake, asingataridzi kuti mukadzi munhu akakosha pamusha wavo, asingataridzi rudo kumukadzi wake, Asingashandi mabasa anokudza musha, Asinei nokugarovata mukadzi wake zvinofadza kana kuti pakuvatana asingagutsi mukadzi, zvinokwanisika chose kuti mukadzi anoshaya rukudzo kumurume wake. 

Pamusha murume ndiye mukuru asi anofanira kupa mukadzi simba rokuita MANAGER wepamusha kuti mukadzi ahwe kuti munhu akaremekedzwa paagere. Kuti mukadzi ave MANAGER anofanira kupiwa zvishandiso pabasa iri. 


 1. Mari yokuchengetesa musha. zvokudya, zvipfeko, etc
 2. Simba rokusarudza zvinofanira kuitwa pamusha achipira kumurume wake
 3. Kubika zvinodyiwa mumba
 4. Kusarudza zvinopfekwa nomurume wake nevana. 
 5. Kusarudza hama dzinopiwa mari yamashandira
 6. Kuti mhunhu akashanya anopiwa marii yebhazi pakudzokera
 7. Kuti totenga imba ipi
 8. Kuti munoisana kangani pavhiki mukadzi kwete murume. asi vashoma chose vakadzi vanoisana nevarume vavo kakawanda pavhiki vanotsoropodza murume. Kuiswa zvinogutsa kwakanakawo. 
Tozotizve kana pane vanhu murume ngaakudze mukadzi. Kana muri mese kurudzira mukadzi kuhwisisa nyaya yezvinhu zviri CONFIDENTIAL pamusha. Iwewo murume chirega kunyeya mukadzi wako chero zvodii. Murume usafungigwa chihure. 

Kusakudzana mumba chinhu chakaipa chose nokuti munobvisana chimiro uye munoshaisana CONFIDENCE. Murume remekedza mukadzi, Mukadzi remekedza murume uye ngapashaye anoita zve DEMAND kuti ndoda kukudzwa nokuti ndipo paunototanga kushaiswa rukudzo. DEMAND yako zviito zvako. 

Asi kune vamwe vanhu varume/vakadzi vasina rukudzo zvisinei kuti iwe wamuitira chii. 
8Mazamu anorwadza here kana uine pamuviri? 
Kana une mimba, mazamu anokwanisa kugwadza zvichitangira pa mwedzi miviri yemima zvichienderera mberi. Unohwa achiita seakazvimba uye achiti kupurudzirana nezvipfeko ogwadza kana kuti kubatwavinoitiswa ne ma HORMONES  emimba. Zvinozopera hazvo saka usatya uye usamwa mishonga. Rega muviri wako uumbe mwana pasina zvokukanganisa nyaya nemishonga. 
9Ndinonzwa, uye kuverenga kuti varume vanotundira urume kuvakadzi vavo pakusv**na. Dambudziko rangu nderokuti ndava ne mwedzi taroorana uye taimbovata tese before taroorana but handina kana kumboona kuti anditundira zvakawanda. Pamwe one or two drops.  Zvinoreva here kuti haazvari? Kana muchiisana, kuti muhi mapedza kazhinji murume anenga atunda urume mukati mako. Kana hwakawanda, humwe hunochururukira pazhe murume paanobvisa chombo mukati. Kana huri ushomanana zvinokwanisika kuti kunoshaya hunobuda asi kashoma. Kazhinji pane hunotobuda. Kubuda ma DROP iwawo maviri kana matatu zvoreva kuti ari kutunda urume. 

Kuwanda kweurume kunoitiswa nokuti murume anoswera achimwa mvura yakawanda sei. Kuzharisa mukadzi hakunei nokuwanda kweurume. Zvinoitiswa nemhodzi dzeurume (SPERM) kwete urume SEMEN). Usatya hako mimba inouya payadira. Ingonafonakgwai nokuisana kwenyu mombomira zvemimba izvo kusvika mava nemba nemari yokurera mwana. 
10
Kunwa.gavakava kunokonzera kuenda kumwedzi here? 
Ukanwa gavakava unobata mimba here?
Gavakava rinovava kana ukarichekacheka ukaisa mumvura ukamwa. Asi rinorapa zvigwere zvakati wandei kuvanhu zvese nokumhuka neshiri. Kana uchichengeta mombe kana huku, unokwanisa kuchekacheka wodziisira mumvura yokumwa kana dzine utano hwaunoona kuti hahuna kumira zvakanaka. Vanhuwo vanoisigwa mumvura vomwa kana vasingahwi zvikanaka uye kana musina imwe mishonga. Koitazve kuti ukakuvara unokwanisa kuzora muto wegavakava. Zvakafanana okumwa mapiritsi anohi ma Antibiotic. 

Hazvinei nokuenda kumwedzi kana kubata mimba. Unoenda kumwedzi kana usina mima. Unoita mimba kana ukaita tsika yokuvata nemurume pasina makondhomu uchiita zvokupiwa urume mukati mako. 
11Chii chinonzi G spot yemukadzi? Inzvimo iri mukati mechitubu chako inoti kana ukaita zemo inozvimirira mukati. Iyo iri pasi pebhinzi kana ukavata manhede. Zvinofungigwa kuti mudzi webhinzi. Bhinzi yako ine midzi miviri umwe kurudyi uwe kuruboshwe. 

Kana une zemo Ukavata nemusana wakaita manhede, makumbo woapatsanisa, murume akapinza chigumwe mukati akatanga kukwenyerera madziro ekuno kumusoro kwakanangana nekuguvhu, madziro anenge akatozvimba nechekare. Ndiyo nzvimbo ine G Spot yokuti akaramba achikwenyerera zvinonaka chose. 

Kozotizve kana wakavanarika murume womutanyanga wakaita zvokugwadama chombo chake chopinda muchitubu chako, unokwanisa kurerekera meri kana shure kusvika chomo choita zvokugofa pazvimbo iyi muchiisana. Zvinonaka. 

Kotizve kana wakafvata nedumbu wakasimudzira chiuno zvishoma murume achikukoira ari shure, anokwanisa kunokugofa ipapo futi zvichibva nokukura kwemagaro ako. Zvinonaka futi. 
12Chii chinonzi uronyo? Zvinoreva urume kana kuti SEMEN pachirungu. kwete SPERM. Hakuna vara rokuti SPERM kuchiShona saka tinongoti mhodzi dzeurume. 
13Chii chinoita kuti mukadzi anakirwe nebondeZvinobva nokuti munhu akaita sei asi kana tichiterera voruzhinji tinoona kuti pane zvinhu zvakafanana zvinoitisa kuti vanakigwe pakuvatana. Chokutanga kuhwisisa kuti unofanira kubvunza kuti chii chinoita anakigwe iye nokuti umwe noumwe ane zvinomunakira. 

Kumunonokera: kureva kuti kuita nguva refu kuva pakupinza chombo kusvika pakumudiridzira urume. Nguva iyi ikareba chose, sokuti kusvika maminitsi anopfuura manomwe, zvinowedzera kunaka. 

Kumuitisa zemo nguva ichipo: Kureva kuti kutanga kumurezva kubva kuzhe kusati kwasviba kusvika monovata. Zemo remunhukadzi haringouyi ipapo ipapo. Zvinoda nguva. 

Kumuatabata kwenguva refu musina kupfeka makamirira kuti atange anyorova zasi. Kukisana, kupurudzirana, kuzevezerana, kupinza zvigumwe mukati, Kutamba nebhinzi, kutamba nematinji, kumurega achitama nechombo, 

Kumutaridza rudo nguva dzese. Kuona kuti ahwisisa kuti anodiwa chose zvinova zvinomuita asununguke pamaitire uye pakutaura zvaanoda uyezve kusununguka pamaitire ake pakuisana kwenyu. 

Kuziva kuti haarambwi uye anodiwa nehama dzemurume. Ane Stability pamusha wenyu. 

Kumutaurira zvaunoziva kuti ndizvo zvaunofarira kuita naye pakuvatana kuti asaita zvokufungira kuti ari kukufadza asi kuti azive kuti ari kukufadza. 
14Ndingaitawo sei? Kana  ndiri pa bonde nomurume ndohwa chibereko kuita sechiri kubaiwa. Hazviiti kuti chombo chomurume chizvike kuchibereko nokuti hapana zhiri yachingasvika nayo. Kunogumira chitubu kune kamukova kadikidiki kanohi nechirungu CERVIX kanoti mapedza kuisana urume hunonopinda naipapo huchitsvaka zai rokuti utange kuumba mwana. Chombo hachikwani ipapo chero zvodii. 

Kana uchihwa sokuti pane pari kubaiwa, zvinongoreva kuti maitire amuri kuita anoita kuti pamwe pasina kujaira kugofiwa pakwanisa kugofiwa. zvinokwanisazve kubva pakuti murume ari kuisa pusesha pachiguchu cheweti paanokutsmbirira. 

Kana kuti kana wakamufongorera ukadhefura musana chiuno chikarerekera kumusoro anokwanisa kupinda zvokuno gofa pedo nepanohi G -Spot panova panonaka chose kugofiwa. Hino kana usingapazivi zvinokwanisa kukupa DISCOMFORT nokuti unohwa uchiita sounoda kuweta asi usingaweti. Kana ukarerusa muviri (RELAX) pachikwiziwa panhu apa unokwanisa budisa yenge weti asi isiri weti. 

Usapinda pakuisana nomurume uchitya, nokuti hapana chaanokuvadza mukati mako, Rega muisane munakigwe. Chatinoisirana nevarume vedu kutsvaka kunakigwa chete chete. Nakigwa wakasununguka. 
15Kune varume vane shavi rebonde here. Handichazivi kuti ndizvo here. Murume wangu haarare. Usiku hwese achingoda bonde. 4-5 times zuva nezuva. Ndizvo here? Kana muchangoroorana Toti pamakore maviri okutanga munongoti pese pese pamakwanisa moisana iri ngari yokuti muri kuvaka ukama somurume nomukadzi. Unokwanisa kutombogwadziwa pameri asi uchingoda chete kuti murume akuise. Zvotoita zvokuti ukaona murume amira chombo kuti usaisana naye zvinokudya moyo wopedzisira wongomuti apinze. 

Kunozoti magara nguva, kana makore matatu kana kuti maita mwana, kuisana kunoita kushoma sokuti kaviri pazuva. Asi ukazoonawo moisana katatu pavhiki chiziva kuti handizvo. Vanhu vakaroorana vanodanana vanoisana kakawanda. Kuma 7, 8, 9 pavhiki. 

Kana vazova kumakore anopfuura 40 zvinoderera. 

Saka kana pasina chinogwadza pakuisana farira kuisana nomurume wako muchiri kukwanisa kuisana. Usafunga kuti idamudziko. Kana zvichikushaisa hope, ita nguva uchidzidza kuiswa uri kuhope. Vata uchifunga kuti uchaiswa uri kuhope, zvinoitisa kuti usarama uri kuhope uye usamutsva kuva kuhope. Kungosimudzira gumbo wakafuratira murume motoisana. Vamwe vanoti kurarira kunoitisa kuti ukwanise kuiswa uri kuhope,

Kurarira kuti zviya mamoisana kana moda kuvata hope mozana kupinza chombo movata chiri mukati. Zvinoitisa kuti uite maSHALLOW contractions
 anomisa chombo nguva nenguva murume otokukoira otunda ovata. Paanozomuka achizama kukupinza fungwa yako inongoti agara arimo saka haumuki. 
16Murume wangu ndomuda chose asi pabonde pane dambudziko. chombo chake chakakurisa, zvese kukora nokureba. Ndoona sokuti chiri kua 18-20 cm. Takaroorana ndiri chirikadzi murume akashaika ne ACCIDENT. tine mwana umwe chete. Uyu murume wandava naye kutoshinga hangu asi bonde naye hariite. akakurisa. Rubatsiro please. Kukura kwechombo kunokwanisa kukonzera nyaya yenyu iyi asi pane zvamunokwanisa kuita kuti dambudziko riite shoma. Mirirai kusvika iwe mukadzi wanyorova zvakakwana. Momboita nguva muchirezvana muchiudzana zvinyaya zvinoitisa zemo. Kana wazonyorova iwe chikwira murume wozvipinza chombo woita nguva pakupinza kwete kungoda kuti mvoo zvinesipidhi. Wapinza womboita kamwe kanguva uchijairira kuva nechombo mukati. Kana wotanga kufambisa chiuno wotanga zvine mwero zvishoma nezvishoma uchihwa kuti kuzasi kuti kudavira sei. Kana zvapindirana wochifunga yokunatsohwa pane moyo nokuisana kwenyu. 

Dambudziko riri pakuiswa uri kuhope nokuti pamwe unenga usina kunatsonyorova asi kazvinji kuiswa uri kuhope unenga wakarerusa muviri saka hazvinetsi. 

Iko kurerusa muviri mrume achizama kupinza chombo kunobatsirawo chose. 
17Ndakazoziva kuti musikana wangu ane HIV tatomborara tese kakawanda asi pese taishandisa makondhomu. Ndakaenda kuTest 3 times vachiti ndiri Negative. But ndava kutya vanhukadzi. kubva pandakasiyana naye handina kumbonyenga umwe musikana futi. Ndakavhundika. Zvichapera here? Unofanira kutotya vakadzi. Nyaya yokuisana nomunhu wausingazivi STATUS yake inyaya inoitwa nemapenzi chetechete. Munhu akachenjera anotorana nomudikamwa wake voenda kuTEST vese kuda kaviri, voratidzana ma RESULT avo, vobvapo votaudzana nokuronga kuti nyaya dzezvigwere dzafamba, chasara kuwirirana kuti pauviri hwedu pasava noumwe atisina kundotesitwa naye tikahwa paamire. 

Zvadaro kana mada kuchitanga kuisana udzanai zvinogutsa muitirane pasava nounogunun'una panyaya. Motanga matauriranazve panyaya dzemimba kuti moita sei kudzivirira mimba. Inyaya yenyu mese, zvikuru murume nokuti anobhadhariswa mari kana akaitisa mimba. Musikana mazuvano haabati mimba kana asina fungwa yokuteya murume kuti awanikwa. 
18 Chiiko chinoita kuti vana vechidiki vaite chirwere chemukondombera? HIV?Chihure chinokonzera zvigwere kumunhu aita chihure, uyezve kumunhu achazosanga nemunhu amovata nemunhu aita chihure.  Sokuti murume mukuru ovata nechisikana chezera diki  ngatiti 18 YEARS, opa chisikana chigwere, Chiikana chiya chichapawo vamwe varume ivo varumewo vagopa zvimwe zvisikana. Nyaya yoenda yakadaro kusvika nyika yese yazara nezvigwere. Kana usingadi chigwere, torana nomunhu wawafunga kuisana naye monotesitwa, mudzoka mofanoshandisa makondhomu makamirira kunotesitwa futi kwapera mwedzi mitatu. Mozotanga kuisana muchiziva pamatangira. Pa 6Months imwe neimwe monotesitwa futi. 

Asi pauviri hwenyu modzidzawo kuisana nomuyo wese nguva dzese kuti musashuva kuisana nevamwe vanhu. 

19 Ini mb**o yangu inongomira nguva pfupi yobva yatovata. No chance yokus**a mukadzi. She is now Saying ndakasumwa noumwe mukadziNyaya iyi inyaya inoda kuti uende unoudza varapi nokuti unokwanisa kunge une chigwere chomoyo chinoda kutariswa nokukasira kuti ugowana rubatsiro. Murume wese ane makore ari pasi pe 65 anofanira kukwanisa kumira chombo zvisina dambudziko uye kuvatana nomukadzi wake kusvika azopa mukadzi urume nguva yokunakigwa yatomboita refu. Vadaro chombo chozovata hacho. Kana pasina izvi pane dambudziko rinoda kuonekwa nomurapi. 

20Makongo marefu ndingaaita sei? Mukadzi umwe chete and gongo (CLITORIS) rimwe chete. kune varume vakawanda vanotyiswa nokukura kwegongo. Saizi pane vakawanda inobva pa hafu ye CENTIMETRE kusvika pama CENTIMETRE maviri kumunhu ane gongo guru. Zvokukudza kupfuura ipapo zvinoitwa nezvimuchini zvinohi VACUUM PUMP zvinotengwa pa INTERNET asi hwisisa kuti kune dziwe nyika unokwanisa kusungwa kana ukabatwa uchizvitenga.

Hazvina chazvinobatsira kuita gongo guru. Kunakigwa kunohi kwakangifanana zvisinei nesaizi yako yegongo. 


21Kutundisa mukadzi kunoitwa sei? Kuti Mukadzi ahi atunda ORGASM) zvinobva nenyaya dzakati wandei. Vakadzi vakawanda havakwanisi kutunda zvichibva pakupinzwa chombo chete. Vashomanana vakadaro. Mhomho yese inoda kuti uku ane chombo mukati uye murume ari kutora nguva refu achimukoira, uku murume ari kutamba ne bhinzi, kana kuti iye muridzi ari kutamba nebhinzi. Ndizvo kuti mukadzi akwanise kutunda. 

Zviri nani kudzidzisa murume matambisigwe ebhinzi kuti adzidze kuzviita muchiri kutamba musati mapinzana chombo. Chikuru chinotadzisa vakadzi kunatsonakigwa pakuiana inyaya yokuti varume vanofarira kukasira kupinza chombo mukadzi asati anatsokwira zemo  Zvadaro futi murue okasira kutunda mukadzi asati anatsonakigwa. 

Varume tambai nebhinzi, nematinji. 
Varume tambai nguva refu musati mapinza chombo
Varume torai nguva refu muru mukati memukadzi musati matunda
Varume shandisai maitire akawanda kwete kungodzidza kutsimbirira mukadzi zuva nezuva. 
22Zvinoita here kutundira mukadzi muchibereko? Hazviiti kutundira muchibereko (Womb/UTERUS) nokuti mukova wacho wakavhara uye mudikidiki. Murue anotundira mukati me mheche. Kuberi kwacho ndiko kune kamukova kadikidiki kechiereko. Hazviiti kuti chombo chisvikeko chigopindako. 

Hapana futi zvazvinobatsira kutundigwa muchibereko. Ukangotundigwa sezvinongoita vamwe unongoitawo mimba sezvavanoitawo vamwe. 
23Chii chinonzi kubika mapotoKubika mapoto kunoitwa nomukadzi nomurume vese. Zvinoreva kuti vari kugara semukadzi nomurume asi ivo varina kuroorana zviri OFFICIAL. Pamagarire avo vanoita sevakaroona, kubikirana, kuisana, kupanana mimba, zvese zvinongoitwawo nevakaroorana vanoita. Zvinonzi vari kubika mapoto. 
24Mukadzi wangu haana matinji. Pane zvaangaita here kuti aite matinjiHakuna mukadzi asina matinji asi kungoti vamwe vane matinji madiki. Pakuisana kwenyu hapana chakasiyana uye munongonakigwa zvakangofanana mese murume nomukadzi. Siya kufunga nezvematinji utsvake kushamwaridzana nebhinzi yake. Uchaona kuti zvinomunakira chose chose uye iwewo uchafadzwa nokuona uchinakira mukadzi wako. Chero dai kuchinzi anozoita matinji, hapana siyano yaungaona pazviri. Matinji inongovawo OBSESSION yevanhu verudzi gwedu. Zvakangofanana nevarume vanofunga kuti kukura kwechombo ndiko kunonakira mukadzi Nyamba bodo. Kuisana nomunhu ane udo uye anokunonokera ndiyo shasha. 
25Gomarara re muromo wechiberekoIyi inyaya ye CERVICAL CANCER. Regai ndigoitanga ndine nguva. 
26Kumukirwa usiku nomurume kwakanaka here? Murume wangu ane tsika yokundimukira usiku. Ndopepuka ndava kutosv**wa.  Dizvo zvinoitawo vamwe here? Munhukadzi wese zvake ane murume muma anokasira kudzidza zvinhu zviviri pakuvata hope. 
1 Kudzidza kuiswa uri kuhope
2 Kudziziva kuti murume anomira chombo kakawanda ari kuhope 

Kana muchivata pamwe chete, munoitisana zemo muri kuhope zvoreva kuti munogaroisana muri kuhope. Murume anokwanisa kupepuka ane chombo chimire. Kana uvete pedo sokuti makagumbatirana, hapana chakaipa kukupatsanura makumbo wokupinza chombo motoisana kusvika akupa urume. 

Iwewo kana uye ari kuhope ukapepuswa nokugogonera kwechombo kumagaro, hapana chakaipa kungo suduruka kusvika wava pakanaka pokuti ubate chombo upinze muchituu chako. Unotohwa wega wachipinza icho choti gwii, gwii, gwii, kuvhundukira nomufaro, kuwedzera kumira. Ukatanga kusunga nemasuru uye kufambisa chiuno, unohwa murume otobatirira otokukoira, napo napo mava kutoisana. Hapana chakaipa kana. Ndizvo zvinongoita vakaroorana. 

Kuseni kuma 4 am vanhu vanoisana vakawandisa. Chinhu chokutojairira zvokuti ukasatozoiswa unotoshungurudzika pazviri. Makuseni kana usiku zvinonaka chose nokuti unenge wakasununguka muviri. 
27Magaro emusikana wangu madiki chose. As pane zvimwe zvese akanaka uye ndomuda but ndoshuvira kuti aite magaro makuru. Kana wada munhu chirega kuda kuchinja zvaari izvozvo. Iwe ndiwe wakamunyenga uchitoona zvaari. Kuzama kuchinga mamirire akaita munhu kuti ave zvaunoda iwewe chinhu chakaipa chose. Ida munhu sezvaari izvozvo. Kana zvichikunetsa siyana naye awane anomuda. Usatambisa nguva noupenyu hweumwe munhu. 

Ngatibatanei nounhu veduwee. Kutsoropodza magaro emunhu waunonyebera kuti unomuda handizvo. 
28Ndava ne two years ndaroora. Recently ndakashevedzwa ku South Africa kunotsvakirwa basa nehama. Hazviiti kuenda tese. Ndichanokwanisa here kugara ndisina munhu wekusv**ana naye. Ko mukadzi wangu achakwanisawo here? Hatikwanisi kukupindurira muvunzo wako asi kungokuudza kuti muvunzo wakanaka chose uye unofanira kuzvibvunza mubvunzo uyu ugowana zvokuita pauri. 

Kuparadzana noumwe wako chinhu chinoshungurudza chose kwamuri mese. Mese munoshaya wekuvata naye asi kana mune rudo munokwanisa chose kumirirana uye kugarotaura pafoni. Chihure ndicho hacho asi vanhu munofanira kuzama kusiyana necho. Kana wazowanawo basa wokasira kuronga kuti mukadzi auye muzogara mese. Kana shungu dzako dziri panyaya yekuvatana, movatana henyu madire somurume nomukadzi. 

Taurira mukadzi kuti dai zvaibvira waisaenda asi kana waenda uchakasira kuti auye kwauri. 
29Ndokumbirawo kubvunza kuti ichokwadi here kuti kana ndichida mwanakomana ndosv**wa ndakafuratira murume. Kana ndichida mwanasikana ndosv**wa takatarisana.? Idzi inhema. Kuti mwana mukomana here kana kuti musikana zvinobva pakuti maisana nguva ipi yomwedzi kwete kuti maisana nomutoo upi. Asi kana uchingofarirawo kuiswa  wakafongora hapana chakaipa ita wakasununguka. Usangozofunga kuti zvinobatsira pakuda kuti mwanai wamunoita. 

Chikuru pamwana ndechokuti ane utano kwete kuti mwanai. 
30Ndine 23 years. Hapana ati amboratidzawo kuti anondida. 23 years, Please Help. Ndoita sei. Kana munhu akadhakwa chaiye haana kumbondinyenga. Not one. Iwe wakamboratidzawo ani kuti unomuda. Mukomana kuti akunyenge anenge aona matarisire auri kumuita nokunyemwerera obva aziva kuti wamuona uye inofunga kuti anoyevedza kutarisa saka ungangomuda. Chero vasikana vanonyengwa mubhazi vaya mukomana anototanga ataura newe ohwa kuti hana yako yakagadzikana kana uchitaura naye. Anozosara okumira nhambha yako yefoni atofungira kuti kana akakumbira unomupa uye unokwanisa kumuda. 

Usamirira kunyengwa, iwewo zama kukwezva vakomana vaunoona kuti vakakodzera. 
31Chii chinonzi RAPE? Kana musikana akati NO, but ndikamubvisa panty ndikamukwira pasina resistance, at all, iRAPE here? Anokwanisa here kundisungisa? Rape kuvata nomunhukadzi kana munhurume asina kukupa mvumo. Kana ukazama kuvata nomusikana akakuudza kuti haadi. Iwe ukaramba uchizama kumubata nhengo dzomuviri wake, yatori SEXUAL ASSAULT
Ukazozama kumupinza chombo yava ATTEMPTAED RAPE
Ukamupinza chomo yava  Rape

Kana munhukadzi akakuti uya tiisane, mukatanga kuisa iwe chombo chako chiri mukati achirochemerera achinakigwa, Kana akakuudza kuti haachadi saka chirega, iwe ukarama uchimukoira, yatori RAPE. 

Munyika zhinji kana musikana asina kukuudza kuti pinza haupinzi. Unomirira kusvika akupa mvumo. Iwewo unobvunzurudza kuti toisana here. Zvokuti haana bhurugwa uye akavhura makumbo hazvina vasa. piwa mvumo yokupinza usati wapinza. 

Kana ari mukadzi wako wemumba munokwanisa kubvumirana kuti munoda kuisana nguva dzese. Asi kana mukagumurana kumbira usati wapinza. Kana akati haadi ukamupinza, yatori rape. 

Kana mukadzi upi zvake akadhakwa haavatwi naye 
Kana musikana ane makore ari pasi pe 18 haavatwi naye kuzhe kwekuti iwewo makore ako ari pasi pe 18. 

RAPE inoitisa makore akawanda kujeri. 
32Chii chinoitwa nemukadzi kana achida kusv**wa? Ndingaratidza sei murume kuti ndiri kuda kusv**rwa? Tarisa zvinoita murume wako kana achida kuvata newe, wobva wangoitawo izvozvo nokuti ndizvo zvaanohwisisa. Asi kana une murume mumba, dzidza tsika yokungoudza murume kuti uri kuda kuiswa kwete kumboita chibhende pazviri. Murume ndewako uye iyewo notodawo saka hapana wekuvanzira. Budira murume pachena agare achiziva kuti unoda kuiswa. Pamwe unokwanisazve kuwana chiwe chinhu chaunoti ukamupa anobva aziva kuti une zemo.
33Ndiatsireiwo please. Mukadzi wangu anochema misodzi kana akanatsonakirwa pabonde zvokuita ORGASM. Anochema DURING then oita kanguva achichema tapedza.  Zvinondtyisa saka ndichida rubatsiro. Rega acheme akasununguka. Zvongoreva kuti kana muchida kuisana moenda kuimba isinahwikwi nevamwe vanhu. Vanhu vakawanda zvinovashungurudza kuhwa vamwe vanhu vachiisana, zvikuru kana vaisani vakaroorana. Kana vasina kuroorana vamwe vanhu havanei nokuita ruzha kwavo. Zvinongohi chihure. Asi kana mukadzi nomurume vemuma vakaita ruzha pakuisana zvinotsverusa. 

Saka imi endai kwakavanda kusingahwikwi. Iwe rega mukadzi anakigwe nokuisana kwenyu. Zvokuti anochema izvo hazvina kuipa chero uchiziva kuti kuchema kwekunakigwa. Rambai muchiisana kusvika mapedza wogumbatira mukadzi wako womuvaraidza kusvika agadzikana hana. Moita nyaya movata hope dzakanaka.  
34Kana mukadzi ava nechikomba anoonekwa sei nhai amai chibwe? Munhukadzi zvinonyadzisa kubatwa ane chikomba saka kazhinji mukadzi anonetsa kubata. Asi vakawanda kana achida murume wake wemumba anowedzera kumuvhurira makumbo kuti asafungigwa kuti ane chikomba. Anowedzerazve kuratidza rudo uye kubata murume zvakanaka. 

Vakadzi vanohura vanowedzera kuhura nguva yokukandira mazai. Zvisinei kuti pakuhura anoshandisa kondhomu here kana kwete. Ndiyo nguva yokuti kana wamufungira chihura tsvaka mutikitivha amuteverere panguva iyi. 

Varume havanetsi kubata pakuhura. 
35Kuzasi kwangu kuri kubuda zvinhu zvichena. Muchitubu memunhukadzi wese akatanga kuenda kumwedzi kunogarosinira tumvura tune ruvara runoti:
 1 CLEAR
2WHITE
3 Yellowish
4 BROWNISH WHEN DRY ON UNDERWEAR

usava nebasa nazvo nokuti zvinoitiswa nokuti chibereko chinozvisuka, chobudisa zvachinobudisa nukuchitubu. Hakuna imwe nzira yazvingabuda nayo.

Chokugaroita ndechichi. isa ruoko pamberi upukutire zvacho zvinobuda paruoko ugonhuwidza. Kana zvisina munhuwi wakaipa uye zvisingavavi pamberi zvinoreva kuti hapana chakaipa. Kana zvine munhuwi, zvawandisa kana kuti zviri kuvava zvokuti unongogarokwenya zvausingasiiti, zvinoreva kuti waita utachiona hunoda kurapiwa. Kasira kundoonekwa. Zvikuru kana wakavata nomurume wausingazivi STATUS yake kana kuti wakazvipinza chimwe chinhu usina kuchisuka.
36Ndingaita sei kuti Joseph andinyenge? Ndinomuda chose asi iye anoita sokuti haazvioni. Tinopinda tese Church. Ndibatsireiwo. Kana Joseph asina umwe musikana iwe kumbira nhamba yake yefoni kana asina foni. Wochitanga kugarotaudzana naye kungoti aite nguva newe, aone kuti uri munhu akaita sei. Vakomana vanoenda kumachurch, zvokunyengwa havadi. Mirira akunyene iye asi iwe swedera pedo naye chete kuti akuone. Wogaroita nyaya naye. Kana musi wekuenda kuchurch wava pedo mutumire MESSAGE uchibvunza kuti ari kuuya kuchurch here mangwana. Akati ari kuuya woratidza kufadzwa nazvo. 

Kuchurch woona kuti wataura naye. Kana ane chaaita muchurch muudze kuti zvakufadza. Pakati pevhiki mutumire MESSAGE uchingobvunza zvaari kuita, kuti muite nyaya. 

Udza shamwari yako kuti unoshuva kudanana na Joseph. Hazvinonoki kuti Joseph ahwisise kuti anofanira kukunyenga. Kana akunyenga tanga wamubvunza kuti anokuda zveshuwa here usangobvuma. Zvadaro muudze kuti uchamuudza kana wahwisisa zviri mufungwa yake. Zvikuru kuti sei asina kumbokunyenga kusvika pari zvino
37Mukadzi wangu ndomuda but kusv**wa haadi. Anongoda kamwe pazuva. Ini kana 5 times ndoshuva but iye anoramba. Pane mushonga here wekuti afarire kusv**wa? 

Hausi kugona kumubata zvakanaka uye kushamwaridzana naye. Kana achitomboda kuisana kamwe chete pazuva zvoreva kuti anoda. Vakadzi vashma vasingadi kufadza varume vavo. Wana mukana wekuswedera pedo nomoyo wake muzvito zvenyu, uchaona kuti kuisana kwenyu kunowedzerawo. 

Usada kuita zvokuisa ma DEMAND asi kuita zvokukwezva. Asizve paanoda kuiswa ipapo onawo kuti wamuwanzira nguva. Kubva paunopinza chombo kusvika paunozomudiridzira urume, nguva iyoyo ngaipfuure 7 Minutes. Pota uchizorora asi uku ramba uchimukisa, uchisveta mazamu, mutsiba, zheve, nokupurudzira muviri wake nokuita NOISE inoratidza kuti anonaka. 

Ipa mukadzi wako manyawi azive kuti anokunakira chose chose. Wogaromuudza kuti akaumwa zvinokuyevedza. Ega anowedzera zvinhu.  Ukuwo mubatsire mabasa omumba asagara akaneta. 
38Murume chombo chinomira ko mukadzi  anoita sei? Chii chinoitika? Murume anomuri chombo
Mukadzi anomira bhinzi 
Mukadzi anozvimbirira maromo nematinji
Mukadzi anonyorova kana kueredza mukati.
Mukadzi minyatso yemazamu inomira
Mukadzi mvere dzepagana romuviri dzinomira

Murume ngaasapinza chombo mumukadzi kusvika mukadzi anorova mukati. Zvinogwadza kana asina kunyorova. 
39Kusv**ra mukadzi akadhakwa kwakaipei. Pane mukadzi ari kuti akabvuma nokuti ange akadhakwa. Kana ari sober haangabvumi nokuti haandidi. Kana uri mu EUROPE kana USA, Canada, Australia, Usavata nomukadzi akadhakwa kuzhe kwekuti ari mukadzi wako wemumba. Kana akakuendera kumapurisa unosungwa nokuti hazvibvumidzwi. Unonzi wakamubata chibharo (RAPE) Asi kana mukataurirana asati adhakwa ukakwanisa kuREKODHA zvamataurirana achibvuma kuti moda kuzoisana madhakwa. Kana pasina izvozvo usatombozviita. 

Kuvata nomukadzi akadhakwa unokwanisa kurutsigwa kana zvimwe. Hapana chingankidza kuvata nomunhu asinganatsi kubatsirana newe pakuisana kwenyu. Hameno varume kuti fungwa dzenyu dziri papi, nokuti zvinoita sokuti kuona kwedu kwakasiyana. 
40Mukadzi ane nhumbu anosvi**a here?Kana mukadzi ane mimba, zvikuru yokutanga, anofanira kugariiswa nomurume wake. 
Zvinoderedza zvigwere zvomuviri
Zvinorerusa hana pamusoro pemimba yake
Zvinoita akwanise kuzvara zviri nyore
Zvinonaka nokufadza. 

Hapana chakaipa chingahi chinoitika kana mukaisana mukadzi ane mimba. Hapana chinoitika kumwa nokuti kwaari kure hakuna chinosvikako uye kwakavharika hakuna chinopindako.  Chamunongofanira kuhwisisa ndechemaitire enyu kana mima yati kurei itai zvinoita murume asatsimbirira mukadzi. 

Mukadzi pamusoro
Mukadzi kufongora 
Mukadzi kuvata nedivi akafuratira murume, obva asimudzira murume ari shure gumbo 
Mukadzi ane mimba yokutanga ngaasabvuma kunomirira ari kumusha kwake asina murume wake nokuti anofanira kugaroiswa. 
41Is it true kuti kana mukadzi akahura maningi anodhambha bec**?  Does that mean kana asina murume panovharika? 

Aiwa idzi inhema. Hakuna zvakadaro. Inyaya dzepadoro dzinoitwa nevarume vanomwa doro kudai nengari yokutadza kunatsobata vakadzi vavo kureva kuti mamirire akaita muviri wemunhukadzi havaahwisisi. 

Munhukadzi anokwanisa kuvata nemurume kakawand pazuva kwenguva refu, pasina kuti chii chingaitika pamberi pake. Iye anongojaira kuiswa chete asi anokwanisa kutoshinya kupfuura mukadzi asingaiswi. 
42Last year ndakas**wa vemuprophet kuti ndiite nhumbu, zvikaramba. Takaita mwedzi wese ndichiendako pa weekend. 

This year ndamboedza futi umwe muprophet but nhumbu handina. Murume wangu ari kuti ndidzokere asi haasi kuziva kuti ndiri kusv**wa. Ndoita sei? 

Ndine dambudziko rekusabata nhumbu 4 years ndisina. 
Boka revanhu vawakasarudza kuhura navo rine vanhu vanotokwanisa kukuuraya nezvigwere asi mimba usina futi. Kuhura hakukubatsiri pakuita mimba. Chinobatsira kuhwisisa kuti chii chiri kukukonesa kuita mimba. Chihure chinouraya vakawanda.  Usafunga kuti wakangwara pakuhura. 

Chokutanga kuenda kuvarapi wonoonekwa kuti chiri kukukonesa kuita mimba chii. Zvinoita sokuti ndiwe une damudziko nokuti wazama nevamwe varume zvikaramba.  Enda kwa Doctor kwete kupedza nguva uchitsvaka vaporofita venhema vari kungonakigwa nokuvata newe. 

Kana ukabata chigwere unokwanisa kupa murume wako chikwere. Hazvikubatsiri chinhu. Zvinokudzikisa chiiro. Kana kuri kuti unofarira kunakigwa nemaporofita nakigwa hako asi hwisisa kuti hapana chinobudapi panyaya yemwana. Ukabata mimba mwana waunozvara haasi wemurume wako. ndewemuporofita. 


43Kuisa chigunwe mukati uri mhandara kubvisa humhandara here? Kuhi uri mhandara zvinoreva kuti hauna kumbovata nomurume uye kupinzwa chombo mumuviri wako zvisinei kuti akupinza chombo papi pacho. Zvinokwanisika kuti hausi mhandara asi usina kumbopinzwa chombo muchitubu chako asi wakapinzwa kumashure kana kuti wakaita chombo chokusveta nomuromo. Hausi mhandara nokuti unoziva kuvata nomurume. 

Asi ukasangana nomurume wausina kumbovata naye anokwanisa kufunga kuti hauna kumbopinzwa chombo nokuti kuchitubu kwako hakuna kumbopinda chombo. Saka mubvunzo wako uri pakuda kuziva kuti ukabvaruka chivharo chechitubu waita zvokuzvibvarura wega uchipinza chigumwe zoreva here kuti wabva humhandara. Bodo uri mhandara hako asi kungoti pamafungire evarume murume anokwanisa kuzokufungira kuti hausi. Asizve mabvarukire acho nechigumwe akasiyana nokuti wapinzwa chombo. 

Koitazve nyaya yokuti unokwaisa kuvata nomurume mugoisana chose asi usingabvaruki chivharo iri nyaya yokuti unotatamuka chivharo uye murume haasi kunatsopinza pamunoisana. Asi unokwanisa kutopiwa urume ugoita mimba usina kuvaruka chivharo. Vashoma havo asi variko. 

Kunakigwa kwemunhukadzi kuri pabhinzi saka vasikana vakawanda kana vari vega vanongokwiza bhinzi pasina zvokupinza chigumwe izvo. zvidzidzise kunakigwa nokukwiza bhinzi yako zvinonaka. Kana wazova nomurume, pamunoisana iwe isa ruoko pakati ukwize bhinzi kuti ukasire kutunda nokuti varume vakawanda vanokasirisa usati wanakigwa. 
44Ndonzwa vamwe vachiti kana murume akatunda chombo chake chinobva charegera kumira. Murume wangu haaiti izvozvo. Anoramba akamira achingoda kundikwira chete kusvika aneta. Ndoita sei? Chokuita chaich chakakodzera nyaya yako ndechokuisana nomurume wako kusvika aneta iwewo wanatsa kunakigwa. Chinongodiwa kuhwisisa kuti tanga wanyorova kuti zvisagwadza. Vamwe vakatohwa zvauri kureva vanotofunga kuti uri kuvashainira nokuti vakawanda havana dambudziko rako rakanaka iro. Kana waneta vata mavatire anopa murume mukana wekuramba achikuisa kusvika aneta, Sokuti ukavata nedumbu iye okukwira nokumashure. Unokwanisa kuisa piro pasi pechiuno kuti chikwirire apinde zviri nyore kuti usaita basa guru nechiuno nokuti iye akapinda zvakadzika. Kana kupakicha gumbo rimwe kana ese pamafudzi ake kuti usawana mukana wekushanda naye iye obva angoita basa ega okasira kuneta. 

Usagarofunga kuti idambudziko nokuti chinotova chinhu chakanaka chose. 
45Chikapa chinoitwa sei kana ndichiiswa nomurume? Chikapa kuhwisisa kuti pakuisana mese munoshandisa chiuno. Hapana imwe nyaya inotoshamisira pazviri. Ingohwisisa kuti murume paanotanga kushandisa chiuno chake achipinda nokubuda achiita kuti chombo chikwize mukati mako, iwewo chishandisawo chiuno chako kuti chombo chinatse kuhwikwa kunaka kwacho. ukokwanisa kuatirira murume kuti chombo chisapoya paunotanga kushandisa chiuno. 

Ukaterera varume vakawanda unohwisisa kuti vanofarira chose mukadzi anoshandisa chiuno. 
46Ichokwadi here kuti munhu kuti akabva humhandara anofanirwa kubuda ropa?Zvinobva nokuti ane makore mangani. Vamwe vanobuda ropa vamwe havabudi ropa. Kubuda ropa zvinoitiswa nokubvaruka kwechivharo chakavhara pachitubu. Chivharo ichi chine maburi anoita kuti kana uri kumwedzi ropa rikwanise kubuda.

Kana ava munhu ati kurei sokuti ane makore anopfuura 18 zvinokwanisika chose kuti hapana ropa rinobuda nokuda kwenyaya dzinoti:

 1. Chivharo chakatobvaruka nechekare iye asingatozivi
 2. Chivharo chakabvaruka nokuda kwekuti anoshandisa maTAMPON kana ari kumwedzi.
 3. Kugava madhongi
 4. Kuchovha bhasikoro
 5. Kuita mamwe maSPORTS kuchikoro kana kumba
 6. Kuzvipinza zvigumwe uri wega.

Chivharo cheumwe noumwe chakasiyana mamirire acho. Vamwe vane chine buru rimwe chete rakati kurei. Vamwe voitawo chine maburi madiki akawanda.  Rimwe remaburi rinokwanisa kuwedzera kukura iwe ukasambozviziva. Pakuzopinzwa chombo hapana chinobvaruka saka hapana ropa rinobuda. 

47Ko chii chinovhura masuwo kana wakazvitakura?Muviri wako unogadzira ma Hormones anoziva kuti nguva yakwana obva agadzirira kuti mwana abude. Hapana umwe mushonga unodiwa ipapo asi kungoti zvinokuitira nyore pakuzvara kana ukahwisisa kuti paunenge une mimba unofanira kugaroiswa nomurume wako, zvikuru kana ari munhu anokunonokera kureva kuti unonakigwa nokuiswa. Kunaka uku kunobatsira muviri kugadzirira kuzvara. Haunyanyi kugwadziwa sezvinoita munhu asina murume. 

Kana iri mimba yokutanga zviri nani chose kuti urame uchivata nomurume kusvika mimba yakura. Kune vanotoisana kusvika kwasara kana mazuva maviri chaiwo. Kare vana mbuya vaizoripisa murume kana vaona urume hwake panozvara mukadzi. 

Masuwo anongovhurika ega nenyaya yemaHORMONES ari mumuviri kana waita mimba. Usaita hanya nazvo zvachose ungowedzera kuisana nomurume wako chete chete. 
48Ko kana mwana ane nhova unoona sei?Nhova iri pakati pemusoro. 
Kana mwana ane nyota inotama. Kana asina nota haitambi. Zvinoreva kuti ukaona nhova ichitamba mwisa mwana mukaka kana mvura, uye ona uti haasi kupiswa zvakapfuuridza. Hakuna mushonga wenhova nokuti hachisi chigwere. Munhu wese ari panyika vese mabhiriyoni manomwe, vakazvagwa vane nhova inotamba kana ane nyota 

49Kuiswa wakafongora kunonaka here? Kuisana kwevanhu kunoitwa nemaitire akasiyana siyana zvichiva nokuti munofarirei mese. Mukadzi anoziva pane chitubu chake saka anofundhisa murume kuti panopindhwa sei. Kana makaroorana mukadzi ndiye manager wezvokuisana asi anopota achivunzawo murume kuti toita sei kuti murume agarowana zvinomunakirawo. 

Kufomgora kunonakira mukadzi chose nokuda kwekuti chombo chinonokwiza nokugofa pakasiyana nepachinokwiza nokugofa kana wakavata nomusana. Varumewo vanoti kufongoregwa kunonaka nokuti ganda remagaro emunhukadzi rakatsetseka saka rinonaka kukwizirirana neremurume, uyezve chombo chinopinda chese mumukadzi zvinova zvinodiwa nevarume. 

Kufngora kunoratidza murume kuti iwe wazvipira kuiswa uye wapa murume muviri wako wese kuti aitewo zvaanoda nokumira kwaita chombo chake. 

Chinhu chakanaka kugarosiyanisa maitire ekuisana kwenyu kuti zvisafinha. 
50Ndoitasei kuti ndiende kumwedzi? Kumwe kunokwanisa kumira kana wamotanga kuenda zvichibva nokuti une chimwe cheizvi?

1 Hausi kukandira mazai kureva kuti mazai mumuviri wako akapera. Munhukadzi anozvagwa ane mazai ake ese Asi anozotanga kuakandira ava nemakore anoita 13 kusvika paanoperera. Vamwe vanopera mazai pamakore mashomashoma sokuti 28, vamwewo kuma 45. Zvinongobva nokuti wakazvagwa une mangani. 

Kukoresa. Kana ukakoresa unokwanisa kumira kuenda kumwedzi

Kuondesa: Kana ukaondesa  (BMI iri pasi pe 17) unokwanisa kumira kuenda kumwedzi. 

Kuita chigwera che zvikandiro. 

Enda kuchipatara uvaudze kuti hausi kuenda kumwedzi kuti vakuongorore.