Wednesday, 31 August 2016

Pano ngatiudzane zvinotiitisa zemo

Pama Comments apo ingonyora zvinokuitisa zemo. Zvemazita tosiyama nazvo. Inongonyora pakahi ANONYMOUS wotaura chinhu chimwe kana zviviri kana zvitatu zvinokuitisa zemo kana kukuyeuchidza nezvekuvatana nonurume/mukadzi wako. Tanga nokutaura kuti uri mukadzi here kana murume.

Pane zvinhu zvakasiyana siyana zvinounza fungwa yokuda kuvata noumwe wako. Kana ukawana nguva, nyora List yacho pafoni yako utumire murume/mukadzi wako ugomuudza kuti asadzima MESSAGE iyoyo.

Chinhu chakanaka kuti agare achiziva kuti zvinokumutsa zemo zvii.

Hwisisazve kuti munhukadzi zemo rake rinosiyana siyana nenguva yemwedzi. Mazuva akukandira zai munhukadzi anowanza zemo zvokuti imi varume dzidzaiwo nguva dzevakadzi venyu mowedzerawo basa panuva iyi. Hwisisaizve kuti vakadzi vakawanda vanohurira varume vavo vanowedzera kuhura panguva iyi.  Kana uri murume uchihura nomukadzi asiri wako, hwisisa nyaya iyi nokuti ndipo paanokwanisa kukuitira mima iwe usingamudi. Zemo kana rikabata munhu chero murume chero mukadzi, zvokurhizena zvinombosiiwa munhu ozoti pepu atopedza kuvatana nomunhu asina kukodzerana naye. Ndipo unohwa vamwe voti ane mushonga. Bodo mushonga kazhinji hwema hunobva pamberi kana wava nezemo. Kuti umwe arambe iye ambobvuma kubatwabatwa zvinonetsa.

Ini chinhu chakambondiitisa zemo zvokuti, kufamba nengoro nomurume tiri kumusha. Zvange zvisingaiti kuudza murume nokuti mungoro maiva nevamwe vanhu asi kubva musi uyu ndikangofunga ipapo ndohwa zemo.  Tiudzewo zvako zvinokuitisa zemo. Tichaona kuti umwe noumwe munhu, zemo rake rinoitika nokuda kweEXPERIENCE yake youpenyu.
_____________________________________________________________________________

Takatanga kuudzana nezvinotiitisa zemo musi wa 31/08/2016. Nhasi musi wa 30/10/2016

Taudzana zvakawanda zvakasiyanasiyana Kana pane chawaverenga ukahwisisa kuti chinokuitisawo zemo iwe, chiudza murume/mukadzi wako azive kuti ndizvo zvauri. Kana achitsvaka kukupa zemo anokwanisa kuzoshandisawo zvawamuudza izvozvo. Tofadzana mudzimba dzedu takadaro.

Munhu kana une murume/mukadzi mumba hwisisawo zvinomufadza uzvishandise kumufadza. Vamwe vedu vanoona sokuti zvinhu zvinongoitika zvega. Bodo iwe ndiwe unofanira kukonzera kuitika kwezvinhu.

56 comments:

Anonymous said...

Munhukadzi:
Kuzvizora sipo muviri wese kunondinyorovesa.

Anonymous said...

Mukadzi:
Kukisana nomukomana kana kuona vamwe vachikisana.

Anonymous said...

Kubatwa magaro nomurume

Anonymous said...

Murume:
Swing yeshure yemukadzi inomisa misa nokunzwisa.

Anonymous said...

Ndikangofunga kus***wa, ndotonyorova Kuzasi. Asi ndoshamisika kuti pamwe ndowana bhurugwa rakanyorova ndisina kumbofunga zvokusv***a.

Anonymous said...

Mukadzi: Kuverenga nyaya dzakarerekera kune zvekurara nemurume. Kunzwa vamwe vachiitana.

Anonymous said...

Mukadzi: Kuona murume akanaka achitarisa tarisa mazamu angu. Zvinofadza.

Anonymous said...

Mukadzi wemunhu zvikuru maiguru mukadzi wa mukoma.

Anonymous said...

Ndiri kuma Flats. Tosheya Sower. Kunzwa mukomana we next room ari mushawa, ndofunga kuti haana kupfeka. Ndomuda mukomana uyu but iye kunge asingandioni.

Anonymous said...

Ndakarambana nomurume After andipa STI. Ndoita zemo kuseniseni kuma 5.30 nokuti ndipo pataichimuka toita tisati taenda kubasa. I don't miss him but I miss the sex.

Anonymous said...

Mukadzi: Kutaura nomurume pafoni achitaura kuti anoda kundis***a.

Anonymous said...

Murume: Kuona mukadzi akafongora kana kutotama chero achisuka ndiro, achiwacha, achikorobha, zvondimisa mb**o.

Anonymous said...

Ndikambopinza zvigumwe mumukadzi tichiri kutamba, Hours later ndikanhuwidza maoko ndoita zemo instantly ne smell yemhe**e yemukadzi.

Anonymous said...

Mukadzi: Murume anofarira kuyamwa mazamu.

Anonymous said...

Murume: Kuziva kuti mukadzi haana bhurugwa.

Anonymous said...

Mukadzi: Mirror mu Bedroom. Kuona chiuno chemurume mu mirror achindikwira.

Anonymous said...

Mukadzi ane mazamu akamira iye ari mutete.

Anonymous said...

Kunzwa mukadzi wangu achindiudza kuti anoda kuiswa

Anonymous said...

Kugeza tese nomurume mubhavhu.

Anonymous said...

Mukadzi: Kufonerwa nomukomana wangu kunzi uya ku flat ndizokusv***a. kuudzwa pachina zvaari kuda kuita neni.

Anonymous said...

Kuona zvidya zvemunhukadzi zvikuru asina kugara mushe pachair kana bench. Ndobva ndatofunga pakati.

Anonymous said...

Kubata mb**o yakagwinya mumaoko nokuziva kuti ndava pedyo nokusv**wa uye kuti yamirira ini zvinofadza.

Anonymous said...

Mukadzi: Murume wangu kuita time achindibayabaya pamberi nemb**o. and rubbing matinji nayo teasing me when I am dying to have him inside me. EXCITING.

Anonymous said...

Every Friday my husband anouya kubva kubasa kwake 200 km. Anticipation yacho, handikwanisi kugara pasi. Ndofanogeza, ndobika, then I wait looking forward to the night. Weekends are happy times.

Anonymous said...

Murume: Inini kubva pa makore 14, ndine zemo chete chete. Izvozvi ndave nemakore 26 asi zemo chete chete any time, anywhere. Mukadzi ndakaroora last year but haazvikwanisi ega. Ndotoda kana vamwe two but zvebarika handidi hangu. Kutishinga naiyeyu umwe chete. Pamwe ndomunzwira tsitsi nokuti ndongoda chete kumukwira day and night. Kuti chikonzero chezemo chii, ahh, its a silly question.

Anonymous said...

Murume ari kuJoburg 3 year. Ndopota ndichisv***wa na Phenias. I know its wrong but Phenias anos**ra zvisingatauriki. Ane mukadzi wake nevana three but anondibatsira nguva nenguva.

Anonymous said...

Kuona mukadzi achizvi bonyora uku ndichiyamwa nekupuruzira mazamu.

Anonymous said...

Mukadzi wangu kundibata nhengo achiitambisa ndichiziva kuti ari kuda kusv**wa. Then kufanofongora kuti ndimusv**e. Ndotanga ndamutambisa magaro, ndomuronga kuti anatse kufongora. Kuona be**e rakangoti n'ena zvishomanana ndichiona pink yemukati, kumirira inini chete. Izvozvo nhengo yatomira nokungozvifunga. Haa vakadzi fongorai please.

Anonymous said...

Mukadzi: Kuflat kwangu ndonzwa ma neighbours vachikwirana day in day out. I cannot get used to it. Kungoanzwa chete neniwo ndotoda. Wish I had a man.

Anonymous said...

Kwandiri hapana chinhu chinodarika kudya pamberi pemudzimai wangu. Apa akanyatsobvisa mavhere chitubu chakaita seruware. Ndotanga nekubhedhenura matinji kuita sendiri kuvhura bhuku, ndosiya bhinzi iri pamhene. Ndozoikwiza zvangu nerurimi apa uona mudzimai achisimudza magaro ake kuuya kumuromo wangu. Ndobata magaro acho nemaoko angu ndozofambisa ruoko rwangu pamutsetse uri pakati pechitubu nekumashure. Mudzimai anenge obowa semombe apa ini handichagoni ndinongonzwa ndava kubudisa urume ndisati ndapinza chombo...

Anonymous said...

Ndikangofunga mukadzi wangu akafongora yotomira.

Anonymous said...

Guys, ndakakwira bhazi re Intercape. noumwe musikana akati anonzi Tariro musi wa 12 August, From Pak Station to Masvingo. Takataura nyaya asi handina kumuudza kuti akarurama zvakadii. From that day ndikamufunga chete kurara kunetsa. Tariro wana mukana tisangane.

Mai E Chibwe said...

Mukadzi: Kuona vamwe vachikisana. Ndodawo kukiswa veduwee.

Anonymous said...

Ndingataura sei? Not sure, but Ndinowedzera zemo kana ndikafunga murume wangu achinditundira urume. Fungwa yekupiwa urume inondipa zemo. Ndini ndega here kana kuti takawanda? Kusv**wa ndiko hako asi paanotunda ndonzwa kuti dai aramba achinditundira mukati chete. Ndonzwa muviri wese kubatwabatwa nokuda kutundirwa urume. Ndiudzeiwo kana muchizviitawo.

Anonymous said...

Kuona magaro emukadzi wangu asina bhurugwa kana kungoziva kuti haana bhurugwa ari kufurwa nemhepo.

Anonymous said...

Murume wangu anogaroisa ruoko rwake muhurugwa make akagara achiona TV. Ndikamuona akadaro ndofunga Zvekubatawo chaakabata.

Anonymous said...

Ndakashamisika pandakaona vakadzi vaviri (hure nemurume) vachirwira murume. Kuona vakadzi vachirwa zvakandimisa nhengo zvisingaiti. Hameno kuti sei. Ndofunga kuone zvidya zvavo vachiumburudzana.

Anonymous said...

Mukadzi wangu anogaronditi ndikwenye pamberi. Ndikangofunga kumukwenya ndototanga zvimwe. Izvozvindatova nezemo.

Anonymous said...

Ndinofarira beche rinechoya. Rakagegwa handiridi. Kana chichiyerera nemuzvidja ndizvo zvandinotoda. Pandinoriwona munhu akagara beya ndinobva ndaita havi inotyisa.

Anonymous said...

Mazamu emukadzi ndizvo.

Anonymous said...

Mazamu emukadzi ndizvo.

T.P Apache said...

ini kungomuwona asina kupfeka achifamba famba mumba zvinondipa zemo uyezve kutsvodana sterek

Anonymous said...

Mukadzi upi zvake akatama jaivhi iya inonzi twerk, yechiuno iya, handiiti one secod ndisina kumira.

Anonymous said...

Ndotarisa zviminyamutundo pamakumbo evasikana.

Anonymous said...

Mukadzi: Ndoda kukiswa zvinyoronyoro, kupiwa hug yakagwinya kunzwa kuti murume ane simba uyu. Kuti tichikisana ndichinzwa mubhurugwa make kufakanyika. Ndobva ndawedzera kubatirira kuti arambe achindikisa.

Anonymous said...

Ndikangobata chinhu chemurume mumaoko kana kungomupurudzira ndikaziva kuti amira ndotonzwa kuzvimba nokunyorova kuda kusvi**a chaizvo zvine simba. Ndoda murume aite zvesimba. Iye anotoziva kuti ndonakirwa nezvekubatwa nesimba ndosvi**a zvine simba.

Anonymous said...

Murume kuona mukadzi ane mazigaro mboro inoita kuti twiii kumira

Anonymous said...

In mukadzi wangu akanaka zvokuti ndikangoona ane smile chete ndotonzwa havi yokuda kumusv**a. Ndine picture yake paphone pangu. Ndikangomuona paphone ndotoita havi paari. Ndomuda mukadzi wangu.

Anonymous said...

Ini ndinotoshaya hope chaidzo pakati pevhiki murume wangu asipo. Ndikamufunga ndoita zemo usiku hwese. Hameno kuti vamwe munozvifambisa sei.

Anonymous said...

Please musanyora Zita.
Ndakas**wa kaviri nomurume wekuraini kwedu murume wangu asipo. Anoshanda kuHwange isu togara kuMazvingo. Murume uyu maitire ake haatauriki. Kana ndikangomufunga ndonetseka nazvo. Kuhura handidi asi murume uyu ndoda kuvata naye. Ane pfupi, hobvu uye anogutsa. Please musandituka.

Anonymous said...

Kuona murume wangu akati Twiiii chete, ndotoita zemo.
Kusobata inhu yake mumaoko ndichinzwa kugwinya kwayo, zvotowedzera.

Nyaya dzepano dzinofadza veduwee. Thank you.

Anonymous said...

Ndikaona mukadzi wangu achinyemwerera brain yangu yotoda kumubvisa panty. Kubva kare.

Anonymous said...

Kusv***a ndakafongora Ndonzwa kuri nani chose. Ndozvifarira zvokuti dhuu.

Anonymous said...

Kuiswa ndakapfeka bhurugwa kunowedzera zemo. Murume kudhonza bhurugwa roenda kudivi iye owana mukana wekundiS*ira ndakapfeka bhurugwa. Zvinondiyeuchidza kare Achindis*ira tichiri mukomana nomusikana.

Anonymous said...

Kudya murume

Anonymous said...

Kus*irwa tisiri mumba. musango, mugadheni, mushed, zvikuru kana kwava kusviba.