Tuesday, 21 August 2012

Kufunga kwevarume vasina njere.


Kana wada kuziva kuti uchazvara vana vane njere here kana kwete, ongorora mafungire emukomana wako waunoda kuroorana naye uhwisise kuti vana vako vachava vanhu vakaita sei muupenyu hwavo

Murume ane njere shomashoma anofunga seizvi:

 1. Mukadzi wangu akangofanana nomwana wangu.
 2. Mukadzi wangu haafaniri kumwa doro sezvandinoita ini nokuti akadakwa angangozoda mahurerume sezvandinoda mahurekadzi ini.
 3. Mukadzi wangu haafaniri kuita mimba noumwe murume nokuti hazviiti kurera mwana asiri wangu sezvandinoita mwana weSmall house asiri wangu.
 4. Mukadzi haafaniri kuita small house yake seni. Ini ndiri murume, iye mukadzi.
 5. Mukadzi wangu haafaniri kudzidza kundipfuura nokuti varume chete ndivo vanofanira kudzidza.
 6. Mukadzi wangu akawana basa rine mari kupfuura rangu anofanira kuriramba. Akapiwa Promotion anofanira kuramba nokuti hazviiti kutambira mari yakawanda kupfuura yangu.  Akabvuma totorambana.
 7. Mukadzi wangu haafaniri kudhiraivha mota nokuti anozobuda mumba ndiri kubasa oenda kuzvikomba.Bheta zvikomba zviuye kumba kwedu kana ada zvikomba.
 8. Mukadzi wangu akandisiya nemwana, mwana akasvibisa napukeni, ndomirira mukadzi adzoke mwana achingochema nokuti vakadzi chete ndivo vanochinja manapukeni.
 9. Mukadzi ndiye anofanira kubika chero zvodii. Akagwara ndotonodya kumba kwe Small house iye oona zvokuita. Kana akatadza kuzvibikira imhosva yake. Hameno mai vepaNext door kuti vangamubikira here.
 10. Mukadzi akaita FACEBOOK account yandisingazivi PASSWORD yayo anofanira kurobwa. Ini chete ndini ndinofanira kuita Facebook Account yokutaura navasikana vangu.
 11. Mukadzi wangu haafaniri kuvata naGarden Boy sezvandinoda kuita na House Girl. Handizvibvumiri.
 12. Mukadzi wangu akandirova musi umwe chete ndinomuramba. Ini ndikamurova anofanira kundiregerera chete. Ndozomurovazve vhiki inouya. Imhosva yake nokuti ndikasauya kumba anondibvunza kuti wange uripi.
 13. Mukadzi wangu haafaniri kupfeka dhirezi pfupi nokuti vamwe varume vanozoona makumbo ake. Ini chete ndini ndinobvumigwa kuona makumbo evakadzi vane madhirezi mapfupi.
 14. Mukadzi wangu haafaniri kusvuta fodya nokuti inonhuwa. Fodya ndeyedu isu varume. tisu tinofanira kunhuwa chete.
 15. Mukadzi wangu haafaniri kutaura chinhu padare nokuti haana njere sedzangu. Mai vangu nehazvanzi yangu ngavataure asi mukadzi kwete.
 16. Mukadzi wangu anotoziva kuti mari yandinotambira ndeyangu, inotambigwa nomukadzi ndeyangu, saka kana ndada kunobhadhara RENT ye small House yangu zviri kwandiri. Kana asingadi ngaaende kwavo.
 17. Handitengeri mukadzi madhirezi akanaka, nokuti  zvinoitisa kuti awonekwe navamwe varume.
 18. Handiudzi mukadzi kuti ndinotambira marii.
 19. Handikwiri mukadzi  wangu paanoda kukwigwa, angazondijairira. Ndoita pandadira inini.
 20. Dai ndine chombo chikuru dai ndichigutsa vakazi vandinovata navo.
 21. Ndakamukwiira akasura zvinoreva kuti akanakigwa chaizvo. 
 22. Ukahwa munhukadzi chikuudza kuti haasi kuda kuiswa, zvinoreva kuti ari kuda kuiswa. 
 23. Kana mukadzi achiramba kubvisa bhurugwa rake,bheta ndiribvarure
Murume anofunga chimwe chete cheizvi haasi munhu wekuti kana wakachenjera uroorane naye. Asi kana iwewo wakazvagwa nababa vasina njere uchidazve kuti kushaya njere kuitewo muvana vako IN Honour of your Dad, Then chiitawo saizvozvo. Varume veChiZimba vane njere vakawanda chose zvokuti unokwanisa kuzvisarudzira munhu ane njere chose. Asizve hwisisawo kuti ivo vanosarudza vakachenjera nokuti anodawo vana kuti vazenge vakachenjera. 

UDZAI VAMWE!!!!

No comments: