Monday, 23 June 2014

Kuchinjwa kuita mukadzi/murume

Kuchinjwa kuita mukadzi/murume
Kana mawana nguva imbofungaiwo nenyaya yokuti munhurume iota fungwa yokuti iye munhukadzi, ksvika pakuvenga chombo chake, obva aenda kudhokotera onomuudza kuti haachadi kuva munhurume, dhokotera omupa mushonga wekuti ataridzike somunhukadzi. Mushonga uya womuitisa kuti akure mazambo uye aite ganda rakatsetseka, ukuwo ihwi rake rokwira kuita seromunhukadzi.

Kunopera nguva madhokotera achitarisa nyaya yake kusvika vabvumirana kuti nguva yakwana kuti achiva munhukadzi. Vanomucheka chombo, voshandisa nyama yacho kugadzira chitubu, vomubvoora buri kuti ataridzike somukadzi.

Zvadaro, kunoita nguva achifamba akazvipinza chinhu muchitubu chake chitsva kwenguva kuti nyama dzepo dzisabatanazve kuvhara buri riya. Kunozoti maronda aya akapora ese munhu ofamba hake akapjeka nhumbi dzechikadzi achitonyengwa nevamwe varume achitovata vavo sezvinongoita vamwe vakadzi.

Koitavo vanhukadzi vanosvika pakufunga kuti varume, kusvhika vavhagwa chitubu nyama dzematinji nebhinzi dzoshandiswa kugadzira chombo, uku opiwa mushonga wekumeresa ndebvu nokuderedza saizi yemazamu kusvika pane varume.  Kana apora anongoonekwa sokuti murume zvokuti anotonyengawo vamwe vakadzi achivata navo zvokuti haungazivi kuti mukadzi

Nyaya dzakadai dziri kuwedzera chose kuno ku Europe nokuAmerica, Canada, Australia, zvokuti vaya vanongonyengana nevanhu vavasingazivi HISTORY yavo vanokwanisa kutoroorana nomunhu akadai. Kana asina kukuudza kuti ndizvo zvaari, unokwanisa kutovata naye wozoziva kuti waita zvechingochani patova nenguva uchizviita.

Saka apa tinofanira kubvunza mibvunzo yakawanda kuti tihwisise nyaya iyi kuti inobva kupi uye kuti kwedu variko here vanhu vanozvagwa, vokura, vozotanga kufunga kuti zvavari handizvo uye vanoda kuchinjwa kuita zvavasiri, ukuzve vachizoda kuvata nevamwe vanhu.

Nyaya iyi yakasiyana nomunhu anozvagwa ane zvese zvomurume nezvomukadzi.

Tobvunzazve kuti kana iwe ukanyengana nomunhu waunoona semukadzi/murume iyewo achizviti mukadzi/murume zvechokwadi, asi kozoti kwapera nguva muchivata mese, ozokuudza kuti aimbova murume/mukadzi kare  unopaona sei. Kuno kune vanhu vakawanda chose vakaroorana nevanhu vakadai vanotogara upenyu hwavo zvichiita sokuti hapana dambudziko. Asi mubvunzo ndewekuti kwedu zvichaitikawo here izvi sezvo tiri vanhu vanofarira kukopera zvinoitika kuEurope nokuAmerica kwazvava nenguva zvichiitika.

Iwe unofungeiwo nazvo? Rondedzero yako unoiwana kupi? Tine mvumo here yokutsoropodza vanozviita kana isu tisingahwisisi kuti zvinobvepi?

Wakamboitawo here umwe musi wawakafunga kuti hausi murume/mukadzi ukada kuva mukadzi/murume kusvika pakuvengana nechombo/chitubu chako zvokutoda kuti chibviswe pamuviri wako?  Unofunga kuti zvinobva pai zvakadai mufungwa yomunhu?
 
Bvunzai vamwe!!!!!

Sunday, 22 June 2014

Kufanana kwevakadzi nevarume pazemo


Kufanana kwevakadzi nevarume pazemo
Tinona kazhinji vanhu mumba vanotadza kuhwisisana panyaya yokugutsana. Izvi zvinoitika nokuti varume vanoona sokuti vakadzi vanhu vakasiyana chose navo. Iyi nyaya handidi kuirebesa nokuti handidi kuti vanhu vasanyatsoihwisisa. Inyaya yakakosha chose zvokuti inokwanisa kukupai dambudziko mumba asi iri nyaya inogadzirika chose kana mese muchihwisisa kuti iri papi.
 
Muviri wemurume/mukadzi

Murumepazemo
Mukadzi pazemo
Murume anoita zemo kana
1 aona mukadzi asina kupfeka,
2 Aona pikicha yemukadzi asina kupfeka
3 Aona mukadzi akapfeka zvinoshinya
4 Aona mukadzi anofamba mafambire ekukwezva
5 Aona mukadzi akagara zvisirizvo
6  Kana ahwa vanhu vahiita ruzva pakuvatana
7 Kana akabatabata muviri wemukadzi
8 Kana akabatwabatwa nomukadzi
9 Kana aziva kuti mukadzi ane zemo
10 Kana akafunga zvimwe zveizvi zvaakamboona
11 Kana anhuwidza hwema hwechitubu chomukadzi


Zvinoitisa varume zemo zvakawanda kupfuura zvinoitisa vakadzi zemo
 
Mukadzi anoitiswa zemo
1 Nokuhwa kudiwa nomurume wake
2 Kuratidzwa kuti anodiwa
3Kubatwabatwa nomurume
4 Kufunga zvimwe zvakamboitika kana zvingangoitika kwairi
5 Kuhwa vamwe vachivatana.
6 kuziva kuti murume wake ane zemo
 
 
 
 
 
 
 
Zvinoitisa vakadzi zemo zvishoma pane zvevarume. Asi kana zemo raita rinonetsa kubvisa pane remurume
Nhengo dzemuviri dzinoitisa zemo
1 Mubatwa chombo
2 Kupurudzigwa dumbu
3 Kukisiwa muromo
4 Kumwiwa minyatso
5 Kupurudzigwa zvidya
6 Kupurudzigwa magaro nomusana
7 Kusvetwa chombo
8Kugumbatigwa nomukadzi
 
 
Muviri wemurume pazemo FOCUS iri pachombo
 
Nhengo dzemuviri dzinoitisa zemo
1 Mubatwa matinji nebhinzi
2 Kupurudzigwa dumbu
3 Kukisiwa muromo
4 Kumwiwa minyatso
5 Kupurudzigwa zvidya
6 Kupurudzigwa magaro nomusana
7 Kunanzwa matinji nebhinzi
8 Kugumbatigwa nomurume
9 Kupurudzigwa kuseri kwemabvi
10 kukiswa mutsiba
11 Kunanzwa kumeso
 
Muviri wemukadzi pazemo FOCUS iri pamuviri wese zvawo.
 
Kana murume ava nezemo
1 Chombo chinomira
2 Minyatso inomira pane vamwe varume
 
3 Murume haakwanisi kupinza chombo chisina kumira. Kana mukadzi achida kupinzwa chombo ngaawane mukana wekumisa chombo chomurume wake.
Kana mukadzi ava nezemo
Bhinzi inomira
Chitubu chinonyorova kana kueredza
Minyatso inomira
Mvere dzemuviri dzinowedzera kuda kubatwa.
 
Mukadzi asina kunyorova anogwadziwa pakupinzwa chombo. Murume anoda kupinza chombo ngaawane mukana wekunyorovesa mukadzi wake.
 
Kana chambo chapinzwa muchitubu
1 Chombo chinoda kurutsa urume
2 Murume anongoda kubudisa urume kuti zemo ripere
 
3 Orgasm yemurume inoita nguva shoma yobva yatopera murume otoda zvekuvata hope. 


 
Kana chombo chapinzwa muchitubu
1 Chitubu chinozara zemo
2 Chitubu chinowedzera kunyorova
3Chiuno chese chinohwa unga hwekuda kuita ORGASM. Zvinova zvinochemedza. Ndosaka mukadzi achichemerera
4 Mukadzi anoda kuti murume akoire kwenguva refu kuti agute. Anokwanisa kuita ORGASM inoita maminitsi akawanda 

 Saka apa tinoona kuti kufanana kwedu kwakawanda kupfuura kusiyana asi tese tikahwisisana mashandire emiviri yedu tingakwanisa kugutsana zvakawedzera. Vanhu ngativatanei tine ruzivo gwezviri kuitika kune munhu watiri kuvata naye.

Varume hwisisai kuti kuguta kwemukadzi kunobva pakukoigwa kwenguva refu zvokuti chero kukaha kuti atosvika pakuita ORGASM yake asi iwe chombo chichakamira, ramba uchikoira chete nokuti anongoramba achiwedzera kunakigwa nazvo.

Vakadziwo wanai mukana wekunonotsa varume venyu kudiridzira urume. Varume vanoda kutigutsa asi vakawanda havazivi kuiti  zvinoitwa sei. Dzidzisa murume wako kuti kutamba musina hembhe kunokubatsira chii. Kune vakadzi vanotaura vachiti varume vavo vanofarira kupinza chombo mukadzi asina kunyorova, kuti murume awana chitubu chichishinya. Mukadzi ipapo anogwadziwa saka kunakigwa kushoma. Vanozviita nokuti varume vavo vanoti vanozvida. Isu unotoshaya kuti murumei anodaro pamukadzi wake. Vakadzi vane vaurume vakadai vanhu vanogarorambira varume vavo zvinova zvinokonzera mashoko mumba. Kana mukatanga kuita mashoko panyaya iyi kunakigwa kunoita kushoma pamuri mese nokuti kuvatana kwenyu kunenge kwava kwemutemo kwete kwerudo.

Mukadziwo ukaona kuti murume akuudza kuti unoshinya chombo kana usina kunyorova zvoreva kuti unofanira kudzidza kusimbisa masuru yechitubu kuti ukwanisa kushinya kana wakanyorova. Unokwanisazve kuita maitire anowedzera kukwizirana kwechitubu nechombo pakuvatana kwenyu.  Maitire anoshinya akaita sokupakicha makumbo pamafudzi emurume kana kukwira murume, kana kupinzwa wakafuratira murume nokumusimudzira gumbo mese muvete nedivi rimwe chete.

 
Udzai vamwe !!!!!!

Sunday, 8 June 2014

Mishonga inoderedza zemo remurume

Ndichada kumboongora nyaya iyi nokuti iri kubvunzwa nevakawanda. Mishonga iriko mudzimba inoderedza zemo romurume asi haisi mishonga chaiyo. Zvinhu zvinotodyiwa hazvo. Asizve kune zvimwe zvinodyiwa zvinowedzera zemo.

Saka regai tigokurukura uye kuongorora kuti sei vakadzi vane varume vachida kuziva zvokudya izvi. Zvaita sei mumba kuti mukadzi afunge kudereza zemoromurume wake. Vakawanda vanotochemachema kuti dai murume awedzera. Asi chokwadi ndechokuti kana uchida kupanicha murume, muisire zvinhu zvinomutadzisa kumisa chombo. Varume vedu ava vanhu vanongotanga kuhwisisa kana pamba paita CRISIS. Kana pasina havadi kuhwisisa zvinhu zvisingambonetsi kuhwisisa.

Chinhu chokutanga kuhwisisa ndechokuti mai vemba ndivo MANAGER wezvokudya zvomumba saka kuti mhuri iite utano zvinobva pakugona kana kutadza kwamai vemba. Varume vanongoona sokuti inyaya yema HUSBAND RIGHTS kuti anouya obikigwa odya, osiya ndiro dziripo otanga kuverenga nyuzipepa rake
Wednesday, 4 June 2014

Kusanganiswa nemwana wemurume wako ne hure rake

Panoita nguva yokuti murume wako ahura asi iwe wamuregerera, iye ohwisisawo orega zvokuhura, kopera mwedzi yakati kuti, murume ouya kumba achidikitira nokutya, okuudza kuti hure riya raaiva naro razvara mwana rikamufonera atova payadhi. Iwe unotoziva zvimwe zvikomba zvehure iri.

 Makore matanhatu akaroorana nemurume uyu. vana vatatu nemimba ine mwedzi mina. Murume akagwara ndokuendeswa kuchipatara ne amburenzi mukadzi ane mimba achichemachema arimo achitya kuti pamwe murume apiwa poizeni. Vasvika kuchipatara murume ndokupiwa mubhedha mukadzi ndokupiwa chibhegi chine zvinhu zvomurume zvese nefoni yake. Ndipo akavhura WatsApp yemurume pafoni wanei izere mapikicha evasikana vasina kupheka vanonyorera murume mwadhi dzokuvatana chete nokutenda nebasa rake. Hachisi chinhu chinofadza kuona umwe mukadzi akanyenamisa chitubu chake pafoni yemurume wako. Padzezvo ponyogwa zvakawanda zvinoratidza kuti iye mukadzi ndiye akatozvitora pikicha dzacho achitumira murume. Hachisi chinhu chinofadza kuona pikicha ye chombo chemurume wako chakati twii iri pafoni yake pa nhamba yehure. kureva kuti vaitochinjana mapikicha awa. Kutonyorerana kwahi "Pfuura nokufrati kwangu kana wapedza basa. Wondimirira pagedhi."

Hino mafoni edu awa anopa nguva ne Date. Zvese kuti zvakaitika riini uye makataurirana chii chacho. Kuti munhu arambe zvaakanyora pafoni yake zvinonetsa, asi unohwa munhu achiramba kwahi handizivi kuti zvakaitika riini nokuti handina kumboona pikicha yemusikana akavhura makombo uyu.

Umwe wevakadzi ava aitoudza murume kuti anoda kuti murume avepo pakuzvara kwake mwana vhiki inouya. Murume ange atobvma nokuudza mukadzi uya kuti anofara chose uya anoda kumuroora gore rinouya. Kwahi nomukadzi wemumba "Ndakati uku ndinochema kuti murume oda kufa, uku ndinochema kuti akararama ndinorambwa."

Sezvineiwo Hosipitari yaigwarira murume ndiyoyo yaizvarigwa mwana wake nehure iro. Mukadzi ndokuchema kusvika misodzi yapera. Vanoona havana kuziva kuti paita nyaya mbiri, vakangofunga kuti ndiyo hayo yokugwarigwa nababa vevana.

Veduweeka, dai tambohwisisana mudzimba umu. Chiiko chinowanikwa kuhure chisingawanikwi pamukadzi wawakabvisira fuma? Ndisu vana mai vevana here tiri kukukanganisiraiwo pamwe mudzimba umu kusvika mude kunovata noumwe mukadzi pasina kana zvokushandisa makondomu kudzivirira zvigwere zvingauya kumba, uye kudzivirira mimba dzingaitwa. Chii chatisiri kuita mumba? Chii chawakati unoda mukadzi wako akakurambira kana kuti akasataridza mufaro nacho?

Mukadzi wakafunga yokusaudza hure riya kuti murume ari muchipatara ndokungotangawo kunyora WhatsApp achiita somurume kuti awane nyaya yese. Mwana akazvagwa murume ari pa DRIP. asi akawana simba rokuudza mukadzi kuti Manheru kana ouya asakangamwa foni yake. Ndokutoti purizi kuita sokuti munhu ane unhu izvo imbwa zvayo inoitira tsvina pa Bus Stop pagere vanhu. Zvnoita seiko kuti hure rako riri kuzvara mwana, uku mukadzi wako ari kukuriritira nokuchengeta mhuri yako. Iwe haunei nazvo uri kungoda foni yako kuti uzive kuti uri rava papi nokuzvara.

Mukadzi haana kuuya nefoni asi akaramba achingotaura nomuhure uya kurongoa yokunoona mwana hure richiti murume. Nyaya payava nhasi ndepekuti mukadzi akanoona mwana wehure muchipatara murume avete pamubhedha kune rimwe divi rechipatara. Mukadzi akarondedzera kuti murume wauri kutumira mwadhi dzeWhatsApp uyu murume wangu ane vana vatatu uye mmba yauri kuona iyi.

Zvikahi Ah, sorry, akandiudza hake kuti ane mukadzi asi akati hamuchagari mese kubva gore rakapera.

Zvinhu zvakatiomera zvakawanda pamisha yedu mazuvano. Murume kana ariye anoshanda pamusha iwe mukadzi usingashandi, murume, zvikuru vaya vasina njere dzakawanda, anoona sokuti mari ndeyake kwete yemhuri. Saka anogovanisa kuti imwe yoenda kubhawa, imwe kumahure, imwe yasara iya youiswa kumba vamwe vese vawana chavo. Hino pakugovaniswa mari iyewo anopiwa zvakawanda, mapikicha ezvitubu, mwadhi dzinokudza aitire ake pakuvatana, anozvarigwa vana, asi kumba kwake anopiwa zvese izvozvo kuzhe kwepikicha dzechitubu chomukadzi wake.

Kana mukadzi asingashandi pamusha achiwanawo mari yake yokugovera semadire ake, zvinoreva here kuti murume ngaachimubata seizvi?

Chimwe chinhu chakakadzidza ndechokuti vanhu vanotuka mhombwe i vanhu vakatomboitawo upombwe saka zvinoreva kuti mhomho yese panyika pano inotoziva kuipa kweupombwe. Saka sei upombwe huchiri kuitika nanhasi. Saka ndabvunza kuti Nhaimi varume vedu, chamuri kuda mapikicha ezvitubu zvedu here pafoni dzenyu? Kana zvirizvo, taramba kukupai here.  Handifungi kuti murume wangu akati bvisa bhurugwa uvhure makumbo nditore pikicha, ndingaramba. Chii chandingarambira.

Ini sokuona kwangu, kana murume/mukadzi ada kuhura, ngaachisakangamwa mhuri yake kumba akasire kuziva kuti chihure chese chinoitwa vanhu vachisandisa kondhomu kuti zvigwere nemimba zvasaitika. Asizve ndinohwa vanhu vanoita zvechihure vachitsanangura kuti makondhomu anongoshandiswa mazuva maviri okutanga. Zvadaro vanoita vasina nokuti varume havamadi. Kumukadzi zvakangofanana kupinzwa murume ane kondhomu kana asina. Chakangosiyana kupiwa urume nokuzoeredza mapedza uye kuti murume anowedzera kunaka kana ane kondhomu gobvu nokuti anononoka kudiridzira.

Murume anoti akavhurigwa makumbo nehure otenderera musoro kusvika pakupinza chombo chedu chekumba mukati mehure raanoziva kuti rinogaropiwa urume nevamwe varume, murume asingahwisisi nyaya dzeupenyu saka bheta kuita chimwe chinhu kuti iwe nevana murarame iye kana achifa ofa hake. Sokuno ku UK unokwanisa kuita chimwe chinhu kuti murume akubate chibharo ugomusungisa. Akambonoti garei kujeri akabatwa chibharo ikoko, iwe pedzezvo womuramba futi anozosvika pakuhwisisa kuti chihure handicho.

Isu maitire edu ekuregerera varume ndiwo anoitisa kuti vahure. Kana munhu ahura aratidza kuti kuti muroyi chaiye anoda kuti iwe ufe. Chaunomuregererera chii iye achizama kukuuraya?

Taurai tihwe vane mazano. Veduwe. Tongai tihwe vanogona. Oita sei mukadzi uyu.

Thursday, 22 May 2014

Muroora mutsva navamwene

Vamwene munhu akakosha chose. Vakawanda havakwanisi chose kugarisana navamwene. Ukaverenga mwadhi dzinosvika mubhokisi rangu unotoona kuti shuwa kune varoora vakawandisa vanofunga kuti vamwene munhu wekutogara kure naye. Kune madzimwenewo vanoshungurudza varoora vavo asi kazhinji muroora ndiye anozviita mazvikokota wepamusha paawana pane vanhu kare. Pane nyaya dzinoda kuhwisiswa usati watanga kugara omurume wako mutsva. 

Ukatarisa paBhaibheri zvakataugwa naMWARI muna Genesis 2 ndima 24 zvakahi MURUME achasiya vabereki vake onamatirana nomukadzi wake vaviri voita nyama imwe chete. Mutemo wakapiwa vanhu pakutanga kwemitemo imwe yese.Takadaro tosvika mubhuku raMatiyo 19 ndima 5 tinohwa Mwanakomana otaurazve nyaya iyoyo achishandisa mashoko iwawozve. Tobvapo tosvika mubhuku raVaEfeso muparidzi Pouro otaurazve nenyaya iyoyo achishandisazve mashoko amwewo.

Zvino isu kurudzi gwedu tinoti mukadzi ndiye anosiya vabereki vake otevera murume  wake. Ukazvitarisa unoona kuti ndipo panobva kunyongana ipapo. Kubatana kwamai nomwanakomana wavo kunonetsa kubvisa kuzhe kwekuti iye ega azvitaurira kuti akura saka avakuda kubva pamusha kuti anovaka musha wake ega nomukadzi wake.

Iwe somuroora ukasvika pamusha wemurume ukawana mai vake vachimubikira musi wekutanga chaiwo munopokana chero zvenyu musingaudzani kuti mapokana. Mai vanoda muroora asingavataridzi kuti basa rese ravanga vachiita kwemakore avakarera mwana wavo rasvika parinoperera nokuti mukadzi wake avapo anozvikwanisa. Hakuna munhu anoda kudzingwa basa. Mai vake vachazama kuchengetedza basa ravo nomoyo wose iwe uchizama kuvatorera basa iri nomoyo wose. Saka mungasapokana sei?

Chikuru kutaridza rudo, Rudo gunokangamwira zvakaipa zvinoitika. Chero ukatukwa, chero ukapopotegwa, chero ukaramwigwa zvawabika kana kuudzwa kuti hazvinaki, usaora moyo kana kutaridza kutsamwa. Kumbira ruregerero chete wowedzera zviito zvakanaka kwavari. Usakangamwa kuti vanenge vachikutesita kuti vaone LIMIT yako futi.

Kuzvininipisa uchiziva chinangwa chako chinhu chakakosha. Kana vakakuti ita ichi kana icho, bvunza kuti chinoitwa sei, chero uchitochigona bvunza maitire vakuudze maitire avo ivo.

Wapedza bvunza kuti waita zvakanaka here? Wadaro nyora maitire avo pasi kuti musi wavanouya kumba kwako uvaitirezve saizvozvo. Kutaridza kuda kudzidziswa chinhu chikuru chinovapa basa idzva rokudzidzisa kuti ruzivo gwavo guite segune basa. Muroora anoti asvika pamusha oda zvokutaridza kuti anogona ichi neicho hakuna kwaari kuenda nomurume uyu. Vamwene munhu anofanira kubatwa noungwaru kuitira mberi kana uchida upenyu hwakareba nomwana wavo.

,Kuzviitamwanakwavari.
Mwana haapinduri mubereki pakutsamwisana.
Mwana anokanganisa mubereki haakanganisi. Hwisisa PSYCHOLOGY yacho.
Mwana anokumbira ruregerero, mubereki anoregerera.
Mwana anotevera zvido zvevabereki mubereki anotungamirira mwana.
Mwana anodzidza, mubereki anodzidzsa
Mwana anobvunza, mubereki anopindura.
Kana musi wamune mufaro nemerana navamwene vako pane vaenzi kuti vaite manyawi newe.
Hwikwa uchitaura kuti wadzidza zvakawanda kubva kuna vamwene vako.

“Mai musandirega ndichiita zvandakaita paya pakauya Mbuya Mai Nhingi pandakatadza kuita chokuti nechokuti. Dai mange musipo ndaitoshaya chokubata nokusaziva. Kana ndava neimba yangu motogara pedo nefoni ndigopota ndichibvunza.”

Kutaura zvakadai shamwari dzavo nehama dziripo kuti vahwe kudadiswa nokudzidzisa muroora wavo. Taridza kufara kuti una mai vanogona kuva mai. Hazvinei kuti wakadzidza kana kuti mai vako vokubereka vakakudzidzisa zvese izvi nyebera kuti wange wakangamwa.

Vamwene vakagwara pamusha hwisisa kuti ndiwe munhu wokutanga anofungigwa uroi saka kana wange uchizviita mazvikokota wepamusha hakuna anokununura. Kana wange uri munhu akazvininipisa, vamwe vepamusha vanokubatsira. Iwe muroora chiona kuti wotomiramira kuita nesi wavo kusvika vava nani.

Mai vemurume munhu wekushamwaridzana naye nomoyo wose. Unovabvunza zvinhu zviri SECRET kuti vaite shamwari yako yepamoyo. Unoterera zvavanokuraira kuti ugare uri mwana wavo. Kana ukatukana nomurume wako, enda unobvunza mai kuti zvoitwa sei asi vaudze kuti mwana wavo unomuda, unomukudza, unoda kuti afare mumba. Kana muchida kuronga mhuri yenyu enda ubvunze vamwene kuti zvaunofunga ndizvo here. Hwisisa kuti ndivo vachashusha mwana wavo kana wanonoka kuita mimba. Hwisisazve kuti vanoda kuziva kuti mwana wavo anozvarisa here, sezvinongoitawo mai vako kuda kuziva kuti uchaita mimba riini. Rega vakupe mazano.

“Mai mungandibatsirawo here kufunga. Ndaitaura nomurume wangu kuti dai tambomira kuita mwana kusvika ndapedza kosi yandiri kuita inopera gore rinouya. Tipeiwo mazano nemafungire enyu. Mari yatinokwanisa kuwana haikwani ini ndichiri kuchikoro.” 

Unobvunza muri vaviri chete pasina umwe munhu. Unohwa vokutaurira zvakadzama zviri mufungwa dzavo nokuda kwekuti wataridza kusununguka kuvabvunza OPINION yavo panyaya dziri Intimate.

Bvunza mafungire avo pazvinhu zvinovaka musha. Kana ukatsamwisana nomurume, Bvunza vamwene nechibhende kuti woita sei. Chero uchiziva zvokuta bvunza chete. Vanokuudza mafungire avo. Kana magadzirisana vaudze kuti Advice yavo inoshanda.

Wana mukana wekuudza vamwene kuti murume wako unomuda zvisingaiti. Bvunza mai vake zvinhu zvanodiwa nomurume wako.

Mai ava ndivo KEY yokumhuri yese yemurume wako. Kana ukahwisisana navo watova munhu anogamuchigwa kwese. Svika pakuti kana pane vanhu iwe navamwene munokwanisa kungotaurirana nemaziso chete pasina shoko rabuda muchihwisisana nokuti munozivana. Kwese uko kune dzimwe hama kunosvikwa nomuna vamwene.

Chikuru chinokanganisa ukama kuonekwa somunhu anodada kana kuzviona souri pamusoro pavo. Kudzidza pa ACADEMIC EDUCATION hazvirevi chinhu kana usina kudzidza pa SOCIAL EDUCATION. Kana uri munhu uya anofunga kuti vanhu vakuru vese havana kuchenjera sewe uye vanhu vasina kudzidza vanotarisigwa pasi, uchagara upenyu hune matambudziko. Munhu akadzidza munhu anokwanisa kuita naya nevanhu vakawanda kupfuura asina kudzidza, uye kutaudzana nevana vadiki, vanhu vakuru, vanhukadzi, vanhurume, chembere, vadhara, hama, shamwari. Kudzidza chinhu chakanaka chose asi ukasachibata zvakanaka chinokuitira chinhu chakaipa. Hwisisazve kuti mai ava ndivo vakaita njere dzokudzidzisa iyeyo wauri kuti murume wako. Chivapawo rukudzo pane zvavakakuitira.

Ndichadawo kumbotaura naana vamwene pakugamuchira varoora vavo. 

Udzai Vamwe!!!!!!


Sunday, 18 May 2014

Vabereki Pamusha peVana vakaroorana

Toda kumboongorora nyaya yokugarisana nevabereki vemukadzi kana kuti vemurume mese muripo pamusha pamwe muri kumusha pamwe muri mutaundhi pane imba imwe chete. Mitemo yokugarisana inofamba sei kuti pasaita kupokana.

Chokutanga ngatihwisise kuti vabereki vavana vanoroorana mazuvano vabereki vava mumakore anongira kuma 45 achikwira. Tadaro tinoonazve kuti kune vanhu vanoroora nokuroogwa vava kumakore anoita 30. Ukatarisa varume vakashaikigwa nevakadzi kana kurambana nevakadzi ivo vava kumakore 50 kana kupfuura unoona vachitoda kuroorazve uye kuzvarisana. Izvi zvinoreva kuti vachiri kuvana mudzimba dzavo asi ivo vave nezvizukuru.  Ndipo panobva nyaya yese inokwanisa kutadzisa vanhu kugarisana nevana.


Kana mai nababa vako vakushanyirai, ngavashanye havo asi ngavazive kuti magarire apamusha wenyu anochinja kusvika vadzokera kwavo.


Tiri kuenderera mberi nenyaya yedu. Toda kuyananisa vabereki nevana pamusha. 


Vana vakaroorana vanovata sei uye vanoita ruzha pakuvatana sei? Ko ivo vaberekivo vakagara vhiki mbiri varipo zvinoita here kuti vahwkwe vachivatana?

Ndinhohwa vanobvunza vachibvunza kuti voita sei navamwene vasina hanya nokuti muroora anofanira kufadza murume wake mwana wavo. Vanongoona sokuti mwana wavo mwana mudiki asinei nezvokuti ane mhuri.

Vane zvokutaura taurai tihwe.

Tuesday, 29 April 2014

" Vatete, Ndakadyiswa Chiremwaremwa"

" Vatete, Ndakadyiswa Chiremwaremwa"

Mukadzi akaenda kumusha (Zimbabwe) kubva ku UK, ndokunoita vhiki nhatu ariko. Mukadzi nomurume vaigarotukana mumba murume aciti anoda mwana mukadzi achiti anoda kutanga apedza kosi yake younesi. Akandisvikotambira Kisimisi kumusha ndokudzoka ndokusvikoita mazuva, kutukana ndokudzoka mumba. Murume kutora mapiritsi omukadzi achiviga kuti mukadzi asamwa mapiritsi emimba. Murume anobvuma hake kuti akakanganisa pakuviga mapiritsi asi anoti mukadzi zvaakazomuitira zvakakurisa saka haachadi mukadzi.

Ko chiiko chauri kuti mukadzi akakuitira chikuru kudai? Kwahi hazvitauriki. Murume akarova mukadzi. Mukadzi ndokudana mapurisa murume ndokusungwa. Asungwa mapurisa haana kunatyohwisisa. Murume akawana chigaba chemushonga webhutsu chakavigwa muAiring Cabinet, ndokushamisika kuti sei mumba mune mushonga webhutsu tsvuku asi pasina anebhutsu tsuku. Paakachivhura wanei mune zvinhu zvaasingabati kuti zvii. Adaro ndokuvigavo pake. Mukadzi adzoka ndokubvunza kuti ko ichi chiiko? Mukadzi kumboramba ndokuzoti abararadzwa ndokudura kuti akabva nazvo kumusha uye akazvipiwa namai nhingi vanotozikamwa nomurume wake.  Ko chiiko uye wakapiwa uchinzi uitei nacho. Kwahi ndakangopiwa. Murume ndokuwedzera kurova. Pakuzosungwa ange ava kutoziva kuti inyama yechiremwaremwa uye zvinoita sokuti akatodyiswa imwe yacho.

" Vatete, Ndakadyiswa chiremwaremwa. Ndoita sei naye mukadzi uyu. Handichamudi zvachose" Ini ndokubvunza kuti sei uchitsamwira mukadzi panyaya yokuti wadziswa chiremwaremwa usingazivi? Zvimwe zvese zvaanokudyisa sei usina kutsamwiswa nazvo? Pane zvakawanda zvinotengeswa muma Supermarket mu UK zvaanotenga achikubikira asi hautsamwiswi nazvo. Chakutsamwisa kuziva kuti aviga chiremwaremwa here kana kuti pane zvimwe. Sokuziva kwangu chiremwaremwa hachina poizeni nokuti kune dzimwe nyika vanozvidya pasina rufu.

Chii chingaitisa kuti murume atsamwe kusvika pakurova mukadzi kusvika asungiswa achiti nokuti adyiswa nyama yechiremwaremwa?

Kuti tidavire mubvunzo uyu ngatitange tabvunza kuti zvinobatsirei kutimukadzi nosiya nyama yomubhucha achinotsvaka yechiremwaremwa inochengetegwa muchigaba chomushonga webhutsu? Mhinduro chaiyo ndeyokuti hapana zvazvinobatsira. Nyama yechiremwaremwa haina kusiyana nedzimwe nyama asi kungoti zviremwaremwa zvinoparadzira zvigwere zvakaita se IBOLA Virus iyo yapedza vanhu kunyika dzokumusoro. Kana munhu ada nyama isiri yemhudzi kana mombe, zviri nani kutaura nomurume wako mobvumirana kuti moitenga kupi monoitenga. Kufidha murume wakaviga nyama zvenge zvisina musoro.

Mukadzi uyu anenge akaudzwa nhema nevanomuudza obva achengeta nhema dziya mumusoro odzishandisa opedzisira apokana nomurume kusvika pakusungisana. Tokamubvunzurudza tichahwa achitaura kuti mufungwa make mange musina nyaya yokusungwa asi kutoti aifanira kutevera nyaya yenhema yaakaudzwa.

Murudzi gwedu mune vanhu vanoparadzira nhema mumaraini vachiputsa misha yevamwe nadzo. Asizve handifungi kuti pavanhu vese vatinoziva pane munhu akamboona munhu achimira pagedhe remusha wake achishambadzira kuti ari kutengesa nyama yechiremwaremwa iri muzvigaba zvemushonga webhutsu. Ukatomuona munhu akadaro unomudaidzira sabhuku osungwa, nokuti zviremwaremwa hazvidyiwi munyika yedu uye kuchibata kunonetsa kana usiri muvhimi aneunyanzvi.

Saka kana kusina anouya kumba kwako achitengesa zvoreva kuti iwe kuti uzova nechigaba ichi unenge waenda kumba kwemunhu anazvo wonotengesegwa ikoko wodzoka wakatakura wega uchiziva zvawatenga. Saka mukadzi uyu tinoziva chose kuti akanotenga, pedzezvo ndokutakura kubva kumusha kusvika UK ndokutanga kufidha murume. Mukadzi ndiye akatonoudza nyakutengesa nhema dzaaida kuti dziwedzere. Kuzopiwa izvi ange akumbira. Ndiyo nyaya inotsamwisa murume kusvika aita zvinomusungisa. Isu vanhu vakawanikwa ngatipahwisise apa kuti sei murume asvika pakusava nehanya nomukadzi wake kusvika pakumurova zvakadai.

Nyaya dzomumba dzinoti ukaita yako, ukasakasira kuigadzirisa uchiti nokuti hausiwe une mhosva, uchaona kuti kunopera gore nyaya yako yakurisa zvokuti hauchaigoni wega, wobva wandotsvaka vakadzi vemuraini vasinei newe. Vobva vakutengesera zvigaba zvine zvinhu zvisingadyiwi kwahi enda unobikira murume kuti agokuda. Murume wako haana kumboti haachakudi, asi kuti pakati penyu muri vaviri hmudi kugadzirisa nyaya dzisina kururama. Vanhu dzidzai kuti mukapokana mokasira kugadzirisa nyaya dzenyu modzokera pakuva mai nababa vemusha wenyu.

Dai mukadzi uyu akachenjera aikasira kubvunza munhu akamupa chigaba kuti zvino murume zvaasungwa, chigaba chashanda here kana kwete?  Zvichazoshanda here? Zvakamboshanda here kumwe? Kana wakachenjera uchahwisisa kuti hakuna kwazvinomboshanda nokuti nyama yechiremwaremwa haina kusiyana nedzimwe nyama. Ukaidya wakurungira dovi hazvisiyani neakurungira yembudzi.

Varume
Imiwo varume hwisisai kuti parudzi gwedu mukadzi ndiye anobikira murume mumba. Munhu anohi mubiki, munhu akakosha chose pamusha zvokuti vaya vanobikigwa garai muchiziva kuti munodya zvaanoda kuti mudye. Kuzorova nezvibhakera kurova hako asi mubiki atobika imi matodya. Hapana chichagadzirika ipapo. Murume ngaasakonzera mukadzi wake kufunganya zvokusvika pakamuomera zvokubuda mumba make achinofamba muraini achitaura nhamo dzake dzomurume wake kusvika vaya vame zvigaba vati chibata napapa. 

Murume hwisisa kuti mumaraini wkwenyu mune varume vakawanda chose vari kungodyiswa zvinhu zviri muzvigaba nyakudyisa achifunga kuti pane zvazvinoshanda, nyaya yese yabva pakuti iwe murume hauhwisisi nyaya dzemhuri yako. Sabhuku haamiriri kuti munhu wemudunhu rake auye kuzozvitongesa. Anotodaidzwa kudare oenda nyaya yake yotongwa yopera vanhu vodzokera kudzimba dzavo. Saizvozvo samusha akaona nyaya pamusha anokasira kugara pasi nomukadzi wake vogadsirisa nyaya. Kumirira gore rese kuti mukadzi achauya ozondiudza kuti nyaya yapera hazviiti. Wakamurira kudai ndipo paunodyiswa zvemuzvigaba.

Kune zvakawanda zvinodyiswa varume vasingagoni kugadzirisa nyaya mudzimba dzavo. Kune nyama dzemhuka dzisingadyiwi dzakaita sezviremwaremwa nezvidhambakura, chifurira, gwaivhi, koitazve ropa rokumwedzi, kwemukadzi wako, nezvimwe zvinotosemesa. Zvese izvi zvinobva pa DESPERATION yemukadzi panyaya dzausiri kugadzirisa iwe.

Nyakubvunza
Saka ini ndakamurondedzera kuti iwe nomukadzi wako pane zvamusiri kugadzirisa zvinodya moyo wemukadzi wako. Hazviiti uti munhu azviwanira murume wake akanaka agoonekwa okwira ndege achienda Zimbabwe onotaura nezvichembere zvemuraini opiwa chigaba chine nyama yechiremwaremwa chakafa kuda gore rakapera museri, uchisenga ne Bacteria yacho yese iye ari NESI anohwisisa zvigwere, oita chivindhi chokupa murume wake kuti adye. Hazviitiki pasina nyaya inogumbira yaatadza kugadzirisa iye ega.

Ndipo ndakamuudza kuti ukatoramba mukadzi uyu uchatorana noumwezve asi dambudziko rako iroro uchagara unaro ugosvikazve pakupokana nomutsva wacho. Dai wafonera mukadzi wako mugarisane pasi mubvunzane kuti chii chakakanganisika kusvika ada kuti udye chiremwaremwa.

Kuzotaura kuti mukadzi akudyisa chiremwaremwa kutaura nyaya yagara iripo kare. Yokutanga ndeyokuti iwe samusha hausi kutonga mushawako zvine kodzero. Gadzirisa nyaya mukadzi asawana chokunodembera vanhu vemuraini. Nyama yechiremwaremwa haina chainoita pamuviri wako chakaipa zvokuti ungatonetseka nayo, Kuzhe kwekuti kana uri muSavadha anoremekedza mabhuku eBhaibheri anotaura nezvisingadyiwi. Vamwe vese inongori PSYCHOLOGY yokuti mukadzi haachavimbi neni panhema dzandinogaromuudza. Ndiko saimba achikanganiswa musoro nazvo.

Mukadzi wako haadi kukuuraya kana kukupengesa, kana kukutyisa, anongoda rudo chete. Iwe wakamuroora uchimuvimbisa rudo saka mutaridze rudo nyaya igume yakadaro, mese modya nyama yokubhucha.

Remekedza munhu anokubikira mumba kuti akubikira zvakakukodzera.

Udzai vamwe!!!!!!!
Kudyisa murume
Murume akadyiswa
Mushonga wekuti murume akude.
Kuti murume auye kumba


Saturday, 26 April 2014

Kuhurira mari yechikoro na SugarDaddy

Chii chatingabvumirana panyaya yomusikana anohurira mari yechikoro, ana kuti murume mukuru anovata nechana chechikoro kuti abvume kuchibvisira mari yechikoro?

Mubvunzi munhu akura hake uye akadzidza asi achiri musikana akaita nguva yaaivata nomudhara aimubhadharira mari yechikoro. Ikozvino, (28 years later) achiri kutambudzwa nezviitiko zvenguva iyi.

Hwisisaizve kuti zvinoitika kunyika dzakawanda izvi. Kuno ku UK zvakawedzera chose kuvasikana vanoenda kuUniversity mazuvano. Inotova nyaya huru asi kuno hako chihure hachionekwi sechinhu chakanyanyoipa. 
Iwe unofungei nenyaya iyi? 
Wakambozviitawo here iri ngari yokushaya mari?


Kana une ruzivo ndinyorere ku maichibwe@yahoo.co.uk

Wednesday, 23 April 2014

Furo jena rinobuda muchitubu pakurhojana.

Kune vakawanda vari kubvunza kuti pakurhojana chii chinoitisa kuti furo jena ribude mumukadzi. Rinoonekwa kana wozvipukuta kana kuti wopukuta chombo chomurume. Pamwezve kana wakavata nomusana murume ari mukati muchikoirana, rikatanga kubuda unohwa richieredza rakananga kumubhedha. Rinoitiswa nei uye sei risingaiti nguva dzese pamunovatana?

Chokutanga ndechokuudza vaya vanotya zvinhu zvavasingahwisisi kuti chitubu chako kana chaita dambudziko unokasira kuziva nokuti panobuda hwema hwakasiyana uye panokwanisa kuvava zvokuti unogarokwenya. Furo jena iri harina hwema hwakaipa asi rinowedzera hwema hwechitubu. Zvinohi kana murume akakukasirira iwe ukada kuti akasirezve kumira chombo kuti akupamhidze, unovhura makumbo womufukidza jira musoro kuti hwema hwese hwechitubu humukasirire kumira chimbo.

Furo iri harina chakaipa pariri. Chokutanga ndechokuti rinoitika kuvanhu vakawanda chose uye hachisi chigwere. Rinoitika kana wamboita nguva zemo rakakwira usina wawavata naye uku uchieredza kubva mukunyorova kwechitubu.

Zvoitazve kuti pakati penguva yokumwedzi paunokandira zai furo iri rinosiyana ruvara gwaro uye kuwanda zvokuti kana uri munhu anogarovata nomurume uye murume wako achikuitisawo zemo guru, uchaona kuti kuwanda kwefuro iri kunosiyana panguva yemazuva epakati pokuenda kumwedzi.

Furo kuwanda kwezemo chete. bvisanai zemo pasina anotya nazvo. Vamwe vanowanza furo vamwe havaiti furo, vamwe vanoita dzimwe nguva voshaya dzimwe nguva. Usatambudzika nazvo. Tarisa nguva yomwedzi ugoona kana zvichichinja pakufamba kwemwedzi. Tarisazve kuti wange une zemo rakadii musi uyu uchikombeya nemamwe mazuva.

Asi hwema hwechitubu hwukachinja zvokuti unohwa kuti hwashata, ndiyo nguva chete yokunoona murapi nokuti unenge wava noutachiona harisi zemo.

Varumewo ukaona paya uri mukati memukadzi wako muchinakirana, ukaona ari kubuda furo jena rakaita seCREAM, ziva kuti mai Chimwana vane zemo guru nhasi saka chimbovanonokerawo vawane nguva yokubva zemo. Ukuwo wopota uchishandisa maoko panoda kukwizirigwa kuti vakasire kuwana mukana wekuguta.

Murume ndiwe unototanga kuona furo iri nokuti kuti mukadzi atarise pari kukoigwa nechombo zvinonetsa. Iwe murume ndiwe unoona chombo chese chazara furo mukadzi asati azviona fungwa iri pakunakira murume. Toti mukadzi akafongora iwe murume uri kupinda nokumashure, unokwanisa kuona pari kupinda chombo.  Totizve mukadzi avete nomusana akapakachira makumbo pamafudzi amurume, iwe murume unoonazve pari kupinda chombo. Pane maitire akawanda anobvumidza murume kuona chombo chichipinda zvokuti anoona furo richizara pachombo.

Kana wazviona usavhunduka, hapana chakaipa Izemo chete. Asizve kana mukadzi waunaye riri hure raunotoziva kuti anogarokwigwa nevamwe varume, chibva wazivawo kuti anokwanisazve kunge ane zvigwere zvauri kutokasva nechombo chako chero ane furo chero asina. Kana ari wako wemumba usavhunduka.  Chingofunga yokugutsa umwe wako chete.

Furo kana kunyanyonyorova hachisi chigwere. Izemo. Zemo mushonga waro murume ane nguva yokuribvisa. Woitawo kana maminitsi gumi uchikoira mukadzi wako achihwawo pane moyo, wozodiridzira hako mukadzi aguta. Dai varume muchinyatsohwisisa kuti nguva yokukoigwa nomurume inguva yakaita sei dai muchikasira kudzidza kutora nguva muchiita basa iri. Mukadzi anogaroguta kana pamuromo chaipo haana. Hauhwi achikomburena pane zvakawanda.

Udzai vamwe!!!!!Wednesday, 16 April 2014

Kuroora mukadzi ane mimba youmwe murume

Nyaya iyi ndeyevarume zvikuru. Tomboti musikana wako wepamoyo aita mimba iwe uchiziva kuti haisi yako asi wobva waramba uchida kumuroora uku uchiziva kuti munhu amuitisa mimba yacho haamudi zvachose. Inofamba sei nyaya iyi pamaonere evarume nemaonere emukadzi wacho anowanikwa pakadai.

Zvinoita here kuti mukadzi uyu akwanise kukudza murume kana varoorana? Mubvunzo uyu wabvunzwa nomusikana ari pakadai. Mukomana wake anomuda akadaro kwahi mwana ndinorera.

Toda kuongorora mafungire emurume uyu:
Ngatitange tabvumirana kuti mudzimba umu mune vana vakawanda chose vasiri vevarume vana samusha vacho. Umwe mwana ndewekutanga umwe ndewepakati zvichienda zvakadaro. Mazuvano nokufambafamba kwevanhu mese mukadzi nomurume munosangana nevamwe vanhu motaudzana kusvika pamuedzo. Murume akahura pasina kondhomu anokwanisa kumitisa umwe musikana kana kupa mukadzi wemunhu mimba. Mukadzi wemunhu anodzokera kumba kwake ovatazve nomurume wake mimba iya yechikomba yatobata kare. Mrume wemumba anongofunga kuti mwana ndewake orera pasina dambudziko.

Pano hatisi kutaura nyaya yakadai. Tinoda kutaura neyemurume anoda kuroora musikana waanotoziva kuti ane mimba youmwe murume uye zvinoita here kuti audze hama dzake kuti mimba ine musikana haisi yake?

Ukaongorira unoona kuti kuvarume vakawanda nyaya yokuvata nomukadzi chero zvake ani, haizezesi.  Ndizvo muchiona mahure achitoita mari kuchaja varume kuti vauye kuzotenga zvigwere. Ukaterera varume vachitaurirana unohwa vachiti "hure riya rinonaka zvokuti" woshaya kuti sei uchivata naro iwe uchitoziva kuti ihure? Varume vanoita sokuti vanofungigwa nechombo nguva zhinji. Kana chamira fungwa mumusoro haachina kusvika chombo chapedza shungu dzacho ndipo paanotanga kumhanyamhanya kundotsvaka mushonga wesiki. Zviri kwese izvi. Handi varume vedu chete. Kwahi Zuma wakavata nomukadzi ane HIV pasina condhomu. Kwahi aifunga kuti akakasira kugeza nemvura inopisa ustachiona hunopera. Ndiwo mafungure evarume kana chombo chamira.

Saka hazvitishamisi kuhwa kuti murume anosangana nomusikana ane mimba agotovata naye kusvika anakigwa zvokutofunga kuti anoda kumuroora. Pamwezve zvinoitika kuti murume ane musikana wake waanoda chose chose asi musikana uya ane vakomana vaviri. Akamitiswa noumwe mukomana, akarambwa, anokwanisa kuchienda kune uya umwe osvikogamuchigwa zvese nemimba yake iyoyo. Kuzoda kuroora uku kuitira kuti pasawana anofungira kuti mimba haisi yemukomana uyu.

Kazhinji vari vaviri vanovanza nyaya yemimba iyi kumhuri dzavo kuti dzisafungira kuti mimba haisi yemurume ada kuroora. Kazhinjizve mukadzi haaudzi mukomana wake kuti mimba haisi yake  asi anotozama kuvata naye kakawanda kuti afunge kuti mimba ndeyake. Hino uyu abvunza mubvunzo akabudira mukamana pachena kuti ane mimba uye mimba ndeyeumwe asingamudi. Mukomana ndokubva amuudza kuti anomuda akadaro nemimba yake. Mwana anorera sewake. Ndipo pasiyana zvinosiitika nezvaitika. Mrume anoti anoda mukadzi uyu sezvaari izvozvo.

Ukatarisazve unona kuti nyaya iyi haina kusiyana nomurume anoroora mvana orera mubvandiripo sewake. Changosiyana izera remwana uye kuti uyu anozozvagwa mumba memurume uy obva aita sewake kune vasingazivi nyaya. Saka zvinotova nani nokuti hama hadzigaroona mubvandiripo seasiri wavo. Nerimwe divi tinotoona sokuti murume uyu ane dambudziko shoma kune rouyu aroora mvana.


Mafungire ehama dzomurume uyu kana dzaziva kuti mimba ndeyoumwe
Mhuri dzakawanda hadzidi kurera mwana asiri wavo. Vanotoungana pamurume uyu kumuudza kuti mafungire ake awa ari kubva pakudyiswa nomukadzi ane mimba uyu. Unnona chero hazvanzi yemurume uyu inenge iri mvana inotohurawo nevamwe varume, ichitomira mira kutsika madziro kudzivisa hazvanzi kuroora musikana ane mimba uyu. Ukada kubvunzisisa kuti chaanomurambidzira chii chaicho unoona kuti ari kungofunga kuti dai hazvanzi yangu yaroora musikana mhandara kana kuti atisingazivi kuti imhandara here kana kwete. Mafungire evanhu vemhuri pamwe haanzwisisiki asi kungoti pane zvinhu zviri mufungwa dzedu zvatinofunga kuti zvakaipa zvisingafaniri kuitwa nehama dzedu pasina nyaya dzakaita sokudyiswa. Hama dzinokutenderedza musoro ukasahwisisa zvaunoda kuita.

Kune varume vanoda musikana zvokuti chero akaudzwa chimwe chinhu chakamboitwa nomusikana uyu chakaipa haanei nazvo anomuda akadaro. Kuroora munhu ane mimba chinhu chikuru chose mumhuri zvokuti ukavaudza usati waroora vanombozama kukudzivisa.

Kana murume uyu ari kure nehama anongofonegwa achipopotegwa asi hapana zvavanokwanisa kuita. Tinozviona kune vanogara kune dzimwe nyika. Unoona mukomana akasvika chose uye ane runako zvokuti vasikana vakawanda vanotomuda asi havana mukana wekumunyenga. Unoona achinoroorana nomukadzi wamusingafungiri kuti akakodzera. Muchembere, mvana, ane vana nevarume vakawanda, asina kudzidza saiye. Imi vaoni ndimi mune dambudziko nazvo iye haana.

Ruzhinji kana mukada kurambidza munhu kuroora umwe munhu ndipo paanotowedzera kumda zvokuti kuvarambanisa zvinonetsa. Chinongozobudapo ndechokuti dziya hama dzinotaurisa dzichavengwa nomurume uyu nomukadzi wake nokuti vanoona sokuti hama dzinovenga mukadzi uyu. Kana muchida kurambanisa vanhu musatanga nokutaridza kuti hama yenyu haigoni kusarudza zvakanaka. Challenge yokusarudza haina anoigamuchira zvakanaka.


Mafungire emukadzi
Kana musikana akaita mimba pasina mukomana anoigamuchira, panomboita nguva yokutya upenyu huchauya zvokuti mafungire ake anosiyana nezvaange ari asina mimba. Mukadzi kana asina mimba achingoda hake kuwanikwa anenge ane rudo kana SECURITY mufungwa.

Uyu ane mimba youmwe mafungire ake akati siyane neevamwe. Ane EMERGENCY inoonekwa nemhuri mbiri dzese saka inoda kugadziriswa nokukasira. Iye haakwanisi kuigadzirisa nokuti simba riri kumurume. Nyaya yese iri kumurume nemafungire ake. Zvinokwanisika kuti murume anotaura kuti anoda mukadzi, kopera awa imwe chete ochinja mafungire. Kusvika ava mumba uye vagarisana, mukadzi uyu haazivi paamire. Zvinhu zvinokwanisa kukasira kuipa.

Mafungire ehama dzomukadzi
Hama dzomukadzi kana dzikapiwa mukana dzinoda kunotauririna nomukomana uyo muridzi wemimba. Izvi zvokuti mwana wavo ane mimba asi anoda umwe murume zvinoshungurudza vabereki nehama nokuti zvinonetsa kuhwisisa. Munhu kana aita mimba kazhinji anonetsana nomurume amupa mimba yacho, kwete nevamwe varume. Zvinokwanisika kuti hama dzomukadzi dzitange kupopotera murume ari kuda kuroora uyu kuti ngaasiyane nomwana wavo. Ukuwo vachaedza kundotaura nanyamimba kuti aroore kana kubvisa dhemeji.

Inyaya inonetsa vakawanda kuihwisisa.

Maonere evanhu vemuraini.
Vanhu vemuraini vanongodawo havo nyaya dzinonakidza kutaura vachinyebera kudemba pazviri kuti azviitirei asi hapana kubatsira kwavanokwanisa kuita. Kana vakazoona kuti munhu ada mukadzi wake, vanongopedzisira vamugamuchira akadaro. Vanhu vemuraini vane nhamo dzavo mudzimba dzavo. Kana vasina kutoudzwa nehama dzouyu ada mukadzi ane mimba havatombofungi nazvo. Vanongouyawo kumuchato vopururudza vodya mabiko vodzokera kumba kwavo.

Rugare mumba: 
Pamusha wakadai panokwanisa kuita rugare here, uye pane nyaya dzinotaugwa here kana matukana paya pamunombosvotesana. Ruzhinji kana uchida kuziva mafungire emunhu, terera kutaura kwake kana akatsamwa. Ndipo paunoziva chaizvo chaizvo zvaanokufungira. Ukaona magarisana kwekanguva, manyawi ekuti muchangoroorana apera mukadzi iyeyu akakanganisa chimwe chinhu kana kuti akada kukomburena pane zvaitwa nomurume, murume anokwanisa kumuudza mashoko akadzika chose pamusoro peupenyu hwake.

Hino mukadzi uyu akashaya moyo murefu pamurume wake nomutauro wake, nyaya yavo inokwanisa kushata. Murume akuda pazviito zvako zvakaipa anoona sokuti anokodzera kuregeregwa kupfuura vamwe varume pazviito zvakaipa. Ichi chiri chokwadiwo. Usaita tsika yokukangamwa kuti murume ataridza rudo gwakapfuura vakawanda. Iwewo chiziva kuti une chikwereti chake chisingarapiki. Kana zvaada unazvo mupe afare. Akatanga kupopota iwe chikumbira regerero nyaya ipere musati matukana. Zviito zvake zvinoratidza mafungire ake. Kana usina chokwadi nazvo, bvunza kana akagutauye akarivara. Chimwezve garomuudza kuti unomuda uye sei uchimuda asi usamuyechidza nyay yokugamuchira mimba yako kwake nguva dzese.

Saka topa musikana uyu ADVICE yokuti kudii panyaya yake?
Ari kubvunza kuti zvinoita here kuti aroorane nomurume uyu ari kumuda vagogara zvakanaka kusvika vachembedzana?  Chimbotongaiwo tihwe vaverengi.