Saturday, 14 October 2017

Kuronga mhuri

Toda kumbomira pano tokurukura kuti kuronga mhuri kunoitwa sei uye kunobatsirei pamhuri yenyu?  Tinoona sokuti vanhu vakawanda havana hanya nokuronga mhuri. Kare vanhu vechivanhu vaitaura kuti varungu vane mari. Waizoti ukatarisa unoonawo kuti zvechokwadi varungu vane mari kutipfuura asi mabasa avo achiita sokuti akangofanana needu. Wozoona kuti siyano iri pakuti murungu anoronga mhuri yake oita vana vaanokwanisa kuchengeta uye kana mwana akangozvika makore 18 otenge ane mari yake pachezvake yakawanda zvakamukwanira kuti aone upenyu hwake huri mberi.

Mari iyi yabvepi? Muvunzo unoshaikwa pavanhu vedu vakawanda. Hakusi kuti hatikwanisi kugadzira mari semamwe marudzi, asi kuti hatikwanisi kuronga. Zvikuru isu vanhukadzi, tinogara nomurume tisina kunatsotenda kuti musha uno ndiwo wava wedu. Kwatakabva takatobva kare. Kuti uchigara pasi uronge nomurume, zvonetsa.

Varumewo, vakawanda kana mukadzi akati uya tironge, kwahi wava kuda kunditonga. Kana zano risina kubva kwandiri harisi zano kwaro. Nyamba murume wacho ifuza rokupedzisira risina kana zano rinobudapo. Kupopotera mukadzi ndiko kutoronga kwacho.

Mese murume nomukadzi, chokutanga hwisisai nyaya yeBUDGET yemusha wenyu. Mukangochata chete chitotangai nokugara pasi mowirirana kuti BUDGET yenyu inofamba sei. Kana mwedzi uchizopera mangoti vavava sehuku yanaiwa nechimvuramabwe, mari yapera, zvoreva kuti munofanira kufunga nezvokuita maPROJECT okuti muwedzere mari. Mukadzi ngaabike makokisi achihodhesa. Murume ngaanohoda zvinhu achisenga nebhasikoro achitengesera vemuraini. Mari ikawedzereka kana ne 20 Dollars chaiyo pamwedzi nyaya yenyu yatowedzera kureruka uye matoita zano rokuwana mari ramunokwanisa kuwedzera. Kurima mubhedha wemuriwo newemadomasi chaiwo kunobatsira pamusha. Kana mvura iripo ita mihedha mishanu kana gumi wotengesera vemuraini menyu. Rima muriwo kumusha wopota uchindofusha uchiuya nawo musaga kutaundhi. Panopera mari mumba munowana chokusevesa kana upfu huripo.

Varume regerai zvokuhura muchishandisa mari yemhuri. Kana shamwari dzako dzine magero hazvirevi kuti iwewo woita magero. Idzodzo shamwari dzichatozoita tsika yokukwereta mari nokuti iwe uchinayo ivo havachina mwedzi uchiri kure.

Kana muri kuDiaspora ma Project haanetsi kuita. Ndakaona kuSouth Africa munhu achirarama zvakatonaka nokungonotenga murivo kuvarimi achitengesera vemisika vaya. Kudzoka ane masaga maviri emurivo mukombhi. Otonosiya pamusika opiwa mari yake odzokera futi. Pazuva katatu atova nemari yokudya. 

Mari dzaana WhatsApp idzo kana tisina ngatisamhanyira kushandisa foni.

Ukasahwisisa BUDGET yemumba mako hapana chimwe chauchagonazve kuhwisisa chinokuatsira.

Zvinobatsirei Kuronga?
Kuronga mhuri kunobatsira pakuti munoronga upenyu hwenyu zvakakodzerana nemagarire amunoda kuita nevana venyu. Umwe noumwe mwana anowana upenyu hwakafanirana nezvamunoda. Mari dzenyu dzinokana pane zvamunoda kuita. Zvinoreva kuti munoronga upenyu hwenyu makatarisira kuti muchagara mese kwemakore akawanda. Saka zvinobatsira kukupai CONFIDENCE yokuti muri kuronga mese semurume nomukadzi kwenguva. Vakadzi vakawanda vasingagoni kuronga, ingari yokuti havana chinovakonzera kufunga kuti vachange vari pamusha uyu vava vachembere.

Kuronga hazvirevi kuti uchakwanisa kutevedzera zvese zvawarong asi kuti ndizvo zvauri kufunga panguva ino kuti uchaita. Vanhu vanoronga upenyu hwemhuri dzavo vakatosiyana nevanhu vasingarongi. Zvinoonekwa pamagarire ese avanoita.

Zvinokubatsiraizve kuwedzera kuhwisisana, Kutaudzana zvakadzama kwakanaka pakuti ukabvunza mubvunzo unopindugwa zvaunohwa wega kuti munhu uyu munhu akaita sei uye akakodzera here kuroorana naye. Chii chaanoda muupenyu uye anofunga kuti achachiwana sei. Kune vanoti vainda ku zvirongwa izvi vohwisisa kuti munhu uyu haana kodzero, zvikuru kana asingafariri zvokutaura zviri pamoyo pake.

Chii chinorongwa:
Zvinoda kurongwa zvakawanda asi zvimwe zvazvo ndeizvi.  Chokutanga pamunoronga nyaya dzokuroorana mukakwanisa kundopiwa COUNSELLING nomunhu ane EXPERIENCE yezvokuroorana uye ari munhu akachenjera, muchakurudzigwa kufunga nezvokuti munoda vana vangani. Mukadzi anokwanisa kuti vatatu, murume oti vaviri. Pakadaro munotaudzana kusvika mabvumirana kuti zviri nani ndezvipi.

Kubva ipapo mava kuziva zvakawanda pane zvimwe zvamuchada kuti mukwanise kuronga upenyu nevana vaviri.
 • Imba yokudara
 • Mari yamuchada kuti mukwanise zvamuri kuda
 • Zvikoro zvevana
 • Muchawanepi mari inokwana 
 • Muchagovana sei mari yamunowana
 • Budget yenyu ndiani anoita 
 • Nyaya dzenyu dzokuwedzera chokoro munodzifamisa sei
 • Muchatanga riini kuita vana
 • Muchasiyanisa vana mazera zvakadii
 • Nezvimwe zvinoda kurongwa. 


Zvese izvi mazuvano zvinhu zvisinganetsi kuita kana muri vanhu vanoronga.

Sezvatambotaura, Kuronga ndiko hako asi panokwanisa kuita dambudziko saka imi pakuronga kwenyu munoronga kuti kana dambudziko rikaitika zvinozofamba sei. Matambudziko anoitika akawanda asi anozikamwa.  Ngatitarise amwe acho.

Muruume oshaika kana kuremadzwa
Mukadzi oshaika  kana kuremadzwa
Mwana okuvara asi achizoda kureriwa futi.
Kuita vana vakawanda kupfuura vamange muchida.

Zvese izvi zvinorongwa ne INSURANCE. Ukabvunzabvunza uchaona kuti kune INSURANCE dzakasiyana siyana. Kana uri mu UK unokwanisa kutenga INSRURANCE yekupinza mwana chikoro kana oenda kuUniversity. Unoitenga achiri rusvava iye ozoishandisa mari yacho ava nemakore 18.

Kana mada vokuroorana munonotora LIFE INSURANCE yokuti umwe wenyu akashaika uyo asara anosara ane mari yakakwana kurera vana. MuUK INSURANCE yakachipa chose zvokuti munhu wese wese anoida anoiwana nyore. Kwaunogara ikoko vhunza kuvanhu vekumaINSURANCE kuti yaunoda yacho inoita marii.

Mukaronga zvakanaka munokwanisa kugara upenyu hwakasununguka uye kuwana kurera vana venyu zvakakodzera.

Zvinonetsa pakuronga:
Kune varume vakawanda chose anoti kana aroora mukadzi ari pamusoro pake kumhuri dzavo kana kuti mukadzi waanoda kuti asakwanisa kubva pamusha kana aona kuipa kwemurume, anomurambidza kuronga mhuri zvokuti vanoti pagore nehafu rimwe nerimwe voita mwana. Zvinonetsa kuva nomurume asina njere pamusha.

Koitazve vakadzi vanoona sokuti kuwanza vana zvinovapa SECURITY pamusha saka anokwanisa kuita bvararira revana kunhu huku, ipapo asina zvokuvapa kana mari yokuvapinza chikoro. Vakadzi vakadai kazhinji vanopedzisira vahurigwa nevarume vavo iri ngari yokuti haana nguva yokufadza murume nokuti anoswera achireva vana chete, oneta chose.

Kana wakaroorana nomurume/mukadzi akadai ngatibvumirane kuti imhosva yako nokuti waidai wakahwisisana nomunhu wako musata matanga kutaura nyaya dzokuroorana. Upenyu hwako nevana vako huchakunetsa.

Kuronga kunoitwa sei:
Vakawanda vanotsvaka mufundhisi wechechi kana umwe munhu anogaroita basa iroro sokuti COUNSELOR, anoshanda nevanoda kuroorana. Kana musiri vatendi, zvakangonakawo kunokumbira kuti mubatsigwe nemufundhisi weshamwari yenyu, zvisinei kuti munoda kuzochatira kuchechi yake here kana kwete. Vamwe vafundhisi vanoramba kana vakahwisisa kuti hamusi vatendi. Siyanai nomufundhisi akadaro nokuti haahwisisi basa rake.

Basa romunhu anokubatsira harisi rokukuudza zvamunofanira kuronga asi kukukurudzirai kuti mutaudzane zvakadzika chete uye muchidudzirana zvamunoda, nokupanana mukana wekutaura zviri pamoyo yenyu.

 Hwisisa kuti munokwanisa kuronga mega asi kana mafunga kudaro tanga nokuti umwe noumwe aite nguva achinyora mibvunzo yezvaanoda kuti zvirongwe. Madaro mobatanidza mibvunzo yenyu moinyora asi umwe noumwe opindura mibvunzo yese. Mapedza mosangana mobatsirana kutarisa mhinduro dzenyu muchitaura zvamange muchireva padziri.

Zvamabvumirana nyorai pasi kuti pamunozoda kuzvichinja munge muchiziva kuti mabva papi uye muri kuenda papi.

Wednesday, 4 October 2017

Mibvunzo nemhinduro 12

Pamibvunzo apa kana yasvika 50 tinomirira ipapo totanga rimwe gurupu. Gurupu 11 yakazara saka tava kutanga rino. Zamai kusabvunza zvakambobvunzwa ku Gurupu 11, 10, 9  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanga watarisa kuti mubvunzo wako uripo pa ne mamwe magurupu here?  Vanoda kuwedzera wedzerai asi tanga nokutaura kuti uri kuwedzera pamubvunzo upi uye wedzera pagurupu rine mubvunzo wauri kuda kuwedzera.
Ndatenda1Pane mukomana ari kundinyenga. Problem yangu ndeyekuti iye akadzidza kundipfuura nokure saka ndoshaya kuti ari kudei kwandiri.  Zvinoita here kudanana zve chi SERIOUS nomunhu akadzidza ini ndisina. Kana tichoda hedu kutaura chokwadi tinoti munhu akadzidza chose neasina kudzidza zvinokwanisa kunetsa pakati pavo kuti vadanane zvakada kufanana.  Zviri  nani kuti vanhu venge vakada kufanana pakudzidza kwavo, kuti kana vachitaurirana vahwisisane. Pachirudzi chedu, kudzidza kunoonekwa sokuti chinhu chinosiyanisa vanhu chose pamafungire avo. 

Kana achikuda achakukurudzira kuti udzidzewo kuwedzera kubva pauri ipapo kana uchifunga kuti hauna kudzidza. Varume vakadzidza kazhinji vanokoshesawo kudzidza zvokuti akafunga kuti hauna kudzidza achakuti udzokere kuchikoro. iwewo kana uchimuda, dzokera kuchikoro. 
2Kudhonza kunobvumidzwa here kuvatendi? Ko mubvunzo wako wabva pakuti kudiiko? Pane zvakawanda zvatinoita zvinochinja masikigwe atakaita. Kana uchifunga kuti zvingangova zvisingabvumigwi, hapana chakaipa. Unongorega kuzviita. Zvimwe zveizvi zvandinosihwa vamwe vachibvunza ndeizvi:
 • Kudhonza matinji
 • Kuboora zheve
 • Kushandisa MAKEUP
 • Kupfeka madhikauzi
 • Kukoresa
 • Kuondesa
 • Kuita nzara dzakareba
 • Kupisa vhudzi (PERM)
 • Mukadzi kubata chombo chomurume wake
 • Murume kubata pamberi pemukadzi wake
 • Mukadzi kufongorera murume wake
 • Murume nemukadzi kudyanana pamberi
 • Murume/mukadzi kuzvinakira uri wega
 • Kupfeka wig
 • Kupfeka shangu dzinohi HIGH Heel
Zvese izvi nezvimwe vanhu vakawanda vanobvunza, vachida kuhwisisa kuti zvinoitwa here nevatendi. Ini ndoona sokuti nyaya dzisimo muBhaibheri dzinoda kuti utange waverenga zvirimo ugokwanisa kuzvisarudzira zvaunoda nezvausingadi kuita. Asi chese chaunoita ona kuti unokudza Musiki wako pazviri. 
 1. Kana umwe wako ane rudo kwauri, Tenda 
 2. Kana mukadzi/murume wako achinaka, tenda kupiwa kwawakaita munhu anonaka, wobva warega kumuhurira. 
 3. Kana muviri wako wakaumbwa zvinofadza, tenda
 4. Kana une matinji akaumbwa zvinokufadza tenda
Chivi chikuru chandinoona mazuvano ndechekuti "OMG" nokuti zvakatonyogwa kuti usatambisa zita guru iri pazvinhu zvisina maturo. 
3Kuvhura masuwo emwana kunoitwa sei. 

Kugadzira nzira yemwana 
Masuwo anovhugwa zvakanaka chose nemushonga unogadzigwa nomuviri wako unohi ma HORMONES. Panyika yese pane vanhu vanopfuura mabhiriyoni manomwe. Vese ava vakazvagwa nokuda kwekuti vana mai vavo vakaita maHORMONES anovhura masuwo. Hakuna mwana akarega kuzvagwa achiti nokuti mai havana kuvhugwa masuwo. 

Kungoti kuchivanhu chedu tinoudzana nhema uye tinoda mishonga pazvinhu zvisiri zvigwere. 

Chinhu chikuru chinokonzera kuti kuzvara mwana kuite nyore kugaroiswa nomurume wako une mimba. Kujairira kuiswa uye kufadzwa nokuiswa une mimba kunokonzera kuti kuzvara kukuitire nyore chose. Kana une mimba yokutanga, usaterera vanhu vanokuti udzokere kumusha kwako kunomirira kuzvara. gara nomurume wako mutowedzera kuisana kwenyu. Zvinokubatsira chose. Hapana umwe mushonga unozikamwa usingakuvadzi mwana. 
4Kana mukadzi abiswa chibereko for medical reasons anongoramba achida bonde here?Verenga Q37 
http://maichibwe.blogspot.co.uk/2014/10/mibvunzo-nemhinduro.html

5Ndibatsireiwo. Ndine musikana ande ndomuda zvisinngaite. Akauya kumba kwangu Sunday afternoon.Akabika tikadya tikaswera tese. Ndakamubata ndikamukwira. Akamborama but akazongonyarara ndobva ndamukwira. First time yangu. First time yake. Patakapedza ndakaona kuti ari kutochema. Cut story short Ari kuti ndakamubata Rape. Akati haasi kuda but akarega ndichimukwira haana kumbosunga makumbo. Kana akakuendera kumapurisa zvisinei kuti muri munyika ipi zvayo, unokwanisa kuenda kujeri makore anosvika kana 7 kana waudza mapurisa zvawataura izvi. Kuhi RAPE hunge wavata nomunhu asina kukuudza kuti ari kuda kuti uvate naye. Unofanira kutanga wahwisisa kuti zvechokwadi ari kuda kuvata newe. Kunyarara ambokuudza kuti haasi kuda hazvirevi kuti ava kuda. 

Kana achida anofanira kukuudza kuti ari kuda. Kana ukamubvunza kuti toita here akati kwete usaita. Akati ngatiite ndipo paunomukwira uchiziva kuti ati ngatiite. 

Zvino apa nyaya yowofanira kuita ndeyokuenda kunomuuna motaurirana mohwisisana. Iwe sezvawati unomuda wochimuudzawo kuti unomuda zveshuwa. Kana achida kukuregerera anokuregerera. Kana asingadi zviri kwaari. Asi mhosva unayo. Kuiswa usina kupa murume mvumo, iRAPE, zvisinei kuti akaridza mhere here kana kwete. Pamwe musikana wako anotokuda zvisingaitiwo sekuda kwaunomuita asi wakatadza kumuremekedza kureva kuti haunei nemafungire ake. Chitokasira kunomuona asati afunga kuti uri mubati wechibharo. 

Zvinorevazve kuti hamuna kuronga nyaya yenyu. Maifanira kutanga maenda ku ma TEST mopiwa COUNCELLING motaurirana nezve CONTRACEPTION. Pamunozowana mukana wekuisana menge mawana mukana wekuhwisisana panyaya yenyu nechekare.

Kana musina kushandisa Kondhomu, anokwanisazve kubata mimba kureva kuti dambudziko renyu rinowedzera. 
6Ko nhai mai chibwe ko mushonga wechikaranģa unoshandiswa kuwedzera kukudza matinji unonzi chii kana żvichiita muņgatiisirawo photo uye kuti unoshañdiswà sei Hapana mushonga inoshandiswa kukudza matinji wandinoziva. ndongoziva kuti matinji kana uchida kuti akure unodhonza. Asi hwisisa kuti kana wava munhu ati kurei uchaona kuti kudhonza nokusadhonza ndezvedu isi vanhukadzi varume havanei nazvo. Murume kazhinji anongoda kuti paadira kuvata newe iwe wovata naye mopedzerana Kana atombokunyenga mukadanana, zvokuti une matinji esaizi ani ndezvako wega. 

Kana wada kudhonza dhonza hako pachako wega chero uchihwisisa kuti hazvinei nevarume uye pamwe haatombombooni siyano yacho. 

Kukudza matinji kwakaitigwa kuti nguva yekuti musikana omumudza mazamu iya awane chimwe chaanooti ane CONTROL pachiri, nokuti anokura mazamu, okura magaro, okura chiuno, Otanga kuenda kumwedzi. Zvakawandisa. 
7Mai Chibwe, Chii chinoitisa kuti mukadzi asakudze murume vake?Murume kana achipa EXAMPLE isina kunaka pamukadzi wake, asingataridzi kuti mukadzi munhu akakosha pamusha wavo, asingataridzi rudo kumukadzi wake, Asingashandi mabasa anokudza musha, Asinei nokugarovata mukadzi wake zvinofadza kana kuti pakuvatana asingagutsi mukadzi, zvinokwanisika chose kuti mukadzi anoshaya rukudzo kumurume wake. 

Pamusha murume ndiye mukuru asi anofanira kupa mukadzi simba rokuita MANAGER wepamusha kuti mukadzi ahwe kuti munhu akaremekedzwa paagere. Kuti mukadzi ave MANAGER anofanira kupiwa zvishandiso pabasa iri. 


 1. Mari yokuchengetesa musha. zvokudya, zvipfeko, etc
 2. Simba rokusarudza zvinofanira kuitwa pamusha achipira kumurume wake
 3. Kubika zvinodyiwa mumba
 4. Kusarudza zvinopfekwa nomurume wake nevana. 
 5. Kusarudza hama dzinopiwa mari yamashandira
 6. Kuti mhunhu akashanya anopiwa marii yebhazi pakudzokera
 7. Kuti totenga imba ipi
 8. Kuti munoisana kangani pavhiki mukadzi kwete murume. asi vashoma chose vakadzi vanoisana nevarume vavo kakawanda pavhiki vanotsoropodza murume. Kuiswa zvinogutsa kwakanakawo. 
Tozotizve kana pane vanhu murume ngaakudze mukadzi. Kana muri mese kurudzira mukadzi kuhwisisa nyaya yezvinhu zviri CONFIDENTIAL pamusha. Iwewo murume chirega kunyeya mukadzi wako chero zvodii. Murume usafungigwa chihure. 

Kusakudzana mumba chinhu chakaipa chose nokuti munobvisana chimiro uye munoshaisana CONFIDENCE. Murume remekedza mukadzi, Mukadzi remekedza murume uye ngapashaye anoita zve DEMAND kuti ndoda kukudzwa nokuti ndipo paunototanga kushaiswa rukudzo. DEMAND yako zviito zvako. 

Asi kune vamwe vanhu varume/vakadzi vasina rukudzo zvisinei kuti iwe wamuitira chii. 
8Mazamu anorwadza here kana uine pamuviri? 
Kana une mimba, mazamu anokwanisa kugwadza zvichitangira pa mwedzi miviri yemima zvichienderera mberi. Unohwa achiita seakazvimba uye achiti kupurudzirana nezvipfeko ogwadza kana kuti kubatwavinoitiswa ne ma HORMONES  emimba. Zvinozopera hazvo saka usatya uye usamwa mishonga. Rega muviri wako uumbe mwana pasina zvokukanganisa nyaya nemishonga. 
9Ndinonzwa, uye kuverenga kuti varume vanotundira urume kuvakadzi vavo pakusv**na. Dambudziko rangu nderokuti ndava ne mwedzi taroorana uye taimbovata tese before taroorana but handina kana kumboona kuti anditundira zvakawanda. Pamwe one or two drops.  Zvinoreva here kuti haazvari? Kana muchiisana, kuti muhi mapedza kazhinji murume anenga atunda urume mukati mako. Kana hwakawanda, humwe hunochururukira pazhe murume paanobvisa chombo mukati. Kana huri ushomanana zvinokwanisika kuti kunoshaya hunobuda asi kashoma. Kazhinji pane hunotobuda. Kubuda ma DROP iwawo maviri kana matatu zvoreva kuti ari kutunda urume. 

Kuwanda kweurume kunoitiswa nokuti murume anoswera achimwa mvura yakawanda sei. Kuzharisa mukadzi hakunei nokuwanda kweurume. Zvinoitiswa nemhodzi dzeurume (SPERM) kwete urume SEMEN). Usatya hako mimba inouya payadira. Ingonafonakgwai nokuisana kwenyu mombomira zvemimba izvo kusvika mava nemba nemari yokurera mwana. 
10
Kunwa.gavakava kunokonzera kuenda kumwedzi here? 
Ukanwa gavakava unobata mimba here?
Gavakava rinovava kana ukarichekacheka ukaisa mumvura ukamwa. Asi rinorapa zvigwere zvakati wandei kuvanhu zvese nokumhuka neshiri. Kana uchichengeta mombe kana huku, unokwanisa kuchekacheka wodziisira mumvura yokumwa kana dzine utano hwaunoona kuti hahuna kumira zvakanaka. Vanhuwo vanoisigwa mumvura vomwa kana vasingahwi zvikanaka uye kana musina imwe mishonga. Koitazve kuti ukakuvara unokwanisa kuzora muto wegavakava. Zvakafanana okumwa mapiritsi anohi ma Antibiotic. 

Hazvinei nokuenda kumwedzi kana kubata mimba. Unoenda kumwedzi kana usina mima. Unoita mimba kana ukaita tsika yokuvata nemurume pasina makondhomu uchiita zvokupiwa urume mukati mako. 
11Chii chinonzi G spot yemukadzi? Inzvimo iri mukati mechitubu chako inoti kana ukaita zemo inozvimirira mukati. Iyo iri pasi pebhinzi kana ukavata manhede. Zvinofungigwa kuti mudzi webhinzi. Bhinzi yako ine midzi miviri umwe kurudyi uwe kuruboshwe. 

Kana une zemo Ukavata nemusana wakaita manhede, makumbo woapatsanisa, murume akapinza chigumwe mukati akatanga kukwenyerera madziro ekuno kumusoro kwakanangana nekuguvhu, madziro anenge akatozvimba nechekare. Ndiyo nzvimbo ine G Spot yokuti akaramba achikwenyerera zvinonaka chose. 

Kozotizve kana wakavanarika murume womutanyanga wakaita zvokugwadama chombo chake chopinda muchitubu chako, unokwanisa kurerekera meri kana shure kusvika chomo choita zvokugofa pazvimbo iyi muchiisana. Zvinonaka. 

Kotizve kana wakafvata nedumbu wakasimudzira chiuno zvishoma murume achikukoira ari shure, anokwanisa kunokugofa ipapo futi zvichibva nokukura kwemagaro ako. Zvinonaka futi. 
12Chii chinonzi uronyo? Zvinoreva urume kana kuti SEMEN pachirungu. kwete SPERM. Hakuna vara rokuti SPERM kuchiShona saka tinongoti mhodzi dzeurume. 
13Chii chinoita kuti mukadzi anakirwe nebondeZvinobva nokuti munhu akaita sei asi kana tichiterera voruzhinji tinoona kuti pane zvinhu zvakafanana zvinoitisa kuti vanakigwe pakuvatana. Chokutanga kuhwisisa kuti unofanira kubvunza kuti chii chinoita anakigwe iye nokuti umwe noumwe ane zvinomunakira. 

Kumunonokera: kureva kuti kuita nguva refu kuva pakupinza chombo kusvika pakumudiridzira urume. Nguva iyi ikareba chose, sokuti kusvika maminitsi anopfuura manomwe, zvinowedzera kunaka. 

Kumuitisa zemo nguva ichipo: Kureva kuti kutanga kumurezva kubva kuzhe kusati kwasviba kusvika monovata. Zemo remunhukadzi haringouyi ipapo ipapo. Zvinoda nguva. 

Kumuatabata kwenguva refu musina kupfeka makamirira kuti atange anyorova zasi. Kukisana, kupurudzirana, kuzevezerana, kupinza zvigumwe mukati, Kutamba nebhinzi, kutamba nematinji, kumurega achitama nechombo, 

Kumutaridza rudo nguva dzese. Kuona kuti ahwisisa kuti anodiwa chose zvinova zvinomuita asununguke pamaitire uye pakutaura zvaanoda uyezve kusununguka pamaitire ake pakuisana kwenyu. 

Kuziva kuti haarambwi uye anodiwa nehama dzemurume. Ane Stability pamusha wenyu. 

Kumutaurira zvaunoziva kuti ndizvo zvaunofarira kuita naye pakuvatana kuti asaita zvokufungira kuti ari kukufadza asi kuti azive kuti ari kukufadza. 
14Ndingaitawo sei? Kana  ndiri pa bonde nomurume ndohwa chibereko kuita sechiri kubaiwa. Hazviiti kuti chombo chomurume chizvike kuchibereko nokuti hapana zhiri yachingasvika nayo. Kunogumira chitubu kune kamukova kadikidiki kanohi nechirungu CERVIX kanoti mapedza kuisana urume hunonopinda naipapo huchitsvaka zai rokuti utange kuumba mwana. Chombo hachikwani ipapo chero zvodii. 

Kana uchihwa sokuti pane pari kubaiwa, zvinongoreva kuti maitire amuri kuita anoita kuti pamwe pasina kujaira kugofiwa pakwanisa kugofiwa. zvinokwanisazve kubva pakuti murume ari kuisa pusesha pachiguchu cheweti paanokutsmbirira. 

Kana kuti kana wakamufongorera ukadhefura musana chiuno chikarerekera kumusoro anokwanisa kupinda zvokuno gofa pedo nepanohi G -Spot panova panonaka chose kugofiwa. Hino kana usingapazivi zvinokwanisa kukupa DISCOMFORT nokuti unohwa uchiita sounoda kuweta asi usingaweti. Kana ukarerusa muviri (RELAX) pachikwiziwa panhu apa unokwanisa budisa yenge weti asi isiri weti. 

Usapinda pakuisana nomurume uchitya, nokuti hapana chaanokuvadza mukati mako, Rega muisane munakigwe. Chatinoisirana nevarume vedu kutsvaka kunakigwa chete chete. Nakigwa wakasununguka. 
15Kune varume vane shavi rebonde here. Handichazivi kuti ndizvo here. Murume wangu haarare. Usiku hwese achingoda bonde. 4-5 times zuva nezuva. Ndizvo here? Kana muchangoroorana Toti pamakore maviri okutanga munongoti pese pese pamakwanisa moisana iri ngari yokuti muri kuvaka ukama somurume nomukadzi. Unokwanisa kutombogwadziwa pameri asi uchingoda chete kuti murume akuise. Zvotoita zvokuti ukaona murume amira chombo kuti usaisana naye zvinokudya moyo wopedzisira wongomuti apinze. 

Kunozoti magara nguva, kana makore matatu kana kuti maita mwana, kuisana kunoita kushoma sokuti kaviri pazuva. Asi ukazoonawo moisana katatu pavhiki chiziva kuti handizvo. Vanhu vakaroorana vanodanana vanoisana kakawanda. Kuma 7, 8, 9 pavhiki. 

Kana vazova kumakore anopfuura 40 zvinoderera. 

Saka kana pasina chinogwadza pakuisana farira kuisana nomurume wako muchiri kukwanisa kuisana. Usafunga kuti idamudziko. Kana zvichikushaisa hope, ita nguva uchidzidza kuiswa uri kuhope. Vata uchifunga kuti uchaiswa uri kuhope, zvinoitisa kuti usarama uri kuhope uye usamutsva kuva kuhope. Kungosimudzira gumbo wakafuratira murume motoisana. Vamwe vanoti kurarira kunoitisa kuti ukwanise kuiswa uri kuhope,

Kurarira kuti zviya mamoisana kana moda kuvata hope mozana kupinza chombo movata chiri mukati. Zvinoitisa kuti uite maSHALLOW contractions
 anomisa chombo nguva nenguva murume otokukoira otunda ovata. Paanozomuka achizama kukupinza fungwa yako inongoti agara arimo saka haumuki. 
16Murume wangu ndomuda chose asi pabonde pane dambudziko. chombo chake chakakurisa, zvese kukora nokureba. Ndoona sokuti chiri kua 18-20 cm. Takaroorana ndiri chirikadzi murume akashaika ne ACCIDENT. tine mwana umwe chete. Uyu murume wandava naye kutoshinga hangu asi bonde naye hariite. akakurisa. Rubatsiro please. 
17Ndakazoziva kuti musikana wangu ane HIV tatomborara tese kakawanda asi pese taishandisa makondhomu. Ndakaenda kuTest 3 times vachiti ndiri Negative. But ndava kutya vanhukadzi. kubva pandakasiyana naye handina kumbonyenga umwe musikana futi. Ndakavhundika. Zvichapera here? 
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Sunday, 1 October 2017

Kuisana nomunhu asiri wako uchifunga kuti ndewako.

Nyaya iyi inonetsa kutsanangura asi zvaitika kakawanda mudzimba. zvikuru kunyika dzakaita se UK kune vanhu vakawanda vanoshanda ma SHIFTS. Zvinoita sokuti nyaya yese inoitiswa nokuti vanhu vakawanda vakaroorana vanoisana vari kuhope saka kana uri kuhope ukabatwabaywa hazvinetsi kuti ungoenderana nezvinodiwa noumwe wako kusvika maisana, mozotaudzana ava mangwana. Mukadzi wese akaroogwa anoziva kuti anogaroiswa ari kuhope asingapepuki asi mufungwa make achitoziva kuti ari kuiswa.

Ngatitarise nyaya yakaitika yokudai. Murume anoshanda manheru asi achipedza basa kua 2 am. Anouya kumba opinda mushawa, apedza opinda mumubhedha obatabata mukadzi wake voisana vovata. Mukazi omuka kuma 7 am ogeza oenda kubasa. Ndiwo mashandire avo. Hino mukadzi anotaura iye kuti akaenda kunovata kuma 10 usiku. Akazongoita sokupepuka asi kuiswa ndokuto natsobatirira ndokunakigwawo chose. Vapedza ndokugumbatira murume ndokubatwazve nehope.

Haana chaakaziva kusvika murume azopinda kuma 2 ndokutanga kuisanazve naye. Ndipo paakazopepuka ndokubvunza murume kuti apinda nguvai wanike achangopinda. Wambondisa here pawapinda? Murume akati bodo. Mukadzi fungwa iri kuti shuwa ndamboiswa. Vese ndokuvhunduka ndokuto mira kuisana.

Kuzomuka votarisa mumba wanei window rekuseri rapwanyiwa, zvinhu zvange zviri mufiriji zvabviswa, Mukicheni mamboitwa zvaitwa. Musipeya mabiwa zvinhu. Ndokuchifunga kudana mapurisa. Mapurisa anotanga nokuudza munhu aiswa kuti ngaasageza kusvika masamburi atogwa.

Kubva ipapo nyaya dzawanda.

Saka apa toda kumboongorora idzodzo nyaya kuwanda kadzo uye kuti upenyu hwako hunozochinja sei. Sezvineiwo, panyaya iyoyi munhu ange apinda muba akabatwa nokuda kwezvinhu zvaakanga abatabata mumba. Kozoitazve urume hwange asiya mumukadzi waakabata chibharo. Kuti vese vari munyaya vaihwisise, zviri nani kuti munhu akadaro abatwe.

Murume/mukadzi wako:
Toti zvazobuda kuti shuwa waisana noumwe munhu. Zvisinei kuti abatwa here kana kwete, zvinoita here kuti murume/mukadzi wako anatse kubvuma mufungwa dzake kuti wangoitawo usingazivi zvechokwadi? Pamwe anotoona sokuti wanga wazvironga kutizviitike ukangozoona kuti wabatwa saka zviri nani utaure uchizviita somunhu asina mhosva. Kuti afunge kuti shuwa ungaisana noumwe munhu ugotadza kuziva kuti haasi muru,me/mukadzi wako zvinofamba sei, anokwanisa kutadza kuzvigamuchira.

Kana akazvigamuchira: 
Akazvigamuchira, zvinokwanisikazve kuti munotadza kuzovata mese semaitire amange muchimoita. Zvinokwanisika kuti Zvinodya moyo wenyu mese. Pane kuti musapotane panyaya yaitika mumusha wenyu munokwanisa kusemana zvokuti motadza kuvatana pachenyu.

Kana ari murume aisigwa mukadzi nombavha, anokwanisa kusemeswa nomukadzi wake kuona sokuti asvibiswa noumwe munhu. Zvinokwanisa kumunetsa kugamuchira mukadzi wake kwenguva refu. Ukuwo mukadzi anokwanisa kuruza CONFIDENCE panya dzake nokuti anoona sokuti aidai akaona kuti munhu uyu haasiriye murume wake. Kuti achizvipa kumurume wake oona zvichimunetsa.

Kunyarara
Mukadzi/murume wako anokwanisa kutadza kuzvigamuchira asi mumoyo make achihwisisa kuti haisi mhosva yako. Agoshushikana nazvo asi achishayazve kuti otaura newe pazviri sei.

Ukuwo iwe iunokwanisa kutadza kutaura naye nokuti hauzivi kuti ari papi uye kuti unotanga sei kutaura. Mese munokwanisa kungonyararirana kusvika pashaya atanga nyaya kuti itaugwe ipere. Kupera kwacho mese munoziva kuti haiperi pasina nguva refu.


Hama neshamwari:
Hama neshamwari vanhu vasina tsitsi pakutaura kazhinji. Nguva dzakawanda ndivo vanotofurira umwe wako kuti aite fungwa dzinobva pane zvakaitika dzichirerekera pakukufungira iwe kuti pane zvawakaita kuti chiitiko chiitike. Kuti nyaya igonzi yangoitika nokuti pamba papinda mbhavha, Hama hadzidi zvinhu zvinotsanangurika nyore. Panofanira kutoita madare.  Chimwezve chinhu ndechokuti hama hadzikwanisi kuregerera. Musi waunopokana nehama panobuda mashoko akarerekera kunyaya iya yauri kuzama kukangamwa. Vanokutsoropodza pakuatwa RAPE kuita sokuti ndiwe wakafonera nhuu kuti uya nguva dzokuti.

Mapurisa:
Mapurisawo haadi kungoti wavaudza nyaya mazivire ako vobvuma izvozvo voenda kunotsvaka munhu wazviita. vanoda kutanga vakuongorora kusvika iwe wava kuti funga kuti ndiwe wakonzeresa nyaya yese iyi. Hino kana pasina kana banga rashandiswa kukufosa kuvata noumwe munhu, zvinoita sokuti uri kureva nhema kana kuti uri munhu asina njere zvachose. Mukutaura uku vaya vari kukusapota vakatererawo nyaya vanotanga kufunganya pazviri kuita sokuti pamwe vari kukusapota asi uriwe wakonzera nyaya.


Saka Todii kana zvaitika?
Chokutanga kuhwisisa ndechokuti kana uriwe wavata nomunhu asiri wako. unofanira kukasira kudana mapurisa vakubatsire kutsvaka munhu akonzeresa nyaya. Hazviiti kuti ukwanise kutaura nemhuri yako uri wega. Ratidza kuti uri kutaura chokwadi nokukasira kuti mapurisa vatsvake munhu.

Kana vakamubata akaonekwa kuti chokwadi munhu ausina nhoroondo naye kana pa Facebook, WhatsApp, Tweeter, PHONE CONTACT, chii chii, uye hautombozivi kuti ndiani, zvinokwanisa kukasira kugamuchigwa kuti inhuu. Asi zvikaonekwa kuti munhu wemuraini uye unombofambidzana naye, unokwanisa kunetseka kutsanangura nyaya yako asi zviri nani kuti aonekwe achisungwa, pane kuti pashaikwe anopiwa mhosva.  Zvikuru pamurume/mukadzi wako.

Kana muchikwanisa kukasira kuenda ku COUNSELLING kasirai kuenda mese. Zvinoitisa kuti mupiwe mukana wekutaurirana Muhwisisane kuti chii chakaitika uye umwe noumwe wenyu anofungei pazviri. Mobatsirana kushungurudzwa nenyaya.

Munokwanisazve kukasira kuenda kunotesitwa kuti hapana here zvigwere zvmasiigwa. Zvimwe zvezvigwere izvi zvinotora nguva kuuda asi kana ari mukadzi aiswa akatundigwa urume, zvinokwanisika kuti urume hunobviswa mumukadzi hwoongorogwa kuti hahwuna here zvigwere. Kana hwisina munokwanisa kuudzwa kuti imbomirai kuvatana kusvika maitwa mamwe maTEST. 

Munokwanisazve kuzoti pava paya murudo gwenyu, mukada kutanga kuisana, moona pava nedzimwe nyaya dzakaita sokusanyorova kwemukadzi, kana kusamira chomo kwemurume. Batsirana panyaya nokutaudzana nokutaridzana rudo. Kana pakati penyu pane ane tsika yokuchema, regai acheme nokuti ndiwo maonere ake. Kuchema kunopedza shungu kuvachemi vakawanda.

Nyaya dzakadai dzakatowanda. Vamwe vanoitigwa zvakadaro vanosvoda kuenda kumapurisa saka zvinokwanisika kuti vakawanda havatomotauri kuti zvaitika. Imbotarisaiwo zvakaitika panyaya nhatu idzi dzoku Zimbabwe, USA, UK.

Nyaya Ku UK
Nyaya Ku Zimbabwe 
Nyaya Ku America

Wedzerai vanowedzera. 

Monday, 18 September 2017

Kuhura nomuramu

Muchivanhu vanhu vanovatana nevaramu vavo vakawanda chose iri nyaya yoruchiva nokujairirana. Pano toda kumbotaura nenyaya yomuramu ava munhu mukuru kwete chimwana, nokuti chimwana ukavata nacho uchiti muramu unofanira kusungiswa ugoenda kujeri nokuti uri munhu akaipa chose. Nyaya iri pano ndeyemurume anovata nomuramu pasina ganyabvu kureva kuti muramu azvisarudzirawo kuvata nababamukuru. Koitazve mukadzi anovata nomuramu pasina ganyabvu kureva kuti babamunini vazvisarudzirawo kuvata namaiguru saka vese vari kuda zvivari kuita.

Chokutanga ngatibvumirane kuti kuvata nomuramu chihure chakangofanana nokuhura nerimwewo hure remuraini asi kungoti pakadai mese muri kukanganisira hama yenyu imwe chete zvese nemhuri dzenyu mbiri dzese.

Ngatitange nenyaya yevanhu vaviri vakomana/vasikana vari mukoma nemununguna. Vanhu ava vanhu vanokura vane makwikwi pazvinhu zvakawanda asi mukoma ndiye anowanza ava murairidzi pamununguna wake. Uyawo mununguna achigarotoredzera kumukoma. Zvino nyaya yechiramu iyi inowezeredza nyaya yokutoredzerera kumukoma zvokuti kana usina kunatsozvibata ukahwisisa kuti BOUNDARY iri papi unokwanisa kuerekana wahura namaiguru/babamukuru.

Muchikura unotarisa zvinoita vana mukoma wotevedzera izvozvo. Zvino mukoma akazodanana nomukomana/musikana wake, kazhinji iwe unotumwa kundosvitsa mashoko kumukomana/musikana
uya, pamwe wotoziva ma SECRETS ari pakati pavo kubva pakutanga. Pavanoroorana nokuchata iwe unenge uripo uchitopiwa zvokuita panyaya yese kureva kuti uri pakati penyaya yese. Zvinofungigwa kuti unenge uchihwisisa BOUNDARY yako kuti unogumira papi. Vamwe vanototanga kuvata namaiguru/babamukuru muchato usati watomboitwa. Tinohwa nyaya dzakawanda dzinoti mukomana akarabwa nokuti ange avata nevasikana vaviri vanoberekwa mumba iwe chete. Tohwazvi vanonyora vachibvunza kuti voita sei nokuti mununguna akamutorera mukomana.

Mukoma nomurume wake pavanoita mwana, kana uri musikana unokwanisa kutumwa kuti enda undobatsira sisi kusvika vadzokera pautano. Panguva iyi mukoma haakwanisi kuvata nomurume wake kwenguva refu (mwedzi nehafu) ipapo babamukuru vari kukuona uriwe mukadzi mumba, nokuti ndiwe unobika, ndiwe unowacha, ndiwe unosuka nokukorobha, ndiwe unoisira babamukuru mhura yokugeza. Ndiwe unoaina hembhe dzavo. Zvese zvinohi mabasa emukadzi mumba ndiwe unoita. Mukoma ari pa LEAVE panyaya yokuva mai vemba. Iwe ndiwe mai nokuti ndiwe uri kuita zvese zvemumba.

Kana magara muri vanhu vanotamba CHIRAMU, babamukuru vaya vonotokwanisa kugarokubata magaro kana mazamu sisi varipo. Ipapo iwe unofanira kutukirira babamukuru kuti vasaita musikahwa, pamwe wotoratidzawo kutsamwa nezvavari kuita. Kana uri munhuwo anogarokwira zemo pane nguva yaunombokwirawo zemo uri wega. Pakuzvibatabata nguva yokunovata, unokwanisa kuisa mufungwa pikicha yemurume wauri kuona paunozvibvisa zemo. Pakutevedzera sisi sezvawakakura uchiita, uchatevedzera sisi nokuona babamukuru vari murume akakodzera kuvata naye sezvinoita sisi. Ndipo unotanga kuona babamukuru vari EXAMPLE yemurume akanaka kuvata naye. Ukaita nguva refu uripo panokwanisa kuita nyaya. Unokwanisa kuti paya paunorota uchiiswa, worota babamukuru. Paunovaona mangwanani, hazviiti kuti fungwa iyoyo isapinda mufungwa dzako.

Hino kukazoti mukoma haapo pane kwaaenda, babamukuru vaya kana vane ruchiva, mese mava noruchiva. Pakukubata magaro nemazamu pavambenge vachiita vanokwanisa kuwedzera wotoona umwe musi sisi vasipo ukabatwa makaro hausuduruki, hautiki babamukuru, hautaridzi kutsamwa. unongorega vachikubata. Nyaya yotokura, Babamukuru munhu awajairira saka hauoni somunhu mukuru. Uku ivo havana kuvata nasisi kwenguva. Munokwanisa kuita mukana wekutaudzana nenyaya yokuisana.

Vanhukadzi zvokuudzwa runako zvinhu zvinotiitisa manyawi uye kutibvisa chimiro. Ukaterera babamukuru vaya vane EXPERIENCE yokukumbira pamberi vokutaudza norunako gwako neshure yako yakanaka zvokuti murume wese zvake anokuona anomira chombo, wobva wafunga kuti sisi vakagona kusarudza. Pasina nguva wava kutovata nomurume wemukoma. Vasikana vakawanda vanodaro. Vasikana vakawandisa vanoiswa pamuedzo naana babamukuru chero vasingazosviki pakuisana nababamukuru. Vasikana vakawanda vanobviswa humhandara nababamukuru.

Varume vedu vakawanda vanomukira kumabasa. Kana murunyaya wako achigara nemi, toti ari kutsvakawo basa, kureva kuti ava munhu akura. Anokwanisa kusara pamba mukoma wake aenda kubasa. Kana magara muchiita Chiramu nomurunyana wako, munongoramba muchiita. Kazhinji maiguru vanonzi ndimai kusvika mukoma afa. Saka ivo maiguru ndivo vanopa GREEN LIGHT kumurunyana kuti avambuke kubva pakuti MAI-GURU kusvika pakuti mukadzi. Maiguru ndivo vanowedzera chiramu pakati pavo nomurunyana iye otevedzerawo nyaya.

Murunyana uya akazoti paanozvibvisa zemo opota achifunga maiguru, anobva afunga kuti mukoma akagona kusarudza mukadzi akanaka. Zvoreva kuti atova munyaya. Kukura kwaakaita achikwikwidzana nomukoma zvoreva kuti ava kukwikwidzana naye pana maiguru. Ngatihwisise kuti mhomho yevanhukadzi vanoita zemo mangwanani. Murume akamuka akaenda kubasa mukadzi akasara mumba kana asingashandi, akasara ane zemo. Murunyana anochivika arimo mumba maiguru vanotomuchiva nechekare hazvinetsi kuhwisisa kuti kana vachida kuiswa vanotanga sei nyaya. Unohwa vakadzi vakawanda vachinyora tsamba vachireurura kuti vakaisana nomurunyana saka havachazivi kuti mimba ndeyomurume here kana yomurunyana. Unohwa munhu achiti

"Zvakangoerekana zvaitika. Hatina kuzviPLANA. "  Idzi inhema hadzo. Hakuna munhu anoisana noumwe munhu pasina azviplana. Maiguru vanenge vagara nguva vachichiva murunyana. Chinenge chisipo mukana wekuisana chete. Mukana ukazongovapo murunaya akashaya matyira, vaviri votoisana mukoma ari kubasa.

Hino kana wangotanga kuisana nomuramukadzi/muramurume, hwisisa kuti chihure BREEDS Chihure saka motombowedzera kuisana kwenyu. Pamwe munobatwa pamwe hamubatwi saka matori pagwendo. Hwisisazve kuti pavaviri vari kuisana apa babamukuru/maiguru ndivo vane EXPERIENCE yokuisana kureva kuti chero muramu uyu akazowana mukomana/musikana wake waanoisana naye, hazvinaki sezvaanoita nababamukuru/maiguru.

Pano ndinowana tsamba dzakawanda dzichivhunza kuti seiko mukomana wangu/musikana waku asinganaki sezvinoita maiguru/babamukuru vandakambovata navo makore mana apfuura? Kureva kuti maiguru/babamkuru vakaita IMPRESSION pamuramu uyu iri ngari yeEXPERIENCE panyaya dzokuisana. Kuisana nomunhu wausingafaniri kuisana naye kunowedzera kunaka nokuti zvakafanana nechinhu chinotyisa zvinokupa ADRENALIN inokuwedzera kunaka. Babamukuru vanoisana nomuramu zvinonaka kupfuura maisirane avanoita na Sisi. Maiguruvo kuisana kwavo nomurunyaya zvakawedzera chose kupfuura nomkoma wake. Hwisisa kuti vano vese vanohura vanohwa kuda kudzokera kuhure nokuda kwekuti zvinonaka kuisana nomunhu wausingafaniri. Efoort yokuda kuti zvinake inenge yakawanda.

Vakawanda chose vane zvikomba nemahure vanopupura kuti chikoma chinonaka chose kupfuura baba vemusha. Asi mukadzi wechikomba chiya haatombooni chivhimunakira. Anotozoti vabatwa woshamisika kuti Mai ava vaionei pamurume wangu. Zvinoitiswa nokuti kana une munhu mutsva unoisa EFFORT pakumnakira. Asizve dai taihwisisa kuti tinofanira kuisa EFFORT kumba chihure chaiita chishoma mumaraini.  Chitubu/Chombo ndizvo zvimwezvo zvakangofanana. Uri kupedza nguva nehure iro pane kuti dai wapa murume wako asati aenda kuasa kwacho.


Pakati pevanhu vaunoziva pane vakawanda vakambovata nababamukuru/maiguru. Vakawanda vavo ndiye anenge ari murume/mukadzi anomubvisa umhandara/ujaya. Zvoreva kuti anozvirangarira kwenguva refu.

Pano tiri kutarisa nyaya iyi maitikire ayo uye kuti inozopera sei. Taona kuti magarire edu ndiwo anokonzera kuitika kwenyaya iyi. Tinokonzera kuti vana vemhuri mbiri idzi vajairirane uye vaonane sevanhu vakakodzera kuva nerudo, asi tichiziva kuti havakwanisi kudanana norudo gwehama nokuti vakazoita ukama vakura. Saka zvinokwanisika kuti vatange kuhura.

Kupera kwazvo kunonetsa. Muramu anofanira kuzorega kuvata nababamukuru/maiguru, kana ahwisisa kuti zvakaipa, kana abatwa akanyadziswa, kana aita mimba ikaonekwa pamusha pakaita nyaya. Asi zviri nani kungogara arega kuzviita. Mukutaura kwedu nokupanana mazano okudzikisira chihure, ngatihwisise kuti zemo rinokwanisa chose kuwanda kupfuura fungwa. Pane nguva yaunobatwa nezemo zvokuti kufunga unotadza. Ndizvo tichikurudzira vanhu kuti kana une murume/mukadzi garai mese kwete kuti uyu kwake uyu kwake.

Asi ukaongorora vanamaiguru vakawanda vanovata nababamunini, kazhinji inyaya yokuti murume haasi kugutsa mukadzi, murume haagari pamba. Kashoma kungochiva murunyana asi zvinoitika hazvo kuti maiguru vanongochiva murunyana wavo nokuona ari munhu ane runako. Vanamaiguru kazhinji vanoita zve POLITICS mumusha. Vakangovata nomurunyana kwenguva diki, vanoregera, murunyana uyu ava pedo namaiguru zvokuti pakaita nyaya mumba anosapota maiguru. Maiguru pakadai vanokwanisa kutotsvakira murunyana musikana, pamwe hama yavo chaiyo kuti INFLUENCE yemhuri yavo iwedzere. Zvoreva kuti mrunyana ari kushandiswa zve POLITICS.

Kana zvikazoitika kuti maiguru vanotadza kuita mwana, uchaona kuti vanoitiswa mimba nomurunyana uya wavakagara vakurudzira kuvajairira. Iyewo haakwanisi kuramba nokuti akatombosvikako nechekare.

Kuvarumewo kune vakawandisa vakamitisa varamu vavo. Isu kumhuri yekwedu pane hazvanzi yangu yokwa babamkuru ane vakadzi vatatu, vese vari vana vemunhu umwe chete, kureva kuti aingomitisa varamu. Asi kune varamu munyika yedu vakavatwa navo vakasaita mimba zvikasambozikamwa kuti vavatwa navo, nokuda kwekuti ivo vaitonakigwawo nazvo vongonyarara pazviri. Kukwikwidzana nasisi pamurume. Pamwe muramu uya anotozowanikwawo nomurume wake asi sisi vakagwara akauya kuzovachengeta anongopota achiisana nababamukuru vaya.

Churamu ndicho hacho asi pachiri panokwanisa kubuda nyaya dzakawanda.  Vana saimba vanorera vana vevanunguna mudzimba zhinji chose. Kuhura nemuramu kunoonekwa sokuti chinhu chiri nani pane kuhura nomutogwa. Asi chihure chihure chete hapana siyano. Kana uchikwanisa kuhura nehama zvoreva kuti unokwanisa kuhura nomutogwa saka chihure unacho muupenyu hwako.

Murume anoona musikana anoita mabasa mumba somukadzi akakodzera kuvata naye anokwanisa kuvata nomuramu kana mushandi webasa. Siyano hapana. Mukadziwo akaita tsika yokuvata nomurunyana, haana matyira okuvata nomushandi. Ruchiva chete gwekuti ukaona murume akagwinya muviri wotanga kufunga kuti akavata newe unohwa pane moyo. Ruchiva.


UDZAI VAMWE!!!!!
kus**rwa nabamunini
Kus**ra  mainini
Kuhura nomuramu
kuhura nehama
Saturday, 9 September 2017

Kutsividza chihure mumba

Kutsividza chihure mumba zvinoitwa nevanhu vakawanda kana vabata varume/vakadzi vavo vachihura asi vasingadi kuvaramba, vobva vonohurawo kuti vaenzane pagoshaya anomhura umwe. Uyezve kuti uya umwe ahwisise kuti kuhurigwa kunogwadza sei. 

Kutsividza kunowanzoitwa nevakadzi kupfuura varume asi variko chose varume vanozviitira vakadzi vavo. Ndinowana tsama dzakati wandei panyaya iyi vanhu vachibvunza kuti zvinobatsira here kutsividza kuti murume/mukadzi agwadziwe sezvaita munyori pakuziva kuti ahurigwa. 

Iwe imbofunga kuhura kwako ugozvibvunza kuti kana umwe wako akakuhurirawo zvokutsividza ungazvigamuchira sei? Kana usina kumbohura asi wakahurigwa, funa kuti kuhura kweumwe wako kungakurerukira here kana ukamuhurirawo? Kana mese musingahurirani, hamupo panyaya iyi asi kungodawo henyu kupindira pamusingakwani. 

Kune vanonyora vachibvunza asi munyori azoitisa ndide kuongorora pano neuyu anyora achiita sokuti ari kutsutsumwa kuti mukadzi waari kuhura naye haanei naye iye asi ari kungoda kushungurudza murume wake. Haino nyaya yake.

"Tete, ndakadanana nomukadzi wemunhu anoshanda pa Company iri close nepandinoshanda. Tinokwira bhazi rimwe chete kuenda nokudzoka kubasa as tinogara kure. Iye anokwirira munzira manu. Ndinomubatira seat, uye ndofanobhadhara iye ozogara ondipa mari yangu.  Mukutaudzana ndakaona sokuti anondida ndokumunyenga kusvika tadanana. Ndaiziva kuti ane murume asi mukadzi akabatana zvinofadza kuona. Ini handina mukadzi kana umwe musikana uye mukadzi uyu mukuru kwandiri negore. 

Last week Ndakarara naye ne Monday, first time, ndokupamhidza Tuesday.  Ne Thursday ndakamubvunza kuti ko murume wake ari papi, akati anoda murume wake stereki. Mukutaura zvakabuda kuti ari kuvata neni like some kind of revenge kumurume wake ane two girlfriends one yacho iri former friend yemukadzi. Problem is inini wacho I am hooked kumukadzi uyu.  Handichazivi zvokuita. Ndoudza murume wake here kana kuti ndoita sei?"

Iyi i SUMMARY yenyaya asi ndoona sokuti mahwisisa musoro. Ngatisiye kusahwisisa kwemunyori toine kuti mukadzi uyu mafungire ake ari papi uye kuti tinobvumirana nazvo here?

Wednesday, 6 September 2017

Chii chinokonzera kushaya hope?

Kune vanhu vakwanda vane chigwere chokushaya hope zvokuti pamwe anongovata nguva pfupi obva atomuka asisina hope.  Ndati chigwere asi hachisi chigwere chaicho pachirungu chigwere i DISEASE isi apa toti CONDITION nokuti hapana INFECTION. Chaitisa kuti nyaya iyi itaugwe pano ndechokuti zvinoita sokuti chiratidzo chedzimwe nyaya dzingangozoitika kana munhu agara nguva asingavati zvakanaka.  Saka ndicharamba ndichiwedzera panyaya iyi.

Asi kana uri munhu asinavati zvakanaka, enda unobvunza kuchipatara kuti woita sei. Usarega vachikupa mapiritsi ehope nokuti ukatanga kumamwa hazvizoiti kuti uwane hope usina kuamwa.

Zvikonzero :
 1. Chigwere che Depression
 2. Kufunganya panyaya dziri muupenyu hwako
 3. Chigwere che PROTATE
 4. Chigwere cheNhetemwa kana kuti Parkinson
 5. Chigwere che Alzheimer
 6. Chegwere che STROKE
 7. Kufamba nendege zvikuru uchiva kumavirazuva uchienda kumabubazuva.
 8. Kuhotsira
 9. Kuhwa uchida kurutsa uye mudumu musina kugadzikana
 10. Chigwere che Asima
 11. Musana unogwadza.
 12. Kungogara wakadaro kuva kare uri mwanana
 13. Kana une mimba unokwanisa kushaya hope.


Vanhukadzi pakushaya hope vari mberi kwevanhurume. Zvinofungigwa kuti ingari yokuti vanhukadzi vemukore uno vava vanhu vanoti uku vanoriritira mhuri uku vanoshanda kumabasa. Zvoreva kuti nguva yokuzorora havachina. Vanababa vanoendawo kumabasa asi kana adzoka kuma anosvikogara pasi ozorora mukadzi achiita mabasa omumba.

Tinoonazve kuti mai vemba ndivo vanofuna zvichadyiwa nemhuri, ndivo vanoona kuti BUDGET yemuma yakamira sei. Ndivo vanoona nezveutano hwevana. Kana vachimukawo vachienda kubasa, vanofanira kusiya varonga kuti vana vanoenda sei kuzvikoro. Vanababa havanei nazvo mudzima dzakawanda. 

Koitazve vakadzi vemukore uno vanoda kuzviona sevarume asi uku vachingodazve kuzvara vana. Vakadzi vane vana asi vasina varume mumba vari kuwanda. Matambudziko avo matsva asati ahwisiswa ari kuwandawo saizvozvo. Anenga ariye mai, ariye baba, ariye mushandi wepama ari ega. Uku haana wekutaurira nhamo dzake dzepamoyo.

Tinoonazve kuti vanhu vekufonera uchida kutaura navo vava kuita vashoma muupenyu hwemunhukadzi. Shamwari dzako kana usina murume dzinoita shoma nokuda kwekutya kutoregwa varume. Kana ukada kufonera vafundhisi vemudzichechi, havanonoki kuuya kumba kwako asi ukasachenjera vakawanda vanoda kumbovata newe. Ukafonera varume vasina vakadzi, anouya oda kuikigwa kumba kwako iwe nguva yacho hauna. Vana vako haana hanya navo futi.

MaREPORT ese ari kubuda ari kuti vanhukadzi vari kushaya hope vakawanda chose kupfuura vanhurue vari kushaya hope. Saka kana uri munhukadzi asinanatsi kuvata hope, gadziridza nyaya yako inake nokuti zvichakuvinga zvakawanda.

Chii chingaitika kana usingavati zvakanaka?
 1. Kushandisa fungwa zvakanaka masikati kunokunetsa 
 2. Unogara wakaneta mumuviri
 3. Unokwanisa kutadza kuita zvimwe zviabasa zvidiki
 4. Kugara uchihwa musoro kana huro
 5. Muviri unokasira kubata zvigwere
 6. Kusahwisisa zvinotaugwa nevamwe
 7. Kungomuka pakati peusiku uchishaya zvokuita.
 8. Kufunganya panyaya yokuvata.

Saka todii ? 
Saka todii?
Kana une murume/mukadzi mumba, ukaziva kuti umwe wako haasi kuvata zvakanaka, mubatsire kuti avate. Chokutanga kumupa mukana wekuzorora. Chinjai nguva yokunovata, Moenda kumubhedha wenyu. Ita nyaya naye dzinorerusa muviri, dzinosetsa, dzinoita ahwe sokuti une rudo naye. Kana uchiziva chiri kumudya moyo wana mukana wekuti abatsirike.  Mumba nyaya dzinowanzonetsa ndeidzi:

 1. Mari ishoma
 2. Rudo mumba hamuna
 3. Mumba mure ugwere
 4. Kuvengwa nehama
 5. Nyaya dzekudzidza iwe wava nemhuri
 6. Kushaya mabasa
 7. Kuhurirana
 8. Kusungwa nemapurisa
 9. Kushaya pekugara nemhuri
 10. Rufu mumhuri

Dzese zvadzo inyaya dzinogadzirika asi kungoti iwe uchiona kutambura kweumwe wako chii chaunoda kumuitira kuti awedzere kusununguka moyo. Kugumbatirana kunobatsira vakawanda uye DEPRESSION inoita shoma kuvanhu vane munhu wekugumbatirana naye.

Kana uri wega mubereki mumba kana kuti uri munhu asina vana asi uri wega, joina ma CLUB ekuti usangane nevamwe vezera rako uchiita nyaya navo. Enda kuCHECHI ine vanhu vezera rako.

Wana zvokudya zvinovaka muviri uye chinja nguva dzaunodya. Wedzera kumwa mvura. Womosiyana nezvinhu zvine shuga zvakaita sema SOFT DRINKS, zvihwitsi, vana CHOCOLATE. Zvese izvi zvinokanganisa muviri, zvikuru kana fungwa dzine zvakadziwandira.

Wana chimwe chokuita chinokuvaraidza, sokuti kunyora mabhuku, kutora mapikicha ezvinhu zvinokufadza uchitaridza vamwe. Kufambafamba neshoka.

Kana ari umwe munhu ari kukunetsa fungwa, wana mukana wekugadzirisa nyaya dzenyu. Kana uriwe wakakanganisa inotumira shoko kuti sori. Shoko rimwero uchaona kuti rinochinja zvakawanda kumunhu aritumigwa kana ane njere.  Kana ari umwe munhu akakutadzira asingadi kukuti sori, iwe tanga nokumuti sori. Hapana chimwe chinodiwa. Kungomuti soti chete, iye achahwisisa kuti chauri kuti sori chii.

Kana pane nyaya inoda DECISION ita DECISION yacho upedze nyaya 

Kana woenda kunovata, tanga waisa mvura inopisa muchidhishi, wonyika shoka dzako imomo mvura ichipisa kupfuura muviri wako asi zvokusakukuvadza. Werega dzakadaro kwekanguva 15 minutes. Wobvapo wonovata.

Kudya zvokudya zvemanheru kasira kudya kuti paite nguva refu kubva paunodya kusvika paunonovata.

Kuvatana kunowedzera hope zvese kuvnhukadzi nevanhurume.


Siyana nemabasa asina basa anokwanisa kuzoitwa pa Weekend. 

Wedzerai vanowedzera. 

Thursday, 31 August 2017

Kuzviwetera wakura

Kune nyaya iri kuitika mudzimba isingawanzi yataugwa pachena nokuda kwekuti inoonekwa senyaya inoitika kuvanhu vasina kuwanda vanoonekwa sokuti pane zvakaipa pavari. Ngatitange nokuhwisisa kuti kuzviwetera kwakawanda kuvangukadzi kupfuura kuvarume kana tichitarisa kuvanhu vakuru vapfuura makore gumi.
 Kana une mwana uchaona kuti anozviwetera ari mucheche oiswa napkin/nappy/ mugwada kuti asangowetera pese pese. Anozoti ava nemakore maviri kana ari musikana otanga kupedza usiku hwese asina kuweta. Vakomana vanoti nonokei. Panozosvika mwana pamalore mana (musikana) kana kuti mashanu (mukomana) anenge ava kugona kuzvionera ega usiku nemasikati, asi pamwe anomoita ACCIDENT ozviwetera. Ipapa pa ACCIDENT kana vakuru vakasahwisisa kutsiura mwana, zvinokwanisika kuti kuweta kwese nguva ipi zvayo kunomupa STRESS, zvokuti anokwanisa kuzowedzera ma ACCIDENT ake usiku nemasikati.
Kune vanhu vanozviwetera panyaya dzakasiyana siyana vava vanhu vakuru. Tichitarisa vanhukadzi chete tinoona vakadai:
1 Kana ane chigwere: Kune zvigwere zvinopinda paboka rezvigwere zvinohi UTI zvinokwanisa kuti munhu atadze kudzivirira kuzviwetera kusvika chigwere charapiwa.
2 Kana akadhakwa: Kune vanukadzi anoti kana akadhakwa haazivi kuti aripi okwanisa kuzviwetera.
3 Kana avhundusigwa: Unokwanisa kutyiswa nezvawaona ukazviwetera.
4 Kana uchangozvara mwana. Panokwanisa kuita nguva yaunoti ukakosora kana kuhotsira woweta, pasina zvaunokwanisa kuita pazviri.
5 Imwe mishonga: Pane mishonga yokuti kana uchiishandisa unokwanisa kuzviwetera. Sokuti mushonnga wekuwana hope.
6 Kuzviwetera wachembera: Kana munhu akura pazera anodzokerazve kuva mwanana panyaya dzokuzviwetera, zvokuti munosvika pakumupfekedza manapukeni. Asi zvinozikamwa kuti vanhu vanorama vachiita zvokuisana utanga kuzviwetera. Mukazi anogaroiswa ava munhu mukuru uye akura kusvika pazera iroro achigaroiswa, anononoka kuzotanga kuzviwetera zvichibva pakuchembera. Murumewo anogaroisana nomukadzi wake kusvika ava munhu mukuru toti kumakore 80 uko anononka kutanga kuzviwetera. 

7 Kukura uchingoweta: Kune vashomanana vanotadza kuzvibata panyaya yokuweta usiku vavete. Mwana anokwanisa kukura pamusha pane zvinhu zvinomupa STRESS zvisinei kuti mwanana obva atadza zvachose kudzidza kubata dundiro rake usiku avete.  Anosvika makore kana makumi maviri achingoweta avete. Ndivo vatinoda kumbotaura nezvavo pano kuti inyaya i nokwanisa kugadzirika here.
  
Mubvunzi wemubvunzo ndambotaura naye BACKGROUND yake zvikaonekwa kuti ane nyaya dzinofamba dzakadai:
·          Mai vakamitiswa nababa vake ndokurambwa ndokuva iye andoreriwa nambuya mai vamai.
·          Mai vaishanda kure ndokuwanikwa noumwewo murume akati haadi mwana asiri wake.
·         Baba vake vaipota vachiuya kuzomuona asi pakaita nguva vasina kugamuchira mwana uku vakaroorawo umwe mukadzi
·         Mbuya vairova mwana kana aweta ndokubva atowedzera kuweta. Mwana aiva ne STRESS yokushuva kundogara namai vake  asi mai vachiramba, iye achiona vamwe vana vamai vake vachigara namai.
·         Mukadzi wababa ndiye akatozoti murume aende kunotora mwana nokuti paagere hapana kumira mushe asi vaishanda kwakasiyana (baba nomukadzi wavo) saka aipota achinogara kwamuya mai vababa
·         Mwana aiti kana ari kwamai vamai owedzera kuweta. Kana ari kwamai vababa kwaiva nevamwe vana vokutamba navo ange achimboweta hake asi zviri zvishoma. Hakuna aimurova kana kuutuka kana awta. Mbuya vaingofumobvunza kuti kwakanaka here, iye odavira kuti ehe kana kwete. Kana kusina mbuya votora zvanyoroveswa vondowacha pasina imwe nyaya.
·         Ava nemakore gumi nemapfumbamwe akadanana nomukomana wake kuUniversity, vakapengesana zvokuda kuroorana. Akazongomitiswa mukomana ava mugore rokupedzisira kuUNIVERSITY.
·         Mukomana ndokutyiswa nazvo ndokuramba musikana nemiba iya zvese, achiti haana mari yokuroora.
·         Musikana akaita STRESS ndokutanga kuwedzera kuzviweterazve usiku uku ane mimba. Musi wekupedza University anga ane mima ye mwedzi misere.
·         Uku ange asingadi kusangana nevekumhuri yababa achitya kutukwa. Akanozvarira kwambuya mai vamai. Mukomana nemhuri yake Havana kuzoona mwana. Ndipo pakatanga kuuda nyaya yokuti mukomana haadi mukadzi nokuti anowetera mubhedha usiku. Stress ndokutowedzera.
·          Mainini, mukadzi wababa ndiye akazoti abva kundoona mwana murume asingazivi, ndokuuya oudza murume kuti ape mwana mari yokurera mwana nayo.  Uye ataure nemwana amuudze kuti hapana chaakakanganisa. Ndokuzokwira mota kundoona muzukuru uye kupa mwana mari yokuzviatsira.
·         Kwakuzotumira shoko kumhuri yemukomana kuti muri kufungei. Mukomana akati anoda mukadzi wake chose asi mari yokuroora haana sezvo ari nherera akareriwa nasekuru vava munhu mukuru.
·         Mhuri dzese dzakazosangana ndokubvumirana kuti vana kana vachida vanonochatiswa kwamuDzviti mhuri dzobatsirana kuti vavake musha wavo. Ikozvino vagere zvakanaka vava nechimwe chana mukadzi anopota achiita ma ACCIDENT asi zviri nani.
Ndiyo nyaya yake yaari kukumbirawo kuti pamakore 26 aava awa, zvichagadzirikawo here?  Saka tati timboongororawo kuti nyaya dzakadai dzinogumirepi? Vamwe vanoti vakazvihwa voseka voumuruka vomhura munhu ane dambudziko asi shuwa mangwana ndiwe. Tikasataura nyaya idzi tichipanana mazano okuita tinozoti tavesu todyiwa moyo nokushungurudzwa nadzo. 
 Poitazve nyaya yokuwacha zuva nezuva kana asinafariri kuvata akapfeka mugwada. Ko iyo mari yesipo pamwedzi inobvepi kana uri muZimabwe. Unodazve kuva nomurume anohwisisa nokuti weti inokwanisa kunhuwa mumba. Chero mukajaira henyu, uchaona kuti vamwe vanhu vanopinda muma menyu vanohwa kunhuwa kwayo. Zvosapa chimiro chakanaka. 
Nyaya idzi tikakwanisa tichadzitarisa kuti tione zvimwe zvingaderedza kuipa kwadzo. 
Kana uchimbozviweterawo kana kuti uchigara nomunhu anozviwetera tiudzewo kuti nyaya yake yakamira sei. Ndichazama kutsvaka kuti chii chingaitwa nevarapi kuti nyaya iyi iite nyore kuvanhu vari mairi nokuti ukanatsofunga unoona kuti inyaya yakaomera munhukadzi, zvikuru kana ane murume.


Tuesday, 29 August 2017

Mafungire edu panyaya dzakasiyana

Pano tiri kutaridza nyaya dzakabuda pamivunzo yakabvunzwa pano kuti vaverengi vapindure vachitaridza mafungire avo.  Kana une mubvunzo waunoda kuti uiswe pagungano kuti vanhu vataure mafungire avo tomuira mumbvunzo wako nemhinduro dzaunoda kuti vasarudze padziri tigovapa pano vapindure. Taurazve kuti mubvunzo wekuvarume here kana vakadzi kana kuti tese. 

Verengawo ma RESULTS kuti uzive mafungire evamwe kuti ari papi, woona kuti iwe wakarerekera kupi? 

Ticharamba tichiendera mberi nokuvhota mavhotere enyu achiudiswa pana kana VOTE yavhara. Tokumbirawo muvhote panovoteka. 


Vakadzi
Varume
Tese Varume neVakadzi.
Murume wako ari kukugutsa here?

Anondigutsa chose
23
38%
Ndizvo hazvo
18
30%
Handiguti. Ngaawedzere
11
18%
Handiguti zvachose
8
14%
Votes
60
100%

Ndoona sokuti vakadzi vari kuguta mumba vashoma. Ngatiti 68%. Varume hwisisai zvinodiwa muma veduwee.
Iwe Murume, panhengo dzemuviri wemukadzi/musikana wako, unofarira chii?
Chiso chake, maziso, muromo mhino
22
17%
Mazamu
42
33%
Magaro
57
45%
Makumbo, zvidya
30
23%
Pamberi, matinji, bhinzi
46
36%
Kuenderana kwazvo zvese
43
34%
Votes
126
100%

Tahwisisa. Regai tichengetedze magaro nezvimwe zvabuda kuti ndizvo zvinodiwa.
Kana murume/mukadzi wangu akanzi muroyi

Ndomuramba
19
31%
Ndogara naye chete
42
68%
Votes
61
100%

Kuva muroi kunoratidza kutikunoramisa vashomanana. Hazvirevi kuti ramba uri muroi. Bodo.
Kana murume wangu akaita mwedzi mitatu asingamiri chombo

Ndinomurapisa
39
65%
Ndinoti chihure chaitisa
8
14%
Ndinomuramba
4
6%
Ndogara naye asi ndohura
9
15%
Votes
60
100%

Taona kuti vakawanda vedu vanofunga kubatsirana nomurume kugadzirisa nyaya.
Kana mukadzi wangu akapiwa mimba noumwe murume

Ndomuramba
62
87%
Ndomuregerera
3
4%
Ndomuti abvise mimba kana achindida
6
8%
Votes
71
100%

Varume moyo yenyu ndeyebwe chaiyo. Mhomho yese kwahi ndomuramba.Pasaizi yechombo chomurume wako, pane nguva yaunombofunga kuti dai chisina kudai here? Vhotai!!
Saizi yake yakandikwanira


Akakurisa


Dai awedzera kukura


Votes

100%
Varume tiudzeiwo kuti maoko nemukadzi, chii chinonaka kupfuura chimwe?
Maoko ari mberi
9
10%
Mukadzi ari mberi
57
66%
Zvese zvinonaka
20
23%
Votes
86
100%

Tatenda chose apa. Tahwisisa. Regai tirambe tiri meri.

Murume wangu akandihurira noumwe murume.  Vhotai!!!

Zviri nani pakuhura nomukadzi


Zvinosvodesa kupfuura kuhura nomukadzi


Ndomuregerera kana achiri kundida


Ndomuramba


Votes

100%