Sunday, 1 January 2017

Nyaya yokupfugamira murume

Ko nhai vanhu, nyaya yokupfugamira murume monoiwonawo sei? Tokumbirawo kuhwa mafungire evarume vedu. Unoda here kuti mukadzi wako akupfugamire kana kuti haudi. Zvinorevei kwauri kuona mukadzi achipfugama?

Kurudzi gwedu tinopfugamira varume vedu uye murume haadanwi nezita rake. Anodanwa nomutupo wake kana kuti nezita remhuri. Zvikuru kana mune vana nokuti vana murudzi gwedu vanokura vasingatombozivi mazita evabereki vavo. Ini ndakazoziva zit ramai ndapfuura Grade 5. Ndaingoziva kuti zita ravo ndimai.

Mumagarire edu amazuvano zvichiri kuita here kuti tinopfugamira varume vedu kana tiri tega uye kana pane veri kushanya? Zvinoonekwa sei nevanobva kune dzome nyinya. Zvinokudzwa nevanozviona here kana kuti zvinomhurisa? Iyi mibvunzo yatinoda kuzama kupindura as tisati taipindura tiudzeiwo mafungire enyu mese varume nevakadzi mudziba. Kana usina murume kana mukadzi tiudzewo kuti kana wazova naye unofunga kuti zvinofanira kuitwa sei.

Ini kazhinji ndinoona sokuti mafungire emurume wangu akakosha kupfuura angu saka kana akataura zvaanofunga zvikasiyana nezvandinofunga toita zvaanofunga iye. Asiwo iye kazhinji anoda kuti tiite zvandinofunga saka anoramba achibvunza kuti "Ndizvo here?" kana ndikati ndizvo, onyarara. Ndikati handizvo, toramba tichitaura nyaya yacho.

Murume akati Masibanda fongora, hazvinei kuti ndange ndichigunga maitire api, kungofongora pasina mubvunzo zvinoitwa zvoitwa tofadzana takadaro, asi pamwe anobvunza kuti unodei. Ndotaura zvandinoda. Iniwo ndikamutanira kubvunza kuti anodei zvaataura ndizvozvo.

Tongai tihwe vanotonga. Mese varume nevakadzi.

Saturday, 31 December 2016

Ivai ne Gore Dzva ra 2017 rakanaka

Tine mufaro kuti tachengetwa mugore ra 2016 tikaripedza tiri vapenyu. Pane hama neshamwari dzakashaika asi tinotenda nenguva yatakaita navo. Kana uri mutendi panyaya yoMusiki wevanhu nemhuka nezvese zviri panyika, ipa chipo chokutenda. Kana usiri mutendi vitende iwe kuti ndiwe wachenjera chose kuti usafa kusvika nguva ino.

Ngatichitendawo nenguva yatinayo tese isu vasara tigohwisisa kuti kuitirana zvakanaka ndicho chinhu chikuru mumhuri uye kuzhe. Tine matambudziko akawanda chose asi kana mumba mune rudo zvizhinji zvimwe zvinoita nani. Rudo chinhu chinoti iwe ukapa vamwe rudo iwewo unowana rudo kubva kune vamwe. Hazvirevi kuti iyeye wawapa rudo ndiye anofanira kukudzisera rudo, bodo, hachisi chikwereti. Rudo gwakanakira pakuti ukaguhafura ukapa umwe munhu hafu yerudo gwako, iwe unongosara une rudo gwakazara. Hazvinei kuti wahafurira vanhu vangani.

Hino mumba kana une murume/mukadzi wedzera kumupa rudo mugore ra2017. Zvibvunze kuti chii chandinorangarira chandakaitira murume/mukadzi wangu mugore ra 2016 chaachiri kurangarirawo iye? Kana pane chaunoziva kuti wakamuitira, chifunga chimwewo chokumuitira mugore ra 2017. Kana pasina chaunorangarira chawakaita, zvoreva guti gore rino unofanira kuita zviviri.

Mudzimba medu umu mukadzi hwisisa kuti irombo rakanaka kuva nomurume waunoti uyu ndiye wako anokufadza, anoita nyaya dzechikuru newe muchiseka, anokumiririra pamhuri yenyu. Anoti ukanonoka kusvika kumba onetseka moyo kuti mukadzi wake aendepi, uye kushuhikana kuti kwakanaka here kwaari kusvika wasvika pamba. Itira murume wako zvakanaka nguva dzese. Hwisisa zvaanoda zvaunogona kumupa. Varume vedu vanofunga kuti ndidzo shasha dzokuriritira mhuri. Ipa murume wako manyawi muraini renyu adade nomukadzi wake.

Panyaya dzomumba hwisisa murume wako aramba ane meso pauri chete. Muviri wako ndewake. Zvipe kumurume wako muviri wako uite wake. Unoona ava kuita nawo zvimwe zvawange usingafungiri kuti anokwanisa kuita. Ngaasununguke kuita zvaanoda uye azive kuti hapana chaanoda chaasingawani.

Varumewo hwisisai vakadzi venyu. Vakadzi tine pamuromo nguva zhinji. Pamwe tinongopopota nyaya chaiyo pasina. Murume swedera pado nomoyo wemukadzi wako. Terera zvinomupopotesa Gadziridza nyaya. Potawo uchitenda basa remukadzi wako pamusha. Anobka, anowacha, anoaina, anokorobha, anokumwisa zamu, anokudziisa muviri, anokugezesa, anoriritira vana, anochengeta BUDGET yemusha zvakanaka. Anokuzvarira vana, Anofarira kukubvisa zemo kuti uvate hope dzakanaka zuva nezuva. Wanawo musi waunoti musi wekumutenda kuti ari kuita zvakanaka mumhuri yenyu.

Gore rino wanaiwo chinhu chamunobvumirana kuwedzera paupenyu hwenyu mumba menyu chamunokwanisa kupurakitiza muripo vaviri chamunokwanisa kuzorangarira kuti makachiita mugore ra 2017.

Upenyu hwatinahwo handi hwekupedza tichipopotedzana kana kupokana. Upenyu ngatizame kuva vavaki vemhuri. Kuva vanhu vanonakigwa noupenyu.

Kune avo vari pakati pamatambudziko sokuti une chimwe chaizvi:
1 Wakashaikigwa nomurume/mukadzi/mwana
2 Wakarambana numurume/mukadzi
3 Wakahurigwa nomurume/mukadzi
4 Wakamitiswa
5 Wakapiwa siki
6 Hamusi kuhwisisana mumba
7 Pane ari kugwara mumhuri
8 Mari ishoma mumba asi hamuzivi kuti modii
9 Munodanana asi hamugari pamwe chete
10 Mukadzi/murume wako ari kukunyima zvinhu mumba
11 Hamuna pokugara pakakodzera
12 Zvokudya zvishoma
13 Vana havagoni muchikoro

Tese umwe noumwe ane chinomudya moyo. Nhamo dzedu dzakasiyana siyana. Kana tikatanga nokuwirirana mumhuri uchaona kuti nhamo dzimwe dzese dzinoita shoma. Kuchema kunoita kushoma kana une wekuchemera anohwisisa zviri kukuchemedza. Kugwadza kwemoyo kunoita kushoma kana une munhu anokuhwisisa chinokugwadzisa moyo.

Nhamo dzakawanda dzomumba tisu tinodzikonzera. Murume/mukadzi anokuudza zvaasingafariri iwe woona sokuti ari kutaura zvisina maturo. Nyaya yange ichifanira kuita awa imwe chete yoramba ichienderera mberi yoita mwedzi mitatu muchitukana wozoona yakurisa zvokuti haichagadziriki. Kana uchiziva pakatangira nyaya yako, enda kumurume/mukadzi wako umuudze kuti zviri nani mugadzirise nyaya dzese dziri kukunetsai kuti muite upenu hwakareruka.

Kukumbira regerero chinhu hakanaka chose. Kana asingadi keterera murumire mwadhi pa WhtsAPP kana ane foni. Kana asina munyorere pabepa azive zviri mufungwa dzako. Kupopota nokutuka handizvo. Hazvivaki musha.

Ngatitore gore ra 2017 tiriite redu. Tibatane nevamwe vedu kugadziridza zvatinogona kugadziridza kuti upenyu hwuite nani. Ngatiregei kuwedzera nhamo. Murume/mukadzi wako ngaave ne KONIFIDHENZI newe kuti uri munhu anokwanisa kumuhwisisa nguva dzese.

Vanoda kuwedzera wedzerai 

Udzai vamwe!!!!!!!


Saturday, 24 December 2016

paKISIMISI

Veduwee, Chenjerai mafambire enyu pa Kisimisi. 

Inguva yokuti vanhu vanomwa doro vogwa vokuvadzana. Iwe kana murume wako achimwa doro, mukurudzire kumwira doro kumba neshamwari dzake kwete kuenda kumabhawa.

Musafamba mumigwagwa. Pane zvakawandisa zvinokuvadza mumigwagwa vanhu vakawandisa vanofa gore rimwe nerimwe. Mhuri dzinosara dzinoshungurudzwa chose saka kana zvichikwanisika garai panzvimbo imwe chete.

Mudzimba umu zamaiwo kuwedzera kufadzana pane kutsvaka zvokukutukanisai. Chinhu chisingambonetsi kutanga kutukana noumwe munhu, asi ukagara une moyo muchena wekukangamwira vanhu vemhuri yako unona kuti kutukana kunoita kushoma. Kana ari murume/mukadzi wako, pedzera shunhu pakuvatana naye kwete pakurovana naye.

Kana uri wega paKisimisi, tora nguva yehorodhei iyoyi kutsvaka munhu akakodzera wekudanana naye zvisina zvigwere mukati. Ronga upenyu hwako wakachenjera. Kana uri kuDIASPORA usina shamwari kana hama, fonera vari kumusha uwane wekutaura naye. Kisimisi inguva yemhuri kuva pamwe chete kuti vafare.

Kana une chitenderi, enda kuchechi unoterera zvinoparidzwa. Ndokunge chechi yenyu yakavhugwa. Dziwe dzinenge dzakavhara.

Usadhakwa zvokukangamwakuti uri munhu ane unhu. Nyaya yokuzopepuka mangwanani uri mumubhedha wausingazivi kuti ndewani uye kuti chii chaitika usiku hwese handizvo. Munu nakigwa noupenya wakachenjera.

Kana ukajoinira zvavanhu vanobhema mbanje, whisisa kuti unokwanisa kusungwa ugopedza nguva mujeri, zvikuru kana uri kunyika dzisingadi zvevanhu vanobhema manje.

Ngatiite Kisimisi yakananatese. Ndatenda.

Kunyimana Mumba

Zvikonzero zvokunyimana zvakawanda asi zvese hazvo zvinobva pakusahwisisa nyaya yokuroorana nokugarisana. Kana ukaona munhu achigarokunyima mumba ziva kuti haana hanya newe. Usatombofunga kuti pane chawakanganisa bodo. Iye ndiye ane damudziko.

Hakuna chombo chinotadza kumira chichiti nokuti baba vakatsamwa. Hakuna zvakadaro. Hakuna mukadzi anotadza kunyorova achiti nokuti akatsamwa. Kutsamwa ikoko kunotoita kuti mukaisana, kuisana kwenyu nehasha kunonaka zvokuti, zvikuru kumukadzi. (i EXPERIENCE ka iyi) Mukatukana, mukaita hasha chose, pakunovata mukawana mukana wekuisana, unoshuva kuti dai murume wangu achigara akatsamwa shuwa. Unooneswa ndondo.


Chiri nani ndechipi kushaya zvachose kana kuwana zvishomanana? 
Mubvunzo uri pano uri kuti chiiko chiri nani kupiwa zvishomanana kana kusatombopiwa zvachose mumba. Pakuona kwangu inyaya inonetsa kutsanangura nokuti mhinduro yayo yakatosiyana zvichibva nokuti uri murume here kana kuti mukadzi.

Hwisisai kuti hapana chimwe chinhu chinokasira kupokanisa vanhu mumba senyaya yokunyimana kana kusapanana zvakakwana. 

Vakadzi vakawanda vane varume vasingavagutsi pakurhojana, iri ngari yokuti murume haatombonatsi kuhwisisa kuti chinogutsa mukadzi chii. Zvoreva kuti mukadzi anongobvuma kuiswa nokuda kwekuti anongoda kuti murume asamushusha pazviri asi iye mukadzi chake panyaya iyi hapana. Anokwanisa kupedza makore akawanda asina kunakigwa nomurume wake.

Kunozoti umwe musi fungwa dzabva pakungogarogutsa murume, Anotanga mukana wekubva panyaya yokuiswa. Kuti audze murume kuti zvokuiswa haachadi , zvinomunetsa nokuti anenge azviparira mhosva ega, inova inonetsa kubuda pairi. Vakawanda vanongoita nyaya dzokunyepa kuhwa musoro, kuneta, kuporomisa kuti tozoita mangwana, kana kuwana mukana wekusiyanisa nguva yokunovata.

Ukabvuna mukadzi akadai kuti chii chiri nani kuiswa kamwe chete pavhiki kana kusatomboiswa zvachose nomurume wako, anokuudza kuti zviri nani kusatomboiswa, nokuti anoziva kuti hapana chazvinomubatsira, uye murume wake haana hanya nokunakigwa kwake. Hazvirevi kutu achahura kana kuti anoda umwe murume. Anongoona sokuti inyaya yaatadza kugadzirisa.

Varumewo kune vane vakadzi  vasinei  nokuiswa zvokuti murume anokwanisa kudembademba mazuva ese kuti dai abvumidzwa kuvata nomukadzi wake asi mukadzi achiramba zvachose. Kana mukadzi akadai akasatsanangura chikonzero chinohwisiswa nomurume, zvinokwanisika kuti murume anongogara achizama kukumbira mukadzi kuti abvume. Panokwanisika kuti mukadzi anobvuma kamwe chete pavhiki kana kaviri pavhiki kuita seSHOPPING inohi inopedza mari saka hatikwanisi kuita kakawanda.

Ukazobvunza murume akadai kuti chiri nani ndechipi kupiwa kaviri pavhiki kana kunyimwa zvachose, vakawanda vanoti zviri nani kaviri pavhiki. Pawawanira ipapo unombofara nazvo.

Zvikonzero zvinoitisa kuti vaviri mumba vasiyane pakuda kuisana zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinobva pakusahwisisana mumba. Zvimwewo zvinobva pakuti umwe haana hanya nokunakigwa kweumwe. Nyaya dzakadai dzinokwanisa kukanganisa mafungire evaviri mumba. Zvishoma zvinhu zvinogwadza kupfuura kuziva kuti munhu waunoda nomoyo wako wese haana hanya nokuvata newe. Varume mhomho yese, zvikuru verudzi gwedu, vanoda mukadzi anomupa FREE ACCESS, kuti chero paadira, zvisinei kuti inguvai kana kuti muripi. Kana akangotaridza kuti ari kuda kukuisa iwe wotomiramira kuti aite zvaari kuda mupedze. Vakadziwo vanoda murume anoratidza kuti anoda chose kumuisa. Zvinotaridza kudiwa nomurume. Vanhukadzi takaumbwa tikapiwa fungwa yokuzvipa kumurume nemhuri. Mufaro wedu unobva pakuratidzwa kudiwa nevarume vedu. Kuiswa ndechimwe chiratidzo chokuti murume anondida. Akanditarisa anoita zemo. Chinhu chinofadza.
Hino murume akangozotanga kushaya zemo mumba zvoita sokuti pane chaipa pamukadzi. Zvisinei kuti zvikonzero zvokushaikwa kwezemo zvakawanda.

Nyaya yedu yabva pakuvunzwa nomurume ane mukadzi mumba kuti iota sei nemaitire emukadzi wake okuti anomurambira nguva dzese zvokusvika pokuti anobvuma kaviri  kana katatu pamwedzi. Murume ari kubvunza kuti zviri nani achirega kukumbira mukadzi here kana kuti oramba achingokumbira asi achiziva kuti anonyimwa nguva zhinji? Murume aiti ava nevhiki mbiri asina kumbokumbira, nengari yokuti  mukadzi wake akamuudza kuti haadi zvokumanikidzwa kuita zvaasingadi. Murume kuti achibvunzurudza kuti saka uri kuti haudi kuiswa here? Mukadzi zii.  Saka kubudirana pachena konetsa kana umwe asingadi zvokutaura.

Murume anoti iye akamboita nguva asingakumbiri, mukadzi akandomurevera kwatete kuti haadi kuvata naye. Zvonetsa kuti  tete vachitonga nyaya zvonetsa nokuti nyakunyima ndiye andoturika nyaya kwatete. Zvonetsa futi kuti murume azodzokera kwatete oti mukadzi ari kumunyima. Mukadzi ndiye akashaya rairo paakauya kukurume kare. Kotizve nyaya dzokuisana mumba menyu dzinonetsa kuti mugare muchidzokera kwatete muchindotongeswa.

Saka chiri nani ndechipi kuregera zvachose nyaya dzokuisana kana kuti iwe nyakunyimwa wongotevedzera zvishomanana izvozvo zvauri kupiwa?  Kana tichida kutaura chokwadi, tinoti hapana chiri nani. Vanhu mumba isanai zvinogutsa mese. Hapana chakaipa kuti mukadzi angovhurira murume kuti amuise zvisinei kuti iye ari kuda here kana kuti haadi. Vakadzi vese vane varume tinoziva kuti pane nguva zhinji dzatinoiswa asi tange tisinei nokuiswa. Hazvina chazvinokuvadza uye hazvigwadzi. Pamwe unotonakigwa wopedzisira wotoda chose kuiswa.  

Varumewo kana mukadzi wako achida iwe usina zemo, rega akutsvakire zemo. Varume hamunetsi sesu. Kungopurudzira chombo nokutaura zvinopa zemo kuti chombo chimire. Kana changomira hapana chakaipa kukwira murume kusvika mapedza. Hazvikuvadzi murume uye zvinokwanisa kutonakira mese.


Asi kana umwe wako ane mweya wekukunyima uyu. Iwe chiona kuti  umire papi, uri kuda here kungopiwa kaviri pamwedzi kana kuti zviri nani kungosapiwa zvachose. Kana wafunga zvokusapiwa, wochirega kukumbira. Wongosiyawo zvakadaro. Uya nyakunyima ndiye oti paadira wokuudza kuti uya tiisane. Iwe chingomrira kuudzwa. Asi ukasawana chokuita panyaya yokubvisa zemo paunenge wakamirira, unokwanisa kushushikana nokunyimwa kwako kusvika wadzokera pakungofoya umwe wako.

Hwisisaizve kuti mukadzi anonyima iri nani pamurume anonyima. Mukadzi anokwanisa kuiswa asina zemo. Murume kana asina zemo hapana kuisana kunoitika. Imi varume chihwisisai kuti kusashuva kuvatana nomukadzi wako kunomushungurudza kusvika paitika chiitiko chisina kunaka. 


Ngatiudzane chokwadi. Kana ukaita tsika yokunyima mukadzi/murume wako hwisisa kuti achazvigamuchira hake asi pachasvika umwe musi waanofunga kukuhurira noumwe murume/mukadzi. Unofanira kuhwisisa kuti imhosva yako iyoyo. Ndiwe wazvisarudzira kuti mukadzi/murume  wako ngaachihura hake. 

Mumba nyaya yokuisana ndeyokutorongerana. Mukadzi rongera murume wako awane wekuisana naye. Murumewo rongera mukadzi wako awane wekuisana naye. Ndizvo zvamakaroorerana. Kurambirana kunokonzera zvakawandisa mumba zvisina kunakira vakaroorana. 

Wednesday, 23 November 2016

Kunyengana nokudanana pa Internet

Toda kumbokurukura nenyaya yokusangana nokudanana pa Internet, tigohwisisa kuti zvinoshanda here kana kuti kwete. Kune vakasangana pa Internet vakatodanana zvokuroorana here vaunoziva.

Ndasangana nomurume nomukadzi vakaroorana vatori nevana vaviri, mukuru ane makore matatu mudiki and mwedzi mina. Murume akakurira kuSouth Africa, mukadzi anobva ku Poland. Uchivaona vanoratidza kudanana chose as rudo gwavo gwakatangira pa Internet.

Ngationgorore nyaye yerudo pa Internet pane zvinoti

 • Twitter.
 • Facebook
 • WhatsApp
 • Skype 
 • MeetMe. ...
 • Google Plus. ...
 • Dot429. ...
 • TalentSplash. ...
 • Empire Avenue. ...
 • Orkut.
 • Zoosk's
 • Pof 
 • Harmony
 • Martch
 • Elite singles
Zvimwewo zvakawanda. 

Kunyengana panzwimbo idzi hakuna kuipa asi kungoti nyenganai muchihwisisa mese kuti zvamuri kuita zvinofamba sei. Ngatitange nokunaka kwekunyengana panzwimbo idzi. 

1 Kukasira kutaudzana:
Kana ukasangana nomukomana/musikana paINTERNET, munokwanisa kuudzana zvakawanda chose panguva shomanana uye zvese zvamunoudzana zvinenge zvakatonyogwa pasi zvokuti unokwanisa kupota uchidzokera kunozviverenga uchiwedzera kuhwisisa. 

Unokwanisa kubvunza mubvunzo ugowana mhinduro nokukasira. 

2 Kuongorora zvarebwa:
Unokwanisa kutarisa PROFILE yomunhu wauri kutaura naye kuti ukasire kuziva zvaari usati wafunga zvokuita naye, kuti wobvuma kudanana naye here kana kwete.

3 Kusangana nehama dzake:
Zvichibva nokuti masangana papi, unokwanisa kuona hama dzake nemazita adzo paINTERNET zvokuti unokwanisa kuziva kuti mhuri yake inevanhu vanofungei. Mazuvano vanhu vakawanda vanonyora fungwa dzavo paFacebook kana pamwe. Kana wakachenjera unokwanisa kutoshamwaridzana nedzimwe hama dzake ukatoudzwa zvakawanda ipapo. 

4 Kuhwisisa zvaanokoshesa
Ukatarisa zvaanongaronyora unohwisisa kuti chii chaanokoshesa muupenyu hwake. Zvinonetsa kuti munhu avanze zvaanofunga kana apiwa mukana wekutaura. Unokwanisazve kuita nyaya naye zuva nezuva achikuudza fungwa dzake zvese zvakatonyogwa zvokuti unokwanisa kubvunza shamwari dzako kuti zvinorevei. Kana ari munhu uya anotsoropodza hama dzake, unokasira kuziva womusiya akadaro wotsvaka umwe. 

5 Kuziva kuti anofungei nezvako
Mazuvano kana mukomana/musikana achikuda anofarira kuudza vamwe paINTERNET. Kana achingoda zvokukutambisa anongoti zii nezvako. Hakuna waanoudza. Unoona status yake ichiti SINGLE woziva kuti achiri kutsvaka wekudanana naye. Iwe uri wekutamba naye chete. Hazvisi zvokubvunza kuti ko sei usina kuchinja STATUS yako. Ukaona waita zvokubvunza ziva kuti iye haana hanya newe. Asizve, usati watanga kufunganya pazviri tarisa kuti akapedzisira kuenda pa FACEBOOK riini. Kune vanhu vakawanda vane maACCOUNTS p FACEBOOK vasingaashandisi. Zvinokwanisika kuti munhu asatarisa zviri pa ACCOUNT yake kwenguva refu. 


Tobva ipapo totarisa zvakaipa pakudanana paINTERNET. Kare Internet ichangotanga nyaya dzokudanana idzi kwakaitika zvakawanda zvakaita kuti vamwe vafunge kuti haisi nzvimbo. 

Kuudzwa nhema
Iri ndiro dambudziko guru paINTERNNET. Zvikuru vanhurume, nhema dzavanoreva dzakawandisa. Unoona murume ane makore kuma THIRTY SOMETHING achiudza musikana ane makore 15 kuti iyewo ane makore 15. Zvoreva kuti kana ukasachenjera unokwanisa kudanana nomunhu asinei nemunhu ari kuti anokuda. 

PaInternet panonetsa kuti unatse kubata munhu kuti ndeuyu. Kana ukanyengwa mubhazi rokwaGororo muchibva muHarare, unotoona munhu ari kukunyenga kuti munhu akaita sei pakutarisa. Unokwanisazve kuita nyaya naye ukaona mafungire ake. 

PaInternet unokwanisa kutotumigwa mapikicha asiri emunhu ari kuti anokuda. Kana kuti anokutumira mapikicha ake ekare achiri mwanana. 

Kudanana numunhu pasina umwe anoziva:
Kudanana kwepaInternet kunokwanisa kuitika pasina umwe munhu anozviziva. Zvakasiyana nokudanana kwevasangana muchitima vanoonekwa vachitaudzana. PaInternet iwe ndiwe unotokasira kuudza vamwe kuti pane munhu wauri kudanana naye. Zvinokwanisika kuti zvakawanda zviitike pasina umwe anoziva kuti zviri kuitika. Unokwanisa kudanana nomukadzi/murume wemunhu ukasatomboziva kuti ndizvo zvauri kuita. 

Saka toti chinhu chakaipa here? 
Kuipa kana kunaka kwekudanana paInternet zvinobva nokuti iwe inofungei nazvo uye uri kuzviitirei. Kazhinji vanhu vanosangana pa Internet vanhu vanongosangana pa CHANCE kana kuti umwe anokuziva zvishoma otsvaka mukana wekukutaudza. 

Kana munhu wausingazivi akakutumire MESSAge, iwe unobvunzwa kuti unoziva here munhu iyu. Kana usingamuzivi unokwanisa kuramba kumutaudza. Asi chinoitika chaicho ndechokuti unoita EXCITEMENT wipindura. zvadaro munhu uya atova ne nhambha yako uye ava kutoziva nezvako. Zvasara kuti azive ndiwe uchamuudza. Hazvinetsi kupiwa zvakawanda nomunhu. Zvikuru kana akafunga kuti pangangoita rudo apa. 

Kusangana nomunhu pa INTERNET hakuna kusiyana nokusangana naye pa magirosa. Chakasiyana maitire ako kana wasangana naye. Varume vakawanda vane vasikana vavanotaura navo pa INTERNET, asi hazvirevi kuti vari kuita AFFAIR. Zvinongoreva kuti vari kutamba. Asi vamwe vavo vakazosangana nemusikana waanombotaura naye pa INTERNET, hazvinetsi kumunyenga nokuti munotozivana. 

Zvokuita:
1 Chokutanga usangoti munhu wese akutumira mwadhi iwe wopindura iwe usingamuzivi. Vamwe vavo vanokwanisa kukukuvadza. Kone vakawanda vakatopinda pakaoma nokusahwisisa INTERNET. 

2 Ukadanana numukomana/musikana pa INTERNET kasira kuda kusangana naye kuti ukasire kuziva kuti zvaari kutaura ndizvo zvaari. 

3 Wakamiririra kusangana naye usamuudza zvese pamusoro pako. Usamuudza zvinhu zvakaita semusi wekuberekwa zvaanokwanisa kushandisa kutora mari dzako. 

4 Pakunosangana naye, usaenda wega. Enda neshamwari kana miri. Sangana nomunhu pane vanhu sokuti mu RESTAURANT. Tanga iwe kusvika. Mopinda muRESTAURANT makasiyana iwe neshamwari dzako. Iwe wogara paunokwanisa kuona zviri kuitika kuti iye azogara paanoonekwa neshamwari dzako. Shamwari ngadzikwanise kutora mapikicha, zvikutu kana ari mukomana. 

5 Zvadaro Pakuparadzana rega iye atange kuenda, usabvuma kuperekedzwa. Muudze kuti shamwari yako ari kuzokutorapo. 

6 Kana wasvika kumba tarisa pa INTERNET nezvake munhu uyu uwedzere kuhwisisa. Kana usingadi zvawaona pamasangana, kasira kumuudza kuti uri kungoda shamwari haudi mukomana/musikana. Usaita tsika yokuudza vamwe nhema. Budira munhu pachena asatambisa nguva yake newe. 

7 Kunge wambosangana nomunhu hazvirevi kuti wava kumuziva. imboita nguva uchiti paunonosangana naye wotanga waudza umwe munhu kuti uri kuendepi. Wasvika paari, ngaakuone uchifoera umwe munhu kuti wasvika uye unodzoka riini. Wozamawo kuchengetedza nguva. 

8 Mukomana/musikana wekunyengana naye paINTERNET haana kusiyana nevamwe. Budiranai pachena kuti chii chamuri kutsvaka pane umwe. Zvadaro kana pane chanzi yokuti munokwanisa kuisana, tangai manovhenekwa mopiwa maRESULTS enyu motaridzana, mozotanga kutsanangurirana zvokuisana.  Usazvinyebera kuti unokwanisa kudanana nomunhu mugosavatana kenguva refu. Zvinoitwa nevanhu vane DISCIPLINE yakakwana. Zemo rine simba kupfuura njere.  Vanhu garai mune maKondomu muHANDBAG. 

9 Kana mangopedza pekutanga ipapa, zvimwe zvese zvamuchazoita hazvina kusiyana nevakanyengana pasina INTERNET. 

10 Usa tumira mapikicha ako kumunhu waunoda kudanana naye kana kuti waunotodanana naye INTERNET. Mapikicha chinhu chokuchengera. Chero mukazoroorana hwisisa kuti pane mhando dzemapikicha dzisingatumigwi paINTERNET. Unokwanisa kusungwa. 


Hwisisai kuti mazuvano vanhu vakawandisa vava kusangana paINTERNET mazuvano. Vanhu vane upenyu hwakasiyana nehwekare. Unokwanisa kuona munu wauri kutaura naye pa SKYPE ukatodzidza zvakawanda. 

Vanhu hwisisai kuti paINTERNET pane vanhu vakawanda vanoishandisa kungotsvaka munhu wekuvata naye musi iwoyo. Kune vamwezve vanotsvaka munhu wekuhura naye zvokupiwa mari. Pane mapurisa futi anotarisa zvakaipa zvinoitwa navanhu vemunyika yauri nevekuzhe. Hwisisa izvi kana uchitanga kutaura nomunhu. 

 Iwe kana usingaiti zvakadaro, dudzira munhu kuti hazvisirizvo zvaunoita akasire kukusiya aende kwaari kuenda. Iwewo wosara uchitsvakana nevanhu vanoda zvaunoita uye zvauri kutsvaka. Ngatisaita tsika yokuudzana nhema. paINTERNET hapana nyaya dzevabereki, hama, kana shamwari dzausingadi kuudza. Unokwanisa kuita nyaya dzako pachivande. 
_____________________________________

UDZAI vamwe!!!!!

Tiudzewo kana wakamosangana neumwe parudo paInternet. 

Tuesday, 22 November 2016

Matinji anoita basa rei?

Mubvunzo wekuti "Matinji anoita basa rei unobvunzwa kuda katatu pavhiki imwe neimwe. Regai tiwedzere pane zvatakambotaura, kuda zvingabatsira vamwe vanongoramba vachibvunza. Kana uri munhukadzi uchishamisikawo kuti pamberi pako pakamira sei, tora MIRROR uise pasi wotonona wakanangisa pamberi pako pa MIRROR, wozviongorora kuti pako pakaira sei.

Wotarisa zvinhu zvakati wandei zvinoti
 1. Bhinzi yako
 2. Buri rako reweti
 3. Matinji ma lips asina choya akaurungana
 4. Maromo akaita chikomo ane choya
 5. Chitubu-Buri guru panobuda ropa kana uri kumwedzi. Ndipo pachapinzwa chombo nomurume kana wakura. Ndipozve pauchazvara mwana napo. Panokura zvokuti musoro nemafudzi emwana zvinokwana
 6. Kozotiwo buri rinobuda netsvina kana waenda kuchimbuzi. Riri pedo pedo nechitubu chako (2cm kana usina kumbozvara, 3.5 kana wambozvara) 

Pamberi 
Pamberi pemunhukadzi pane maromo anova makuru pamatinji. Maromo anomera choya. Matinji haameri choya.  Choya tinogera hedu asi basa racho kudzivirira guruva kuti risapinda pamberi nokuti rinokwanisa kuva nezvigwere. Mazuvano tinopfeka mabhurugwa, saka choya tofarira kugera zvokutoveura.

Maromo akaita se chikomo mubani zvokuti kukura kwawo ndiko kunoitira kuti chitubu chigare chakavharika kusvika chapindwa nechombo. Kuvharika uku kwakanakira kuti zvigwere zvisapindamo.

Maromo nematinji zvese zvakavaka pamberi uye zvese zvinoita chitubu chigare chakavharika kuti kusangopinda zvinhu.

Ndipo patinotangirawo nyaya yematinji. Matinji anovara buri reweti kuti risapindwa nezvigwere zvinobva kuzhe. Haavhari buri rinopinda chombo riri nechezasi zvisinei kuti wakadhonza matinji akareba here kana kwete. Matinji makuru kuno musoro kwakananga kubhinzi uye mapfupi chose kuzasi unopinda chombo pakuiswa nomurume. 

Kunaka 
Matinji anoti kana akakwizirigwa zvinyoronyoro, anotanga kuzvimbirira, obudisa oiri yakatsetseka chose chose inotsvedza. Oiri iya yonyorovesa matinji zvese nepamberi pese. Kana murume opinza chombo kana kungokwizirira pamberi pese nechombo zviya zvokukunyemudza zviya zvinoitwa muchimbotamba, matinji anozvimba owedzera kubuda oiri iyoyo.

Matinji ane ma NERVES anonakidza murindzi kana achipurudzigwa kana kukwizirigwa nomurume wake. Zvinonaka chose, zvikuru kana murume achihwisisa kuti kumusoro kwakananga kuguvhu kune bhinzi inova yakangoisigwapo kuti muridzi wayo anakigwe chete chete kana ichitambwa nayo nomurume. Matinji akabatana kuno kubhinzi kwaanosangana achiperera pakuva chinyama chakafukidza bhinzi kana isina kumira. Kufukidzwa kuitira kuti isakuvadzwa nokukweshana nenhumbi dzokupfeka nokuti ine maNERVES akawandisa. 

Matinji anobudisa mushonga unouraya ma BACTERIA akawanda asiri epamberi saka zviri nani kuti napo napo womboitawo zemo oiri iwande kubuda zvinova zvinotapudza maBacteria

Pakunyorovesa pamberi matinji anobatsira kuti pakupinzwa chombo zvisagwadza mese murume nomukadzi. Matinji ane maNERVES akawanda chose anobatsira pakunakigwa kwemukadzi pakuiswa nomurume kana pakungozvikwizirira matinji nebhinzi yake ega pasina murume. 

Kumurume anohwisisa nyaya yematinji nemabatigwe awo, anopedza nguva aripo pamatinji nebhinzi uye kuti kana akawana mukana wekuramba achikwizirira apinza chombo zvinonakira mukadzi chose.

Iyewo mukadzi anokwanisawo kuti uku ari kuiswa nomurume, uku ari kuzvikwizirirawo matinji nebhinzi. Murume anopinza chombo mukati memukadzi asi pamukova wechitubu ndipo pane ma NERVES akawanda kupfuura mukati saka pakukoirana mukadzi anonakigwa nokukwiziwa kwekwakananga kumukova kupfuura zviri kuitika mukati. Ndizvo uchiona kuti pakuiswa nomurume bhinzi ikashandwa zvinonaka kupfuura kunaka kwechombo chiri mukati icho.

Asizve chombo manakire acho akasiyanawo haho neebhinzi nematinji uye unenge wava kungodawo kupinzwa chombo uye kuhwa murume achikukoira zvinonaka. Kuzivawo kuti une murume mukati zvinonakawo manakire azvo. Asi bhinzi inonaka zviri mberi, zvikuru ikanananzviwa norurii. Zvinokasirisa munhukadzi kutunda. 

Kukura kwematinji:
Matinji haana vasa kuti makuru here kana kuti madiki. Kunaka kwawo kumukadzi kwakasiyana siyana zvichibva mumafungire emukadzi pakuiswa kwake kwete kuti zvinobva pasaizi yematinji. Bodo.

Kuvakadzi vakawanda chose chose mhomho yenyika dzese dzevanhukadzi, matinji ari kuno kumusoro kwakananga kuhinzi. Akafukidza buri reweti kwete buri rinopinda chombo. Chero ukadhonza matinji haasvikiko zasi uko saka matinji haabati chombo pakuiswa. Kana wakafongora zvakanaka ndipo kaunohwa kurohwa rohwa nemabhora emurume pamatinji achikukoira. Zvinonaka futi izvozvo.

Kana waka pakachigwa makumbo ako pamafudzi emurume zvinokwanisika kuti choya chemurume chikwiizirire matinji ako zviwedzere kunaka.

Asi chikuru ndechokuhwisisa kuti mukadzi ngaasaregeregwa matinji ake nomurume wake. Ratidza murume mabatire aunoda kuti matinji ako aitwe uye kuti nguva yakareba zvakadii kuti unakigwe. Kana uchisvoda kumuudza ingotora ruoko gwake uisepo pamberi womuti kwenya nokuti pari kuvava. Kukwenyewa nomurume pasingambovavi kunonaka chose saka jaidza murume kugarokukwenya pamberi chero makagara muchiona henyu TV yenyu yemubhedroom.  Jaidza murume kuziva ziso riya rokuti ukamupa anongoziva ega kuti zasi kunoda zvakunoda.

Akagarokwenya anojaira kuti zvinonaka ndazvipi nemaitire ako ekuwedzera kupatsanisa makumbo uye kusimudzira chiuno kuti adzire zasi kuburi rechombo, kana kuti akwire kuno kubhinzi.

Varume vakawanda vanogarobvunza pano kuti matinji anoita basa reiko. Matinji anonaka kubatwa veduwee, batai nokutambisa matinji evakadzi venyu mudzimba. Isuwo ngatiwedzere kudzidzisa varume vedu kuita nguva vari pamatinji nebhinzi vachiitawo zvavanodapo nemaoko. Kuzopinzawo  chombo zasi chava chimwe chinhanho chokunakigwa uye kutiwo iye murume ahwe pane moyo.

Kutunda kwemukadzi
Vakadzi vanokwanisa kuita ORGASM NOKUPINZWA CHOMBO  vashomanana kuma 30% mupasi rese. Asi vanoita nokuda kwekutambiswa matinji nebhinzi vakawanda chose. Varume mukadzidza kuita zvese munenga magona chose. Kuti uku uri mukati uri kukoira uku uri kukwizirira matinji nebhinzi ndizvo chaizvo kana maitire achibvumdza. Iwewo muridzi wematinji, kana murume achishanda, fungwa yake yese iri pakunakigwa kwake, Isa maoko ako pakati uzvishande pamatinji ako. Kana wakafongora, unokwanisa kusvitsa ruoko pamatinji, zvinova zvinokuwedzera kufongora wotohwa chombo chomurume chogofa panga pasina kujaira kugofewa zvotowedzera kunaka. 

Kunakigwa kwemurume nomukadzi 
Ngatihwisisezve kuti hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete asi kuwanda kwemaNERVES kwakada kungofanana uye anopfuura 8000 pabhinzi chete paanosanga ese saka tingati uku neuku kune 4000.  Murume pachombo pake pane kuma 4000. Kureva kuti mukadzi akabatwa  zvakanaka anokwanisa kunakigwa kupfuura murume nokure.

Varumewo chitangai nokufunga manakire anoita mukadzi wako kuti iwe unohwa sei. Chihwisisa kuti unokwanisa kuti mukadzi wako apfuure ipapo kana ukangohwisisana naye maitire aanoda. Anokwanisa kukuda zvokuti anokuitira zvese zvaunoda nokuda kwekunaka kwako iwe murume. 

Ndizvo muchiona kuti murume akanatsokoira mukadzi, hazviti kuti mukadzi aite EXPERIENCE iyoyo akanyarara. Zvinenge zvichinaka. Sezvatakambotaura kuti kufema chaiko kunonetsa kana uchiiswa nomurume anokunakira anokuhwisisa, anokuziva.

Nokuda kwekuwanda kwemaNERVES, ukawana murume anokukwiza matinji nebhinzi norurimi gwake manakire acho haatauriki nemashoko okunyora kana okutaura. Zvinongoda uzvihwire wega. Hazvitombodi mazuva ese futi. Ungagara uchirovha basa wakarukutika muviri nenyaya yemaziORGASM asingaiti.

Ngatihwisise kuti vanhu vega vasingahwisisi nyaya yematinji ndeavo vasina matinji, vanova ivo vatiri kuda chose kuti vahwisise kuti vodini kana vava nesu. 

Saka tati matinji anoita basa reiko
 1. Kudzivirira zvakaipa zvingapinda pamberi
 2. Kunyorovesa pamberi
 3. Kunakira mukadzi pakuiswa
 4. Kuvaka pamberi kuti pave panova zvapakaita. 
Saka nyaya yematinji yataugwa. Chiendai kudzimba mundotaridza kuti kuva nomurume/mukadzi mumba chinhu chakanaka chose. Ngatisununguke pazvinhu izvi nevarume/vakadzi vedu tihwe kunaka kweupenyu tichinazvo mumba pasina zvigwere. 

Iwe muridzi wematinji, ratidza murume mabatigwe aunoda kuti matinji ako aitwe kuti unakigwe nazvo. Muratidze zvokuita sezvaunoita kana asipo uri wega. Kana pasina zvaunoita uri wega chimbodzidzira kuzvinakira wega kuti ugokwanisa kudzidzisa murume zvokuita.  Matinji ndeenju mese zvokuti uchafadza murue wako chose chose kana akahwisisa kuti akabatabata matinji ako vinokunakira. Iyewo uchaona oita nguva aripo kureva kuti zviri kumufadza.  Hino ukangoachengetera mubhurugwa uchasvikepi nawo? 

Itiwo kana wasvika kumba kubva kubasa wotanga nokubvisa bhurugwa nokubvisa dhukhu yemazamu, mochitandara mhepo ichipinda zvakanaka murume achipota achihwa hwema hwebhinzi yako zemo richiwanda. Mukadzi ndiwe mukwezvi wemurume. Ndiwe hure remurume wako, ndiwe ghero rake, ndiwe mai vemusha wake, ndiwe FOCUS yemurue wako. Dzidza basa rako nomoyo wese. 


Udzai vamwe!!!!!!


Saturday, 19 November 2016

Mibvunzo ne mhinduro 8

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 7 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi.
Ndatenda
1 Chii chinohi kudzikamisa murume? Kune vasikana vanoti akanyengwa nomukomana otarisa zvinhu zvakaita seufumi, kudzidza, basa, mota, zvine mukomana kana mhuri yemukomana. Akaona zvakati nakei, oti anoda mukomana uya asi achiziva kuti murume haamudi. Kunozoti napo napo musikana oita mimba kuti awanikwe mukomana asingadi zvokumuwana.

Vawanana mukomana anoshaya hanya nomukadzi zvokuti anozikamwa kuhura kwake. Mukadzi akabvunza shamwari dzake kuti oita sei, anokwanisa kuudzwa kuti kune mushonga wekudzikamisa murume kuti asahura.

Hakuna mushonga wakadaro kuzhe kwekuti wauraya murume wako. Chakanaka kugara waroorana nomurume akadzikama, ane rudo newe. Kwete kuti wafosa murume kukuroora wobva wati ngaachikudzikamira. Bodo.
Chimwezve kuhwisisa kuti murume wako wemumba zvido zvake ndezvipi womuitira zvese zvaanoda osawana chimwe chaanoshaya. Garomubvunza kuti anodei nhasi kana wamuitira womubvunza kuti pane zvimwe here zvaangada.

Kazhinji tisi tinohurisa varume vedu nokusabuda pachena kuti unoda kufadza murume saka ngaakuudze zvaanoda. 
2 Ndokumbirawo kubvunza. Ndakazvitakura mazuvano uye murume wangu anoshanda kure saka toonana kaviri pamwedzi anouya oita mazuva matatu ari pano.

Nyaya yangu ndeiyi, Ndinonzwa kuda kuiswa chose chose saka ndinozvibatsira kakawanda.

Pane zvazvingakanganisa nhumbu here? 
Kuzvibatsira uine mimba kunoitwa nevakadzi vakawandisa. Nyaya yedu ndeiyi. Kana une mimbamaHORMONES ako anowanda chose mumuviri. Vazhinji vanowedzera zemo panongopera kurutsa zvokuti murume anofanigwa kutisunga dzisimbe nokuti anenge ava kupiwa basa guru.

Zvinokwanisika kuti murume anoswera asipo kana kuti anoshanda kure achingouya kupera kwevhiki. Uri wega pamba hazvina kuipa kuzvibatsira kuita ORGASM. Kugaroiswa nomurume uine mimba mazuva okutanga zvinobatsira kuti usasvodza uye mwana asazvagwa nguva isina kukwana. Kana murume asipo ukazviatsira zvokusvika pa ORGASM zvakangofanana nokuiswa nomurume. Kusiyana kwazvo kuti unopiwa urume nomurume.

Kune vamwe vane varume vanoti akangohwa nezvemimba otitya kuisa mukadzi wake. Kana une murume akadai watoita dambudziko guru. Kuzvibatsira wotowedzera.
Koitazve vamwe vanoita zemo nguva dzese nokuda kwemimba. Murume anombozama asi anokundikanawo. Unokwanisazve kuzviatsira wega.

Asi hwisisai kuti kukwiza pabhinzi nematinji kwakasiyana nokupinza zvinhu mukati. Kana ukada zvokupinza zvinhu mukati, hwisisa mapinzire asingakuvadzi uye tanga wageza chaunopinza chacho kuti chisava nemaBACTERIA asiriwo.

Hapana chakaipa kuzvibatsira asi kune vamwe vanotoudzwa navarapi kuti imbomrai kuisana kusvika mmba yati kurei. Terera varapi.  
3 Hakuna here zvandingaita kuti handikwanise kubata pamuviri ndatambura ndibatsireiwoChokutanga hwisisa kuti sei usiri kuita mimba. Unokwanisa kunge uriwe une damudziko kana kuti  murume wako ndiye ane dambudziko. Hazviiti kugadzirisa nyaya yenyu musingazivi pairi. Saka chokutanga kuenda kunotesitwa kuti ane dambudziko pakati penyu ndeupi. Zvadaro mochitanga kurona nyaya yokugadzirisa kana zvichigadzirika.

Kana muri vanhu vasina kuchenjera, munokwanisa kupedza mari muchinotsvaka vanhu vasina zvavanokubatsira. Endai kuTEST muzive kuti nyaya yenyu iri papi.

Chimwezve chinotadzisa mimba kufunganya pamusoro pemimba uye kusadya zvakakwana zvinohi BALANCED DIET.

Koitazve kuti kana une muviri wakakoresa kana kuti wakaondesa zvinokwanisa kukutadzisa kuita mimba. 
4 Ichokwadi here kuti kana murume akandipinza chombo, ini ndisina matinji, chombo chinongobuda chega zvoreva kuti handikwanisi kusvi**a?  Ndichiri mhandara uye handina matinji. Hakuna mukadzi asina matinji. Kungosiyana saizi chete. Mukadzi wese asina kuremara ane matinji. Matinji kukura kwawo hakunei nokupinzwa chombo nomurume. Murume anopinza chombo kusasi kuchitubu. Matinji ari kuno kumusoro kubhinzi. Kana ukaiswa wakafongora zvinokwanisika kuti chombo hachitombosangani nematinji.

Vanhu vanofarira nhema kukutyisidzira kuti ude kudhonza matinji chete. Varume chaivo vakawandisa havanei nokuti une matinji marefu here kana kwete. Murume kana amira chomo chaanoda kupinza chombo mumukadzi wake chete. Murume haafungi zvakawanda kana chombo chimire mukadzi wake aripo. Zvokuti mukadzi akamira sei pamberi zvinongoitwa imwewo nguva. 
5 Zvinoita here kuroora mukadzi ane vana noumwe murume? Zvinoita chose chose asi mese munofanira kuhwisisana kuti kana maroorana nyaya dzenyu dzinofamba sei nokuti baba vevana vachadawo kupota vachizoona vana. Kana muchigara kure nakure zvinokwanisika kuti baba vevana vasakwanisa kuti vakauya vodzokera musi umwe chete, saka munotokwanisawo kupedzisira mavapa pokuvata. Zviwe chetezvo kana mai vevana vakazoda kuzonotora vana.

Kungohwisisana chete kuti nyaya yenyu inorongeka sei pavana, uye pakutaurirana pafoni. Hazviiti kuti mai vevana vasazotaura nomurume wavo wakare. 
6 Kana ndazvara mwana ndinobuda ropa kwemazuva mangani? Kana une mmba, muviri wako unovedzera ropa kusvika pa 50%. Kana wazvara muviri wako unoziva kuti ropa raunaro rakawandisa saka unotapudza ropa kwemazuva akati wandei. Vanhu vanosiyana siyana asi panomboita tumazuva.

Kana wabvaruka muromo wechizvariso kana kuti wachekwa ukasonwa, pakabvaruka ipapo panokwanisazve kubuda ropa. Usatyiswa nazvo terera zvavanokuudza ivo varapi.

Kana wakazvarira kumusha, ukaona sokuti uri kuwanza ropa, zama kunotariswa nevarapi uudzwe zvokuita. Asi kazhinji hazvityisi. 
7 Ko condom rinoita kuti munhu anakirwe here?Kondomu rinokwanisa kuwedzera kunaka kwemurume iri ngari yokuti anononoka kukupa urume kureva kuti anokukoira kwenguva refu zvinova zvinonaka. Kune makondomu ane ganda rakakora zvokuti murume anowedzera nguva chose. Kana une murume uya anongoti kupinza nokutotunda ipapo (kusina kupera 7 minutes) munokwanisa kutsvaka makondomu makobvu mombotanga nekondomu mozoti zvambonakira mukadzi mobvisa moita musina. 
8 Zvinokwanisika here kubaya chibereko nechombo pakuisana? Hazvikwanisiki nokuti chibereko chiri kuseri kwemadziro ekumberi kwemukati mechitubu munopinda chombo. Kuti upinde kuchibereko pane kaburi kadikidiki kasingakwani kana penzura. Ndiko kaoti chibereko chinomwa urume nokamuromo ikako mukadzi woita mimba.

Ndipo panozobuda futi nomwana. Kamuromo kacho kanotatamuka zvokukwana mwana achibuda. 
9 Murume anozorega kuda kundisv**a ave nemakore mangani? Ane makore 47 asi anoona sokuti achiri mwana mudiki. Anongoda everyday. Pamwe kaviri pazuva. Ndodii?Ndatosekawo hangu pano. Murume ane makore 47 achiri mwanana hake uyu. Pachine nguva. Anokwanisa kuita mamwe makore 47 achingodaro.

Kwamuri kuita uku ndiko kunohi kubhositira vamwe kuti murume wenyu ndiye murume chaiye. Vanhu vakaita semi vane utano hwakanaka kupfuura vamwe vasina vekugarovata navo sezvamunoita.

Chikuru kubikira murume zvakanaka uye kugaromutenda kuti zviito zvake zvakanaka chose. Dai aramba akadaro. Nemiwo motevedzera zvinoda murume veduwee. 
10 Mishonga inonwiwa nemunhu ane nhumbu ndeipi? Hapana mishonga inomwiwa kana munhu ane mimba. Chikuru kutorega mishonga yakawanda. Unongomwa mishonga yawapiwa na DOCTOR chete chete nokuti kune mishonga yakawanda isingawirirani nemimba.

Inokanganisa mwana mishonga. Dai mamborega zvemishonga. Mimba hachisi chigwere. Mushonga wemimba kuzvara mwana chete.

Chikuru kana une mimba kugaroiswa nomurume wako kakawanda. Pese paakumisira chombo bvisa bhurugwa murume akurhoje uye akupe urume. Urume hune zvakawanda mahuri zvinokabatsira nemimba yako.

Unokwanisa kuiswa kusvika mazuva mashomanana woda kuzvara. 
11 Pane zviratidzo zvokuhura kwemurume here? Zviripo. Varume kazhinji havagoni kuviga chihure chavo kwenguva refu senanhukadzi, iri ngari yokuti varume vakawanda vanohura vanoregeregwa nevakadzi vavo saka vamwe vanoona sokuti haisi nyay huru.

Hwisisazve kuti murume ane mukadzi kumba akatanga kuhura noumwe mukadzi, hazviiti kuti azorega kuhura muupenyu hwake. Munhu akatanga chihure atova hure kusvika achembera. Chihure chinoitiswa nokumhura munhu wawakaroorana naye, kumuona seasina kana basa.

Zvioniso zvokuti ari kurura zvakawanda asi chikuru ndechokuti pane chinochinja pakati penyu:
1 Kuwedzera kuda kukurhoja iwe wemumba
2 Kuramba kukurhoja
3 Kukupa sick
4 kuwedzera kugeza muviri wake
5 Kuda kushandisa tunonhuwira
6 Kunonoka kuuya kumba
7 Kufunganya
8 Kuchengera foni yake

Pane chinhu chinototi chichinje zvokuti iwe kana wakachenjera unozviona kuti pane chasiyana. 
12 Mukomana wangu haachandidi. Pane zvandingaita here kuti adzoke nokuti ndinomuda. Please ndibatsireiwo. Kana asina umwe mukadzi, enda unomuudza kuti unomuda. Wamuudza anokwanisa kupopota kana kukutuka kana kukuudza mashoko anorema. Iwe muudze chete kuti zvese zvaanoda kuita ngaaite hake asi unomuda zvakadaro.

Kana ava noumwe mukadzi iwe chisiya uende. 
13 Kana wanzwa zemo uchidhonza matinji ungaita sei. Kune vakawandisa vanoita zemo pakuzvidhonza matinji. Hapana chakaipa pakuita zemo. Kana zvadaro chiwana mukana wekuzvipedza zemo. Ndiko kutodzidzisa muviri wako kuita nokupedza zemo chinova chidzidzo chakanaka.

Kupedza zemo, unokwizirira nyama dzakatenderedza bhinzi, naiwo matinji acho anodawo kubatwa batwa zvakanaka. 
14 Chii chinokonzera kurwadza matinji? Kana ukaisana nomurume akapfeka condom iwe usina kujaira kuiswa nomurume ane condom, zvinokwanisika kuti une ALLERGY yemakondom saka unokwanisa kuzvimba matinji uye pamberi pese pasvika condom racho muchiisana.

Kana zvirizvo zvinokasira kupera kuda mazuva maviri. Mushonga wacho kuramba uchishingirira kuiswa murume ane condom kusvika muviri wako wajaira.

Kana zvisirizvo enda undoonekwa kuti hachisi chigwere here.  
15 Chibereko changu chiri kumera mapundu chingava chiiHazviiti kuti uone mapundu ari muchibereko (womb). Ndofunga uri kureva pamberi, pamatinji kana kuti pamuromo wechitubu (mheche) ndipo paunokwanisa kuona mapundu kana amera ipapo. Chibereko chiri mukati kati, kana pakuiswa chaipo chombo chomurume hachikwanisi kusvika kuchibereko.

Mapundu haana kufanana zvokuti ungati pese pawaita mapundu wobva waziva kuti chikonzero chii. Mapundu ane zvikonzero zvakatosiyana.

Unokwanisa kunge wakaita ALERGY yema SANITARY TOWELS kana kuti wakavata nomurume ane chigwere musina kondomu, kana kuti waita chigwere chechikadzi chezvimwe zvakawanda.

Kana waita mapundu pamberi, usamirira munhu kukuudza kuti chingava chii, kasira kundoonekwa nevarapi woudzwa kuti chii uye mushonga wacho ndeupi. 
16 Ndodii? Murume wangu anoshanda kure asi anouya kumba pa Weekend. Ane system yokuti paanosvika kumba Before anything else anoda kundikwira. Ini ndoda kuti ambodya First. Ko chakaipa chiiko kuti murume apedza vhiki yese asipo asvike mumba make agoda kutanga avata nomukadzi wake? Murume anokuda uyu uye anokushuva kana asipo. Iwe pane kudawo murume wako kusvika pakumufunga kana asipo. Kana auya wotanga nokumugamuchira womubvisa zemo wozoda hako zvokubika mapedza. Kukufanobika, motanga nebasa remurume nomukadzi, mozodya mapedza kufadzana. Kana uwe usingadi kufadza murume rega hako aite zvaanoda chete chete. Asi ndoona sokuti uri kutadza kuhwisisa nyaya iri pachena.

Teverera zvinodiwa nomurume wako, Pachasvika nguva yaunoshuva kuti dai angofunga kuvata newe kamwe chete hako, Saka fara nezvaanoita mazuvano. 
17 Ndingaziva sei kuti murume wangu ari kunakirwa nebonde? Kana mava kuda kuisana, bvunza murume kuti anoda kuvatana sei zvinonaka. Mirira akuudze zvaanoda zvinonaka ubve wahwisisa kuti zvinomunakira. Chiita izvozvo nomoyo wese kusvika abvuma kuti zviri kunaka. Pota uchibvunza kuti ari kuhwa sei? Zviri kunaka here?

Kana mapedza udza murume kuti kana pane zvaanofunga kuti zvinonaka ngaakuudze uite nguva dzese nokuti unoda anakigwe. Kana ukaona asina shuwa nazvo muudze futi murima madzima marambhi. Terera zvaanotaura uzvikoshese. 
18 Zvinoita here kuti murume ane mukadzi ange ari ngochani? Murume wangu anoti ndakarara ozama kundis***ra kushure kwete kwaanofanira kunge achis***a. Ingochani here? Kana ari ngochani ndodii? Ndibatsireiwo Please. Kune varume vakawanda vanongoda kuhwa kuti kupinza chombo ikoko kunoita sei uye zvinonaka here. Pamwe zviri kumunetsa kukumbra kukupinza kumashure. Anotya kuti pamwe unoramba kana kuti unomushadha kana kumuti ingochani.

Vanhu vakaroorana vanoita zvakasiyana siyana. Vamwe vanopinzana ikoko kwauri kuti unotya, asi chaunotya chaicho chii? Vamwe vanodyanana pamberi. Vamwe vanomwanana mazamu neminyatso. Murume anoda kupinza chero panopinda chombo.

Kusiyana kwevakaroorana. iwe kana uchida murume wako dzidza zvaanoda. Kana ukapepuka ukawana achizama kukupinza kumashure, hwisisa kuti zvinokwanisa kugwadza. Rerusa muviri (RELAX) wonyebera kuva kuhope, worega achipinza. Chiongorora kuti anoitei nazvo. Pamwe anonakigwa nazvo, pamwe haanakigwi.

KAna apedza, chipepuka uone zvokuita kana wagwadziwa nazvo. Kana zvange zvisingagwadzi, Gadziridza zve HYGIENE, wapedza chigumbatira murume wako umubvunze kuti anakugwa here. Kana akangodavira chete, muudze kuti zvese zvaanoda unoda kumuitira asi pane zvimwe zvinogwadza zvinoda kunge wagadzirira.

Kana ahwisisa akati anoda kugarozvita, chienda kuChemst undotenda JELLY inohi KY jelly.

Hwisisazve kuti kana chombo chambopinda shure ngachisapinda mberi nokuti mabacteria acho akasiyana. Unoita INFECTION.

Kana murume wako achikuda sezvauri iwe uri munhukadzi, zvoreva kuti anoda munhukadzi. Zvokuzoti anoda kuvata sei nomukadzi wake zvava zvimwe izvo. 
19 Kudyanana pa bonde is it safe? Munhu wese waunovatana naye anofanira kuva munhu waunotoziva zvese zvaari. Hazvinei kuti munodyanana here kana kwete. SAFETY yenyu iri pakuti munovata here kana kwete. Usafunga kuti kupinza/kupinzwa chombo nomunhu ane chigwere kuti SAFE kupfuura kudyanana. Bodo. Funga SAFETY yako iwe muridzi panyaya yese yokuvatana.

Usavatana nomunhu wausina kuenda naye akanoongorogwa STATUS yake. Kana madzoka mukataridzana maRESULTs enyu, chigarai pasi mubvumirane kuisana pachenyu pasina umwe. Zvadaro chionai kuti muri kuzviita nomoyo wese mese muchiguta nazvo. Poshaikwa umwe anohura.

Pakadaro munodyanana kusvika pamadira. Kumukadzi kusveta chombo chomurume chinhu chinofadza uye chinoitisa zemo zvokuti. Zvinonakira murume wako chose chose.

Kumurumewo achikwenyerera nokunanzva bhinzi yomukadzi wake ndoda kukuudza kuti zvinonaka kupfuura chopinzwa chombo nokure.

SAFETY iri pakuti mese hamuna chigwere uye hamusi kuhurirana, uyezve hausi kumwedzi.

Dzidzai kugeza musati manovata. Murume ogeza pasi peganda rakafukidza chimusoro. Mukadziwo ogeza pasi peganda rakafukidza bhinzi. Zvadaro dyananai makasununguka asi musasvitsa mazino pamberi peumwe.
20 Kusvir*a ndiri kumwedzi zvinoita here? Murume wangu anonetsa. Bodo dai wambomuwanira mazano okuita kana uri kumwedzi. Hapana chakaipa chinoitika asi kungoti zvinosemesa.

Verenga apo pakahi
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2012/06/zvokuita-kana-uri-kumwedzi-murume.html

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2013/03/murume-anoda-iwe-uri-kumwedzi.html

21 Murume asingafarire bonde anenge akaitasei? Ndoita sei. Anoita vhiki yese asina zvaaita. Zvikonzero zvokuti murume asada kuvata newe zvakawanda saka unofanira kuongorora kuti chake iye chikonzero chikuru chii.

1 Pamwe haachakudi
2 Pamwe anofunga kuti haumudi
3 Pamwe ari kuhura
4 Pamwe anofunga kuti iwe unhura
5 Pamwe ane chigwere chechihure chaari kutya kukupa
6 Pamwe anofunga kuti haumubati zvakanaka
7 Pamwe anofunga kuti iwe hauzvibati zvakanaka pautsanana
8 Pamwe akakuroora mamitisana iye asingadi zvokuroorana
9 Pamwe hamugoni kutaudzana zvakanaka mumba
10 Pamwe anofunga kuti unomudherera
11 Pamwe iwe hausi kuratidza kuti unonakigwa paanovata newe
12 Pamwe iwe unomirira kuti iye atange iwewo uchimirira kuti iye atange asi mese muchida kuisana poshaya anotanga.
13 Pamwe makatukana mukasagadzirisa nyaya yenyu
14 Pamwe inyaya dzemimba dzukuti umwe anoda mimba umwe haadi
15 Pamwe makambohurirana
16 Pamwe iwe hausi kubvuma kumuitira zvaanoda pabonde
17 Pamwe ari pamushonga unoderedza zemo.
18 Pamwe ane chigwere chomoyo chinotadzisa chomo kumira

Zvakawanda zvinokonzeresa murume kuita sokuti haadi kuvata newe. Tauriranai kana zvichiita kuti mubvise chokonzero mobvisa mowedzera kuisana mumba. 
22Chombo chidiki chinebasa here pakuvatana? 

Chombo chese chikuru nechidiki chine basa nokuti kana pasina chombo hapana kuvatana. Kukura kwechombo hakuna basa pakunakigwa kwemurume kana mukadzi. Asi kungoti varume vane zvidiki pamwe vanoshaya CONFIDENCE zvokonzera kuti asanatsozvipira kunakira mukadzi wake.

Kuvakadzi, murume ane rino zichombo anonetsa kuvata naye nokuti anokwanisa kugwadza pakupinzwa naye. Murume ane kadikidiki anokwanisazve kuita sokuti mwanana. Zvinohi chombo chakakura kubva pa 11cm kusvika pa 16cm kureba uye chakakora kubva pa11cm kusvika pa 15cm ndiyo saizi yakanaka isina mitauro kuvanhukadzi.

Asi chikuru kumurume ratidza CONFIDENCE pane zvauri izvozvo. Kana uchitya uchifunga kuti une chidiki kana kuti chakakurisa, pamunotanga nyaya yokuisana taurira mukadzi kuti chakakurisa agadzirire kana ahida kuiswa. 
23 Murume wangu akangondis*ra kamwe chete anorara usiku hwese asingambomuki. Ini ndoda kus*irwa kaviri kana katatu. Pane mushonga wandingamupa here? Tava nemwedzi miviri taroorana. Mishonga yokumisa chombo iriko yakatowanda hayo asi dambudziko rauchaita nderokuti
1 mishonga iyi inoda kutanga murume wako atariswa kuti haana chigwere chemoyo here nokuti kushandisa mishonga iyi kunoitisa HEART ATTACK kana ane chigwere chemoyo uye kana akawanzisa mushonga wacho. Saka kumuisira mushonga asingazivi hazviiti zvachose. Unokwanisa kuuraya murume wako.

2 Kana ukamujaidza kumisa chombo nomushonga hazvizoiti kuti chingonatso mira pasina mushonga.

Saka nyaya iri pano ndeyokuti iwe muridzi wemurume chiona zvokuita kuti uwane zvaunoda. Unokwanisa kugarobatabata chombo. Uchaona kuti murume wako anozvifarira uye anoda chose kuvata newe asi kungoti haatozivi kuti uri kumuka usiku une zemo.

Zama kubatabata murume chombo avete, uchaona chichitokura chiri muruoko gwako. Zvadaro ukagonyera murume wakamufuratira unokwanisa kupinza chombo wotoiswa iye avete. pakuzopera kwemwedzi uchaona mongoisana iwe uvete kana kuti iye avete. Vakawandisa vakaroorana vanoisana vari kuhope.  Ndezvokujaira chete.

Usaita tsika yokutsvakira murume mishonga. Inokuvadza uye inoputsa musha wako. Jaira tsika yokutaurira murume zvaunoda. Umuudze akutaurirewo zvaanoda. Ndiko kuvaka musha. 
24 Murume wangu anopa hama dzake mari ini  ndisingazivi. Ndoita sei? Mari ndechimwe chezvinokonzera vanhu mumba kupokana. Kana ukasabata nyaya dzemari zvakanaka unokwanisa kupedzisira usina murume. Chokutanga zvibvunze kuti sei murume wako asina kukuudza kuti ari kupa hama dzake mari? Chikonzero chikuru ndechokuti anofunga kuti unomurambira.

Nyaya iyi ichaenderera mberi kusvika matukana mukapopotedzana mukarovana mukachemerana. Iwewo chinokushungurudza ndechokuti mari yacho ishoma mumba menyu. Dai yakawanda dai usina basa nokuti imwe yapiwa hama.

Chihwisisa kuti hama ndedzenyu mese. Wotangira ipapo. Wochigarisa murume wako pasi zvisina kutsamwa kana kupopota, womuudza kuti hama ndedzako iwe nokuti wava noukama nomurume wako. Zvakadaro zvoreva kuti kana kune hama ine dambudziko unofanira kuudzwa kuti uzive. Womuudzazve kuti haurambi kupa hama mari saka ngaasazviita pachivande. Dzidzazve kugarotaura nyaya dzinotsamwisa murudo nomurume wako azve kuti hapana chinotyisa kukuudza nyaya dzese.

Mari yehama dzomurue iri nani kubva kumukadzi, yehama dzomukadzi iri nani kubva kumurume. 
25 Chii chinonzi chikwambo? Chikwambo chimhunhu chinohi chinogona basa rachakagadzirigwa. Zvikwambo zvinopiwa mabasa akasiyana-siyana, sokuti kuba mari chichipa muridzi.

Tichitaura chokwadi hapana chinhu chinohi chikwambo. Kungoti vanhu verudzi gwedu vanofarira nyambo kusvika pakunyengera vamwe vakapusa kundotenga chikwambo vachifunga kuti zvinovabatsira. Hapana chazvinobatsira. Ane chikwambo chemari neasina kana vakashanda zvakafanana vanoita mari yakafanana. Siyano yavo iri pakupusa nokuchenjera kwavo chete. 
26 Kugona bonde mukadzi anofanira kuita seiKuti munhukadzi ahi anogona bonde hunge ari munhu anoratidza kufarira kuiswa nomurue wake. Ndicho chinhu chikuru. Kubva ipapo mukadzi anoita zvinodiwa nomurume wake zvichibva pakuterera uye kubvunza kuti murume ari kudei nhasi. Pane chiwe chaasina kumopiwa chaangada kupiwa here? Murume otaura zvaanoda mukadzi oita.

Kuchemerera kunoratidza kuti murume ari kugona basa zvobva zvafadza murume.

Kushandisa chiuno kuita chikapa kunoratidza kuti uri kudao kuiswa. Varume vanokomburena kuti vakadzi vanongovhura makumbo ovata seakafa. Handizvo. Kuisana ndekwenyu mese. Batirira murume wako ukuwo shandisa chiuno.

Kushamwaridzana nechombo chomurume. Kuchibata nemaoko, kuchipurudzira, kuchirezva, kuchisveta. kuratidza kuti chinhu chinoshamisa. Iwe mukadzi tora chombo chomurume uchiruramise pamukova wechitubu chako murume azive kuti uri kuda kuiswa.

Shusha murume nguva nenguva kuti uya tiisane. usamirira murume kungotanga nyaya pese pese.

Garogeza chitubu chisaita hwema hwakaipa asi usaisa chero mvura mukati. Chombo chete ndicho chinopindamo.

Gera choya chigare chiri chidikidiki kana kutoveura kuita musvuvu.

Pota uchikwira murume. Misa chombo chake, wadaro womukwira womushanda nechiuno, uchimbomwa nokusveta minyatso yake.

Ndiko kuhi mukadzi anogona basa. 
27
Kusavatana noumwe munhu kwenguva refu kungaita dambudziko here? 
Zvinobva nokuti uri murue here kana mukadzi padambudziko apo. Murume anokwanisa kuzoita chigwere chinohi PROSTATE CANCER chinova chinobata vanhu vanogara nguva vasina vakadzi.

Vakadziwo kuiswa nevarume kugaroisa kunoderedza zvigwere nokuda kwekuti ma ANTI BODIES anowanda kana uchigaravata noumwe munhu. Hatisi kutaura nyaya yechihure.

Unovatazve hope dzakanaka. Kufunganya kunoita kushoma. Zvigwere zvefungwa zvakaita se Psychosis, Depression, etc zvinoita zvishoma.

Hasha dzinoita shoma.

 Kuvata nevakadzi vakawanda, zvikuru usina kondhomu, zvinoita uve CARRIER we chigwere chinohi CERVICAL CANCER chinova chava kuwedzera kuvakadzi nengari yechihure. Unokwanisa kukonzera mukadzi wako kuita chigwere ichi nezvimwewo vigwere.

Kana iwe nomurume/mukadzi wako muchigara kure nakure muchimboita nguva musingaonani, musingaisani, garoshandisa maoko kuzvifadza. Zvekuhura zvinowedzera dambudziko. Asi zamai kugara mese.

Kune vagere vese mudzimba, dai maita tsika yokuisana zvikuru kana une murume anotodawo kugarikuisa, rega aise agute. Hapana chakaipa chinobva pakuiswa chero kangani pazuva. 
28 Kuzvikwiza bhinzi kunobatsirei? Kuzvikwiza bhinzi kunonaka chose saka vanhukadzi vakawandisa vanozviita zvisinei kuti vane varume mumba here kana kuti havana. Chinongova chinhu chinonaka kuita wega. Vakawanda vane varume mudzimba vanoti zviya kana akaiiswa nomurume murume akamukasirira pakutunda, murume anokwanisa kubatwa nehope achisiya mukadzi achine zemo chose. Zemo rechikadzi rinononoka kupera rega saka vakawanda vanozvikwiza pamberi kusvika atundawo zemo ropera ozovata. Zviri nani chose pene kuzama kuvata hope une zemo.

Kotizve kana murume achikuisa iwe uchida kukasira kutunda, unokwanisa kuisa ruono pakati penyu wozvikwiza bhinzi murume achikukoira ari mukati.

Kotizve kana murume asipo, hushayi zemo uchiti nokuti murume haapo. Kana zemo rabata unokwanisa kuribvisa nokuzvikwiza bhinzi kusvika watunda.

Koizve kana watanga kudhonza matinji uchaona kuti kazhinji zvinokuitisa zemo zvokuti unoti wadhonza wopedzisira wozvikwiza bhinzi kusvika watunda.

Zvinonzi vakdzi vakambozvikwiza bhinzi vanosvika kuma 95%. Chinhu chakanaka kuita kuti uzive kuti chinokunakira chii. Kana wazove nemurume womuratidza maitigwe azvo agokubatsira. 
29 .Ko matinji anonzi chii nechirungu? Matinji pachirungu anohi LABIA MINORA. Maromo anonzi LABIA MAJORA. Zvese zviri pamwe chete asi kungori matinji ari nechemukati uyezve haameri choya. Kano ukaita zemo anontorova.

Maromo anozvimba kana une zemo, uyezve anomera choya. Kana une murume unofanira kugera choya kana kuveura. 
30 Zvinhu zvichena zvinobuda pam*eche pakusvir*a zvii? Tanga waverenga apo pakahi furo jena rinobuda. Kana pane zvausina kuhwisisa wozobvunza kuti tiwedzera.

http://maichibwe.blogspot.co.uk/2014/04/furo-jena-rinobuda-muchitubu-pakurhojana.html

31 Mukadzi anoda nguva yakadii kuti agute pakus*irwa
Nyaya chaiyo iri pakuti varume vanokasirira vakadzi vavo.
Chokutanga nonoka kupinza chombo utanga wambotamba nomukadzi wako uchimukwidza zemo kusvika ahwa kuda kuiswa chose chose. 
Chechipiri kana wazopinza, tora nguva refu pakukoira.
Chechitatu kana wazotunda, nonoka kubatwa nehope umirire mukadzi ataridze kuguta. Kana ange asina kuguta mubatsire paanoshandira maoko ake iwe uchiitawo zvimwe kusvika apedza.
Vakadzi vanhuwo sezvakangoita varume. Umwe noumwe ane zvaanoda zvinomunakira. Asi tichitaura nezve ma AVERAGE, vakadzi vakawanda vanoda nguva yokukoigwa inopfuura 5 Minutes murume ari mukati achishanda, uyezve uku achiita zvimwe zvinowedzera. Hwisisa kuti isuwo tinoda murume anochemererawo. Zvinofadza kuhwa murume achinakigwa. Kungoti zii handizvo.

Chokupedzisira, Vata wakambundikira mukadzi wako kuti azive kuti unomuda. Kupiwa rudo kunorerusa hana zvobatsira kukasira kutunda. 
32 Hevoi mai Chibwe. Makorokoto egore idzva!! 

Ini ndaitawo dambudziko kumba kwangu. Ndaiita chihure a year ago. Ndakazozvisiya muna February then sometime muna June mukadzi wangu akabva awona magame andaiita kare awo. Handina kuramba kuti ndaidero, ndikabva ndakumbirawo ruregerero. Dambudziko rava pakuti since then ndiyo yangova nyaya zuva rega rega. Anopopota on the same issue daily zvekuti ikezvino ndave kutotya kuenda kumba. 
Nyaya yechihure mumba inonetsa chose nokuda kwezvikonzero zvayo. Chokutanga kuhwisisa ndechokuti hazviiti kuti munhu ahure agozoregera kuhura kwacho, saka kana ukamuregerera achatokuhurira futi, hazvinei kuti murume kana kuti mukadzi. Chinhi chimwe chete chinomisa kuhura kuchembera.

Saka kukumira regerero kazhinji kutamisa nguva yemunhu. Chinoita kuti munhu agare newe wamomuhurira kushaya zvokuita panyaya yacho nokuti akabva vana vanoshupika. Akagara anogara achiziva kuti haadiwi nomurume/mukadzi uye haaonekwi somunhu akakosha kana kuremekedzwa. Saka chokuita chaicho chakakodzera hapana. Kana akaramba nyakuhura wacho, zvoreva kuti achazodanana noumwe munhu futi, zvikuru akaramana nomurume/mukadzi, nenyaya yokuhurirana futi, saka hazvina zvazvinobatsira.

Nyaya yokuti anogaropopota panyaya iyi, kuperegwa nefungwa pakuzama kuhwisisa kuti chiiko chaange atadza kuita kusvika murume amuhurire. Iwewo dai ariye akahura, ukamuregerera, kuva ipapo fungwa dzako hadzigadzikani pazviito zvake. Unongogarofunga kuti pamwe ange ari kuchikomba. Kupopota haunonoki kana aita chimwe chinhu.

Zvokuita kutsvaka zuva ramunenge makasununguka mese wokumbira kutaudzana naye. Womutsanangurira chikonzero chaicho chaunofunga kuti ndicho chakakonzera kuhura. Zvadaro womupa PLAN yako yokuronga kuti usahurazve. Pamwe unokumira kuti akuatsire pane ichi neichi? 
33 Chikonzero varume vachida kuchecheudzwa ndenchei? Pane vaida mari vakauya kuZimbabwe vachitaura kuti varume vakachecheudzwa havabati HIV. Ndosaka  nyaya iyi yakapinda munyika yedu. Kwedu zvange zvisiko izvi. Zvaingoitwa nevaVenda vanobva ku Merengwa uko.

Chokwadi ndechokuti hazvibatsiri chinhu paHIV. Kana munhu achihura asina kupfeka condomu, hazvinei kuti akachekwa ganda here kana kwete. Murume wemuma ukaona oda zvokundochelwa, chiziva kuti chihure chauya mumba uye uchabata zvigwere nokuti iye achafunga kuti haabati chigwere ohura asina condom.

Kuchecheudzwa kunongodiwa kana murume ane ganda rinoshinya zvokugwadza kana muchivatana. Vashomanana varume vane dambudziko iri. 
34 Ndinodanana nomukomana uye tava negore nemwedzi miviri tichidanana. Ava kuda kuti ndipote ndichinomuuna pa weekend. Ndiri mhandara and ndotya kuvata naye.

Chii chandingaita?  
Taura naye umuudze kuti unoda chose kunomushanyira pa weekend asi mufungwa mako hausati wanatsogadzikana pazviri nokuda kwekuti zvingangoitika kuti munopedzisira mavata mese. Hauna kuzvigadzirira kuvata naye kusvika nguva yakwana. Kana achikuda ngaaronge nyaya yokuroorana nokuzikamwa nevabereki venyu. Zvadaro endai kuma Test mundoonekwa zvamuri mese, zvisinei kuti muri jaya nemhandara here. Kuenda kuTest mese chinhu chinoratidza kuti mava kuda kuwedzera pakudanana kwenyu.

Kana wazoona kuti nyaya yako yarerekera kwaunoda, unokwanisa hako kundoshanya asi enda uchiziva zvichaitika wasvikako. Fungwa dzinokundwa sima nezemo kana une munhu waunoda pamoyo. Saka enda une macondomu kana usingadi mimba. Usaita mimba yamusina kubvumirana kuti muite. 
35
Ko munhu akamanikidzwa

 kurarwa naye( rape) achiri mudiki will she still be a virgin akazoziva murume pakukura kwake

36
37

38
39

40

41

Wednesday, 9 November 2016

Munhukadzi anonzwa sei pakurhojewa?

Ndinogara ndichibvunzwa kuti pakuiswa mukadzi anohwa seiko? Chii chinohi kunakigwa?  Ko manakire azvo akafanana here nemanakire anoitigwa murume? 

Takambodavirazve mubvunzo wekuti mukadzi anohwa urume huchipiwa kwaari nomurume here. Takati vashoma vanohwa. Mhomho yese inongoona nemaitire emurume kuti ari kumupa urume asi hapana chaanohwa mukati

Pano tiri kubvunza kuti pakuiswa kwese nyaya yese munhukadzi anhwa sei?

Nyaya iyi haifaniri kutiendesa kure asi kungoti tihwisise kuti munhukadzi kana ari kuiswa nomurume wake waajairira waanovimba naye uye anomuhwisisa, anohwa sei ? Zvakafanana nokubvunza kuti chii chinonaka pakuiswa nomurume? 

Chokutanga kuhwisisa kuti kunakigwa kweumwe noumwe munhukadzi pakuiswa kwakasiyana saka pakudavira mubvunzo uyu tinotodawo kuhwa kubva kwamuri kuti tigokwanisa kupa ma ekizamburo ezvatiri kureva. Kunakigwa kwemunhukadzi kunobva pane zvakawanda zvinoti

1.      1  Kujairirana nomurume
2.       Zvinoitika murume asati apinza chombo zvichiitigwa kuti mukadzi afane kunyorova
3.       Mukadzi ari kufungei akamirira kuiswa, pakumbotamba anotamba sei
4.       Mukadzi ari kutya mimba here kana zvigwere nomurume waaari kuda kuisana naye uyu
5.       Makaroorana here, muri kubika mapoto here, muri kungohura here, uri simoro hausi yemurume uyu here, wabhadhagwa mari kuti akuise here.  Pano toda vaya vajairana chete hazvinei kuti makaroorana here kana kwete.

6.       Kunonokegwa nomurume anotora nguva achikoira mukadzi wake
7.       Mukadzi anokwanisa here kurerusa muviri kuti anatse kuiswa akadaro.
8.       Mukadzi ari kuiswa maisigwe api kana kuti murume ari pamusoro kana kuti sei?
9.       Mukadzi anosvika pakuita ORGASM here nokuiswa kwake ipapo

Tobva tatohwisisa kuti kunaka kwazvo kwakasiyana imwe neimwe nguva yazvinoitika pamunhu umwe iyeye.
Tapfuura kwese uku mukadzi ava kutoiswa, anohwa chii pazviri. Kune vasikana vasina kumboiswa (mhandara) vanoda kuhwisisa kuti zvinombonaka seiko? Koitavo varume, chero murume wako chaiye anongodavo kuhwisisa kuti pakukuisa ipapo unombohwa Seiko, nokuti iye ane mahwire akewo akatosiyana neako. Vakadzi vakawanda havaudzi varume manakire azvo nokuti varume havanatsi kuziva kuti vobvunza sei mubvunzo wacho. 

Saka ngatichienda mberi nokuti  kuiswa kuita sei uye unohwa sei?
Kutanga nokubatwa batwa muviri nomurume: Pane nengo dzomuviri dzinoti ukabatwabatwa noumwe munhu, zvikuru murume (vamwe vanoda vakadzivo) unohwa muviri uchidavira kuzasi kuchiti nyevenyeve nyeve wosaziva kuti uri kusekenyedzwa here kana kwete asi unohwa muviri wese uchida kuti zvirambe zvichiitika.

Ukazobatwa batwa kubhinzi uko nokupurudzigwa zvidya nematinji, unongoona wega wowedzera kuvhura makumbo kuti murume arambe achiita. Akazomwa minyatso yemazamu, uku achipurudzira achindosvika kubhinzi achipurudzira achitevedzera kwauri kumusundira ruoko gwake achindopurudzirako, pamwe unotoerekana watsinzina maziso kuti fungwa itevera zviri kuitika.
Unohwa kunyorova nokuzvimbirira kwekuzasi. Pamwe ungada kuti murume apote achipinza chigumwe mukati mako. Kana usina kumbopinzwa chinhu mukati uri mhandara ndipo patinoda kuti zvinohwikwa kudii kwazvo?

Chokutanga unohwa kubitirigwa (Overwhelming URGE) nokuda kupinzwa chombo kana chigumwe. Unongohwa kuti kuda kwauri kuita kuti upinzwe kwakurira fungwa. Pamwe kana murume wako ari pafungwa yokumbotama newe anokwanisakuit nguva ari pamatinji nebhinzi. Pamwe anotokwiza matinji nebhinzi achizvikwiza nemaoko kana kuti nechombo chimire. Zvinowedzera kuti ude kuiswa.

Matinji anonyorova ozvimbirira oda kubatwa batwa, Bhinzi inomira sezvinongoitawo chombo pamurume asi kungoti bhinzi idikidiki zvokuti inoti pamwe haionekeri kumira. Murume anotoita zvokuikwizirira nemimwe yake kuti ahwe kuti yamira. Iyo bhinzi yacho inonakachose kukwizirigwa asi pamwe haidi kuikwizirira iriyo asi nyamwa dzakaitenderedza. 

Kupinzwa muchitubu:
Kupinzwa muchitubu kana murume achihwisisa mapinzire, kune vanhukadzi vakawanda vanoti nguva yokupinda kwechombo muchitubu iyoyo dikidiki yacho nguva iyoyo, inonaka zvisingatauriki kuhwa chombo chichipinda. Saka udza murume asangoita seari kukanda pfumo asi kupinza zvishoma nezvishoma zvinomisa kufema uchihwa achipinda.

Kuzvimbirira kuya kwawaita kuzasi kunoreva kuti chitubu chazvimirira zvese nomukati. Madziro emukati anatsa kubatana. Murume achipinda anopatsanura madziro emukati zvokuti unohwa achipinda.
 Wega unoerekana wosimudzira chiuno kuti murume anatse kupinda. Unohwa muviri kuti zharara kubvuma kupindwa kusvika nokutsoka uko kuda kuwedzera kupindwa. Kana wajairana nomurume wako unoerekana watobatirira kuti murume asambokwanisa kubudapo asi arambe ari mukati. Kufema mweya kunotochinja. Hana inowedzera kutinhura, minyatso twii, ganda romuviri kutoshinya chiuno kuti uchireruse zvonetsa. Zemo muviri wese nefungwa.

Kana wange usina kumbopinzwa chombo usaverenga pano. Enda kwakahi (Kana wafunga kubviswa humhandara)

Toti murume ava mukati mukadzi anohwa sei?
Kazhinji zvinonaka chose zvokuti unotoda kuramba uchikoigwa nomurume asi manakire azvo anononoka chose kuitisa ORGASM kuvakadzi vakawanda. Kune vashoma vanokwanisa kuita Orgasm nazvo. Chinoitisa zvinake asi zvisinganyanyi ingari yokuti chombo hachikwizi bhinzi. Kupinzwa kunonaka asi bhinzi iri mberi chose. Asi zvadaro vakadzi vakawanda vanofarira manakire azvo zvokusvika pakuda kuti dai murume aramba achingokoira.

Kusvetwa kana kunazvwa bhinzi:
Chiito ichi chinonaka zvisingaiti uye chinokasirisa kuitisa ORGASM. Zvinoda kuti murume ashandise rurimi, muromo (LIPS) uye kufemerapo mweya wake unodziya. Vanhukadzi vakawanda vanoti zvinonaka chose chose asi kune vakadzi vasinazvidi zvachose. Iwe zviri kwauri kuti unohwa zvichinaka sei.

Kupinzwa mumuromo:
Kusveta/kumwa  chombo chomurume kunoita uhwe sei pazviri? Vakawanda vanogarozviita vanowirirana kuti manakire azvo anobva pakuongorora murume achinakigwa nazvo uye kuziva kuti uri kunakira murume wako. Kunge uriwe uri kushandisa chombo kunofadza. Asi mahwire aunoita zvinobva nokuti uri kuitei nechombo. Kumunhukadzi kungova nechomo mukati mako chinhu chinofadza.

Tozoti wakoigwa kusvika pakuita ORGASM (kutunda kwemukadzi)
Unohwa sei? Hazvikwanisiki kutsanangura kuti mukadzi anohwa sei panguva iyi nokuti pane zvakawanda zvinoitika zvisingatauriki zviakakwana asi kungoti  iko zvimwe zvezvinoitika ndeizvi.
Unohwa kuita unga kuwanzotangira pabhinzi nguva zhinji kana mukati mechitubu dzimwe nguva. Pamwe zvinotangira kushoka zvokwira nemakumbo zvochisunga chiuno nomusana. Ipapo chero ukasvinura maziso haunatsi kuona zvakanaka kwekanguva kakati. Musoro unotenderera woita seunne dzungu. Nyika yese inotenderera seuri pamuzeerere uye sewabatwa nechidzimira. Unohwa muviri kuchukuchwa kuita seuri pa tarakita iri kufamba pazhira yakaipa.

Kufema haukwanisi, kuminya mate haukwanisi saka pahuro panotooma, mhepo muchifuva yoita shoma. Mukati mechitubu munoita ma SPASM anotangira mukati achisvika pakati pese pemakumbo kusvika muzvidya nomudumbu mese nomusana. Kana wakambobatwa nemagetsi, kutyisa kwazvo kwakada kufanana. Kune vamwe vanofenda zvokutomboita nguva akati zii.

Zvinosvika mufungwa mese uyepaunozogona kufema mweya unohwa hana kurova zvinotyisa. Asizve tadaro tinoona kuti maitikire azvo haana kufanana. Pamwe unotombofunga kuti wava kufa pamwe unongoona chiri chiitiko chemazuva ese.Pamwe unoita chidzimira nyika yese yoita seiri kutenderera. Zvino ndirini ndoita nyota yemvura yakawanda. Pamwe zhara yezvokudya futi.

Kana murume ange asina kukupa urume, ukamutangira iye akaramba achikukoira iri pakati pekuita Orgasm yako, unokwanisazve kutana imwe igoramba ichiitika. Zvinonetsa kutsanangura kuti munhu anohwa sei pazviri.

Kurarira:
Kune nyaya yokurarira. Vamwe vanonakigwa nayo zvokuti vanotoshusha varume vavo kugaizviita asi zvinonetsa kuita. Kurarira kunoitwa nomukadzi nomurume pakunovata paya vakapedza kuisana, murume akambozorora, anokwanisazve kumisa chombo asi pamwe chisina kusimba zvokukwanisa kuvatazve nomukadzi.

Vanokwanisa kuti mukadzi ofuratira murume osimudzira gumbo akaita sokukotama, murume okwanisa kupinza chombo vovata vakadaro. Murume akangojaira tsika iyi, chombo chinongopota chichimra chiri mukati vese vavete. Mukadzi anopepuswa nokushinya shinya chombo kwechitubu chake zvinova zvinonaka chose uye zvinoitisa vamwe vakawanda vanozviita Orgasm. Koitikazve kuti zvinokonzera kujairana nomurume wako. Asi pamwe munobatwa nehope makapindana mozopepuka musina kupindana. Tsika yokurarira inonaka asi inoda kudzidza nokujaira.

Pamwe munoita hope murume ari pamusoro kana kuti mukadzi ari pamusoro. Kana mazvijaira anenge ari pamusoro anozvisapota nemagokora pa PILLOW padive peari pasi. 

Zvimwewo zviitiko:
Kune zvimwewo zvatisina kutsangangura pano zvinoitika muupenyu hwevanhukadzi. Chokutanga kuva munhu asingadi mimba asi kuiswa achida. Kune vasikana vanoudza murume kuti kana achida kumuisa ngaapinze kushure chaiko kuti asaita mimba uye kuti asabva humhandara. Kunyika dzinokoshesa humhandara zvinoitika chose. Kuti musikana anohwa sei achiiswa kushure zvinohi kune vamwe zvinogwadza, kune vazvijaira zvinonetsa kurerusa muviri asi kana akarerusa muviri zvinoita nani.

Saka wako chaiye mukadzi anohwa sei pakuisana kwenyu?

Chikuru kujaidzana kuti mapedza paya kana kuti mangwana moita nyaya pazviri. Mohwisisana kuti zvange zvakadii . Murume ohwisisa, mukadzi atsanangura kuti anohwa sei uye anofarira zvipi. Kuti wakamboona mukadzi achinakigwa neizvi, wofunga kuti uyu wawava naye achanakigwavo nazvo bodo. Vakadzi vakasiyana.


Varume hwisisaizve kuti vakadzi vakawandisa vanofarira kuvata nevarume vavo. Imi varume ndimi munoona sokuti kunakira vakadzi venhu chinhu chisina kukosha, kusvika mukadzi angoona sokuti hauzvikoshesi obva angozvisiyawo zvakadaro Tohwa motizve mukadzi ane unyope hwebonde. Bodo unyope ndimi munohuunza mumba. Usajaira kungovata mukadzi wako asina kukutaridza kuti aguta.  Ipa mukadzi zemo, ugomunonokera agutewo. 

________________
Sezvataona, inyaya inonetsa chose kutsanangura nokuti umwe noumwe ane manakirigwe ake akatosiyana neeumwe uye pamunhu umwe chete hazvinaki zvakafanana zuva nezuva. Zvinobva nokuti muri kuitai pauviri hwenyu uye iwe mukadzi uri kufungei pakuvatana kwenyu nguva iyoyo. 

Kana pane zvaunoda kutaura taura hako pano tidzidzewo zvimwe.

Udzaivo Vamwe!!!!!