Monday, 13 August 2012

Kupinzwa kumashure

(Iyi haisi nyaya yokufongoreswa, inyaya ye anal sex)

Nyaya yokupinzwa chombo kumashure handina chiedza chayo nokuda kwekushaya EXPERIENCE uye hakuna munhu akambonditsanangurirawo kuti zvinobatsirei uye zvinonakira ani. Pane abvunza nezvazvo saka ndati ndimbotaura zvandinozivawo. Kana uri musikana uchitanga kuuya kumurume, kuzopinzwa chombo kumashure hachisi chinhu chaunoita mufungwa. Unenge uchitoshushikana kuti kupinzwa kumberi kunofamba sei uye zvinogwadza here kana kuti uchakwanisa here kubvisira murume bhurugwa zvisingasvodesi.

Kuzoti wasvika murume okuudza kuti anoda kukupinza kumashure chinhu chaunenge usina kugadzirira. Pamwe murume wacho haakuudzi anongoti wafongora ozama kupinza pausingafungiri kuti achapinza.  Ndipo panoti chinhu chawanga uchiti chichakunakira chobva choita LOGISTIC PROBLEM.

Chokutanga ndechokuti kune vasikana vakawanda vanoita izvi nevakomana vavo kuitira kuti vasaita mimba uye kuti vasabva humhandara. Ndakambobvunza kuti vanowanepi vakomana vanobvuma izvi, zvikahi Kana murume ane chombo chimire haachina zvese zvokufunga kuti apa ndoda kupinza here kana kwete. Kana atobvumigwa kupinza chero panhu anopinza chete ozofunga apedza.

Kune vamwe futi vanoti murume anenge ari ngochani asi asingadi kuti zvizikamwe nevakawanda anofarira kupinza kumashure, zvokuti chero ane mukadzi mumba, anotomushusha kuti agare achidaro. Handina kumbosangana nengochani yekwedu saka handina zvakawanda zvandinoziva nezviito zvengochani. Kungotererawo vanhu vachitaura, uye ngochani dzekuno ku Europe ukashamwaridzana nadzo dzinokuudza zvese zvaunoda kubvunza asi dzinotaura nezveungochani, kwete zvemurume wemumba ane mukadzi.

Koitazve varume vanonyora vachitaura kuti vanoona zviri nani kupinza mukadzi kushure kupfuura kuchitubu nengari yokuti mukadzi ane chitubu chakakurisa zvokuti murume hapana chaanohwa akapinzako. Ichi chibhende chinoreva kuti murume ane kachombo kadikidiki, zvoreva kuti kupinza kushure kunoita ahwe kushinya.

Nyaya iripano ndeyokuti unoita sei kana murume akakuudza kuti ari kuda kupinza kumashure? Kana ukaona kuti anemasiriyasi nazvo iwe uriwe mukadzi wake unodii pakadaro?  idambudziko  rinonetsa kuhwisisa.

Chokutanga ndechokuhwisisa kuti ma BACTERIA ari kumashure akasiyana chose neari mberi muchitubu.  Kana chombo chatombomiramira kumashure usambochirega chichipinda kumberi. Unokwanisa kuzonetseka nezvigwere.

Chechipiri ndechokuti buri rokumashure idiki pane rokumberi saka ungangonetseka pakupinzwa chombo ikoko kuzhe kwekuti murume wako ane chidikidikiwo. Zvinoreva kuti unofanira kudzidza kurerusa muviri uye kuzora mushonga unoshandiswa nengochani unohi KY jelly asi wakagadzirigwa vakadzi vasingakasiri kunyorova muchitubu.

Chechitatu ndechokuti kana waita zemo kumashure hakunyorovi saka hakutsvedzi mukati nokuti hakuna oiri yerhoji. Unokwanisa kugwadziwa nazvo kwenguva yakareba kusvika wajaira. Zvinokwanisika kuzvijaira nokuti tinohwa kuti mumajeri varume vanopinzana kumashure. zvinoreva kuti vanozvijaira.

Chechina ndechokuti ndiko kunobuda netsvina yomumuviri wadya zvokudya. Hazviiti kuti ugeze mukati musati maita, saka murume anokwanisa kusangana netsvina ikoko. Hameno kuti mufungwa mako nomurume wako munoDEALER nenyaya iyi sei pauviri hwenyu.

Zvinonzi nyaya yokusanyorova  nenyaya yokuti buri idiki ndizvo zvinoitisa kuti varume vade kupinza ikoko. Kushinywa chombo kwacho kuri pamberi pane kwechitubu. Ndakaterera zvakadai fungwa dzangu dzinoti zvinoreva kuti mukadzi anohwa kugwadza.

Mukatsanangurirana zvinhu izvi mukahwisisana mukabvumirana, zvave kwamuri kuti muchadii. Kubvumirana kwevaviri vomumba hakutongeswi nevekuzhe. Vekuzhe vanozopindira kana pasina bvumirano kana kuti paita chigwere.

Ingohwisisa kuti maBACTERIA AKASIYANA saka usarega achipinza kwese asina kumbogeza pakati pazvo. Kana kuti murume opfeka kondhomu.

Ndodazve kutaura kuti kana murume achida kukupinza kumashure hazvisi zvemushonga. Munhu anongodawo izvozvo. Kana wakawanikwa nomurume anozvida, chitodzidza kuti woita sei naye. Kana wada kuzvipira kugara woona kuti wazvipirawo kuita zvido zvake. Hapanazve nyaya yokuti CULTURE YEDU haina zvakadai. Panyaya dzekurhojana, hapana chaunowana muZimbabwe chausingawani kune dzimwe nyika. Vanhu vakasiyanasiyana maitire avo munyika dzese. Vamwe vanoda ichi vamwe vachida icho. Nyika imwe neimwe ine

  1. Varume vanoda vamwe varume chete (ngochani)
  2. Varume vanoda zvese varume nevakadzi (ngochani dzinoda vakadzi futi) 
  3. Varume vanoda vakadzi chete asi vachizodazve kupinza kushure kupfuura kumberi
  4. Varume vanongoda vakadzi chete (ndiyo mhomho zvinji iyi) 
  5. Varume vanongoda zvana zviduku chete (vanohi ma PERVERTS vaya. Ukamuwana kasira kumusungisa)
  6. Varume vasingatombodi umwe munhu zvachose. 
  7. Varume vakajaidzwa zvinhu zvavange vasina sokuti akagara mujeri kwenguva akambopinzwa kana kupinza umwe kumashure. Abuda ozoda kuramba achidaro. Iwe wozoziva kuti akamboenda kujeri matoroorana. Hapana zvokuita. 

Vakadziwo ndizvozvo. Vane mhando dzakasiyana pane zvavanoda asi mhomho zhinji iri pane vanoda varume.

Umwe munhu anokuroora achida vakadzi ozoti ava munhu mukuru ochinja oda vamwe varume.

Kune vaya vanozviitira kuchengetedza humhandara kana kusaita mimba, kana wazowanikwa ukawana murume anozvida haunetseki nazvo.

Sezvandataura pakutanga, inyaya yandisina INFORMATION yakakwana pairi. Vanokwanisa kuwedzera kana kutapudza wedzerai tese tidzidze. Pane vamwe vedu vanotova nenyaya iyi mumba izvozvi tichiitaura pano. Murume ari kuda kupinza kumashure, mukadzi haazivi zvokuita nenyaya yakadai. kozotizve mukadzi ari kuda kuti murume amupinze kumashure asi haazivi kuti oudza murume sei. Kungomuka umwe musi woti murume ndiise kumashure unokwanisa kumuvhundusa. Asi kana uri kumwedzi murume akaita zemo risingaiti ungakwanisa kumukurudzira kuti apinze kumashure. Zvadaro akanakigwa nazvo mozoitazve mwedzi wapera wadzokera kumwedzi. Kana asingadi kukupinza kushure iwe uchida chose, mupfekedza kondomu nokuti mhomho yedu veruzhinji chatinorambira kupinzwa kumashure inyaya yetsvina. Saka kana wada kuti murume wako ajaire kukupinza shure tanga uri kumwedzi iye ane zemo womupfekedza kondhomu.

Chikuru kuhwisisa kuti usapinza ikoko wozopinza kuchitubu. Kana mada izvi motanga nokuchitubu mozopedzisira kumashure.

Ngatibatsirane mazano nazvo. Varumewo tipei mafungire enyu. Kana uri murume anoda izvi, jekesera vamwe kuti zvinobva kupi uye sei uchizvida chitubu chiripo.

Asi nyaya yokurhojana haina anonyatsohwisisa nokuti varume vanongoda chero panokwana kupinda chombo pamukadzi vanopinza chete. Kana murume amira chombo, fungwa yese inoenda pachombo zvokuti kufunga chaiko kwezvimwe zvinhu kunoderera. Uyezve tese tinoziva kuti murume pakuzama kupinza chombo anokwanisa kupotsa onangisa pasipo. Zvikuru murima ukafongora mafongorero ausingasiiti unohwa onangisa pasina pokupinza kana kuti pasipo. Pamwe ukamurega anokwanisa kutopinda. Musiyano kunyorova chete nokukura kwepokupinza.

Mukadziwo kana ane chombo mumaoko nharo dzinoita shoma zvokuti murume akamuudza kuti afongore haanonoki zvokuti murume akafarira kupinza shure, akakumbira, mukadzi anozokomburena vapedza, kuzhe kwekuti zvagwadza.  Ndizvo zvimwe chete nokunanzvana pamberi. Ukatanyanga musoro wemurume uku uchisveta chombo chake, anokwanisawo kukusveta bhinzi nokuda kwekuziva manakire azvo kwaari kuita nokusveta chombo chake kwauri kuita. Pakurhojana munongopedzisira maita zvinhu zvamusingaiti musina zemo. Ndizvo muchifanira kugeza musati mandovata. Pakugeza apa gezawo kumashure zvakanaka.

Mutemo hawo unoti:
1 Murume akapinza kumashure ngaasachipinza muchitubu asina kugeza zvakanaka nokuti maBACTERIA ari kushure akasiyana neari muchitubu zvokuti unokwanisa kubata zvigwere.

2 Zviri nani kana une murume anofarira kupinza kushure kuti mushandise kondhomu.

3 Kana uchihwa zvichigwadza paanokupinza kushure, enda undotenga LUBE inohi KY JELLY yokuzadza pachombo chake asati apinza. Zvinoita nani. Ndiyo inoshandiswa nengochani dzakawanda. Inowanikwa kumaChemist. Kana uri muEurope unohodha uri kumba kwako pa Internet, voita zvokuposita.

4 Kana wabvuma kupinzwa chombo kumashure, musi wekutanga unokwanisa kukunetsa, Shandisa KY jelly uyezve dzidza kurerusa muviri murume paanotanga kupinza.

5 Kana murume wako achizvifarira nokuda kwekuti ane chombo chidiki saka kushure kunoshinya, zama kuita nyaya yokusimbisa masuru yechitubu anakigwe nokuchitubu.

Pakupinzana kumashure dai mazama kushandisa makondhomu kuti musaita nyaya dzezvigwere pakuzopinzana kuchitubu. Zvikuru kana muchiri vechidiki (pasi pemakore 50 kureva kuti muchiri kuisana kaviri kana katatu pazuva) vanomukirana usiku muchipinzana kana kupinzana kuhope.

Tsanangurira murume wako kuti zvinogwadza kana zvichikugwadza, uye kuti kana akakuisira urume imomo unohwa sei. Kuhwisisana ndicho chikuru mumba.
_________________________________________________________________
Regai ndiwedzere. Tava mugore rino 2017. Ndakaongorora nyaya iyi ndikahwisisa kuti kuno kuEurope kune vakadzi mhomho vanofarira chose kuti varume vavo vapote vachivaisa kumashure. Vanoti zvinoda kujairira saka unotanga nokuwanza inohi KY jelly yokuti kutsvedze, uye kutanga nokudzidza kurerusa muviri. Unorerusa (RELAX) murume opinza zvishomanana mombomira makadaro. Shure ichijaira kutatamugwa. Zvinohi muzuva ekutanga zvinogwadza asi zvinongogwadza pakupinzwa, Kana apinda zvinoita UNCOMFORTABLE asi zvisina PAIN.

Kunozoti wajaira vanazvo vanoti mamwe mazuva zvinonaka  asi kujaira kwacho kunohi kunoita kana mwedzi mitatu. Kwandiri zvinongoreva kuti hatina kusikigwa kupinzwa kumashure.

Kuvarume vanoti kushinya kweshure pachombo ndiko kwavanofarira. Vanotizve kana mukadzi ane chombo kumashure haawanzisi kufakanyika kureva kuti murume ane TOTAL CONTROL. Varume vamwe vanozvifarira.
____________________________________________________________________

Udzai Vamwe!!!!
mukadzi kumashure
 kumashure sengochani
mukadzi kumashure
 kumashure
 nokumashure

No comments: