Wednesday, 1 February 2012

Mwedzi wapera mari youya yobva yapera

Ndaudzwa nyaya yandisuwisa chose nhasi. Kwahi.

"Ukaona mwedzi wapera kudai vane varume vanoshanda chitobatisisai varume venyu nokuti kazhinji murume wechi ZIMBA anobva afunga kuti mari muhombodo zvoreva kuti ane yehure. Saka unohwa murume mukuru oti "Kudya nyama yehuku mazuva ese hazviiti. " obva onotsvaka hure odzoka mari yese yaenda, zvikwereti hazvina wabhadhara.

Uya mukadzi ahurigwa ndiye ohi chiinda undokumbira chikwereti pa shop ya baba Kerida. vayavo baba Kerida vosvikoti mai Kandhi (short for Kandhuro) chionaiwoka zvokuita tigofidha vana mwedzi wese. Poitika nyaya yokuti mai vanohurira vana, baba vanohurira kunakigwa. "

Nyaya dzakadai dzakawanda mumaraini umu. Mushonga wacho ndewekuti murume wako akauya kumba asina mari, usangopopota wogumira ipapo. Hwisisa kuti mari yaendepi zveshuwa. Kana mhinduro yacho isina kukukwanira, Kwidza nyaya kuvakuru vatonge nyaya, uyezve usarega murume achikupinza chombo asina kondhomu. Unofa.

Nyaya yemari inyaya yarambanisa vakawanda. 

No comments: