Sunday, 3 March 2013

Sare...... Todii nayo??

Sare/Sari Chiiko ?

Mhinduro yandakapiwa:
Its lyke kamhopo kanomera kushure kunobuda nemwana kanopa munyama kana kuita vana vachifa ,kana mamiscariages,rinokonzeresa zvakaipa zvakawanda coz rinoiswa nemuroyi,


Ipapo ndange ndava nenguva ndichitsvaka kuti sare chii. Chokutanga ndechokuti SARE /SARI ivara ratisati tawirirana nyika yese kuti rinorevei. Totizve hatizivi kuti chigwere hare kana kuti ndechimwewo chinhu. Vese vanotaura vara iri vanoritaura vane fungwa yokuti chinhu chakaipa uye chinotyisa zvokuti ukatoudzwa kuti une SARE unoshungurudzwa nazvo

Vamwe vanofunga kuti SARE idambudziko revanhukadzi chete asi gore rakapera ndakataura navanhu vakati wandei vaifunga kuti idambudziko revakadzi nevarume asi vachitambudzika zvakasiyana.

Vakwanda vanobvumirana kuti vara rokuti SARE hariwanikwi mune mamwe marudzi akaita sechirungu, zvinoreva kuti harisati rava mumabhuku ezvemishonga. Totizve vara iri rinowanzoshandiswa nevanoita zven’anga vanova vanopiwa mishonga vachibvisa mari.

Kune vakawanda, vamwe vacho ndakatombovaterera vachitaura nyaya dzavo dzkuti vakawana sei SARE uye vakazobviswa sei. Kana vachitaura iwe wakaterera unoona uti ivo vanotaura vari muchokwadi asi shuwa iwe unenge usingahwisisi kuti vari kutaura chii chaicho.  Nyaya iripo pano ndeyokuti kana panyika pano pakaita chigwere chinokwanisa kupiwa zita munyika yachatangira asi kukazopera makore akawanda, chigwere ichi chinozowanokwawo kune dziwe nyika.   

Kana mukaona chigwere changogara munyika umwe chete, munokwansa kuzvibvunza kuti zvaita sei. Asi mazuvano pane zvigwere zvakawanda zvisingabudi munyika yazvatangira. Toti chimwe chigwere chinoitiswa ne utachiona hunohi EBOLA VIRUS chinoita kuti muviri uore munhu achifamba ozofa atoora kare. Chigwere ichi chikawanikwa mu CENTRAL AFRICA chete kubva mugore ra 1976 kusvika mugore ra 2013.  Zvadaro mugore ra 2014 chakazobatwa kune dzimwe nyika dzakawanda. Kuda chichazoitawo mu Zimbabwe hatizivi.

Saka apa ndiri kuti zvinokwanisika kuti chigwere chiite munyika imwe chete kwenguva. KuUSA kune chigwere chevana chinohi TREX chokuti mwana anongotaura zvisina maturo nguva dzese. Hauzviwani kwedu izvi.

Saka Sare inokwanisa kuwanikwawo kwedu yoshaika kumwe. Ndosaka kusina zita rechirungu.

Nhema dzinobva pa sare
1.      Vatauri venhema vanoti ivo
2.      Sare rinobva pa dhimoni
3.      Vanaro vanoita munyama
4.      Vanaro vanoita ngomwa,
5.      Vanaro vanofirwa ne mwana.
6.      Vanaro vanosvodza.
7.      Vanaro vanorambwa nevarume
8.      Vanaro vakaroiwa
9.      Vanaro vane mweya waSatani
10.     Vanaro vanoda DELIVERANCE kubva kumuporofitaHwisisa kuti zvese izvi inhema dziri pachena. Hakuna kana chimwe chete chazvo chinoitika chichiti nokuti une sare. Nhema idzi dzinokupedzera nguva uchifunga nokuita zvinhu zvisina mature uku dambudziko richiwedzera kukura. 

SARE 2
Vamwezve voti sare/sari ndeaya anohi ma PILES pachirungu. Zvino ukatarisa kana munhu anawo, unoona kuti hazviurai mwana uye mwana anozvagwa nokumberi kuno kuchitubu saka hazvinei kuti une ma PILES here kana kwete, asi kungoti pamwe angabuda paunopusha mwana pakuzvara.  Hakuna mwana anaurawa nokuda kwemaPiles.

SARE 3
GENITAL WARTS.
Kana ukavata nomurume/mukadzi  anechigwere chemhopo pamberi, iwe unobva wachibatawo.mhopo idzi dzinokwanisa kuva dzakareba dzichiita kurembera pamwe setumaronda. Hadzirapiki chero zvodii. saka kana wangodziita unongozofa unadzo. Idzi dzinokwanisa kubatwa nomwana pakuzvagwa nokuti dzinoitiswa noutachiona. Vamwe vanoti chigwere ichi ndiyo SARE. chero dzikachekwa dzinongomera futi.

Mazuvano kwava nemushonga unohi SOMXL unohi unorapa mhopo idzi. Imbomutsvaka uzame.


Sare 4 

Skin tags (Iyi ndiyo Sare/Sari chaiyo )

Chinohi skin tags zvinyama zvinongoitika zvorebera pazvamera ipapo zvichitaridzika kuva LOOSE uye zvisingagwadzi chero ukazvidhonza. Zvinowanzomera pamberi kana muhuro kana pamuromo, nomuhapwa uye pasi pemazamu. Munhu umwe chete annokwansa kuzviita panzvimbo dzese idzi asi vawe vanongozviita panzvimbo imwe kana mbiri. Hazvimeri mukati mechitubu, asi imomo munokwanisa kuita zvimwe zvinohi POLYPS zvinofanira kubviswawo.

Kana ukaona wazviita enda kwadhokotera unomuudza kuti une zvinhu izvi iye agokuudza kuti zvinoda kuchekwa. Kuchekwa kwazvo hakunetsi unongopiwa mushonga wokutindivadza, vobva vacheka voisa mushonga wekuti zvisaita ronda.

Ukazvicheka iwe muridzi zvinokwanisika kuzomera zvawanda, zvikuru kana usina kutanga wanyatsohwisisa kuti zvinobvepi. Ndosaka muchiona kuti mapenzi aya anoenda kuvanhu vemuraini vasina zvitupa zvokurapa vondochekwa, vanomerazve zvimwe futi nguva isina kupera. 

Vanhu vakakora vanoita zvinhu izvi kupfuura vatete. Saka ukaona wazvitanga, chibozamba kuita mumhu mutate kuti zvisaramba zvichiitika.

Zvinobvepi:
Mumhuri yenyu zvinokwanisa kuvamo muropa.
Ukangotanga kuita muviri mukuru unokwanisa kutanga kuzviita. 

Kuzama kurapa wega:
Kana une maSkin tag zama kurapa nemuto wemaLEMON. Svina LEMON woisa muto wacho paSkin TAG worega muto wooma woitazve, uchingodaro zuva rese rese. Ikaona SKIN TAG yosviba kuti zvii, ziva kuti zviri kushanda. ramba ichiita kusvika yafa. Kana yafa ikadonha ramba ichiisa ipapo payange iri. Uchahwa kuvava panzvimbo yacho asi zama kusakwenya nokuti kukwenya kunoparadzira chikonzero pane imwe nzvimbo


 Hwisisa kuti hazvishandiri vese izvi. 


Kuuraya mwana: 
Pane zvese zvandanyora hapana kana chinhu chimwe chete chinokwanisa kuuraya mwana kana kupa munhu munyama kana kuhi chakabva kumuroi, kana kuitisa miscarriage kana chipi zvacho chingahi chaitiswa nazvo chakaipa kuzhe kwekuti kuzvitarisa kunobhowa uye kuti hapana anozvifarira. Iko kusazvifarira uku ndiko kunoitisa vanhu vanazvo vatoregwe mari nemakuruku anoti ane mishonga yazvo. Vanhu vemuZimbabwe vakachenjerera mari zvokuti.

Unotozoti wasvika kuno kuUK wozoona kuti inga marudzi ese anazvo zvinhu zvatinongoudzwa nhema kunyika yedu ne n'anga kuti vatitorere mari. Shuwa marudzi ese anazvo uye vanorapiwa vamwe vachitopora. Hapana kana muroi akavaroya uye hapana mwana anofa nazvo. Hapana mimba inobva nazvo. Zimbabwe ine vanhu vanoreva nhema dziri pachena asi mari vachiiwana nenhema dzavo idzodzo kuri kutyisidzira vanhu. 


Saka unoziva sei kuti munhu aita SARE.
Zvinobva nokuti chawafungira kuti iSARE chii kuti ugofunga kuti yabvepi. Kana ukafunga kuti chinhu chisingaonekwi kusvika chauraya mwana, uchakasira kufunga kuti ndezveuroyi saka zvabva kumuroyi. Asi nyaya ichakunetsa ndeyokuti uchafunga kuti inyaya yomuZimbabwe chete isingarapiki kumahosipitari. Zvichakuvhiringa nokuti dambudziko rako richaramba richiwedzera kusvika wachembera.

Ini sokuona kwangu zvigwere zvevanhu zvinototi zviwanikwe kune dzimwe nyika dzinogara vanhu. Saka ukaita chigwere chausingahwisisi. Kasira kunoudza dhokotera atarise uti chii agokuudza kuti zvoitwa sei. Ukamhanyira kundoudza vanhu veZinatha kana vaya vanohi maporofita uri kutambisa nguva dambudziko richikura.

VeZinatha vanokuudza nyaya vachishandisa mavara avanoziva kuti haumahwisisi kuti ufunge kuti chaunacho chinhu chikuru chinokwaniswa naiye nyakutaura.  Vaporofitawo vane nyaya dzavo dzokuda kuzikamwa kuti ndivo vanogona basa rokurapa nokuporofita. Vazhinji vavo ndevenhema chaidzo dziri pachena asi kana une dambudziko unozama zvese, chero vanhu vakakuudza kuti inhema, haumbobvumi kuti inhema kusvika dambudziko rawedzera.

Mazuvanozve kwava ne ma PASTOR vanoita zve DELIVERANCE. Chese chese chinongohi i dhimoni rinoda DELIVERANCE. Ukabata BACTERIA kana VIRUS kwahi iDHINOMI. Madhimoni ariko chose asi haaitisi maBACTERIA nemaVIRUS anova anoitisa zvigwere zvakawanda. Kazhinji ukanoona N'angarume, Muporifita kana kuti Pastor uri wega, anokuudza zvakawanda agokukwira agokuudzazve nhema kuti ari kukurapa. Unozodzokera kumba kwako ipapa pauri kufunga kuti pangangouraya mwana posiririka urume hwemuporofita, watovazve nedambudziko rokuti wanotorera murume wako chigwere chechihure.  Pane kuti dai wangoenda kwa PRIVATE ukanobvisisva bhurugwa ukatariswa NURSE aripo achiwhitinesa kuti hausi kuiswa. Zvadaro woudzwa dambudziko wodzokera kumba kwako wondotsvaka mari yemushonga wekuCHEMIST.


Ini sokuona kwangu, enda unorapiwa nyaya yako ipere udzokere pautano.

1 Sare haiurai vana pakuzvara
2 Sare inorapika zvakakodzera nokuziva kwamadhokotera
3 Sare haibvi pakuroyiwa
4 Sare haipi munyama
5 Sare hairapiki nemushonga wen'anga. Kana ukawana n'anga inokwanisa kukurapa, kasira kusiya zita rake pano. Tomupa test. Kana akapasa tomupa bhizimisi guru chose. Kuchekwa sare zvinokwanisa kutokuwedzera kana yomera futi.
Udzai Vamwe!!!!!!

Sare, sare. sari, 

19 comments:

Anonymous said...

Sare zvinyama zvinobuda either kunobuda netsvina kana kunopinza murume chinhu chake panguva yebonde or smtimes both sides.

Masare anonzi anokonzera munyama kana akasachekwa.Haangomeri ega asikuti zvinonzi kuroiwa chaiko.

Sare zvinyama zvichena size yacho nzungu yangoti kurei zvishoma.Anotochekwa nerazor kazhinji nemapostori.Ukaita sare usati wazvara kubata mwana kunogona kunetsa nekuti zvinonzi mwana akarigumha achibuda anofa.

Ini ndakachekwa revagina munaNovember last year hazvirwadzi bt ndaitya excessive bleeding munongozivawo tuma operation twemumba

Anonymous said...

So its a unique Zim illness here ?

Anonymous said...

ukabviswa repavegina unozokwanisa here kubata pamuviri nekuti ini ndirikutadza kubata pamuviri ndinofunga ndine sare

Mai E Chibwe said...

Ndinyorerewozve uchinyatsotsanangura kuti kubata pamuviri kunosangana papi ne SARE? Pamuviri panoitiswa nezai richisangana nourume hwemurume. Kana mukadzi asingakandiri zai kana kuti murume wake asina urume hwakasimba, mimba haiitiki. Hazvinei kuti munoita sei. Nyaya yokusabata mimba haisi yokunonokera kunovhenekwa nokuti inokwanisa kuwedzera makamirira.

Anonymous said...

Veduwee ini ndine chinyama ichocho paburi rinopinza murume napo apa ndine pamuviri pane mwedzi mitatu manje mubvunzo wangu uri pakuti zvinoita here kuchekwa ini ndakazvitakura ,mazvita

Mai E Chibwe said...

Chokutanga usada kuti zvichekwe nomunhu wemuraini. Enda kwachiremba akuudze zvokuita. Zvimwe zvinhu tinozvichengeta kwenguva yakarebesa tisingaendi kune vanokwanisa kutibatsira. Zvinofamba sei kuti wakazviona kare asi uchinazvo nhasi. Kasira kundoonekwa zvirapwe.

Anonymous said...

kune vane sare here? vakabereka mwana akasafa.

Mai E Chibwe said...

Handifungi kuti ungawana ane sare akabereka mwana akafa. Chingauraya mwana ipapo chiiko? Haa veduweeka ngatisatambudza moyo yevanhu vanobata zvigwere kusvika pakadai. Kana achikwanisa kubata mimba ane sare zvinotoreva kuti avata nomurume wake murume wacho asina kufa. Saka chinozouraya mwana ipapo ndechipiko.

Kana achitya kuti mwana pane zvaangaita anoudza madhokotera oitwa kuchekwa mwana obuda nepadumbu. Zvopera zvakadaro. HIV ndiyo yaungatya kubatisa mwana pakuzvara.

Anonymous said...

Mai Chibwe maita henyu norubetsero gwamunopa vanhu. Ini ndanga ndichishaiwa kuti ndowanepi ruzivo gwenyaya iyi ye Sare. Rondedzero yenyu ndaihwisisa chose. Rambai muchiisa zvinhu zvakadai paInternet. Chokwadi ndaingofunga kuti kunongowanikwa zvinhu zvechirungu chete. Rambai makadero!!

Anonymous said...

Mufaro kwamuri mese.Ini ndina sahwira vangu vanoita zvekubatsirwa kumapositori.nerimwe zuva ndakavaperekedza kune vamwe amai muJoni vechipositori ndikanzi imi amai ndaona mune sare muchazvara vana vachifa.kana kutadza kubereka zvamuchose,muchasiiwa nemurume nekuda kwayo.apa ndine mwana ane 1yr 4 months pavari kutaura izvi.zvikanzi kana mazosununguka mozouya isu kuno kupositori tinocheka sari idzi futi.

Now my point is i have a child already and of all the things you mentioned as possible sari hapana chandinacho.saka zvimwe kuda kubirana zvechokwadi.Ndinotenda netsanangudzo yamapa and kudzidzisa vanhu kwamuri kuita.

Mai E Chibwe said...

Tinotenda.
Mumhuri dzevanhu veZimbabwe maita matambudziko maviri ari kuuraya vanhu.

1 Vaporofita. Vanhu ava vese zvavo vanoudza vanhu nhema vachivatorera mari. Kumunhu ane dambudziko routano zvinowedzera nguva yokuti chigwere chaanacho chibate muviri chigozotadza kurapika paanozofunga zvokunorapiwa.

2 N'anga zhinji vanhu vasina kana chavanogona panyaya yokurapa asi kungoti vanoda mari yako, iri ngari yokuti kuchikoro havana kuenda saka basa rinonetsa kuwana.

Vakawanda vedu vanopedza nguva nevanhu ava nengari yokushaya njere dzokuhwisisa zvinhu. Hakuna munhu muZimbabwe aungawana angahi akarapwa nomuporofita. Hazviiti. Kana Bhaibheri rinotaura kuti kuchaita vaporofita venhema vakawanda. Ko sei vachingoita kuAfrica chete?

N'anga dzimwe dziriko dzinorapa zvigwere zvinorapika asi dambudziko ravo nderokuti mushonga wavo hauna mupimo saka unokwanisa kukuvadza TSVO dzako asi uku warapa chacho chaunoda kurapa. Asi vashoma chose vanotorapa chimwe chinhu. Vazhinji imari chete yavanoda.

Uchisvika pamusha wen'anga, kana pamsha pako pakasvinura kupfuura pake, dzokera mumota yako udhiraivhe uende kumba kwako. Uri kutambisa nguva. Chete kana chigwere chavapo munhu anoshaya njere oda kungozama zvese zvese.

Anonymous said...

Mai chibwe ndokutendai nekubatsira kwakadai.ndakabatsirikana chaizvo kubva ndichirimusikanaa now am married had my wedding recently.but mwana haasi kuuya.recently I went kumusha kuzim ndikachekwa sare raive panobuda netsvina ranga rati kurei APA ndanga ndisingazive kuti chandinacho ndochinohi sare.saka ndakachekwa last month hachisati chanyatsopora but I just noticed futi kuti chiripo chimwe maybe hachina kuchekwa chese or chimwe chirikumera handizive.ndakarwadziwa Mai chibwe during the time I was being cut ne this mukadzi wekumasowe and now to think of cutting this one futi I can't even imagine it.chekutanga chaicho ndakatomboti ndichaenda kwa doctor as I veukama vakandi discourager vachinditi ndosaka usiri kubata pamuviri.ndafara chaizvo when I saw this teaching of yours but at the same time am confused kuti ndodii nhai

Thank you Mai chibwe

Mai E Chibwe said...

Chokutanga hwisisa kuti vese vachena, vatema, maChaina, maIndiya, vese vanoita sare. Hwisisazve kuti hainei nokuita mimba saka hazvibatsiri kutaura zve SARE nezvemimba pamwe chete nokuti hazvitomborina kana kuwirirana pazviri. Saka apa uri kuti munhu akakucheka ndiye anogona basa iri kupfuura vese vanocheka zvemamwe marudzi here? Mamwe marudzi anoenda kuzvipatara saka isu tisu tisingarapiki kuzvipatara nokuda kweiko?
Chechipiri kuchekwa sare kungozvigwadzisawo hako nokuti unofarira nhema. Kumahosipitari sare dzinongosungwa dzofa kana kuti dzinochekwa patomboiswa mushonga wekutindivadza, kana kuti panoshandisa LIQUID nitrogen kufuriza. Zvinohi zvinogwadza asi hazvingafanani nokuenda kumunhu asingatombozivi zvaari kuita anotanga akuudza nhema kuti anyebere kukubatsira. Ko vanhu Seiko muchingofunga kuti zvechibhoyi ndizvo zvinoshanda ? Ndiyani murapi wechibhoyi wamunoziva akakurumbira Mupasi rese kuhi ndiye nyanzvi yokurapa?

Varapi venyu ivava ndivo vanokuudzai nhema muchipedzisira maremadzwa nazvo. Kuchekwa kwakaita wakambotanga wahwisisawo here kuti reza yacho taitwa STERILE? Ko day wakabata BACTERIA inoti ronda risapora waizodii? Vanhu kwanai veduwee, kwete kungoterera nhema dzamunoudzwa muraini. Zvinoita mari shoma kuenda kwaDOCTOR woudzwa zvokuita.

Ipapa hautombozivi kuti chawakachekwa chacho chii, pamwe wange usina chinoda kuchekwa. Ko seiko vanhu tisingadi kudzidza. Munhu akazviti ndewaMwari asi achireva nhema dziri pachena haasi munhu waMwari. munhu anotoda kukukuvadza.

Anonymous said...

Nhai inin ndine tumhopo kunobuda netsvina pluz tunenge turi kuita zvekare mukat me vagina yangu chingava chii

Mai E Chibwe said...

Zvinota kundotariswa nokuti vanhu vakasiyana vanoita zvakasiyana Chikuru kukasira kundoonekwa zvisati zvazara kuzasi kwese. Zvinokwanisika kunge dziri mhopo chaidzo kana kuti chiri chimwe chinhu. Ukaudzwa nhema nevanhu vasina njere ukandochekwa mwedzi unozopera zvatowandisa nokuti kana iri Virus kucheka kuya kwakafanana nokusima mbeu yazvo.

Synonymous said...

Thank you so much nedzidziso yakanaka....ini ndabetserwa zvakanyanya coz ini ndinawo kunobuda netsvina and ndakatombochekwa but radzokazve apa ndakarwadziwa zvisingaiti pandachekwa and kutaura kudai ndine vana 4 but ndinawo pandakachekwa Nadine ndaudzwa kut rinoita kut ndisemwe nemurume ndichambozama muti wemalemmon kana zvazoramba ndouya zvekwachiremba

Anonymous said...

Ndatenda hangu uye ndadzidza kuchiedza speed Ku hospital. Mai Chibwe stay blessed

Anonymous said...

Pane umwewo aiti aiva naro Sare achiti ndooraikonzerw kut asaroorwa akaenda kumasowe vakanomucheka izvozvi arikut iye arikutono bvisirwa.. Saka zvakamushandira..
Hameno kut ichokwadi here or zviringori psychologically

Mai E Chibwe said...

Iiiiii, veduweeka. Ngatisaita sevanhu vemuna 1496. Sare hainei kukuroorana kwevanhu. Sare chinongovavo chinhu chinoitiswa ne VIRUS. Manje n'anga nevaporofita vakaonawo kuti panokwanisika kuita mari ndokubva vakambhira kuti zvinoitiswa neichi neichi kuti vanhu vakasire kuzorapwa. Asi chokwadi ndechokuti ukanochekwa rinototi ridzoke futi. Iyeye ari kuti awana murume nengari yokuchekwa haasi kuzivi kuti rinodzoka futi uye kuwana kwake murume hakunei nesare zvinhu zviviri zvangoitikawo nguva imwe chete.

Kuti sare rinokonzera kushaya murume/mukadzi, zvakangofanana nokuti kutengesa nzungu pamusika kunoitisa maperembudzi. Vanhu verudzi gwedu kureverana nhema ndiko kwedu. Ukaenda kuChina, Japan, India, USA, Brazil, kana nyika ipi zvayo unowana vanhu vane sare, zvese varume nevakadzi. Hakuna anoti ashaya wekuroorana naye nokuda kwesare.