Friday, 28 December 2012

Kana usingadi mimba

   Sarudza chokuita pane izvi. Ukaonawo munhu oita mimba mazuvano ziva kuti arikurongera umwe murume. hazviiti kuti ungoerekana waita mimba usingadi. Kana uchiona kuti murume waunaye ndiRoja chaiye, shandisa mapiritsi zvese nemakondomu.

    caps
      combined pill
      condoms (female)
      condoms (male) 
      contraceptive implant
      contraceptive injection
      contraceptive patch
      diaphragms
      intrauterine device (IUD)
   intrauterine system (IUS)
     natural family planning
   progestogen-only pill
   vaginal ring

There are two permanent methods of contraception:
          
           female sterilisation
         Male sterilisation (vasectomy)

Vhura makumbo ako wega pasina zveganyabvu kana kufosana. Kana ukahwa murume anoda kukufosa iwe chitanga wamuudza kuti

chokutanga: Moenda mese kuTEST monopiwa ma RESULTS enyu moratidzana. kana umwe wenyu ane chaanacho mobvapo masina modzokera kudzimba dzenyu mese musina chamapanana. Nyaya yapera.

Kana mese musina chamunacho, mogara pasi moronga yokudzivirira mimba mese muchibvumirana. Madaro moronga kuti musi wekuti panzvimbo yokuti ndipo pachatangira zvinhu kupindana. Worhojewa wakasvinura maziso uchitoziva kuti pano ndadzivirira nyaya dzese.

Zvokuuya kumba uchizoudza tete kuti une mimba ndiwo anohi maune chhaiwo iwawo. musatisvodesa nokushaya njere. Mazuvano chero ukadanana nechidhakwachintoziva kuti kunopfekwa kondomu.

Mimba yakangofanana neHIV pakuti kana usingadi kuibata hauibati, uye inoda vanhu vaviri 

1 comment:

Anonymous said...

Maita zvenyu nezvidzidzo zvenyu zvamunogarotipa. Ini zvinondibatsira.